ВОВКАНИЧ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ

2020:

Тиреоїдна патологія і вагітність: етіопатогенез, клініка, діагностування, лікування, реабілітація : колект. моногр. / Олександр Паєнок, Юрій Вдовиченко, Володимир Паньків, Юлія Давидва, Анжеліка Паєнок, Андрій Вовканич. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – 264 с.

 

2019:

1. Росолянка Н. Методичні особливості проведення оцінювання статичної рівноваги та ризику падіння у пацієнтів із забоєм головного мозку за шкалою Берга / Наталія Росолянка, Андрій Вовканич, Богдан Крук // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2019. – Вип. 23, т. 3. – С. 86–87.

 

2018:

1. Вплив вібрацій на діяльність спортсменів [Електронний ресурс]/ Любомир Вовканич, Юрій Борецький, Ярослав Свищ, Христина Шавель, Роксолана Тимочко-Волошин, Андрій Вовканич// Спортивна наука України. – 2018. – № 3(85). – С. 12–20. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/746/720

 

2017:

1. Росолянка Н. Теоретико-методичне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації у хворих з черепно-мозковою травмою середньої важкості в умовах стаціонару / Наталія Росолянка, Богдан Крук, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 3.– С. 98.

 

2016:

1. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол.: Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є.Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.

 

2015:

1. Briskin Y. Functional state of the upper limb in women with postmastectomy syndrome with different types of attitude to the disease [Електронний ресурс] / Yuriy Briskin, Tetiana Odynets, Andrij Vovkanych // Спортивна наука України. – 2015. – № 4(68). – С. 63 – 66. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/345/334

2. Prystupa Y. Preliminary analysis of  reasons of lethal cases during physical education lessons / Yevhen Prystupa, Andriy Vovkanych, Yuriy Petryshyn // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 18 – 27.

 

2013:

1. Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 184 с. – ISBN 978-966-2328-55-4.

2. Вольєва Н. Фізична реабілітація осіб похилого віку з руховими порушеннями при хворобі Паркінсона / Наталія Вольєва, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 271 – 275.

3. Таран І. Гідрокінезотерапія як засіб поетапного формування рухових навиків дітей віком 3-5 років з церебральним паралічем спастичної форми / Інна Таран, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 231 – 237.

4. Яцуляк Г. Реабілітаційне обстеження осіб з переломами проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу / Галина Яцуляк, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 267 – 270.

5. Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” з напряму підготовки 6.010203 „Здоров’я людини” : галузевий стандарт вищ. освіти України із галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” / розроб. : Дутчак М. В., Благій О. Л., Василенко М. М., Вовканич А. С., Данилевич М. В., Жданова О. М. [та ін.]. – Офіц. вид. – [Введ. вперше ; чинний від 28.05.2013 № 618]. – К. : М-во освіти і науки України, 2013. – 60 с.

 
2012:

1. Вовканич А. Засоби фізичної реабілітації при переломах проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу / Андрій Вовканич, Галина Яцуляк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 37 – 41.

2. Приступа Є. Летальні випадки на уроках фізичної культури: причини та способи запобігання [Електронний ресурс] / Євген Приступа, Андрій Вовканич, Юрій Петришин // Спортивна наука України. – 2012. – № 2. – С. 19 – 27. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/2/Prystupa_4.pdf

3. Приступа Є. Стан здоров’я школярів та можливості його корекції засобами фізичного виховання / Євген Приступа, Андрій Вовканич, Юрій Петришин // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Т., 2012. – С. 122 – 126.

 
2011:

1. Вовканич А. Фізичні вправи як складова реабілітаційного процесу дітей з розладами особистості і поведінки [Електронний ресурс] / Вовканич А., Приступа Є., Самолюк Х. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – С. 24 – 32. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Arxiv+2011/5/

2. Бас О. А. Особливості впливу авторської програми фізичної реабілітації на відновлення сили м’язів, больової і тактильної чутливості у жінок після мастектомії [Електронний ресурс] / Бас О. А., Вовканич А. С. // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 3 – 10. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11boawam.pdf

3. Вольєва Н. П. Захворюваність студентів вищих навчальних закладів, які належать до спеціальних медичних груп [Електронний ресурс] / Вольєва Н. П., Вовканич А. С. // Спортивна наука України. – 2011. – № 6. – С. 3 – 11. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-6/11vnptsg.pdf

4. Приступа Є. Н. Роль і місце фахівця з фізичної реабілітації в системі охорони здоров’я населення. / Є. Н. Приступа, А. С. Вовканич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 92 – 96.

5. Peculiarities of health-related educational technologies in higher educational establishment learning process [Elektronic resourse] / Vovkanych A., Zavydivska N., Prystupa Y., Petryshyn Y. // Спортивна наука України. – 2011. – № 2. – С. 3 – 27. – Access mode : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Arxiv+2011/SNU+2011+%E2%84%96+2/Stattjarector.pdf

 
2010:

1. Вовканич А. Гідрокінезотерапія як засіб фізичної реабілітації дітей зі спастичними формами церебрального паралічу / Андрій Вовканич, Юлія Галас // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 46 – 49.

 
2009:

1. Вовканич А. С. Зміна показників розумової працездатності дітей молодшого шкільного віку під впливом рослинних ароматичних речовин / Вовканич А. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х. : ХДАДМ (ХХІІІ), 2009. − № 7. – С. 33 – 36.

2. Вовканич А. С. Розвиток освітньої і наукової спеціальності „Фізична реабілітація” у Львівському державному університеті фізичної культури / Вовканич А. С. // Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Л., 2009. – С. 5 – 9.

3. Вовканич А. Вікові зміни у діяльності системи дихання / Андрій Вовканич, Леся Яцик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 30 – 34.

4. Вовканич А. С. Розбудова програми підготовки фахівців з фізичної реабілітації / Вовканич А. С., Яцик Л. // Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Л., 2009. – С. 26 − 30.

 
2008:

1. Вовканич А. С. Вступ у фізичну реабілітацію : матеріали лекційного курсу / А. С. Вовканич. – Л. : Укр. технології, 2008. – 187 с.

2. Вовканич А. С. Загальні основи фізичної реабілітації студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію / А. С. Вовканич // Культура здоров′я як предмет освіти : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-метод. конф. – Херсон, 2008. – С. 64 − 70.

3. Вовканич А. С. Роль фізичних вправ у комплексному лікуванні хворих на нейроциркуляторну дистонію / А. С. Вовканич // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю спорт. медицини в Україні. – Херсон, 2008. – С. 44 − 47.

4. Дикий Б. В. Дослідження впливу холодових водних процедур на показники гемодинаміки у людей з підвищеним артеріальним тиском / Дикий Б. В., Вовканич А. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 3. – С. 65 − 69.

 
2007:

1. Prysrtupa E. Hidrokinesitherapy in physical rehabilitation of children with spastic forms of cerebral palsy / Е. Prysrtupa, Y.Galas, А. Vovkanych // Kierunki rozwoju fizioterapij : XIV Miedzynarodowy kongres naukowy Polskiego towarzystwa fizioterapij. – Wroclaw, 2007. – Supl. 1. – P. 1–3.

 
2006:

1. Вовканич А. Розвиток кафедри фізичної реабілітації у Львівському державному інституті фізичної культури / А. Вовканич // Теорія та методика фізичного виховання. − 2006. − № 4. – С. 42 − 44.

2. Вовканич А. Лікувальна фізична культура при захворюваннях дихальної системи / А. Вовканич, О. Романчак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 2. − С. 31 − 39.

3. Особливості лікувальної фізичної культури і фізичної реабілітації осіб з руховими дисфункціями на сучасному етапі : інформ. карта ; № ДР 0206U012608 / В. М. Шевага, А. С. Вовканич, О. В. Гузій, Н. О. Івасик, О. І. Рябуха [та ін.]. – 2006. – 69 с.

4. Vovkanych А. Problems of employment of specialits in physical rehabilitation / А. Vovkanych, N. Skachkova // Aktywnosc ruchowa osob niepelnosprawnych – 2005 : II Miedzynarodowa konf. nauk. – Wroclaw, 2006. – P. 67 − 72.

 
2005:

1. Вовканич А. С. Маркетингова комунікація як умова ефективного функціонування закладів сфери реабілітаційних послуг / А. С. Вовканич, О. М. Стасюк, В. І. Франчук // Матеріали IV Міжнар. конф. студ. – К., 2005. – С. 252 − 253.

2. Вовканич А. С. Характеристика фізичної реабілітації як послуги / А. С. Вовканич, О. М. Стасюк, В. І. Франчук // Матеріали ХІІІ міжвуз. студ. конф. – Запоріжжя, 2005. – С. 218.

3. Бас О. Реабілітаційні заходи при ускладненнях після мастектомії / Ольга Бас, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 20 − 24.

4. Тиравська О. І. Фізична реабілітація дітей віком 1-3 років з дитячим церебральним паралічем атонічно-астатичної форми / О. І. Тиравська, Н. О. Івасик, А. С. Вовканич // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми, 2005. – С. 241 − 245.

5. Довідник для студентів першого курсу, які навчаються за європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) / укл. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, А. С. Вовканич, В. М. Стефанишин, М. М. Мартинюк, А. О. Кухтій, Г. Г. Маланчук. – Л., 2005. – 84 с.

 
2004:

1. Бас О. А. Адаптация спортивных сооружений к потребностям инвалидов в Украине / О. А. Бас, А. С. Вовканыч // Образование, наука, производство : материалы ІІ Междунар. студ. форума. – Белгород, 2004. – Ч. 2. – С. 23.

2. Бас О. А. Рак молочной железы: проблемы профилактики / О. А. Бас, А. С. Вовканыч, А. Я. Кернякевич // Образование, наука, производство : материалы ІІ Междунар.студ. форум. – Белгород, 2004. – Ч. 2. – С. 24.

3. Бас О. А. Адаптация спортивных сооружений к потребностям инвалидов в Украине / О. А. Бас, А. С. Вовканыч // Образование, наука, производство : материалы ІІ Междунар. студ. форума. – Белгород, 2004. – Ч. 2. – С. 23.

4. Бас О. А. Рак молочной железы: проблемы профилактики / О. А. Бас, А. С. Вовканыч, А. Я. Кернякевич // Образование, наука, производство : материалы ІІ Междунар.студ. форум. – Белгород, 2004. – Ч. 2. – С. 24.

 
2003:

1. Вовканич А. С. Застосування різних методик фізичної реабілітації при бронхіальній астмі у дітей / Вовканич А. С., Бородін Ю. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 19. – С. 13 − 17.

2. Курчаба Т. М. Социальные проблемы развития физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с инвалидами в Украине / Т. М. Курчаба, А. С. Вовканич, О. А. Бас // Научно-методические и практические аспекты подготовки специалистов в современном техническом вузе : сб. науч. тр. междунар. науч.-метод. конф. – Белгород, 2003. – Напр. 4, ч. 2. – С. 250 − 235.

3. Курчаба Т. Соціальні проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи з інвалідами у Львівській області / Тетяна Курчаба, Ольга Бас, Андрій Вовканич // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : зб. наук. ст. з проблем фіз. виховання і спорту та фіз. реабілітації неповносправних. – Л., 2003. – Вип. 1. – С. 63 − 66.

4. Підготовка магістра за напрямом „Фізичне виховання і спорт” (0112) / за заг. ред. Б. А. Виноградського ; укл. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О. Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М. Линець, А. С. Вовканич, В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник. – Л. : ЛДІФК, 2003. – 49 с.

 
2002:

1. Вовканыч А. Рекреационный спорт как одна из форм спортивной работы с инвалидами / А. Вовканыч // Wychowanie fizychne i sport : kwartalnik. – Warszawa, 2002. – T. 45, сz. 2. – S. 383 − 384.

2. Вовканыч А. Состояние и перспективы развития рекреационного спорта инвалидов (по итогам проекта „RESPO”) / Андрей Вовканыч // Наука в олимпийском спорте. – 2002. − № 2. – С. 24 − 26.

 
2001:

1. Vovkanych A. Development of musсle fatigue during repeated static loading in sportsmen / А. Vovkanych // Perspectives and Profiles : 6-th Annual Congress of the European College of Sport Science. – 2001. – P. 728.

2. Vovkanych A. RESPO – activities in Lviv, Ukraine / А. Vovkanych // Book of abstracts : International meeting dedicated to 10-th anniversary of RESPO DS-DI, 2001. – P. 29 − 33.

3. Vovkanych A. Sport as mean of rehabilitation for people with spinal cord injury / А. Vovkanych // Science and Sport. – 2001. – Vol. 15. – Р. 306 − 307.

 
2000:

1. Вовканич А. С. Інструктивні матеріали по догляду за хворими з травмою спинного мозку : метод. реком. / А. С. Вовканич. – Л. : Солар, 2000. – 56 с.

 
1998:

1. Вовканич А. С. До питання про навчальний план зі спеціальності ,,Фізична реабілітація” / А. С. Вовканич, В. М. Трач // Молода спортивна наука України : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. асп. – Л.: ЛДІФК, 1998. – Ч. 1. – С. 220 − 223.

2. Тупайло Г. Спорт як основа реабілітаційної програми для осіб з пошкодженням спинного мозку / Галина Тупайло, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. асп. – Л. : ЛДІФК, 1998. – Ч. 1. – С. 231 − 234.

 
1997:

1. Вовканич А. С. Вплив повторних статичних навантажень на деякі показники центральної гемодинаміки у спортсменів / Вовканич А. С. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 111 − 115.

2. Вовканич А. С. Динаміка деяких показників натренованості спортсменів-саночників / А. С. Вовканич, О. В. Чухліб // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 86 − 87.

3. Тупайло Г. В. Спорт як засіб реабілітації інвалідів з пошкодженнями спинного мозку / Г. В. Тупайло, А. С. Вовканич // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 103 − 104.

 
1996:

1. Вовканич А. С. Працездатність окремих груп спортсменів при виконанні повторних статичних навантажень : автореф. дис.… канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 ,,Фізіологія людини і тварин” / Вовканич Андрій Степанович ; Львів. держ. ун-т імені Івана Франка.– Л., 1996.– 24 с.

 
1995:

1. Тупайло Г. В. Спорт як засіб активної реабілітації осіб із пошкодженням хребта та спинного мозку / Г. В. Тупайло, А. С. Вовканич, І. В. Котова // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ЛДІФК за 1994. – Л., 1995. – С. 29 − 30.

2. Вовканич А. С. Особливості нейрофізіологічних реакцій у спортсменів при повторних статичних навантаженнях / А. С. Вовканич, Є. О. Яремко // Проблеми патології в експерименті і клініці. – 1995. – С. 164 − 175.

Вовканич А. С. Програма підготовки спеціалістів-реабілітологів / А. С. Вовканич, В. М. Трач, Г. В. Тупайло // Інвалід і суспільство : проблеми інтеграції : зб. метод. матеріалів для працівників соціальних служб. – К., 1995. – С. 33 − 38.

 
1993:

1. Вовканич А. С. Вплив багаторазових статичних навантажень на деякі сенсомоторні реакції спортсменів / А. С. Вовканич, Є. М. Голубій, Є. О. Яремко // Проблемы патологии в эксперименте и клинике. – Л., 1993. – Т. 13. – C. 113 − 114.

2. Яремко Є. О. Особливості геодинаміки у спортсменів в процесі адаптації до напружених анаеробних та статичних навантажень / Є О. Яремко, А. С. Вовканич, Є. М. Голубій // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ЛДІФК за 1992 рік. – Л., 1993. – С. 78 − 79.

3. Нейрофізіологічні і кардіогемодинамічні реакції у спортсменів на анаеробні навантаження / Є. О. Яремко, Є. М. Голубій, Т. Є. Балика, В. Г. Пакош, А. С. Вовканич // Науково-методичні аспекти фізіології : матеріали конф. – Л., 1993. – Ч. 2. – С. 161.

4. Mechanism of urgent adaptation to static work / Є. О. Яремко, А. С. Вовканич, Є. М. Голубій, Т. Є. Балика // 32 Іnter. congress of physiology Science. – Glasgow, 1993. – P. 117.

 
1992:

1. Яремко Є. О. Особливості кардіо-гемодинамічних реакцій у спортсменів на повторні статичні навантаження / Є. О. Яремко, А. С. Вовканич // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1992. – С. 58 − 59.

 
1991:

1. Вовканич А. С. Вплив багаторазових статичних навантажень на деякі сенсомоторні реакції спортсменів / А. С. Вовканич, Є. М. Голубій, Є. О. Яремко // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : тр. ЛГМИ. – Л., 1991. – Т. 13. – С. 113 − 114.

2. Вовканыч А. С. Гемодинамика и электрическая активность головного мозга при повторных статических нагрузках у спортсменов / А. С. Вовканыч, Е. Е. Яремко, Т. Е. Балыка // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : тр. ЛГМИ. – Л., 1991. – Т. 13. – С. 112 − 113.

3. Яремко Е. Е. Характеристика гемодинамических и соматосенсорных адаптивных реакций на изометрическую нагрузку у спортсменов / Е. Е. Яремко, А. С. Вовканыч, Е. М. Голубий // Материалы конф. по проблемам олимпийского спорта. – Челябинск, 1991. – С. 71 − 72.

4. Особенности адаптивных реакций ЦНС и церебральной гемодинамики при одно- и многократных статических нагрузках / Е. Е. Яремко, А. С. Вовканыч, Е. М. Голубий, Т. Е. Балыка // Физиологические механизмы целенаправленной деятельности спортсменов : материалы науч.-практ. конф. – М., 1991. – С. 51 − 52.

 
1990:

1. Яремко Е. Е. Приспособление для экспресс-оценки степени утомления аккомодационного аппарата у стрелков : рац. предложение № 1699 / Е. Е. Яремко, И. В. Лазарева, А. С. Вовканыч. – опубл. 4 мая 1990.

2. Особливості реґіонарної геодинаміки і деяких сенсомоторних реакцій при статичній роботі / Є. О. Яремко, А. С. Вовканич, Є. М. Голубій, Т. Є. Балика // Матеріали ХІІІ з’їзду Укр. фізіолог. т-ва. – Х., 1990. – Т. 2. – С. 201 − 202.

3. Методичні посібник до лабораторних занять по фізіології / Т. Є. Балика, А. С. Вовканич, Є. М. Голубій [та ін.] ; за ред. Є. О. Яремка. – Л., 1990. – 143 с.

Yaremko Y. Y. Peculiarities of the regional haemodynamics adaption to static loading / Yaremko Y. Y., Vovkanych A. S., Golubiy Y. M. // Medyczne aspekty sportu. – Yelena Gora, 1990. – S. 210 − 213.

 
1989:

1. Влияние статических упражнений на эффективность мозговой гемодинамики у студентов / Е. Е. Яремко, А. С. Вовканыч, Е. М. Голубий, И. Бакай // Формы и методы активизации учебного процесса по физическому воспитанию студентов высших и средних специальных учебных заведений : тез док. респ. науч.-практ. конф. – Ашхабад, 1989. – С. 54 − 55.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ