Мухін В. М. Фізична реабілітація в травматології : монографія / В. М. Мухін. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 428 c.
ISBN 978-966-2328-77-6

У монографії подано сучасні погляди на процес реабілітації, надано стислу характеристику травм опорно-рухового апарату, з клініко-фізіологічних позицій обґрунтовано необхідність використання після різних методів остеосинтезу лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії, працетерапії. Описано показання протипоказання, терміни, послідовність і особливості їх застосування при вивихах, діафізарних і внутрішньо суглобових переломах, тотальному ендопротезу ванні суглобів, переломах хребта і тазу, ампутаціях, а також травмах опорно-рухового апарату у спортсменів. Наведено результати власних досліджень використання фізичної реабілітації при певних рухових порушеннях.
Видання буде корисним для фахівців фізичної реабілітації, методистів ЛФК, лікарів-травматологів і суміжних спеціальностей, аспірантів, студентів вишів фізкультурного і медичного напрямків освіти.

Пітин М. Теоретична підготовка у спорті : монографія / Мар’ян Пітин. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 372 c.
ISBN 978-966-2328-81-3

У монографії досліджено проблему теоретичної підготовки у спорті та обґрунтовано її організаційно-методологічні основи. Отримані наукові дані пов’язані з визначенням ролі теоретичної підготовки в системі багаторічного удосконалення спортсменів, особливостями структури та змісту теоретичної підготовки в різних групах видів спорту. Вивчено передумови розробки концепції теоретичної підготовки у спорті та проведено експериментальну перевірку її реалізаційних положень.
Монографія доповнює наукові дані підготовки спортсменів за розділом теоретичної підготовки. Буде корисною для студентів, молодих науковців, фахівців із галузі спорту та зацікавлених осіб.

Боднар І. Р. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : монографія / Іванна Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 316 c.
ISBN 978-966-2328-74-5

У монографії розглянуто науково-теоретичні основи інтегративного фізичного виховання школярів різних медичних груп у загальноосвітніх навчальних закладах. На основі аналізу вітчизняних та закордонних літературних джерел визначено основні тенденції реалізації фізичного виховання в системі загальної середньої освіти, виявлено проблеми системи фізичного виховання дітей І – ІІІ груп здоров’я в Україні. На основі ґрунтовних досліджень автора визначено модельні показники фізичного та психічного розвитку, фізичної підготовленості, рухової активності учнів середнього шкільного віку, що свідчать про міцне соматичне здоров’я. Перевірено ефективність інтегративного фізичного виховання школярів І –ІІІ груп здоров’я. Значну зацікавленість у вчителів фізичної культури викличуть розроблені автором критерії скерування школярів І – ІІІ груп здоров’я до підгруп в умовах спільних уроків фізичної культури.  Запропоновано систему поточного тестування та експрес-оцінювання рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів. Значний науковий інтерес становить концепція інтегративного фізичного виховання учнів І – ІІІ груп здоров’я в середніх загальноосвітніх школах.
Видання буде корисним для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, учителів фізичної культури, студентів.

Оцінювання психофізіологічних станів у спорті : монографія / Георгій Коробейніков, Євген Приступа, Леся Коробейнікова, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 312 с.
ISBN 978-966-2328-59-2

У монографії розглянуто результати багаторічних досліджень, присвячених вивченню психофізіологічних станів, що виникають в умовах спортивної діяльності. Вивчено особливості формування психофізіологічної організації системи переробки інформації у спортсменів високої кваліфікації. Розглянуто питання психофізіологічних особливостей зорового сприйняття у спорті. Досліджено динаміку психофізіологічних і вегетативних функцій у спортсменів на різних етапах підготовки. Представлені підходи до регулювання та коректування психофізіологічних станів, що виникають в умовах змагальної і тренувальної діяльності елітних спортсменів.
Для фахівців у сфері психофізіології та психології спорту, фізіології спорту, праці та ергономіки, спортивної педагогіки.

Передерій А. В. Спеціальні Олімпіади в сучасному світі : монографія / Аліна Передерій. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 296 с.
ISBN 978-966-2328-56-1

У монографії викладено результати досліджень спортивного руху Спеціальних Олімпіад як складової міжнародної олімпійської системи – історію, сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку. Охарактеризовано соціально орієнтовану систему підготовки спортсменів з вадами розумового розвитку, критерії допуску спортсменів до участі в програмах Спеціальних Олімпіад, нормативно-правові та філософські засади руху Спеціальних Олімпіад у сучасному суспільстві.
Видання адресовано науковцям і практикам, координаторам національних та локальних програм Спеціальних Олімпіад, керівникам клубів Спеціальних Олімпіад, учителям спеціальних шкіл-інтернатів, інструкторам реабілітаційних центрів. Монографія буде корисною для студентів і викладачів галузевих навчальних закладів фізкультурного профілю, в підготовці фахівців сфери олімпійського спорту, адаптивного спорту, адаптивного фізичного виховання, в підготовці волонтерів.

Рибак О. Ю. Безпека змагальної діяльності в автомобільному спорті : монографія / О. Ю. Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 420 с.
ISBN 978-966-2328-49-3

У монографії розкрито структуру безпеки сучасної змагальної діяльності спортсменів-автогонщиків як єдину систему заходів. Розроблено їх класифікацію та виявлено системоутворювальні зв’язки між ними. На основі вивчення її знакової моделі розроблено концепцію та програму удосконалення безпеки змагальної діяльності в українському автомобільному спорті на 2013 – 2015 рр. Розглянуто організацію профілактики змагальних навантажень на організм спортсменів, безпечної змагально-тренувальної діяльності в багаторічному спортивному удосконаленні й застосування для цього сучасних інформаційних технологій та штучного керованого середовища. Розроблено підґрунтя з проблематики безпеки для програм підготовки фахівців з автоспорту, а також систему оцінювання якості організації безпеки змагальної діяльності.
Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, спортсменів. тренерів, менеджерів, організаторів і суддів з автоспорту, інженерів, техніків і спортивних лікарів.

Волошин І. М. Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів : монографія / Волошин І. М., Собечко О. Р. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 316 с.

ISBN 978-966-2328-42-4

У монографії висвітлено теоретичні, прикладні та методичні засади урбаністичних еколого-географічних досліджень сучасного стану трансформованих природних компонентів Львівської урбосистеми. Проведено оцінювання та геохімічний аналіз опадів (сніговий покрив), рослинності, урбоґрунтів, водних об’єктів (вода, донні відклади). Закартовано геопросторове поширення техногенних полютантів на урбоплощі.
Для адміністративних, екологічних організацій, студентів, аспірантів, викладачів вишу, вчителів профільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
Синиця А. С. Аналітична філософія : монографія / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 304 с.
ISBN 978-966-2328-41-7


У монографії в систематизованій формі досліджено характерні особливості становлення та розвитку аналітичної філософії як одного з ключових напрямів сучасної філософської думки. Запропоновано авторське розуміння процесу формування аналітичної традиції в історії філософії, проаналізовано основні логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії – формалістські і неформалістські, з’ясовано специфіку взаємозв’язку аналітичної філософії з іншими філософськими напрямами, що досліджують мову.
Стиль написання монографії узгоджується з кращими традиціями аналітичного методу – предмет дослідження розбивається на елементарні складники й розглядається як чітко організована система із належним рівнем аргументації та структурації тексту.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії, логіки та лінгвістики.

Приступа Є. Н. Українські народні ігри : монографія / Приступа Є., Левків В., Слімаковський О. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 432 с.

ISBN 978-966-2328-33-2

Відтворено етнопедагогічні аспекти становлення й розвитку українських народних рухливі ігор, розваг і забав, виявлено тенденції та особливості їх функціонування в суспільстві. Подано велику кількість рухливих ігор, розваг і забав, зібраних в етнографічних експедиціях, впровадження яких у сучасну виховну практику сприятиме відродженню національних традицій, а також підвищенню виховної, освітньої та оздоровчої роботи з молоддю.

Для студентів фізкультурних і педагогічних вишів, учителів загальноосвітніх шкіл, вихователів.

Виноградський Б. А. Спортивна стрільба з лука: основи й удосконалення спеціальної підготовленості : монографія / Б. А. Виноградський. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 306 с.
ISBN 978-966-2328-40-0

У монографії розглянуто науково-методичні засади становлення й удосконалення спеціальної підготовленості стрільців.
На основі тривалих досліджень, аналізу підготовки вітчизняних і зарубіжних найтитулованіших спортсменів, імплементації знань з фундаментальних наук подано оригінальні наукові ідеї та концепції щодо формування високого рівня майстерності лучників. Дослідження містить інформацію щодо варіантів моделювання антропотехнічної системи «лучник – лук», її керування та інформаційного забезпечення. Запропоновано інноваційні засоби технічного контролю, обробки складних сигналів і цифрових рядів значущих параметрів формування спортивного результату. Значну наукову зацікавленість у читачів може викликати концепція використання «змодельованого середовища» та щляхи її релізації під час удосконалення спеціальної підготовленості висококваліфікованих лучників.
Видання буде корисним для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, тренерів і спортсменів високої кваліфікації.

Павлова Ю. Відновлення у спорті : монографія / Ю. Павлова, Б. Виноградський. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 204 с., іл.

У монографії проаналізовано причини та механізми втоми, що виникає після тренувань і змагань, обґрунтовано необхідність дослідження різноманітних фізіологічних критеріїв оцінювання ступеня втоми й відновлення, а також розглянуто відомі на сьогодні медико-біологічні, психологічні і педагогічні засоби відновлення фізичної працездатності та їх значення в підготовці спортсменів різної кваліфікації.
Для магістрантів та аспірантів спортивно-фізкультурного профілю, тренерів і спортсменів.

Шиян О. І. Освітня політика з питань забезпечення здорового способу життя молоді : монографія / О. І. Шиян. – Л., 2010. – 296 с.
ISBN 978-966-2328-00-4

У монографії розглянуто сутність, особливості та чинники становлення і розвитку освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді. Проаналізовано взаємозалежність освіти і здоров’я, соціально-історичні витоки та сучасний стан проблеми. Обґрунтовано тенденції та перспективи розвитку державної освітньої політики з питань здорового способу життя молоді України. Виявлено специфіку її впровадження на державному, регіональному та шкільному рівні.
Видання адресується державним службовцям системи державного управління освітою, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, науковцям, аспірантам, шкільним адміністраторам, педагогічним працівникам.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ