Інформація про кафедру туризму

Історія кафедри

Підготовку фахівців туристичного спрямування у Львівському державному університеті фізичної культури було започатковано у вересні 2003 р. на кафедрі рекреації, оздоровчої фізичної культури і туризму, а вже із 1 вересня 2004 року розпочала своє функціонування власне кафедра туризму, яку очолив канд. фіз. вих., доц. Кухтій А.О. У 2009 році було отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності «Туризм» за ОКР «Магістр». У 2010 році кафедру туризму очолив д.геогр.н., проф. Волошин І.М. Із 2014 року на базі кафедри туризму здійснюється підготовка аспірантів зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів, а з 2016 року – докторів філософії зі спеціальності 242 «Туризм». У 2016 році кафедра увійшла до складу новоствореного факультету туризму. Із 2020 року завідувачем кафедри є д.е.н., доц. Голод А.П.

 

Освітні програми

Кафедра туризму відповідає за підготовку здобувачів за такими освітніми програмами:

«Туризм» першого (бакалаврського) рівня;

«Організація туристичної діяльності» другого (магістерського) рівня;

«Туризм» третього (освітньо-наукового) рівня.

Особливістю навчальних планів підготовки фахівців спеціальності «Туризм» є те, що окрім великої частки професійно-орієнтованих, а також гуманітарних, економічних, природничих дисциплін, у них передбачено поглиблене вивчення іноземних мов (англійська, німецька, французька, польська). Вагомою компонентою освітніх програм спеціальності «Туризм» на різних освітніх рівнях є практики (виробнича, переддипломна, педагогічна), під час яких здобувачі вищої освіти мають змогу закріпити отримані знання та набути навиків роботи за спеціальністю.

Впродовж року студенти залучаються до одноденних та багатоденних туристичних подорожей екскурсійного, рекреаційного і спортивно-туристичного спрямування. Крім того, студенти, що спеціалізуються на кафедрі, мають можливість проходити закордонні стажування на провідних курортах Європи та Близького Сходу.

 

Викладачі

Науково-педагогічну діяльність на кафедрі туризму здійснюють 13 викладачів, серед яких 2 докторів та 5 кандидатів наук. Кафедра забезпечує викладання близько 30 навчальних дисциплін для студентів усіх факультетів Університету. Викладачі кафедри керують дисертаційними роботами аспірантів та здобувачів, дипломними та магістерськими роботами студентів.

Тематика наукових досліджень, що проводяться на кафедрі, досить широка: концептуальні засади туризмології та сервісології, модернізація та інноваційний розвиток регіональних туристичних систем України, оптимізація виростання туристичних ресурсів, безпека та екологічні проблеми розвитку туризму, особливості організації та ресурсної бази сільського, етнічного, екологічного, гастрономічного та інших видів туризму. Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у монографіях, фахових виданнях, зокрема проіндексованих у Scopus та Web of Science, презентують на наукових конференціях, захищають у вигляді дисертацій на здобуття наукових ступенів.

Кафедра забезпечує керівництво науковими роботами студентів, які щорічно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт олімпіадах зі спеціальності «Туризм» та посідають призові місця.

Із 2016 року кафедра туризму організовує щорічні науково-практичні конференції та семінари, в яких беруть участь науковці з різних регіонів України.

 

Адреса: м. Львів, вул. Костюшка, 11, к. 122

Телефон: (032) 255-41-32

E-mail: turyzm@ldufk.edu.ua

Сторінки у соцмережах:

https://www.facebook.com/turismLDUFK/

https://www.instagram.com/turldufk/

Туристичний блог ЛДУФК: https://www.facebook.com/groups/turldufk

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ