Автори – Г

ГАЩИШИН ВІРА РОМАНІВНА

2023:

 1. Гащишин В. Р. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Мікробіологія» : електрон. посіб. / Гащишин В. Р., Тимочко-Волошин Р. І., Борецький Ю. Р. – Львів, 2023. – 45 с.
 2. Міокіни – один із ключових елементів взаємодії між скелетними м’язами та іншими системами організму людини, необхідних для адаптації до фізичних навантажень / Р. Тимочко-Волошин, В. Гащишин, Н. Параняк, В. Борецький, С. Решетило, Ю. Борецький // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2023. – Вип. 88. – С. 3–16. DOI.ORG/10.30970/VLUBS.2023.88.01
 3.  Молочна кислота як системний продукт метаболізму та біомаркер фізичного навантаження / Ю. Р. Борецький, І. З. Гложик , В. Р. Гащишин, Р. І. Тимочко-Волошин, Н. М. Параняк, Х. Є. Шавель, М. В. Стефанишин, І. В. Вербін та ін. // Біологічні Студії. – 2023. – Т. 17, № 1. – С. 115–130. DOI:https://doi.org/10.30970/sbi.1701.703www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology (Scopus)

2022:

 1. Гащишин В. Біологія людини та основи біоетики : лаб. практ. / Гащишин В., Тимочко-Волошин Р., Борецький Ю. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 114 с.
 2. Гащишин В. Р. Основи біоетики : навч.-метод. матеріали / В. Р. Гащишин, Р.І. Тимочко-Волошин, Ю. Р. Борецький. – Львів : Растр-7, 2022. – 84 с.
 3. Запальні процеси та роль стовбурових клітин у регенерації мікропошкоджень структури скелетних м’язів під час фізичної реабілітації / Гащишин В. Р., Параняк Н.М., Тимочко-Волошин Р. І., Вовканич А. С., Музика Ф. В., Стефанишин М. В., Борецький Ю. Р. // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. – 2022. – № 1. – С. 121–129. (IndexCopernicus)
 4. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Неінвазивні методи дослідження у фізичній терапії» для аспірантів 1-го року навчання спеціальності 227 „Фізична терапія, ерготерапія” / Ю. Р. Борецький, В.Р. Гащишин, Р. І. Тимочко-Волошин, X. Є. Шавель, Н. М. Параняк. – Львів: ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 40 с.
 5. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни „Харчова хімія” : електрон. посіб. / Гащишин В. Р., Тимочко-Волошин Р. І., Шавель Х. Є., Борецький Ю. Р. – Львів, 2022. – 37 с.
 6. Регенерація мікропошкоджень скелетних м’язів як основа процесу фізичної реабілітації: запальні процеси, відчуття болю та роль стовбурових клітин / В. Р. Гащишин, Н. М. Параняк, Р. І. Тимочко-Волошин, А. С. Вовканич, Ф. В. Музика, М. В. Стефанишин, Ю. Р. Борецький // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. – 2022. – № 1. – С. 121–129. DOI: https://doi.org/10.32652/spmed.2022.1.121-129 (IndexCopernicus)
 7. Тимочко-Волошин Р. Біохімія : курс лекцій / Роксолана Тимочко-Волошин, Віра Гащишин, Юрій Борецький. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 184 с.
 8. Biochemical monitoring of different training regimens of 16–year-old water polo players / Maria Sybil, Rostislav Pervachuk, Yaroslav Svyshch, Liliya Svyshch, Roman Petryna, Lesya Petryna, Maryan Ostrovsky, Oleg Sydorko, Vira Hashchyshyn, Oksana Ilkiv // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 1. – P. 25–30. (Scopus)
 9. Regeneration of Skeletal Muscle Fibers and Regulation of Myosatellitocytes Metabolism / V. Hashchyshyn, R. Tymochko-Voloshyn, N. Paraniak, L. Vovkanych, I. Hlozhyk, V. Trach, F. Muzyka, Y. Serafyn, E. Prystupa, Y. Boretsky // Cytology and Genetics. – 2022. – Vol. 56, N 3. – Р. 253–260. DOI: 10.3103/S0095452722030033 (Scopus, WebofScience)

2019:

 1. Основи харчової хімії, мікробіології, гігієни та санітарії у готельно-ресторанній справі : лабораторний практикум / Борецький Ю. Р., Гащишин В. Р., Прокопів Т. М., Шавель Х. Є., Трач В. М. – Львів : Сполом, 2019. – 182 с.

2016:

 1. Дмитренко А. Динаміка біохімічних показників за умов фізичного навантаження / Анастасія Дмитренко, Віра Гащишин // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студ. ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 78–79.

2014:

 1. Гащишин В. Р. Накопичення важких металів у рослинах Brassica napus L. та Helianthus annuus L. під впливом солей цинку та регулятора росту / В. Р. Гащишин, О. І. Пацула, О. І. Терек // Фізіологія рослин та генетика. – 2014. – Т. 46, № 4. – С. 343 – 350.

[згорнути]
ГЛОЖИК ІРИНА ЗІНОВІЇВНА

2023:

 1. Молочна кислота як системний продукт метаболізму та біомаркер фізичного навантаження / Ю. Р. Борецький, І. З. Гложик , В. Р. Гащишин, Р. І. Тимочко-Волошин, Н. М. Параняк, Х. Є. Шавель, М. В. Стефанишин, І. В. Вербін та ін. // Біологічні Студії. – 2023. – Т. 17, № 1. – С. 115–130. DOI:https://doi.org/10.30970/sbi.1701.703www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology (Scopus)

2022:

 1. Біохімія та основи біохімії рухової активності : навч. посіб. / Юрій Борецький, Марія Сибіль, Ірина Гложик, Володимир Трач. – Львів: ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 292 с.
 2. Regeneration of Skeletal Muscle Fibers and Regulation of Myosatellitocytes Metabolism / V. Hashchyshyn, R. Tymochko-Voloshyn, N. Paraniak, L. Vovkanych, I. Hlozhyk, V. Trach, F. Muzyka, Y. Serafyn, E. Prystupa, Y. Boretsky // Cytology and Genetics. – 2022. – Vol. 56, N 3. – Р. 253–260. DOI: 10.3103/S0095452722030033 (Scopus, WebofScience)

2021:

 1. Гложик І. З. Біохімічні маркери вільнорадикального окиснення та обміну ліпідів у щурів з ожирінням, йододефіцитом та ожирінням у поєднанні з йододефіцитом / Гложик І. З. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 4(32). – С. 166–171.
 2. Гложик І. Процеси перекисного окиснення ліпідів у крові та гепатоцитах та вміст мінеральних елементів у тканині печінки щурів з ожирінням та ожирінням у поєднанні з йододефіцитом / Гложик І. // Education and science of today : intersectoral issues and development of sciences. – Cambridge, 2021. – Vol. 1. – P. 165–168.

2019:

 1. Гложик І. Процеси перекисного окиснення ліпідів та застосування деяких препаратів для корекції системи антиоксидантного захисту у спортсменів / Ірина Гложик, Анастасія Снітько // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 126–128.

2017:

 1. Analysis of biochemical indicators of disabled athletes in dynamics of physical therapy programs / Rudenko Romanna, Irina Hlozhyk, Oksana Guzii, Tetiana Prystupa // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 4. – P. 2148 – 2151. (Scopus)

2016:

 1. Вплив диклофенаку натрію на структурно-метаболічні особливості печінки щурів / Воронич-Семченко Н. М., Гложик З., Багрій М. М., Гуранич Т. В., Бігун Р. В. // Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти : матеріали інтернет-конф., присвяч. 90-річчю від дня народ. проф. д. м. н. Гіттіка Л. С. та 45-річчю кафедри фізіології людини і тварини. – Луцьк, 2016 – С. 40–41.

2011:

 1. Гложик І. З. Деякі біохімічні показники в динаміці опікової хвороби та застосування масажу і ЛФК реабілітації опікових хворих / І. З. Гложик, Г. М. Лигор // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86, т. 2. – С. 45 – 48.
 2. Гложик І. З. Розвиток координаційних здібностей та біохімічні зміни у школярів молодшого шкільного віку при заняттях хореографією / І. З. Гложик, А. В. Явдошик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 30 – 34.
 3. Гложик І. Деякі аспекти стану системи антиоксидантного захисту у спортсменів-важкоатлетів різного ступеня спортивної майстерності / Ірина Гложик, Степан Решетило, Володимир Трач // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 91 – 96.

2010:

 1. Гложик І. З. Активність ферментів антиоксидантного захисту в крові спортсменів-важкоатлетів до і після фізичного навантаження / І. З. Гложик // Біологія тварин. – 2010. − № 1, т. 12. – С. 60 – 63.

[згорнути]
ГНОТ СОЛОМІЯ ІВАНІВНА

2023:

 1. Гнот С. Історія перемог у російсько-українських війнах / Соломія Гнот // Російсько-українська війна: історія та сучасність : кол. моногр. / наук. ред. Олег Полянський ; упоряд. Олег Полянський, Руслана Труба. – Львів : Растр-7, 2023. – С. 79–97.

2022:

 1. Гнот С. Дем`ян Горняткевич – іконописець, мистецтвознавець бібліофіл, дослідник історії українського мистецтва, історик церкви і живописець (13 листопада 1892 р. – 3 березня 1980 р.) // С. І. Гнот // Погляд в минуле : календар пам`ятних дат на 2022 рік. – Львів : ЛМГОСУ, 2022. – С. 565–566.
 2. Гнот С. Іван Скоропадський – український військовий, політичний і державний діяч, гетьман Війська Запорізького (1646 р. – 14 липня 1722 р.) / С. І. Гнот // Погляд в минуле: календар пам’ятних дат на 2022 рік. – Львів : ЛМГОСУ, 2022. – С. 369–371.
 3. Гнот С. Михайло Гаврилко – художник, скульптор і поет, учасник українських визвольних змагань початку ХХ ст. (5 вересня 1882 р. – 1920 р.) / С. І. Гнот // Погляд в минуле: календар пам’ятних дат на 2022 рік. – Львів : ЛМГОСУ, 2022. – С. 446–448.
 4. Гнот С. І. Українське козацтво: боротьба за незалежність та історичну правду / C. Гнот // Modern research in world science : Proceeding of the 8thInternational scientific and practical conference (October 29–31, 2022). – Lviv, 2022. – Р. 1000–1003.

2021:

 1. Гнот С. Нічого в житті не відбувається випадково. Свої спогади присвячую 85-й річниці з дня народження Валентина Мороза / Соломія Гнот // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 216–218.

2018:

 1. Гнот С. І. Утворена Українська Національна Рада у Львові (18 жовтня 1918 р.) / С. І. Гнот // Погляд в минуле : календар пам’ятних дат на 2018 рік. – Львів, 2018. – С. 483–486.
 2. Гнот С. І. У Львові відбувся Собор Руських Вчених (19–25 жовтня 1848 р.) / С. І. Гнот // Погляд в минуле : календар пам’ятних дат на 2018 рік. – Львів, 2018. – С. 486.
 3. Гнот С. І. ЗУНР прийняла Конституцію 13 листопада 1918 р. / С. І. Гнот // Погляд в минуле : календар пам`ятних дат на 2018 рік. – Львів, 2018. – С. 520–522.
 4. Hnot S. Lviv at the Beginning of the XX-th Century: Retrospective Dimension / Solomija Hnot  // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values  : abstract book 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv , 2018. – P. 359.
 5. Hnot S. Lviv at the beginning of the XX-th century in the mirror of history / Hnot Solomija // European Journal of Humanities and Social Sciences. – 2018. – № 3. – P. 8–12 (Index Copernicus)

2017:

 1. Гнот С.І. Реформація і Україна: погляд через віки / Гнот С. І. // Реформація і сучасний світ: філософія, богослов’я, наука: матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 28-29 вересня 2017 р.). – Одеса, 2017. – С. 23–27.
 2. Гнот С.І. Вплив ідей Реформації на розвиток українського суспільства / Гнот С. І. // Перспективи розвитку сучасної науки : матеріали V Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Київ, 29–30 вересня 2017 року). – Херсон, 2017. – Ч. 1. – С. 68– 72.
 3. Hnot S. I. Peculiarities of Reformation Processes in The History of Ukrainian Society / Hnot S. I. // East – West: proceedings of the II International Scientific Forum of Scientists (November 10–20, 2017). – Vienna, 2017. – P. 9–13. (РИНЦ)

2016:

 1. Гнот С. І. Василь Касіян – засновник української графіки (1 січня 1896 р. – 26 червня 1976 р.) / С. І. Гнот // Погляд в минуле : календар пам’ятних дат на 2016 рік. – Львів, 2016. – С. 13–14.
 2. Гнот С. І. Літературно-науковий тижневик народовецької студентської громади у Львові „Русалка” (1 січня 1866 р.) / С. І. Гнот // Погляд в минуле : календар пам’ятних дат на 2016 рік. – Львів, 2016. – С. 12.
 3. Гнот С. І. Самуїл Миславський, Митрополит Київський і Галицький, історик, проповідник (24 травня 1731 р. – 5 січня 1796 р.) / С. І. Гнот // Погляд в минуле : календар пам’ятних дат на 2016 рік. – Львів, 2016. – С. 17–18.
 4. Гнот С. І. Українська галицька освіта міжвоєнного періоду / С. І. Гнот // Актуальні проблеми гуманітарних і природничих наук : матеріали ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф. – Херсон, 2016. – Ч. 2. – С. 10–13.

2015:

 1. Гнот С. Перемога військ Богдана Хмельницького над поляками під Городком біля Львова / С. Гнот // Погляд в минуле : календар пам’ятних дат на 2015 рік. – Львів, 2015. – С. 390 – 391.
 2. Гнот С. Майк Йогансен – постать, реабілітована історією / С. Гнот // Погляд в минуле : календар пам’ятних дат на 2015 рік. – Л., 2015. – С. 446 – 448.
 3. Hnot S. Ukrainian and Russin Relations in the Contekst of the Latest Events / Hnot S. // Science and Education in the Modern Word : proceedings of the 4th International Academic Congress. – Aukland, 2015. – Vol. 2. – P. 388 – 391.

2014:

 1. Гнот С. Українське шкільництво Галичини у складі Другої Речі Посполитої / Соломія Гнот // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2014. – Вип. 4. – С. 129 – 139.
 2. Гнот С. Об`єднання Право- і Лівобережної України під проводом Івана Мазепи / С. І. Гнот // Погляд в минуле : календар пам`ятних дат на 2014 рік. – Л., 2014. – С. 236 – 237.

2013:

 1. Гнот С. Історія міжвоєнної Галичини на шпальтах часопису «Туристика і краєзнавство» [Електронний ресурс] / Соломія Гнот // Гуманітарний всесвіт – люди, ідеї, події : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Л., 2013. – С. 25 – 28. – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=5818
 2. Гнот С. Часопис “Туристка і краєзнавство” як джерело до вивчення історії Галичини міжвоєнного періоду / Соломія Гнот // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2013. – Вип. 3. – С. 64 – 69.

2012:

 1. Гнот С. І. Моральні аспекти у вихованні фахівців з фізичного виховання і спорту / С. І. Гнот // Гуманітарні аспекти формування особистості : зб. ст. VI Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2012. – С. 230 – 236.
 2. Гнот С. І. Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма / С. І. Гнот // Наука. Релігія. Суспільство. – 2012. – № 1. – С. 83 – 87.

2011:

 1. Гнот С. Релігієзнавство : навч. посіб. / Соломія Гнот. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 164 с.
 2. Гнот С. І. Культура доброчинності як вияв гуманізму : Греко-Католицька Церква в Другій Речі Посполитій / Гнот С. І. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011.– № 2. – С. 48 – 53.
 3. Гнот С. І. Методологічні аспекти релігієзнавчої освіти у вищому навчальному закладі спортивного профілю / Гнот С. І. // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2011. – № 2. – С. 71 – 74.
 4. Гнот С. Нагірна проповідь як рецепт щастя: погляд через віки / Гнот С., Воробій І. // Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення) : зб. тез доп. міжнар. курсантсько-студент. наук. конф. – Л., 2011. – С. 371 – 372.
 5. Гнот С. І. Релігієзнавчі знання у системі підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту / Гнот С. І. // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю : зб. наук. ст., присвяч. 65-річчю ЛДУФК. – Л., 2011. – С. 92 – 99.

2010:

 1. Релігієзнавство : навч. програма за модульно-рейтинговою системою для студ. 3 курсу денної форми навчання факультету здоров’я людини і туризму / уклад. Соломія Гнот. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 40 с.
 2. Релігієзнавство : навч. програма за модульно-рейтинговою системою для студ. 4 курсу денної форми навчання факультетів фіз. виховання, спорту, здоров’я людини і туризму / уклад. Соломія Гнот. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 40 с.

2008:

 1. Гнот С. І. Історичні аспекти розвитку Греко-католицької церкви на західноукраїнських землях під владою ІІ Речі Посполитої (1918–1939 рр.) / Гнот С. І. // Україна та Польща у вимірі незалежності (1918–2008 рр.) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2008. – С. 44 − 48.
 2. Рум`янцев Ю. О. Методологічні проблеми стану та перспектив покращення здоров`я української нації / Ю. О. Рум`янцев, С. І. Гнот // Теорія і методика фізичного виховання. – 2008. – № 2. – С. 89 − 94.

2006:

 1. Гнот С. І. Історія кафедри теорії і методики фізичного виховання / С. І. Гнот // Теорія та методика фізичного виховання. – Х., 2006. – С. 17 − 21.

[згорнути]
ГОЛОД АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

2023:

 1. Голод А. Інновації в туризмі: теоретичні підходи / Андрій Голод, Ольга Четирбук // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 455–457.
 2. Голод А. П. Механізми забезпечення розвитку туристичного бізнесу в умовах кризи / Голод А. П., Оленич І. М., Кулик О. М. // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. – 2023. – № 7. – С. 1–4. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-12-02 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Римар С. Т. Проблеми формування туристичного іміджу України в умовах виходу із кризи / С. Т. Римар, А. П. Голод // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. – 2023. – № 8. – С. 1–4. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-12-02 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Худоба О. Проблеми розвитку індустрії гостинності на гірських територіях Львівської області / Оксана Худоба, Андрій Голод // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 230–232.
 5. Четирбук О. Теоретичні засади інноваційного розвитку територіальних туристичних систем / Четирбук Ольга, Голод Андрій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2023. – № 17. – С. 181–186. DOI: 10.26565/2310-9513-2023-17-16
 6. Худоба В. Два десятиліття підготовки фахівців з туризму у ЛДУФК імені Івана Боберського / В. Худоба, А. Голод, А. Кухтій // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 16–22.
 7. Модернізація регіональних туристичних систем на засадах сталого розвитку / Крижанівський Т. Я., Голод А. П., Графська О. І., Головчук Ю. О., Дудаш О. І., Крижанівський Т. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2023. – № 2(70). – С. 11–16. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2 (фах. вид., IndexCopernicus)
 8. Історія французького гастрономічного гіда Gault & Millau / Ольга Романчук, Оксана Никига, Ростислав Коваль, Андрій Голод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2023. – Вип. 54, № 1. – С. 13–22. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.2
 9. Holod А. Social problems of tourism development in conditions of instability / Andrii Holod, Fábio Lopes // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 250–252.
 10. Holod А. Gastronomy tourism resources of Brazil: the case of Paraná state / Andrii Holod, Fábio Lopes Alves, Adrian Alvarez Estrada // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 243–246.
 11. Аlves F. L. The proposal for a Graduate Program in Education and CAPES”; evaluations: A case study from the State University of West Paraná / Fábio Lopes Аlves, Yuliia Felenchak, Andrii Holod // Revista Ibero Americana de Estudos em Educação. – 2023. – Vol. 18. – P. 1–19. DOI: https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.17773 (Web of Science)
 12. Ghizzi H. Safety and security as priorities for the development of modern tourism systems / Hevelyn Ghizzi, Andrii Holod // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 101–103.
 13. Stella F. M. Public tourism policy in Brazil: governance instances / Fabiane Morello Stella, Andrii Holod // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 246–248.
 14. Худоба О. Передумови розвитку туризму на гірських територіях Львівської області / Оксана Худоба, Андрій Голод // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 4. – С. 157–158.

2022:

 1. Голод А. Альтернативний туризм як явище і концепція / Андрій Голод // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 32–34.
 2. Голод А. Гастрономічні фестивалі як чинник туристичної привабливості Львівської області / Андрій Голод, Оксана Никига // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 356–358.
 3. Голод А. Пріоритети розвитку туристичних дестинацій у контексті гарантування безпеки туризму / Андрій Голод, Марія Базюк // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 231–233.
 4. Голод А. Спеціалізовані види туризму у структурі освітніх програм / Андрій Голод, Ірина Оленич, Соломія Коротошин // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 35–38.
 5. Голод А. Туристична інфраструктура як чинник інноваційного розвитку туризму / Андрій Голод, Ольга Четирбук // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 234–236.
 6. Базюк М. Безпека дестинацій міжнародного туризму в Україні: актуальні проблеми і маркетингові механізми / Марія Базюк, Андрій Голод // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 336–338.
 7. Головчук Ю. Маркетингові механізми модернізації системи надання санаторно-курортних послуг / Юлія Головчук, Андрій Голод // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 228–230.
 8. Римар С. Перспективні напрями формування туристичного іміджу України в умовах виходу із кризи / Софія Римар, Андрій Голод // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – 140–145.
 9. Становлення індустрії гостинності як чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Гузар У., Голод А., Паска М., Феленчак Ю., Федоришина Л. // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Т. 3, № 44. – С. 208–215. DOI: 10.55643/fcaptp.3.44.2022.3596 (WebofScience)
 10. Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних дипломних робіт освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Голод А. П., Штойко П. І., Феленчак Ю. Б., Кухтій А. О., Скабара Р. М., Худоба В. В., Оленич І. М., Кучер П. В., Цесьців Д. С., Никига О. В. – Львів, 2022. – 32 с.
 11. Голод А. Пріоритети посткризового відновлення дестинацій міжнародного туризму в Україні / Андрій Голод // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.(4–5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка. – С. 8–9.
 12. Голод А. Проблеми маркетингового забезпечення регіональної туристичної політики в Україні / Андрій Голод, Юлія Головчук // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 179–180.
 13. Голод А. Стратегічні пріоритети гарантування безпеки дестинацій міжнародного туризму / Андрій Голод, Марія Базюк // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 181–183.
 14. Четирбук О. Передумови розвитку ностальгійно-релігійного туризму на українсько-польському прикордонні / Ольга Четирбук, Андрій Голод //Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 45. – С. 1–8. DOI:https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-21
 15. Модернізація санаторно-курортного господарства як чинник маркетингової політики регіонального розвитку туризму / Голод А. П., Головчук Ю. О., Мороз С. Р., Дудаш О. І. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2022. – № 9. – С. 1–15. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-9-8235
 16. Історія червоного путівника «Мішлен» / Романчук Ольга, Коваль Ростислав, Паска Марія, Голод Андрій, Никига Оксана // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2022. – Вип. 16. – С. 75–86.DOI: 10.26565/2310-9513-2022-16-08

2021:

 1. Голод А. Страхування в туристичній діяльності : навч. посіб. у 2-х ч.  / Андрій Голод, Юлія Феленчак. – Львів : ЛДУФК імені  Івана Боберського, 2021. – Ч. 2. – 92 с.
 2. Базюк М. Проблеми та перспективи формування прикордонних туристичних дистинацій / Марія Базюк, Андрій Голод // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 138–140.
 3. Мороз С. Основні напрями модернізації санаторно-курортного господарства / Соломія Мороз, Андрій Голод // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 186–189.
 4. Мороз С. Перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу Східниці на основі кластерного підходу / Соломія Мороз, Андрій Голод // Суспільна географія і картографія : наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукр. наук. онлайн-семінару (20 трав. 2021). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 237–240.
 5. Никига О. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму у Львівській області / Оксана Никига, Андрій Голод // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 190–192.
 6. Проблеми формування іміджу підприємств індустрії гостинності в умовах пандемії / Гузар У. Є., Голод А. П., Паска М. З., Феленчак Ю. Б., Стахів І. М. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. – 2021. – Vol. 3, N 38. – P. 447–455. (WebofScience)
 7. Спосіб виробництва м’ясних посічених напівфабрикатів з використанням люпинового борошна та екстракту розмарину : патент на корисну модель № 146796 Україна : МПК А23L 13/60, A23L13/40, A23L 27/10 / Паска Марія Зіновіївна,Голод Андрій Петрович. – № 2020 07109 ; заявл. 06.11.2020 ; опубл. 17.03.2021, Бюл. № 11.
 8. Голод А. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні в умовах подолання пандемії COVID‑19 / Андрій Голод, Марія Базюк // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 179–181.
 9. Голод А. Соціальна безпека туризму як предмет туризмознавчих досліджень / Андрій Голод, Степан Мацюк // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 182–183.
 10. Четирбук О. Інноваційні напрями розвитку туристичної інфраструктури прикордонної зони / Ольга Четирбук, Андрій Голод // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 245–247.
 11. Голод А. П. Методологічні засади соціалізації туризму / Голод А. П., Феленчак Ю. Б., Графська О. І. // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 30. – С. 1–5. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-22

2020:

 1. Голод А. Інноваційні фактори розвитку гастрономічного туризму у Львівській області / Андрій Голод, Оксана Никига // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 279–282
 2. Голод А. Особливості сертифікації готельних послуг в Україні / Андрій Голод, Мар’яна Близнюк // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 5–7.
 3. Голод А. П. Проблеми маркетингу прикордонних туристичних дестинацій / Голод А., Базюк М. Б. // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 97–99.
 4. Голод А. Проблеми модернізації індустрії гостинності карпатського регіону / Андрій Голод, Оксана Никига // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 8–10.
 5. Голод А. Проблеми розвитку санаторно-курортного господарства в карпатському регіоні / Андрій Голод, Соломія Мороз // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 46–48.
 6. Карпова М. Кава: технології виробництва та способи приготування / Марта Карпова, Андрій Карпов, Андрій Голод // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук. – практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 25–27.
 7. Spatial aspects of modernization of regional tourist systems / Holod A. P., Shevchuk A. V., Korkuna O. I., Kniazieva T. V., Shevchenko A.V. // Turismo: Estudos & Práticas (UERN). – 2020. – № 5. – Р. 1–12. – URL: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/2705 (Web of Science)
 8. Голод А. Основні чинники розвитку гастрономічного туризму / Андрій Голод, Оксана Никига //Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 4. – С. 110–111.

2019:

 1. Голод А. Модернізаційна парадигма регіонального розвитку туризму / А. Голод // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 99–101.
 2. Голод А. Безпека як основа модернізаційної парадигми розвитку туризму в регіоні / А. Голод // Теорія та практика менеджменту безпеки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р.). – Луцьк, 2019. – С. 103–104.
 3. Голод А. П. Модель соціоекологоекономічної безпеки регіональних туристичних систем / А. П. Голод // Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіону : моногр. / Л. М. Черчик, Н.В. Коленда та ін. ; за заг. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2019. – С. 195–207.
 4. Голод А. П. Готельне господарство в структурі регіональних туристичних систем [Електронний ресурс] / А. П. Голод, Ю. Б. Феленчак // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 32. – С. 277–281. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/32_2019_ukr/43.pdf (Index Copernicus)
 5. Голод А. П. Децентралізація як фактор формування інституційного середовища туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні / А. П. Голод, Ю. Б. Феленчак // Сучасна парадигма публічного управління : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 17–18 жовтня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 492–495.
 6. Голод А. П. Соціальні проблеми організації міжнародного в’їзного туризму в Україні / А. П. Голод, Л. М. Федоришина // Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 1(42). – С. 115–121. (Index Copernicus)
 7. Holod A. Social Security of Tourism as a Factor for the Hospitality Industry Development / A. Holod, Yu. Felenchak // Innovations in science: the challenges of our time : monograph. – Hamilton, 2019. – Vol. 2. – P. 57–61.
 8. Голод А. П. Кластерна модель розвитку індустрії гостинності регіону = Сluster model of the hospiitality industry development in a region / Голод А. П., Іжевська О. П., Коркуна О. І. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 4 (21). – С. 375–380. (ВАК)
 9. Голод А. Інституційне середовище туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах децентралізації / Андрій Голод, Орислава Коркуна, Юлія Феленчак // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2019. – Vol. 5, is. 4. – S. 78–85. (Index Cоpernicus)
 10. Голод А.П. Підходи до аналізу санаторно-курортного господарства у структурі регіональних туристичних систем / А. П. Голод, С. Р. Мороз, Ю. Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки. – 2019. – № 2(43). – С. 116–124. (Index Copernicus)

2018:

 1. Голод А. П. Державне регулювання як елемент інституційного середовища модернізаційних процесів у туристичній сфері регіону / А. П. Голод // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України : матеріали круглого столу та студент. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12 квітня 2018 р.). – Одеса, 2018. – С. 24–28.
 2. Голод А. П. Інноваційні фактори модернізації індустрії гостинності регіону / А. П. Голод // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р.). – Луцьк, 2018. – С. 91–92.
 3. Голод А. П. Модель соціоекологоекономічної безпеки регіональних туристичних систем / А. П. Голод // Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки : кол. моногр. / за заг. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2018. – С. 272–285.
 4. Голод А. П. Проблеми та передумови забезпечення соціоекологоекономічної безпеки туристичних систем / А. П. Голод // Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки : кол. моногр. / за заг. ред. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2018. – С. 326–333.
 5. Голод А. П. Ресторанне господарство регіону: засади модернізації та просторового розвитку / А. П. Голод, Ю. Б. Феленчак // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2018. – С. 81–84.
 6. Голод А. П. Соціоекологоекономічна безпека регіональних туристичних систем : сутність та складові // А. П. Голод // Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки : кол. моногр. / за заг. ред. Л.[ М. Черчик. – Луцьк, 2018. – С. 49–58.
 7. Басова В. Проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму у Західному регіоні України / Вікторія Басова, Андрій Голод // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19–20 жовтня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 62–64.
 8. Методичні рекомендації для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форм навчання / Ю. І. Чикайло, І. М. Волошин, А. П. Голод, В. В. Худоба. Львів : ЛДУФК, 2018. 38 с.

2017:

 1. Голод А. Безпека регіональних туристичних систем:теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / Андрій Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с.
 2. Голод А. Туристичне безпекознавство як перспективний напрям наукових досліджень / Андрій Голод // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІ Всеукр. наук.–практ. конф. (18–19 травня 2017 р., м. Львів). – Львів, 2017. – С. 20–23.
 3. Голод А.П. Суть і принципи модернізації регіональних туристичних систем / А.П. Голод, М.В. Криштопа // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2017. –№3(81). – С. 19–24. (ВАК, Index Copernicus)
 4. Голод А.П. Інформаційна безпека та проблеми туристичного брендингу регіонів / А.П. Голод, І.А. Крупенна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – Вип. 45. – Ч. 1. – С. 63–68. (ВАК)

2016:

 1. Голод А. Страхування в туристичній діяльності : навч. посіб. : у 2 ч. / Андрій Голод, Юлія Феленчак. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 156 с. – ISBN 978-966-2328-92-9.
 2. Голод А. П. Фактори безпеки туризму в регіоні: сутність та структура / А. П. Голод // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2016. – Vol. 1, іs. 1. – P. 21–25.
 3. Голод А. Безпека туризму як об’єкт сучасних економічних досліджень / А. Голод // Współpraca Europejska. – 2016. – Vol. 3 (10). – S. 72–80.
 4. Голод А. П. Інноваційні фактори безпеки регіональних туристичних систем / А. П. Голод // Науковий вісник Міжнар. гум. ун-ту. Серія: Економіка і менеджмент : зб. наук. пр. – Одеса, 2016. – Вип. 15. – С. 164–167.
 5. Голод А. П. Проблеми та перспективи формування туристичного центру на базі музею-заповідника «Підгорецький замок» / А. П. Голод, І. М. Чехут // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса, 2016. – Ч. 1. – С. 135–138.
 6. Голод А. Історико-культурний потенціал розвитку етнічного туризму в Карпатському регіоні України / А. Голод, О. Мисяк // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : зб. матеріалів ІV Регіон. наук.-практ. конф. (Львів, 25 березня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 152–157.
 7. Мисяк О. Етнічний туризм: сутність, структура та проблеми розвитку в Україні / Ольга Мисяк, Андрій Голод // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 62 – 65.
 8. Холявка В. З. Соціально-економічні передумови розвитку регіональних туристичних систем України / Холявка В. З., Кухтій А. О., Голод А. П. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали Х Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 464–469.

2015:

 1. Голод А. П. Основні загрози економічній безпеці туризму в умовах транскордонного співробітництва / А. П. Голод // Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції : тези V Міжнар. наук.-практ. семінару. – Луцьк, 2015. – С. 33 – 36.
 2. Голод А. П. Социальные и информационные аспекты безопасности туризма [Електронний ресурс] / А. П. Голод // e-Journal VFU. – 2015. – Брой 8. – Режим доступу : http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Socialnie-3.pdf
 3. Голод А. П. Концептуальні засади аналізу факторів безпеки туризму в регіоні / А. П. Голод // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2015. – Ч. 2. – С. 23 – 25.
 4. Голод А. П. Дитячий адаптивний туризм в Україні: передумови розвитку та проблеми безпеки [Електронний ресурс] / А. П. Голод, А. О. Крадецька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 760 – 763. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/5-2015/05_2015.pdf
 5. Голод А. П. Сучасні проблеми розвитку бальнеологічних курортів Львівської області / А. П. Голод, О. М. Мисяк // Актуальні питання економічних наук : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2015. – Ч. 1. – С. 102 – 103.
 6. Беднарська О. Р. Оцінка ризиків туристичних підприємств міста Львова / О. Р. Беднарська, А. П. Голод // Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2015. – С. 165 – 167.
 7. Вишневська А. О. Проблеми розвитку виставкового маркетингу в туризмі в Україні / А. О. Вишневська, А. П. Голод // Наукові засади ресурсозбереження в системі антикризового управління і відтворення економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2015. – Ч. 1. – С. 84 – 86.
 8. Voloshyn I. Adaptive tourism in Ukraine: safety problems and formation of resource potencial / I. Voloshyn, A. Kuhktiy, A. Holod // The advanced science journal. – 2015. – Is. 4. – P. 50 – 53.

2014:

 1. Голод А. П. Безпека туризму в регіоні: суть та наукові підходи / А. П. Голод // Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2014. – С. 26 – 27.
 2. Голод А. П. Подходы к моделированию экобезопасного развития территориальных рекреационных систем / А. П. Голод // Моделирование в управлении организационно-экономическими системами. – Екатеринбург, 2014. – Вып. 12. – С. 49 – 53.

2013:

 1. Голод А. П. Екологічна безпека туризму та сталий розвиток регіону / А. П. Голод // Проблеми сучасної економіки : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2013. – Ч. 1. – С. 107 – 110.
 2. Голод А. П. Моделювання розвитку територіальних рекреаційних систем у контексті гарантування екологічної безпеки регіону / А. П. Голод // Зб. наук. пр. Черкаського держ. технолог. Ун-ту. Серія: Економічні науки. – Черкаси, 2013. – Вип. 33, ч. 1. – С. 124 – 127.
 3. Голод А. П. Проблеми забезпечення якості туристичних послуг та напрямки їх вирішення / А. П. Голод // Менеджмент і логістика – перспективні напрямки розвитку економіки : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2013. – С. 34 – 35.
 4. Голод А. П. Фактори розвитку екстремального туризму в Карпатському регіоні / А. П. Голод, О. Б. Мідик // Геоекономічні проблеми міжнародних відносин: оцінки, прогнози, сценарії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2013. – Ч. 2. – С. 9 – 10.

2012:

 1. Голод А.П. Екологічна безпека туризму в регіоні: суть та шляхи забезпечення / А. П. Голод, З. П. Новосад // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Л., 2012. – Вип. 22.03. – С. 84 – 88.
 2. Голод А. П. Екологічна безпека туристичної діяльності: підходи до розуміння та напрямки забезпечення / А. П. Голод // Подільські читання : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Поділ., 2012. – С. 23 – 25.
 3. Голод А. П. Екотуристична діяльність як фактор екологічної безпеки регіону / А. П. Голод // Вісник інституту педагогічної освіти. Серія географічна. Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 2012. – Вип. 1. – С. 227 – 230.
 4. Голод А. П. Політична поведінка населення регіону : монографія / А. П. Голод. – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2012. – 212 с.
 5. Голод А. П. Політична поведінка населення як детермінант соціально-економічного розвитку регіону / А. П. Голод // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 2. – С. 100 – 103.
 6. Голод А. Політична поведінка населення як фактор розвитку регіональних суспільних систем / Андрій Голод // Схід. – 2012. – № 2. – С. 20 – 24.
 7. Голод А. П. Приміська зона великого міста як перспективна рекреаційна територія / А. П. Голод, З. Б. Дрофяк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Л., 2012. – Вип. 22.06. – С. 72 – 76.
 8. Голод А. Сучасний стан і перспективи розвитку санаторно-курортного господарства регіону (на прикладі смт. Східниця) / А. Голод, О. Корнієнко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Л., 2012. – Вип. 29, т. 2. – С. 93 – 98.

2011:

 1. Голод А. П. Використання мережі Інтернет у сучасному туризмі: стан і шляхи оптимізації / А. П. Голод // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Л., 2011. – Вип. 21.13. – С. 351 – 355.

2010:

 1. Голод А. Екологічний туризм у Львівській області : тенденції та перспективи розвитку / Андрій Голод, Зоряна Дрофяк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 26 – 30.

[згорнути]
ГРАФСЬКА (КОРКУНА) ОРИСЛАВА

2023:

 1. Графська О. Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування для розвитку туристичної галузі в територіальних громадах / Графська О. І., Кулик О. М. // Modern methods for the development of science : The I International Scientific and Practical Conference (Israel. January 09–11). – Haifa, 2023. – P. 70–72.
 2. Графська О. Аналіз ініціатив, спрямованих на подолання наслідків пандемії CОVID-19 для туристичної галузі України / Орислава Графська, Тарас Перегіняк // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 253–256.
 3. Графська О. ESG-фактори в готельній індустрії / Орислава Графська, Юрій Кузьмич // Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 393–395.
 4. Графська О. Економічна сутність туристичної дестинації та її зв’язок із промисловим туризмом / Графська О. І., Запісоцький А. І. // Modern methods for the development of science : The I International Scientific and Practical Conference (Israel. January 09–11). – Haifa, 2023. – P. 385–387.
 5. Графська О. І. Інноваційні засади регіональної політики розвитку туризму / Графська О. І., Головчук Ю. О., Никига О. В.  // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2023. – № 1(69). – С. 24–27. DOI: 10.25313/2520-2294-2023-1-8550 (фах. вид., IndexCopernicus)
 6. Графська О. Менеджмент як складова ефективного управління / Графська О. І., Перегіняк Т. І., Лещук Х. О. // Modern ways of solving the problems of science in the world : The VI International Scientific and Practical Conference (Poland. February 13–15). – Warsaw, 2023. – P. 73–75.
 7. Графська О. Перспективи розвитку туризму під час війни / Орислава Графська, Андрій Сиванич // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 458–460.
 8. Графська О. І. Проблеми сертифікації та управління якістю у HORECA / Графська О. І. // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. – 2023. – № 9. – С. 1–4. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-12-04(фах. вид., IndexCopernicus)
 9. Графська О. І. Стратегічне планування як складова розвитку туристичних дестинацій / Графська О. І., Кулик О. М. // Глобалізаційні виклики економіки, обліку, фінансів та права : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (14 верес.). – Полтава, 2023. – С. 10–12.
 10. Графська О. Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичної галузі в Україні / Орислава Графська, Андрій Сиванич // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 261–263.
 11. Графська О. Територіальна громада як суб’єкт розвитку туристичної сфери / Орислава Графська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 257–260.
 12. Графська О. Факти, спостереження та пропозиції розвитку туристичної галузі в Україні у післякризовий період / Графська Орислава Іванівна, Сиванич Андрій Володимирович // Наукові перспективи. – 2023. – № 1(31). – С. 242–257. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-1(31)-242-257
 13. Гарасимчук Н. Суть і значення мультиплікаційного ефекту в туризмі / Назар Гарасимчук, Іван Винницький, Орислава Графська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 252–255.
 14. Глинська У. Суть і значення культури поведінки працівників готелю як запорука його успіху та впізнаваємості / Ульяна Глинська, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 363–365.
 15. Загоруй М. Аналіз напрямів активізації інноваційних процесів в сфері індустрії гостинності в Україні / Марія Загоруй, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 379–381.
 16. Загоруй М. Аналіз напрямів активізації інноваційних процесів в сфері індустрії гостинності в Україні / Марія Загоруй, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 379–381.
 17. Запісоцький А. Розвиток туризму як запорука розвитку готельно-ресторанного бізнесу / Андрій Запісоцький, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 470–472.
 18. Запісоцький А. Роль готельних ланцюгів для туристичної галузі України / Андрій Запісоцький, Орислава Графська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 55–57.
 19. Заремба Л. Факти впливу пандемії Сovid-19 на розвиток світової готельної індустрії / Лідія Заремба, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм :наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 91–93.
 20. Коротошин C. Роль бенкетів та їх організація в підприємствах готельного господарства / Соломія Коротошин, Орислава Графська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 77–80.
 21. Перегіняк Т. Аналіз концептуальних принципів побудови тарифної політики в сфері гостинності / Тарас Перегіняк, Орислава Графська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 343–345.
 22. Поліщук А. Цифровізація в сфері гостинності в період кризових ситуацій / Андрій Поліщук, Орислава Графська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 109–111.
 23. Самчук А. Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на розвиток готельних господарств в Україні / Анна Самчук, Орислава Графська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 349–351.
 24. Ушакова К. Аналіз процесу нормативно-правового забезпечення процедури залучення інвестицій для сфери індустрії гостинності / Катерина Ушакова, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 425–427.
 25. Модернізація регіональних туристичних систем на засадах сталого розвитку / Крижанівський Т. Я., Голод А. П., Графська О. І., Головчук Ю. О., Дудаш О. І., Крижанівський Т. // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2023. – № 2(70). – С. 11–16. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2 (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Графська О. Альтернативний туризм : пошук і вибір нових можливостей відпочинку / Орислава Графська Андрій Сиванич // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 42–46.
 2. Графська О. Аналіз впровадження інноваційних підходів на прикладі готельного господарства «City inn smart hote» / Орислава Графська, Ігор Кіндрат // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 310–312.
 3. Графська О. Аналіз соціально-економічної ефективності туристичних дистинацій прикордонних областей в період війни / Орислава Графська, Олег Цільник // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 319–322.
 4. Графська О. Аналіз упровадження стартапів під час війни та їх вплив на розвиток індустрії гостинності / Орислава Графська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 302–305.
 5. Графська О. Аналіз економічного розвитку територіальних громад України / Орислава Графська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 18–21.
 6. Графська О. Аналіз періодів розвитку готельної індустрії США / Орислава Графська, Яна Гуль // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 15–17.
 7. Графська О.  Гастрономічний туризм в Україні : потенціал для розвитку / Орислава Графська, Андрій Сиванич // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 237–241.
 8. Графська О. Інновації як запорука розвитку індустрії гостинності / Орислава Графська, Ярина Косінова // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 313–315.
 9. Графська О. Модерні тренди в індустрії гостинності / Орислава Графська, Юрій Кузьмич // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 316–318.
 10. Графська О. Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в післявоєнний період / Орислава Графська, Ігор Кіндрат // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 17–19.
 11. Графська О. Сільський та зелений туризм як перспектива збереження ліквідності туристичної галузі України / Орислава Графська, Олег Цільник, Христина Лещук // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 47–50.
 12. Графська О. Цінова конкуренція як фактор стимулювання розвитку готельно-ресторанного бізнесу / Орислава Графська, Ярина Данилишин // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. –  С.254–256.
 13. Гарасимчук Н. Управління підприємством сфери індустрії гостинності в кризовий період / Назарій Гарасимчук, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 242–244.
 14. Давидова О. Суть і значення системи класифікації готелів України / Ольга Давидова, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 56–60.
 15. Євдощенко О. Стратегія розвитку туристичних дестинацій в Україні у кризовий період / Олена Євдощенко, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 368–370.
 16. Залуцька О. Сучасні тренди розвитку готельного господарства в Україні / Орислава Залуцька, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 89–91.
 17. Зарецька К. Кольори та колористика як складова інтер’єру в підприємствах готельного господарства / Каріна Зарецька, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 92–95.
 18. Котковська К. Роль сучасних трендів конфліктології стосунків в ефективному управлінні персоналом на підприємствах сфери обслуговування / Катерина Котковська, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 277–279.
 19. Ляшко О. Суть і значення теоретичних засад інвестування для сфери індустрії гостинності / Олександра Ляшко, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 286–288.
 20. Перегіняк Т. Туристичні дестинації та їх нормативно-правове регулювання / Тарас Перегіняк, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 309–312.
 21. Фітель Н. Маркетингова підтримка підприємств готельно-ресторанного бізнесу як запорука їх успіху / Наталія Фітель, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 325–327.
 22. Цільник О. Фінансова нестабільність туристичної галузі та шляхи її подолання / Олег Цільник, Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 328–330.
 23. Hrafska O. Analysis of the hospitality industry in western Ukraine during the war / Oryslava Hrafska, Roman Bodnar // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 306–309.
 24. Графська О. Роль маркетингових інновацій у розвитку гастрономічного туризму в регіоні / Графська Орислава, Головчук Юлія, Никига Оксана // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 39. – С. 1–5. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-9
 25. Графська О. І. SWOT-аналіз як складова вдосконалення операційного менеджменту для підприємств дорожньої галузі / Графська О. І., Коркуна І. І., Євдощенко О. В. // Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства : сучасний дискурс : матеріали IV Міжнар. наук. конф. (1 лип., 2022 р.). – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 11–13.
 26. Жигало Н. Особливості механізму державного регулювання та ефективного управління закладами охорони здоров’я України / Надія Жигало, Орислава Графська // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студ. наук. конф. (10 жовтня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 93–97.
 27. Саванич А. Сучасні тенденції, напрями та виклики розвитку туризму / Андрій Саванич, Орислава Графська // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студ. наук. конф. (10 жовтня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 85–90.
 28. Цільник О. Альтернативні підходи розвитку туристичних дестанацій / Олег Цільник, Орислава Графська // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студ. наук. конф. (10 жовтня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 73–75.

2021:

 1. Графська О. І. Антикризове управління як складова системи подолоння кризових ситуацій на підприємствах / Графська О. І., Коркуна І. І., Євдощенко О. В. // Концептуальні шляхи розвитку наукових знань : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6–7 лютого 2021 року). – Київ, 2021. – С. 7–8.
 2. Графська О. І. Екологічний туризм в Україні в період пандемії COVID-19 та перспективи його розвитку / Графська О. І, Петришин Д. Ю. // Економічний потенціал регіонів: теоретичні засади та практика реалізації : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. для студ., асп. та мол. учених (м. Київ, 20 лютого 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 5–10.
 3. Графська О. Ефективності використання туристично-рекреаційного потенціалу та атрактивності туристично-рекреаційної сфери регіонів України / Орислава Графська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 188–190.
 4. Графська О. І. Менеджмент підприємств індустрії гостинності в умовах світової фінансової кризи : виклики і можливості, сильні та слабкі сторони / Графська О. І., Коркуна І. І., Перегіняк Т. І. // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.). – Херсон : ХДАЕУ, 2021. – С. 72–76.
 5. Графська О. І. Оптимальне управління територіальними громадами в період пандемії Covid–19.  / Графська О.І., Коркуна І. І., Перегіняк Т. І. // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути :
 6. Графська О. І. Опціони як стимулюючий інструмент роботи менеджерів підприємств / Графська О. І., Коркуна І. І., Перегіняк Т. І. // Сучасний стан та тренди розвитку фінансово-економічних  відносин на мікро та макрорівнях, маркетингові та логістичні стратегії : матеріали Міжнар. наук. конф. – Вінниця, 2021. – С. 16–19.
 7. Графська О. Роль державного регулювання для зовнішньоекономічної діяльності туристичної галузі України / Орислава Графська, Олексій Заіка // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 153–157.
 8. Графська О. Фінансовий ризик для підпрємств сфери індустрії гостинності в сучасних умовах, період пандемії COVID‑19 / Орислава Графська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 25–28.
 9. Феленчак Ю. Б. Туризм як сфера соціалізації людини: сутність і наукові підходи / Феленчак Ю. Б., Графська О. І., Підвальна О. Г. // Інноваційна економіка. – 2021. – № 1/2(86). – С. 114–119.
 10. Екологічний туризм як один із факторів корпоративної та соціальної відповідальності збереження здорового суспільства / Орислава Графська, Іван Коркуна, Дмитро Петришин, Олена Євдощенко // Zarządzanie kulturą fizyczną, zdrowiem, bezpieczeństwem Współczesne wybrane aspect. – Starogard Gdański, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, 2021. – S. 64–78.
 11. Information safety of Ukraine: Integral assessment and taxonomic analysis / Alina Yakymchuka, Nazariy Popadynetsb, Оleh Yakymchuk,Taras Vasyltsiv, Inna Irtyshcheva, Rostyslav Bilyke, Yurii Khomoshf, Oryslava Hrаfskа, Valentyna Yakubivh, Oleksandr Irtyshchevd // International Journal of Data and Network Science. – 2021. – Vol. 5. – Р. 75–82.(Scopus).
 12. The tourist infrastructure of local communities in Ukraine : current state and impact on local ekonomic development / Iryna Storonyanska, Andrii Dub, Oryslava Grafska, Iryna Hrynchyshyn, Olha Bilanyuk, Agata Pierscieniak // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2021. – Vol. 7, N 2. – P. 102–118. (Web of Science)

[згорнути]
ГРИБОВСЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

2023:

 1. Шляхи удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрільбі кульовій / Грибовська І., Задорожна О., Грибовський Р., Собко І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 7(167). – С. 47–51. (фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Рекреаційна діяльність чоловіків другого періоду зрілого віку / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Любов Чеховська, Ростислав Грибовський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 204–206.

2022:

 1. Грибовська І. Силовий фітнес як вид оздоровчої рухової активності жінок / І. Грибовська, В. Іваночко // Фітнес, харчування та активне довголіття : IІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2022. – С. 6–7.
 2. Грибовська Н. Діяльність ринку цифрових фітнес-технологій / Н. Грибовська, І. Грибовська,Н. Семаль //Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня  2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 134–137.
 3. Іваночко В. Характеристика новітніх фітнес-програм / В. Іваночко, І. Грибовська, Н. Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ.[ конф. (7-8 жовтня  2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 152–155.
 4. Рекреаційно-оздоровча діяльність жінок з використанням засобів реабілітаційного фітнесу / Вовканич А., Грибовська І., Іваночко В., Грибовський Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 4(38). – С. 157–162. DOI: 10.26693/jmbs07.04.157 (IndexCopernicus)
 5. Чеховська Л. Загальні дефініції кадрового забезпечення системи оздоровчого фітнесу в Україні / Л. Чеховська, І. Грибовська, В. Іваночко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 170–174.
 6. Модельні результати стрільців категорії кадети у кваліфікаційних раундах Чемпіонату України впродовж 2017-2021 років / Антонов Сергій, Антонова Ксеня, Антонова Вікторія, Павлюк Євген, Грибовська Ірина // Physical culture and sport: scientific perspective. – 2022. – № 3-4. – С. 64–72. DOI: http://doi.org/10.31891/pcs.2022.3-4.9

2021:

 1. The physical condition of deaf primary school-age children and how to correct it using physical education methods / Khrysyna Shavel, Iryna Hrybovska, Nataliya Stepanchenko, Maryan Pityn, Myroslava Danylevych, Yaroslav Kashuba, Ivan Marionda // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2021. – Vol. 13, is. 4. – P. 78–88. (Web of Science) DOI:https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/486
 2. Ivanochko V. The influence of fitness on the mental state of women /V. Ivanochko,  I. Hrybovska, R. Hrybovskyy // Thе International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (Ukranie).  – Lviv,  2021. – Р. 47.
 3. Effectiveness of physical therapy for schoolchildren with chronic heart failure / Maryana Luzhna, Liubov Chekhovska, Iryna Hrybovska, Yaroslav Kashuba, Rostyslav Hrybovskyy, Bogdan Kindzer // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, is. 5. – Р. 3046–3052. (Scopus).
 4. Improvement of special training of karatists for kumite competitions using Kata  / Kindzer Bohdan, Danylevych Myroslava, Ivanochko Viktoriia, Hrybovska Iryna  and others // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(5), аrt 332. – Р. 2466–2472. (Scopus).

2020:

 1. Іваночко В. Особливості структури занять йогою / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Юлія Матиящук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 185–189.
 2. Aspects of psychomotor development of primary school children with hearing loss from the standpoint of Bernstein’s theoryof movement construction / Stepanchenko N. I., Hrybovska I. B., Danylevych M. V., Hryboskyy R. V. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2020. – Vol. 24(3). – P. 151–156. (Web of Science).
 3. Improving the functional preparedness of volleyball players aged 18–22 usingrecovery measures / Alexander Vanyuk, Andriy Vindyk, Ievgeniia Zakharina, Iryna Hrybovska, Maryan Pityn, Myroslava Danylevych, Rostisla Hrybovsky // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, supl. is. 3, art 281. – P. 2086–2093, DOI:10.7752/jpes.2020.s3281 (Scopus)
 4. Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities / Danylevych Myroslava, Zakharina Ievgenia, Hrybovska Iryna, Romanchuk Olha, Hutsylyak Victoria // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 1. – P. 318–323. (Scopus)

2019:

 1. Данилевич М. Подготовка будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования Украины / Данилевич Мирослава, Грибовская Ирина, Свистельник Ирина // Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice : мaterialele сonf. Stiinţifice internaţionale (6 decembrie 2019). – Chişinău : USEFS, 2019. – Ed. 5. – P. 56–59.
 2. Використання занять йогою у рекреаційно-оздоровчій діяльності різних груп населення [Електронний ресурс] / Матиящук Юлія, Іваночко Вікторія, Грибовська Ірина, Грибовський Ростислав, Слімаковський Олег // Спортивна наука України. – 2019. – № 1(89). – Режим доступу : http://snu.idufk.edu.ua (ВАК)
 3. Оздоровчо-рекреаційні технології : навч. посіб. / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Уляна Шевців. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 220 с.
 4. Junior skeet shooters’ physical conditioning / Rostyslav Hrybovskyy, Ihor Zanevskyy, Maryan Pityn, Iryna Hrybovska, Bogdan Vynogradskyi, Nataliya Stepanchenko, Olha Pazychuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol.19, is. 2. – P. 1262–1267. (Scopus)
 5. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи / Станіслав Куніковський, Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Ростислав Грибовський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 84–92.

2018:

 1. Improvement of educational and outreach activities to attract disabled to physical education and sports / Natalia Semal, Iryna Hrybovska, Maryan Pityn, Olga Zdanova, Liubov Chekhovska, Rostyslav Hrybovskyy, Ulyana Protsenko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 425–433. (Scopus)
 2. Fitness correction of men using an „outdoor activity” / Оleksandr Apaychev, Ievgeniia Zakharina, Iryna Hrybovska, Maryan Pityn, Rostislav Hrybovskyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18(4), art 359. – P. 2382–2388. (Scopus)
 3. Чеховська Л. Особливості “Bikini body guide” як інноваційної фітнес-програми / Любов Чеховська, Ірина Грибовська, Галина Маланчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 151–153.
 4. Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк, Ірина Грибовська, Федір Музика, Вікторія Іваночко, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с.

2017:

 1. Приступа Є.Н. Особливості професійної підготовки фітнес-тренерів в умовах сучасної парадигми вищої школи / Приступа Є. Н., Данилевич М. В., Грибовська І. Б.// Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково–педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. − Вип.9(91). − С.96−99. (ВАК)
 2. Чеховська Л. Аналіз ефективності функціонування фітнес-центрів міста Львова / Л. Чеховська, І. Грибовська, В.Іваночко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 161–163.
 3. Ефективність функціонування фітнес-центрів / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Олена Мороз, Ростислав Грибовський // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. –Вип. 25/26. – С. 137–142. (ВАК)
 4. Порівняльний аналіз змагальної діяльності стрільців з малокаліберної гвинтівки на VI Всесвітніх літніх іграх військовослужбовців / Коростильова Ю.С., Михайлов В. В., Грибовська І. Б., Грибовський Р. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5(87)17. – С. 59–62. (ВАК)
 5. Стан та перспективи розвитку спортивної стрільби у Збройних Силах України за результатами VI Всесвітніх літніх ігор військовослужбовців / Коростильова Ю. С., Михайлов В. В., Грибовська І. Б., Грибовський Р. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 9(91)17. – С. 57–60. (ВАК)
 6. Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу / Приступа Є., Музика Ф., Жданова О., Чеховська Л. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 7 (89) 17. – С. 19–22. (ВАК)
 7. Pedagogical conditions of introduction of innovative educational technologies into the professional training of future specialists in the field of physical education and sport / Danylevych Myroslava, Romanchuk Olha, Hrybovska Iryna, Ivanochko Victoria // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 3. – P. 1113–1119. (Scopus)

2016:

 1. Маркович Т. Вплив занять оздоровчою аеробікою на фізичну процездатність дівчат 8-10 років / Тетяна Маркович, Ірина Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 88–90.
 2. Щур Л. Основні аспекти технології формування навичок здорового способу життя у студентів мистецьких спеціальностей / Лідія Щур, Ірина Грибовська, Вікторія Іваночко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 133–137.
 3. Щур Л. Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів / Лідія Щур, Ірина Грибовська, Вікторія Іваночко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 4(54). – С. 123–127. (ВАК; IndexCopernicus; EBSCO; РІНЦ)
 4. Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students / Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, Svystelnyk Irina, Ripak Marianna // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. – P. 598 – 603. (Scopus)
 5. Danylevych M. Practice-Focused Tactics In The Professional Training Of Physical Recreation Specialists / Myroslava Danylevych, Irina Hrybovska // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2016. – С. 208–209.

2015:

 1. Грибовська І. Діяльність організацій сфери фізичного виховання і спорту для залучення населення до фізкультурно-спортивних занять / Ірина Грибовська // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені М. Коцюбинського – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 115–120.
 2. Грибовська І. Місце інформаційно-пропагандистської діяльності у роботі обласних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «інваспорт» / Ірина Грибовська, Федір Музика, Наталія Семаль // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. − Вип. 2 (55) 15.− С. 36−39.
 3. Данилевич М. В. Дисципліна «Фізична рекреація» як складова підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Управління якістю підготовки фахівців : матеріали ХХ Всеукр. міжнар. наук.-метод. конф. – Одеса, 2015. – Ч. 2. – С. 92 – 93.
 4. Данилевич М. В. Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская, В. В. Иваночко // The Unity of Science. − 2015. – Vol. 1. − P. 64−67.
 5. Про можливості використання оздоровчого фітнесу зі студентами спеціальної медичної групи / І. Грибовська, В. Іваночко, І. Блащак, Л. Дмитренко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 45 – 49.
 6. Hribovska I. Features of Conducting Health-Related Aerobics Classes with Students That Have Deviations in Health / Irina Hribovska, Viktoriya Ivanochko, Myroslava Danylevych // Oxford Journal of Scientific Research. –2015. – Vol. 4, N 1(9). – P. 520 – 526.
 7. Features of Conducting Health-Related Aerobics Classes with Students That Have Deviations in Health / Hribovska Irina, Ivanochko Viktoriya, Danylevych Myroslava // Oxford Journal of Scientific Research. – 2015. – Vol. 4, N 1(9). – P. 520–526. –ISSN: 0305-4882.
 8. Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students / Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava, Ivanochko Victoria, Shchur Lydia // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15 (3), art. 34. – P. 218 – 224.

2014:

 1. Іваночко В. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студентів навчальної секції фізичної реабілітації : навч. посіб. / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-2328-73-8.
 2. Іваночко В. Аналіз сучасних проблем фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / В. Іваночко, І. Грибовська, Т. Яворський // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2014. − Вип. 2(43).− С. 32−36.
 3. Іваночко В. Використання оздоровчих фітнес-програм у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19. – С. 149–154.
 4. Семаль Н. Фізкультурно-спортивні заняття – один із шляхів соціалізації людей з особливими потребами / Наталія Семаль, Ірина Грибовська, Галина Маланчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 273 – 275.
 5. Завидівська Н. Особливості освітньої спрямованості процесу здоров’язбережного навчання студентів вищих навчальних закладів / Наталія Завидівська, Ірина Грибовська, Лідія Щур // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 33 – 38.
 6. Основи системи фізкультурно-оздоровчої освіти вищих навчальних закладів / І. Грибовська, В. Іваночко, Н. Завидівська, Л. Щур // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2014. – Вип. 10(51)14. − С. 134 – 139.
 7. Показники психічного здоров’я студенток із кардіореспіраторними захворюваннями під впливом занять оздоровчою аеробікою /Андрій Яворський, Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Ігор Блащак //Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 228 – 231.
 8. Використання сучасних оздоровчих технологій у фізкультурно-оздоровчій діяльності студентів / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Ігор Блащак, Лариса Дмитренко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 120 – 123.
 9. Зміст підготовки магістрів зі спеціальності “Фітнес і рекреація / Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 1. – С. 62 – 69.
 10. Концепция подготовки магистров специальности «Фитнес и рекреация» в Львовском государственном университете физической культуры / О. Жданова, М. Данилевич, И. Грибовская, Л. Чееховская // Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţămînt în domeniul culturii fizice : materialele conferinţei ştinţifice internaţionale. – Chişinău, 2014. –S. 299 –302.
 11. Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя / Щур Л., Грибовська І., Іваночко В., Музика Ф. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2014. – Вип. 9(50)14. – С. 165 – 168.
 12. Фітнес-технології у фізичному вихованні студенток із кардіореспіраторними захворюваннями [Електронний ресурс] / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Федір Музика, Ігор Лапичак // Спортивна наука України. – 2014. – № 5. – С. 36 – 40. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/262/256

2013:

 1. Жданова О. Порівняння змісту діяльності фізкультурних фахівців щодо залучення населення до систематичних занять руховою активністю / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 53 – 57.
 2. Іваночко В. В. Сучасні оздоровчі технології у фізичному вихованні студенток  спеціального медичного відділення / Іваночко В. В., Грибовська І. Б. // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2013. – С. 74.
 3. Семаль Н. Засоби масової інформації у пропаганді фізкультурно-спортивних занять для неповносправних / Наталія Семаль, Ірина Грибовська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр]. – Київ, 2013. − Т. 2, вип. 7 (33).− С. 213−222.

2012:

 1. Іваночко В. Вплив оздоровчих фітнес-програм на фізичний стан студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 92 – 96.
 2. Іваночко В. Вплив занять аеробікою на окремі фізіологічні показники студенток / Вікторія Іваночко, Ігор Блащак, Ірина Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2012. – С. 155 – 158.
 3. Семаль Н. Характеристика моделі інформаційно-пропагандистської діяльності організацій сфери фізичного виховання та спорту для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять / Наталія Семаль, Ірина Грибовська, Віталій Грибовський // Теорія та методика фізичного виховання. − 2012.− № 9. − С. 42−45.
 4. Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 81 – 87.
 5. Організація діяльності закладів сфери фізичного виховання і спорту по залученню неповносправних до рухової активності / Наталія Семаль, Ірина Грибовська, Ольга Жданова,  Любов Чеховська // Стратегічне управління розвитком галузі «Фізична культура і спорт» : матеріали I регіон. наук.-практ. інтернет-конф. − Харків : ХДАФК, 2012. − С. 19 −21.

2011:

 1. Жданова О. Оцінювання інформаційно-пропагандистської діяльності центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Наталія Семаль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 37 – 42.
 2. Іваночко В. Аналіз рівня фізичного стану студенток спеціальної медичної групи із захворюванням кардіореспіраторної системи / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 4. – С. 85 – 88.
 3. Іваночко В. В. Особливості складання оздоровчих фітнес-програм для студенток спеціальної медичної групи / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 208 – 212.
 4. Маланчук Г. Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту / Маланчук Г. Г., Грибовська І. Б. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 135 с. – ISBN 978-966-2328-18-9.
 5. Семаль Н. Шляхи залучення неповносправних до фізкультурно-спортивної діяльності / Наталія Семаль, Ірина Грибовська, Галина Маланчук  // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. − № 4. − С. 222−226.
 6. Зміст співпраці центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Любов Чеховська, Лідія Щур // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 181 – 185.
 7. Особливості діяльності центрів «Спорт для всіх» різних адміністративних територій / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 170 – 175.
 8. Оцінка морфо-функціонального стану студентів Львівської національної академії мистецтв / О. Лесько, І. Грибовська, С. Решетило, Л. Щур // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів та аспірантів. – Львів, 2011. – С. 219 – 222.

2010:

 1. Грибовська І. До проблеми формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів / І. Грибовська, Л. Щур // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2010. – С. 159 – 161.
 2. Жданова О. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять / О. Жданова, І. Грибовська, М. Данилевич // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 2. – С. 154 − 211.

2009:

 1. Грибовська І. Особливості проведення педагогічної практики в освітніх закладах, де навчаються діти з вадами слуху [Електронний ресурс] / Ірина Грибовська, Галина Маланчук // Спортивна наука України. – 2009. – № 5. – С. 3–9. – Режим доступу : www.sportscience.org.ua
 2. Грибовська І. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту до практичної діяльності з глухими дітьми / Ірина Грибовська, Галина Маланчук// Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 4. – С. 45–50.

2008:

 1. Грибовська І.Педагогічна практика як один із етапів формування професійних здібностей студентів / І. Грибовська, Г. Маланчук, Р. Круховський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 307−311.
 2. Жданова О. М. Витоки міжнародного руху „Спорт для всіх” та досвід фізкультурно-оздоровчої діяльності в Україні та зарубіжжі / Жданова О. М., Чеховська Л. Я., Грибовська І. Б. // Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11, № 6. – С. 30−32.
 3. Чеховська Л. Фізична підготовка як навчальний предмет у вищих навчальних закладах різного підпорядкування / Чеховська Любов, Грибовська Ірина, Котов Сергій // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2008. – С. 156–161.
 4. Аспекти діяльності центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” / О. Жданова, Л. Чеховська, І. Грибовська, Н. Городній // Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 6. – С. 122−124.
 5. Роль центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” у розвитку фізкультурно-оздоровчої клубної роботи / О. Жданова,Л. Чеховська, І. Грибовська, Т. Господарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 77−81.

2007:

 1. Чеховська Л. Аналіз планування управлінської діяльності обласного центру ФЗН „Спорт для всіх” / Л. Чеховська, І. Грибовська // Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх” : досвід, досягнення, тенденції  : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2007. – Т. 1. – С. 5−7.
 2. Чеховська Л. Стан здоров’я та спосіб життя курсантів Львівського військового інституту Сухопутних військ / Л. Чеховська, І. Грибовська // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студ., магістр. та асп. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 133−137.
 3. Чеховська Л. Я. Використання нестандартних підходів у фізичному вихованні студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Л. Я. Чеховська., І.Б. Грибовська, А. Р. Жгута // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Львів, 2007. – Вип. 20. – С. 51−55.

2006:

 1. Грибовська І. Аналіз показників швидкісно-силових здібностей і силової витривалості старшокласників / І. Грибовська, Т.Суханова // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 94−98.
 2. Грибовська І. Ставлення учнівської молоді міста Львова до шкідливих звичок / І. Грибовська,М. Данилевич, Я. Пшик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 44−46.
 3. Грибовська І. Зміст фізкультурно-оздоровчої та рекреаційної діяльності населення у міських парках (на прикладі Львівського регіонального ландшафтного парку „Знесіння”) / І. Грибовська,С.Стогул, О. Завадович // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 55−58.
 4. Данилевич М. Готовність випускників спеціалізацій „Рекреаційно-оздоровча діяльність” та „Спортивно-оздоровчий туризм” до проведення туристської роботи / М. Данилевич, І. Грибовська,Л.Чеховська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 161−166.
 5. Данилевич М. Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок / М. Данилевич, І. Грибовська,І.Веретко // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Львів, 2006. – Вип. 7. – С. 44−48.
 6. Malanchuk G. Problems of training of specialists for work in the special boarding-schools for deaf children / Malanchuk G., Grybovscayа I. // Aktywnosc ruhowa osob nepelnosprawnych. –Wroclaw, 2006. – T. 2. – S. 161–166.

2005:

 1. Данилевич М. В. Вплив занять спортивними іграми на рівень фізичного здоров’я хлопчиків 11–12 років / М. В. Данилевич, І. Б.Грибовська // Буковинський науковий вісник. – Чернівці, 2005. – Вип. 2. – С. 13−16.
 2. Данилевич М. В.Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська, І. А. Веретко // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2005. – Вип. 8. – С. 78−80.

2004:

 1. Грибовська І. Аналіз факторів, які впливають на безпеку проведення піших туристських мандрівок / І. Грибовська,Р.Стефашко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 45−47.
 2. ГерцикМ. С.  Особливості підготовки фахівців для сфери туризму (на прикладі Львівського державного інституту фізичної культури) / М. С. Герцик, І. Б. Грибовська, А. О. Кухтій // Розвиток туристичної індустрії в Україні : реалії та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2004. – С. 38−41.
 3. Данилевич М. В. Мотиви, що спонукають жінок до занять різними видами фізкультурно-оздоровчих занять / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 22.
 4. Іваночко В. Оздоровчі види аеробіки як засіб підвищення фізичної активності студенток / В. Іваночко, І. Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 148−149.

2003:

 1. Грибовська І. Б. Методика організації рівня здоров’я учнів на уроках валеології / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 43−59.
 2. Грибовська І. Б. Оздоровча програма з фізичного виховання для вчителів фізичної культури / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 4−14.
 3. Данилевич М. В. Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок / М. В. Данилевич,І. Б.Грибовська, В. О. Іваночко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2003. − № 17, ч. 3. – С. 81−85.
 4. Гурінович Х. Оцінка фізичної працездатності глухих дітей 9–10 років / Х. Гурінович, І. Грибовська, В. Трач // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. − Рівне, 2003. – Вип. 3, ч. 1. – С. 114−118.
 5. Жданова О. М. Методичні рекомендації щодо контролю за рівнем здоров’я учнів і рівнем фізичних навантажень на уроках фізичної культури / О. М. Жданова, І. Б. Грибовська // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 33−42.
 6. Туризм як напрям спеціалізованої підготовки кадрів у вищих фізкультурних закладах освіти / О. М. Жданова, М. В. Данилевич, Л.Я.Чехо вська, І. Б. Грибовська,А. О.Кухтій // Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності : перспективи культурного та економічного розвитку : праці ІІ Міжнар. конгр. – Трускавець, 2003. – С. 162−165.

2002:

 1. Грибовська І. Оцінка фізичного здоров’я глухих дітей / Ірина Грибовська,ХристинаГурінович // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. − № 2/3. – С. 113−115.
 2. Гурінович Х. Оцінка функціонального стану глухих дітей за показниками симпато-адреналової системи / Х. Гурінович, І. Грибовська,В.Трач // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 105.
 3. Маланчук Г. Г. До проблеми удосконалення фізичного виховання дітей в спеціальних школах / Г. Г. Маланчук, І. Б. Грибовська// Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 51.

2001:

 1. Грибовська І. Особливості методики фізичного виховання глухих дітей : метод. рек. / Ірина Грибовська. – Львів, 2001. – 20 с.
 2. Жданова О. М. Підготовка кадрів для рекреаційно-туристичної сфери / О. М. Жданова, М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Кінезіологія в системі культури : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 8−9.
 3. Жданова О. Н. Кадровое обеспечение рекреационно-оздоровительной сферы / О. Н. Жданова, М. В. Данилевич,И. Б.Грибовская // Проблемы профессионального образования по физической культуре и спорту : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 2001. – С. 18−20.

2000:

 1. Грибовська І. Б. Проблеми фізичного виховання дітей у сім’ї / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич, А. Проць // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 2000. – С. 58.
 2. Спектральний аналіз варіативності серцевого ритму при різному рівні фізичної працездатності у футболістів / Г. Сафронова, І. Грибовська, О.Огерчук [та ін.] // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнарод. наук. конгр. – Київ, 2000. – С. 252.

1999:

 1. Грибовська І. Формування мотиваційних потреб в учнівської молоді до систематичних занять фізичними вправами / І. Грибовська, М. Данилевич // Роль фізичної культури і спорту в гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : матеріали регіон. наук.-метод. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 18−19.
 2. Данилевич М. В. Аналіз факторів, що впливають на фізкультурну активність учнів середнього шкільного віку / М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська// Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : тези IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – С.40−41.
 3. Данилевич М. В. Пути повышения эффективности процесса физического воспитания учащихся общеобразовательных школ / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская // Физкультурно-оздоровительная работа в звеньях системы образования : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 1999. – С. 18–19.

1998:

 1. Грибовська І. Корекція рівноваги глухих дітей молодшого шкільного віку / Ірина Грибовська // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія 3. – Тернопіль, 1998. – № 2. – С. 118–120.
 2. Грибовська І. Б.Комплексна оцінка функціонального стану вестибулярної сенсорної системи глухих дітей та його корекція в процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 ,,Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Грибовська Ірина Борисівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 16 с.
 3. Грибовська І. Б. Функціональний стан центральної нервової системи у глухих дітей 9–10 років / І. Б. Грибовська // Молода спортивна наука України : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. асп. – Львів : ЛДІФК, 1998. – Ч. 1. – С. 125−129.

1997:

 1. Грибовська І. Б. Корекція функціонального стану вестибулярної сенсорної системи в процесі фізичного виховання глухих школярів / І.Б. Грибовська // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту для інвалідів та валеології в навчальних закладах України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 1997. – С. 178−180.
 2. Грибовська І. Б. Корекція функціонального стану вестибулярної сенсорної системи в глухих школярів засобами процесі фізичного виховання / І. Б. Грибовська // Дефектологія. – 1997. – № 4. –С. 21–22.
 3. Грибовська І. Б. Оцінка функціонального стану вестибулярної сенсорної системи у глухих дітей 6–10 років / І. Б. Грибовська // Молода спортивна наука України : матеріали І Всеукр. конф. асп. галузі фіз. культури і спорту. – Львів, 1997. – С.170–172.
 4. Грибовська І. Б. Фізична і розумова працездатність глухих дітей 9-10 років / І. Б. Грибовська // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С. 119−120.
 5. Грибовська І. Б.Функціональний стан вестибулярної, серцево-судинної і центральної нервової системи у глухих дітей / І. Б.Грибовська // Сучасний олімпійський спорт : тези міжнар. олімп. конгр. – Київ, 1997. – С. 34.
 6. Магльований А. В. Характеристика показників сейсмокардіограми у глухих дітей 9–10 років до і після вестибулярного навантаження / А. В. Магльований, І. Б. Грибовська,Г. Б.Сафронова // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С. 163−164.
 7. Функціональний стан центральної нервової і вестибулярної сенсорної систем у глухих дітей / Г. Сафронова, А. Магльований, І. Грибовська, Ю. Ксенюк // Молодіжний науковий вісник. – Луцьк, 1997. – Вип 3. – С. 52–58.
 8. Grybovscayа I. Functional state of vestibular, cardio-vascular and central nervous systems in Deaf Children / Grybovscayа I., Safronova G. // The Modern Olympic Sport : International scientific congress – Kyiv, 1997. – P. 207–208.

1996:

 1. Сафронова Г. Б. Вплив подразнення вестибулярної сенсорної системи на ЕЕГ глухих дітей / Г. Б. Сафронова, І. Б. Грибовська, Г. П. Магльована // Адаптаційні можливості дітей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 1996. – С. 67–68.
 2. Грибовська І. Б. Особливості кардіорегулювання у глухих дітей раннього шкільного віку / І. Б. Грибовська, Г. П. Магльована, В. П. Рибак // Адаптаційні можливості дітей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 1996. – С. 23–24.

1995:

 1. Сафронова Г. Б. Методика комплексного дослідження слухової, вестибулярної і центральної нервової системи у глухих дітей / Г. Б. Сафронова, І. Б. Грибовська // Звітна наук.-практ. конф. викл. ін-ту за 1994р. – Львів, 1995. – С. 30–31.
 2. Взаємозв’язок фізичної і розумової працездатності у глухих дітей / Г. Б. Сафронова, І. Б. Грибовська, Г. П. Магльована, Н. В. Киван // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 1995. – Ч. 1. – С. 135−136.

1994:

 1. Грибовська І. Б. Оцінка рівня фізичного здоров’я у глухих дітей 6–9 років / І. Б. Грибовська // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп. – Одеса, 1994. – С. 29.
 2. Котова І. В. Активна реабілітація інвалідів-спинальників засобами фізичної культури і спорту (з досвіду роботи таборів активної реабілітації інвалідів) / І. В. Котова, І. Б. Грибовська, Г. В. Тупайло // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народження проф. Івана Боберського. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С. 218−220.
 3. Підготовка спеціалістів з реабілітації інвалідів методами фізичної культури і спорту в інституті фізичної культури / Г. Б. Сафронова, Є. Н. Приступа, А. В. Магльований, М. С. Герцик, І. Б. Грибовська, О.Б. Дуліба, Н.Б. Малаховська // Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали І Респ. наук. конф. – Луцьк, 1994. – С. 477−478.
 4. Сафронова Г. Б. Підготовка спеціалістів з реабілітації інвалідів в інститутах фізичної культури / Г. Б. Сафронова, І. В. Котова, І.Б. Грибовська // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп. – Одеса, 1994. – С. 85−86.
 5. Вплив лукострілецьких навантажень на нервово-м’язову систему інвалідів / Г. Б. Сафронова, О. Б. Дуліба, Г. П. Магльована, І.Б. Грибовська // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – Ч. 2. – С. 206−207.

1993:

 1. Грибовська І. Б. Особливості методики застосування народних рухливих ігор в розвитку гнучкості дітей дошкільного віку / І. Б. Грибовська, І. М. Пихтіна // Народні звичаї, традиції та обряди – основа національного виховання дітей в дошкільних закладах України : тези доп. міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 22−23.
 2. Методика комплексного вивчення взаємодії вестибулярної і слухової сенсорних систем у здорових і глухих дітей / Г. Б. Сафронова, А. В. Магльований, І. Б. Грибовська, Є. Н. Приступа, І. В. Харабуга // Здоров’я і освіта : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – Ч. 2. – С. 211−212.
 3. Про невідкладні питання інвалідного спорту / А. В. Магльований, М. К. Хусківадзе, М. С. Герцик, Є. Н. Приступа, Г. Б. Сафронова, І. В. Харабуга, І. Б. Грибовська // Здоров’я і освіта : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – Ч. 2. – С. 159.

1992:

 1. Васильков Г. А. Методичні рекомендації з питань організації і методики фізкультурно-оздоровчої роботи в таборах відпочинку : метод. поради з питань організаційної і виховної роботи в таборах відпочинку Львівщини / Г. А. Васильков, І. Б. Грибовська. – Львів, 1992. – С. 10−12.

[згорнути]
ГРИБОВСЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

2023:

 1. Грибовська Н. Фітнес-тестування висококваліфікованих воротарів у футболі / Наталія Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 1. – С. 11–12.

2022:

 1. Грибовська Н. Діяльність ринку цифрових фітнес-технологій / Н. Грибовська, Грибовська, Н. Семаль // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 134–137.
 2. Іваночко В. Характеристика новітніх фітнес-програм / В. Іваночко, І. Грибовська, Н. Грибовська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 152–155.
 3. Грибовська Н. Тілобудова кваліфікованих воротарів і польових футболістів / Грибовська Н., Заневський І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022 – Т. 7, № 6(40). – С. 199–206. https://doi.org/10.26693/jmbs07.06.199
 4. Грибовська Н. Програмування тренувального процесу кваліфікованих воротарів з футболу з використанням показників цифрових фітнес-технологій (на прикладі POLAR TEAM PRO) / Наталія Грибовська, Олег Дулуб // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 36–39.
 5. Чеховська Л. Інноваційні технології в оздоровчому фітнесі / Чеховська Л., Лужна М., Грибовська І. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25 листоп. 2022 р.). – Київ : НУОУ, 2022. – С. 171–175.

[згорнути]
ГРИБОВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ

2023:

 1. Надійність психофізіологічних показників в оцінюванні техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих стрільців / Заневський І. П., Грибовський Р. В., Пітин М. П., Пазичук О. О. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 8(168). – С. 73–77.  DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.8(168).14 (фах. вид., IndexCopernicus)
 2.  Шляхи удосконалення техніко-тактичної пі дготовки спортсменів у стрільбі кульовій / Грибовська І., Задорожна О., Грибовський Р., Собко І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 7(167). – С. 47–51. (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Рекреаційна діяльність чоловіків другого періоду зрілого віку / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Любов Чеховська, Ростислав Грибовський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 204–206.

2022:

 1. Заневський І. Технологія налаштування системи «лук-стріла» у вертикальній площині / Ігор Заневський, Людмила Заневська, Ростислав Грибовський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІ Міжнар. наук. конф. (10–12 листопада 2022 року). – Львів ; Славське, 2022. – С. 10–13.
 2. Коростильова  Ю. Загальні принципи харчування військовослужбовців / Юлія Коростильова, Володимир Михайлов, Ростислав Грибовський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 75–80.
 3. Рекреаційно-оздоровча діяльність жінок з використанням засобів реабілітаційного фітнесу / Вовканич А., Грибовська І., Іваночко В., Грибовський Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 4(38). – С. 157–162. DOI: 10.26693/jmbs07.04.157 (IndexCopernicus)
 4. Маланчук Г. Ставлення учнів старшого шкільного віку до дистанційного та змішаного навчання / Маланчук Г., Іваночко В., Грибовський Р. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (25 листоп. 2022 р.). – Київ : НУОУ, 2022. – С. 180–183.

2021:

 1. Пазичук О. О. Кількість основних макронутрієнтів у харчових раціонах стрільців з лука / Пазичук О. О., Пазичук М. В., Грибовський Р. В. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези V Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2021. – С. 303–305.
 2. Ivanochko V. The influence of fitness on the mental state of women /V. Ivanochko,  I. Hrybovska, R. Hrybovskyy // Thе International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (Ukranie).  – Lviv,  2021. – Р. 47.
 3. Effectiveness of physical therapy for schoolchildren with chronic heart failure / Maryana Luzhna, Liubov Chekhovska, Iryna Hrybovska, Yaroslav Kashuba, Rostyslav Hrybovskyy, Bogdan Kindzer // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21, is. 5. – Р. 3046–3052. (Scopus).

2020:

 1. Виноградський Б. Теорія і методика стрільби стендової : навч. посіб. / Богдан Виноградський, Ростислав Грибовський. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – 84 с.
 2. Турка Р. Фізкультурно-оздоровчі заняття дітей 5–6 років віднесених до II групи здоров’я / Ростислав Турка, Ростислав Грибовський, Юрій Головатюк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 54–56.
 3. Aspects of psychomotor development of primary school children with hearing loss from the standpoint of Bernstein’s theory of movement construction / Stepanchenko N. I., Hrybovska I. B., Danylevych M. V., Hryboskyy R. V. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sport. – 2020. – Vol. 24, N 3. – P. 151–156. (Web of Science)
 4. Improving the functional preparedness of volleyball players aged 18–22 using recovery measures / Аleksander Vaniuk, Andrii Vindiuk, Jevgeniia Zakharina, Iryna Hrybovska, Marian Pityn, Myroslava Danylevych, Rostyslav Hrybovskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 3. – P. 2086–2093 (Scopus)

2019:

 1. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи / Станіслав Куніковський, Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Ростислав Грибовський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 84–92.

2018:

 1. Fitness correction of men using an „outdoor activity” / Оleksandr Apaychev, Ievgeniia Zakharina, Iryna Hrybovska, Maryan Pityn, Rostislav Hrybovskyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18(4), art 359. – P. 2382–2388. (Scopus)
 2. Improvement of educational and outreach activities to attract disabled to physical education and sports / Natalia Semal, Iryna Hrybovska, Maryan Pityn, Olga Zdanova, Liubov Chekhovska, Rostyslav Hrybovskyy, Ulyana Protsenko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 425–433. (Scopus).

2017:

 1. Фази обстрілу в стрілецьких видах спорту / Андрій Демічковський, Ростислав Грибовський, Василь Ткачек, Адріан Торський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 17–21.
 2. Ефективність функціонування фітнес-центрів / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Олена Мороз, Ростислав Грибовський // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 25/26. – С. 137–142. (ВАК)
 3. Порівняльний аналіз змагальної діяльності стрільців з малокаліберної гвинтівки на VI Всесвітніх літніх іграх військовослужбовців / Коростильова Ю. С., Михайлов В. В., Грибовська І. Б., Грибовський Р. В. // Науковий часопис Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5(87)17. – С. 59–62. (ВАК)
 4. Стан та перспективи розвитку спортивної стрільби у Збройних Силах України за результатами VI Всесвітніх літніх ігор військовослужбовців / Коростильова Ю. С., Михайлов В. В., Грибовська І. Б., Грибовський Р. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 9(91)17. – С. 57–60. (ВАК)

[згорнути]
ГУДИМА ГАЛИНА БОГДАНІВНА

2023:

 1. Гудима Г. Б. Використання автентичних матеріалів на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти / Гудима Г. Б., Слодиницька Ю. Р. // Закарпатські філологічні студії. – 2023. – Вип. 27, т. 1. – С. 106–110. https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.27.1.18.(фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Гудима Г. Особливості навчання реферуванню та анотуванню іншомовних текстів / Гудима Г., Слодиницька Ю. // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2023. – Вип. 66, т. 1. – С. 237–242. https://doi.org/10.24919/2308-4863/66-1-38.
 3. Слодиницька Ю. Р. Інноваційні підходи до управління освітою: роль цифрових технологій та інформаційного суспільства / Слодиницька Ю. Р., Гудима Г. Б. // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 60. – С. 178–183. https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/60.36. (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Слодиницька Ю. Розвиток критичного мислення в сучасній педагогіці: стратегії, методи та виклики / Слодиницька Ю., Гудима Г. // Scientific Collection «InterConf». – 2023. –  N 160. – P. 91–94.

2022:

 1. Гудима Г. Використання англіцизмів у інтернет-комунікації / Гудима Г. // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 23, т. 1. – С. 107–112. https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.1.20
 2. Гудима Г. Інтернет-комунікації в дистанційному навчанні ВНЗ –  стан та перспективи розвитку / Гудима Г., Задерайко М. // International scientific innovations in human life : The 13th International scientific and practical conference (July 6–8, 2022. United Kingdom). – Manchester : Cognum Publishing House, 2022. – P. 236–243.

2021:

 1. Гудима Г. Б. Англомовні запозичення в сучасній українській мові / Гудима Г. Б., Слодиницька Ю. Р. // Молодий вчений. – 2021. – № 6(94). – С. 26–29. (IndexCopernicus)
 2. Воробель М. Англійська мова : навч. посіб. для студ. спец. «Менеджмент» / М. Воробель, Г. Гудима, І. Стифанишин. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2021. – 64 с.
 3. Slodynytska Yu. R. Application of different approaches to the study of english grammar / Slodynytska Yu. R., Hudyma H. B. // Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (June 18). – Valencia, 2021. – Vol. 2. – Р. 47–49.

[згорнути]
ГУЗАР УЛЯНА ЄВГЕНІВНА

2023:

 1. Гузар У. Аналіз діяльності закладів ресторанного бізнесу в Україні під час війни / Гузар У. Є., Левчук А. В. // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. – 2023. – № 9. – С. 1–4. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-12-01(фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Гузар У. Механізм формування корпоративної стратегії на підприємствах індустрії гостинності / Уляна Гузар, Ярина Колобич // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 41–42.
 3. Гузар У. Розвиток персоналу як один із чинників успіху закладів гостинності / Уляна Гузар, Назар Лесів // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 315–316.
 4. Гузар У. Сучасні особливості формування маркетинг-міксу у закладах індустрії гостинності / Уляна Гузар, Максим Тихоновський // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 366–368.
 5. Андрусів А. Особливості формування стратегії розвитку підприємств індустрії туризму у період війни в Україні / Андрій Андрусів, Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 249–251.
 6. Заремба Л. Концептуальні засади формування корпоративної культури в системі управління підприємств індустрії гостинності / Лідія Заремба, Орислава Залуцька, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 382–384.
 7. Заремба Л. Я. Cучасні аспекти формування корпоративної культури у закладах індустрії гостинності / Заремба Л. Я., Залуцька О. Р., Гузар У. Є. // Наука, інновації, бізнес: проблеми, перспективи і сьогочасні тренди розвитку : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (26 трав. 2023 р.). – Тернопіль, 2023. – С. 47–48.
 8. Кобрин А. Г. Концептуальні основи управління персоналом у закладах індустрії гостинності / Кобрин А. Г., Гузар У. Є. // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. – 2023. – № 8. – С. 1–4. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-12-01. (фах. вид., IndexCopernicus)
 9. Кобрин А. Практичне застосування методу оцінювання персоналу «Асесмент-центр» у закладах індустрії гостинності / Андрій Кобрин, Уляна Гузар // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 323–324.
 10. Клос Р. Стратегічні напрями розвитку закладів індустрії гостинності у період невизначеності / Роман Клос, Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 72–73.
 11. Тихоновський М. Особливості формування маркетингових стратегій у закладах гостинності в сучасних умовах / Максим Тихоновський, Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 355–358.
 12. Huzar U. Practical aspect of hospitality staff creativity / Uliana Huzar, Mariia Paska, Olha Radzimovska // Baltic Journal of Economic Studies. – 2023. – Vol. 9, N 2. – P. 104–109. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2023-9-2-104-109 (Web of Science)

2022:

 1. Гузар У. Формування етичних цінностей корпоративної культури в системі управління підприємствами сфери гостинності / Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 323–325.
 2. Гузар У. Формування ефективної системи тайм-менеджменту в діяльності підприємств сфери гостинності / Уляна Гузар, Мар’яна Гущіна // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 326–328.
 3. Гуль Я. Аналіз ринку ресторанного бізнесу в Україні під час війни / Яна Гуль, Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 20–22.
 4. Гуль Я. В. Волонтерська ініціатива закладів індустрії гостинності України в сучасних реаліях / Гуль Я. В., Гузар У. Є. // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя з дня народження проф. В. Ф. Доценка. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 152–154.
 5. Гуль Я. Розвиток індустрії гостинності в Україні в сучасних реаліях / Яна Гуль, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 245–247.
 6. Гущіна М. Сучасні особливості формування корпоративної культури на підприємствах індустрії гостинності / Мар’яна Гущіна, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 248–250.
 7. Данилишин Я. Особливості тайм-менеджменту у ресторанному бізнесі / Ярина Данилишин, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 257–260.
 8. Мельник В. Розвиток інтернет-маркетингу на підприємствах ресторанного бізнесу / Вікторія Мельник, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 292–294.
 9. Мосійчук М. Застосування Revenue менеджменту у готельно-ресторанному бізнесі / Мар’яна Мосійчук, Уляна Гузар // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 122–124.
 10. Сікута Х. Розвиток індустрії гостинності в умовах пандемії / Христина Сікута, Уляна Гузар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнар. наук. конф. мол. учених, асп. і студ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 208.
 11. Турчин В. Аналіз діяльності закладів ресторанного бізнесу під час кризи в Україні / Валентин Турчин, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 203–205.
 12. Становлення індустрії гостинності як чинника підвищення конкурентоспроможності національної економіки / Гузар У., Голод А., Паска М., Феленчак Ю., Федоришина Л. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Т. 3, № 44. – С. 208–215. DOI: 10.55643/fcaptp.3.44.2022.3596 (Web of Science)
 13. Гущіна М. Тайм-менеджмент як складова частина ефективної діяльності підприємства / Мар’яна Гущіна, Уляна Гузар // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студ. наук. конф. (10 жовтня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 17–20.
 14. Кобрин А. Г. Сучасні напрями в системі управління персоналом у закладах сфери гостинності / Кобрин А. Г., Гузар У. Є. // Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. (18 листоп. 2022 р.). – Тернопіль, 2022. – С. 47–48.

2021:

 1. Гузар У. Емоційна довіра споживача як один із чинників успіху закладу ресторанного бізнесу / Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 258–260.
 2. Гузар У. „Secondment” як інноваційний метод розвитку персоналу в закладах ресторанного бізнесу / Уляна Гузар, Оксана Вільчинська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 255–257.
 3. Гузар У. Формування сучасних принципів корпоративної культури на підприємствах сфери гостинності / Уляна Гузар, Вікторія Гаврилюк // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 80–82.
 4. Вільчинська О. В. Шляхи підвищення конкурентноспроможності персоналу закладів індустрії гостинності / Вільчинська О. В., Гузар У. Є. // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 253–254.
 5. Вільчинська О. Удосконалення професійного розвитку персоналу на підприємствах індустрії гостинності / Оксана Вільчинська, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 113–115.
 6. Козяр І. Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу / Ірина Козяр, Ярина Косінова, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 122–125.
 7. Левчук А. Актуальність упровадження інновацій у закладах індустрії гостинності в сучасних умовах / Алла Левчук, Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 59–62.
 8. Лешко Х. С. Інноваційні складові корпоративної соціальної відповідальності туристичних підприємств в сучасних реаліях / Лешко Христина Сидорівна, Холявка Володимир Зеновійович, Гузар Уляна Євгенівна // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 28. – С. 5.
 9. Паска М. Унікальність підготовки фахівців спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» / Марія Паска, Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 314–316.
 10. Руденко В. Сучасні тенденції формування маркетингової політики закладів готельно-ресторанного бізнесу / Владислава Руденко, Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 293–294.
 11. Руденко В. Формування та реалізація маркетингової політики підприємств індустрії гостинності / Владислава Руденко, Уляна Гузар // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 129–130.
 12. Тихоновський М. Методи забезпечення ефективного формування корпоративної культури у закладах індустрії гостинності / Максим Тихоновський, Уляна Гузар // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 295–296.
 13. Холявка В. З. Історичні аспекти становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні та світі / Холявка В. З., Гузар У. Є., Лешко Х. С. // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 56. – С. 90–96.
 14. Проблеми формування іміджу підприємств індустрії гостинності в умовах пандемії / Гузар У. Є., Голод А. П., Паска М. З., Феленчак Ю. Б., Стахів І. М. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. – 2021. – Vol. 3, N 38. – P. 447–455. (WebofScience)

2020:

 1. Гузар У. Маркетинг у готельно-ресторанному бізнесі / Уляна Гузар, Марія Загоруй // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 18–21.
 2. Гузар У. Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Гузар У. Є., Музика Ю. // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 34–36.
 3. Гузар У. Сучасні особливості тайм-менеджменту в ресторанному бізнесі / Уляна Гузар, Валентина Лиходій // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 15–17.
 4. Гузар У. Є. Виживання ресторанів в умовах пандемії / Гузар У. Є., Чапінська М. М., Феджага С. П. // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Дубляни. – 2020. – Ч. 1. – С. 326–327.
 5. Гузар У. Є. Вплив пандемії на світову кіноіндустрію / Гузар У. Є. Калитин Р. Р. // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Дубляни, 2020. – Ч. 1. – С. 286–288.
 6. Гузар У. Є. Маркетинг інновацій як інструмент ефективної діяльності підприємства / Гузар У. Є., Куцмида А. Т. // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (до 90-річ. заснув. ХНТУСГ). – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 162–164.
 7. Гузар У. Є. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії / Гузар У. Є. Дуткевич Т. М. // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Дубляни. – 2020. – Ч. 1. – С. 281–282.
 8. Гузар У. Є. Особливості підбору персоналу на підприємствах / Гузар У. Є., Фесун С. В., Гуль Я. В. // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Дубляни. – 2020. – Ч. 1. – С. 238–240.
 9. Гузар У. Є. Особливості управління інноваційним розвитком на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу / Гузар У. Є., Козяр І. В., Косінова Я. Р. // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (до 90-річ. заснув. ХНТУСГ). – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 134–137.
 10. Гузар У. Є. Особливості формування корпоративної культури підприємств готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / У. Є. Гузар, О. І.Завидівська, О. М. Кулик // Східна Європа, бізнес та управління. – 2020. – № 2(25). – С. 188–194. – Режим доступу: http://www.eastemeuropeemb.in.ua/25-2020-ukr
 11. Гузар У. Є. Особливості формування маркетингу готельного господарства / Гузар У. Є., Музика Ю. В. // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (до 90-річ. заснув. ХНТУСГ). – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 207–209.
 12. Гузар У. Є. Психологічна реакція населення різних країн на світову пандемію / Гузар У. Є., Козяр І. В., Косінова Я. Р. // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Дубляни. – 2020. – Ч. 1. – С. 288–290.
 13. Гузар У. Є. Розвиток розумних технологій в готельно-ресторанному бізнесі / Гузар У. Є. Фесун С. // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (до 90-річ. заснув. ХНТУСГ). – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 301–302.
 14. Гузар У. Є. Стратегії підвищення конкурентоспроможності готельної індустрії / Гузар У. Є., Дубик Н.О., Малічевська Х. М. // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Дубляни, 2020. – Ч. 1. – С. 279–281.
 15. Гузар У. Є. Сучасні аспекти розвитку гостинності в Україні / Гузар У. Є., Музика Ю. В. // Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. –  Дубляни, 2020. – Ч. 1. – С. 299–300.
 16. Гузар У. Є. Сучасні якості менеджера готельно–ресторанного бізнесу / Гузар У. Є. // Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (24 листопада 2020 р.). – Мелітополь : ТДАТУ, 2020. – С. 237–239.

2019:

 1. Гузар У. Особливості формування ефективної команди на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу / У. Гузар // Економіка, освіта, технології в контексті глобальних трансформаційних імператив розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 16-17 жовтня 2019 року). – Черкаси, 2019. – С. 184–187.
 2. Гузар У. Корпоративна культура в системі управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу / У. Гузар, Н. Дубик, Х. Малічевська // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 16–18 жовтня 2019 р.). – Херсон, 2019. – С. 402–404.
 3. Копелюк О. І. Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства / О. І. Копелюк, У. Є. Гузар, С. В. Гута // Бізнес-інформ. – 2019. – № 3. – С. 229–234.
 4. Семів Л. К. Соціальна відповідальність інноваційних інститутів /Л. К. Семів, У. Є. Гузар // Інтеграція України в європейський і світовий простір : зб. тез XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (24 травня 2019 року). – Львів, 2019. – С. 141–142.

[згорнути]
ГРИНЬКІВ МИРОСЛАВА ЯКІВНА

2023:

 1. Маєвська С. М. Пропорційно-конституційні особливості будови тіла представників деяких видів одноборств / Маєвська С. М., Гриньків М. Я. // Modern research in world science : Proceedings of XI International scientific and practical conference (29–31 January). – Lviv, 2023. – Р. 85–91.
 2. Маєвська С. Фізичний розвиток та склад тіла спортсменів, що займаються східними одноборствами / Маєвська Софія, Гриньків Мирослава // Modern research in world science : The 12th International scientific and practical conference (February 26-28). – Lviv, 2023. – Р. 100–105.
 3. Порівняльна характеристика морфофункціональних особливостей тілобудови дівчат ігрових видів спорту / Андрій Павлишин, Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Валерій Мельник, Іван Каратник // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : зб. ст. Міжнар. ХІХ наук. конф. (3 лют. 2023 р.). – Харків : ХДАФК, 2023. – Т. 1. – С. 94–99.
 4. Посібник для виконання самостійних робіт / Маєвська С., Гриньків М., Куцериб Т., Вовканич Л., Федьків М., Музика Ф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 80 с.

2022:

 1. Anthropometric characteristic and body composition of female students involved in volleyball training / Tetiana Kutseryb, Myroslava Hrynkiv, Lyubomyr Vovkanych, Fedir Muzyka, Valeryi Melnyk // Anthropological Review. – 2022. – Vol. 85(4). – Р. 31–42. https://doi.org/10.18778/1898-6773.85.4.03 (Scopus)

2021:

 1. Латинсько-англійсько-український словник анатомічних термінів / Крась С. І.,Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Музика Ф. В. – Львів : ЛДУФК, 2021. – 280 с. – ISBN 978-617-7336-77-7

2020:

 1. Куцериб Т. Анатомія людини з основами морфології : навч. посіб.-практикум / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – 252 с.
 2.  Особливості тілобудови дівчат ігрових видів спорту / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Андрій Павлишин, Михайло Лопушанський // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 4. – С. 103–104.

2019:

 1. Куцериб Т. Анатомія людини з основами морфології : навч. посіб. / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика. – Львів: ЛДУФК, 2019. – 86 с.
 2. Музика О. Морфологічні особливості баскетболісток / Остап Музика, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК, 2019. – Вип. 23, т. 4. – С. 100–101.
 3. Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії („Нормальна анатомія” та „Нормальна фізіологія”) : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 146 с.
 4. Influence of basketball training on the features of women’s physique / Tetiana Kutseryb,  Myroslava Hrynkiv, Lyubomyr Vovkanych, Fedir Muzyka // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol.19 (4), аrt 361. – Р. 2384–2389. (Scopus)

2018:

 1. Гриньків М. Нормальна анатомія : навч. посіб. для лаборат. занять і самост. роботи / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 226 с.
 2. Вплив занять баскетболом на фізичний розвиток баскетболісток / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Федір Музика //Спортивна наука України. – 2018. – № 2(84). – С. 9–13. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/737/712
 3. Морфологічні особливості тілобудови спортсменів гірськолижного спорту / Куцериб Т. М., Гриньків М. Я., Павлишин А. В., Музика О. Ф. // Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2018. – С. 142–145.
 4. Kutseryb T. Morphological Traits of Sking Representatives / Tetiana Kutseryb, Myroslava Hrynkiv, Fedir Muzyka // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 367.
 5. Вплив занять баскетболом на фізичний розвиток баскетболісток [Електронний ресурс] / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2018. – № 2(84). – С. 9–13. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/737/712

2017:

 1. Бабич В.Особливості фізичного розвитку представників ігрових видів спорту / Вікторія Бабич, Юрій Лежнюк, Мирослава Гриньків// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 1. – С. 6–7.
 2. Peculiarities of the somatotype of athletes with different directions of the training process / Tetiana Kutseryb, Lyubomyr Vovkanych, Myroslava Hrynkiv, Sofia Majevska, Fedir Muzyka // Journal of physical education and sport. – 2017. –Vol. 17, is. 1. – P. 431–435. (Scopus)

2016:

 1. Адаптаційні зміни морфологічних показників організму спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу / Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Софія Маєвська, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3/4. – С. 36 – 42. (Index Copernicus)

2015:

 1. Гриньків М. Я. Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : навч. посіб. / Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Музика Ф. В. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 304 с. – ISBN 978-966-2328-80-6
 2. Навчальний посібник для лабораторних занять з курсу «Анатомія людини» / М. Я. Гриньків, Ф. В. Музика, С. М. Маєвська, Т. М. Куцериб. – Вид. 3-тє, онов. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 128 с.
 3. Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Куцериб Т. М. ; за ред. Федора Музики. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 204 с. – ISBN 978-966-2328-21-9.
 4. Аналіз соматотипу спортсменів-одноборців / Любомир Вовканич, Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 99 – 103.
 5. Аналіз соматотипу представників різних спортивних спеціалізацій / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 3(21). – С. 3 – 10.
 6. Роль морфологічних чинників у визначенні сили ізометричного скорочення м’язів–згиначів пальців кисті [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась // Спортивна наука України. – 2015. – № 3. – С. 3 – 8. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/327/316

2014:

 1. Музика Ф. Анатомія людини : навч. посіб. / Федір Музика, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 360 с. – ISBN 978-966-2328-70-7.
 2. Варіабельність серцевого ритму як критерій спортивного відбору та оцінювання функціонального стану спортсменів / Л. С. Вовканич, М. Я. Гриньків, Т. М. Куцериб, Ф. В. Музика // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, №3. – С. 163.
 3. Латинсько-українсько-російський словник анатомічних термінів / Крась С. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Музика Ф. В. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-2328-68-4.
 4. Морфологічний профіль каратистів версії WKF / Софія Маєвська, Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Федір Музика // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 2. – С. 35 – 43.
 5. Особливості пропорцій тіла представників карате версії WKF / С. М. Маєвська, Т. М. Куцериб, М. Я. Гриньків, Л. С. Вовканич, С. І. Крась, Ф. В. Музика // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю утворення кафедри біології і основ здоров’я ДЗ «ПНПУ ім. К. Д. Ушинського». – О., 2014. – Ч. 2. – С. 148 – 152.
 6. Особливості пропорцій тіла та соматотипу представників карате версії WKF / Куцериб Т. М., Музика Ф. В., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 175 – 179.
 7. Порівняльний аналіз складу тіла гопаківців з використанням антропометричного методу та біоімпедансометрії / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика, Микола Величкович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип.18, т. 3. – С. 107 – 113.

2013:

 1. Методичні підходи до оцінювання рівня соматичного здоров’я : [метод. посіб.] / Є. О. Яремко, Л. C. Вовканич, М. Я. Гриньків, Ю. О. Павлова. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 124 с.
 2. Морфологічні особливості спортсменів, що займаються рукопашем гопак / М. Гриньків, Т. Куцериб, Л. Вовканич, Ф. Музика, С. Крась // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 17. – С. 45 – 51.
 3. Морфофункціональні особливості борчинь вільного стилю / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Федір Музика // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 73 – 78.
 4. Навчальний посібник для лабораторних занять з курсу «Анатомія людини» / Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Маєвська C. М., Куцериб Т. М. – Вид. 2-ге, допов. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 128 с.
 5. Спортивна морфологія та фізіологія спорту і фізичного виховання у запитаннях та відповідях : [навч. посіб.] / Л. C. Вовканич, Д. І. Бергтраум, М. Я. Гриньків [та ін.] – Л. : Сполом, 2013. – 104 с.

2012:

 1. Гриньків М. Індивідуальні коливання серцевого ритму як критерій адаптації кваліфікованих спортсменів до фізичних навантажень / Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 52 – 58.
 2. Музика Ф. В. Тестові завдання з дисципліни “Анатомія людини” / Музика Ф. В., Кулітка Е. Ф., Гриньків М. Я. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 130 с.
 3. Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту у запитаннях та відповідях / [Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф., Кургалюк Н. М.]. – Л. : Сполом, 2012. – 95 с.
 4. Морфологічні прояви адаптації організму борчинь вільного стилю до фізичних навантажень / Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Маєвська С. М. // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали IX наук.-практ. конф. – О., 2012. – С.40 – 44.
 5. Навчальний посібник для лабораторних занять з курсу „Анатомія людини” / Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Маєвська С. М., Куцериб Т. М. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 90 с.

2011:

 1. Контроль функционального состояния прыгунов в высоту с использованием физиологических и морфологических параметров / Вовканыч Л. С., Бергтраум Д. И., Гринькив М. Я., Маевска С. М. // Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура : материалы ІІ Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. – Сочи, 2011. – С. 56 – 57.
 2. Методичні вказівки для студентів факультету спорту, фізичного виховання, здоров’я людини і туризму із вивчення дисципліни “Анатомія людини» за модульною програмою викладання / Музика Ф. В., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2011. – 37 с.
 3. Методичний посібник для складання державного іспиту з „Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2011. – 80 с.
 4. Модельні морфологічні характеристики спортсменів окремих видів спорту швидкісно-силового характеру тренувального процесу / Маєвська С. М., Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Старостюк Г. К. // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту : матеріали VII електрон. Всеукр. наук. конф. – Х., 2011. – С. 8 – 10.
 5. Модельні характеристики спортсменів окремих видів спорту із швидкісно-силовою спрямованістю тренувального процесу / Маєвська С. М., Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Старостюк Г. К. // Теорія і методика фізичного виховання. – 2011. – № 3. – С. 36 – 41.
 6. Особливості фізіологічних функцій та морфологічних характеристик стрибунів у висоту високої кваліфікації / Бергтраум Д. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М. // Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці : тези доп. наук.-практ. конф., присяченої 110-річчю від дня народження заслуженого діяча науки України проф. Я. П. Склярова. – Л., 2011. – С. 12 – 13.
 7. Показники варіабельності серцевого ритму спортсменів швидкісно-силових видів спорту / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Антоніна Дунець-Лесько, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 65 – 70.
 8. Спортивна морфологія : навч. посіб. / авт. кол. : Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Малицький А. В. ; за ред. Ф. Музики. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 159 с. – ISBN 978-966-2328-21-9.

2010:

 1. Гриньків М. Особливості серцевого ритму спортсменів із швидкісно-силовою спрямованістю тренувального процесу / М. Гриньків // Фізіологічний журнал : матеріали XVIII З’їзду Укр. фізіол. т-ва з міжнар. участю. – 2010. – № 2, т. 56. – С. 255 – 256.
 2. Довідник для складання державного іспиту з „Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту” для бакалаврів факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету заочного навчання / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2010. – 78 с.
 3. Морфологічна модель стрибуна у висоту / Маєвська С. М., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Конестяпін В. Г. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 6. – С. 17 – 18, 35 – 36.

2009:

 1. Спортивна морфологія : навч.-метод. посіб. до лаборатор. занять із курсу „Спорт. морфологія” : для вищ. навч. закл. галузі фіз. виховання, спорту та здоров′я людини / Музика Ф. В., Баранецький Г. Г., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Маєвська С. М., Малицький А. В. – Л. : Сполом, 2009. – 77 с. – ISBN 978-966-665-558-8.

2008:

 1. Порівняльний аналіз показників варіаційної пульсометрії та біоенергетичного статусу у кваліфікованих спортсменів-каратистів / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець, Мирослава Гриньків, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 47 − 50.

2007:

 1. Маєвська С. М. Методичний посібник до самостійної роботи з анатомії для студентів факультету спорту та факультету фізичного виховання / Маєвська С.М., Гриньків М.Я., Дунець А.В. – Л. : Сполом, 2007. – 47 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Анатомія людини” для студентів факультетів спорту, факультету фізичного виховання та факультету здоров’я людини і туризму / М. Я.Гриньків, Ф. В. Музика, А. В. Малицький, С. М. Маєвська, А. В. Дунець. – Л. : Сполом, 2007. – 74 с.

2006:

 1. Гриньків М. Я. Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : навч.посіб./ Гриньків М. Я., Баранецький Г. Г. – Л. : Укр. технології, 2006. – 123 с.
 2. Яремко Є. Сторінки історії наукової та педагогічної діяльності кафедри анатомії і фізіології / Є. Яремко, М. Гриньків, Л. Вовканич // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 4. – С. 34 − 39.

2004:

 1. Гриньків М. Я. Роль кальцію у забезпеченні секреторної діяльності підшлункової залози / М. Я. Гриньків, М. О. Гальків // Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи : матеріали міжнар. конф., приуроч. до 80-літтю з дня народження  проф. І. В. Шостаковської. – Л., 2004. − С. 21.
 2. Гриньків М. Я. Ритм серця і стан центральної гемодинаміки у легкоатлетів-бігунів на різні дистанції / М. Я. Гриньків, П. П. Дацків // Адаптационные возможности детей и молодежи : материалы V науч-практ. междунар. конф. – О., 2004. – С. 70 − 72.
 3. Яремко Є. О. Адаптаційні та функціональні можливості кардіогемодинаміки у легкоатлетів-бігунів за умов дозованих фізичних навантажень / Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, П. П. Дацків // Актуальні проблеми розвитку руху „Спорт для всіх” у контексті європейської інтеґрації України. – Т., 2004. – С. 150 − 152.

2003:

 1. Гриньків М. Я. Зміст моніторингу стану здоров’я школярів: Метод. вказ.для оцінки стану здоров’я школярів / Гриньків М. Я., Вовканич Л. С. // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Л., 2003. – С. 95 − 105.
 2. Вовканич Л. С. Методичні вказівки для оцінки стану здоров’я школярів (антропометричні та фізіометричні методи) / Вовканич Л. С., Гриньків М. Я. – Л., 2003. – 12 с.

2002:

 1. Гриньків М. Я. Вегетативна регуляція серцевого ритму при фізичних навантаженнях / М. Я. Гриньків // Клінічна і спортивна фізіологія : матеріали міжнар. конф. – Л., 2002. – С. 56.
 2. Гриньків М. Я. Вплив занять оздоровчим бігом на фізичний розвиток, стан кардіореспіраторної системи і фізичну працездатність дітей середнього шкільного віку / Гриньків М. Я., Чопик М. М. // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ІV Міжнар.наук.-практ. конф. – О., 2002. – С. 15 − 16.
 3. Яремко Є. О. Адаптаційні можливості спортсменів на анаеробні навантаження / Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, Є. М. Голубій // Фізіологічний журн. – 2002. − Т. 48, № 2. – С. 184.
 4. Яремко Є. О. Сенсомоторні можливості організму при ізометричних та динамічних силових навантаженнях / Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, П. П. Даньків // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 2002. – С. 102 − 104.
 5. Metabolic and physiological adaptational Reaction of Sportsmen to a beatching strength loadings / Y. O. Yaremko, M. Y. Hrynkiv, D. I. Bergtraum, Y. M. Golubiy, Z. I. Korutko // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – Lublin, 2002. – Vol. 15, № 2. – P. 271 −274.

2001:

 1. Клевець М. Ю. Роль Са 2+ у регуляції діяльності секреторних клітин травних залоз / Клевець М. Ю., Гриньків М. Я., Манько В. О // Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці. – Л., 2001. – С. 31.

2000:

 1. Гриньків М. Я. Зміни серцевого ритму важкоатлетів у відповідь на ритмічні силові навантаження / М. Я. Гриньків // Адаптаційні можливості дітей і молоді : матеріали ІІІ Міжнародної наук. конф. – О., 2000. – С. 17 − 18.
 2. Фізіологічні і метаболічні прояви адаптації у студентів-спортсменів на дозовані силові навантаження / Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, Є. М. Голубій, Д. І. Бергтраум // Актуальні проблеми фізичної культури. – Запоріжжя, 2000. – С. 175 − 177.

1997:

 1. Гриньків М. Я. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Спортивна морфологія” / Гриньків М. Я. , Малицький А. В., Музика Ф. В.. – Л., 1997. – 29 с.
 2. Кардіогемодинамічні та нейрофізіологічні реакції спортсменів на силові навантаження / Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, Ф. В. Музика, Д. І. Бергтраум // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 174.

[згорнути]
ГУЗЕНКО ІРИНА ІЛЛІВНА

2023:

 1. Гузенко І. Проблеми функціонування і державного статусу української мови в умовах російсько-української війни 2014 –2023 рр. / Ірина Гузенко // Російсько-українська війна: історія та сучасність : кол. моногр. / наук. ред. Олег Полянський ; упоряд. Олег Полянський, Руслана Труба. – Львів : Растр-7, 2023. – С. 137–149.
 2. Дисперсійний аналіз екскреції катехоламінів у лучників після застосування методики психорегувального тренування / Богдан Виноградський, Марія Сибіль, Марта Бура, Анастасія Гузенко, Ірина Гузенко  Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 100–103.

2022:

 1. Гузенко І. Стиль страв молекулярної кухні / Ірина Гузенко, Ольга Радзімовська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 156–158.
 2. Інновації в готельно-ресторанній індустрії / Паска Марія, Радзімовська Ольга, Гузенко Ірина, Гузенко Анастасія, Холявка Володимир // Humanities Studies. – 2022. – Вип. 12(89). – С. 153–159. DOI https://doi.org/10.26661/hst-2022-12-89-17
 3. Гуменна М. Проблеми та перспективи розвитку кейтерингу в Україні / Марта Гуменна, Ірина Гузенко // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 51–52.
 4. Сучасні еталони корпоративної культури викладача вищої школи / О. Турчак, М. Поцюрко, І. Гузенко, А. Гузенко // Humanities studies. – 2022. – Вип. 12 (89). – С. 84–92.
 5. Турчак О. В.Нормативно-правова база з організації діяльності військово-історичних музеїв (кімнат бойових традицій) у Збройних Силах України /Турчак О. В., Надрага М. С., Гузенко І. І. // Аналітико-порівняльне правознавство. – 2022. – Вип 4. – С. 221–225. http://app-journal.in.ua/2022-4
 6. Paska M. Implementation of the concept of healthy food in restaurants / Mariia Paska, Olga Radzimovska, Iryna Guzenko // EUREKA: Life Sciences. – 2022. – N. 4. – P. 48–53. DOI: 10.21303/2504-5695.2022.002655 (IndexCopernicus)

2021:

 1. Гузенко І. Праці Валентина Мороза – настільна книга для усіх, кому не байдужа доля України. Спогади / Ірина Гузенко // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. –  Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 219–222.
 2. 2020:
 3. Гузенко І. І. Технологізація професійних вмінь персоналу у готельно-ресторанній справі // Scientific achievements of modern society : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Ліверпуль, 1–3 квітня 2020 року). – Ліверпуль, 2020. – С. 347–350. URL: https://sci-conf.com.ua
 4. Гузенко І. І. Зручні сервіси для туриста на ринку індустрії гостинності / ГузенкоІ. І., Холявка В. З., Радзімовська О. В. // Perspectives of world science and education : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Осака, 22–24 квітня 2020 року). – Осака : CPN Publishing Group, 2020. – С. 382–390. URL: http://sciconf.com.ua.
 5. Гузенко І. І. Освітні професійні етичні стандарти для спортсмена / Гузенко І. І. // Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27–28 березня 2020 року). – Київ : Інститут інноваційної освіти, 2020. – С. 7–14. URL: http://novaosvita.com.
 6. Гузенко І. І. Теоретичні засади формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури / І. І. Гузенко, М. О. Горошко // Педагогічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 27–28 березня 2020 р.). – Херсон: Гельветика, 2020.  http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/ped/archive/1134/
 7. Гузенко І. І. Професійний імідж спортсмена як публічної особи / Гузенко І. І. // Сучасний рух науки : матеріали X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 2–3 квітня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – С. 328–333.URL:http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/8010/1/P%201.pdf
 8. Берко П. Про здобутки Асоціації Незалежних Українських Митців / Берко П., Гузенко І., Журавчак Ю. // Матеріали круглого столу з нагоди 80-літнього ювілею заслуженого художника України Яреми Оленюка (14 жовтня 2020 року) / за ред. проф. М. Зимомрі. – Борислав, 2020. – С. 25–32.
 9. 2017:
 10. Гузенко І. І. Підприємницькі ініціативи /Гузенко І. І. // Маркетингові інновації навчальних закладів у зацікавленні абітурієнта : матеріали конф. Київ. нац. уні-ту технологій та дизайну. – Київ, 2017. – С. 148–150.

2014:

 1. Риторика : навч.-метод. посіб. з курсів «Основи риторики» та «Професійна риторика» для студентів ЛДУФК / уклад. Гузенко І. І. – Л., 2014. – 328 с.
 2. Гузенко И. И. Пути и условия повышения эффективности воздействия средств воспитательной работы на формирование личности будущего учителя физической культуры / Гузенко И. И. // Вестник ЗабГУ. – 2014. – № 4(107). –С. 26 – 30.

2013:

 1. Гузенко І. Виховний чинник у формуванні мовної грамотності студентів / Ірина Гузенко // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2013. – Вип. 3. – С. 154 – 166.

2011:

 1. Гузенко І. І. Удосконалення мовлення спортовця як запорука ефективної професійної підготовки / Гузенко І. І. // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю : зб. наук. ст., присвяч. 65-річчю ЛДУФК. – Л., 2011. – С. 100 – 111.
 2. Берко П. Еволюція філософського світогляду Лесі Українки / Берко П., Гузенко І., Борищак М. // Вісник Львівської держ. фінанс. академії. Серія: Гуманітарні науки. – Л., 2011. – С. 126 – 138.

2010:

 1. Борищак М. О. Взаємозв’язок гуманітарної та професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту / Борищак М .О., Гузенко І. І. // Вісник Львівської державної фінансової академії. Серія: Гуманітарні науки. – Л., 2010. – № 10. – С. 100 – 112.
 2. Борищак М. О. Взаємозв’язок гуманітарної та професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту / Борищак М .О., Гузенко І. І. // Вісник Львівської державної фінансової академії. Серія: Гуманітарні науки. – Л., 2010. – № 10. – С. 100 – 112.

2009:

 1. Борищак М. О. Біоетичне розуміння евтаназії / М. О. Борищак, І. І. Гузенко, Б. Д. Кордис // Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. − К., 2009.
 2. Борищак М. О. Роль фізичної культури у зміцненні власного здоров’я і волі у контексті біоетики / М. О. Борищак, І. І. Гузенко, Б. Д. Кордис // Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. − К., 2009.

2008:

 1. Берко П. Г. Філософський світ П. Куліша / П. Г. Берко, М. О. Борищак, І. І. Гузенко // Історія і журналістика: концепція історичної правди : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2008. – С. 65 − 71.

2006:

 1. Гузенко І. Культура спілкування як умова формування особистості майбутнього вчителя фізичної культури / І. Гузенко // Гуманітарний вісн.: зб. наук. пр. каф. соц. і гуман. дисц. – Л. : ЛДФА, 2006. – С. 138 − 142.
 2. Гузенко І. Програми з курсів „Основи риторики” та „Професійна риторика” / Ірина Гузенко. – Л. : ЛДУФК, 2006. – 148 с.
 3. Борищак М. Іван Франко про гармонійні взаємини в родині / Борищак М., Гузенко І. – Дрогобич, 2006. – С. 50 − 51.
 4. Берко П. Світоглядне розуміння туризму / Павло Берко, Микола Борищак, Ірина Гузенко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 23 − 26.
 5. Навчальний посібник з курсів „Основи риторики” і „Професійна риторика” / уклад. І. Гузенко. – Л., 2006. – 76 с.
 6. Програми з курсів „Основи риторики” та „Професійна риторика” / уклад. І. Гузенко. – Л., 2006. – 148 с.

2005:

 1. Гузенко І. Масові виховні заходи у вищому навчальному закладі фізичної культури / Ірина Гузенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 3. – С. 147 − 153.
 2. Берко П. Г. Методологічні засади виховання молоді на сучасному етапі / Берко П. Г., Гузенко І. І. //Лабіринти еволюції становлення людини і людства : матеріали Міжнар. конф. – К., 2005. – Ч. 2. – С. 1 − 2.
 3. Берко П. Г. Вплив здорового способу життя на національний характер українського народу / Берко П. Г., Борищак М. О., Гузенко І. І. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 7. – С. 10 − 17.

2004:

 1. Гузенко І. Методика удосконалення морально-етичних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту / Ірина Гузенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 4. – С. 98 − 104.

2003:

 1. Гузенко І. Особливості формування  педагогічних якостей вчителя фізичної культури / І. Гузенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 18. – С. 57 − 61.
 2. Борищак М. Національно-патріотичне і військово-фізичне виховання студентів та курсантів в Україні / М. Борищак, І. Гузенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. – № 17. – С. 71 − 77.

2002:

 1. Гузенко І. І. Особливості підготовки вчителя фізичної культури до виховання у молоді національної свідомості /
 2. І. Гузенко, М. О. Борищак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 520 − 524.

[згорнути]
ГУЗІЙ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

2023:

 1. Guzii О. Multifunctional changes in the athletes’ body during the formation of autonomic regulations’ overstrain under the influence of training load / Oksana Guzii, Anatolii Mahlovanyi, Oleksandr Romanchuk // Physical rehabilitation and recreational health technologies. – 2023. – Vol. 8, N. 2. – P. 91–104. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2023-8(2).03 (Scopus)
 2.  Comparative features of the morphometric correlates of blood pressure response to physical load of qualified athletes in some sports / Oleksandr Romanchuk, Oksana Guzii, Anatolii Mahlovanyi, Stepan Sereda, Marian Ostrovskyy // Physical rehabilitation and recreational health technologies. – 2023. – Vol. 8, N. 1. – P. 3–12. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2023-8(1).01 (Scopus)

 

2022:

 1. Гузій О. Щодо алгоритмізації індивідуальних змін кардіореспіраторної системи у атлетів при відновленні після інтенсивних фізичних навантажень / Оксана Гузій // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 141–158.
 2. Родич Д. Вплив фізичної терапії на рухливість колінного суглобу осіб з гонартрозом / Родич Діана, Гузій Оксана // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : The 11 th International scientific and practical conference (April 24-26, 2022,Germany). – Berlin, 2022. – Р. 101–105.

2021:

 1. Гузій О. В. Клінічно значущі суб’єктивні ознаки висококваліфікованих спортсменів з різними типами регуляції серцевого ритму / Гузій О. В., Магльований А. В., Трач В. М. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки. – 2021. – Т. 14, № 1. – С. 84–92.
 2. К вопросу индивидуализации оценки состояния организма спортсменов / Романчук A., Гузий O., Будзын В., Рыбчич И, Руденко Р.  // Journal of physical rehabilitation and sports medicine. – 2021. – Vol. 3(1). – P. 123–138.
 3. Сравнительная характеристика сенсомоторной функции спортсменов, имеющих оптимальный тип регуляции сердечного ритма / Романчук A., Гузий O., Будзын В., Жарская Н, Гавелко Г. //  Journal of physical rehabilitation and sports medicine. – 2021. – Vol. 3(1). – P. 37–43.
 4. Guzii O. V. Clinically significant subjective features of highly qualified athletes with different types of cardiac rhythm regulation / O. V. Guzii, A. V. Мahlovanyi, V. M. Trach // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2021. – Т. 14, № 1(35). – С. 84–92.(IndexCopernicus)
 5. Dynamics of HRV Indices in Highly Qualified Athletes in the Formation of Overstrain by Sympathetic and Parasympathetic Types under Physical Training / Guzii O. V., Romanchuk A. P., Maglyovanyi A.V., Trach V.M. //  5th International Eurasian Conference On Sport Education, Society (Ukraine, 9-11 July ). – Lviv, 2021. – Р. 83–84.
 6. Post-loading dynamics of beat-to-beat blood pressure variability in highly trained athletes during sympathetic and parasympathetic overstrain formation / Oksana Huzii, Аleksandr Romanchuk, Anatolii Mahlovanyi, Volodymyr Trach // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(5), аrt 350. – Р. 2622–2632. (Scopus)
 7. Using Synchronization’s Indicator of Cardiac Output and Ventilatory Volume / Romanchuk A., Budzyn V., Guzii O., Rybchych I., Zharska N., Rudenko R. //  5th International Eurasian Conference On Sport Education (Ukraine, 9–11 July). – Lviv, 2021. – Р. 71–74.

2020:

 1. Гузій О. В. Особливості морфо-функціонального стану спортсменів з нетиповими варіантами змін автономної регуляції серцевого ритму у відповідь на фізичне навантаження / Гузій О. В., Романчук О. П., Магльований А. В. // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – 2020. – № 5(2). – С. 4–10.
 2. Гузій О. В. Сенсомоторні показники як критерії впливу інтенсивних фізичних навантажень на організм спортсмена / Гузій О. В., Романчук О. П., Магльований А. В. // Український журнал медицини, біологіі та спорту. – 2020. – Т. 5, № 3(25). – С. 351–359. (IndexCopernicus)
 3. Гузій О. В. Сучасні підходи до об’єктивізації функціонального стану організму спортсменів при поточних обстеженнях / Гузій О. В., Романчук О. П. // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – 2020. – № 5(1). – С.  8–18.
 4. Гузій О. В. Центральний рівень сенсомоторної регуляції спортсменів при формуванні перенапруження серцево-судинної системи / Гузій О. В., Романчук О. П. // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – 2020. – № 5(1). – С. 41–51.
 5. Романчук О. П. Особливості регуляції дихальної системи при формуванні перенапруження серцево-судинної системи за парасимпатичним типом / Романчук О. П., Гузій О. В. // Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини : зб. тез ІІІ молодіжної наук.-практ. конф. з міжнар. участю (19–20 червня 2020 року). – Харків, 2020. – C. 17–22.
 6. Romanchuk A. P. Peculiarities of Changes in Respiratory Variability under the Influence of Training Load in Athletes with Cardiovascular Overstrain by Sympathetic Type / Romanchuk A. P., Guzii O. V. // International Journal Of Education And Science. – 2020. – Vol. 3(2). – P. 54. (Index Copernicus)
 7. Romanchuk O.P. Sensorimotor criteria for the formation of the autonomic overstrain of the athletes’ cardiovascular system / Romanchuk Olexander Petrovych, Guzii Oksana Volodymyrivna // International Journal of science annals. – 2020. – Vol. 3, № 1. – Р. 45–53. (Index Copernicus)
 8. Відношення висококваліфікованих спортсменів до засобів відновлення організму в умовах навчально-тренувального процесу / О. В. Гузій, А. В. Магльований, О. П. Романчук, В. М. Трач // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – 2020. – № 5(3). – С. 12–20.

2019:

 1. Гузій О. В. Щодо гемодинамічних критеріїв прогнозування неадекватності тренувального навантаження / Гузій О. В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 5(113)19. – С. 38–42. (ВАК, Index Copernicus)
 2. Гузій О. В. Зміни типів автономної регуляції серцевого ритму за впливу інтенсивних фізичних навантажень / Гузій О. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 10(118)19. – С. 43–49. (ВАК, Index Copernicus)
 3. Romanchuk  A. Features of the Blood Pressure Variability of Athletes with Different Levels of Functional State of the Body / Alexander P. Romanchuk, Oksana V. Guzii// Journal of Education, Health and Sport. – 2019. – Vol. 9, N 3. – P. 11–20. (Index Copernicus)
 4. Вплив тренувального навантаженняна організм спортсменів / Гузій О. В., Магльований А. В., Романчук О. П., Трач В. М. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 4(112)19. – C. 38–43. (ВАК, Index Copernicus)
 5. Polyfunctional express-evaluation criteria of the sportsman organism state / Oksana Guzii, Olexander Romanchuk, Anatoliy Mahlovanyi, Volodymyr Trach // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19(4), аrt 356. – P. 2352–2358. (Scopus)

2018:

 1. Гузій О. В. Покращення рухової активності дітей з хворобою Шейермана-Мау / Гузій О. В., Шиян О. І., Будзин В. Р. // Освіта і здоров’я підростаючого покоління. – 2018. – С. 28–31.
 2. Гузій О. В. Ранговий підхід до оцінки змін показників варіабельності артеріального тиску у діагностиці функціонального стану організму спортсменів / Гузій О. В., Романчук О. П. // Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту : зб. матеріалів конф. – Харків : ХДАФК, 2018. – Вип. 2. – С. 31–34.
 3. Будзин В. Основи медичних знань : навч. посіб. / Будзин Віра, Гузій Оксана. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 148 с. – ISBN 978-617-7336-25-8.
 4. Романчук О. П. Функціональні детермінанти рангів параметрів варіабельності серцевого ритму та їх змін у спортсменів при керованому диханні / Романчук О. П., Гузій О. В. // Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту : зб. матеріалів конф. – Харків : ХДАФК, 2018. – Вип. 2. – С. 108–111.
 5. Guzii O. V. Determinants of the functional state of sportsmen using heart rate variability measurements in tests with controlled respiration / Guzii O. V., Romanchuk A. P. // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 2. – P. 715–724. (Scopus)

2017:

 1. Будзин В. Сучасні підходи до методики проведення занять з лікувальної фізичної культури для дітей з церебральним паралічем / Віра Будзин, Оксана Гудзій, Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 3. – С. 84–85.
 2. Guzii O. V. Heart ratevariability during controlled respiration after endurance training / Guzii O. V., Romanchuk A. P. // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 3. – P. 2024 – 2029. (Scopus)
 3. Analysis of biochemical indicators of disabled athletes in dynamics of physical therapy programs / Rudenko Romanna, Irina Hlozhyk, Oksana Guzii, Tetiana Prystupa // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 4. – P. 2148 – 2151. (Scopus)

2016:

 1. Гузій О. Зміни функціонального стану опорно-рухового апарату дітей з хворобою Пертеса під впливом занять лікувальною фізкультурою / Оксана Гузій, Наталія Жарська, Віра Будзин // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.практ. конф. з міжнар. участю (1213 травня 2016 р.).Львів, 2016. С. 289 293.

2015:

 1. Кіндзер Б. Застосування ката “Санчін” спортсменами-каратистами для прискореного відновлення показників серцево-судинної системи в кіокушинкай карате / Богдан Кіндзер, Оксана Гузій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 73 – 79.
 2. Будзин В. Сучасні підходи до фізичної реабілітації осіб з деформуючим остеоартрозрм / Віра Будзин, Оксана Гузій, Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 21 – 26.

2014:

 1. Будзин В. Особливості біоелектричної активності міокарда та центральної гемодинаміки у футболісток 18–20 років у різні фази оваріально-менструального циклу / В. Будзин, О. Рябуха, О. Гузій // Спортивна медицина. – 2014. – № 1. – С. 87 – 94.
 2. Жарська Н. В. Сучасні підходи щодо оцінки рівня індивідуального здоров’я осіб з ішемічною хворобою серця / Жарська Н. В., Гузій О. В., Будзин В. Р. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18. – С. 308 – 313.
 3. Особливості рухової здатності дітей 4–6 років з хворобою Пертеса / Оксана Гузій, Віра Будзин, Наталія Жарська, Ольга Рябуха // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 645 – 650.
 4. Особливості показників біоелектричної діяльності міокарда та гемодинаміки у футболісток у різні фази оваріально-менструального циклу (ОМЦ) / Віра Будзин, Ольга Рябуха, Оксана Гузій, Наталя Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 39 – 47.
 5. Перспективи підготовки магістрів зі спеціальності “Здоров’я людини” у вищих навчальних закладах / Віра Будзин, Олена Шиян, Ольга Рябуха, Оксана Гузій // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 329 – 333.

2013:

 1. Гузій О. В. Вплив фізичної реабілітації на фізичний розвиток і функціональний стан опорно-рухового апарату у дітей 9–12 років з хворобою Шеєрмана–Мау / Гузій О. В., Жарська Н. В. // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали IV Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2013. – С. 521 – 525.
 2. Гузій О. Особливості опорно-рухового апарату в дітей 9–12 років із хворобою Шеєрмана – Мау / Оксана Гузій, Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 3. – С. 101 – 105.
 3. Гузій О. В. Фізичний розвиток і функціональний стан опорно-рухового апарату у дітей з хворобою Шеєрмана–Мау у динаміці фізичної реабілітації / Гузій О. В., Жарська Н. В. // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали ІV Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2013. – С. 521 – 525.
 4. Киндзер Б. Н. Использование специальных ката в Киокушинкай каратэ для регулирование сердечного ритма у высококвалифицированных спортсменов-каратистов на этапе подготовки к главным соревнованиям / Киндзер Б. Н., Гузий О. В. // Здоровье для всех. – 2013. – № 1. – С. 22 – 27.
 5. Мухін В. М. Вплив лікувальної фізичної культури на стан м’язів черевної стінки в осіб з паховими грижами у післяопераційному періоді / Мухін В. М., Гузій О. В., Жарська Н. В. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук пр. – Вінниця, 2013. – Вип. 15. – С. 478 – 482.

2012:

 1. Гузій О. В. Біохімічні детермінанти ушкодження скелетних м’язів при інтенсивних фізичних навантаженнях / Гузій О. В., Корж В. П., Башкін І. М. // Психологічні, педагогічні і медико-біологічні аспекти фізичного виховання : ІІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2012. – С 313 – 317.
 2. Гузій О. Вплив фізичних навантажень на показники клітинного та гуморального імунітету атлетів спортивних одноборств [Електронний ресурс] / Оксана Гузій, Віктор Корж, Ігор Башкін // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 3 – 12. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/4/Guzij_1.pdf
 3. Верітов О. Підходи щодо профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату дітей, які активно займаються спортивними одноборствами [Електронний ресурс] / Олександр Верітов, Еліна Макарова, Оксана Гузій // Спортивна наука України. – 2012. – № 4. – С. 10 – 18. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/4/Veritov_2.pdf
 4. Трач В. Енергетика м’язової діяльності, засоби її поліпшення та підвищення працездатності спортсменів [Електронний ресурс] / Володимир Трач, Юрій Свистун, Оксана Гузій // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 15 – 23. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/3/Trach_2.pdf
 5. Вплив методики фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи у жінок 50–55 років зі стенокардією напруги ІІ функціонального класу у лікарняний період / Гузій О. В., Жарська Н. В., Сафонова О. В., Сафонов С. А. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. 3. – С. 114 – 116.
 6. Фізична реабілітація осіб ІІ зрілого віку з анкілозуючим спондилоартритом у після лікарняний період / Оксана Гузій, Віра Будзин, Наталя Жарська, Ольга Рябуха // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 3. – С. 64 – 68.

2011:

 1. Гузій О. В. Особливості методики фізичної реабілітації жінок 50–55 років зі стенокардією напруги (ІІ функціональний клас) / Гузій О. В., Жарська Н. В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2011. – № 2. – С. 79 – 83.
 2. Будзин В. Кореляційні портрети біоелектричної діяльності міокарда у футболісток 18–20 років у різні фази ОМЦ / Будзин Віра, Рябуха Ольга, Гузій Оксана // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 2. – С. 45 – 50.
 3. Впровадження методики фізичної реабілітації для осіб з первинним попереково-крижовим радикулітом у післялікарняному періоді / Віра Будзин, Оксана Гузій, Ольга Рябуха, Леся Клос // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 1. – С. 50 – 56.

2010:

 1. Гузій О. Авторська програма фізичної реабілітації осіб другого зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки з приводу захворювань судин на етапі підготовки до протезування / Оксана Гузій, Ольга Микитів // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. − № 1. – С. 69 – 71.
 2. Гузій О. В. Вплив фізичної реабілітації на функціональний стан осіб з гонартрозом І–ІІ ст. на поліклінічному етапі / О. В. Гузій, В. Р. Будзин // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 50. – С. 15 – 19.
 3. Жарська Н. Вплив авторської програми фізичної реабілітації на функціональний стан серцево-судинної системи в осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця / Наталя Жарська, Оксана Гузій // Педагогічні, психологічні і медико-біологічні проблеми диференціації навантажень у фізичному вихованні та спорті : матеріали електрон. наук.-практ. конф. – О., 2010. – С. 219 – 222.
 4. Взаємозв’язок функціонального стану дихальної, серцево-судинної та симпато-адреналової систем глухих дітей молодшого шкільного віку / Х. Є. Гурінович, В. М. Трач, О. В. Гузій, Ю. Д. Свистун // Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Серія: Медицина. – Ужгород, 2010. – Вип. 38, т. 10. – С. 162 – 169.

2009:

 1. Жарська Н. Вплив фізичної реабілітації на стан центральної гемодинаміки у осіб з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) / Наталя Жарська, Оксана Гузій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 76 – 79.
 2. Жарська Н. Оцінка впливу засобів фізичної реабілітації на рівень показників фізичної працездатності у осіб з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) / Жарська Н. В., Гузій О. В. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : [наук. моногр.]. – Дрогобич. 2009. – С. 345 – 351.
 3. Жарська Н. В. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенографія ІІ функціональний клас) у післялікарняний період : організ.-метод. рек. / Жарська Н. В., Гузій О. В. – Л. : Ліга-Прес, 2009. – 88 с.

2008:

 1. Гузій О. В. Застосування засобів фізичної реабілітації у відновленні осіб з набутими мітральними вадами / Гузій О. В., Лозюк  М. Я. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 27. – С. 21 – 23.
 2. Будзин В. Р. Нові підходи до фізичної реабілітації осіб зрілого віку після тотального ендопротезування кульшового суглоба / В. Р. Будзин, О. І. Рябуха, О. В. Гузій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 26. – С. 7 – 10.
 3. Жарська Н. В. Характеристика стану центральної гемодинаміки в осіб з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) / Жарська Н. В., Гузій О. В. // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. ст.]. – Х., 2008. – № 4. – С. 153 – 155.

2007:

 1. Гузій О. В. Вплив засобів фізичної реабілітації на стан серцево-судинної системи осіб ІІ зрілого віку з гіпертонічною хворобою ІІ ступеня у після лікарняний період [Електронний ресурс] / Гузій О. В., Паньонко Н. І. //
 2. Спортивна наука України. – 2007. – № 5. – С. 7. – Режим доступу: http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv
  Жарська Н. Зміни показників ехокардіографії під впливом фізичної реабілітації у осіб ІІ зрілого віку з ішемічною хворою серця: стабільна стенокардія ІІ ФК / Наталя Жарська, Оксана Гузій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л. : Укр. технології, 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 86 – 87.
 3. Жарська Н. Вплив фізичної реабілітації на зміни біохімічних показників крові у осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця: стабільна стенокардія ІІ функціональний клас / Н. Жарська, О. Гузій, В. Трач // Педагогіка, психологія та медико-біоогічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 5. – С. 202 – 204.

2006:

 1. Гузій О. Вплив гідрокінезотерапії на динаміку тонусу м′язів у дітей (9-11 років) з церебральним паралічем / Оксана Гузій, Юлія Галас // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 140 – 142.
 2. Гузій О. Вплив фізичної реабілітації на показники артеріального тиску у осіб після ампутації нижньої кінцівки / О. Гузій, О. Микитів // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 142 – 146.
 3. Гурінович Х. Вплив рухливих ігор на стан дихальної системи та фізичну працездатність глухих дітей молодшого шкільного віку / Христина Гурінович, Оксана Гузій, Володимир Трач // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 2. – С. 172 –176.
 4. Особливості лікувальної фізичної культури і фізичної реабілітації осіб з руховими дисфункціями на сучасному етапі : інформ. карта № державної реєстрації 0206U012608 / В. М. Шевага, А. С. Вовканич, О. В. Гузій, Н. О. Івасик, О. І. Рябуха [та ін.]. – Л., 2006. – 69 с.

2005:

 1. Гурінович Х. Є. Стан серцево-судинної системи глухих дітей молодшого шкільного віку в процесі занять фізичними вправами / Х. Є. Гурінович, О. В. Гузій // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2005. – Вип. 3. – С. 80 – 84.
 2. Гурінович Х. Вплив засобів фізичного виховання на функціональний стан серцево-судинної системи глухих дітей молодшого шкільного віку / Христина Гурінович, Оксана Гузій, Володимир Трач // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 119 – 124.
 3. Трофімчик І. Особливості психічного стану дітей 4-6 років з ДЦП і їх реабілітація засобами фізичної культури / Ірина Трофімчик, Оксана Гузій // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали  IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 200 – 201.

2004:

 1. Гузій О. Зміни психічного стану школярів 13-15 років з церебральним паралічем під впливом фізичної реабілітації / Оксана Гузій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 2. – С. 95 – 98.
 2. Гурінович Х. Є. Особливості показників ехокардіографії у глухих дітей молодшого шкільного віку / Х. Є. Гурінович, О. В. Гузій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2004. – № 11. – С.8 – 12.
 3. Гурінович Х. Є. Стан серцево-судинної системи у глухих дітей молодшого шкільного віку за показниками електрокардіографії / Х. Є. Гурінович, О. В. Гузій // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – № 6. – С. 124 –126.

2002:

 1. Гузій О. В. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 „Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Гузій Оксана Володимирівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Л., 2002. – 19 с.

[згорнути]
ГУЛА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

2020:

 1. Випадок діагностики та ендоскопічного видалення післяопераційного стороннього тіла надпечінкового простору / Ступницький А. І., Гула Г. В., Ступницька Н. Д., Шев’як П. І. // New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine : International scientific and practical conf. (September 25–26, 2020). – Lublin, 2020. – P. 177–181.
 2. Гула Г. В. Стан проблеми фізичної терапії у системі лікування гострої хірургічної патології органів черевної порожнини / Гула Г. В. // New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine : International scientific and practical conf. (September 25–26, 2020). – Lublin, 2020. – P. 75–79.
 3. Гула Г. Фізична терапія при лікуванні гострої хірургічної патології органів черевної порожнини: проблема та напрями дослідження / Ганна Гула // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – Т. 5, № 3(25). – С. 46–51. (IndexCopernicus)

[згорнути]
ГУЛЬ ІВАН ГРИГОРОВИЧ

2023:

 1. Гуль І. Мисливський туризм в умовах євроінтеграційних змін в Україні / Іван Гуль, Володимир Мороз // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 111–113.
 2.  Гуль І. Cамоменеджмент як засіб підвищення рівня розвитку особистості в сучасних економічних умовах / Іван Гуль, Лешек Харатик // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 104–106.
 3. Смирновський С. Чинники ефективності організації змагань з фехтування в умовах комерціалізації виду спорту / Сергій Смирновський, Іван Гуль // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 97–100.
 4.  Косінов М. Напрями удосконалення маркетингової політики підприємств готельної індустрії / Максим Косінов, Іван Гуль // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 149–151.
 5.  Мандрик В. Особливості державного бюджету України у 2023 році та ризики його дохідної частини / Мандрик Василь, Гуль Іван, Мороз Володимир // Інтернаука. Серія: Економічні науки. – 2023. – № 3(71) – С. 197–203. DOI: 10.25313/2520-2294-2023-3-8686 (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Завидівська О. Особливості використання чат-ботів в туристичній сфері / Ольга Завидівська, Іван Гуль І. // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 61–64.
 2. Гуль І. Формування маркетингової політики в закладах вищої освіти України / Іван Гуль, Ольга Завидівська // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 27–29.

2021:

 1. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», ступінь вищої освіти – бакалавр / уклад. Павленчик Наталія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Холявка Володимир Зеновійович, Павленчик Анатолій Олександрович, Атаманюк Дмитро Васильович, Криштанович Світлана Володимирівна, Коркуна Іван Іванович, Іванова Лілія Омелянівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Завидівська Ольга Ігорівна, Стахів Ірина Михайлівна, Петришин Дмитро Юрійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 50 с.
 2. Програма та методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент / уклад. Павленчик Налія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Баранівська Христина Сергіївна, Павленчик Анатолій Олександрович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 22 с.
 3. Програма і методичні вказівки для проходження переддипломної практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент / уклад. Гуль Іван Григорович, Павленчик Наталія Федорівна, Холявка Володимир Зеновійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 24 с.
 4. Завидівська О. І. Аналіз впливу пандемії COVID-19 на молодіжну зайнятість у світі / Завидівська О. І., Завидівська Н. Н., Гуль І. Г. // Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 вересня 2021 р., м. Черкаси). – Черкаси : ЧДБК, 2021. – С. 77–78.
 5. Завидівська О. І. Трудова міграція в Україні під впливом пандемії COVID–19 / О. І. Завидівська, І. Г. Гуль // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сб. труд. XV Междун. науч.-практ. конф., УО «Полесский государственный університет», г. Пинск (Республика Беларусь), 23 апреля 2021 г. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – С. 24–26.
 6. Завидівська О. Аналіз впливу пандемії COVID‑19 на зайнятість населення / Ольга Завидівська, Наталія Завидівська, Іван Гуль // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 261–263.

2020:

 1. Гуль І. Деякі аспекти розвитку мисливського туризму в Україні / І. Гуль, О. Завидівська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – С. 22–24.
 2. Гуль І. Г. Теоретико-методичні підходи до удосконалення системи управління спортивною діяльністю в умовах ринку / І. Г. Гуль, О. І. Завидівська // Review of transport economics and management. – 2020. – № 3(19). – С. 192–199. (фаховевидання, категорія Б)
 3. Гуль І. Г. Теоретичні підходи до формування екологічного маркетингу в спорті / І. Г. Гуль, О. І. Завидівська // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ (Харків, 15 жовтня 2020 року). – Харків : ХНТУСГ, 2020. – С. 74–77.
 4. Мороз В. П. Особливості ведення бухгалтерського обліку кредитних та депозитних операцій кредитними спілками України / В. П. Мороз, І. Г. Гуль, В. О. Мандрик // Економічні студії. – 2020. – № 1(27). – С. 126–130. (Index Copernicus)
 5. Economic and mathematical model for forecasting directions of development of hunting enterprises / I. G. Hul, O. I. Zavydivska, V. P. Moroz, V. O. Mandryk // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.  – 2020. – Vol. 3, N 385. – P. 132–139. (Web of Science)
 6. Development of Hunting Tourism in Ukraine: Organizational, Economic and Legal Aspects / I. G. Hul, O. I. Zavydivska, V. P. Moroz, V. O. Mandryk // Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1–2 April 2020. – Seville, 2020. – P. 960–971.

2019:

 1. Гуль І. Застосування екологічного маркетингу в контексті комерціалізації професійного спорту / І. Гуль, Л. Гриневич // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23–24 травня 2019 року). – Львів, 2019. – С. 46–47.
 2. Гуль І. Г. Організаційно-економічні підходи до управління спортивною діяльністю в умовах ринку / І. Г. Гуль, О. І. Завидівська, М. В. Сухан // Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., (Херсон, 17–18 жовтня 2019 р.). – Херсон, 2019. – С. 276–277.
 3. Мандрик В. О. Сучасні тенденції та перспективи використання криптовалют: досвід для України / В. О. Мандрик, І. Г. Гуль, В. П. Мороз // Причорноморські економічні студії. – 2019. – № 39. – С. 179–186. (Index Copernicus)

2018:

 1. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» / уклад.: Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Холявка В. З., Павленчик А. О., Криштанович С. В., Іванова Л. О., Гуцуляк В.Р., Атаманюк Д. В., Завидівська О. І., Стахів І. М. – Львів, 2018. – 44 с.
 2. Improvement of economic and information mechanisms of social-economic development of mountain territories /MyroslavKryshtanovych, VolodymyrKholiavka, SvitlanaKryshtanovych, IvanGul // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т. 2, № 5(40). – P. 18–23. (IndexCopernicus,  РИНЦ)

[згорнути]
ГУК ГАННА ГРИГОРІВНА

2023:

 1. Гук Г. Вплив засобів настільного тенісу на розвиток фізичних якостей школярів інклюзивних класів / Ганна Гук, Ростислав Мороз, Уляна Цар // Молода спортивна наука України : матеріали XXVII Міжнар. конф. (4–5 трав. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Т. 2. – С. 68–69.
 2. Павлова Ю. Оцінювання змістової валідності протоколу «Канадське оцінювання грамотності у фізичній культурі – 2» / Юлія Павлова, Іванна Боднар, Ганна Гук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2023. – № 2(62). – С. 41–48. DOI: https://doi.org/10.29038/2220-7481-2023-02-41-48(фах.вид., IndexCopernicus)
 3. Павлова Ю. Український переклад та культурне адаптування протоколу СAPL-2 для оцінювання грамотності у фізичній культурі дітей віком 8–12 років / Павлова Юлія, Боднар Іванна, Гук Ганна // Фізична культура і спорт : досвід та перспективи : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 квітня 2023 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2023. – С. 96–99.Пристрій для технічної підготовки спортсменів-початківців із настільного тенісу : патент 154114 Україна / Окопний А. М., Пітин М. П., Пастерніков В. В., Пастерніков С. В., Гук А. І., Каратник І. В., Хіменес Х. Р. − № u2023 01335 ; заявл. 29.03.2023; опубл. 11.10.2023 ; Бюл. № 41.

2022:

 1. Аналіз основних підходів до спеціальної фізичної підготовки  фехтувальників-рапіристів в тренувальному процесі /  Рихаль В. І., Мадяр-Фазекаш Е. О., Гук Г. І., Кашевко В. Ф. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 12(158). – С. 117–121. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.12(158).26 (фах. вид., IndexCopernicus)

[згорнути]
ГУЦУЛЯК ВІКТОРІЯ РОМАНІВНА

2023:

 1. Гуцуляк В. Етичні цінності та культура ділових відносин сучасного керівника / Вікторія Гуцуляк // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 110–112.
 2. Гуцуляк В. Роль менеджменту технологій у забезпеченні стійкості туристичної галузі під час військового стану / Гуцуляк В. // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 119–122.
 3. Гуцуляк В. Формування принципів управління малим бізнесом в умовах воєнного стану / Вікторія Гуцуляк // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 107–109.
 4. Герілова А. Безпека малого бізнесу в умовах воєнного стану / Анна Герілова, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 163–165.
 5. Давидова О. Роль освіти у формуванні професійних навичок працівників готельно-ресторанної справи / Ольга Давидова, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 146–148.
 6. Зарецька К. Вплив різних типів освітлення на настрій та комфорт клієнтів і працівників закладу харчування / Каріна Зарецька, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 140–142.
 7. Коваліско О. Вплив на організаційний успіх та стійкість циклу розвитку кадрового потенціалу у сфері охорони здоров”я / Ольга Коваліско, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 26–30.
 8. Колесник К. Аналіз сучасних теоретичних підходів до маркетингу послуг / Катерина Колесник, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 37–39.
 9. Костецька C. Перспективи та ризики відкриття малого виробництва в Україні в час війни / Соломія Костецька, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 179–180.
 10. Паснак М. Проблеми та перспективи реформування системи харчування Збройних Сил України в час воєнного стану / Марта Паснак, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 152–154.
 11. Роговська С. Вплив збройного конфлікту на розвиток туристичної галузі в Україні / Соломія Роговська, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 110–113.

2022:

 1. Гуцуляк В. Ділова етика, яка чинник  формування етичної системи у прогресивній компанії / Гуцуляк В. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 79–82.
 2. Гуцуляк В. Р. Основні ризики індустрії 4.0 для підприємств в сучасних умовах розвитку / Гуцуляк В. Р., Гуцуляк В. М. // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 1(87). – С. 49–53.
 3. Гуцуляк В. Р. Характеристика основних управлінських проблем у контексті розвитку науки менеджмент / Гуцуляк В. Р. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2022. – Вип. 1(105). – С. 175–178.
 4. Герілова А. Аналіз теоретичних аспектів ефективності менеджменту / Анна Герілова, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров'я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред.
 5. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 40–42. Мілінчук Д. Управління персоналом у системі сучасного менеджменту / Діана Мілінчук, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров'я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 24–26.
 6. Ушакова К. Принципи корпоративної культури на прикладі компанії «PIXAR» /Катерина Ушакова, Катерина Потопа, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров'я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 60–62.
 7. Яворська Т. Роль менеджера у створенні позитивного соціально-психологічного середовища у колективі / Тетяна Яворська, Вікторія Гуцуляк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров'я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 31–33.

2021:

 1. Гуцуляк В. Р. Вплив бізнес-етики на ефективність менеджменту компанії / Гуцуляк В. Р. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». – 2021. – Т. 32(71). – № 1. – С. 42–45.
 2. Гуцуляк В. Коучинговий стиль управління персоналом у сфері обслуговування / Вікторія Гуцуляк, Анна Бойко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 85–87.
 3. Гуцуляк В. Особливості стилю дистанційного управління керівника / Вікторія Гуцуляк, Ольга Бурак // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 59–60.
 4. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», ступінь вищої освіти – бакалавр / уклад. Павленчик Наталія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Холявка Володимир Зеновійович, Павленчик Анатолій Олександрович, Атаманюк Дмитро Васильович, Криштанович Світлана Володимирівна, Коркуна Іван Іванович, Іванова Лілія Омелянівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Завидівська Ольга Ігорівна, Стахів Ірина Михайлівна, Петришин Дмитро Юрійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 50 с.
 5. Програма атестаційного іспиту з менеджменту для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» / уклад. Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Гуцуляк В. Р., Завидівська О. І.. Криштанович С. В., Павленчик А. О., Стахів І. М.,  Холявка В. З. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 19 с.
 6. Modeling the process of risk management response to the negative impact of risks as the basis for ensuring economic security / Svitlana Kryshtanovych, Viktoriya Gutsulyak, Ivanna Huzii, Tetiana Helzhynska, Valentyna Shepitchak // Business, Management and Economics Engineering. – 2021. – Vol. 19, N 2. – P. 289–302. (Web of Science)

2020:

 1. Данилевич М. В. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту в Австрії / Данилевич М. В., Романчук О. В., Гуцуляк В. Р. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.ї (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – С. 309–312.
 2. Романчук О. В. Підготовка спеціалістів з фізичного виховання і спорту у закладах профільної середньої, професійної та фахової передвищої освіти України / Романчук О. В., Данилевич М. В., Гуцуляк В. Р. // Vzdelávanie a spoločnosť. – 2020. – S. 107–116.
 3. Романчук О. В. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні / Романчук О. В., Данилевич М. В., Гуцуляк В. Р. // Молодий вчений. – 2020. – № 3.2(79.2). – С. 77–81.
 4. Становлення та розвиток системи професійної освіти фахівців з фізичного виховання в Україні / Романчук О. В., Данилевич М. В., Гуцуляк В. Р., Стефанишин М. В., Семаль Н. В. // Вісник Черкаського нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки.– 2020. – Вип. 2. – С. 183–190.
 5. Фізкультурно-оздоровчі заняття дітей 5–6 років віднесених до іі групи здоров’я / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук, Вікторія Гуцуляк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – С. 309–312.
 6. Peculiarities of Professional Preparation of Physical Education Students for Health-Related Activities /Danylevych Myroslava, Zakharina Ievgeniia, Hrybovska Iryna, Romanchuk Olha, Hutsulyak Victoria // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, іs.1, аrt 44. – P. 318–323. DOI: 10.7752/jpes.2020.s1044 (Scopus).

2019:

 1. Гуцуляк В. Критерії сформованості готовності майбутніх фахівців галузі фізичної культури до професійної діяльності / Гуцуляк В., Данилевич М., Романчук О. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21 травня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 71–72.

2018:

 1. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» / уклад.: Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Холявка В. З., Павленчик А. О., Криштанович С. В., Іванова Л. О., Гуцуляк В. Р., Атаманюк Д. В., Завидівська О. І., Стахів І. М. – Львів, 2018. – 44 с.
 2. Danylevych M. Historical Aspects of Professıonal Activity of Future Specialists in Physical Education and Sports for Recreational and Health-Promoting Activity / Danylevych M., Romanchuk O., Hutsulyak V. // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of  6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 307.
 3. Danylevych M. Historical Review of Future Specialists’ in Physical Education and Sports Professional Training for Recreational and Health-Related Activities / Myroslava Danylevych, Olha Romanchuk, Victoriia Hutsuliak // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values  : proceedings book  6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Ankara, 2018. – P. 575–583.

[згорнути]

 

 

Прокрутити вгору