БІЛИЙ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

2017:

1. Білий Д. Вісім куль. Як і за що радянська система вбила Симона Петлюру [Електронний ресурс] / Білий Д. // Фокус. – 2017. – Режим доступу: https://focus.ua/archivist/371669/

2. Білий Д. «Наша мати – Україна!» Як на Кубані революцію зустріли / Дмитро Білий // Деловая столица. – 2017. – Режим доступу: http://www.dsnews.ua/nasha_revolyutsiya_1917/-nasha-mati---ukrayina-yak-na-kubani-revolyutsiyu-zustrili-07102017140000

3. Білий Д. Донбас в історичній ретроспективі: сакральний, індустріальний, воєнний простори / Білий Д. // Між війною і соборністю. Соціокультурна інтеграція та адаптація переселенців з Донбасу та Криму. Західноукраїнський вектор / ред. М. Литвин ; НАН України; Інституту країнознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2017. – С. 74–89.

4. Білий Д. Глядачі і театральний танець – психологічні аспекти взаємодії / Дмитро Білий, Андрій Бойко // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту: навч.-метод. посіб. / упор. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2017. – С. 185–190.

5. Білий Д. Право землеволодіння в чорноморському та кубанському війську в ХІХ та на початку ХХ сторіччя / Д. Білий, В. Футулуйчук // Схід.– 2017. – № 4. – С. 32–36.

6. Білий Д. Пісні кубанських козаків як історичне джерело / Д. Білий, Т. Осадців, Т. Шіт // Схід. –2017. – № 1. – С. 42–46.

 

2016:

Білий Д. Д. Повернення до рідної мови. Культурно-освітні процеси на Кубані в 1917-1920-х рр. / Д. Д. Білий, А. Б. Бойко // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк, 2016. – Т. 42. – С. 87–93.

Білий Д. Д. Політика Російської імперії по відношенню до татарського населення Північного Кавказу в другій половині ХVІІІ ст. / Д. Д. Білий, В. М. Футулуйчук // Схід. – 2016. – № 2 (142). – С. 21–26.

2015:
Білий Д. Національна ідентичність та становлення модерних націй, сучасне осмислення проблеми / Д. Білий // Схід. – 2015. – № 3. – С. 8 – 11.

2014:
Білий Д. Волонтер: Романи та повісті / Д. Білий. – Донецьк : Проспект-Прес, 2014. – 288 с. – ISBN 978-966-8899-10-7.

Білий Д. Яків Кухаренко та його внесок у розвиток українського національно-культурного руху ХІХ ст. / Д. Білий // Схід. – 2015. – № 1.– С. 61 – 64.

Білий Д. Національна ідентичність та становлення модерних націй - сучасне осмислення проблеми / Д. Білий // Схід. – 2015. – № 3.– С. 8 – 10.

Білий Д. Канонерський човен «Джаспер» Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг / Д. Білий ; Ін-т підводних дослідж., Нац. заповідник "Хортиця", Ін-т археол. НАН України. – Запоріжжя, 2014. – № 6. – С. 182 – 196.

Білий Д. Чорноморське Кубанське Козацьке Військо як остання ланка Війська Запорозького / Д. Білий // Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини : зб. наук. пр. /редкол.: Н. М. Буланова (відп. ред) та ін. – Нікополь, 2014. – С. 25–35.

2013:
Білий Д. Антибільшовицьке повстання на Тамані в 1918 р. / Д. Білий // Часопис Галичина. До 70-річчя створення Української повстанської армії. – Івано-Франківськ, 2013. – № 24. – С. 52–59.

Білий Д. Галичина і Кубань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Створення спільного національно – культурного простору / Д. Білий // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 23: НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2013. – С. 193–202.

Білий Д. Розвиток кооперативного руху серед кубанських українців на початку ХХ ст. / Д. Білий // Схід. – 2013. – № 1. – С. 55–58.

Білий Д. Черкеси Північного Кавказу як геополітичний фактор ХVІ – ХVІІ ст. / Д. Білий // Схід. – 2013. – № 3.– С. 80 – 84.

Білий Д. Козацький повстанський рух на Кубані в 1918–1925 рр. / Д. Білий // Гілея: науковий вісник – К., 2013. − № 76. − С. 59–63.

Білий Д. Просвітницька та громадська діяльність отамана Чорноморського козацького війська Якова Кухаренка (1799–1862 рр.) / Д. Білий // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 77. – С. 13 – 17.

Білий Д. «Світла Кубань». Формування уявлення про Північний Кавказ як простір релігійної свободи в ХVІІ – ХVІІІ ст. / Д. Білий // Схід. – 2013. – № 4.– С. 125 – 128.

Білий Д. Правовий статус чорноморського козацтва в адміністративно-правовій системі Російської імперії / Д. Білий // Схід. – 2013. – № 5.– С. 118 – 121.

Білий Д. Тмутороканське князівство в історії Київської Русі / Д. Білий // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. –Донецьк, 2013. – Т. 37. –С. 6–11.

Формування національної самосвідомості : історія, культура, мова, педагогіка / Д. Білий, О. Рогожкин, М.  Балко, К. Пономаренко // Формування національної самосвідомості: історія, культура, мова, педагогіка : монографія / [О. В. Рогожкин, Д. Д. Білий, М. В. Балко та ін.] ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : НОУЛІДЖ, 2013. – 201 с.

2012:
Білий Д. Еволюція української спільноти Кубані в історичній ретроспективі / Д. Білий // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 34. –С. 54 – 65.

Білий Д. Ліквідація Чорноморського козацького війська та спротив козацтва планам переселення на Закубання (1860 – 1861 рр.) / Д. Білий // Схід. – 2012. – № 5. – С. 81–85.

Білий Д. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з курсу «Історія України» для студентів заочної форми навчання / Д. Білий, Д. Титаренко. − Донецьк : ДЮІ, 2012. – 48 с.

Білий Д. Ушанування пам’яті Т.Г. Шевченка українцями Кубані та Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / Д. Білий // Схід. – 2012. – № 3. – С. 82–85.

2010:

Білий Д. Голодомор та політика деукраїнізації  на Кубані в 1929 – 1933 роках / Д. Білий // Геноцид України в ХХ столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ.  конф. – Львів, 2010. – С. 364 – 376.

Билый Д. Исторические предпосылки становления взаимоотношений черноморских казаков и адыгов в условиях кубанского фронтира / Д. Билый // Актуальные проблемы социогуманитарного знания в России XXI в. : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Новороссийск, 2010. – С. 133–140.

Білий Д. Історичний атлас України : навч. посіб. / Д. Білий, О.  Рогожкин, Р. Морозов ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, каф. українознав. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС, 2010. – 138 с.

Білий Д. Д. Українці Кубані в 1792–1921 роках: еволюція соціальних ідентичностей : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Білий Дмитро Дмитрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича , Ін-т народознавства. – Львів : [б. в.], 2010. – 36 с.

Білий Д. Микола Рябовол та його доба / Д. Білий // Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 30: Історія. Філософія. – С. 37–44.

Білий Д. Микола Рябовол та його доба / Д. Білий // Донецький вісник наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Історія. Філософія. – Донецьк, 2010. – Т. 30. – С. 37–44.

2009:

Білий Д. Азовське козацьке військо і колонізація Північно-Західного Кавказу / Д. Білий // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25. – С. 165–182.

Білий Д. Д. Війна і мир на Кубанському фронтиті Взаємовідносини між чорноморськими козаками та адигами в першій половині ХІХ ст. / Д. Д. Білий // Схід. – 2009. – № 1. – С. 71–74.

Білий Д. Діяльність кубанського товариства «Просвіта» на початку ХХ ст. / Д. Білий // Наукові праці МДУ ім. Петра Могили. Серія: Історія. – Миколаїв, 2009.– Т. 115, вип. 102. – С. 24–27.

Білий Д. Кубань, козацтво і Україна в історико-політичній концепції Василя Мови (Лиманського) / Д. Білий // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 3. – С. 18–23.

Білий Д. Проблематика української національно-демократичної революції 1917 – 1921 років на Кубані в українській історіографії / Д. Білий // Схід. – 2009. – № 8. – С. 12 –16.

Білий Д. Релігія як один з факторів збереження ранньомодерної української національної ідентичності чорноморського козацтва в першій половині ХІХ ст. / Д. Білий // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2009. – С. 95–98.

Білий Д. Соціальне та економічне становище іногороднього населення Кубані в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Д. Білий // Схід. – 2009. – № 5. – С. 52–55.

Білий Д. Становлення національної ідентичності чорноморського козацтва в першій половині ХІХ ст. / Д. Білий // Схід. – 2009. – № 7.
– С. 75–79.

Білий Д. Український повстанський рух на Кубані в 1918−1920 рр. / Д. Білий // Часопис Галичина. До 100–річчя від дня народження Степана Бандери. – № 15/16. – Івано-Франківськ, 2009. − С. 53–61.

Білий Д. Д. Українці Кубані в 1792–1921 роках. Еволюція соціальних ідентичностей / Д. Д. Білий. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-317-043-5.

Білий Д. Українці Кубані та діяльність польських повстанців на Північному Кавказі в ХІХ ст. / Д. Білий // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 18: Західно-Українська Народна Республіка: до 90- річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2009. – С. 363 – 373.

Білий Д. Участь Азовського козацького війська в колонізації Північно-Західного Кавказу Нові сторінки історії Донбасу / Д. Білий. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Кн. 17/18. – С. 82–93.

Білий Д. Участь Чорноморського козацького війська у Кавказькій війні (1792–1860 рр.) / Д. Білий // Мандрівець. – 2009. – № 2. – С. 18–24.

Білий Д. Формування регіональної та станової ідентичності кубанського козацтва: «Посольство Антона Головатого» / Д. Білий // Схід. 2009. – № 4. – С. 69–73.

Білий Д. Чи спрацювала українська національна ідея на Кубані в 1917 – 1920 рр.? Дискусія між Л. Бичем та П. Сулятицьким в 20-х рр. ХХ ст. / Д. Білий // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 27. – С. 201–205.

2008:
Білий Д. Д. Від Фанагорії до Кубанської області: еволюція адміністративної системи імперського врядування на Північному Кавказі / Д. Д. Білий // Схід. – 2008. – № 3. – С. 83–86.

Білий Д. Кубань / Д. Білий // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон – Кю. – С. 439−440.

Білий Д. Кубанська народна республіка / Д. Білий // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – иїв : Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон – Кю. – С. 435.

Білий Д. Кубанське козацьке військо / Д. Білий // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 5: Кон – Кю. – С. 435-438.Білий Д. Микола Рябовол – лідер українського національного руху на Кубані / Д. білий // Історичні і політологічні дослідження. – 2008. –№ 3/4 (39/40). – С. 218–223.

Білий Д. Осмислення історії України та козацтва у творчості Василя Мови (Лиманського) Кубань-Украина : вопросы историко-культурного взаимодействия (посвящ. 70-летию В. Г. Захарченко) / Д. Білий ; [сост.А. М. Авраменко. – Краснодар, 2008. – – Вип. 3 – С. 61–65.

Білий Д. Особливості формування та еволюції еліти Чорноморського козацького війська / Д. Білий // Схід. – 2008. – № 7. – С. 67–71.

Білий Д. Д. «Перський бунт». Масові заворушення в середовищі чорноморського козацтва 1797–1799 рр. / Д. Д. Білий // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 4. – С. 71–76.

Білий Д. Д. Роль релігії в становленні станової та національної ідентичності чорноморського козацтва (1792–1860 рр.) / Д. Д. Білий // Наука. Релігія. Суспільство. – 2008. – № 3. – С. 203–209.

Білий Д. Д. «Світла Кубань» та «Чорноморія». Два варіанти ментального освоєння Кубані козацькими спільнотами в ХVІІІ–ХІХ ст. / Д. Д. Білий // Схід. – 2008. – № 4. – С. 84–87.

Білий Д. Д. Теорія ідентичності в працях М. Хальбвакса та Я. Асмана / Д. Д. Білий // Актуальні проблеми формування національної самосвідомості під час навчання у вищих навчальних закладах : матеріали круглого столу 10 жовтня 2008 року. – Донецьк, 2008. – С. 4–13.

Білий Д. Чорноморське козацьке військо в планах польського національно-визвольного руху середини ХІХ ст. / Д. Білий // Схід. – 2008. – № 6. – С. 61–65.

2007:
Білий Д. Д. Військові товариства чорноморських пластунів як соціокультурний феномен кубанського фронтиру першої половини ХІХ ст. / Д. Д. Білий // Історичні й політологічні дослідження. – 2008. – № 1/2 (37/38). – С. 407–413.

Билый Д. История России в исследованиях современных украинских историков: от идеологии к науке / Д. Билый // Актуальные проблемы современности: научные подходы и внедренческие технологии : сб. ст. науч.-практ. конф. –Новороссийск, 2007. – Вып. 2. – С. 5–8.

Білий Д. Нація, націоналізм та національна ідентичність – спроби теоретичних інтерпретацій / Д. Білий // Актуальні проблеми формування національної самосвідомості під час навчання у вищих навчальних закладах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 9–10 листопада 2007 року. – Донецьк, 2007. – С. 9–17.

Білий Д. Д. Шлях Срібного Яструба / Д. Д. Білий. – Донецьк : ЦСО, 2007. – 304 с. – ISBN 978-966-96444-4-2.

2006:
Білий Д. Гнат Архіпович / Д. Білий // Українське козацтво : мала енциклопедія / [кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко]. – 2-е вид. – Київ : Ґенеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – С. 46.

Білий Д. Іванис Василь / Д. Білий // Українське козацтво : мала енциклопедія / [кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко]. – 2-е вид. – Київ : Ґенеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – С. 208.

Білий Д. Д. Між станом та нацією: проблема національної самоідентифікації українців Кубані (1792–1933 рр.) / Д. Д. Білий // Зб. Харків історико-філологічного товариства. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 43–51.

Білий Д. Рябовол Микола Степанович / Д. Білий // Українське козацтво : мала енциклопедія / [кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко]. – 2-е вид. – Київ : Ґенеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – С. 516.

2005:
Білий Д. Д. Взаємодія між державними органами УРСР та РРФСР щодо здійснення національної політики на Кубані в 20-х рр. ХХ ст. / Д. Д. Білий // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Т. 8. – Донецьк, 2005. – С. 41–48.

Білий Д. Д. Козацький оберіг / Д. Д. Білий. – Донецьк : ЦСО, 2005. – 352 с. – ISBN 966-96444-2-9.

Білий Д. Д. Кубань і Україна / Д. Д. Білий // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 3/4. – С. 2–48.

Білий Д. Д. Самостійна кубанська народна республіка (1917−1920 рр.) [Електронний ресурс] / Д. Д. Білий // Забута сторінка Української Національно-демократичної революції : матеріали VI Конгр. Міжнар. асоціації україністів (Донецьк, 29 червня – 2 липня 2005 р.). − Режим доступу: http://www.mau-nau.org.ua/_private/kongresy/kongres6/istoria/

2004:
Білий Д. Д. Головні тенденції розвитку політичної думки серед української кубанської еміграції в 20-30-х рр. ХХ століття / Д. Д. Білий // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 137–141.

Білий Д. Д. Зміни у складі українського населення Кубані в 1932–33 рр. / Д. Д. Білий // Донецький вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 2. – С. 87–94.

Білий Д. Д. Чорне крило / Д. Д. Білий. – Київ, 2004.

Білий Д. Кубанські козаки / Д. Білий // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 1/2. – С. 41–55.

2003:
Білий Д. Бардиж Кіндрат Лукич / Д. Білий // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2003. – Т. 1: А – В. – С. 190.

Білий Д. Безкровний Кузьма Якимович / Д. Білий // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2003. – Т. 1: А – В. – С. 212.

Білий Д. Бич Лука Лаврентійович / Д. Білий // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] / Д. Білий. – Київ : Наук. думка, 2003. – Т. 1: А – В. – С. 256.

Білий Д. Ерастов Степан Іванович / Д. Білий // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.] / Д. Білий, О. Ковальчук. – Київ : Наук. думка, 2003. – Т. 3: Е – Й. – С. 43–44.

Білий Д. Д. Кубанські козаки / Д. Д. Білий // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 3. – С. 92–105.

Білий Д. Д. Німецькі військові частини на Кубані в 1918 р. / Д. Д. Білий // Немцы Приазовья и Причерноморья: история и современность (к 200-летию переселения) : материалы междунар. науч. конф. – Донецк, 2003. – С. 297–302.

2002:
Білий Д. Д. Басаврюк / Д. Д. Білий. – Київ : Смолоскип, 2002. – 188 с. – ISBN 966-7332-71-3.

Білий Д. Д. Заложна душа / Д. Д. Білий. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. – 496 с. – ISBN 966-8510-09-7.

2001:
Білий Д. Д. Україна і Кубань в 1917–1921 роках / Д. Д. Білий // Шлях спільної боротьби : Донецький вісник Наукового товариства ім.Т. Г. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 72–76.

2000:
Білий Д. Д. Участь українців Кубані в Українській національній революції 1917–1921 рр. / Д. Д. Білий // Вісник Донецького університету. Серія: Гуманітарні науки. – Донецьк, 2000. – № 2. – С. 216–221.

1999:
Білий Д. Д. «Кубанське питання» в українському історичному контексті / Д. Д. Білий // Схід. – 1999. – № 6. – С. 53–58.

Білий Д. Д. Кубань: двохсотрічна міфологема і реальність останніх десятиліть. Урок української : дайджест Нац. ун-ту „Київо-Могилянська Академія”. – Київ, 1999. – С. 12–13.
1998:

Національна держава: національний і наднаціональний виміри / Д. Білий, Ю. Римаренко, В. Ігнатов, О. Коваленко, Н. Коваленко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. Корецького. – Київ : Донеччина ; Донецьк : [б. в.], 1998. – 255 с.

1994:
Білий Д. Д. Малиновий Клин. Нариси з історії українців Кубані / Д. Д. Білий. – Київ : Україна, 1994. – 120 с.

Білий Д. Д. Національно-культурний розвиток українського населення Кубані 1921−1932 pp. : автореф дис. … канд. іст. наук : 07 00 02 / Білий Дмитро Дмитрович. − Донецьк, 1994.

Билый Д. Д. Борьба Украины за государственную независимость в 1917–1921 годах : курс лекций по истории Украины / Билый Д. Д. − Донецк : ЕАИ-пресс, 1994. − С. 117 – 127.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ