Навчально-методичні посібники

Бас О.

Хвороба Гантінгтона: реабілітаційне обстеження : навч.-метод. посіб. / Ольга Бас, Андрій Мотрук. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 116 с.

ISBN 978-617-7336-84-5

Посібник розроблено згідно із затвердженою програмою викладання дисциплін «Методи обстеження у фізичній терапії».

У посібнику детально висвітлено етіологія, патогенез і клінічні прояви хвороби Гантінгтона, подано набір методів клінічного та реабілітаційного обстеження у разі хвороби Гантінгтона. Також систематизовано теоретичний і практичний матеріал для освоєння практичних навичок проведення реабілітаційного обстеження на основі МКФ, подано алгоритми реабілітаційного обстеження та реабілітаційних втручань. практично орієнтований посібник допоможе набути базових знань у сфері фізичної терапії.

Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія», адресований студентам, викладачам та працівникам-практикам реабілітаційного профілю.


Бас О.

Лімфостаз / лімфедема верхної кінцівки: реабілітаційне обстеження : навч.-метод. посіб. / Ольга Бас. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 124 с.

ISBN 978-617-7336-87-6

Посібник розроблено згідно із затвердженою програмою викладання дисциплін «Методи обстеження у фізичній терапії» та «Фізична терапія при онкохірургічних захворюваннях».

У посібнику детально висвітлено етіологію, патогенез і клінічні прояви лімфостазу / лімфедеми, подано набір методів клінічного та реабілітаційного обстеження у разі лімфостазу / лімфедеми верхньої кінцівки.

Також систематизовано теоретичний і практичний матеріал для освоєння практичних навичок проведення реабілітаційного обстеження. Практично орієнтований посібник допоможе набути базових знань у сфері фізичної терапії.

Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія», адресований студентам, викладачам та працівникам-практикам реабілітаційного профілю.


Теорія і методика лижного спорту (лижні перегони) : навч.-метод. посіб. / Казмірук А.В., Ковцун В.В., Зіньків О. В. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 124 с.

ISBN 978-617-7336-81-4

У посібнику подано теоретико-методичні основи лижного спорту (лижних перегонів). Висвітлено історію та розвиток лижного спорту, термінологію, основи техніки пересування на лижах, теоретико-методичні основи навчання, форми занять із лижного спорту, методику навчання пересування на лижах та імітаційних лижних ходів у період без снігу, описано лижний інвентар та екіпірування.

Для студентів закладів вищої освіти спортивно-фізкультурного профілю. Буде корисним для тренерів із лижного спорту на етапі становлення їх педагогічної майстерності.


Худоба В.

Основи туризмознавства : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Валентина Лабарткава. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 136 с.

ISBN 978-617-7336-78-4

У посібнику визначено зміст, мету і завдання навчальної дисципліни, подано структуру навчальної програми курсу, лекційні та семінарські заняття, оцінювання студентів, методи контролю, теми самостійної роботи, словник термінів.

Матеріал курсу представлено у п’ятнадцяти темах, до кожної з яких запропоновано рекомендовану літературу, теми та зміст семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання. Теми рефератів.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, слухачів післядипломного навчання та підвищення кваліфікації, викладачів закладів вищої освіти, які готують фахівців для сфери обслуговування спеціальності 242 «Туризм».


Тимошенко Л.

Спортивно-оздоровчий туризм : навч.-метод. посіб. / Лідія Тимошенко, Андрій Кухтій, Костянтин Лабарткава. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 120 с.

ISBN978-617-7336-67-8

У навчально-методичному посібнику подано матеріали з навчальної дисципліни «Спортивно-оздоровчий туризм». Посібник містить мету, завдання і зміст лекційних,семінарських і практичних занять та самостійної роботи.

Адресовано викладачам закладів вищої освіти, які готують фахівців для сфери обслуговування, аспірантам, магістрантам, студентам, слухачам післядипломного навчання та підвищення кваліфікації.


Ільків О.

Методи досліджень особистості та колективу : навч.-метод. посіб. / Оксана Ільків. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 68 с.

ISBN 978-617-7336-49-4

У посібнику подано методики для виявлення рівня вихованості молоді: спостереження, бесіди, анкетування, тестування, опитування.

Рекомендовано студентам закладів вищої освіти спортивно-фізкультурного профілю, педагогічних установ, кураторам академічних груп, а також студентам для педагогічної практики та професійного самовдосконалення.


Легкоатлетичні горизонтальні стрибки : навч.-метод. посіб. / Тетяна Дух, В’ячеслав Лемешко, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 112 с.

ISBN 978-617-7336-39-5

Посібник підготовлено відповідно до державних стандартів дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики» для вищих навчальних закладів України. Він укладений на основі сучасних науково-практичних рекомендацій провідних учених і тренерів щодо організації навчально-тренувального процесу стрибунів. У посібнику розкрито еволюцію розвитку легкоатлетичних стрибків, основи техніки, методики навчання та тренування у горизонтальних стрибках.

Для студентів вищих навчальних закладів під час вивчення дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики», викладачів, тренерів, інструкторів, а також широкого кола читачів.


Чикайло Ю.

Екологія : навч.-метод. посіб. для студ. напр. підгот. 014.11 «Середня осв. (фіз. культ.)» та 017 «Фіз. культ. і спорт» ден. та заочн. форм навч. / Юлія Чикайло, Володимир Худоба. – 2-ге вид., доп. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 80 с.

ISBN 978-617-7336-28-9

У навчально-методичному посібнику визначено зміст, мету і завдання навчальної дисципліни, подано структуру навчальної програми курсу, лекційні та семінарські заняття, практичну роботу та алгоритм її виконання, а також мету, зміст тем та методи контролю виконання самостійної роботи.

Для студентів напрямів підготовки 014.11 «Середня освіта (фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт».


Худоба В.

Екологія : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Юлія Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 92 с.

ISBN 978-966-2328-95-0

У навчально-методичному посібнику визначено зміст, мету і завдання навчальної дисципліни, подано структуру навчальної програми курсу, лекційні та семінарські заняття, практичну роботу та алгоритм її виконання, а також мету, зміст тем та методи контролю виконання самостійної роботи.

Для студентів факультету туризму напряму підготовки 6.140103 «туризм» денної та заочної форм навчання.


Синиця А. С.

Філософія : навч.-метод. посіб. / Андрій Синиця. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 180 с.

ISBN 978-966-2328-69-1

У навчально-методичному посібнику в модульній формі викладено курс філософії. Увагу зосереджено на специфіці предмета філософії і її історії (змістовий модуль 1) та основних теоретичних і прикладних питаннях філософії (змістовий модуль 2). Особливу увагу звернено на філософські аспекти фізичної культури.

Матеріал курсу представлено у дванадцяти лекціях, до кожної з яких запропоновано рекомендовану літературу, теми та зміст семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань. Додатки містять уривки із творів класиків світової і української філософської думки, які рекомендовано розглянути на практичних заняттях.

Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю.


Рибак Л. І.

Удосконалення інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на етапі спеціалізованої базової підготовки : навч.-метод. посіб. для тренерів, спортсменів і фахівців з автомобільного спорту / Л. І. Рибак, О. Ю. Рибак. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 130 с.

ISBN 978-966-2328-53-0

У навчально-методичному посібнику подано методичні рекомендації стосовно укладання, записування й використання спеціальних швидкісних стенограм для інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах.

Для тренерів, спортсменів і фахівців з автомобільного спорту.


Дух Т. І.

Організація та методика взаємонавчання студентів у фізичному вихованні : навч.-метод. посіб. / Дух Т. І., Боднар І. Р., Лемешко В. Й. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 168 с.

ISBN 978-966-2328-44-8

У навчально-методичному посібнику обґрунтовано важливість застосування взаємонавчання студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з фізичного виховання, викладено вимоги до підготовленості студентів із теоретико-методичного і практичного розділів програми з фізичного виховання, методики самоконтролю та взаємооцінки рівня фізичної підготовленості, фізичного розвитку та стану здоров’я, методики психодіагностики, подано орієнтовні комплекси вправ різної спрямованості та програми фізичної підготовки.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації та усіх небайдужих до свого здоров’я.


Ступницька С.А.

Фізична реабілітація дітей першого року життя з вродженою м’язовою кривошиєю : навч.-метод. посіб. / Ступницька С. А., Рябуха О. І. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 122 c.

ISBN 978-966-2328-19-6

У посібнику висвітлюються актуальні питання фізичної реабілітації дітей першого року життя, які хворіють на вроджену м’язову кривошию, а також представлені сучасні погляди на етіопатогенез і клінічні прояви цього захворювання.

Запропонована базова програма фізичної реабілітації, яка містить загальні підходи до проведення реабілітаційних заходів, визначає реабілітаційні завдання, розкриває організаційні особливості їх проведення, наводить методичні вказівки щодо їх практичної реалізації. Складовими програми є запропоновані критерії оцінювання ефективності реабілітаційних заходів та здійснення фізичної реабілітації з урахуванням вікових періодів розвитку дитини першого року життя.

Рекомендується фахівцям фізичної реабілітації, лікарям-педіатрам, ортопедам, неврологам, студентам вищих навчальних закладів, які спеціалізуються з фізичної реабілітації, батькам дітей з кривошиєю.

Прокрутити вгору