Монографії

Цесьців Д.

Геопросторова організація туристичних ресурсів (на прикладі Вінницької області) : монографія / Діана Цесьців, Володимир Худоба. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 168 с. : карти.

ISBN 978-617-7336-93-7

У монографії оцінено компонентну і територіальну структури туристичного потенціалу Вінницької області. Проаналізовано геопросторову організацію та потенціал туристичних ресурсів області в розрізі адміністративних районів за адміністративно-територіальним устроєм до 2020 року і чинним. Також проаналізовано геопросторову організацію основних туристичних дестинацій та здійснено туристичне районування. Обґрунтовано систему напрямів і заходів оптимізації використання туристичних ресурсів з урахуванням сучасного адміністративно-територіального устрою області.

Для географів, краєзнавців, туристів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, спеціалістів з охорони та збереження туристичних ресурсів, а також державних та регіональних установ, усіх, хто цікавиться проблемами геопросторової організації туристичних ресурсів у регіоні.


Руденко Р.

Фізична реабілітація спортсменів з інвалідністю : монографія / Романна Руденко. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 336 с.

ISBN 978-617-7336-75-3

У монографії викладено відомості про стан розвитку та становлення фізичної реабілітації спортсменів з інвалідністю. Розроблено концепцію та алгоритм процесу фізичної реабілітації, взаємодії пацієнта й фахівця з фізичної реабілітації під час проведення процедури корекційного масажу, обґрунтовано доцільність застосування засобів фізичної реабілітації з урахуванням фізичної підготовленості, виду спорту, інтенсивності фізичного навантаження, нозологічних груп, нозологічних форм захворювань, перебігу основного та супутніх захворювань спортсменів з інвалідністю. Експериментально досліджено вплив засобів фізичної реабілітації на терморегулятивні процеси, психічний стан у різні періоди відновлення. Визначено роль фізичної реабілітації у корекції психічного стану, розвитку життєвих цінностей та соціалізації інвалідів.

Для фахівців галузі фізичного виховання і спорту, спеціалістів із фізичної реабілітації, науковців, аспірантів.


Богуславська В.

Теоретична підготовка спортсменів у циклічних видах спорту: монографія / Вікторія Богуславська, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 340 с.

ISBN 978-617-7336-73-9

Монографію присвячено розв’язанню проблеми теоретичної підготовки спортсменів у циклічних видах спорту. Запропоновано структуру і зміст теоретичної підготовки спортсменів. Обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено інтерактивні засоби теоретичної підготовки для веслувальників на байдарках і каное на етапі початкової та попередньої базової підготовки.

Для здобувачів вищої освіти, науковців, спортсменів і майбутніх тренерів-викладачів та зацікавлених осіб сфери фізичної культури і спорту.


Тиреоїдна патологія та вагітність: етіопатогенез, клініка, діагностування, лікування, реабілітація : кол. монографія / Паєнок О.С., Вдовиченко Ю.П., Паньків В.І. [та ін.] – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 264 с.

ISBN 978-617-7336-62-3

Монографія містить відомості про епідеміологію, медико-соціальне значення, особливості перебігу, діагностування, профілактики, лікування і реабілітації тиреоїдної патології у вагітних жінок, породіль та їхніх новонароджених.

Рекомендовано для лікарів акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, ендокринологів, невропатологів, терапевтів, реабілітологів та інтернів зазначених спеціальностей.


Чеховська Л.

Оздоровчий фітнес у сучасному суспільстві : монографія / Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2019. – 296 с.

ISBN 978-617-7336-54-8

У монографії висвітлено окремі шляхи розв’язання проблем організаційного та кадрового забезпечення оздоровчого фітнесу. Наведено інформацію щодо становлення й розвитку оздоровчого фітнесу у світі та Україні. Обґрунтовано концепцію кадрового забезпечення, проєкт професійного стандарту (вимоги та професійні компетентності) до персонального фітнес-тренера, фітнес-тренера групових програм, менеджера фітнес-сервісу.

Монографія буде корисна науково-педагогічним працівникам, студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам, науковцям, фітнес-тренерам та керівникам фітнес-клубів, які цікавляться проблемами підготовки фахівців з оздоровчого фітнесу.


Розторгуй М.

Підготовка спортсменів у силових видах адаптивного спорту : монографія / Марія Розторгуй. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 332 с.

ISBN 978-617-7336-47-0

У монографії досліджено проблему підготовки спортсменів у адаптивному спорті та обґрунтовано систему підготовки спортсменів у силових видах адаптивного спорту як складну й динамічну множину взаємопов’язаних компонентів. Наведені дані щодо структури та змісту підготовки спортсменів у силових видах адаптивного спорту на різних етапах багаторічного удосконалення. Монографія буде корисною студентам і викладачам галузевих навчальних закладів фізкультурного профілю для підготовки фахівців сфери адаптивного спорту, тренерам, які працюють зі спортсменами із інвалідністю, керівникам сфери адаптивного спорту.


Оцінювання фізичної підготовленості та здоров’я різних груп населення : монографія / [Боднар І. Р., Виноградський Б.А., Павлова Ю. О. та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 132 с.

ISBN 978-617-7336-42-5

Розробка й обґрунтування системи комплексного оцінювання загальної фізичної підготовленості та працездатності різних верств населення викликає особливе зацікавлення дослідників, бо комплексна оцінка виконує функції орієнтування та інформування, відбору, рангування і передбачення майбутніх перспектив у сфері фізичного виховання та рухової активності загалом.

Тестові випробовування і відповідні нормативи мають вагоме значення під час оцінювання рівня фізичної підготовленості населення країн світу. Окрім виконання функції самого оцінювання населення відповідного віку, тести рівня фізичної підготовленості є стимулювальними чинниками й орієнтирами для заохочення дітей і підлітків, студентів, дорослих людей до систематичних занять руховою активністю.

У монографії враховано досвід контролю й оцінювання фізичної підготовленості, фізичного розвитку та якості життя людини і запропоновано нові засоби, методи, підходи, а також конкретні результати досліджень та аналізу отриманих результатів.

Для науковців, спеціалістів, студентів, які працюють і здобувають знання у галузі фізичного виховання і спорту.


Куцериб Т.

Роль ссавців-ґрунториїв у ґрунтотворенні та рослинних сукцесіях у гірських екосистемах (на прикладі Українських Карпат і Прикарпаття) : монографія / Тетяна Куцериб, Йосиф Царик. – Львів: ЛДУФК, 2018. – 188 с.

ISBN 978-617-7336-38-8

Охарактеризовано особливості рийної діяльності ссавців у гірських екосистемах Старосамбірщини Львівської обл. в межах Верхньодністровських Бескид, описано основні типи середовищетвірної активності тварин і подано висновки щодо наслідків їхньої життєдіяльності в лісових і лучних біотопах середньогір’я Карпат. Описано основні системи нір Talpa europaea L. та проведено дослідження за слідами його землерийної активності, схематично зображено архітектуру нір. Зроблено висновки щодо динаміки чисельності викидів крота, структури його нір і показано наслідки його життєдіяльності.

Указано, що перекопуючи ґрунт, ґрунториї створюють сприятливі умови для розвитку одних видів рослин і пригнічують розвиток інших, що рийна діяльність Talpa europaea L. та Sus scrofa L. суттєво впливає на ґрунтотворні процеси гірських екосистем, а також на рослинний покрив, дано коротку характеристику пориїв улітку і восени, проведено порівняння рийної діяльності Sus scrofa L. і Talpa europaea L., кількості їх викидів та пориїв, розмірів у різних біотопах, що з’явилися впродовж періоду досліджень.


Поліщук Р.

Кілька думок про ідентичність : монографія / Ростислав Поліщук. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 240 с.

ISBN 978-617-7336-40-1

Здійснено спробу систематизованого підходу до дослідження ідентичності. Простежено еволюцію тлумачення поняття ідентичності у філософському, соціальному та психологічному вимірах. Проведено історико-філософський аналіз властивостей українського менталітету в контексті дослідження ідентичності. Розглянуто актуальну в сучасній філософській літературі проблему культурної ідентичності як субстанційного чинника формування світогляду українського народу. Виокремлено архетипний каркас буття українського етносу, який забезпечує структурну цілісність ідентичності людини та національної культури, постає чинником формування світогляду українського народу в умовах глобалізації.

Для філософів, культурологів та соціологів.


Герцик А.

Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату : монографія / Андрій Герцик. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 388 с.

ISBN 978-617-7336-34-0

У монографії представлено результати досліджень структурних компонентів, зв’язків, функцій і процесів фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Розроблену інваріантну функціонально-морфологічну системну структуру може бути застосовано у різних напрямках фізичної терапії.

Монографічна робота буде корисною студентам старших курсів спеціальності «227 Фізична терапія», слухачам курсів підвищення кваліфікації, аспірантам і викладачам.


Івасик Н.

Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/терапії дітей шкільного віку з бронхолегеневими патологіями : монографія / Наталя Івасик. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 393 с.

ISBN 978-617-7336-32-6

У монографії розкрито сучасний підхід і погляди науковців-практиків щодо фізичної реабілітації/терапії дітей із бронхолегеневими захворюваннями в Україні та Європейського респіраторного й Американського торакального товариств, подано стислу характеристику бронхолегеневих захворювань, механізмів дихальної недостатності при респіраторних патологіях.

На основі аналізу українських і закордонних літературних джерел, а також власних досліджень представлено наукові ідеї та концепцію щодо фізичної реабілітації/терапії дітей із респіраторними патологіями.

Наукову зацікавленість у читачів може викликати технологія фізичної реабілітації дітей із бронхолегеневими захворюваннями та модель планування індивідуальної програми фізичної реабілітації/терапії дитини з бронхолегеневим захворюванням.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, аспірантів, фізичних терапевтів, студентів.

Авторка буде вдячна за зауваження та критику, які допоможуть у подальшій роботі.


Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні : монографія / [Бріскін Ю. А., Задорожна О.Р., Пітин М. П. та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 280 с.

ISBN 978-617-7336-31-9

У монографії подано результати досліджень, які об’єднані спільною проблематикою – удосконаленням різних сторін підготовки фехтувальників. Монографія містить три окремі розділи, пов’язані з використанням інноваційних засобів у межах технічної, тактичної та теоретичної підготовки спортсменів у фехтуванні. Представлені матеріали, підтверджені результатами педагогічних експериментів, будуть корисні викладачам закладів вищої освіти та тренерам з фехтування на різних видах зброї.


Тодорова В.

Хореографічна підготовка в техніко-естетичних видах спорту (на матеріалі спортивної аеробіки) : монографія / Валентина Тодорова. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 252 с.

ISBN 978-617-7336-29-6

У монографії викладено результати досліджень теоретико-методичних аспектів хореографічної підготовки в спорті як складника загальної підготовки спортсменів. Охарактеризовано хореографічну підготовку як самостійну систему, яка має власні специфічні функції, принципи, завдання та зміст. Конкретизовано засоби хореографічної підготовки на етапах багаторічної підготовки у спорті.

Видання адресовано науковцям і практикам, керівникам ДЮСШ та спортивних клубів, тренерам та тренерам-хореографам. Монографія буде корисною студентам і викладачам галузевих навчальних заходів фізкультурного профілю, для підготовки фахівців у сфері олімпійського спорту.


Худоба В.

Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля : монографія / Володимир Худоба. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 166 с., [22] с. іл.

ISBN 978-617-7336-27-2

У монографії обґрунтовано конструктивно-географічні засади та запропоновано практичні рекомендації щодо оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля. З’ясовано природні й історичні передумови розвитку мережі природоохоронних територій. Проаналізовано репрезентативність сучасної мережі природних заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків регіону дослідження, обґрунтовано пропозиції щодо створення нових РЛП. Проведено типізацію регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля та визначено для кожного типу пріоритетність функцій. Досліджено структуру земельних угідь восьми РЛП, оцінено їхній стан та обґрунтовано систему оптимізаційних заходів.

Виявлено історико-географічні особливості формування, розміщення та функціонування регіональних ландшафтних парків України, проаналізовано міжнародний досвід функціонування природоохоронних територій аналогічних регіональним ландшафтним паркам, розглянуто основні механізми їхнього ефективного управління.

Для географів, краєзнавців, туристів, екологів, спеціалістів з охорони природи, викладачів, студентів, вчителів, широкого кола читачів, які цікавляться проблемами заповідної справи.


Волошин І.

Еколого-географічний аналіз транспортного коридору (на прикладі автомагістралі Львів – Краковець) : монографія / І. Волошин, Ю. Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 248 с., [19] с. іл.

ISBN 978-617-7336-21-0

У монографії висвітлено результати досліджень екологічного стану приавтомагістральних природно-антропогенних компонентів автомагістральних смуг транспортного єврокоридору Львів – Краковець, а саме ґрунтів, рослинності, водних об’єктів.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями екології, біології та геології.


Диференціація фізичної підготовки спортсменів : монографія / авт. кол. : Линець М.М., Чичкан О.А., Хіменес Х.Р. [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Линця. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 304 с.

ISBN 978-617-7336-15-9

У монографії розглянуто шляхи оптимізації структури і змісту фізичної підготовки спортсменів і спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації, які спеціалізувалися в різних видах змагальної діяльності.

Серед спортсменів і спортсменок, які спеціалізувалися у веслуванні, спортивному орієнтуванні, гандболі, волейболі та фехтуванні на шпагах незалежно від віку, статі, спортивного стажу і кваліфікації, достовірно вищі прирости показників фізичної підготовленості спостерігалися при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей (близько 70% від загального обсягу фізичної підготовки) з диференційованим розвитком недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного спортсмена чи спортсменки (біля 30% від загального обсягу фізичної підготовки) у порівнянні лише з комплексним розвитком фізичних якостей або в поєднанні у тій же пропорції комплексного розвитку з диференційованим розвитком провідних фізичних якостей. Лише у підготовці багатоборців ВСК достовірно вищий тренувальний ефект було отримано при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей із диференційованим розвитком провідних фізичних якостей кожного спортсмена.

Для науковців, тренерів, спортсменів і студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю.


Одинець Т.

Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом : монографія / Тетяна Одинець. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 400 с.

ISBN 978-617-7336-13-5

У монографії висвітлено нове розв’язання проблеми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. За результатами теоретичного пошуку та власних емпіричних досліджень обґрунтовано концептуальні положення диференційованої фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним синдромом та їх реалізацію за проблемно- та особистісно-орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом та чинники, що визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, лікарів-онкологів та фізичних терапевтів, реабілітологів-практиків, студентів та зацікавлених осіб.


Криштанович С.

Публічний менеджмент соціально-економічного розвитку гірських територій Карпатського регіону / Світлана Криштанович. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 208 с.

ISBN 978-617-7336-14-2

У монографії проведено комплексний аналіз соціально-економічного розвитку гірських територій в Україні й у країнах ЄС. Особливу увагу приділено питанням розробки стратегій і програм, які забезпечуватимуть сталий розвиток гірських територій. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності публічного менеджменту соціально-економічним розвитком гірських територій України.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями публічного менеджменту сталого розвитку гірських територій.


Голод А.

Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / Андрій Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с.

ISBN 978-617-7336-09-8

У монографії подано теоретико-методологічні основи дослідження безпеки регіональних туристичних систем. Обґрунтовано сутність і структуру поняття «регіональна туристична система», запропоновано авторську концепцію безпеки туризму як об’єкта регіональних економічних досліджень. Вивчено передумови та чинники безпеки регіональних туристичних систем України, охарактеризовано проблеми гарантування безпеки туризму в Україні та їх соціально-економічні наслідки на регіональному рівні. Оцінено рівень безпеки регіональних туристичних систем України й обґрунтовано стратегічні напрямки і механізми гарантування безпеки регіональних туристичних систем держави.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також економістів, управлінців і всіх, хто цікавиться регіональними аспектами розвитку туристичного комплексу держави, зокрема в контексті актуалізації проблем безпеки туризму.


Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В. [та ін.] ; за ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с.

ISBN 978-617-7336-02-9

У монографії розглянуто особливості підготовки спортсменів, що спеціалізуються в таких швидкісно-силових видах легкої атлетики як біг на короткі дистанції, бар’єрний біг, естафетний біг, стрибки в довжину та висоту, штовхання ядра.

Викладачі кафедри подали результати досліджень, виконаних згідно зі Зведеними планами науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 роки за темою 2.2.10.3п «Підвищення швидкісно-силової та технічної підготовленості легкоатлетів різної кваліфікації» (номер державної реєстрації 0106U012614) та 2011–2015 роки за темою 2.7 «Удосконалення системи фізичної і технічної підготовки спортсменів з урахуванням індивідуальних профілів їх підготовленості» (номер державної реєстрації 0111U006472).

Для спеціалістів різних форм навчання, тренерів з легкої атлетики, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю.


Павлова Ю.

Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини: монографія / Юлія Павлова. – Львів:
ЛДУФК, 2016. – 356 с.

ISBN 978-617-7336-04-3

У монографії окреслено теоретичну модель структури якості життя, що визначає базові компоненти благополуччя людини. Для нагромадження даних розроблено комплексну моніторингову систему з окремими складовими частинами. Проведено кількісне оцінювання показників якості життя осіб різного віку.

Охарактеризовано окремі компоненти способу життя (рухова активність, наявність шкідливих звичок, харчування, освітній рівень) та встановлено їх вплив на формування якості життя осіб різного віку. Оцінено вплив комплексних оздоровчих та рекреаційних програм на компоненти якості життя різних груп населення. Описано чинники, що зумовлюють у рамках такої проектної діяльності поліпшення якості життя населення. Розроблено фундаментальні основи освітнього простору, що сприяє зростанню якості життя осіб літнього віку, їх особистісному розвитку, самостійності та високому рівню рухової активності.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, учителів, аспірантів, студентів.


Мухін В. М.

Фізична реабілітація в травматології : монографія / В. М. Мухін. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 428 c.
ISBN 978-966-2328-77-6

У монографії подано сучасні погляди на процес реабілітації, надано стислу характеристику травм опорно-рухового апарату, з клініко-фізіологічних позицій обґрунтовано необхідність використання після різних методів остеосинтезу лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії, механотерапії, працетерапії. Описано показання протипоказання, терміни, послідовність і особливості їх застосування при вивихах, діафізарних і внутрішньо суглобових переломах, тотальному ендопротезу ванні суглобів, переломах хребта і тазу, ампутаціях, а також травмах опорно-рухового апарату у спортсменів. Наведено результати власних досліджень використання фізичної реабілітації при певних рухових порушеннях.

Видання буде корисним для фахівців фізичної реабілітації, методистів ЛФК, лікарів-травматологів і суміжних спеціальностей, аспірантів, студентів вишів фізкультурного і медичного напрямків освіти.


Пітин М.

Теоретична підготовка у спорті : монографія / Мар’ян Пітин. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 372 c.
ISBN 978-966-2328-81-3

У монографії досліджено проблему теоретичної підготовки у спорті та обґрунтовано її організаційно-методологічні основи. Отримані наукові дані пов’язані з визначенням ролі теоретичної підготовки в системі багаторічного удосконалення спортсменів, особливостями структури та змісту теоретичної підготовки в різних групах видів спорту. Вивчено передумови розробки концепції теоретичної підготовки у спорті та проведено експериментальну перевірку її реалізаційних положень.

Монографія доповнює наукові дані підготовки спортсменів за розділом теоретичної підготовки. Буде корисною для студентів, молодих науковців, фахівців із галузі спорту та зацікавлених осіб.


Боднар І. Р.

Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : монографія / Іванна Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 316 c.
ISBN 978-966-2328-74-5

У монографії розглянуто науково-теоретичні основи інтегративного фізичного виховання школярів різних медичних груп у загальноосвітніх навчальних закладах. На основі аналізу вітчизняних та закордонних літературних джерел визначено основні тенденції реалізації фізичного виховання в системі загальної середньої освіти, виявлено проблеми системи фізичного виховання дітей І – ІІІ груп здоров’я в Україні. На основі ґрунтовних досліджень автора визначено модельні показники фізичного та психічного розвитку, фізичної підготовленості, рухової активності учнів середнього шкільного віку, що свідчать про міцне соматичне здоров’я. Перевірено ефективність інтегративного фізичного виховання школярів І –ІІІ груп здоров’я. Значну зацікавленість у вчителів фізичної культури викличуть розроблені автором критерії скерування школярів І – ІІІ груп здоров’я до підгруп в умовах спільних уроків фізичної культури.  Запропоновано систему поточного тестування та експрес-оцінювання рівня фізичної підготовленості і здоров’я школярів. Значний науковий інтерес становить концепція інтегративного фізичного виховання учнів І – ІІІ груп здоров’я в середніх загальноосвітніх школах.

Видання буде корисним для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, учителів фізичної культури, студентів.


Оцінювання психофізіологічних станів у спорті : монографія / Георгій Коробейніков, Євген Приступа, Леся Коробейнікова, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 312 с.

ISBN 978-966-2328-59-2

У монографії розглянуто результати багаторічних досліджень, присвячених вивченню психофізіологічних станів, що виникають в умовах спортивної діяльності. Вивчено особливості формування психофізіологічної організації системи переробки інформації у спортсменів високої кваліфікації. Розглянуто питання психофізіологічних особливостей зорового сприйняття у спорті. Досліджено динаміку психофізіологічних і вегетативних функцій у спортсменів на різних етапах підготовки. Представлені підходи до регулювання та коректування психофізіологічних станів, що виникають в умовах змагальної і тренувальної діяльності елітних спортсменів.

Для фахівців у сфері психофізіології та психології спорту, фізіології спорту, праці та ергономіки, спортивної педагогіки.


Передерій А. В.

Спеціальні Олімпіади в сучасному світі : монографія / Аліна Передерій. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 296 с.

ISBN 978-966-2328-56-1

У монографії викладено результати досліджень спортивного руху Спеціальних Олімпіад як складової міжнародної олімпійської системи – історію, сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку. Охарактеризовано соціально орієнтовану систему підготовки спортсменів з вадами розумового розвитку, критерії допуску спортсменів до участі в програмах Спеціальних Олімпіад, нормативно-правові та філософські засади руху Спеціальних Олімпіад у сучасному суспільстві.

Видання адресовано науковцям і практикам, координаторам національних та локальних програм Спеціальних Олімпіад, керівникам клубів Спеціальних Олімпіад, учителям спеціальних шкіл-інтернатів, інструкторам реабілітаційних центрів. Монографія буде корисною для студентів і викладачів галузевих навчальних закладів фізкультурного профілю, в підготовці фахівців сфери олімпійського спорту, адаптивного спорту, адаптивного фізичного виховання, в підготовці волонтерів.


Рибак О. Ю.

Безпека змагальної діяльності в автомобільному спорті : монографія / О. Ю. Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 420 с.

ISBN 978-966-2328-49-3

У монографії розкрито структуру безпеки сучасної змагальної діяльності спортсменів-автогонщиків як єдину систему заходів. Розроблено їх класифікацію та виявлено системоутворювальні зв’язки між ними. На основі вивчення її знакової моделі розроблено концепцію та програму удосконалення безпеки змагальної діяльності в українському автомобільному спорті на 2013 – 2015 рр. Розглянуто організацію профілактики змагальних навантажень на організм спортсменів, безпечної змагально-тренувальної діяльності в багаторічному спортивному удосконаленні й застосування для цього сучасних інформаційних технологій та штучного керованого середовища. Розроблено підґрунтя з проблематики безпеки для програм підготовки фахівців з автоспорту, а також систему оцінювання якості організації безпеки змагальної діяльності.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів, спортсменів. тренерів, менеджерів, організаторів і суддів з автоспорту, інженерів, техніків і спортивних лікарів.


Волошин І. М.

Кислотні опади міста Львова: їх хімізм, металізація природних компонентів : монографія / Волошин І. М., Собечко О. Р. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 316 с.

ISBN 978-966-2328-42-4

У монографії висвітлено теоретичні, прикладні та методичні засади урбаністичних еколого-географічних досліджень сучасного стану трансформованих природних компонентів Львівської урбосистеми. Проведено оцінювання та геохімічний аналіз опадів (сніговий покрив), рослинності, урбоґрунтів, водних об’єктів (вода, донні відклади). Закартовано геопросторове поширення техногенних полютантів на урбоплощі.

Для адміністративних, екологічних організацій, студентів, аспірантів, викладачів вишу, вчителів профільних та загальноосвітніх навчальних закладів.


Синиця А. С.

Аналітична філософія : монографія / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 304 с.

ISBN 978-966-2328-41-7

У монографії в систематизованій формі досліджено характерні особливості становлення та розвитку аналітичної філософії як одного з ключових напрямів сучасної філософської думки. Запропоновано авторське розуміння процесу формування аналітичної традиції в історії філософії, проаналізовано основні логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії – формалістські і неформалістські, з’ясовано специфіку взаємозв’язку аналітичної філософії з іншими філософськими напрямами, що досліджують мову.
Стиль написання монографії узгоджується з кращими традиціями аналітичного методу – предмет дослідження розбивається на елементарні складники й розглядається як чітко організована система із належним рівнем аргументації та структурації тексту.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться проблемами сучасної філософії, логіки та лінгвістики.


Приступа Є. Н.

Українські народні ігри : монографія / Приступа Є., Левків В., Слімаковський О. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 432 с.

ISBN 978-966-2328-33-2

Відтворено етнопедагогічні аспекти становлення й розвитку українських народних рухливі ігор, розваг і забав, виявлено тенденції та особливості їх функціонування в суспільстві. Подано велику кількість рухливих ігор, розваг і забав, зібраних в етнографічних експедиціях, впровадження яких у сучасну виховну практику сприятиме відродженню національних традицій, а також підвищенню виховної, освітньої та оздоровчої роботи з молоддю.

Для студентів фізкультурних і педагогічних вишів, учителів загальноосвітніх шкіл, вихователів.


Виноградський Б. А.

Спортивна стрільба з лука: основи й удосконалення спеціальної підготовленості : монографія / Б. А. Виноградський. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 306 с.

ISBN 978-966-2328-40-0

У монографії розглянуто науково-методичні засади становлення й удосконалення спеціальної підготовленості стрільців.

На основі тривалих досліджень, аналізу підготовки вітчизняних і зарубіжних найтитулованіших спортсменів, імплементації знань з фундаментальних наук подано оригінальні наукові ідеї та концепції щодо формування високого рівня майстерності лучників. Дослідження містить інформацію щодо варіантів моделювання антропотехнічної системи «лучник – лук», її керування та інформаційного забезпечення. Запропоновано інноваційні засоби технічного контролю, обробки складних сигналів і цифрових рядів значущих параметрів формування спортивного результату. Значну наукову зацікавленість у читачів може викликати концепція використання «змодельованого середовища» та щляхи її релізації під час удосконалення спеціальної підготовленості висококваліфікованих лучників.

Видання буде корисним для науковців, викладачів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, тренерів і спортсменів високої кваліфікації.


Павлова Ю.

Відновлення у спорті : монографія / Ю. Павлова, Б. Виноградський. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 204 с., іл.

У монографії проаналізовано причини та механізми втоми, що виникає після тренувань і змагань, обґрунтовано необхідність дослідження різноманітних фізіологічних критеріїв оцінювання ступеня втоми й відновлення, а також розглянуто відомі на сьогодні медико-біологічні, психологічні і педагогічні засоби відновлення фізичної працездатності та їх значення в підготовці спортсменів різної кваліфікації.

Для магістрантів та аспірантів спортивно-фізкультурного профілю, тренерів і спортсменів.


Шиян О. І.

Освітня політика з питань забезпечення здорового способу життя молоді : монографія / О. І. Шиян. – Л., 2010. – 296 с.

ISBN 978-966-2328-00-4

У монографії розглянуто сутність, особливості та чинники становлення і розвитку освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя молоді. Проаналізовано взаємозалежність освіти і здоров’я, соціально-історичні витоки та сучасний стан проблеми. Обґрунтовано тенденції та перспективи розвитку державної освітньої політики з питань здорового способу життя молоді України. Виявлено специфіку її впровадження на державному, регіональному та шкільному рівні.

Видання адресується державним службовцям системи державного управління освітою, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, молодіжної політики, науковцям, аспірантам, шкільним адміністраторам, педагогічним працівникам.

Прокрутити вгору