Навчальні посібники

Іваницький Б.

Армспорт у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / Богдан Іваницький, Володимир Мартин. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 78 с.

ISBN 978-966-2328-26-4

Навчальний посібник висвітлює різні аспекти розвитку молодого неолімпійського виду спорту – армспорту (рукоборства) у вищих навчальних закладах.

У посібнику розкрито історію становлення та розвитку рукоборства як виду спорту, подано характеристику основних видів підготовленості, методики тренувань і відновлення працездатності армспортсменів. Описано сучасну організацію, правила та проведення змагань з цього виду спорту.

Посібник рекомендовано спортсменам, тренерам, а також викладачам фізичного виховання вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.

 

Синиця А. С.

Логіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 235 с.

ISBN 978-966-2328-35-6

У навчальному посібнику в модульній формі викладено курс логіки для студентів вищих навчальних закладів. Увагу зосереджено на особливостях логічного знання (змістовий модуль І), формах і законах мислення (змістовий модуль ІІ), логічних основах практичної та соціально-комунікативної діяльності (змістовий модуль ІІІ), зокрема, на вмінні ефективно застосовувати знання з логіки в процесі комунікації між людьми та, особливо, в управлінській діяльності.

До кожної із 14-ти тем навчального посібника запропоновано цікаву додаткову інформацію, теоретичні і практичні запитання для самоперевірки, контрольний тест. Завершує навчальний посібник перелік базової та додаткової літератури, корисних інтернет-лінків, додатки, іменний та предметний покажчики.

Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться логікою.

 

Стасюк О. М. Основи нетрадиційних методів оздоровлення : навч. посіб. / Стасюк О. М., Кіндзер Б. М. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 174 с.

ISBN 978-966-2328-24-0

У навчальному посібнику представлено теоретичні та практичні аспекти поширених у наш час нетрадиційних методів оздоровлення, придатних для практичного використання. Зокрема, подано їхню класифікацію за певними ознаками, розкрито основні засади енергетичної системи людини. Окремо ґрунтовно описано кожен із нетрадиційних методів оздоровлення: суджок терапія, рефлексотерапія, каппо, традиційний східний масаж, тайський масаж, ароматерапія, літотерапія, аюрведа тощо.

Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «фізична реабілітація». Може бути корисним широкому загалові для самопідготовки, самодопомоги та самовдосконалення.

 

Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР «бакалавр» : у 2 ч. / Вовканич Л. C., Бергтраум Д. І. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Ч. 1. – 344 с.

ISBN 978-966-2328-27-1
ISBN 978-966-2328-28-8 (Ч. 1)

Навчальний посібник покликаний дати майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту науково обґрунтовані знання фізіологічних закономірностей функціонування організму людини в умовах відносного спокою, при м’язовій діяльності і в умовах психоемоційних напружень. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту» для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». У першій частині навчального посібника викладено матеріал з усіх основних розділів фізіології людини.

Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

 

Руденко Р. Масаж : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Руденко Р. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 256 с.

ISBN 978-966-2328-20-2

У навчальному посібнику викладено питання історії виникнення масажу, фізіологічні та гігієнічні основи масажних процедур, описано методику і техніку прийомів спортивного масажу, методику його виконання із застосуванням мазей та розтирань, подано рекомендації щодо техніки і методики масажу окремих ділянок тіла. У цьому посібнику вперше комплексно, державною мовою викладено матеріал зі спортивного масажу. Посібник розроблено на основі аналізу спеціальної літератури, власного досвіду та власних наукових досліджень.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців зі спортивної медицини, масажистів і тренерів.

 

Дрюков В. О. Підготовка спортсменів у фехтуванні на шаблях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Дрюков В. О.,. Шуберт В. С. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 246 с.

ISBN 978-966-2328-16-5

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на планування, контроль та керування підготовкою спортсменів у фехтуванні на шаблях. Висвітлено питання розвитку рухових якостей. Особливу увагу звернено на техніко-тактичну та психологічну підготовку шаблістів. Рекомендації конкретизовано, наведено схеми, таблиці та рисунки, які полегшують засвоєння матеріалу.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.

 

Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С. [та ін.] ; за ред. Ф. В. Музики. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 160 с.

ISBN 978-966-2328-21-9

У посібнику подано опис лабораторних робіт з основних розділів спортивної морфології, теоретичну інформацію, питання для самоперевірки та завдання, виконання яких сприятиме формуванню у студентів необхідних знань, умінь і навичок з антропометрії та конституційної морфології.

Зміст посібника відповідає навчальній програмі зі спортивної морфології.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

 

Маланчук Г. Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 136 с.

ISBN 978-966-2328-18-9

Навчальний посібник висвітлює методичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з глухими дітьми; зміст програми педагогічної практики в загальноосвітніх школах, де навчаються глухі діти; методичні рекомендації з виконання завдань практики; вимоги до оформлення документів планування і звітності тощо. Завершує навчальний посібник предметний покажчик, перелік використаної і рекомендованої літератури та додатки.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, викладачам-методистам, керівникам практик, учителям загальноосвітніх закладів, де навчаються глухі діти; слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.

 

Гнот С. І. Релігієзнавство : навч. посіб. / Соломія Гнот. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 164 с.

ISBN 978-966-2328-15-8

У навчальному посібнику визначено тематику лекцій та їх зміст, плани семінарських занять з методичними вказівками, комплекс завдань для самостійної роботи, ключові поняття та терміни, вказано рекомендовану літературу, а також залікові та екзаменаційні вимоги, короткий словник релігієзнавчих термінів.

 

Полянський О. А. Історія України : [навч. посіб. для семінарських занять для студ. неісторичних спец. ВНЗ] / Олег Полянський, Руслана Труба. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 468 с.

ISBN 978-966-2328-10-3

У посібнику подано кредитно-модульні навчальні та робочі програми, розподіл годин за навчальним планом, плани лекцій, семінарських занять і конкретні методичні матеріали до кожної теми, а також перелік рефератів, рекомендованої літератури, проблемні завдання для самостійної роботи, документи і матеріали до кожної теми та запитання для роботи з ними, типові завдання для підготовки до кредитно-модульних контрольних робіт й екзамену, словник історичних термінів і понять, перелік головних подій в історії України, рекомендації для самостійної роботи студентів.

 

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 447 с.

ISBN 978-966-2328-06-6

Навчальний посібник висвітлює теорію фізичної рекреації, технологію проведення та зміст рекреаційно-оздоровчих занять, туризм як засіб фізичної рекреації.

Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації, фахівцям з рекреації й оздоровчого тренування, які працюють у фізкультурно-оздоровчих закладах і центрах фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

 

Решетило С. Спортивно-фізкультурні споруди й обладнання : навч. посіб. для студ. ВНЗ III-IV рівнів акредитації у галузі фіз. вих. і спорту / С. Решетило. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 104 с.

ISBN 978-966-2328-07-3

У навчальному посібнику викладено загальні положення класифікації спортивних споруд, особливості споруд для різних видів спорту і їх будівництва та розміщення у населених пунктах, а також особливості гігієни таких споруд.

 

Ільків О.С.

Інформатика та комп’ютерна техніка (з елементами математичної статистики) : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів фізичного фиховання і спорту / О.С. Ільків, В.І. Матвіїв. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 332 с.

ISBN 978-966-2328-09-7

У навчальному посібнику викладено окремі засади формування системи знань і навичок використання основних методів математичної статистики для обробки результатів спортивних вимірів із використанням сучасної комп’ютерної техніки.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ