Методичні посібники

Устаткування закладів ресторанного господарства : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форми навчання / укл. О. П. Іжевська – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 64 с.

ISBN 978-617-7336-59-3

 

Тимрук-Скоропад К.

Клінічна практика з дисципліни «Фізична реабілітація при порушенні діяльності дихальної системи» : програма та методичні рекомендації / Катерина Тимрук-Скоропад, Наталія Івасик. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 48 с.

ISBN 978-617-7336-48-7

До видання увійшли основні положення програми та методичні рекомендації до клінічної практики з дисципліни «Фізична реабілітація при порушеннях діяльності дихальної системи» для студентів факультету фізичної терапії та ерготерапії.

Систематизований та лаконічно поданий матеріал допоможе ефективно підготуватися та успішно пройти першу для майбутніх фахівців з фізичної терапії спеціалізовану клінічну практику, якісно працювати із пацієнтами з гострими ураженнями дихальної системи або хронічними захворюваннями, наприклад, хронічним обструктивним захворюванням легень.

Для керівників і кураторів клінічної практики.

 

Методичні рекомендації для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю.І. Чикайло, І.М. Волошин, А.П. Голод, В.В. Худоба. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 38 с.

ISBN 978-617-7336-23-4

У методичних рекомендаціях наведено структуру, процедуру підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання, подано перелік рекомендованої тематики робіт.

Рекомендації будуть корисні студентам і магістрантам для написання магістерських робіт.

 

Методичні рекомендації до навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / уклад. О. Беднарська, Ю. Чикайло. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 28 с.

ISBN 978-966-2328-90-5

Матеріал цього видання висвітлює методичні аспекти навчальної практики вступу до фаху «Туризм»; методичні рекомендації з виконання завдань практики; вимоги до оформлення документів, планування та розроблення маршруту пішої екскурсії тощо. Завершує видання перелік рекомендованої літератури та додатки.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм».

 

Акімова С. В

Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «Хореографія») / С. В. Акімова. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 22 с.

ISBN 978-966-2328-87-5

Матеріал цього видання є складовою дисципліни «Тренаж і партерний тренаж», яка відповідно до робочої програми розподілена на теми «Тренаж і партерний тренаж для дітей старшого дошкільного віку», «Тренаж і партерний тренаж для дітей шкільного віку» та «Тренаж і партерний тренаж для молоді».

Видання містить перелік основних питань, що стосуються анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку, методики організації і проведення занять, методики складання комплексів вправ, а також спеціальний розділ, присвячений техніці виконання вправ, проілюстрований фотографіями.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Хореографія».

 

Левків В. І.

Теорія і методика викладання гандболу : метод. посіб. для студ. / Левків В. І., Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 136 с.

ISBN 978-966-2328-25-7

Методичний посібник містить лекції з гандболу для студентів ЛДУФК, теми та зміст практичних занять, теми та зміст самостійних робіт, види контролю, практичні нормативи, контрольні питання, літературу й додатки.

Для студентів, викладачів, тренерів, суддів.

 

Тимошенко Л. О.

Спортивно-оздоровчий туризм : метод. вказівки до виконання контрольних робіт студентами VI курсу заочної форми навчання спеціалізації «Спортивно-оздоровчий туризм» спеціальності «Фізичне виховання» / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 55 с.

ISBN 978-966-2328-22-6

Пропоновані методичні вказівки відповідають програмі та навчальному плану з дисципліни «Спортивно-оздоровчий туризм», розробленому на основі вимог ГСВО МОН.

Видання призначене для студентів заочної форми навчання і тих, які навчаються за спеціальністю «Фізичне виховання» та вивчають дисципліну «Спортивно-оздоровчий туризм».

Метою підготовки й упорядкування цього видання є полегшення процесу виконання та правильного оформлення контрольних робіт студентами заочної форми навчання, допомога у підготовці до заліку й іспиту та при вивченні курсу «Спортивно-оздоровчий туризм» загалом.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ