Навчальні посібники

Іжевська О.

Устаткування закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / Орися Іжевська, Володимир Холявка. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 232 с.

ISBN 978-617-7336-83-8

У навчальному посібнику розглянуто будову, принцип дії та правила експлуатації механічного теплового, холодильного та торговельного устаткування. Наведено наукові основи механічного, теплового та холодильного оброблення харчової сировини. Інформацію про сучасні зразки устаткування, що представлені на ринку, подано для навчання, тому в жодному разі її не слід вважати рекламою окремих моделей і торгових марок, або наміром порушення авторських прав.

Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», а також керівників і фахівців, діяльність яких пов’язана з технологією продукції ресторанного господарства, організацією виробництва та проєктування закладів ресторанного бізнесу.


Біохімія та основи біохімії рухової активності : навч. посіб. / Юрій Борецький, Марія Сибіль, Ірина Гложик, Володимир Трач. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 292 с.

ISBN 978-617-7336-99-9

У посібнику подано хімічні та фізичні методи досліджень органічних сполук, коротко описано будову та перетворення вуглеводів, ліпідів, білків, окреслено роль вітамінів, гормонів, мікро- та макроелементів для здоров’я людини, описано ключові ферменти та шляхи енергозабезпечення м’язового скорочення. Практикум є частиною навчального комплексу з курсів «Біохімія», «Біохімічні основи фізичного виховання і спорту» та «Біологічна хімія рухової активності».

Посібник містить вступ, правила з техніки безпеки у навчальних лабораторіях, лабораторні роботи зі статичної біохімії, динамічної біохімії, біохімії спорту. До кожного розділу подано короткий теоретичний вступ, контрольні запитання, ситуаційні завдання, тести для самостійної перевірки знань, завдання для самостійної роботи студентів.

Для студентів закладів вищої освіти фізкультурного профілю.


Паска М.

Організація ресторанного господарства : навч. посіб. / Марія Паска. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 212 с.

ISBN 978-617-7336-94-4

У навчальному посібнику викладено комплексну характеристику організації обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів. Подано класифікацію підприємств ресторанного господарства, характеристику типів підприємств ресторанного господарства, розкрито питання організації обслуговування споживачів у ресторанах й організації роботи складських, виробничих, торговельних приміщень, висвітлено питання обслуговування споживачів у номерах готелів, учасників конференцій, святкових вечорів, бенкетів і прийомів. Детально описано організацію харчування команд-учасників і глядачів спортивних змагань.

Посібник доповнено глосарієм, який полегшує розуміння організації ресторанного господарства в цілому.

Для студентів, які навчаються у галузі знань «Сфера обслуговування», а також буде корисним працівникам системи ресторанного господарства.


Виноградський Б.

Теорія і методика спортивної стрільби з пістолета : навч. посіб. / Богдан Виноградський, Андрій Демічковський. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 172 с.

ISBN 978-617-7336-88-3

Це видання є одним із навчальних посібників, які увійшли до серії, що розкриває особливості підготовки спортсменів-стрільців. Задум і реалізація проєкту належить викладачам кафедри стрільби та технічних видів спорту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

У посібнику подано теоретико-методичні основи спортивної стрільби з пістолета. Висвітлено історичні витоки стрілецької діяльності, представлено матеріально-технічне забезпечення стрільця зі спортивного пістолета, облаштування стрілецького тиру, особливості техніко-тактичних дій спортсменів під час стрільби з пістолета та спеціалізованої підготовки. Доповнено словник основних стрілецьких термінів.

Для студентів закладів вищої освіти спортивно-фізкультурного профілю, буде корисним для тренерів зі спортивної стрільби з пістолета.


Павлова Ю.

Грамотність у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Юлія Павлова. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 160 с.

ISBN 978-617-7336-86-9

У посібнику систематизовано найновішу інформацію про концепції та моделі, а також основні складники грамотності у фізичній культурі, розвиток цієї грамотності впродовж життя, особливості грамотності в осіб різного віку, у різних країнах, відомі підходи та методики оцінювання такої грамотності. Посібник допоможе читачеві краще зрозуміти сучасні підходи до формування грамотності у фізичній культурі для різних груп населення в різних країнах світу; детермінанти високого рівня цієї грамотності; чинники, які впливають на рівень грамотності у фізичній культурі осіб різного віку; рекомендації щодо підвищення рівня такої грамотності для різних груп населення.

Для студентів, викладачів закладів вищої освіти, учителів, науковців.


Голод А.

Страхування в туристичній діяльності : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2/ Андрій Голод, Юлія Феленчак. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 92 с.

ISBN 978-966-2328-92-9
ISBN 978-617-7336-82-1 (Ч. 2)

У навчальному посібнику зібрано матеріали, призначені для засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок у сфері страхування в туристичній діяльності. Друга частина посібника «Страхування в туристичній діяльності» висвітлює основний зміст навчальної дисципліни «Страхування та безпека в туризмі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Туризм». Матеріали другої частини посібника можуть також бути використаними для вивчення навчальних дисциплін відповідного спрямування студентами інших спеціальностей суспільно-гуманітарного профілю.

Для студентів, викладачів, науковців, працівників туристичних підприємств, страхових компаній, а також всіх, хто цікавиться сучасними проблемами туристичного страхування в Україні.


Виноградський Б.

Теорія і методика спортивної стрільби з гвинтівки : навч. посіб. / Богдан Виноградський, Андрій Демічковський. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. –168 с.

ISBN 978-617-7336-72-2

У посібнику подано теоретико-методичні основи спортивної стрільби з гвинтівки. Висвітлено історичні витоки стрілецької діяльності, представлено матеріально-технічне забезпечення стрільця, стрілецького стрільбища і тиру, особливості техніко-тактичних дій спортсменів у різних видах стрілецької зброї, особливості підготовки стрільців. Сформовано словник основних термінів.

Для студентів закладів вищої освіти спортивно-фізкультурного профілю. Буде корисним для тренерів зі спортивної стрільби з гвинтівки на етапі становлення їх педагогічної майстерності.


Коритко З. 

Медико-біологічні основи рухової активності : навч. посіб. / Зоряна Коритко. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 223 с.

ISBN 978-617-7336-65-4

Посібник має на меті зорієнтувати фахівців зі спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» у колі проблемних питань з дисципліни «Фізіологія рухової активності». У навчальному посібнику подано структуру дисципліни, зміст лабораторних занять із короткими теоретичними відомостями з кожної теми, а також коротку теоретичну інформацію та вимоги до виконання самостійних робіт з урахуванням професійних інтересів майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії. Посібник написано відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія рухової активності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються зі спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія».


Тимчак Я.

Світоглядні засади тіловиховання (фізичного виховання і спорту) : навч. посібн. / Ярослав Тимчак. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 96 с. : ілюстр.

ISBN 978-617-7336-63-0

Навчальний курс «Світоглядні засади тіловиховання (фізичного виховання і спорту)» покликаний ознайомити студентів із тисячолітнім духовно-інтелектуальним і практичним досвідом людства (від найдавніших часів до сьогодення) у сфері тілесного удосконалення людини, накопиченим у різних культурах народів світу задовго до виникнення галузі фізичної культури. Висвітлюються світоглядні особливості та проблеми функціонування традиційних і новітніх форм і напрямів фізичного удосконалення людини в наш час.

Вивчення проблематики курсу відбувається через уведення і застосування низки спеціальних понять, що є «ключами» для осмислення різноманіття проявів протоформ фізичної культури давнини до часу постання сучасної сфери фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Це, зокрема, поняття «культури тіла», «тіловиховання», «практик тілесного удосконалення», «корисного (правильного, праведного, здорового) укладу життя», «взірців-ідеалів досконалості» та інших.


Іжевська О.

Технологія продукції ресторанного господарства : навч. посіб. / Орися Іжевська. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 380 с.

ISBN 978-617-7336-61-6

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні відомості з технології виготовлення продукції ресторанного господарства, подано характеристику функціонально-технологічних властивостей вхідної сировини, вимоги до якості з урахуванням критичних точок контролю безпеки готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції. Основну увагу зосереджено на інноваційних прийомах технологічних процесів виробництва страв, напоїв, кулінарних та кондитерських виробів у закладах ресторанного господарства. Ураховано особливості асортименту страв закордонної кухні, що допоможе підготувати фахівців готельно-ресторанного бізнесу, поглиблено вивчити шляхи формування асортименту і приготування страв як для вітчизняного споживача, так і для туристичних відвідувачів. Інформацію, рисунки, таблиці, схеми, представлені у посібнику, наведено з навчальною метою, тому в жодному разі це не слід вважати наміром порушення авторських прав.

Для студентів зі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туристичне обслуговування», а також керівників і фахівців закладів ресторанного господарства.


Виноградський Б.

Теорія і методика стрільби стендової : навч посібн. / Б. Виноградський, Р. Грибовський – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 84 с.

ISBN 978-617-7336-60-9

У посібнику подано теоретико-методичні основи стрільби стендової. Висвітлено історичні витоки стрілецької діяльності, представлено матеріально-технічне забезпечення стрільця та стрілецького стенда, особливості техніко-тактичних дій спортсменів у різних видах стрілецьких вправ, особливості підготовки стрільців у спортивних школах. Сформовано словник основних термінів.

Для студентів закладів вищої освіти спортивно-фізкультурного профілю. Буде корисним для тренерів зі стрільби стендової на етапі становлення їх педагогічної майстерності.


Куцериб Т.

Анатомія людини з основами морфології : навч. посібн.-практ. / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 252 с.

ISBN 978-617-7336-57-9

Навчальний посібник-практикум призначений для полегшення вивчення «Анатомії людини з основами морфології» відповідно до обсягу навчальної програми курсу. У ньому наведено теми і зміст практичних робіт студентів, передбачених модульною навчальною програмою дисципліни.

Посібник містить перелік завдань практичної роботи, рисунки та таблиці, рекомендовану літературу, перелік залікових вимог до змістових модулів й предметний покажчик.

Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальність «Хореографія».


Криштанович С.

Спортивний менеджмент : навч. посіб. / Світлана Криштанович. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 208 с.

ISBN 978-617-7336-55-5

У навчальному посібнику розкрито основи сучасного спортивного менеджменту у фізичній культурі і спорті, знання яких необхідні для підготовки майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту. Окрім теоретичного матеріалу, подано запитання для самоконтролю, глосарій, додатки, які допоможуть закріпити вивчений матеріал.

Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів і викладачів, менеджерів фізичної культури й спорту та підприємців.


Куцериб Т.

Анатомія людини з основами морфології : навчальний посібник / Куцериб Т., Гриньків М., Музика Ф. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 86 с.

ISBN 978-617-7336-51-7

Навчальний посібник призначений для полегшення вивчення студентами «Анатомії людини з основами морфології» в обсязі, що відповідає навчальній програмі курсу. У ньому наведено теми і зміст самостійної роботи студентів, передбаченої модульною навчальною програмою дисципліни.

Посібник містить перелік завдань самостійної роботи, короткі теоретичні відомості з кожної теми, рисунки і таблиці, рекомендовану літературу та предметний покажчик.

Для студентів закладів вищої освіти (факультетів педагогічної освіти, спеціальності «Хореографія»).


Криштанович С.

Менеджмент і маркетинг у фізичній культурі і спорті : навч. посіб. / Світлана Криштанович, Володимир Холявка. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 176 с.

ISBN 978-617-7336-44-9

У навчальному посібнику розкрито найважливіші основи сучасного менеджменту і маркетингу у фізичній культурі та спорті, знання яких необхідне для підготовки фахівців фізичної культури і спорту. Окрім теоретичного матеріалу, подано питання для самоконтролю, семінарських занять, тести для самоконтролю та глосарій, які допоможуть закріпити матеріал.

Для студентів закладів вищої освіти, аспірантів і викладачів, менеджерів фізичної культури й спорту та підприємців.


Оздоровчо-рекреаційні технології : навч. посіб. / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Уляна Шевців. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 220 с.

ISBN 978-617-7336-46-3

У навчальному посібнику систематизовано й узагальнено інформацію про стан здоров’я населення України. Подано тлумачення основних термінів та понять. Запропоновано класифікацію оздоровчих технологій, розкрито їх сутність, згідно з їхніми специфічними особливостями та напрямами впливу.

Посібник містить словник, перелік використаної та рекомендованої літератури.

Адресовано викладачам закладів вищої освіти, які готують фахівців для сфери фізичної культури і спорту, аспірантам, магістрантам, студентам, слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.


Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії («Нормальна анатомія» та «Нормальна фізіологія») : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 146 с.

ISBN 978-617-7336-45-6

Навчальний посібник призначений для підготовки до державної атестації з медико-біологічних основ фізичної терапії та ерготерапії. Видання містить інформацію у питаннях і відповідях із дисциплін «Нормальна анатомія» та «Нормальна фізіологія».

Для бакалаврів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».


Гриньків М.

Нормальна анатомія : навч. посіб. для лаборат. занять і самост. роботи / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 224 с.

ISBN 978-617-7336-37-1

Навчальний посібник призначений для полегшення вивчення студентами «Нормальної анатомії» в обсязі, що відповідає навчальній програмі курсу. У ньому наведено теми і зміст всіх лабораторних занять та самостійних робіт, передбачених модульною навчальною програмою дисципліни.

Посібник містить перелік завдань кожного заняття, короткі теоретичні відомості з кожної теми, рисунки та таблиці, рекомендовану літературу. Подано перелік залікових вимог до змістових модулів та термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».


Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк, Ірина Грибовська, Федір Музика, Вікторія Іваночко, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с.

ISBN 978-617-7336-33-3

У навчальному посібнику висвітлено основи оздоровчого фітнесу. Подано визначення понять, розкрито загальні принципи й завдання фітнесу, популярні напрями оздоровчого фітнесу та їхній вплив на організм. Акцентовано увагу на особливостях проведення занять з різними групами населення.

Подано словник, перелік використаної та рекомендованої літератури до кожного розділу.

Для фахівців з фітнесу і рекреації, викладачів, тренерів, студентів та осіб, які є прихильниками оздоровчого фітнесу.


Пасічник В.

Рекреаційні ігри : навч. посіб. / Вікторія Пасічник, Валерій Мельник. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 106 с.

ISBN 978-617-7336-24-1

Навчальний посібник підготовано на основі узагальнення теоретичного й практичного матеріалу. У посібнику представлено матеріал про деякі рекреаційні ігри, які можуть активно використовуватися в сучасній рекреаційно-оздоровчій практиці різних верств населення. Висвітлено особливості використання рекреаційних ігор в оздоровчому тренуванні та рекреаційній діяльності.

Для студентів, викладачів, тренерів і фахівців у галузі фізичної культури та спорту.


Будзин В.

Основи медичних знань : навч. посіб. / Віра Будзин, Оксана Гузій. – Львів : ЛДУФК, 2018. –148 с.

ISBN 978-617-7336-25-8

Навчальний посібник містить необхідний матеріал найважливіших розділів курсу «Основи медичних знань», теоретичні положення, основні поняття, актуальні проблеми. На сучасному рівні описано невідкладні стани, методи їх оцінювання, розкрито принципи надання першої допомоги при різних патологічних станах, а саме: правильність, доцільність, швидкість, продуманість, рішучість, спокій. Особливу увагу закцентовано на засобах профілактики захворювань і наданні першої домедичної допомоги при загрозливих для життя станах.

Для студентів вищих навчальних закладів і коледжів немедичних спеціальностей, старшокласників, працівників поліції, слухачів курсів цивільної оборони й тих, хто вивчає методи надання само- і взаємодопомоги.


Сибіль М.

Клінічна біохімія : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» / Марія Сибіль. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 204 с.

ISBN 978-617-7336-22-7

Посібник містить такі розділи: теоретичні аспекти клінічної біохімії, лабораторний практикум, завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань, додатки з нормами біохімічних показників.

У теоретичному розділі викладено матеріали з клінічної біохімії м’язів, сполучної тканини, крові, печінки, нирок, центральної нервової системи, а також з обміну речовин в нормі та при патологіях. Лабораторний практикум складається з теоретичного вступу, опису матеріально-технічного оснащення, методів і послідовності виконання дослідів, клініко-діагностичного значення, контрольних питань та ситуаційних завдань.

Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».


Оздоровче плавання : навч. посіб. для студентів І–ІІ рівнів вищої освіти / Юрій Бріскін, Тетяна Одинець, Мар’ян Пітин, Олег Сидорко. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с.

ISBN 978-617-7336-10-4

Навчальний посібник містить теоретичні положення, основні поняття, актуальні проблеми курсів «Оздоровче плавання» та «Засоби у фізичній реабілітації (плавання)». Подано особливості занять у водному середовищі, структуру й зміст різних видів реабілітаційних та оздоровчих програм, їх використання при фізіологічних і нозологічних станах, а також регламентацію та контроль навантаження залежно від індивідуальних особливостей організму.

Для проведення діагностики рівня засвоєння знань студентам запропоновано тести для самоконтролю.


Боднар І.

Диференційоване фізичне виховання : навч. посіб. / Іванна Боднар. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с.

ISBN 978-617-7336-16-6

Навчальний посібник містить матеріал одного з найважливіших розділів профільної навчальної дисципліни для студентів факультету фізичного виховання – «Теорії і методики фізичного виховання». Описано соматичні й функціональні особливості представників різної статі і віку та відмінності фізичного виховання для реалізації диференційованого підходу, особливості фізичного виховання з урахуванням показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; особливості методики занять зі школярами, скерованими до різних медичних груп з урахуванням їхніх показників; характеристики фізичного виховання школярів з урахуванням властивостей нервової системи. Кожен розділ завершується контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи студента. Подано тлумачний словник основних термінів і понять.

Для студентів вищих навчальних закладів, що готують фахівців із фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації та рекреації, викладачів, тренерів.


Жданова О.

Основи управління сферою фізичної культури і спорту : навч. посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 244 с.

ISBN 978-617-7336-17-3

Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи управління, систему управління сферою фізичної культури і спорту в Україні, її нормативно-правове й кадрове забезпечення; типологію, побудову та діяльність фізкультурно-спортивних організацій як відкритих систем; принципи, функції й методи управління; теоретико-методичні основи управління персоналом суб’єктів фізичної культури і спорту. Окремий розділ посібника присвячено міжнародному спортивному руху, діяльності міжнародних спортивних об’єднань, організацій адаптивного спорту, фізичного виховання, спорту для всіх.

Подано предметний покажчик, перелік використаної та рекомендованої літератури.

Для викладачів вищих закладів освіти, які готують фахівців для сфери фізичної культури і спорту, аспірантів, магістрантів, студентів, слухачів післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.


Вовканич Л.

Вікова анатомія і фізіологія : навч. посіб. для практ. занять / Любомир Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 208 c.

ISBN 978-617-7336-05-0

У навчальному посібнику описано основні підходи до оцінювання рівня фізичного розвитку, відповідності віковим нормам показників фізіологічних систем, рівня розвитку рухових якостей та біологічного віку осіб дитячого, підліткового, а також літнього і старечого віку.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання та спорту, тренерів, учителів фізичної культури, фахівців фізичної реабілітації.


Голод А.

Страхування в туристичній діяльності : навч. посіб. : у 2 ч. / Андрій Голод, Юлія Феленчак. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 156 с.

ISBN 978-966-2328-92-9
ISBN 978-966-2328-93-6 (Ч. 1)

У навчальному посібнику зібрано матеріали для засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок у сфері страхування в туристичній діяльності. Посібник складається із двох частин. У першій подано матеріали для вивчення студентами напряму підготовки «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» навчальної дисципліни «Основи страхування». Друга частина висвітлює основний зміст навчальної дисципліни «Страхування в туризмі» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Туризмознавство». Матеріали першої частини посібника можуть також вивчати студенти інших напрямів (спеціальностей) суспільно-гуманітарного профілю з навчальної дисципліни «Основи страхування».

Для студентів, викладачів, науковців, працівників туристичних підприємств, страхових компаній, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами страхування в Україні.


Сидорко О.

Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів : навч. посіб. / Олег Сидорко. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 136 с.

ISBN 978-966-2328-91-2

У навчальному посібнику подано аналіз історичного розвитку водного поло в контексті еволюційних змін у правилах гри та їх впливу на спрямованість фізичної підготовки ватерполістів, сучасні погляди на зміст та структуру силової та швидкісної підготовки ватерполістів. Розглянуто шляхи удосконалення процесу силової та швидкісної підготовки кваліфікованих ватерполістів в річному циклі тренувань. Подано рекомендації щодо особливостей організації тренувального процесу кваліфікованих ватерполістів і педагогічного контролю рівня розвитку силових та швидкісних якостей гравців.


Пасічник В.

Теорія і методика викладання баскетболу : навч. посіб. / Вікторія Пасічник. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 78 с.

ISBN 978-966-2328-88-2

Навчальний посібник підготовано на підставі узагальнення теоретичного й практичного матеріалу. У посібнику представлено матеріали з історії
виникнення і розвитку баскетболу, охарактеризовано техніку й тактику гри сучасного баскетболу та наведено методику навчання основних технічних
елементів і тактичних дій, висвітлено питання організації та проведення змагань із баскетболу, подано основні правила й суддівські жести.

Для студентів, викладачів, тренерів і фахівців галузі фізичної культури та спорту.


Сибіль М.

Клінічна біохімія : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Марія Сибіль. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 210 с.

ISBN 978-966-2328-86-8

Посібник містить такі розділи: теоретичні аспекти клінічної біохімії, лабораторний практикум, завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань, додатки з нормами біохімічних показників.

У теоретичному розділі викладено матеріали з клінічної біохімії м’язів, сполучної тканини, крові, печінки, нирок, центральної нервової системи, а також з обміну речовин в нормі та при патологіях. Лабораторний практикум складається з теоретичного вступу, опису матеріально-технічного оснащення, методів і послідовності виконання дослідів, клініко-діагностичного значення, контрольних питань та ситуаційних завдань.

Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю за напрямом підготовки «Фізична реабілітація та здоров’я людини».


Гриньків М.Я.

Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : навч. посіб. / М. Я. Гриньків, Л. C. Вовканич, Ф. В. Музика – Л. : ЛДУФК, 2015. – 304 c.

ISBN 978-966-2328-80-6

У навчальному посібнику питання спортивної морфології розглядаються з позицій їх значення для підготовки фахівців галузі фізичного виховання та спорту. У ньому висвітлені теоретичні аспекти спортивної та конституційної морфології, описані найпоширеніші сучасні і класичні методи морфологічного дослідження. Посібник містить основи вікової морфології, відомості про анатомічні особливості дітей, підлітків, людей літнього віку. Ці відомості необхідні для роботи з особами різного віку.

Посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання та спорту, тренерів, вчителів фізичної культури, реабілітологів, спортивних лікарів.


Практикум з біохімії : навч. посіб. / В. М. Трач, М. Г. Сибіль, І. З Гложик, І. М. Башкін. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 238 с.

ISBN 978-966-2328-78-3

У навчальному посібнику розглянуто хімічні та фізичні методи досліджень органічних сполук, перетворення вуглеводів, жирів, білків, роль вітамінів, гормонів, участь мікро- та мікроелементів і дію ферментів при м’язовій діяльності.

Практикум є частиною навчального комплексу з курсу «Біохімія» та «Біохімічні основи ФВ і С» і містить вступ, правила з техніки безпеки у навчальних лабораторіях, лабораторні роботи зі статистичної біохімії, динамічної біохімії, біохімії спорту. До кожного розділу подано теоретичний вступ, контрольні запитання, ситуаційні завдання, тести для самостійної перевірки знань, завдання для самостійної роботи студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного спрямування.


Лемешко В.Й.

Легка атлетика – основа оздоровлення, навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів : навч. посіб. / Лемешко В. Й., Приставський Т. Г., Дух Т. І. – Вид. 2-ге, доп. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 248 с.

ISBN 978-966-2328-79-0

У навчальному посібнику обґрунтовано важливість занять із пріоритетним застосуванням засобів легкої атлетики в системі фізичного виховання вищих навчальних закладів. У посібнику розкрито актуальність проведення самостійних занять та самоконтролю студентів під час фізичних навантажень. окремим розділом викладено рекомендації щодо розвитку фізичних якостей методом колового тренування.

Для студентів вищих навчальних закладів під час вивчення дисципліни «Фізичне виховання», викладачів, інструкторів, учителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл, а також для широкого кола читачів, які дбають про своє здоров’я та фізичний розвиток.


Яремко Є.О.

Фізіологія фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для практичних занять / Є. О. Яремко, Л. C. Вовканич. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 192 c.

ISBN 978-966-2328-76-9

У навчальному посібнику наведено зміст лабораторних занять і короткі відомості з кожної теми фізіології спорту та фізичного виховання з урахуванням професійних інтересів майбутніх фахівців із фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У навчальному посібнику викладено матеріал та описано практичні завдання з усіх основних розділів фізіології спорту та фізичного виховання.

Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.


Іваночко В.

Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб. / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 128 с.

ISBN 978-966-2328-73-8

У навчальному посібнику подано особливості організації та методики проведення занять з фізичного виховання зі студентами навчальної секції фізичної реабілітації. Розглянуто можливість використання сучасних оздоровчих технологій в процесі занять зі студентами, які мають відхилення у стані здоров’я. Подано рекомендації щодо особливостей складання оздоровчих фітнес-програм з використанням базової аеробіки (на прикладі кардіо-респіраторних захворювань).


Тимошенко Л.О.

Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2014. – Ч. 2. – 176 с.

ISBN 978-966-2328-37-0
ISBN 978-966-2328-71-4 (Ч. 2)

У посібнику висвітлено теоретичні та практичні основи спортивного туризму, організаційно-управлінську структуру, завдання, засоби, методи тощо. Посібник складається з дев’яти розділів, контрольних запитань і завдань, додатків, списку рекомендованих нормативно-правових актів і навчально-методичних матеріалів, рекомендованої літератури (основної та додаткової). Подано правила організації та проведення туристських спортивних походів, загальні положення щодо організації спортивно-оздоровчого туризму, формування туристських груп та керівні посади. Описано спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму, організацію та методику проведення туристських зльотів і змагань. Подано відомості про охорону здоров’я, практичні ситуації в туристських походах і їх подолання, організацію бівуаку та фізичну підготовку туриста.


Музика Ф.В.

Анатомія людини : навч. посіб. / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 360 с.

ISBN 978-966-2328-70-7

У навчальному посібнику подано основні відомості з анатомії людини з урахуванням сучасних уявлень про будову людського організму. Матеріал представлено з позицій його значення для підготовки викладачів і фахівців фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації, спортивних лікарів. Особливу увагу приділено функціональній анатомії опорно-рухового апарату й основам динамічної анатомії. У посібнику також висвітлено будову систем органів, які забезпечують і регулюють рухову діяльність, а також пояснено зміни, що виникають у їх органах під впливом фізичних навантажень.

Посібник відповідає навчальній програмі з анатомії людини, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, закладів педагогічного спрямування та біологічних факультетів.


Рябуха О.І.

Патологічна анатомія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Рябуха О. І. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 144 с.

ISBN 978-966-2328-67-7

У навчальному посібнику з дисципліни «Патологічна анатомія» висвітлено загальнотеоретичні питання лекційного курсу. Розкрито поняття про зміст патологічної анатомії, її предмет, завдання та методи дослідження, роль дисципліни в підготуванні студентів-реабілітологів. Розглядаються важливі для професійної діяльності реабілітологів питання про регенерацію тканин та її особливості, про розлади тканинного живлення -атрофію та гіпертрофію, детально характеризуються основні види дистрофій, висвітлюються причини й наслідки розладів загального, регіонарного, місцевого кровообігу, загальні й місцеві зміни в тканинах при цих станах. У розділі, присвяченому пухлинним процесам, представлено сучасні погляди на їхню етіологію, подано основи класифікації пухлин, з’ясовано місцевий і загальний вплив пухлин на організм, розглянуто найтиповіші передракові процеси факультативного та облігатного значення.

Посібник написано відповідно до навчальної програми з дисципліни. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного розділу подаються контрольні запитання та завдання.

Для студентів-реабілітологів, які навчаються у вищих навчальних закладах спортивного профілю.


Дидактичні ігри з м’ячами : навч. посіб. / авт. кол. : Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Виноградський Б. А. [та ін.]. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 206 с.

ISBN 978-966-2328-61-5

У навчальному посібнику подано теоретичне обґрунтування й методику застосування інтегрально-розвивальних м’ячів у навчально-виховному процесі старших дошкільників і молодших школярів. Інтегральний підхід і вагомість емоційного компонента під час використання комплекту м’ячів на заняттях із дітьми забезпечує високу ефективність сприйняття, засвоєння й закріплення дидактичного матеріалу в дитячому садку і молодшій школі. Рухливість дидактичних ігор позитивно впливає на фізичний, психічний та емоційний стан дітей, урізноманітнює заняття.

Видання можуть з успіхом використовувати учителі на уроках фізичної культури та заняттях з читання, математики, історії, краєзнавства тощо.

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю і факультетів початкового навчання, а також учителів, вихователів і батьків.


Рябуха О.І.

Основи медичних знань : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Рябуха О.І. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 256 с.

ISBN 978-966-2328-60-8

У навчальному посібнику висвітлюються загальнотеоретичні аспекти здоров’я та розкриваються можливості використання автоматизованих систем діагностики, обліку й оцінювання його стану, характеризуються найпоширеніші чинники ризику захворюваності, розглядаються сучасні погляди на реактивність організму, причини захворювань, механізми й особливості перебігу патологічних процесів, стрес.

Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю, учителів фізичного виховання, тренерів, методистів оздоровчих центрів.


Боднар І.Р.

Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі : навч. посіб. / Іванна Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 170 с.

ISBN 978-966-2328-58-5

У навчальному посібнику обґрунтовано важливість занять із фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, за станом здоров’я скерованих до спеціальної медичної групи. Викладено теоретичні основи фізичного виховання з такими дітьми (особливості формулювання мети й завдань, специфічні принципи). Подано особливості застосування засобів, методів і методичних прийомів під час обов’язкових і додаткових організаційних форм фізичного виховання. Викладено методику занять з фізичної культури для дітей із різними захворюваннями.

Для студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів, учителів фізичної культури, які проводять уроки з учнями спеціальних медичних груп, слухачів курсів підвищення кваліфікації, батьків, усіх небайдужих до здоров’я дітей шкільного віку.


Стасюк О.М.

Маркетинг у сфері реабілітаційних послуг : навч. посіб. / Стасюк О. М. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 160 с.

ISBN 978-966-2328-57-8

У навчальному посібнику представлено теоретичні, практичні аспекти й особливості маркетингової діяльності у сфері реабілітаційних послуг. Зокрема, розглянуто сутність та управління маркетингом у сфері реабілітаційних послуг, поняття реабілітаційних послуг і їх класифікація, маркетингове середовище реабілітаційного центру, маркетингові дослідження у сфері реабілітаційних послуг, основні засади та значення комунікацій. Проаналізовано оцінювання клієнтами реабілітаційних установ якості послуг і чинників, які на неї впливають.

Для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «фізична реабілітація», фахівців із фізичної реабілітації, викладачів кафедр фізичної реабілітації, працівників реабілітаційних установ, маркетологів, менеджерів, соціальних працівників, а також для тих, кого цікавлять питання розвитку сфери реабілітаційних послуг в умовах формування цивілізованих ринкових відносин.


Вовканич А.С.

Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 186 с.

ISBN 978-966-2328-55-4

У посібнику висвітлено питання, що стосуються фундаментальних положень освітньої спеціальності «Фізична реабілітація» та закладено теоретичну основу принципів догляду за пацієнтом. Він може бути використаний у навчальному процесі підготовки фахівців з фізичної реабілітації, соціальних працівників, інструкторів лікувальної фізичної культури.


Фізіологія людини : навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. / Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І. [та ін.] – Л. : ЛДУФК, 2013. – 208 с.

ISBN 978-966-2328-54-7

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію та практичні роботи з усіх основних розділів фізіології людини. Виконання робіт сприятиме формуванню у студентів комплексних знань, умінь і навичок, необхідних для вивчення фізіології спорту та фізичного виховання. Зміст посібника відповідає навчальній програмі з фізіології людини.

Навчальний посібник призначено для студентів університетів фізичної культури, факультетів фізичного виховання педагогічних університетів.


Вовканич Л.С.

Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР «бакалавр» : у 2 ч. / Вовканич Л. C., Бергтраум Д. І. – Л. : ЛДУФК, 2013. – Ч. 2. – 196 с.

ISBN 978-966-2328-27-1
ISBN 978-966-2328-43-1 (Ч. 2)

Навчальний посібник покликаний дати майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту науково обґрунтовані знання фізіологічних закономірностей функціонування організму людини в умовах відносного спокою, при м’язовій діяльності і в умовах психоемоційних напружень. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту» для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». У першій частині навчального посібника викладено матеріал з усіх основних розділів фізіології людини.

Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.


Тимошенко Л. О.

Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. – Л. : ЛДУФК, 2012. – Ч. 1. 150 с.

ISBN 978-966-2328-37-0
ISBN 978-966-2328-38-7 (Ч. 1)

У посібнику висвітлюються теоретичні та практичні основи спортивного туризму, організаційно-управлінська структура, завдання, засоби, методи тощо. Посібник складається зі семи розділів, контрольних запитань і завдань, додатків, списку рекомендованих нормативно-правових актів і навчально-методичних матеріалів, рекомендованої літератури (основної та додаткової). Подано історичні відомості про становлення й етапи розвитку спортивного туризму, основні поняття та його суть, наведено основні нормативно-правові акти. Подано відомості про структуру федерації та її правовий статус, описано повноваження федерації. Описано завдання, зміст і форми туристичної роботи у навчальних закладах, методи та засоби підготовки туристів шкільного віку, подано відомості про топографічну та картографічну підготовку туристів.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.


Іваницький Б.

Армспорт у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / Богдан Іваницький, Володимир Мартин. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 78 с.

ISBN 978-966-2328-26-4

Навчальний посібник висвітлює різні аспекти розвитку молодого неолімпійського виду спорту – армспорту (рукоборства) у вищих навчальних закладах.

У посібнику розкрито історію становлення та розвитку рукоборства як виду спорту, подано характеристику основних видів підготовленості, методики тренувань і відновлення працездатності армспортсменів. Описано сучасну організацію, правила та проведення змагань з цього виду спорту.

Посібник рекомендовано спортсменам, тренерам, а також викладачам фізичного виховання вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації.


Синиця А.С.

Логіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 235 с.

ISBN 978-966-2328-35-6

У навчальному посібнику в модульній формі викладено курс логіки для студентів вищих навчальних закладів. Увагу зосереджено на особливостях логічного знання (змістовий модуль І), формах і законах мислення (змістовий модуль ІІ), логічних основах практичної та соціально-комунікативної діяльності (змістовий модуль ІІІ), зокрема, на вмінні ефективно застосовувати знання з логіки в процесі комунікації між людьми та, особливо, в управлінській діяльності.

До кожної із 14-ти тем навчального посібника запропоновано цікаву додаткову інформацію, теоретичні і практичні запитання для самоперевірки, контрольний тест. Завершує навчальний посібник перелік базової та додаткової літератури, корисних інтернет-лінків, додатки, іменний та предметний покажчики.

Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться логікою.


Стасюк О.М.

Основи нетрадиційних методів оздоровлення : навч. посіб. / Стасюк О. М., Кіндзер Б. М. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 174 с.

ISBN 978-966-2328-24-0

У навчальному посібнику представлено теоретичні та практичні аспекти поширених у наш час нетрадиційних методів оздоровлення, придатних для практичного використання. Зокрема, подано їхню класифікацію за певними ознаками, розкрито основні засади енергетичної системи людини. Окремо ґрунтовно описано кожен із нетрадиційних методів оздоровлення: суджок терапія, рефлексотерапія, каппо, традиційний східний масаж, тайський масаж, ароматерапія, літотерапія, аюрведа тощо.

Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «фізична реабілітація». Може бути корисним широкому загалові для самопідготовки, самодопомоги та самовдосконалення.


Вовканич Л.С.

Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навч. посіб. для перепідготовки спеціалістів ОКР «бакалавр» : у 2 ч. / Вовканич Л. C., Бергтраум Д. І. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Ч. 1. – 344 с.

ISBN 978-966-2328-27-1
ISBN 978-966-2328-28-8 (Ч. 1)

Навчальний посібник покликаний дати майбутнім фахівцям з фізичного виховання і спорту науково обґрунтовані знання фізіологічних закономірностей функціонування організму людини в умовах відносного спокою, при м’язовій діяльності і в умовах психоемоційних напружень. Він написаний відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту» для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». У першій частині навчального посібника викладено матеріал з усіх основних розділів фізіології людини.

Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.


Руденко Р.

Масаж : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Руденко Р. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 256 с.

ISBN 978-966-2328-20-2

У навчальному посібнику викладено питання історії виникнення масажу, фізіологічні та гігієнічні основи масажних процедур, описано методику і техніку прийомів спортивного масажу, методику його виконання із застосуванням мазей та розтирань, подано рекомендації щодо техніки і методики масажу окремих ділянок тіла. У цьому посібнику вперше комплексно, державною мовою викладено матеріал зі спортивного масажу. Посібник розроблено на основі аналізу спеціальної літератури, власного досвіду та власних наукових досліджень.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців зі спортивної медицини, масажистів і тренерів.


Дрюков В.О.

Підготовка спортсменів у фехтуванні на шаблях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Дрюков В. О.,. Шуберт В. С. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 246 с.

ISBN 978-966-2328-16-5

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на планування, контроль та керування підготовкою спортсменів у фехтуванні на шаблях. Висвітлено питання розвитку рухових якостей. Особливу увагу звернено на техніко-тактичну та психологічну підготовку шаблістів. Рекомендації конкретизовано, наведено схеми, таблиці та рисунки, які полегшують засвоєння матеріалу.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, фахівців у галузі фізичного виховання і спорту.


Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С. [та ін.] ; за ред. Ф. В. Музики. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 160 с.

ISBN 978-966-2328-21-9

У посібнику подано опис лабораторних робіт з основних розділів спортивної морфології, теоретичну інформацію, питання для самоперевірки та завдання, виконання яких сприятиме формуванню у студентів необхідних знань, умінь і навичок з антропометрії та конституційної морфології.

Зміст посібника відповідає навчальній програмі зі спортивної морфології.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.


Маланчук Г.Г.

Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 136 с.

ISBN 978-966-2328-18-9

Навчальний посібник висвітлює методичні аспекти корекційно-педагогічної роботи з глухими дітьми; зміст програми педагогічної практики в загальноосвітніх школах, де навчаються глухі діти; методичні рекомендації з виконання завдань практики; вимоги до оформлення документів планування і звітності тощо. Завершує навчальний посібник предметний покажчик, перелік використаної і рекомендованої літератури та додатки.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, викладачам-методистам, керівникам практик, учителям загальноосвітніх закладів, де навчаються глухі діти; слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.


Гнот С.І.

Релігієзнавство : навч. посіб. / Соломія Гнот. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 164 с.

ISBN 978-966-2328-15-8

У навчальному посібнику визначено тематику лекцій та їх зміст, плани семінарських занять з методичними вказівками, комплекс завдань для самостійної роботи, ключові поняття та терміни, вказано рекомендовану літературу, а також залікові та екзаменаційні вимоги, короткий словник релігієзнавчих термінів.


Полянський О.А.

Історія України : [навч. посіб. для семінарських занять для студ. неісторичних спец. ВНЗ] / Олег Полянський, Руслана Труба. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 468 с.

ISBN 978-966-2328-10-3

У посібнику подано кредитно-модульні навчальні та робочі програми, розподіл годин за навчальним планом, плани лекцій, семінарських занять і конкретні методичні матеріали до кожної теми, а також перелік рефератів, рекомендованої літератури, проблемні завдання для самостійної роботи, документи і матеріали до кожної теми та запитання для роботи з ними, типові завдання для підготовки до кредитно-модульних контрольних робіт й екзамену, словник історичних термінів і понять, перелік головних подій в історії України, рекомендації для самостійної роботи студентів.


Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 447 с.

ISBN 978-966-2328-06-6

Навчальний посібник висвітлює теорію фізичної рекреації, технологію проведення та зміст рекреаційно-оздоровчих занять, туризм як засіб фізичної рекреації.

Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації, фахівцям з рекреації й оздоровчого тренування, які працюють у фізкультурно-оздоровчих закладах і центрах фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».


Решетило С.

Спортивно-фізкультурні споруди й обладнання : навч. посіб. для студ. ВНЗ III-IV рівнів акредитації у галузі фіз. вих. і спорту / С. Решетило. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 104 с.

ISBN 978-966-2328-07-3

У навчальному посібнику викладено загальні положення класифікації спортивних споруд, особливості споруд для різних видів спорту і їх будівництва та розміщення у населених пунктах, а також особливості гігієни таких споруд.


Ільків О.С.

Інформатика та комп’ютерна техніка (з елементами математичної статистики) : навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів фізичного фиховання і спорту / О.С. Ільків, В.І. Матвіїв. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 332 с.

ISBN 978-966-2328-09-7

У навчальному посібнику викладено окремі засади формування системи знань і навичок використання основних методів математичної статистики для обробки результатів спортивних вимірів із використанням сучасної комп’ютерної техніки.

Прокрутити вгору