ГЕРЦИК МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

2015:

Вацеба О. М. Роль та значення української спортивної діаспори у формуванні НОК України / Вацеба О. М., Герцик М. С. // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіон. наук.-метод. семінару, приуроченого 25 річниці створення НОК України. – Тернопіль, 2015. – 21 – 24.

Особливості використання засобів олімпійської освіти на уроках англійської мови у початковій школі / Вацеба О. М., Герцик М. С., Ільків О. С., Керецман Т. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. Вип. 129, т. 2. – С. 111 – 113.

2014:
Вацеба О. Елементи олімпійської освіти в системі фізичного виховання та спорту для дітей дошкільного віку (на прикладі ДДНЗ м. Львова) / Вацеба О., Герцик М., Бакальчук Л. // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2014. – С. 116 – 120.

2013:
Вацеба О. М. Основні підсумки виступів спортсменів Львівської області в Іграх ХХХ Олімпіади, ХIV Паралімпійських Іграх 2012 року в Лондоні / О. М. Вацеба, Ю. А. Майборода, М. С. Герцик // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2013. – Вип. 7(33), т. 1. – С. 95 – 105.


2011:
Герцик М. С. Спорт і українське національне відродження / Герцик М. С. // Вісник Львівської комерційної академії – Л., 2011. – Вип. 10. – С. 360 – 364.


2010:
Герцик А. До проблеми тлумачення понять „фізична реабілітація” та „фахівець з фізичної реабілітації” / Андрій Герцик, Мирослав Герцик // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2010. – Вип. 8. – С. 95 – 98.

Юхимук В. До питання тлумачення понять „олімпійська освіта” і „олімпійське виховання” / В. Юхимук, О. Вацеба, М. Герцик // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2010. – С. 114 – 121.

Юхимук В. До понятійного тлумачення термінів „олімпійська освіта” і „олімпійське виховання” / Юхимук Віра, Вацеба Оксана, Герцик Мирослав // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 9. – С. 111 – 114.


2006:
Герцик М. С. Львівському державному інституту фізичної культури – 60 років / М. С. Герцик // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 13. – С. 6 − 7.

Герцик М. С. Львівський ІНФІЗ в палітрі українського спорту / М. С. Герцик // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. − № 4. – С. 2 − 10.


2005:
Мирослав Герцик // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 8. – С. 76.

Герцик М. С. Вступ до спеціальностей галузі „Фізичне виховання і спорт” : підручник / М. С. Герцик, О. М. Вацеба.– Х. : ОВС., 2005. – 240 с.

Вацеба О. До питання понятійного тлумачення спеціалізованих термінів в освітньо-професійній сфері фізичної реабілітації / О. Вацеба, М. Герцик, А. Герцик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 13 − 15.


2004:
Герцик М. Планування обсягів та інтенсивності спеціальної фізичної підготовки веслярів-каноїстів у процесі багаторічної підготовки / Мирослав Герцик // Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх” у контексті європейської інтеграції України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2004. – С. 74 − 76.

Герцик М. С. Вступ до спеціальностей галузі „Фізичне виховання і спорт” : навч. посіб. – 3-е вид., виправ. і допов. / М. С. Герцик, О. М. Вацеба.   – Х. : ОВС, 2004. – 176 с.

Герцик М. С. Особливості підготовки фахівців для сфери туризму (на прикладі Львівського державного інституту фізичної культури) / М. С. Герцик, І. Б. Грибовська, А. О. Кухтій // Розвиток туристичної індустрії в Україні : реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2004. – С. 38 − 41.


2003:
Герцик М. Перспективи співпраці релігійних і спортивних організацій / Мирослав Герцик // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 1. – С. 24 − 26.

Герцык М. Физическая реабилитация - новая специальность в системе высшего физкультурного образования Украины / Мирослав Герцык, Андрей Герцык // Современные проблемы совершенствования системы высшего физкультурного образования : материалы VI  Междунар. науч. конф. – Кишинев, 2003. – С. 120 − 121.


2002:
Герцик М. Де сила – там воля / Мирослав Герцик // Професіонал. – 2002. − № 7. – С. 3 − 4.

Герцик М. С. Вступ до спеціальностей галузі „Фізичне виховання і спорт” : навч. посіб. / М. С. Герцик, О. М. Вацеба. – Л., 2002. – 232 с.

Герцик М. Підготовка фахівців фізичної реабілітації в умовах ступеневої системи освіти / М. Герцик, А. Герцик // Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова епоха, нова генерація : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2002. – С. 31 − 36.

Hertcyk M. Development of in-service Education in Lviv State institute of physical culture / М. Hertcyk, V. Trach, O. Shyyan // Wychowanie fizyczne i sport : kwartalnik. – Warszawa, 2002. – T. 46, сz. 1. – S. 609.

Berezhanskyi V. Biochemical characteristic of basic means of special training of nordic-combination skiers / V. Berezhanskyi, V. Trach, М. Hertcyk // Wychowanie fizyczne i sport : kwartalnik. – Warszawa, 2002. – T. 46, сz. 1. – S. 421.

Vatseba O. Impact of International Olympic Movement on the Formation and Development of Organizational Structure of Structure of Spotr in Ukraine / О. Vatseba, М. Hertcyk // Wychowanie Fizyczne i Sport : kwartalnik. – Warszawa, 2002. – T. 46, сz. 1. − S. 386 − 387.


2001:
Герцик М. С. Організаційно-методологічні особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації / М. С. Герцик, А. М. Герцик // Кінезіологія в системі культури : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 7 − 8.

Герцик М. Физическая реабилитация как новая специальность в системе высшего физкультурного образования Украины / М. Герцик, А. Герцик // Олимпийский спорт и спорт для всех : тез. V Междунар. науч. конгр. – Минск, 2001. – С. 300.

Вацеба О. М. Українські олімпійські зацікавлення початку ХХ століття / О. М. Вацеба, М. С. Герцик // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 45-річчю ф-ту фіз. виховання Вінницького держ. пед. ун-ту. − К. ; Вінниця, 2001. – С. 191 − 195.

Вацеба О. М. Вступ до спеціальностей галузі „Фізичне виховання і спорт” : програма навчальної дисципліни для вищих закладів освіти / О. М. Вацеба, М. С. Герцик. – Л., 2001. – 48 с.

Berezhanskiy V. Role of Biochemical Control in Cyclic Preparation of Nordic-Combinators / Berezhanskiy V., Trach V., Hertsyk M. // Олимпийский спорт и спорт для всех : тез. V Междунар. науч. конгр. – Минск, 2001. – С. 391.


2000:
Герцик М. С. До питання співпраці спортивних і релігійних організацій / М. С. Герцик // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали Всеукр. наук. конф. – Суми, 2000. – С. 41 − 43.
Герцик М. С. Перспективи співпраці релігійних і спортивних організацій / М. С. Герцик // Актуальні проблеми підготовки спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 30 − 31.
Золоті сторінки Олімпійського спорту України / М. С. Герцик, О. М. Вацеба [та ін.] ; за ред. І. Федоренка. – К. : Олімпійська література, 2000. – 192 с.


1999:
Герцик М. С. Особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації у Львівському державному інституті фізичної культури / М. С. Герцик // Фізичне виховання, спорт і культура в сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – С. 609 − 612.
Герцик М. С. Специфіка підготовки фахівців з фізичної реабілітації / М. С. Герцик // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. РЕГІ. – Рівне, 1999. – С. 79 − 82.


1998:
Герцик М. Досвід підготовки фахівців з фізичної реабілітації у ЛДІФК / Мирослав Герцик // Молода спортивна наука України : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. асп. галузі фіз. культури і спорту. – Л., 1998. – Ч. 1. – С. 211 − 215.
Герцик М. Українська спортивна асоціація як нова організаційна форма розвитку фізичної культури в Україні / М. Герцик, О. Вацеба, С. Родак // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 1998. − № 12. – С. 25 − 27.


1997:
Герцик М. С. Актуальні проблеми українського спорту / М. С. Герцик // Альманах: Львівщина. – Л., 1997. – С. 336 − 338.
Герцик М. С. Передмова / М. С. Герцик // Молода спортивна наука України : матеріали І Всеукр. наук. конф. асп. галузі фіз. культури і спорту. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 5.
Герцик М. С. Підготовка фахівців з фізичної реабілітації  / М. С. Герцик  // Ефективність реформи охорони здоров’я : матеріали міжнар. конф. українсько-канадського партнерства в охороні здоров’я. – К., 1997. – С. 75.
Герцик М. С. Підготовка фахівців з фізичної реабілітації / М. С. Герцик // Медичні вісті. – 1997. − № 2/3. – С. 101 − 102.
Герцик М. С. Спортивний рух української еміграції першої третини ХХ ст. / М. С. Герцик, О. М. Вацеба // Традиції фізичної культури : зб. наук. ст. ВДУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – С. 97 − 109.
Герцик М. С. Традиції національної фізичної культури та українська еліта / М. С. Герцик, О. М. Вацеба // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 40-річчю ф-ту фіз. виховання Терноп. держ. пед. ін-ту. – К. ; Т., 1997. – С. 2 − 4.


1996:
Герцик М. Фізичний гарт українців як фактор державотворення / Мирослав Герцик // Львівський політехнік. – 1996. – 6 грудня. – С. 23.
Герцик М. Українське сокільство і сучасне українське державотворення / Мирослав Герцик // Сокіл-Батько : альманах. – Л., 1996. – С. 259.
Герцик М. С. Українська інтелігенція та проблеми національної фізичної культури / М. С. Герцик, О. М. Вацеба // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України : тези доп. – Л., 1996. – С. 98 − 99.


1995:
Герцик М. Роль спортивно-гімнастичного руху в процесах національного виховання в Західній Україні / М. Герцик, О. Вацеба // Актуальні проблеми національного виховання студентської молоді : матеріали національної наук.-метод. конф. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 55 − 56.
Герцик М. Їх спорт єднав на чужині / М. Герцик, О. Вацеба // Старт. – 1995. − № 5/6. – С. 14 − 15.


1994:
Вацеба О. Особливості української спортивної термінолексики в середовищі української західної діаспори / О. Вацеба, М. Герцик // Проблеми української науково-технічної термінології : тези доп. ІІІ Міжнар. наук. конф. – Л., 1994. – С. 172 − 173.
Герцик М. Український спорт на етапі державотворення  / Мирослав Герцик // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-літтю від дня народження проф. Івана Боберського. – Л. : УСА, 1994. – С. 123 − 126.
Підготовка спеціалістів з реабілітації інвалідів методами фізичної культури і спорту в інституті фізичної культури / Г. Б. Сафронова, Є. Н. Приступа, А. В. Магльований, М. С. Герцик, І. Б. Грибовська, О. Б. Дуліба, Н. Б. Малаховська // Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали І Респуб. наук. конф. – Луцьк, 1994. – С. 477 − 478.


1993:
Про невідкладні питання інвалідного спорту / А. В. Магльований, М. К. Хусківадзе, М. С. Герцик, Є. Н. Приступа, Г. Б. Сафронова, І. В. Харабуга, І. Б. Грибовська // Здоров’я і освіта : матеріали І Всеукр. наук.-практ.конф. – Л., 1993. – Ч. 2. – С. 159.


1991:
Нація і спорт : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 80-річчю СТ „Україна” / ред. кол.: Є. Приступа, Л.  Мазур, М. Герцик, О. Вацеба [та ін.]. – Л., 1991. − 91 с.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ