ФЕЛЕНЧАК ЮЛІЯ БОГДАНІВНА

2019:

1. Феленчак Ю. Б. Вплив рівня доходів населення на формування соціальної доктрини туризму/ Ю. Б. Феленчак // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 4(72), ч. 2. – С. 149–153.

2. Феленчак Ю. Б. Нові напрями використання інформаційно-комунікативних технологій у сфері туризму [Електронний ресурс] / Ю. Б. Феленчак, І. Б. Шевчук // Інфраструктура ринку. – 2019. – № 36. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/ukr/36-2019.

3. Феленчак Ю. Б. Особливості мережі закладів розміщення в Україні в контексті розвитку соціального туризму / Феленчак Ю. Б. // Сталий розвиток економіки. – 2019. – Вип. 3(44). – С. 105–111.

4. Феленчак Ю. Б. Особливості розвитку музейної галузі у Львівській області: передумови становлення та сучасний стан / Феленчак Ю.Б., Хендріксон О. А. // Інноваційна економіка. – 2019. – № 5/6 (80). – С. 119–124.

5. Феленчак Ю. Б. Підходи до визначення соціального туризму в контексті формування соціальної доктрини туризму / Феленчак Ю. Б. // Інноваційна економіка. – 2019. – № 3/4(79). – С. 119–125.

6. Феленчак Ю. Розвиток фестивального туризму як напрям реалізації соціальної доктрини туризму України / Ю. Феленчак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво – 2019. – Вип. 3(108). – С. 193–197.

7. Феленчак Ю. Б. Система національних і особистісних цінностей як основа формування соціальної доктрини туризму [Електронний ресурс] / Ю. Б. Феленчак // Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 4 (15). Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-4-15.

8. Феленчак Ю. Б. Соціалізація в сфері туризму: особливості та напрямки вдосконалення / Ю. Б. Феленчак, Л. Т. Шевчук // Наукові записки університету бізнесу і права. Серія: Економічна, юридична – Випуск 21. – 2019. – С. 104-107.

9. Феленчак Ю. Формування теоретичного підґрунтя соціальної доктрини туризму у вітчизняній науці/ Ю. Феленчак // Науковий вісник УЖНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство – Випуск 26, ч. 2 – 2019. – С. 92–95.

10. Голод А. П. Готельне господарство в структурі регіональних туристичних систем [Електронний ресурс ] / А. П. Голод, Ю. Б. Феленчак // Інфраструктура ринку. – 2019. – № 32. – C. 277–282. – Режим: http://www.market-infr.od.ua/uk/32-2019.

11. Голод А. П. Підходи до аналізу санаторно-курортного господарства у структурі регіональних туристичних систем / Голод А.П., Мороз С. Р. Феленчак Ю. Б. // Сталий розвиток економіки. –2019. – Вип. 2(43). – С. 118–124.

12. Голод А. Інституційне середовище туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах децентралізації / Андрій Голод, Орислава Коркуна, Юлія Феленчак. // Еuropean journal of economics and management.– 2019. – Vol. 5, іs. 4. – Р. 78–85.

13. Голод А. П. Децентралізація як фактор формування інституційного середовища туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Голод А. П., Феленчак Ю. Б. // Сучасна парадигма публічного управління : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р.). – С. 492–495.

14. Кухтій А. О. Структура та особливості розвитку мережі закладів розміщення в Україні/ Кухтій А. О., Феленчак Ю. Б. // Development of Socio-Economic Systems in a Global Competitive Environment : Proceedings of II International Scientific Conference : Baltija Publishing, May 24, 2019. – Le Mans (France) – P. 40–42.

15. Мороз С. Р. Сучасні тенденції розвитку санаторно-курортного господарства у туристичному комплексі України / Мороз С. Р., Феленчак Ю. Б. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2019. – Т. 30(69). № 4. – С. 99–104.

16. Holod A. Social security of tourism as a factor for the hospitality industry development / Holod Andrii, Felenchak Yuliya // Innovations in science: the challenges of our time. Monograph. – 2019. –Vol. 2. – Р. 57–61.

17. Fedoryshyna L. Social doctrine of tourism: cultural and educational aspects / Fedoryshyna Larysa, Felenchak Yuliia, Nyanko Vitaliy // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2019. – Vol. 8, іs. 4S. – Р. 157–159.

 

2018:

1. Феленчак Ю. Б. Інформаційні технології в екскурсійній справі / Ю. Б. Феленчак // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). – Луцьк, 2018. – С. 427–429.

2. Феленчак Ю. Фестивальний туризм: поняття та особливості класифікації / Анастасія Ониськів, Юлія Феленчак // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України : матеріали круглого столу та студентської наук.-практ. конф. (12 квітня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 182–185.

3.Голод А. П. Ресторанне господарство регіону: засади модернізації та просторового розвитку / А. П. Голод, Ю. Б. Феленчак // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2018. – С. 81–84.

 

2017:

1. Демій М. Особливості розвитку ресторанного господарства Польщі / Марія Демій, Юлія Феленчак // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІ Всеукр. наук.–практ. конф. (18–19 травня 2017 р., м. Львів). – Львів, 2017. – С. 24–28.

2. Демій М. Сучасна структура ресторанного господарства Польщі / Марія Демій, Юлія Феленчак // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ХІ наук.конф. з міжнар. участю15–17 вересня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 55–58.

 

2016:

1. Голод А. Страхування в туристичній діяльності : навч. посіб. : у 2 ч. / Андрій Голод, Юлія Феленчак. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 156 с. – ISBN 978-966-2328-92-9.

2. Кухтій А. О. Розвиток готельно-ресторанної індустрії як перспективний напрямок транскордонної співпраці України та Польщі / Кухтій А. О., Феленчак Ю. Б., Холявка В. З. // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization : proceedings of the conference = Ekonomikos ir vadybos dabartinis pakitimas ir globalizacijos laikotarpis : konferencijų pranešimų medžiaga. – Klaipeda, 2016. – P. 63–66.

 

2015:

1. Феленчак Ю. Структурні особливості розвитку закладів розміщення у Карпатському регіоні / Феленчак Ю. // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону : Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2015. – Ч. 2. – С. 145 – 147.

2. Прокопюк А. Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі / Александер Прокопюк, Юлія Феленчак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 259 – 265.

2014:

1. Феленчак Ю. Б. Аналіз функціонування та проблем розвитку музейної мережі Львівської області / Феленчак Ю. Б., Ярмолюк О. А. // Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. – О., 2014. – Ч. 2. – С. 15 – 18.

2. Феленчак Ю. Б. Передумови та сучасний стан розвитку музейної мережі Львівської області / Феленчак Ю. Б., Ярмолюк О. А. // Стратегія реформування фінансової системи України : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів і молодих учених. – К., 2014. – Ч. 2. – С. 15 – 18.

3. Феленчак Ю. Б. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства Львівської області / Феленчак Ю. Б., Слюсаренко А. М. // Ефективні механізми та стратегії управління економікою: від рівня підприємств до рівня країн : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси, 2014. – С. 91 – 95.

 

2013:

1. Феленчак Ю. Об’єкти релігійного туризму як перспективна складова туристичного потенціалу регіону / Сергій Солодуха, Юлія Феленчак, Оксана Чекан // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К., С. 249 – 253.

2. Феленчак Ю. Перспективи використання храмового комплексу Святої Анни як об’єкта релігійного туризму у місті Львові / Сергій Солодуха, Юлія Феленчак, Оксана Чекан // Туризм і краєзнавство : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 21. – С. 362 – 366.


2012:

1. Феленчак Ю. Ризики демографічних втрат в Україні: реґіональний вимір : [монографія] / Юлія Феленчак. – Л. : ІРД НАН України, 2012. – 204 с.

2. Феленчак Ю. Б. Актуальні тенденції проходження демографічних процесів у Львівській області / Ю. Б. Феленчак // Науковий вісник НЛТУ України. – Л., 2012. – Вип. 22.06. – С. 382 – 390.

3. Феленчак Ю. Б. Історичні аспекти формування ризику як категорії суспільних досліджень / Ю. Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 1. – С. 48 – 52.

4. Феленчак Ю. Соціальні ризики в туристичній діяльності: підходи до аналізу та оцінювання / Ю. Феленчак // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Л., 2012. – Вип. 29, т. 1. – С. 213 – 220.

5. Феленчак Ю. Б. Трансформація ролі інституту сім’ї в контексті зростання ризику демографічних втрат / Феленчак Ю. Б. // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 4. – С. 286 – 290.


2011:

1. Феленчак Ю. Застосування кластерного аналізу в дослідженнях ризиків демографічних втрат: місто, регіон, держава / Юлія Феленчак // Схід. – 2011. – № 1. – С. 178 – 182.

2. Феленчак Ю. Б. Фактори формування ризиків демографічних втрат: класифікація та аналіз / Ю. Б. Феленчак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Л., 2011 – Вип. 21.13. – С. 314 – 320.


2010:

1. Феленчак Ю. Ризики демографічних втрат регіону : автореф. дис. … канд. економ. наук : [спец.] 08.00.07 „Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” / Феленчак Юлія Богданівна ; Ін-т регіон. досліджень НАН України. – Л., 2010. – 20 с.

Дмитрів І. Особливості розвитку готельного господарства Львівської області у контексті підготовки до Євро-2012 / Ірина Дмитрів, Юлія Феленчак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 92 – 97.


2009:

1. Феленчак Ю. Б. Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області) / Ю. Б. Феленчак, Л. Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2009. – № 1 (51). – С. 183–191.

2. Феленчак Ю. Б. Демографічна ситуація як фактор формування ризику демографічних втрат у регіоні (на матеріалах Львівської області) / Ю. Б. Феленчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія. Економіка : [зб. наук. пр.]. – Ужгород, 2009. – Вип. 27. – С. 84–91.


2008:

1. Феленчак Ю. Демографічні втрати регіону як складова стратегії розвитку оздоровчої та туристичної діяльності (на матеріалах Львівської області) / Ю. Б. Феленчак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю, 15–16 травня 2008 р. – Л., 2008. – С. 23–27.

2. Феленчак Ю. Б. Ризики демографічних втрат як соціальні ризики регіонального розвитку / Ю. Б. Феленчак // Регіональні проблеми людського та соціального розвитку : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 листоп. 2008 р. – Донецьк, 2008. – С. 173–176.

3. Феленчак Ю. Смертність населення як детермінант демографічних втрат регіону (на матеріалах Львівської області) / Феленчак Ю. Б. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Стратегії розвитку регіонів: методологія розробки, механізми реалізації : [зб. наук. пр.] ЕРД НАН України. – Л., 2008. – Вип. 2 (70). – С. 404–414.

4. Шевчук Т. Моніторинг демографічних втрат: зміст, структура і завдання / Т. Шевчук, Ю. Б. Феленчак // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Моніторинг розвитку промислових територіальних систем : [зб. наук. пр.]. – Л. : ІРД НАН України, 2008. – Вип. 4 (72). – С. 39–45.


2007:

1. Феленчак Ю. Б. Аналіз ризиків демографічних втрат в регіоні / Ю. Б. Феленчак // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 16. – С. 41–44.

2. Феленчак Ю. Б. Підходи до аналізу ризиків демографічних втрат в регіоні / Ю. Б. Феленчак // Теорія та практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 6–8 грудня 2007 р. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 51–53.

3. Феленчак Ю. Б. Фактори формування соціальних ризиків демографічних втрат / Ю. Б. Феленчак // Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 10–12 жовтня 2007 р. – Трускавець, 2007. – С. 147–150.

4. Феленчак Ю. Б. Ризики демографічних втрат: основні підходи, поняття та економічна суть / Ю. Б. Феленчак // Збірник наукових праць Луцького державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – Луцьк, 2007. – Вип. 4 (15). – С. 391–403.


2006:

1. Феленчак Ю.Б. Ризик втрати здоров'я як різновид соціального ризику: історичні підходи до визначення / Ю. Б. Феленчак // Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. – Л., 2006. – Вип. 13. – С. 64–68.

2. Феленчак Ю. Особливості суспільного здоров'я Українських Карпат (на прикладі Закарпатської області) / Ю. Б. Феленчак // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 9–10 листоп. 2006 р. – Л., 2006. – С. 187–190.

3. Феленчак Ю. Б. Соціальні ризики: суть та підходи до вивчення / Ю. Б. Феленчак // Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 листоп. 2006 р. – Луганськ, 2006. – С. 180–181.

4. Феленчак Ю. Ризики демографічних втрат регіону: суть та підходи до вивчення / Ю. Феленчак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Соціально-економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління : [зб. наук. пр.] ГРД НАН України. – Л., 2006. – Вип. 4 (60). – С. 600–606.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ