Перелік документів

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ.


п\п
НАЗВА ДОКУМЕНТУ
1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.)
3. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 прим.)
4. Копія диплома магістра (спеціаліста). (2 прим).. У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).
Копія свідоцтва про зміну імені (2 прим.) (у разі зміни здобувачем імені).
5. Посвідчення про складені кандидатські іспити (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук) за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309
6. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 прим) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук). У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріальнозасвідчений (для іноземців).
8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації виданий організацією, де виконувалася дисертація, або до якої був прикріплений здобувач. (2 прим) Висновок оформляється як витяг з протоколу засідання кафедри, підписується зав. каф., як правило, доктором наук. затверджується керівником наукової установи ВНЗ і скріплюється печаткою.
У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавтором.
Термін чинності висновку – 1 рік з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у СВР.
9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника ( наукового консультанта).
Оригінали документів, копії яких подаються до СВР відповідно до цього переліку, пред’являються у СВР і після прийняття заяви повертаються здобувачу.
До документів додаються:
Дисертація виконана згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передання на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. ]Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам. Всі примірники підписані автором на титульній сторінці.
Автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами, підписані автором на обкладинці. (3 прим.)
Монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії) друковані тези перераховані в авторефераті подаються на паперовому носії засвідчені підписом вченого секретаря. (Список наукових праць)
Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
Чотири поштові картки з марками та вказаними адресами здобувача (2 картки) та місцезнаходженням спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує.
Компакт-диск типу CD-R або CD-RW на якому міститься файл з текстом автореферату.
Ім’я файла aref.doc (2 прим.)
Компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла dis. doc. (2 прим.)
Акт первинної документації та метрологічної експертизи дисертаційного дослідження
(1 прим.)
Первинна документація
Довідка про співпрацю у розробці теми (форма довільна) з підписом керівника теми.
Прокрутити вгору