Інформація для осіб з обмеженими можливостями

Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти у поточному році передбачені 3 основних траєкторії вступу на навчання для осіб з інвалідністю.

Перша траєкторія. Співбесіда

Вступ за співбесідою – одна зі спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі та здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли достатньою підставою для зарахування на бюджетне місце є протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування за результатами співбесіди (яка використовується в якості вступного випробування замість зовнішнього незалежного оцінювання) з конкурсних предметів.

 

Право на вступ за співбесідою для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

▶ визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

▶ яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди (Увага! До цієї категорії входять не тільки особи з інвалідністю!);

▶ особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Особи, яким надано право на вступ за співбесідою, і які бажають скористатись цим правом, подають заяви в паперовій формі з наданням підтверджуючих право на пільгу документів. Вони можуть також зареєструвати електронний кабінет і подавати заяви в електронній формі (у разі наявності результатів ЗНО), але за тими заявами вони не зможуть скористатись правом на вступ за співбесідою.

Співбесіда є однією з форм вступних випробувань і використовується замість складання ЗНО для визначених вище категорій вступників. Якщо вступник, який має право на зарахування за співбесідою, склав ЗНО, то це не заважає йому вступати за співбесідою і не зараховується замість неї.

Особи, які мають право на вступ за співбесідою, але не зараховані на навчання за результатами співбесіди, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала (в разі, якщо складали ЗНО).

У разі участі в конкурсі на загальних засадах і зарахуванні за його результатами на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).

Особи, які мають право на вступ за співбесідою, можуть вступати також на небюджетні конкурсні пропозиції. У такому разі право на вступ за співбесідою замість ЗНО зберігається, а можливість навчання за бюджетні кошти не надається.

 

Друга траєкторія. Іспити та квоти1

Вступ за іспитами та квотами-1 – одна з спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі та здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли вступні випробування складаються у формі іспитів у вищому навчальному закладі замість зовнішнього незалежного оцінювання з усіх або частини конкурсних предметів, а конкурсний відбір здійснюється в межах осіб, які мають право вступати за квотами-1 на виділені місця.

 

Право на вступ за іспитами та квотами1 для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, зокрема (!), мають особи:

▶ які в поточному році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного (их) навчального (их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа);

▶ яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Особи, яким надано право на вступ за іспитами та квотами-1, і які бажають скористатись цим правом, подають заяви в паперовій формі з наданням підтверджуючих право на пільгу документів. Вони можуть також зареєструвати електронний кабінет і подавати заяви в електронній формі (у разі наявності результатів ЗНО, достатніх для проходження конкурсного відбору), але за тими заявами вони не зможуть скористатись правом на вступ за іспитами та квотами-1.

Іспити можна проходити лише з тих конкурсних предметів, з яких вступник не зміг проходити зовнішнє незалежне оцінювання (з усіх предметів у разі відмови в реєстрації для участі в ЗНО).

Якщо учасник конкурсного відбору за іспитами та квотами-1 не отримує рекомендацію до зарахування за квотами-1, то він автоматично бере участь у конкурсі на загальних засадах з таким самим конкурсним балом та пріоритетністю. Неотримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця означає для цієї категорії вступників відмову в її отриманні як за квотою-1 , так і в конкурсі на загальних засадах. Невикористані місця для рекомендації вступників за іспитами та квот-1 автоматично передаються в конкурс на загальних засадах.

У разі зарахування за результатами конкурсу на загальних засадах на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).

Особи, які мають право на вступ за іспитами та квотами-1, можуть вступати також на небюджетні конкурсні пропозиції. У такому разі право на вступ за іспитами замість ЗНО зберігається, а можливість навчання за бюджетні кошти не надається.

Для довідки: Квоти-1 встановлюються закладом вищої освіти у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) та тридцяти відсотків (у вищих навчальних закладах (структурних підрозділах вищих навчальних закладів), які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених вищих навчальних закладах) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення.

 

Третя траєкторія. Переведення на вакантні бюджетні місця

Можливість переведення на вакантні бюджетні місця – одна з спеціальних умов щодо здобуття вищої освіти за бюджетні кошти, коли вступники мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Право на переведення на вакантні бюджетні місця мають:

▶ особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

▶ інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2.

Особи, яким надано право на переведення на вакантні бюджетні місця, реєструють електронні кабінети і подають заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на загальних засадах на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

У разі зарахуванні за результатами конкурсу на загальних засадах на місця за кошти фізичних та юридичних осіб такі вступники можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення. Це можливе в разі, якщо отриманий вступником конкурсний бал менший прохідного (мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією в загальному конкурсі) не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для визначених у Додатку 4 до Умов прийому Переліку спеціальностей).

Прокрутити вгору