Паспорти

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
11″ травня 2005р м. Київ № 21-06/4
Про затвердження
переліку паспортів спеціальностей
в галузі фізичного виховання і спорту
На підставі подання експертної ради ВАК України з фізичного виховання і спорту, Президія ВАК України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Вважати такою, що  втратила чинність постанову Президії Вищої атестаційної комісії України від    04 липня 2001 року ( № 38-06/7, п.1 ) з уточненнями та доповненнями    щодо   затвердження   Переліку   паспортів   у   галузі фізичного виховання і спорту.
2. Затвердити   Перелік   паспортів   у   галузі   фізичного   виховання   і   спорту   зі спеціальностей:
24.00.01 – “Олімпійський і професійний спорт”
24.00.02 – “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення’

24.00.03 – “Фізична реабілітація”

Голова ВАК України
В.Ф. Мачулін
Вчений секретар
Л.М. Артюшин

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 24.00.01 – “Олімпійський і професійний спорт”

І. Формула спеціальності:
Олімпійський і професійний спорт галузь науки, яка спрямована на дослідження ролі та місця спорту в житті людини і суспільства, особливостей його розвитку і загальних тенденцій функціонування в Україні та в світі і вивчає історію спорту та тенденції розвитку різних напрямків спорту, теоретичні, практичні та методологічні проблеми підготовки спортсменів.
ІІ. Напрями досліджень:
1.  Історія розвитку становлення та сучасний стан спорту. Напрямки і види спорту в системі спортивного руху.
2.  Міжнародний спортивний рух, спорт та держава.
3.  Любительство та професіоналізм в спорті.
4.  Гуманістичні основи спорту.
5.  Вплив спорту на суспільство та особистість.
6.  Розвиток спорту та його напрямків в Україні та тенденції його розвитку в світі.
7.  Організаційні та соціально-економічні основи спорту.
8.  Роль и місце спортсмена в спорті.
9.  Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів та проведення змагань.
10. Спортивні споруди і охорона навколишнього середовища.
11. Програмно-нормативне забезпечення підготовки спортсменів.
12. Допінг в спорті.
13. Міжнародна олімпійська система.
14. Система олімпійської освіти.
15. Програма,   організація  та  проведення   Олімпійських Ігор.  Види  спорту  в  програмах Олімпійських Ігор.
16. Паралімпійські ігри. Дефлімпійські ігри, Спеціальні Олімпіади.
17. Історичні передумови, методологічні основи побудови системи підготовки спортсменів та її реалізація на практиці.
18. Система олімпійської підготовки національних команд з видів спорту.
19. Система дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень в загальній системі спорту.
20. Змагання та змагальна діяльність спортсменів.
21. Сторони    підготовки    спортсменів    (технічна,    тактична,    психологічна,    фізична    та теоретична), засоби та методи   їх вдосконалення.
22. Побудова процесу підготовки спортсменів в різних структурних утвореннях: багаторічна підготовка, чотирьохлітні олімпійські цикли, підготовка в макро-, мезо-, мікроциклах та тренувальних заняттях.
23. Відбір,   орієнтація,   управління,   контроль,   моделювання   та   прогнозування   в   системі підготовки спортсменів.
24.  Підготовка і змагальна діяльність з урахуванням клімато-географічних умов.
25.  Підвищення    ефективності    тренувальної    і    змагальної    діяльності    з    урахуванням використання ергогенних засобів та спеціального харчування.
26.  Система управління процесами втомлення, відновлення, підвищення працездатності та формування реакцій адаптації  в процесі підготовки спортсменів.
27.  Оптимізація процесу підготовки спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення з   урахуванням    медико-біологічних   та   психологічних   закономірностей   формування підготовленості спортсменів.
28.  Травматизм в спорті та профілактика спортивних травм.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Фізичне виховання та спорт.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 24.00.02 – “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення”

 

І. Формула спеціальності:
Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення – галузь науки, що спрямована на дослідження ролі та місця фізичного виховання в житті людини та суспільства, особливостей його розвитку та закономірностей щодо управління педагогічними і соціальними аспектами, теоретичних, практичних та методичних проблем фізичної культури, фізичного виховання, фізичної підготовки різних груп населення, масового спорту, оздоровчої фізичної культури, рекреаційно-туристичної діяльності, валеології.
II. Напрями досліджень:
1. Теоретико-методологічні основи фізичної культури.
2. Розвиток та становлення фізичної культури, фізичного виховання в різні історичні
періоди в Україні та інших країнах світу.
3. Організаційно-управлінські аспекти фізичної культури, фізичного виховання в Україні та інших країнах світу.
4. Формування мотивації до рухової активності, здорового способу життя в системі фізичного виховання дітей та молоді.
5. Теоретико-методологічні проблеми фізичного виховання дошкільнят, школярів та студентів.
6. Розвиток психофізичних якостей дітей та молоді в процесі фізичного виховання.
7. Формування фізичного, психічного і морального здоров’я дітей та молоді у процесі фізичного виховання.
8. Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів та учнівської молоді.
9. Теоретико-методологічні   проблеми   оздоровчої   фізичної   культури   різних   груп населення.
10. Інноваційні засоби та технології у фізичному вихованні різних груп населення.
11. Рухова активність і здоров’я різних груп населення.
12. Фізичне виховання дітей та молоді у спеціальних медичних групах.
13. Адаптивне фізичне виховання.
14. Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення.
15. Програмно-нормативні та кадрові проблеми фізичного виховання в Україні.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
Фізичне виховання та спорт.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 24.00.03 – “Фізична реабілітація”

 

І. Формула спеціальності:
Фізична реабілітація – галузь науки, що вивчає теоретичні, практичні та методичні проблеми корекції рухових дисфункцій людини при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, а також нервової, дихальної і серцево-судинної систем з використанням фізичних вправ, масажу, праце- та механотерапії під час стаціонарного та амбулаторного лікування різноманітних травм та захворювань, проведення занять у реабілітаційних центрах та реалізації реабілітаційних програм за місцем проживання.
Ця галузь науки спрямована на дослідження ролі та місця фізичної реабілітації у загальному реабілітаційному процесі та у системі охорони здоров”я різних груп населення під час стаціонарного та амбулаторного лікування різноманітних травм та захворювань, проведення занять у реабілітаційних центрах та реалізації реабілітаційних програм за місцем проживання; вивчення закономірностей управління цим процесом, його педагогічних та соціальних аспектів.
II. Напрями досліджень:
1.  Теоретико-методичні основи  фізичної реабілітації,  форми організації та варіанти
побудови реабілітаційного процесу.
2.  Вивчення особливостей проведення засобів та форм фізичної реабілітації під час роботи з пацієнтами різних вікових груп, різних нозологій та за різних умов її проведення (медичний заклад, реабілітаційний центр, домашня програма).
3. Вивчення   ефективності   засобів   та   форм   фізичної  реабілітації  за   показниками лікарсько-педагогічного контролю.
4.  Вивчення динаміки рухових дисфункцій у пацієнтів з різною патологією та різних вікових груп при проведенні фізичної реабілітації.
5.  Вивчення особливостей функціонування фізичної реабілітації як галузі та її ролі, місця і взаємодії з іншими галузями системи охорони здоров”я.
6. Вивчення взаємодії фізичної реабілітації з іншими соціальними сферами (освіта, трудова діяльність) та перспектив її розвитку у зв”язку з матеріальними, духовними і соціальними умовами життя людини і суспільства.
7. Вивчення загальних та специфічних закономірностей управління процесом фізичної реабілітації та її різновидів.
8. Програмно-нормативні   та   кадрові   проблеми   фізичної   реабілітації,   особливості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців цієї галузі.
III. Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь:
Фізичне виховання та спорт.
Прокрутити вгору