Методичні посібники

Клінічна практика з фізичної терапії у магістратурі : метод. наст. / Любов Ціж, Ольга Купріненко, Катерина Тимрук-Скоропад, Богдан Крук. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 68 с.

ISBN 978-617-8135-01-0

Методичні настанови розроблено відповідно до затверджених силабусів навчальних дисциплін «Клінічна практика із фізичної терапії у нейрореабілітації», «Клінічна практика із фізичної терапії у педіатрії» та «Клінічна практика із фізичної терапії у разі травми, політравми та захворювань ОРА».

Подано програму клінічної практики, висвітлено освітні компетентності, якими студент має оволодіти відповідно до освітньо-професійної програми, а також структуру, методи контролю клінічної практики студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня. У додатках подано інструкції з підготовки презентацій для опису клінічних випадків, підготовки до захисту практики та зразки звітної документації.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія», викладачам, фізичним терапевтам, керівникам від бази проведення клінічної практики.


Боднарчук О.

Програма заходів взаємодії школи та сім’ї у фізичному вихованні учнів молодших класів: метод. посіб. / Олена Боднарчук, Софія-Євгенія Боднарчук, Маркіян Стефанишин. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 56 с.

ISBN 978-617-7336-96-8

У посібнику розкрито важливу роль сім’ї у збереженні і зміцненні здоров’я дитини, подано ефективні форми взаємодії школи і сім’ї та шляхи їх реалізації, розглянуто психолого-педагогічні й анатомо-фізіологічні особливості розвитку молодшого школяра. Запропоновано практичні рекомендації батькам і вчителям.

Для студентів, учителів фізичної культури, батьків та дітей.


Боднарчук О.

Активне дозвілля учнів молодших класів : метод. посіб. / Олена Боднарчук, Софія-Євгенія Боднарчук, Маркіян Стефанишин. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 32 с.

ISBN 978-617-7336-95-1

Пропонована розробка містить прості й доступні рухливі ігри для учнів молодших класів та їхніх батьків, бабусь та дідусів, які зроблять відпочинок веселішим, змістовнішим, цікавішим, різноманітнішим. Також надано рекомендації щодо організації домашнього спортивного куточка.

Для студентів та всіх, хто цікавиться активним дозвіллям.


Поліщук Р.

Національний спорт : метод. наст. / Ростислав Поліщук. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 60 с.

ISBN 978-617-7336-92-0

Методичні настанови із навчальної дисципліни «Національний спорт» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Подано навчально-методичні матеріали, поради щодо виконання самостійної роботи, підготовки семінарських занять та індивідуальних завдань, їх технічного оформлення і захисту. Матеріали розроблено з урахуванням специфіки викладання гуманітарних дисциплін у закладі вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю. Подано термінологічний словник, який відповідає загальній концепції курсу з акцентом на спеціалізації студентів.


Основи дизайну та інженерної графіки: метод. вказівки для виконання практ. роб. із теми «Поділ кола на рівні частини. Спряження»: Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. Боратинський О. В. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 60 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми дисципліни «Основи дизайну та інженерної графіки». Поданий матеріал стосується способів і прийомів виконання на кресленнях поділу кола на рівні частини та спряження ліній різної конфігурації. Видання містить велику кількість рисунків, які значно полегшують сприйняття студентами тем, а також варіанти завдань і питання для опрацювання.

Для студентів-бакалаврів денної, заочної та дистанційної форм навчання тих спеціальностей, де відповідно до навчальних планів передбачено вивчення дисциплін, пов’язаних із виконанням креслеників.


Історія української культури : метод. вказівки з навч. дисципліни підготовки бакалаврів: Галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. Сова А. О., Поліщук Р. М. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 56 с.

ISBN 978-617-7336-70-8

У посібнику подано навчально-методичні матеріали з курсу «Історія української культури», поради щодо конспектування лекцій, виконання самостійної роботи, підготовки семінарських занять та індивідуальних завдань, їх технічного оформлення та захисту.

Матеріали розроблено з урахуванням специфіки викладання гуманітарних дисциплін у закладі вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю. Сформовано термінологічний словник, який відповідає загальній концепції курсу з акцентом на спеціалізації студентів.

Для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа».


Історія української культури : метод. вказівки з навч. дисципліни підготовки бакалаврів: Галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 227 «Фізична терапія та ерготерапія» / уклад. Сова А. О., Поліщук Р. М. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 56 с.

ISBN 978-617-7336-68-5

У посібнику подано навчально-методичні матеріали з курсу «Історія української культури», поради щодо конспектування лекцій, виконання самостійної роботи, підготовки семінарських занять та індивідуальних завдань, їх технічного оформлення та захисту. Матеріали розроблено з урахуванням специфіки викладання гуманітарних дисциплін у закладі вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю. Сформовано термінологічний словник, який відповідає загальній концепції курсу з акцентом на спеціалізації студентів.

Для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія».


Історія української культури : метод. вказівки з навч. дисципліни підготовки бакалаврів: Галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» / уклад. Сова А. О., Поліщук Р. М. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 56 с.

ISBN 978-617-7336-69-2

У посібнику подано навчально-методичні матеріали з курсу «Історія української культури», поради щодо конспектування лекцій, виконання самостійної роботи, підготовки семінарських занять та індивідуальних завдань, їх технічного оформлення та захисту. Матеріали розроблено з урахуванням специфіки викладання гуманітарних дисциплін у закладі вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю. Сформовано термінологічний словник, який відповідає загальній концепції курсу з акцентом на спеціалізації студентів.

Для студентів І курсу денної форми навчання спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».


Устаткування закладів ресторанного господарства : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форми навчання / укл. О. П. Іжевська – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 64 с.

ISBN 978-617-7336-59-3


Тимрук-Скоропад К.

Клінічна практика з дисципліни «Фізична реабілітація при порушенні діяльності дихальної системи» : програма та методичні рекомендації / Катерина Тимрук-Скоропад, Наталія Івасик. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 48 с.

ISBN 978-617-7336-48-7

До видання увійшли основні положення програми та методичні рекомендації до клінічної практики з дисципліни «Фізична реабілітація при порушеннях діяльності дихальної системи» для студентів факультету фізичної терапії та ерготерапії.

Систематизований та лаконічно поданий матеріал допоможе ефективно підготуватися та успішно пройти першу для майбутніх фахівців з фізичної терапії спеціалізовану клінічну практику, якісно працювати із пацієнтами з гострими ураженнями дихальної системи або хронічними захворюваннями, наприклад, хронічним обструктивним захворюванням легень.

Для керівників і кураторів клінічної практики.


Методичні рекомендації для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / уклад. Ю.І. Чикайло, І.М. Волошин, А.П. Голод, В.В. Худоба. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 38 с.

ISBN 978-617-7336-23-4

У методичних рекомендаціях наведено структуру, процедуру підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання, подано перелік рекомендованої тематики робіт.

Рекомендації будуть корисні студентам і магістрантам для написання магістерських робіт.


Методичні рекомендації до навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / уклад. О. Беднарська, Ю. Чикайло. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 28 с.

ISBN 978-966-2328-90-5

Матеріал цього видання висвітлює методичні аспекти навчальної практики вступу до фаху «Туризм»; методичні рекомендації з виконання завдань практики; вимоги до оформлення документів, планування та розроблення маршруту пішої екскурсії тощо. Завершує видання перелік рекомендованої літератури та додатки.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм».


Акімова С. В

Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «Хореографія») / С. В. Акімова. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 22 с.

ISBN 978-966-2328-87-5

Матеріал цього видання є складовою дисципліни «Тренаж і партерний тренаж», яка відповідно до робочої програми розподілена на теми «Тренаж і партерний тренаж для дітей старшого дошкільного віку», «Тренаж і партерний тренаж для дітей шкільного віку» та «Тренаж і партерний тренаж для молоді».

Видання містить перелік основних питань, що стосуються анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку, методики організації і проведення занять, методики складання комплексів вправ, а також спеціальний розділ, присвячений техніці виконання вправ, проілюстрований фотографіями.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Хореографія».


Левків В. І.

Теорія і методика викладання гандболу : метод. посіб. для студ. / Левків В. І., Кудріна Н. В., Згоба В. Л. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 136 с.

ISBN 978-966-2328-25-7

Методичний посібник містить лекції з гандболу для студентів ЛДУФК, теми та зміст практичних занять, теми та зміст самостійних робіт, види контролю, практичні нормативи, контрольні питання, літературу й додатки.

Для студентів, викладачів, тренерів, суддів.


Тимошенко Л. О.

Спортивно-оздоровчий туризм : метод. вказівки до виконання контрольних робіт студентами VI курсу заочної форми навчання спеціалізації «Спортивно-оздоровчий туризм» спеціальності «Фізичне виховання» / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 55 с.

ISBN 978-966-2328-22-6

Пропоновані методичні вказівки відповідають програмі та навчальному плану з дисципліни «Спортивно-оздоровчий туризм», розробленому на основі вимог ГСВО МОН.

Видання призначене для студентів заочної форми навчання і тих, які навчаються за спеціальністю «Фізичне виховання» та вивчають дисципліну «Спортивно-оздоровчий туризм».

Метою підготовки й упорядкування цього видання є полегшення процесу виконання та правильного оформлення контрольних робіт студентами заочної форми навчання, допомога у підготовці до заліку й іспиту та при вивченні курсу «Спортивно-оздоровчий туризм» загалом.

Прокрутити вгору