Віртуальна виставка видань


Вийшов друком навчальний посібник «Рекреаційні ігри»

Автори – кандидати наук з фізичного виховання і спорту, викладачі кафедри спортивних та рекреаційних ігор нашого Університету Вікторія Михайлівна Пасічник і Валерій Олександрович Мельник.

Пасічник В.

Рекреаційні ігри : навч. посіб. / Вікторія Пасічник, Валерій Мельник. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 106 с.

ISBN 978-617-7336-24-1

Навчальний посібник підготовано на основі узагальнення теоретичного й практичного матеріалу. У посібнику представлено матеріал про деякі рекреаційні ігри, які можуть активно використовуватися в сучасній рекреаційно-оздоровчій практиці різних верств населення. Висвітлено особливості використання рекреаційних ігор в оздоровчому тренуванні та рекреаційній діяльності.

Для студентів, викладачів, тренерів і фахівців у галузі фізичної культури та спорту.

 


Навчальний посібник «Основи медичних знань»

Пропонуємо ознайомитися з навчальним посібником «Основи медичних знань». Автори – викладачі кафедри здоров’я людини нашого Університету, кандидати наук з фізичного виховання і спорту, доценти Віра Романівна БУДЗИН і Оксана Володимирівна ГУЗІЙ.

Будзин В.

Основи медичних знань : навч. посіб. / Віра Будзин, Оксана Гузій. – Львів : ЛДУФК, 2018. –148 с.

ISBN 978-617-7336-25-8

Навчальний посібник містить необхідний матеріал найважливіших розділів курсу «Основи медичних знань», теоретичні положення, основні поняття, актуальні проблеми. На сучасному рівні описано невідкладні стани, методи їх оцінювання, розкрито принципи надання першої допомоги при різних патологічних станах, а саме: правильність, доцільність, швидкість, продуманість, рішучість, спокій. Особливу увагу закцентовано на засобах профілактики захворювань і наданні першої домедичної допомоги при загрозливих для життя станах.

Для студентів вищих навчальних закладів і коледжів немедичних спеціальностей, старшокласників, працівників поліції, слухачів курсів цивільної оборони й тих, хто вивчає методи надання само- і взаємодопомоги.


Навчальний посібник «Клінічна біохімія»

Вийшло друком друге, виправлене і доповнене видання навчального посібника «Клінічна біохімія» для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Автор – кандидат біологічних наук, професор кафедри біохімії та гігієни нашого Університету Марія Григорівна СИБІЛЬ.

Сибіль М.

Клінічна біохімія : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» / Марія Сибіль. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 204 с.

ISBN 978-617-7336-22-7

Посібник містить такі розділи: теоретичні аспекти клінічної біохімії, лабораторний практикум, завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань, додатки з нормами біохімічних показників.

У теоретичному розділі викладено матеріали з клінічної біохімії м’язів, сполучної тканини, крові, печінки, нирок, центральної нервової системи, а також з обміну речовин в нормі та при патологіях. Лабораторний практикум складається з теоретичного вступу, опису матеріально-технічного оснащення, методів і послідовності виконання дослідів, клініко-діагностичного значення, контрольних питань та ситуаційних завдань.

Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».


«Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення»

Вийшов друком збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення».

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК, 2018. – 334 с.

ISBN 978-617-7336-26-5

До збірника увійшли статті, що стосуються історичних, соціально-економічних аспектів рекреаційної і туристичної діяльності, проблем розвитку рекреаційно-туристичних зон, територій, об’єктів; «Спорту для всіх» в Україні та за кордоном; змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення; проблем адаптивної фізичної культури; питань підготовки фахівців.

 


Навчальний посібник «Оздоровче плавання»

Пропонуємо ознайомитися з навчальним посібником «Оздоровче плавання». Автори – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури Юрій Аркадійович БРІСКІН, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, докторант Тетяна Євгенівна ОДИНЕЦЬ, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Мар’ян Петрович ПІТИН і кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти нашого Університету Олег Юрійович Сидорко.

Оздоровче плавання : навч. посіб. для студентів І–ІІ рівнів вищої освіти / Юрій Бріскін, Тетяна Одинець, Мар’ян Пітин, Олег Сидорко. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с.

ISBN 978-617-7336-10-4

Навчальний посібник містить теоретичні положення, основні поняття, актуальні проблеми курсів «Оздоровче плавання» та «Засоби у фізичній реабілітації (плавання)». Подано особливості занять у водному середовищі, структуру й зміст різних видів реабілітаційних та оздоровчих програм, їх використання при фізіологічних і нозологічних станах, а також регламентацію та контроль навантаження залежно від індивідуальних особливостей організму.

Для проведення діагностики рівня засвоєння знань студентам запропоновано тести для самоконтролю.


Вийшла друком монографія «Еколого-географічний аналіз транспортного коридору (на прикладі автомагістралі Львів – Краковець)» доктора географічних наук, професора, завідувача кафедри туризму нашого Університету Івана Миколайовича ВОЛОШИНА та кандидата географічних наук, старшого викладача цієї ж кафедри Юлії Ігорівни ЧИКАЙЛО.

Волошин І.
Еколого-географічний аналіз транспортного коридору (на прикладі автомагістралі Львів – Краковець): монографія / І. Волошин, Ю. Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 248 с., [19] с. іл.

ISBN 978-617-7336-21-0

У монографії висвітлено результати досліджень екологічного стану приавтомагістральних природно-антропогенних компонентів автомагістральних смуг транспортного єврокоридору Львів – Краковець, а саме ґрунтів, рослинності, водних об’єктів.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями екології, біології та геології.


Вийшла друком «Обов’язкова класифікаційна програма зі спортивної акробатики (Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, секцій та гуртків)».

Видання підготував авторський колектив:
Кукурудз К.М. – заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії зі спортивної акробатики (чоловічі групові вправи);
Синявська Г.М. – заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України, суддя міжнародної категорії зі спортивної акробатики (жіночі парні вправи);
Рошинець О.А. – заслужений тренер України, суддя національної категорії зі спортивної акробатики (змішані парні вправи);
Саберзанова А.А. – суддя міжнародної категорії зі спортивної акробатики (жіночі групові вправи);
Черних Т.І. – суддя міжнародної категорії зі спортивної акробатики (чолові парні вправи).

Загальна редакція та упорядкування:
Сениця А.І. – старший викладач кафедри гімнастики ЛДУФК, відмінник освіти України, суддя національної категорії зі спортивної акробатики;
Сениця М.М. – старший викладач кафедри гімнастики ЛДУФК, суддя національної категорії зі спортивної акробатики;
Бубела О.Ю. – доцент, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри гімнастики ЛДУФК;
Голяк Л.Д. – головний тренер Національної збірної команди України зі спортивної акробатики, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури та спорту України.

Обов’язкова класифікаційна програма зі спортивної акробатики (Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів, секцій та гуртків). – Львів : ЛДУФК, 2018. – 140 с.

ISBN 978-617-7336-20-3

Програму ухвалено Технічним комітетом і тренерською радою зі спортивної акробатики Української федерації гімнастики (протокол № 3 від 15.06. 2017 р.).

Набуває чинності від 1 січня 2018 року.

Для тренерів, учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл, студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю, спортивних суддів, спортсменів, які беруть участь у змаганнях зі спортивної акробатики.

Вийшла друком монографія „Диференціація фізичної підготовки спортсменів” за загальною редакцією кандидата педагогічних наук, професора, професора кафедри теорії спорту та фізичної культури нашого Університету Михайла Михайловича ЛИНЦЯ.

Монографію підготував авторський колектив:

ЛИНЕЦЬ Михайло Михайлович,

ЧИЧКАН Оксана Анатоліївна,

ХІМЕНЕС Христина Робертівна,

БАЗИЛЬЧУК Олег Вікторович,

ГНАТЧУК Ярослав Ілліч,

ХОХЛА Алла Ігорівна,

АНДРЕС Андрій Степанович

Диференціація фізичної підготовки спортсменів :монографія / авт. кол. : Линець М.М., Чичкан О.А., Хіменес Х.Р. [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Линця. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 304 с.

ISBN 978-617-7336-15-9

У монографії розглянуто шляхи оптимізації структури і змісту фізичної підготовки спортсменів і спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації, які спеціалізувалися в різних видах змагальної діяльності.

Серед спортсменів і спортсменок, які спеціалізувалися у веслуванні, спортивному орієнтуванні, гандболі, волейболі та фехтуванні на шпагах незалежно від віку, статі, спортивного стажу і кваліфікації, достовірно вищі прирости показників фізичної підготовленості спостерігалися при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей (близько 70% від загального обсягу фізичної підготовки) з диференційованим розвитком недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного спортсмена чи спортсменки (біля 30% від загального обсягу фізичної підготовки) у порівнянні лише з комплексним розвитком фізичних якостей або в поєднанні у тій же пропорції комплексного розвитку з диференційованим розвитком провідних фізичних якостей. Лише у підготовці багатоборців ВСК достовірно вищий тренувальний ефект було отримано при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей із диференційованим розвитком провідних фізичних якостей кожного спортсмена.

Для науковців, тренерів, спортсменів і студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю.


„Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом”. Автор – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, докторант нашого Університету Тетяна Євгенівна ОДИНЕЦЬ.

Одинець Т. Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом : монографія / Тетяна Одинець. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 400 с.

ISBN 978-617-7336-13-5

У монографії висвітлено нове розвʼязання проблеми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. За результатами теоретичного пошуку та власних емпіричних досліджень обґрунтовано концептуальні положення диференційованої фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним синдромом та їх реалізацію за проблемно- та особистісно-орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом та чинники, що визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, лікарів-онкологів та фізичних терапевтів, реабілітологів-практиків, студентів та зацікавлених осіб.


„Публічний менеджмент соціально-економічного розвитку гірських територій Карпатського регіону”. Автор – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу нашого Університету Світлана Володимирівна КРИШТАНОВИЧ.

Криштанович С.

Публічний менеджмент соціально-економічного розвитку гірських територій Карпатського регіону / Світлана Криштанович. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 208 с.

ISBN 978-617-7336-14-2

У монографії проведено комплексний аналіз соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні й у країнах ЄС. Особливу увагу приділено питанням розробки стратегій і програм, які забезпечуватимуть сталий розвиток гірських територій. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності публічного менеджменту соціально-економічним розвитком гірських територій України.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями публічного менеджменту сталого розвитку гірських територій.


Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : зб. матеріалів XIІІ Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 104 с.

ISBN 978-617-7336-08-1

Збірник містить матеріали доповідей учених з України і зарубіжних країн з актуальних питань моделювання систем й інформаційного забезпечення процесів та явищ у фізичному вихованні і спорті.

Книга буде корисною для науковців, учителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, фізичних реабілітологів, докторантів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами моделювання у фізичному вихованні і спорті.


Молода спортивна наука України” у 4 томах.

ISSN 1996-1448 (Print), 1996-1456 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15743-4215 ПР від 24.09.2009
 
Періодичність: 1 раз на рік
 
Проблематика:
1) теорія та методика підготовки спортсменів; олімпійський, паралімпійський і професійний спорт;

2) фізичне виховання різних верств населення;

3) фізична реабілітація; адаптивне фізичне виховання; спортивна медицина;

4) проблеми здорового способу життя, підготовки кадрів та управління у сфері фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Молода спортивна наука України : зб. тез доп. Вип. 21 : у 4-х т. – Л. : ЛДУФК, 2017. – 136 с.

ISBN 978-617-7336-07-4

У збірнику вміщено тези наукових доповідей з актуальних питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини вчених з України та зарубіжних країн.

Збірник буде корисним для вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, організаторів фізичного виховання та спорту, спортсменів, студентів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку фізичного виховання, спортивного тренування, фізичної реабілітації.


„Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики”, яка присвячена 70-річчю нашого Університету.

Монографію підготував колектив кафедри легкої атлетики нашого Університету:

КОНЕСТЯПІН Володимир Григорович,

СВИЩ Ярослав Степанович,

ДУНЕЦЬ-ЛЕСЬКО Антоніна Василівна,

ВОРОНІН Денис Михайлович,

ХАНІКЯНЦ Олена Володимирівна,

МИКІЧ Михайло Стахович,

Дух Тетяна Ігорівна,

ПАВЛОСЬ Ольга Олександрівна,

ЛЕМЕШКО В’ячеслав Йосипович,

ПАВЛОСЬ Мирослав Петрович,

ПРОКОПЕНКО Віктор Іванович,

ЧОРНЕНЬКА Галина Володимирівна,

ЗАХІДНИЙ Василь Романович

Оптимізаціяфізичноїтатехнічноїпідготовкиушвидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В. [та ін.] ; за ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с.

ISBN 978-617-7336-02-9

У монографії розглянуто особливості підготовки спортсменів, що спеціалізуються в таких швидкісно-силових видах легкої атлетики як біг на короткі дистанції, бар’єрний біг, естафетний біг, стрибки в довжину та висоту, штовхання ядра.

Викладачі кафедри подали результати досліджень, виконаних згідно зі Зведеними планами науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 роки за темою 2.2.10.3п «Підвищення швидкісно-силової та технічної підготовленості легкоатлетів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 0106U012614) та 2011–2015 роки за темою 2.7 «Удосконалення системи фізичної і технічної підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних профілів їх підготовленості» (номер державної реєстрації 0111U006472).

Для спеціалістів різних форм навчання, тренерів з легкої атлетики, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю.


«Сучасні тенденції у практиці й освіті з фізичної терапії», присвяченого 70-річчю нашого Університету.

Сучасні тенденції у практиці й освіті з фізичної терапії : тези доп. Міжнар. наук. семінару. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 76 с.

ISBN 978-617-7336-06-7

У цьому виданні опубліковано матеріали спільного німецько-польсько-словацько-українського семінару з питань теорії і практики фізичної реабілітації.

Інформація, подана у збірнику, може бути корисною для студентів, аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Фізична реабілітація», а також для викладачів профільних кафедр і фахівців-практиків із фізичної реабілітації та фізичних терапевтів.


„Історія розвитку футболу”.

Автор – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри футболу нашого Університету Ігор Миколайович ЧОРНОБАЙ.
 
Чорнобай І. 
Історія розвитку футболу : посібник / Ігор Чорнобай. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 648 с. [+68 c. іл.]
 
ISBN 978-966-2328-94-3
 
У виданні висвітлено початки розвитку футболу, зміни у правилах, організації гри. Систематизовано інформацію про міжнародні футбольні організації, змагання, участь у них українських футболістів, про найкращі за міжнародними, національними рейтингами збірні, клубні команди, найвідоміших футболістів, воротарів, тренерів, арбітрів України і світу. Подано відомості про футбольні змагання в Україні та колишньому СРСР, досягнення команд, гравців. Увагу закцентовано на постатях відомих українських науковців, викладачів кафедр футболу.
Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, що вивчають «Теорію і методику обраного виду спорту (футбол)», «Теорію і методику футболу», «Історію спорту», а також фахівцям галузі фізичної культури та спорту і широкому загалу.

Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В. [та ін.] ; за ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с.

ISBN 978-617-7336-02-9

У монографії розглянуто особливості підготовки спортсменів, що спеціалізуються в таких швидкісно-силових видах легкої атлетики як біг на короткі дистанції, бар’єрний біг, естафетний біг, стрибки в довжину та висоту, штовхання ядра.

Викладачі кафедри подали результати досліджень, виконаних згідно зі Зведеними планами науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 роки за темою 2.2.10.3п «Підвищення швидкісно-силової та технічної підготовленості легкоатлетів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 0106U012614) та 2011–2015 роки за темою 2.7 «Удосконалення системи фізичної і технічної підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних профілів їх підготовленості» (номер державної реєстрації 0111U006472).

Для спеціалістів різних форм навчання, тренерів з легкої атлетики, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю.


„Вікова анатомія і фізіологія”.

Автор – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри анатомії та фізіології  нашого Університету Любомир Степанович ВОВКАНИЧ.

Вовканич Л.

Вікова анатомія і фізіологія : навч. посіб. для практ. занять / Любомир Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 208 c.

ISBN 978-617-7336-05-0

У навчальному посібнику описано основні підходи до оцінювання рівня фізичного розвитку, відповідності віковим нормам показників фізіологічних систем, рівня розвитку рухових якостей та біологічного віку осіб дитячого, підліткового, а також літнього і старечого віку.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання та спорту, тренерів, учителів фізичної культури, фахівців фізичної реабілітації.


Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини” кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, докторанта кафедри теорії і методики фізичного виховання нашого Університету Юлії Олександрівни ПАВЛОВОЇ.

Павлова Ю.

Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 356 с.

ISBN 978-617-7336-04-3

У монографії окреслено теоретичну модель структури якості життя, що визначає базові компоненти благополуччя людини. Для нагромадження даних розроблено комплексну моніторингову систему з окремими складовими частинами. Проведено кількісне оцінювання показників якості життя осіб різного віку.

Охарактеризовано окремі компоненти способу життя (рухова активність, наявність шкідливих звичок, харчування, освітній рівень) та встановлено їх вплив на формування якості життя осіб різного віку. Оцінено вплив комплексних оздоровчих та рекреаційних програм на компоненти якості життя різних груп населення. Описано чинники, що зумовлюють у рамках такої проектної діяльності поліпшення якості життя населення. Розроблено фундаментальні основи освітнього простору, що сприяє зростанню якості життя осіб літнього віку, їх особистісному розвитку, самостійності та високому рівню рухової активності.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, учителів, аспірантів, студентів.


«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України», присвяченої 70-річчю нашого Університету.

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студ. наук.‑практ. конф. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 122 с.

ISBN 978-617-7336-00-5

У збірнику поміщено статті, присвячені проблемам стійкого розвитку та туристичної діяльності у Західному регіоні України, туристичним ресурсам Західного регіону України, готельно-ресторанному бізнесу та основним напрямам його розвитку, геоінформаційним системам та їх застосуванні в туризмі, інноваційному туристичному продукту й інноваційним напрямам рекреаційно-туристичної діяльності, економічним проблемам розвитку туризму в регіоні.


Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 70-річчю нашого Університету і 20-річчю кафедри фітнесу та рекреації.

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів : ЛДУФК, 2016.– 396 с.

ISBN 978-966-2328-98-1

До збірки включено статті, які присвячені історичним, соціально-економічним аспектам рекреаційної і туристичної діяльності, проблемам розвитку рекреаційно-туристичних зон, територій, об’єктів; «Спорту для всіх» в Україні та за кордоном; змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення; проблемам адаптивної фізичної культури; питанням підготовки фахівців.


Худоба В. Екологія : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Юлія Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 92 с.
ISBN 978-966-2328-95-0

У навчально-методичному посібнику визначено зміст, мету і завдання навчальної дисципліни, подано структуру навчальної програми курсу, лекційні та семінарські заняття, практичну роботу та алгоритм її виконання, а також мету, зміст тем та методи контролю виконання самостійної роботи.
Для студентів факультету туризму напряму підготовки 6.140103 «туризм» денної та заочної форм навчання.


Голод А. Страхування в туристичній діяльності : навч. посіб. : у 2 ч. / Андрій Голод, Юлія Феленчак. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 156 с.
ISBN 978-966-2328-92-9
ISBN 978-966-2328-93-6 (Ч. 1)

У навчальному посібнику зібрано матеріали для засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок у сфері страхування в туристичній діяльності. Посібник складається із двох частин. У першій подано матеріали для вивчення студентами напряму підготовки «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» навчальної дисципліни «Основи страхування». Друга частина висвітлює основний зміст навчальної дисципліни «Страхування в туризмі» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Туризмознавство». Матеріали першої частини посібника можуть також вивчати студенти інших напрямів (спеціальностей) суспільно-гуманітарного профілю з навчальної дисципліни «Основи страхування».
Для студентів, викладачів, науковців, працівників туристичних підприємств, страхових компаній, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами страхування в Україні.

 


Сибіль М. Клінічна біохімія : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Марія Сибіль. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 210 с.
ISBN 978-966-2328-86-8

Посібник містить такі розділи: теоретичні аспекти клінічної біохімії, лабораторний практикум, завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань, додатки з нормами біохімічних показників.
У теоретичному розділі викладено матеріали з клінічної біохімії м’язів, сполучної тканини, крові, печінки, нирок, центральної нервової системи, а також з обміну речовин в нормі та при патологіях. Лабораторний практикум складається з теоретичного вступу, опису матеріально-технічного оснащення, методів і послідовності виконання дослідів, клініко-діагностичного значення, контрольних питань та ситуаційних завдань.
Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю за напрямом підготовки «Фізична реабілітація та здоров’я людини».


„Екологія”. Автори – викладачі нашого Університету – кандидат географічних наук, викладач кафедри туризму Володимир Володимирович ХУДОБА та кандидат географічних наук, старший викладач цієї ж кафедри Юлія Ігорівна ЧИКАЙЛО.

Худоба В.
Екологія : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Юлія Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 92 с.

ISBN 978-966-2328-95-0

У навчально-методичному посібнику визначено зміст, мету і завдання навчальної дисципліни, подано структуру навчальної програми курсу, лекційні та семінарські заняття, практичну роботу та алгоритм її виконання, а також мету, зміст тем та методи контролю виконання самостійної роботи.
Для студентів факультету туризму напряму підготовки 6.140103 «туризм» денної та заочної форм навчання.


„Страхування в туристичній діяльності”. Автори – викладачі нашого Університету – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму Андрій Петрович ГОЛОД та кандидат економічних наук, доцент кафедри спортивного туризму Юлія Богданівна ФЕЛЕНЧАК.

Голод А.
Страхування в туристичній діяльності : навч. посіб. : у 2 ч. / Андрій Голод, Юлія Феленчак. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 156 с.

ISBN 978-966-2328-92-9
ISBN 978-966-2328-93-6 (Ч. 1)

У навчальному посібнику зібрано матеріали для засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок у сфері страхування в туристичній діяльності. Посібник складається із двох частин. У першій подано матеріали для вивчення студентами напряму підготовки «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» навчальної дисципліни «Основи страхування». Друга частина висвітлює основний зміст навчальної дисципліни «Страхування в туризмі» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Туризмознавство». Матеріали першої частини посібника можуть також вивчати студенти інших напрямів (спеціальностей) суспільно-гуманітарного профілю з навчальної дисципліни «Основи страхування».
Для студентів, викладачів, науковців, працівників туристичних підприємств, страхових компаній, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами страхування в Україні.


„Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів”. Автор – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти нашого Університету Олег Юрійович СИДОРКО.

Сидорко О.
Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів : навч. посіб. / Олег Сидорко. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 136 с.

ISBN 978-966-2328-91-2

У навчальному посібнику подано аналіз історичного розвитку водного поло в контексті еволюційних змін у правилах гри та їх впливу на спрямованість фізичної підготовки ватерполістів, сучасні погляди на зміст та структуру силової та швидкісної підготовки ватерполістів. Розглянуто шляхи удосконалення процесу силової та швидкісної підготовки кваліфікованих ватерполістів в річному циклі тренувань. Подано рекомендації щодо особливостей організації тренувального процесу кваліфікованих ватерполістів і педагогічного контролю рівня розвитку силових та швидкісних якостей гравців.


Мухін В. М. Фізична реабілітація в травматології : монографія / В. М. Мухін. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 428 c.
ISBN 978-966-2328-77-6

У монографії подано сучасні погляди на процес реабілітації, надано стислу характеристику травм опорно-рухового апарату, з клініко-фізіологічних позицій обґрунтовано необхідність використання після різних методів остеосинтезу лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії, працетерапії. Описано показання протипоказання, терміни, послідовність і особливості їх застосування при вивихах, діафізарних і внутрішньо суглобових переломах, тотальному ендопротезу ванні суглобів, переломах хребта і тазу, ампутаціях, а також травмах опорно-рухового апарату у спортсменів. Наведено результати власних досліджень використання фізичної реабілітації при певних рухових порушеннях.
Видання буде корисним для фахівців фізичної реабілітації, методистів ЛФК, лікарів-травматологів і суміжних спеціальностей, аспірантів, студентів вишів фізкультурного і медичного напрямків освіти.


Пітин М. Теоретична підготовка у спорті : монографія / Мар’ян Пітин. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 372 c.
ISBN 978-966-2328-81-3

У монографії досліджено проблему теоретичної підготовки у спорті та обґрунтовано її організаційно-методологічні основи. Отримані наукові дані пов’язані з визначенням ролі теоретичної підготовки в системі багаторічного удосконалення спортсменів, особливостями структури та змісту теоретичної підготовки в різних групах видів спорту. Вивчено передумови розробки концепції теоретичної підготовки у спорті та проведено експериментальну перевірку її реалізаційних положень.
Монографія доповнює наукові дані підготовки спортсменів за розділом теоретичної підготовки. Буде корисною для студентів, молодих науковців, фахівців із галузі спорту та зацікавлених осіб.


Лемешко В. Й. Легка атлетика – основа оздоровлення, навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів : навч. посіб. / Лемешко В. Й., Приставський Т. Г., Дух Т. І. Вид. 2-ге, доп. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 248 с.
ISBN 978-966-2328-79-0

У навчальному посібнику обґрунтовано важливість занять із пріоритетним застосуванням засобів легкої атлетики в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів. У посібнику розкрито актуальність проведення самостійних занять та самоконтролю студентів під час фізичних навантажень. окремим розділом викладено рекомендації щодо розвитку фізичних якостей методом колового тренування.
Для студентів вищих навчальних закладів під час вивчення дисципліни «Фізичне виховання», викладачів, інструкторів, учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл, а також для широкого кола читачів, які дбають про своє здоров’я та фізичний розвиток.


Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : навч. посіб. / М. Я. Гриньків, Л. C. Вовканич, Ф. В. Музика – Л. : ЛДУФК, 2015. – 304c.

ISBN 978-966-2328-80-6

У навчальному посібнику питання спортивної морфології розглядаються з позицій їх значення для підготовки фахівців галузі фізичного виховання та спорту. У ньому висвітлені теоретичні аспекти спортивної та конституційної морфології, описані найпоширеніші сучасні і класичні методи морфологічного дослідження. Посібник містить основи вікової морфології, відомості про анатомічні особливості дітей, підлітків, людей літнього віку. Ці відомості необхідні для  роботи з особами різного віку.

Посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання та спорту, тренерів, вчителів фізичної культури, реабілітологів, спортивних лікарів.


Риторика [Текст] : навч.-метод, посібн. / Укл. Гузенко 1.1. — Львів : СПОЛОМ, 2014. - 328 с. ; табл. Бібліограф: с. 301 -303 (43 назви).
ISBN 978-966-919-034-5
Подано програми двох дисциплін: «Основи риторики» та «Професійна риторика». Ці дисципліни вміщують тематику лекцій та семінарів, завдання для самостійної роботи, питання для повторення та самоконтролю, тематику промов, тестові завдання, залікові питання, рекомендовану літературу, риторичний словник. Для студентів Львівського державного університету фізичної культури.


Практикум з біохімії : навч. посіб. / В. М. Трач,       М. Г. Сибіль, І. З Гложик, І. М. Башкін – Л. : ЛДУФК, 2014. – 238 с.
ISBN 978-966-2328-78-3

У навчальному посібнику розглянуто хімічні та фізичні методи досліджень органічних сполук, перетворення вуглеводів, жирів, білків, роль вітамінів, гормонів, участь мікро-та мікроелементів і дію ферментів при м’язовій діяльності.
Практикум є частиною навчального комплексу з курсу «Біохімія» та «Біохімічні основи ФВ і С» і містить вступ, правила з техніки безпеки у навчальних лабораторіях, лабораторні роботи зі статистичної біохімії, динамічної біохімії, біохімії спорту. До кожного розділу подано теоретичний вступ, контрольні запитання, ситуаційні завдання, тести для самостійної перевірки знань, завдання для самостійної роботи студентів.
Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного спрямування.


Гігієна та гігієна спорту : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Д. Свистун, О. П. Лаптєв, С. О. Полієвський, Х. Є. Шавель. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 304 с.
ISBN 978-966-2328-72-1

У підручнику подано навчальний матеріал для опанування теоретичних засад гігієни спорту та фізичного виховання, а також рекомендації для засвоєння основних положень, умінь творчо використовувати отриману інформацію у практичній діяльності.
Підручник складається зі вступу, дванадцяти розділів, тестових завдань, предметного покажчика та термінологічного словника.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, тренерів, а також усіх, хто цікавиться спортом.


Сова А. Сфрагістичні пам’ятки січового руху в Галичині першої третини ХХ століття / Андрій Сова.– Л. : ЛДУФК, 2014. – 72 с.
ISBN 978-966-2328-75-2

У виданні висвітлено особливості розвитку сфрагістики пожежно-гімнастичної організації «Січ» у Галичині першої третини ХХ ст. Зібрано відбитки січових печаток, виявлених у Центральному державному історичному архіві України у Львові. Джерельною основою дослідження став фонд «Головний січовий комітет гімнастичного і пожежного товариства «Січ», м. Львів». У додатку опубліковано каталог січових печаток. Видання приурочене 150-літтю від дня народження провідного діяча українського спортивно-гімнастичного руху Кирила Трильовського.
Для науковців, фахівців фізичного виховання і спорту та спеціальних історичних дисциплін, студентів, всіх, хто цікавиться історією України.


Боднар І. Р. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : монографія / Іванна Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 316 c.
ISBN 978-966-2328-74-5

У монографії розглянуто науково-теоретичні основи інтегративного фізичного виховання школярів різних медичних груп у загальноосвітніх навчальних закладах. На основі аналізу вітчизняних та закордонних літературних джерел визначено основні тенденції реалізації фізичного виховання в системі загальної середньої освіти, виявлено проблеми системи фізичного виховання дітей І – ІІІ груп здоров’я в Україні. На основі ґрунтовних досліджень автора визначено модельні показники фізичного та психічного розвитку, фізичної підготовленості, рухової активності учнів середнього шкільного віку, що свідчать про міцне соматичне здоров’я. Перевірено ефективність інтегративного фізичного виховання школярів І –ІІІ груп здоров’я. Значну зацікавленість у вчителів фізичної культури викличуть розроблені автором критерії скерування школярів І – ІІІ груп здоров’я до підгруп в умовах спільних уроків фізичної культури.  Запропоновано систему поточного тестування та експрес-оцінювання рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів. Значний науковий інтерес становить концепція інтегративного фізичного виховання учнів І – ІІІ груп здоров’я в середніх загальноосвітніх школах.
Видання буде корисним для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, учителів фізичної культури, студентів.


Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2014. – Ч. 2. – 176 с.
ISBN 978-966-2328-37-0
ISBN 978-966-2328-71-4 (Ч. 2)

У посібнику висвітлено теоретичні та практичні основи спортивного туризму, організаційно-управлінську структуру, завдання, засоби, методи тощо. Посібник складається з дев’яти розділів, контрольних запитань і завдань, додатків, списку рекомендованих нормативно-правових актів і навчально-методичних матеріалів, рекомендованої літератури (основної та додаткової). Подано правила організації та проведення туристських спортивних походів, загальні положення щодо організації спортивно-оздоровчого туризму, формування туристських груп та керівні посади.. Описано спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму, організацію та методику проведення туристських зльотів і змагань. Подано відомості про охорону здоров’я, практичні ситуації в туристських походах і їх подолання, організацію бівуаку та фізичну підготовку туриста.


Іваночко В. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб. / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 128 с.
ISBN 978-966-2328-73-8

У навчальному посібнику подано особливості організації та методики проведення занять з фізичного виховання зі студентами навчальної секції фізичної реабілітації. Розглянуто можливість використання сучасних оздоровчих технологій в процесі занять зі студентами, які мають відхилення у стані здоров’я. Подано рекомендації щодо особливостей складання оздоровчих фітнес-програм з використанням базової аеробіки (на прикладі кардіо-респіраторних захворювань).


Музика Ф. В. Анатомія людини : навч. посіб. / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 360 с.
ISBN 978-966-2328-70-7

У навчальному посібнику подано основні відомості з анатомії людини з урахуванням сучасних уявлень про будову людського організму. Матеріал представлено з позицій його значення для підготовки викладачів і фахівців фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації, спортивних лікарів. Особливу увагу приділено функціональній анатомії опорно-рухового апарату й основам динамічної анатомії. У посібнику також висвітлено будову систем органів, які забезпечують і регулюють рухову діяльність, а також пояснено зміни, що виникають у їх органах під впливом фізичних навантажень.
Посібник відповідає навчальній програмі з анатомії людини, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, закладів педагогічного спрямування та біологічних факультетів.


Синиця А. С. Філософія : навч.-метод. посіб. / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 180 с.
ISBN 978-966-2328-69-1

У навчально-методичному посібнику в модульній формі викладено курс філософії. Увагу зосереджено на специфіці предмета філософії і її історії (змістовий модуль 1) та основних теоретичних і прикладних питаннях філософії (змістовий модуль 2). Особливу увагу звернено на філософські аспекти фізичної культури.
Матеріал курсу представлено у дванадцяти лекціях, до кожної з яких запропоновано рекомендовану літературу, теми та зміст семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань. Додатки містять уривки із творів класиків світової і української філософської думки, які рекомендовано розглянути на практичних заняттях.
Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю.


Василишин І. П. Важка атлетика Львівщини (1912–2012) : довідник / Іван Василишин, Володимир Науменко. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 168с.
ISBN 978-966-2328-66-0

У книзі відображено основні віхи історії і розвитку та сучасний стан важкоатлетичного спорту Львівської області, містить довідковий матеріал про видатних важкоатлетів, тренерів, організаторів і науковців.
Рекомендовано усім, хто у своїй діяльності спирається на конкретні історичні, статистичні й інформаційні достовірні дані – викладачам, студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання та широкому загалу.


Латинсько - українсько - російський словник анатомічних термінів / Крась С. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я. [та ін.]. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 192 с.
ISBN 978-966-2328-68-4

Пропоноване довідкове видання укладено на основі сучасної міжнародної анатомічної термінології. Мета словника – дати правильну транскрипцію трьома мовами основних анатомічних термінів, що використовуються у курсі анатомії в процесі підготовки фахівців з напрямів "Фізичне виховання", "Спорт" та "Здоров'я людини".
Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.


Рябуха О. І. Патологічна анатомія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Рябуха О. І. – Л. : ЛДУФК, 2014. –  с.
ISBN 978-966-2328-67-7

У навчальному посібнику з дисципліни "Патологічна анатомія" висвітлено загальнотеоретичні питання лекційного курсу. Розкрито поняття про зміст патологічної анатомії, її предмет, завдання та методи дослідження, роль дисципліни в підготуванні студентів-реабілітологів. Розглядаються важливі для професійної діяльності реабілітологів питання про регенерацію тканин та її особливості, про розлади тканинного живлення -атрофію та гіпертрофію, детально характеризуються основні види дистрофій, висвітлюються причини й наслідки розладів загального, регіонарного, місцевого кровообігу, загальні й місцеві зміни в тканинах при цих станах. У розділі, присвяченому пухлинним процесам, представлено сучасні погляди на їхню етіологію, подано основи класифікації пухлин, з'ясовано місцевий і загальний вплив пухлин на організм, розглянуто найтиповіші передракові процеси факультативного та облігатного значення.
Посібник написано відповідно до навчальної програми з дисципліни. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу подаються контрольні запитання та завдання.
Для студентів-реабілітологів, які навчаються у вищих навчальних закладах спортивного профілю.


Дидактичні ігри з м’ячами : навч. посіб. / авт. кол. : Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Виноградський Б. А. [та ін.]. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 206 с.
ISBN 978-966-2328-61-5

У начальному посібнику подано теоретичне обґрунтування й методику застосування інтегрально-розвивальних м’ячів у навчально-виховному про¬цесі старших дошкільників і молодших школярів. Інтегральний підхід і вагомість емоційного компонента під час використання комплекту м’ячів на заняттях із дітьми забезпечує високу ефективність сприйняття, засвоєння й закріплення дидактичного матеріалу в дитячому садку і молодшій школі. Рухливість дидактичних ігор позитивно впливає на фізичний, психічний та емоційний стан дітей, урізноманітнює заняття.
Видання можуть з успіхом використовувати учителі на уроках фізичної культури та заняттях з читання, математики, історії, краєзнавства тощо.
Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю і факультетів початкового навчання, а також учителів, вихователів і батьків.


Рябуха О. І. Основи медичних знань : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Рябуха О.І. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 256 с.
ISBN 978-966-2328-60-8

У навчальному посібнику висвітлюються загальнотеоретичні аспекти здоров’я та розкриваються можливості використання автоматизованих систем діагностики, обліку й оцінювання його стану, характеризуються найпоширеніші чинники ризику захворюваності, розглядаються сучасні погляди на реактивність організму, причини захворювань, механізми й особливості перебігу патологічних процесів, стрес.
Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю, учителів фізичного виховання, тренерів, методистів оздоровчих центрів.


Оцінювання психофізіологічних станів у спорті : монографія / Георгій Коробейніков, Євген Приступа, Леся Коробейнікова, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 312 с.
ISBN 978-966-2328-59-2

У монографії розглянуто результати багаторічних досліджень, присвячених вивченню психофізіологічних станів, що виникають в умовах спортивної діяльності. Вивчено особливості формування психофізіологічної організації системи переробки інформації у спортсменів високої кваліфікації. Розглянуто питання психофізіологічних особливостей зорового сприйняття у спорті. Досліджено динаміку психофізіологічних і вегетативних функцій у спортсменів на різних етапах підготовки. Представлені підходи до регулювання та коректування психофізіологічних станів, що виникають в умовах змагальної і тренувальної діяльності елітних спортсменів.
Для фахівців у сфері психофізіології та психології спорту, фізіології спорту, праці та ергономіки, спортивної педагогіки.


Боднар І.Р. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі : навч. посіб. / Іванна Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 170 с.
ISBN 978-966-2328-58-5

У навчальному посібнику обґрунтовано важливість занять із фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, за станом здоров’я скерованих до спеціальної медичної групи. Викладено теоретичні основи фізичного виховання з такими дітьми (особливості формулювання мети й завдань, специфічні принципи). Подано особливості застосування засобів, методів і методичних прийомів під час обов’язкових і додаткових організаційних форм фізичного виховання. Викладено методику занять з фізичної культури для дітей із різними захворюваннями.
Для студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів, учителів фізичної культури, які проводять уроки з учнями спеціальних медичних груп, слухачів курсів підвищення кваліфікації, батьків, усіх небайдужих до здоров’я дітей шкільного віку.


Передерій А. В. Спеціальні Олімпіади в сучасному світі : монографія / Аліна Передерій. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 296 с.
ISBN 978-966-2328-56-1

У монографії викладено результати досліджень спортивного руху Спеціальних Олімпіад як складової міжнародної олімпійської системи – історію, сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку. Охарактеризовано соціально орієнтовану систему підготовки спортсменів з вадами розумового розвитку, критерії допуску спортсменів до участі в програмах Спеціальних Олімпіад, нормативно-правові та філософські засади руху Спеціальних Олімпіад у сучасному суспільстві.
Видання адресовано науковцям і практикам, координаторам національних та локальних програм Спеціальних Олімпіад, керівникам клубів Спеціальних Олімпіад, учителям спеціальних шкіл-інтернатів, інструкторам реабілітаційних центрів. Монографія буде корисною для студентів і викладачів галузевих навчальних закладів фізкультурного профілю, в підготовці фахівців сфери олімпійського спорту, адаптивного спорту, адаптивного фізичного виховання, в підготовці волонтерів.


Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 186 с.
ISBN 978-966-2328-55-4

У посібнику висвітлено питання, що стосуються фундаментальних положень освітньої спеціальності «Фізична реабілітація» та закладено теоретичну основу принципів догляду за пацієнтом. Він може бути використаний у навчальному процесі підготовки фахівців з фізичної реабілітації, соціальних працівників, інструкторів лікувальної фізичної культури.


Фізична рекреація [Текст] : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б.в.], 2013. – 79 с. – (Серія "Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини" ; вип. 4).

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми фізичної рекреації представлено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (укр., рос. і англ.); тексти анотацій збережено в авторських варіантах.


Приступа Є. Н. Українські народні ігри : монографія / Приступа Є., Левків В., Слімаковський О. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 432 с.

ISBN 978-966-2328-33-2

Відтворено етнопедагогічні аспекти становлення й розвитку українських народних рухливі ігор, розваг і забав, виявлено тенденції та особливості їх функціонування в суспільстві. Подано велику кількість рухливих ігор, розваг і забав, зібраних в етнографічних експедиціях, впровадження яких у сучасну виховну практику сприятиме відродженню національних традицій, а також підвищенню виховної, освітньої та оздоровчої роботи з молоддю.

Для студентів фізкультурних і педагогічних вишів, учителів загальноосвітніх шкіл, вихователів.


Шиманова О. Етика і професійна етика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ольга Шиманова. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2012. – 131 с.

Навчально-методичний посібник складається з двох розділів: “Етика як наука про мораль” та “Етика спорту”. В додатках міститься: Кодекс честі олімпійця України, Конвенція проти застосування допінгу, Спортивна Хартія Європи та ін. важливі документи та акти.


Фізіологія людини : навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. / Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І. [та ін.] – Л. : ЛДУФК, 2013. – 208 с.
ISBN 978-966-2328-54-7

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію та практичні роботи з усіх основних розділів фізіології людини. Виконання робіт сприятиме формуванню у студентів комплексних знань, умінь і навичок, необхідних для вивчення фізіології спорту та фізичного виховання. Зміст посібника відповідає навчальній програмі з фізіології людини.
Навчальний посібник призначено для студентів університетів фізичної культури, факультетів фізичного виховання педагогічних університетів.


Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР «бакалавр» : у 2 ч. / Вовканич Л. C., Бергтраум Д. І. – Л. : ЛДУФК, 2013. – Ч. 2. – 196 с.
ISBN 978-966-2328-27-1
ISBN 978-966-2328-43-1 (Ч. 2)


Навчальний посібник покликаний дати майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту науково обґрунтовані знання фізіологічних закономірностей функціонування організму людини в умовах відносного спокою, при м’язовій діяльності і в умовах психоемоційних напружень. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу “Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту” для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст". У першій частині навчального посібника викладено матеріал з усіх основних розділів фізіології людини. 
Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

Дух Т. І. Організація та методика взаємонавчання студентів у фізичному вихованні : навч.-метод. посіб. / Дух Т. І., Боднар І. Р., Лемешко В. Й. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 168 с.
ISBN 978-966-2328-44-8

У навчально-методичному посібнику обґрунтовано важливість застосування взаємонавчання студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з фізичного виховання, викладено вимоги до підготовленості студентів із теоретико-методичного і практичного розділів програми з фізичного виховання, методики самоконтролю та взаємооцінки рівня фізичної підготовленості, фізичного розвитку та стану здоров’я, методики психодіагностики, подано орієнтовні комплекси вправ різної спрямованості та програми фізичної підготовки.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та усіх небайдужих до свого здоров’я.

Волошин І. М. Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів : монографія / Волошин І. М., Собечко О. Р. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 316 с.

ISBN 978-966-2328-42-4

У монографії висвітлено теоретичні, прикладні та методичні засади урбаністичних еколого-географічних досліджень сучасного стану трансформованих природних компонентів Львівської урбосистеми. Проведено оцінювання та геохімічний аналіз опадів (сніговий покрив), рослинності, урбоґрунтів, водних об’єктів (вода, донні відклади). Закартовано геопросторове поширення техногенних полютантів на урбоплощі.
Для адміністративних, екологічних організацій, студентів, аспірантів, викладачів вишу, вчителів профільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Синиця А. С. Аналітична філософія : монографія / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 304 с.
ISBN 978-966-2328-41-7


У монографії в систематизованій формі досліджено характерні особливості становлення та розвитку аналітичної філософії як одного з ключових напрямів сучасної філософської думки. Запропоновано авторське розуміння процесу формування аналітичної традиції в історії філософії, проаналізовано основні логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії – формалістські і неформалістські, з’ясовано специфіку взаємозв’язку аналітичної філософії з іншими філософськими напрямами, що досліджують мову.
Стиль написання монографії узгоджується з кращими традиціями аналітичного методу – предмет дослідження розбивається на елементарні складники й розглядається як чітко організована система із належним рівнем аргументації та структурації тексту.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії, логіки та лінгвістики.

Свістельник I. Періодичні та продовжувані видання з фізичної культури і спорту [наук. довід.] / Ірина Свістельник. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 310 с.
ISBN 978-966-351-321-8


Уперше систематизовано наукові періодичні та продовжувані видання фізичної культури та спорту різних країн; представлені типологічні  і профільні особливості спеціалізованих спортивних періодичних і продовжуваних видань України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, світової періодики; історичні парадигми їх застосування. Уточнена структурно-функціональна специфіка, форми і методи діяльності періодики у сучасних умовах. Назви видань та відомості про них представлені трьома мовами (українською, російською та англійською).
Довідник буде корисним усім, хто цікавиться періодикою фізичної культури і спорту.

Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2012. – Ч. 1. 150 с.
ISBN 978-966-2328-37-0
ISBN 978-966-2328-38-7 (Ч. 1)


У посібнику висвітлюються теоретичні та практичні основи спортивного туризму, організаційно-управлінська структура, завдання, засоби, методи тощо. Посібник складається зі семи розділів, контрольних запитань і завдань, додатків, списку рекомендованих нормативно-правових актів і навчально-методичних матеріалів, рекомендованої літератури (основної та додаткової). Подано історичні відомості про становлення й етапи розвитку спортивного туризму, основні поняття та його суть, наведено основні нормативно-правові акти. Подано відомості про структуру федерації та її правовий статус, описано повноваження федерації. Описано завдання, зміст і форми туристичної роботи у навчальних закладах, методи та засоби підготовки туристів шкільного віку, подано відомості про топографічну та картографічну підготовку туристів.
Адресовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

Українсько-польський, польсько-український перекладний словник футбольних термінів / уклад.: Левків Л. В., Хімʼяк В. М., Левків В. І., Осінчук В. В. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 172 с.
ISBN 978-966-2328-36-3


У словнику представлено футбольні терміни, що описують місце проведення гри, обладнання та інвентар для гри, різновиди технічних прийомів і тактичних дій футболістів, фізичні і психічні якості спортсменів, правила гри. Крім того, у словнику подано словосполучення, що часто використовуються у процесі спілкування фахівців, футболістів та вболівальників
Для перекладачів, журналістів, науковців, тренерів, футболістів, уболівальників.

Полянський О. Історія України: проблеми методології та методики / Олег Полянський; уклад. Р. І. Труба. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012 – 128 с.
ISBN
978-966-10-2819-6

У книзі розглядаються концептуальні проблеми історичної науки загалом й історії України зокрема. Особлива увага відводиться важливим питанням методології дослідження та методики викладання історії України. Детально аналізуються застарілі антинаукові формаційні підходи до історії України, з їх гіперболізацією соціально-економічних відносин, класової боротьби і т. ін. З другого боку, критично висвітлюються сучасні постмодерністські інтерпретації історії України. Наголошується на пізнавальних можливостях національного погляду на історію.

Іваницький Б. Армспорт у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / Богдан Іваницький, Володимир Мартин. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 78 с.
ISBN 978-966-2328-26-4


Автори – майстер спорту, заслужений тренер України, голова Федерації армспорту Львівщини Богдан Васильович ІВАНИЦЬКИЙ і кандидат педагогічних наук, майстер спорту України, суддя національної категорії, доцент кафедри атлетичних видів спорту нашого Університету Володимир Дмитрович МАРТИН.

Навчальний посібник висвітлює різні аспекти розвитку молодого неолімпійського виду спорту – армспорту (рукоборства) у вищих навчальних закладах.
У посібнику розкрито історію становлення та розвитку рукоборства як виду спорту, подано характеристику основних видів підготовленості, методики тренувань і відновлення працездатності армспортсменів. Описано сучасну організацію, правила та проведення змагань з цього виду спорту.
Посібник рекомендовано спортсменам, тренерам, а також викладачам фізичного виховання вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.

Фізична реабілітація: анот. бібліогр. покажч. друкованих та електронних видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – К : Кондор-Видавництво, 2012. – 1162 с. (Серія «Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини», вип. 2).
ІSВN 978-966-2781-06-9


До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) та електронні інформаційні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми фізичної реабілітації розміщено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах.
Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».
Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться проблемами фізичної реабілітації.

Синиця А. С. Логіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 235 с.
ISBN 978-966-2328-35-6


У навчальному посібнику в модульній формі викладено курс логіки для студентів вищих навчальних закладів. Увагу зосереджено на особливостях логічного знання (змістовий модуль І), формах і законах мислення (змістовий модуль ІІ), логічних основах практичної та соціально-комунікативної діяльності (змістовий модуль ІІІ), зокрема, на вмінні ефективно застосовувати знання з логіки в процесі комунікації між людьми та, особливо, в управлінській діяльності.
До кожної із 14-ти тем навчального посібника запропоновано цікаву додаткову інформацію, теоретичні і практичні запитання для самоперевірки, контрольний тест. Завершує навчальний посібник перелік базової та додаткової літератури, корисних інтернет-лінків, додатки, іменний та предметний покажчики.
Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться логікою.

Колобич О. В. Від Кубка європейських націй до чемпіонатів Європи з футболу : посібник / Колобич О. В., Фалес Й. Г., Хоркавий Б. В. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 144с.
ISBN 978-966-2328-34-9

У посібнику відображено основні віхи історії та розвитку європейського футболу. Подано інформацію про організаційну структуру, основні принципи функціонування Європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА). Хронологічно подано перипетії усіх попередніх чемпіонатів Європи, статистичну інформацію щодо футбольних арен, провідних європейських збірних команд, видатних постатей у футболі. На окрему увагу заслуговують матеріали, які свідчать про тенденції та напрямки, в яких розвивається УЄФА як організація, що пропагує цінності безпечного і мирного співіснування усіх членів єдиної європейської футбольної сім’ї.

Стасюк О. М. Основи нетрадиційних методів оздоровлення : навч. посіб. / Стасюк О. М., Кіндзер Б. М. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 174 с.
ISBN 978-966-2328-24-0


У навчальному посібнику представлено теоретичні та практичні аспекти поширених у наш час нетрадиційних методів оздоровлення, придатних для практичного використання. Зокрема, подано їхню класифікацію за певними ознаками, розкрито основні засади енергетичної системи людини. Окремо ґрунтовно описано кожен із нетрадиційних методів оздоровлення: суджок терапія, рефлексотерапія, каппо, традиційний східний масаж, тайський масаж, ароматерапія, літотерапія, аюрведа тощо.
Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «фізична реабілітація». Може бути корисним широкому загалові для самопідготовки, самодопомоги та самовдосконалення.

Левків В. І. Теорія і методика викладання гандболу : метод. посіб. для студ. / Левків В. І., Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 136 с.
ISBN 978-966-2328-25-7

Методичний посібник містить лекції з гандболу для студентів ЛДУФК, теми та зміст практичних занять, теми та зміст самостійних робіт, види контролю, практичні нормативи, контрольні питання, літературу й додатки.
Для студентів, викладачів, тренерів, суддів.

Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : навч. посібник / Д. М. Воронін, Є. О. Павлюк. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 143 с.
ISBN 978-966-330-138-9
Даний навчальний посібник висвітлює основні методи та засоби фізичної реабілітації при захворюваннях та травмах нервової системи, наведені основні анатомічні та фізіологічні положення функціонування нервової системи. Наведені конкретні методи та засоби фізичної реабілітації при захворюваннях центральної, периферичної та вегетативної нервових систем. Посібник значно доповнює існуюче навчально-методичне забезпечення за навчальним предметом «Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи».

Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР «бакалавр» : у 2 ч. / Вовканич Л. C., Бергтраум Д. І. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Ч. 1. – 344 с.
ISBN 978-966-2328-27-1
ISBN 978-966-2328-28-8 (Ч. 1)

Навчальний посібник покликаний дати майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту науково обґрунтовані знання фізіологічних закономірностей функціонування організму людини в умовах відносного спокою, при м’язовій діяльності і в умовах психоемоційних напружень. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу “Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту” для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст". У першій частині навчального посібника викладено матеріал з усіх основних розділів фізіології людини. 

Львівський державний університет фізичної культури : попул. довід. / [авт. кол.: О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 172 с.
ISBN 978-966-2328-23-3

Книга розповідає про Львівський державний університет фізичної культури, утворений 1946 року. Знайомить з історією навчального закладу, збереженими тут традиціями української національної фізичної культури, діяльністю знакових постатей та представляє розвиток вишу від заснування до сьогодення. У здоровому тілі – здоровий дух – основний філософський та психологічний код тіловиховання.

Руденко Р. Масаж : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Руденко Р. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 256 с.
ISBN 978-966-2328-20-2

У навчальному посібнику викладено питання історії виникнення масажу, фізіологічні та гігієнічні основи масажних процедур, описано методику і техніку прийомів спортивного масажу, методику його виконання із застосуванням мазей та розтирань, подано рекомендації щодо техніки і методики масажу окремих ділянок тіла. У цьому посібнику вперше комплексно, державною мовою викладено матеріал зі спортивного масажу.

Спортивно-оздоровчий туризм: методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами VI курсу заочної форми навчання спеціалізації "Спортивно-оздоровчий туризм" спеціальності "Фізичне виховання" / Тимошенко Л.О., Лабарткава К.В. – Л.: ЛДУФК, 2011. – 55с.
ISBN 978-966-2328-22-6


Пропоновані методичні вказівки відповідають програмі та навчальному плану з дисципліни "Спортивно-оздоровчий туризм", розробленому на основі ГСВО МОН.

Дрюков В. О. Підготовка спортсменів у фехтуванні на шаблях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Дрюков В. О.,. Шуберт В. С. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 246 с.
ISBN 978-966-2328-16-5

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на планування, контроль та керування підготовкою спортсменів у фехтуванні на шаблях. Висвітлено питання розвитку рухових якостей. Особливу увагу звернено на техніко-тактичну та психологічну підготовку шаблістів. Рекомендації конкретизовано, наведено схеми, таблиці та рисунки, які полегшують засвоєння матеріалу.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.

Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С. [та ін.] ; за ред. Ф. В. Музики. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 160 с.
ISBN 978-966-2328-21-9

У посібнику подано опис лабораторних робіт з основних розділів спортивної морфології, теоретичну інформацію, питання для самоперевірки та завдання, виконання яких сприятиме формуванню у студентів необхідних знань, умінь і навичок з антропометрії та конституційної морфології. Зміст посібника відповідає навчальній програмі зі спортивної морфології. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

Павлова Ю. Відновлення у спорті : монографія / Ю. Павлова, Б. Виноградський. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 204 с., іл.

У монографії проаналізовано причини та механізми втоми, що виникає після тренувань і змагань, обґрунтовано необхідність дослідження різноманітних фізіологічних критеріїв оцінювання ступеня втоми й відновлення, а також розглянуто відомі на сьогодні медико-біологічні, психологічні і педагогічні засоби відновлення фізичної працездатності та їх значення в підготовці спортсменів різної кваліфікації.
Для магістрантів та аспірантів спортивно-фізкультурного профілю, тренерів і спортсменів.

Маланчук Г. Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 136 с.
ISBN 978-966-2328-18-9

Навчальний посібник висвітлює методичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з глухими дітьми; зміст програми педагогічної практики в загальноосвітніх школах, де навчаються глухі діти; методичні рекомендації з виконання завдань практики; вимоги до оформлення документів планування і звітності тощо. Завершує навчальний посібник предметний покажчик, перелік використаної і рекомендованої літератури та додатки.
Адресовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, викладачам-методистам, керівникам практик, учителям загальноосвітніх закладів, де навчаються глухі діти; слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.

Англійська мова: ігрові види спорту : навч. посіб.  для студ. ІІІ курсу за напрямами підгот. „фізичне виховання” та „спорт” /Романчук Ольга, Матвіяс Ольга, Гошовська Лариса [та ін.] . – Л. : [Норма]. – 103 с.

Навчальний посібник укладений на основі програми курсу за напрямами підготовки „фізичне виховання” та „спорт”. Підібрані тексти та розширений лексичний матеріал з ігрових видів спорту спрямовані на розвиток навичок різних видів читання, реферування, письмового перекладу й усного мовлення.

Юрко Н. Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямом підготовки „здоров’я людини” / Надія Юрко, Ірина Стифанишин, Уляна Проценко. – Л. : Норма, 2011. – 52 с. – ISBN 978-966-7775-21-6.

У навчальному посібнику представлено основні розмовні теми першого року навчання. Теоретичний та практичний матеріал закріплюється розширеною системою вправ. Матеріали посібника спрямовані на формування навичок усного та письмового мовлення. Навчальний посібник призначений для студентів першого курсу напряму підготовки „здоров'я людини", які навчаються за кредитно-модульною системою.

Синиця А. С. Модульна робоча програма з навчальної із дисципліни „Логіка” : для напряму підготовки 6.140103 – „туризм” факультету здоров’я людини і туризму / А. С. Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 41 с.

Модульна робоча програма з навчальної дисципліни „Логіка” для напряму підготовки  „туризм” факультету здоров’я людини і туризму.

Лемешко В. Й. Методика навчання легкоатлетичним вправам : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. культури і спорту ІІІ-IV рівнів акредитації / Лемешко В. Й. – Л. : ЛНУ, 2011. – 106 с.

Посібник містить основні питання, передбачені навчальною програмою університету фізичної культури. В навчально-методичному посібнику у стислій формі розкрита техніка легкоатлетичних вправ, описана методика навчання, представлений рівень світових легкоатлетичних досягнень та рекордів України.
Посібник ілюстрований кінограмами, які дозволяють детально вивчати елементи техніки та освоювати їх на практиці.
Навчально-методичний посібник рекомендується використовувати при вивченні дисциплін „Легка атлетика", „Теорія і методика обраного виду спорту" студентами денної та заочної форми навчання, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації. Посібник може стати в нагоді учителям та викладачам фізичного виховання.

Легка атлетика : правила змагань на 2010-2011 рр. / пер. і упоряд. В. Г. Конестяпін, П. П. Дацків, В. Й. Лемешко, В. І. Прокопенко, Г. В. Чорненька. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 258 с. – ISBN 978-966-2328-17-2.

Правила змагань ІААФ українською мовою переклав і упорядкував колектив кафедри легкої атлетики Львівського державного університету фізичної культури.
Ці правила розраховані на широке коло користувачів - від студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю до спортивних суддів, тренерів, учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл, спортсменів, які беруть участь у змаганнях з легкої атлетики різного рівня.

Гнот С. Релігієзнавство : навч. посіб. / Соломія Гнот. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 164 с. - ISBN 978-966-2328-15-8.

У навчальному посібнику, рекомендованому для студентів факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти, визначені тематика лекцій та їх зміст, плани семінарських занять з методичними вказівками, комплекс завдань для самостійної роботи, ключові поняття та терміни, вказана рекомендована література, а також залікові та екзаменаційні вимоги, короткий словник релігієзнавчих термінів.

Полянський О. Історія України : навч. посіб. для семінар. занять [для студ. неістор. ВНЗ] / Олег Полянський, Руслана Труба. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 468 с. – ISBN 978-966-2328-10-3.

В посібнику подаються кредитно-модульні навчальні та робочі про¬грами, розподіл годин за навчальним планом, плани лекцій, семінарських занять і конкретні методичні матеріали до кожної теми, а також перелік рефератів, рекомендованої літератури, проблемні завдання для самостійної роботи, документи і матеріали до кожної теми та запитання для роботи з ними, типові завдання для підготовки до кредитно-модульних контрольних робіт та екзамену, словник історичних термінів та понять, перелік головних подій в історії України, рекомендації для самостійної роботи студентів.

Синиця А. С. Модульна робоча навчальна програма із дисципліни „Філософія”  для напрямів підготовки 6.010201 – "фізичне виховання", 6.010202 - "спорт", 6.010203 – "здоров'я людини", 6.020202 - "хореографія" / А. С. Синиця. – Л. : Центр політичних дослі¬джень, 2011. – 45 с.

Модульна робоча навчальна програма з дисципліни „Філософія” призначена для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.010201 – "фізичне виховання", 6.010202 – "спорт", 6.010203 – "здоров'я людини", 6.020202 – "хореографія".

Свістельник І. Основи інформаційної культури: методика пошуку інформації : навч.-метод, посіб. для студ. спец. „Фіз. реабілітація" / Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 160 с.

У методичному посібнику викладено загальні поняття щодо основних видів документів, інформаційно-пошукового апарату, каталогів бібліотеки як пошукової системи. Розглянуто та описано методику пошуку інформації в інформаційно-пошукових системах бібліотеки та мережі Інтернет, надано відомості про бази даних, пошукові системи медичної тематики, медичну періодику, наукові центри, лабораторії, центри фізичної реабілітації. Інформаційний матеріал посібника розроблено на допомогу самостійній роботі студентів спеціальності „Фізична реабілітація" освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст".

Свістельник І. Здоровий спосіб життя : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / Ірина Свістельник. – К. : Кондор, 2011. – 337 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини”, № 1). – ІSВN 978-966-351-380-5.

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури (книги, брошури, наукові статті, автореферати дисертацій). Праці науковців, що досліджують здоровий спосіб життя, представлено в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації і ключові слова подано трьома мовами (українською, російською та англійською) в авторській редакції.
Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться проблемою формування здорового способу життя.

Бібліографічний покажчик видань іноземними мовами бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури : наук. вид. / уклад. Ірина Свістельник. - Л.: ЛДУФК, 2011. - 96 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму", вип. 7)

Покажчик містить відомості про друковані видання іноземною мовою, що зберігаються у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури.

Олімпійська освіта : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. - Л. : ЛДУФК, 2011. – 90 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму", вип. 8)

До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні джерела (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують питання олімпійської освіти представлено в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах.
Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться проблемами олімпійської освіти.

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 447 с.
ISBN 978-966-2328-06-6

Навчальний посібник висвітлює теорію фізичної рекреації, технологію проведення та зміст рекреаційно-оздоровчих занять, туризм як засіб фізичної рекреації.
Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації, фахівцям з рекреації й оздоровчого тренування, які працюють у фізкультурно-оздоровчих закладах і центрах фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ