Проценко Уляна Миколаївна

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викладає навчальні дисципліни:
  •  Іноземна мова (англійська)
  •  Ділова іноземна мова (англійська)
  •  Іноземна мова професійного спілкування (англійська)


З 1999 по 2004 р. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті іноземних мов, англійська філологія і отримала повну вищу освіту (диплом з відзнакою) за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію магістр філології. Викладач англійської та італійської мов і світової літератури.

З 2004 працює викладачем кафедри української та іноземних мов Львівського державного університету фізичної культури.

З 2006 по 2010 р. навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на правничому факультеті (форма навчання заочна), отримала спеціальність правознавство та присвоєно кваліфікацію юрист.


Посібники:
•    Дмитрів У.М., Боровська О.В. Посібник з англійської мови для студентів першого курсу факультету фізичного виховання та факультету спорту. – Львів: Українські технології, 2006. – 72с.
•    Базиляк  Наталія, Боровська Ольга,  Дмитрів Уляна, Матвіяс Ольга. Навчальний посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультетів фізичного виховання та спорту. – Львів: Норма, 2008. – 56 с.
•    Проценко Уляна, Романчук Ольга. Навчальний посібник з англійської мови для студентів першого курсу факультетів фізичного виховання та факультету спорту. Видання друге, виправлене та доповнене. – Львів: Норма, 2008. – 68 с.
•    Англійська мова: контрольні роботи для студентів спеціальностей „фізичне виховання”, „олімпійський та професійний спорт” заочної форму навчання / Базиляк Н., Дмитрів У., Коваль О., Матвіяс О., Стифанишин І., Юрко Н.; за ред. Боровської О. – Львів: „Норма”, 2009. -  176 с.
•    Англійська мова : навч. посіб. для студ. третього курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання та „спорт” / О. Коваль, О. Матвіяс, У. Проценко, І. Стифанишин, Н. Юрко; за ред. О. Романчук – Л.: Норма, 2009. – 68 с.
•    Англійська мова : навч. посіб. для магістрантів та аспірантів спеціальності “олімпійський та професійний спорт” / Ольга Романчук, Наталія Базиляк, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко. – Л. : Норма, 2010. – 64 с.
•    Англійська мова : навч. посіб. для студ. першого курсу за напрямом підготовки “здоров’я людини” / Юрко Н. А., Стифанишин І. М., Проценко У. М. – Л.: Норма, 2011. – 52 с.
•    Англійська мова. Ігрові види спорту : навч. посіб. за напрямами підготовки «фізичне виховання» та «спорт» / Романчук О., Матвіяс О., Гошовська Л., Проценко У., Стифанишин І., Юрко Н., Коваль О., Литвин А. ; за ред. Денисенко С.Н., – Л. : Норма, 2011. – 103 с
•    Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання” та „спорт” / У. М. Проценко, О. П. Коваль, Ю. Б. Притуляк-Казмірук, Н. А. Юрко, І. М. Стифанишин. – Л. : Норма, 2012. – 44 с.
•    Англійська мова : навч. посіб. для студ. ІІІ курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання” та „спорт”. Вид. 2-ге, виправ. та допов. / О. В. Матвіяс, У. М. Проценко, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко, О. П. Коваль ; за ред. О. В. Романчук – Л. : Норма, 2012. – 68


Публікації:
•    Дмитрів Уляна. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць / За ред. В. Т. Сулима, С. Н. Денисенко. Ч. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - С. 217-219.
•    Боровська О.В., Дмитрів У.М., Матвіяс О.В. Організація та забезпечення професійно-спрямованої системи навчання іноземної мови // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор: Збірник наукових статей. – Л.: Видавець ФО ПП Б.І. Корпан, 2007. – С. 15–17.
•    Боровська О.В., Дмитрів У.М., Стифанишин І.М. Термінологічна система спорту в англійській та українській мовах // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор: Збірник наукових статей. – Л.: Видавець ФО ПП Б.І.Корпан, 2007. – С. 17–19.
•    Боровська О.В., Дмитрів У.М., Стифанишин І.М. Проблеми перекладу спортивної термінології // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць у галузі фізичної культури та спорту. Вип. 12: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2008. – Т. 1. – С. 51–55.
•    Дмитрів У.М., Романчук О.В., Стифанишин І.М . До питання експресивної нейтральності терміна у спортивній термінології // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип.. 12. – Т. V (130). – С. 329-333
•    Денисенко С. Н., Романчук О. В., Матвіяс О. В., Проценко У. М. Роль концепту мовної картини світу в антропоцентричній лінгвістичній парадигмі // “Міжмовна комунікація: мова-культура-особистість”, – Острог: Видавництво Національного Університету “Острозька Академія”. – 2010. – С.95-99.
•    О. Романчук, А. Литвин, О. Матвіяс, У. Проценко, І. Стифанишин Професійно спрямована система навчання англійської мови студентів вишів у галузі фізичної культури та спорту з використанням теоретико-прикладних аспектів спортивного термінознавства // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Науковий часопис. Зб. наукових праць / за ред. Г. М. Арзютова – К.; 2010. – Вип. 8. – С. 33-37.
•    Романчук О. В., Проценко У. М. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 квіт.2011 р. : У 2 т. – Д. : Біла К. О., 2011. – С. 64-67.
•    Компонентно-структурний аналіз англомовних абревіатур у спортивній лексиці / О. В. Романчук, О. В. Матвіяс, У. М. Проценко, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ Крым. респуб. ин-та последипломного пед. образования / науч. ред. А. Н. Рудякова. – Симферополь, 2011. – Т. 2. – С. 167–169.
•    Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці / Надія Юрко, Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Ірина Стифанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 176–179.
•    Комплексні мовні одиниці у термінологічній номінації регбі / Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Надія Юрко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДУ БЖД, 2012. – С. 172.
•    The Peculiarities of English Terms Structure in Track and Field / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Protsenko Ulyana Mykolayivna, Litkevych Olga Andriyivna // Здоров’я людини у сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 14–16 червня 2012 р. – Сімферополь–Судак: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 124–126.
•    Sports Value in Students’ Life / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Protsenko Ulyana Mykolayivna, Styfanyshyn Iryna Mykolayivna, Solovyova Yelyzaveta Hkmativna // Оновлення парадигми суспільного розвитку в ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 11–15 вересня 2012 р. – Сімферополь–Феодосія: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2012. – С. 95–96.


Конференції:
•    2007 р. - Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі, м. Львів, Україна.
•    2007 р.- Проблеми та перспективи розвитку ігрових видів спорту, м. Львів, Україна.
•    4-5 червня 2007 р.- “Реформа у вищій школі: управління змінами”, м. Львів, Україна.
•    2 квітня 2008 р. – “Everything for teaching English with Macmillan” (Natalia Diachuk’s Agency of Foreign Languages “Runa”), м. Тернопіль, Україна.
•    26-28 березня 2008 р.- ХІІ Всеукраїнська конференція “Молода спортивна наука”, м. Львів, Україна.
•    22-25 червня 2009р. - XVIII Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура»,  м. Київ, Україна.
•    2010 р. - “Актуальні проблеми підготовки фахівців з фізичного виховання у контексті Болонського процесу”, м. Івано-Франківськ, Україна.
•    22-23 квітня 2010р. – ІV Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість”, Національний університет “Острозька академія”, м. Острог, Україна.
•    8 – 9 квітня 2011 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування”, м. Дніпропетровськ, Україна.
•    ІІІ Міжнародний кримський лінгвістичний конгрес “Язык и мир” (Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти, Асоціація педагогів Криму, 3–7 жовтня 2011 р., м. Ялта)
•    V Міжнародна науково-практична конференція „Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах” (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19–21 квітня 2012 р., м. Львів)
•    ХVІ Міжнародна наукова конференція „Молода спортивна наука України” (Львівський державний університет фізичної культури, 29–31 березня 2012 р., м. Львів)
•    V Міжнародна науково-практична конференція „Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах” (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19–21 квітня 2012 р., м. Львів)
•    Міжнародна науково-практична конференція „Здоров’я людини у сучасному суспільстві” (Кримський інститут бізнесу, 14–16 червня 2012 р., Сімферополь–Судак)
•    Міжнародна науково-практична конференція „Оновлення парадигми суспільного розвитку в ХХІ столітті” (Кримський інститут бізнесу УЕУ, 11–15 вересня 2012 р., Сімферополь–Феодосія)
   

Навчально-методичні семінари:

•    26 вересня 2008 р. - Запровадження європейських стандартів у практику викладання англійської мови, м. Львів, Україна (Pearson Education Limited).
•    26 лютого 2010 р. – “Introducing Formal and Informal English”, “Houses are made of walls and beams. Homes are made of love and dreams” (Natalia Diachuk’s Agency of Foreign Languages “Runa”).
•    25 березня 2011 р. – “Let’s talk! Various Communicative Activities”, “Exploring spoken English” (Natalia Diachuk’s Agency of Foreign Languages “Runa”).
•    21 вересня 2011 р. – міжнародний семінар «Навчаємо говорінню: як зробити так, щоб студенти говорили правильно і швидко?» м. Львів, Україна (Pearson Education Limited).

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ