Автори – Х

ХАВЕЛКО ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

2022:

 1. Жарська Н. Фізкультурно-спортивна реабілітація з використанням вправ йоги за методом Айенгара / Наталія Жарська, Віра Будзин, Галина Хавелко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 116–119.

2021:

 1. Будзин В. Р. Диференційовані підходи до тренувань футболісток з урахуванням фізіологічних особливостей організму / Будзин В. Р., Жарська Н. В., Хавелко Г. С. // Physical culture and sports in the educational space: innovations and development prospects : International scientific and practical conference (Republic of Poland, March 5–6). – Wloclawek, 2021. – Р. 7–11.
 2. Жарська Н. В. Обгрунтування методики масажу для осіб із порушенням коронарного кровообігу в довготривалому реабілітаційному періоді / Жарська Н. В., Будзин В. Р., Хавелко Г. С. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. –  Вип. 5К(134). – 2021. – С. 217–220. (Index Copernicus)
 3. Сравнительная характеристика сенсомоторной функции спортсменов, имеющих оптимальный тип регуляции сердечного ритма / Романчук A., Гузий O., Будзын В., Жарская Н, Хавелко Г. //  Journal of physical rehabilitation and sports medicine. – 2021. – Vol. 3(1). – P. 37–43.
 4. Analysis of the response and recovery levels of cardiovascular and vegetative nervous systems in people with coronary heart disease / Natalia Zharska, Vira Budzyn, Olha Matviyas, Natalia Bazyliak, Olha Rymar, Galina Havelko // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(2), аrt 95. – Р. 765–771. (Scopus)

2020:

 1. Жарська Н. Особливості застосування методики занять йогою за методом айенгара для осіб з порушенням постави / Наталія Жарська, Віра Будзин, Галина Хавелко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 231–234.
 2. Жарська Н. Особливості застосування фізичної терапії в осіб з ожирінням в умовах поліклініки // Жарська Наталя, Будзин Віра, Хавелко Галина // Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали VІІІ Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч. 200-літтю розвитку плавання у Львові. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 92–94.

2017:

 1. Хавелко Г. Формування здорового способу життя школярів шляхом залучення інноваційних оздоровчих технологій в навчальний процес / Галина Хавелко // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 4. – С. 122.

[згорнути]
ХАНІКЯНЦ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

2023:

 1. Римар О. Вплив Zumba kids на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку / Ольга Римар, Олена Ханікянц // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 220–222.
 2. Технічна підготовленість українських стрибунок у висоту / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Ярослав Свищ, Руслан Павлось // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 1. – С. 36–46.
 3. The influence of agility indicators on formation of vocational readiness in law enforcement officers / Andrii Andres, Valerii Kryzhanovskyj, Inesa Krasovska, Olena Bodnarchuk, Olena Khanikiants, Andrii Mandiuk, Olha Rymar, Alla Solovey, Nataliya Sorokolit, Markiian Stefanyshyn, Marta Yaroshyk // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference. – Rezekne, 2023. – Vol. 1. – Р. 165–179.
 4. Завидівська Н. Теоретичні положення і методичні аспекти здоров’яорієнтованих педагогічних явищ і процесів у змісті професійної освіти майбутніх менеджерів / Н. Завидівська, О. Завидівська, О. Ханікянц // Теорія і методика професійної освіти : кол. моногр. / ред. колегія С. В. Грищенко, О. О. Лілік, І. В. Бужина, Н. Н. Завидівська, О. І. Завидівська. – Чернігів : Десна Поліграф, 2023. – Вип. 1. – С. 47–90.

2022:

 1. Ханікянц О. Основні напрями та особливості діяльності фахівця фізичної культури та спорту / Ханікянц О., Римар О., Семенова Н. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 255–258.
 2. Семенова Н. До проблеми організації освітнього процесу на уроках фізичної культури для дітей із особливими освітніми потребами (ОПП) / Наталія Семенова, Сороколіт Наталія, Ханікянц Олена // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 118–126.
 3. Кінематичні характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним різної кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2022. – № 2. – С. 14–20.
 4. Римар О. В. Основні інтернет ресурси дистанційного фізичного виховання / Римар О. В., Соловей А. В., Ханікянц О. В. // Актуальні питання фізичної культури, спорту та ерготерапії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-спорт. конгр. студ. та молодих вчених (7–8 квітня 2022 р.) / за ред. Я. Б. Зорія, О. М Киселиці. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. – С. 110–112
 5. Рухова активність студентів в умовах дистанційного навчання за даними міжнародного опитувальника (IPAQ – коротка форма) / Наталія Семенова, Олена Ханікянц, Ольга Римар, Ірина Тимкович // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVIІ Міжнар. наук. конф. (10–12 листоп. 2022 р., м. Львів-Славське). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 131–132.
 6. Часові характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним високої кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – Т. 22, № 2. – С. 288-295. DOI: 10.17309/tmfv.2022.2.21 (Scopus)
 7. The effectiveness of implementation of crossfit tools in the process of physical education of high school pupils / Rymar O., Sorokolit N., Solovey A., Khanikiants O., Malanchuk H., Petryna R. // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 27th). – Rēzekne, 2022. – Vol. 1. – P. 497–509. https://doi.org/10.17770/sie2022vol1.6809 (Web of Science).

2021:

 1. Ханікянц О. В. Окремі аспекти оптимізації фізичної підготовки учнів середнього шкільного віку в умовах сьогодення / Ханікянц О. В., Конестяпін В. Г., Колесник О. В. // Priority directions of science and technology development : Proceedings of the 5th International scientific and practical conference (January 24–26, Ukraine). – Kyiv, 2021. – Р. 950–956.
 2. Ханікянц О. В. Стан та перспективи реалізації інклюзивної освіти у фізичному вихованні школярів / Ханікянц О. В., Сороколіт Н. С., Семенова О. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.  Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 6К(135)21. – С. 186–193. (Index Copernicus)
 3. Римар О. В. Диференційований підхід розвитку витривалості спортивно обдарованих дівчат 12–13 років / Римар О. В., Ханікянц О. В., Соловей А. В. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 4K(132)21. – С. 159–164. (Index Copernicus)
 4. Римар О. В. Результати опитування щодо використання дистанційного навчання у закладах вищої освіти (на прикладі здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня) / Римар О. В., Ханікянц О. В. // Interaction of society and science: prospects and problems : Proceedings of the XXII International Science Conference (April 20–23). – London, 2021. – Р. 381–386.
 5. Physical Activity of Students at Higher Educational Institutions with Kinesiology and Health Majors in the Setting of COVID-19 Pandemic / Marta Yaroshyk, Olga Rymar, Halyna Malanchuk, Alla Solovey, Olena Khanikiants, Oleksiy-Oleg Bubela // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 5. – P. 260–267.
 6. Students’ Motivation to Attend Physical Education Classes in Universities of Ukraine / Mariana Kukhar, Nataliya Sorokolit, Andriy Yavorskyy, Olga Rymar, Olena Khanikiants // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 1. – P. 384–394.
 7. The Application of Athletics Tools in Due to Develop Speed of Secondary School Children / Olena Khanikiants, Volodymyr Konestyapin, Olga Rymar, Marta Yaroshyk, Nataliya Sorokolit // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th-29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 2. – P. 283–291.
 8. The Dynamics of Indicators of Psycho-Emotional Condition of College Students, Influenced by Teambuilding Techniques / Nataliia Semenova, Olga Rymar, Olena Khanikiants, Halyna Malanchuk, Ihor Lapychak // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 4. – P. 448–555.
 9. The Effectiveness of Zumba Kids Implementation Into Physical Education of Elementary School Pupils / Olga Rymar, Nataliya Sorokolit, Alla Solovey, Marta Yaroshyk, Olena Khanikiants // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 2. – P. 548–557.
 10. Using of game technologies on the lessons of physical culture of primary schoolchildren // N. N. Zavydivska, O. V. Rymar, O. V. Khanikiants, H. H. Malanchuk, A. V. Solovey // Bulletin of  the National Academy of  Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2021. – Vol. 5, N 393. – P. 222–229.

2020:

 1. Ханікянц О. В. До проблеми формування толерантного середовища на уроках фізичної культури в умовах впровадження інклюзивної освіти в Україні / О. В. Ханікянц, О. В. Римар, Н. В. Семенова // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. – Дніпро, 2020. – С. 360–363.
 2. Ханікянц О. В. Удосконалення швидко-силової підготовки учнів середнього шкільного віку з пріоритетним використанням засобів легкоатлетичних стрибків / Ханікянц О. В., Римар О. В., Конестяпін В. Г. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 22. – Т. 4. – С. 79–83.
 3. Римар О. В. Ефективність використання засобів дитячого фітнесу в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку / О. В. Римар, О. В. Ханікянц // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 20-ти річчю ін-ту (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року). – Луцьк, 2020. – С. 258–260.
 4. Римар О. В. Застосування засобів зумби у фізичному вихованні молодших школярів / Ольга Римар, Олена Ханікянц // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (10 черв. 2020 р.). – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С. 31.
 5. Римар О. В. Оцінка силових та швидкісно-силових якостей учнів середнього шкільного віку / Римар О. В., Ханікянц О. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2020. – Вип. 3(123). – С. 364–371.
 6. Тиртишник В. Ритмо-темпова структура розбігу стрибків у висоту рекордсменки Світу серед юніорів Ярослави Магучіх / Вячеслав Тиртишник, Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Руслан Павлось // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (10 черв. 2020 р.). – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С. 7.
 7. Часові характеристики техніки стрибка у висоту кваліфікованих стрибунок / Конестяпін В. Г., Павлось О. О., Ханікянц О. В., Свищ Я. С., Павлось Р. М. // International Academy Journal Web of Scholar. – 2020. – № 4(46). – P. 54–58.
 8. Zavydivska N. Organizational and Pedagogical Aspects in The System of Professional Training of Future Managers: Innovative Forms. Methods and Tools of Health-Preserving Study / Nataliia Zavydivska, Olga Zavydivska, Olena Khanikiants // Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. – Seville, 2020. – P. 10577–10585.
 9. Ритмо-темпові характеристики технічної майстерності рекордсменки світу серед юніорів Ярослави Магучіх / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Ярослав Свищ, Руслан Павлось // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 13–14.
 10. Лашта В. Зміни рівня фізичної підготовленості курсантів бойових спеціальностей у процесі професійної діяльності / Віктор Лашта, Сергій Федак, Олена Ханікянц // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – – Вип. 24, т. 2. – С. 49–50.
 11. Семенова Н. Характеристика впливу засобів командотворення на показники фізичної підготовленості студентів 15–16 років / Наталія Семенова, Олена Ханікянц, Анна Ковалів // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 2. – С. 68–69.
 12. Динаміка показників фізичних якостей учнів 8 класів в умовах пандемії COVID-19. / Римар О. В., Соловей А. В., Ханікянц О. В., Кізло Н. Б. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 44, т. 3. – С. 49–53. DOI https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/44/3.10

2019:

 1. Ханікянц О. Поширеність, мотиви та особливості занять атлетичною гімнастикою серед осіб різного віку і статі / Олена Ханікянц // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019. Вип. 32. С. 149158.
 2.  Ханікянц О. Удосконалення фізичної підготовленості учнів середнього шкільного віку засобами легкоатлетичних стрибків / Олена Ханікянц, Ярослав Свищ, Романа Харченко // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. Львів, 2019. С. 4648.
 3. Ханікянц О. В. Фізична підготовленість дівчат 15–16 років (на прикладі студенток коледжу 1 року навчання) / Ханікянц О. В., Соломонко А. О., Римар О. В. // Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2019. С. 302308. (ВАК)
 4. Левченко І. І. Використання занять оздоровчим фітнесом для формування позитивного соціально-психологічного клімату у колективі / Левченко І. І., Ханікянц О. В. // Інновації в науці: сучасні виклики : зб. наук. матеріалів ХХХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Вінниця, 2019. – Ч. 5. – С. 32– 36.
 5. Zavydivska N. Features of free time pedagogy in the conditions of health preserving study of students / N. Zavydivska, O. Zavydivska, O. Khanikiants // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини : [зб. наук. пр.]. – Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 13. С. 1522. (ВАК, Index Copernicus)

2018:

 1. Ханікянц О. Аналіз та особливості техніки стрибунів у висоту різної кваліфікації / Олена Ханікянц, Володимир Конестяпін // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 1. – С. 27–28.
 2. Ханікянц О. В. Значення організації оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності для студентської молоді / Ханікянц О. В. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 169–176.
 3. Khanikiants O. Motivation for the optimal ratio of motor activity and nutrition of students / Khanikiants O. // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv, 2018. – Р. 297.
 4. Features of professional training of hr-managers: the ability to create a health-oriented environment in the organization / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Volodymyr Y. Kovalchuk, Olena V. Khanikiants //Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 1072–1078. (Scopus)

2017:

 1.  Ханікянц О. Про перспективи реалізації інклюзивного підходу у вищій школі (на прикладі Львівської області) / Ханікянц О. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 93–95.
 2. Конестяпін В. Часові характеристики техніки потрійного стрибка провідних легкоатлеток України / Володимир Конестяпін, Олена Ханікянц // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 1. – С. 17–18.
 3.  The paradigm of health maintenance at higher education institutions as an important component of human development in terms of modernity / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants, Olga V. Rymar // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 1. – P. 60–65. (Scopus)

2016:

 1. Ханікянц О. В. Особливості використання атлетичної гімнастики з оздоровчою метою у процесі фізичного виховання студентів / Ханікянц О. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2016. – Вип. 139, т. 2. – С. 176 – 180.
 2. Завидівська Н. Н. Реорганізація системи фізичного виховання студентів у вищій школі: проблеми й перспективи / Наталія Назарівна Завидівська, Олена Володимирівна Ханікянц // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. ? № 1 (33). – С. 51–56. (ВАК; Index Copernicus; РІНЦ)
 3. Конестяпін В. Показники фізичної підготовленості стрибунів у висоту на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Володимир Конестяпін, Олена Ханікянц, Дмитро Дем’янюк // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 54–56.
 4. Zavydivska O. Self-management as a condition for creating a health culture among students / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. 592–597. (Scopus)
 5. Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол. : Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9

[згорнути]
ХІМЕНЕС ХРИСТИНА РОБЕРТІВНА

2023:

 1. Хіменес Х. Історія та сучасність змагань у професійному гольфі / Хіменес Х. // Молода спортивна наука України : матеріали XXVII Міжнар. конф. ( 4-5 трав. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 34–35.
 2. Артемюк С. Україна на міжнародній арені військово-спортивних багатоборств / Сергій Артемюк, Христина Хіменес // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 1. – С. 1–8.
 3. Наконечний Р. Б. Порівняльна характеристика підходів до підготовки футболістів на етапі попередньої базової підготовки в футбольних організаціях Львова / Наконечний Р. Б., Хіменес Х. Р. // Спортивні ігри. – 2023. – № 4(30). – С. 24–35. doi: 10.15391/si.2023-4.03(фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Наконечний Р. Організація змагальної практики юних футболістів в Україні та Польщі на сучасному етапі розвитку / Наконечний Роман, Хіменес Христина, Свістельник Ірина // Physical Culture and Sport : Scientific Perspective. – 2023. – N 3. – C. 124–130. http://doi.org/10.31891/pcs.2023.3.16
 5. Історичні та сучасні особливості розвитку тенісних турнірів «еру Відкритого тенісу» / Хіменес Христина, Бріскін Юрій, Еделєв Олександр, Лещак Олександр, Балушка Людмила // Physical Culture and Sport: Scientific Perspective. – 2023. – N 3. – C. 151–164. http://doi.org/10.31891/pcs.2023.3.20
 6. Пристрій для технічної підготовки спортсменів-початківців із настільного тенісу : патент 154114 Україна / Окопний А. М., Пітин М. П., Пастерніков В. В., Пастерніков С. В., Гук А. І., Каратник І. В., Хіменес Х. Р. − № u2023 01335 ; заявл. 29.03.2023; опубл. 11.10.2023 ; Бюл. № 41.
 7. Система змагань у професійному тенісі : еволюція та сучасність / Хіменес Христина, Пітин Мар’ян, Бріскін Юрій, Еделєв Олександр, Флуд Олександр // Спортивна наука та здоров”я людини. – 2023. – № 2(10). – С. 167–181. DOI: https://doi.org/10.28925/2664-2069.2023.213 (фах. вид., IndexCopernicus)
 8. Сучасний арсенал техніко-тактичних дій висококваліфікованих борчинь вільного стилю (за підсумками Чемпіонату світу 2022) / Мельник О. О., Черкасова А. К., Хіменес Х. Р., Загура Ф. І. // Єдиноборства. – 2023. – № 2(28). – С. 90–99. DOI:10.15391/ed.2023-2.08
 9. Формування компонентів системи змагань у професійному тенісі до початку «ери відкритого тенісу» / Хіменес Христина, Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Маланюк Любомир // Спортивна наука та здоров”я людини. – 2023. – № 1(9). – С. 147–162. https://doi.org/10.28925/2664-2069.2023.111 (фах. вид., IndexCopernicus)
 10. Формування компонентів системи змагань у професійному тенісі до початку «ери відкритого тенісу» / Хіменес Христина, Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Маланюк Любомир, Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров”я. – 2023. – № 2. – С. 137–145. DOI: 10.32540/2071-1476-2023-2-137 (фах. вид., IndexCopernicus)
 11. Effectiveness of interactive tasks in tactical training of 11–12-year-old football players / Roman Nakonechnyi, Khrystyna Khimenes, Serhii Antonov, Marian Pityn, Olga Zadorozhna, Ihor Karpa // Journal of Physical Education and Sport. – 2023. – Vol. 23, is. 8. – P. 2220–2229. DOI:10.7752/jpes.2023.08254 (Scopus)
 12. Хіменес Х. Історія та сучасність змагань у професійному гольфі / Христина Хіменес // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 1. – С. 34–35.

2022:

 1. Хіменес Х. Глобалізація соціальної практики професійного спорту в сучасних умовах розвитку / Хіменес Х., Еделєв О. // Спортивні ігри. – 2022. – № 3(25). – С. 139–153. doi: 10.15391/si.2022-1.13(IndexCopernicus)
 2. Хіменес Х. Сучасне бачення змісту систем змагань у ігрових видах професійного спорту / Христина Хіменес // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi і sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 233–241.
 3. Наконечний Р. Стан та перспективи тактичної підготовки на етапі попередньої базової підготовки в сучасному футболі / Роман Наконечний, Христина Хіменес // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 1. – С. 17–19.
 4. Наконечний Р. Сучасні уявлення щодо тактичної підготовленості юних футболістів / Наконечний Роман, Хіменес Христина, Котов Сергій // Спортивна наука та здоров’я людини. – 2022. – № 1(7). – С. 66–79. https://doi.org/10.28925/2664-2069.2022.16 (IndexCopernicus)
 5. Тактична підготовка в командних ігрових видах спорту на ранніх етапах довготривалої підготовки спортсменів: постановка проблеми / Наконечний Р. Б., Хіменес Х. Р., Антонов С. В., Свістельник І. Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – № 7(2). – С. 286–295. https://doi.org/10.26693/jmbs07.02.286 (IndexCopernicus)
 6. Відкритий чемпіонат США з гольфу : історія та сучасність / Христина Хіменес, Мар’ян Пітин, Олександр Еделєв, Віктор Шекель // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 3(59). – С. 9–14. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-03-09-14 (фах. вид., IndexCopernicus)
 7. Еволюція чемпіонату професійної асоціації гольфу та його розвиток в умовах сучасності / Хіменес Х. Р., Бріскін Ю. А., Слімаковський О. В., Балушка Л. М., Флуд О. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5(39). – С. 342–346. DOI: 10.26693/jmbs07.05.342 (фах. вид., IndexCopernicus)

2021:

 1. Хіменес Х. Досвід діяльності північноамериканських професійних ліг на міжнародній спортивній арені / Хіменес Х., Гнатчук Я., Ungurean B. // Спортивні ігри. – 2021. – № 2(20). – С. 112–120. (Index Copernicus)
 2. Ефективність застосування засобів боротьби ігрового та змагального характеру у фізичному вихованні учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою / Балушка Л. М., Хіменес Х. Р., Окопний А. М., Флуд О. В., Мороз Т. І. // Єдиноборства. – 2021. – № 2(20). – С. 4–21.
 3. Physical condition of preschool children with disabilities in psychological and physical development / Viktoria Pasichnyk, Khrysyyna Khimenes, Maryan Pityn, Olha Bas, Ivan Hlukhov, Yaroslav Hnatchuk, Kateryna Drobot // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(1). – Р. 352–359. (Scopus)

2020:

 1. Хіменес Х. Р. Особливості сучасних систем змагань у баскетболі (на прикладі NBA та професійних турнірів під егідою FIBA) / Хіменес Х. Р., Дмитренко А. В., Пітин М. П. // Спортивні ігри. – 2020. – № 1(15). – С. 85–94.
 2. Динаміка підготовленості учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою під впливом використання засобів боротьби / Людмила Балушка, Христина Хіменес, Андрій Окопний, Мар’ян Пітин, Олег Согор, Юлія Ткач // Теорія та методика фізичного виховання. – 2020. – Т. 20, № 3. – С. 165–173. (Scopus)
 3. Application of wrestling strength and speed exercises during the physical education of military students / Liudmyla Balushka, Khrystyna Khimenes, Andrii Okopnyi, Marian Pityn, Vasyl Verbovyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol 20. – Р. 2068–2075. (Scopus)

2019:

 1. Хіменес Х. Р. Представництво країн у провідних змаганнях із футболу впродовж 2009-2018 рр. (на прикладі Ліги Чемпіонів та Ліги Європи УЄФА) / Хіменес Х. Р., Пітин М. П. // Молодь та олімпійський рух : зб. тез доп. XIІ Міжнар. конф. молодих вчених. – Київ, 2019. – С. 185–186.
 2. Хіменес Х. Показники економічної діяльності провідних північно-американських організацій професійного спорту у сезоні 2017/18 років / Хіменес Христина, Пітин Мар’ян, Унгуріан Богдан // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2019. – № 4. – С. 95–102. (ВАК,IndexCopernicus)
 3. Пітин М. Представництво професійних футбольних клубів у змаганнях Ліги Європи УЄФА / Пітин М., Хіменес Х., Дулібський А. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – Вип. 31. – С. 117–124.
 4. Представництво провідних футбольних країн на змаганнях Ліги європи УЄФА впродовж 2009-2018 років / Пітин М. П., Хіменес Х. Р., Карпа І. Я., Ріпак І. М. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (111)19. – С. 114–120. (ВАК, IndexCopernicus)

2018:

 1. Impact of a sports and rehabilitation program on perception of quality of life in people with visual impairments / Mariia Roztorhui, Alina Perederiy, Yuriy Briskin, Olexandr Tovstonoh, Khrystyna Khimenes, Valeryi Melnyk // Physiotherapy Quarterly. – 2018. – Vol. 26(4). – P. 17–22. (Scopus)

2017:

 1. Диференціація фізичної підготовки спортсменів : монографія / авт. кол. : Линець М.М., Чичкан О.А., Хіменес Х.Р. [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Линця. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 304 с.
 2.  Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training / Antonov Sergiy, Briskin Yuriy, Perederiy Alina, Pityn Maryan, Khimenes Khrystyna, Zadorozhna Olha, Semeryak Zoryana, Svystelnyk Irina // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 262–268. (Scopus)

2016:

 1. Khimenes Kh. Specifics of organization and realization competition in trail orienteering / Khimenes Kh., Zadorozhna O., Neroda N. // New Trends of Global scientific ideas : International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics. – Geneva, 2016. – P. 250–255.
 2. Линець М. Індивідуалізація та диференціація фізичної підготовки спортсменів / Михайло Линець, Христина Хіменес // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 2 (24). – С. 34–44. (ВАК)
 3. Improvement of sportsmen physical fitness during previous basic training (based on sport orienteering material) / Khrystyna Khimenes, Mykhailo Lynets, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Yaroslav Galan // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 392–396. (Scopus)

2015:

 1. Хіменес Х. Р. Історія виникнення трейл-орієнтування як виду спорту у світі та в Україні / Хіменес Х. Р., Задорожна О. Р., Нерода Н. В. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. − Вінниця, 2015. − Вип. 19, т. 2. – С. 755 − 760.
 2. Хіменес Х. Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами / Хіменес Христина, Нерода Неоніла, Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 2. – C. 239 – 242.
 3. Задорожна О. Ефективність алгоритмізованих навчально-ігрових засобів теоретичної підготовки юних фехтувальників / Ольга Задорожна, Христина Хіменес // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 87 – 91.

2014:

 1. Хіменес Х. Р. Програми фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Хіменес Х. Р., Линець М. М. // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Житомир, 2014. – С. 93 – 96.
 2. Хіменес Х. Р. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки (на матеріалі спортивного орієнтування) : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 / Хіменес Христина Робертівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2014. – 20 с.
 3. Линець М. Удосконалення фізичної підготовки орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки на основі диференційованого підходу / Михайло Линець, Христина Хіменес, Іван Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 309 – 315.

2013:

 1. Химэнэс К. Р. Сруктура физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков различной квалификации / Химэнэс К. Р, Линец М. М. // Мир спорта. – 2013. – № 1. – С. 68–71.

2012:

 1. Хіменес X. Р. Структура фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / X. Р. Хіменес // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 192–193.
 2. Хіменес X. Структура фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Хіменес Христина, Линець Михайло / Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 3(9). – С. 41–46.
 3. Удосконалення змісту фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Линець Михайло, Хіменес Христина, Макух Галина, Войтович Іван // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2012. – № 4(10). – С. 57–65.

2011:

 1. Химэнэс К. Р. Взаимосвязи между показателями физической подготовленности 14–15-летних спортсменов-ориентировщиков / Химэнэс К. Р, Линец М. М. // Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2011. – С. 157–159.
 2. Хіменес X. Ефективність різних за спрямованістю програм фізичної підготовки юних спортсменів-орієнтувальників / Хіменес Христина // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 4. – С. 50–58.
 3. Хіменес X. Р. Порівняльний аналіз структури фізичної підготовленості спортсменів різних кваліфікаційних груп, які спеціалізуються в орієнтуванні бігом / Хіменес Х. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 8. – С. 102–106.

2010:

 1. Хіменес X. Р. Порівняльний аналіз взаємозв’язків між показниками загальної фізичної підготовленості та результатами змагальної діяльності орієнтувальників на етапах попередньої базової та спеціалізованої базової підготовки / X. Хіменес, М. Линець, І. Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2010 – Вип. 14, т. 1. – С. 333–339.
 2. Хіменес X. Р. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки (на прикладі спортивного орієнтування) / X. Р. Хіменес // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. XIV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 138.
 3. Линець М. Диференціація фізичної підготовки юних спортсменів-орієнтувальників на етапі попередньої базової підготовки / Линець Михайло, Хіменес Христина, Войтович Іван // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 1. – С. 31–41.

2009:

 1. Линець М. М. Моделювання фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів-орієнтувальників / М. Линець, X. Хіменес, І. Войтович // Проблеми фізичного здоров’я фахівців XXI століття : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 2009. – С. 36–39.
 2.  Линец М. М. Взаимосвязи между спортивними результатами и показателями физической подготовленности спортсменов-ориентировщиков на зтапе предварительной базовой подготовки / Линец М. М., Химэнэс X. Р, Войтович И. П. //Актуальные проблемы подготовки резерва в спорте высших дострижений : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Минск : БГУФК, 2009. – Т. 2. – С. 149–153.

2008:

 1. Линець М. Взаємозв’язки між результатами змагальної діяльності та показниками фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників / Михайло Линець, Христина Хіменес, Іван Войтович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л, 2008. – Вип. 11, т. 1. – С. 172–176.
 2. Линець М. Модельні характеристики фізичної підготовленості спортсменів-орієнтувальників / М. Линець, X. Хіменес, І. Войтович // Актуальні проблеми юнацького спорту : зб. наук. пр. – X., 2008. – С. 51–55.

[згорнути]
ХОЛЯВКА СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

2023:

 1. Холявка С. В. Алеаторність як ознака договорів інноваційного характеру / Холявка С. В. // Promising ways of information.Technology development : The IX International Scientific and Practical Conference (Spain, November 13–15, 2023). – Bilbao, 2023. – Р. 126–128.
 2. Холявка С. В. Договір в механізмі правового регулювання інноваційної діяльності / Холявка С. В. // Юридичний науковий електронний журнал. – 2023. – № 10. – С. 145–147. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-10/33 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Холявка С. В. Договір про спільну діяльність як підстава функціонування технопарків / Холявка С. В. // Scientific Paradigminthe Contextof Technologies and Society Development : The 6th International Scientific and Practical Conference (Switzerland, November 26–28, 2023). – Geneva, 2023. – Р. 255–257.
 4. Холявка С. В. Договір як підстава здійснення інноваційної інвестиційної діяльності / Холявка С. В. // Восьмі Таврійські юридичні наукові читання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16–17 черв. 2023 р.). – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 209–211.
 5. Холявка С. В. Договори про трансферт інновацій: поняття, види, правове регулювання / Холявка С. В. // Правова позиція. – 2023. – № 3(40). – С. 160– 164. DOI https://doi.org/10.32782/2521-6473.2023-3.31 (фах. вид., IndexCopernicus)
 6. Холявка С. Мінські угоди як інструмент маніпуляції правовою думкою РФ / Софія Холявка // Російсько-українська війна: історія та сучасність : кол. моногр. / наук. ред. Олег Полянський ; упоряд. Олег Полянський, Руслана Труба. – Львів : Растр-7, 2023. – С. 174–190.
 7. Холявка С. В. Особливості правового регулювання договорів про створення інновацій / Холявка С. В. // Держава та регіони. Серія: Право. – 2023. – № 3. – С. 346–352. DOI https://doi.org/10.32782/1813-338X-2023.3.55 (фах. вид., IndexCopernicus)
 8. Холявка С. В. Поняття, ознаки договорів інноваційного характеру та їх місце в системі цивільно-правових договорів / Холявка С. В. // Право і суспільство. – 2023. – № 3. – С. 420–425. DOI https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.3.63
 9. Холявка С. Щодо проблематики штучного інтелекту та авторського права / Софія Холявка // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 185–188.

2017:

 1. Холявка С. Індустріальні та технологічні парки як учасники інноваційних відносин / Софія Холявка // Правові проблеми земельної реформи в Україні : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (Львів, 2 червня 2017 р.) – Львів, 2017. – Вип. 4. – С.31–34.

[згорнути]
ХОЛЯВКА ВОЛОДИМИР ЗЕНОВІЙОВИЧ

2023:

 1. Холявка В. Лікувально-оздоровчий туризм в Україні / Холявка В., Лешко Х. // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 308–311.
 2. Холявка В. Моделі корпоративної соціальної відповідальності / Володимир Холявка, Христина Лешко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 165–167.
 3. Горак О. Екологічна свідомість як аспект розвитку зеленого туризму / Горак О., Холявка В. // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.- практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 101–103.
 4. Киця Ю. Туристичні магніти Львівської області / Юрій Киця, Орест Горак, Володимир Холявка // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 135–137.
 5. Ковалишин В. Передумови запровадження сталого туризму на прикладі Закарпатської області / Володимир Ковалишин, Володимир Холявка // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023
  року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана
  Боберського, 2023. – C. 277–279.
 6. Павленчик М. Використання менеджменту проектів із ітеративним циклом розробки / Микола Павленчик, Володимир Холявка // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 64–67.

2022:

 1. Давидова О. Особливості підготовки кваліфікованого персоналу для сфери обслуговування / Ольга Давидова, Володимир Холявка, Ольга Радзімовська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 365–367.
 2. Інновації в готельно-ресторанній індустрії / Паска Марія, Радзімовська Ольга, Гузенко Ірина, Гузенко Анастасія, Холявка Володимир // Humanities Studies. – 2022. – Вип. 12(89). – С. 153–159. DOI https://doi.org/10.26661/hst-2022-12-89-17 (IndexCopernicus)
 3. Ковалишин В. Імплементація концепції сталого розвитку в туристичній галузі україни / Володимир Ковалишин, Володимир Холявка // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 79–81.
 4. Хім’як Р. Сучасний стан спортивної інфраструктури Львівської області / Роман Хім’як, Ольга Козій, Володимир Холявка // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 176–179.
 5. VIP-кейтеринг: особливості та актуальні проблеми розвитку / Олександра Ляшко, Валентин Турчин, Володимир Холявка, Ольга Радзімовська // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 148–150.
 6. Беспала В. Використання CRM-системи у процесі управління персоналом / Владислава Беспала, Володимир Холявка // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров'я : тези доп. І Міжнар. студ. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 55–56.
 7. Цибінов О. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу / Олександр Цибінов, Володимир Холявка // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров”я : тези доп. І Міжнар. студ. наук. конф. (10 жовтня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 131–133.

2021:

 1. Холявка В. З. Аналіз нефінансових звітів корпоративної соціальної відповідальності у сфері туризму / Холявка В. З., Лешко Х. С. // Вчені записки Університету «КРОК». – 2021. – № 1(61). – С. 163–168.
 2. Холявка В. З. Історичні аспекти становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні та світі / Холявка В. З., Гузар У. Є., Лешко Х. С. // Інфраструктура ринку. – 2021. – № 56. – С. 90–96.
 3. Холявка В. Особливості формування та функціонування сфери послуг в Україні / Володимир Холявка, Христина Лешко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2021. – С. 106–107.
 4. Холявка В. Професійна практика студентів у контексті міжнародної співпраці з Panorama Morska / Володимир Холявка, Марія Паска, Лешек Гаратик // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 323–325.
 5. Лешко Х. С. Інноваційні складові корпоративної соціальної відповідальності туристичних підприємств в сучасних реаліях / Лешко Христина Сидорівна, Холявка Володимир Зеновійович, Гузар Уляна Євгенівна // Економіка та суспільство. – 2021. – Вип. 28. – С. 5.
 6. Особливості клієнтоорієнтованого підходу на ресторанному ринку Львова на прикладі мережі закладів “Вино & М’ясо” / Роксолана Калитин, Марія Перун, Ольга Радзімовська,Володимир Холявка // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 119–121.
 7. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», ступінь вищої освіти – бакалавр / уклад. Павленчик Наталія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Холявка Володимир Зеновійович, Павленчик Анатолій Олександрович, Атаманюк Дмитро Васильович, Криштанович Світлана Володимирівна, Коркуна Іван Іванович, Іванова Лілія Омелянівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Завидівська Ольга Ігорівна, Стахів Ірина Михайлівна, Петришин Дмитро Юрійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 50 с.
 8. Програма державної атестації з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 242 «Туризм», освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені І. Боберського, 2021. – 24 с.
 9. Програма державної атестації  з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Юлія Калимон, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені І. Боберського, 2021. – 20 с.
 10. Програма і методичні вказівки для проходження переддипломної практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 073 „Менеджмент” / уклад. Гуль Іван Григорович, Павленчик Наталія Федорівна, Холявка Володимир Зеновійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 24 с.

2020:

 1. Холявка В. Корпоративна соціальна відповідальнвсть як запорука позитивних змін у діяльності підприємств сфери послуг / В. Холявка, Х. Лешко // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. Міжнар. наук.- практ. конф. (26–27 листопада 2020 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 361–364.
 2. Холявка В. Сучасні тенденції формування soft skills у фахівців сфери обслуговування / В. Холявка // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 листопада 2020 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 397–399.
 3. Гузенко І. І. Зручні сервіси для туриста на ринку індустрії гостинності / Гузенко І. І., Холявка В. З., Радзімовська О. В // Perspectives of world science and education : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Осака, 22–24 квітня 2020 року). – Оcака, 2020. – С. 382–390. URL: http://sciconf.com.ua.
 4. Радзімовська О. Аналіз діяльності мережі чеської пивоварні «Старгород» на ресторанному ринку Львова / Радзімовська О., Паска М. З., Холявка В. З. // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності: зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 106–109.

2019:

 1. Холявка В. Фактори попиту та пропозиції Фізкультурно-спортивних послуг / В. Холявка, Д. Атаманюк, В. Матвіїв // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 118–121.
 2. Організація готельного господарства : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 241 „Готельно-ресторанна справа” денної та заочної форм навчання / Орислава Коркуна, Володимир Холявка, Андрій Демічковський, Олег Боратинський, Оксана Кулик, Оля Піхур. – Львів : Добра справа, 2019. – 224 с.
 3. Сучасні аспекти, фактори впливу і перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні / В. З. Холявка, Х. С. Лешко, О.М. Мочульська, А. О. Кухтій // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1(79). – С. 25–33.
 4. Formation of psychological peculiarities of time-management of a modern expert in the field of finance / Huzar U., Zavydivska O., Kholyavka V., Kryshtanovych M. // FinancialandCreditActivity: ProblemsofTheoryandPractice. – 2019. – Vol. 4(31). – P. 477–486. DOI: http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.191001.

2018:

 1. Криштанович С. Менеджмент і маркетинг у фізичній культурі і спорті: навч. посіб. / Світлана Криштанович, Володимир Холявка. – Львів: ЛДУФК, 2018. – 176 с.
 2. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» / уклад. Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Холявка В. З., Павленчик А. О., Криштанович С. В., Іванова Л. О., Гуцуляк В. Р., Атаманюк Д. В., Завидівська О. І., Стахів І. М. – Львів, 2018. – 44 с.
 3. Особливості формування туристично-рекреаційного потенціалу Закарпаття / Володимир Холявка, Андрій Кухтій, Лідія Тимошенко, Світлана Кухтій // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19–20 жовтня 2018 р., м. Львів). –Львів, 2018. – С. 28–31.
 4. Improvement of economic and information mechanisms of social-economic development of mountain territories/ Myroslav Kryshtanovych, Volodymyr Kholiavka, Svitlana Kryshtanovych, Ivan Gul //Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т. 2, № 5(40). – P. 18–23.

2017:

 1. Холявка В. Використання оздоровчих напоїв для поліпшення здоров’я людини / Володимир Холявка, Марія Філь // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 4. – С. 123–124.
 2. Холявка В. З. Розвиток туристичної діяльності на Львівщині / В. З. Холявка, М. І. Філь // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю ф-ту міжнар. туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (30–31 березня 2017р.). – Запоріжжя, 2017. – Т. 1. – С. 387–389.
 3. Холявка В. З. Стан та перспективи розміщення готельних закладів у Львівській області, за 2016 рік / Холявка В. З., Філь М. І., Коропецька Т. О. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2017. – Т. 19, № 81. – С. 45–48.(ВАК)
 4. Холявка В. З. Інноваційний потенціал ресторанного бізнесу холдінг «FEST» у Львові / В. З. Холявка, М. І. Філь, Т. О. Коропецька // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 березня 2017 р., м. Черкаси). – Черкаси, 2017. – Т. 1. – С. 97–100.
 5. Холявка В. Сучасні туристично-ескурсійні послуги у м. Львів / Володимир Холявка, Марія Філь, Тетяна Коропецька // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму : зб. матеріалів V регіон. наук.-практ. конф. (30 березня 2017 року). – Львів, 2017. – С. 112–114.
 6. Атаманюк Д. Проблеми комерціалізації фізичної культури та спорту / Д. Атаманюк, В. Холявка, Д. Петришин // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 133–137.
 7. Польовська В. Аналіз видів маркетингу в соціальних мережах у туристичній індустрії / Польовська В., Холявка В. // Економіко–соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали Міжнар. наук. –практ. конф. – Львів, 2017. – С. 71–73.
 8. Філь М. І. Послуга «cork fee» у сфері обслуговування / М. І. Філь, В. З. Холявка, Т. О. Коропецька // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали ХІ наук. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2017. – С. 218–221.
 9. Філь М. І. Стан та перспективи розміщування мотелю на Львівщині / М. І. Філь, В. З. Холявка, О. В. Радзімовська // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : тези доп. V Міжнар. наук.–практ. конф. – Львів, 2017. – С. 32–34.
 10. Маркетинг : методичні рекомендації до написання та основні вимоги з оформлення курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Павленчик Н. Ф., Атаманюк Д. В., Іванова Л. О., Криштанович С. В., Павленчик А. О., Холявка В. З., Гуль І. Г., Петришин Д. Ю., Баранівська Х. С. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 34 с.
 11. Brinza J. Сучасні формати «FAST CASUAL», «FINE DINING», «QUICK’N’CASUAL», «FREE FLOW» у ресторанному бізнесі / J. Brinza, В. Холявка, М. Філь // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 34–37.
 12. Analysis of the modern system of training non-core subjects in Lviv State University of Physical Culture / Н. Ф. Павенчик, Д. В. Атаманюк, В. З. Холявка, В. И. Матвиив // Актуальные научные исследования в современном мире : материалы Междунар. науч.–практ. конф. – Алматы, 2017. – С. 81–84.

2016:

 1. Холявка В. З. Соціально-економічні передумови розвитку регіональних туристичних систем України / Холявка В. З., Кухтій А. О., Голод А. П. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали Х Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 464–469.
 2. Польовська В. Т. Становлення спеціалістів зі спортивного маркетингу в Україні / Польовська В. Т., Холявка В. З. // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 216.
 3. Польовська В. Т. Електронна комерція в Україні: маркетингові аспекти розвитку / Польовська В. Т., Холявка В. З., Василиця О. Б. // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи : матеріали ХV Міжнар. наук. семінару. – Київ, 2016. – С. 223 – 226.
 4. Кухтій А. О. Розвиток готельно-ресторанної індустрії як перспективний напрямок транскордонної співпраці України та Польщі / Кухтій А. О., Феленчак Ю. Б., Холявка В. З. // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization : proceedings of the conference = Ekonomikos ir vadybos dabartinis pakitimas ir globalizacijos laikotarpis : konferencijų pranešimų medžiaga. – Klaipeda, 2016. – P. 63–66.

2015:

 1. Холявка В. З. Основні тенденції комерціалізації спортивних відносин в умовах євроінтеграції України / Холявка В. З., Петришин Д. Ю. // Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 130–132.

2013:

 1. Івануса А. В. Особливості формування маркетингової стратегії меблевих підприємств / А. В. Івануса, В. З. Холявка // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2013. – Вип. 23.11. – С. 210–214.

2012:

 1. Івануса А. В. Аналіз нормативно-правового забезпечення ведення мисливського господарства в Україні / А. В. Івануса, В. З. Холявка // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 165–170.

2011:

 1. Івануса А. В. Аналіз ведення мисливського господарства підприємствами Львівської області / А. В. Івануса, В. З. Холявка // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 108–111.
 2. Холявка В. З. Застосування аукціонної торгівлі продукцією лісового господарства у світлі екологізації цінової політики України: теоретичні засади / В. З. Холявка, С. Я. Дацько // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 269–274.
 3. Онишкевич В. М. Математичне моделювання екологічних процесів за допомогою систем лінійних диференціальних рівнянь / В. М. Онишкевич, В. З. Холявка, Г. О. Гапаляк // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2011. – Вип. 21.6. – С. 330–334.

2014:

 1. Івануса А. В. Концептуальні основи побудови маркетингової стратегії  лісових підприємств / Івануса А. В., Холявка В. З., Загорняк В. Б. // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2014. – Вип. 24.1– С. 189–192.

2008:

 1. Лісова політика: теорія і практика : монографія / за ред. І. М. Синякевича. – Львів : Піраміда, 2008. – 612 с.

2006:

 1. Дейнека А. М. Еколого-економічні умови використання лісових ресурсів в Україні / А. М. Дейнека, В. З. Холявка // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2006. – Вип. 16.5. – С. 144–148.

2005:

 1. Холявка В. З. Коренева плата за деревину: інструмент лісової політики і екологізації лісового сектора економіки : монографія / В. З. Холявка. – Львів : Піраміда, 2005. – 240 с.
 2. Синякевич І. М. Екологізація як інструмент подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки / І. М. Синякевич, В. З. Холявка // Науковий вісник НЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2005. – Вип. 15.6. – С. 129–136.

2004:

 1. Холявка В. З. Еколого-економічні моделі визначення кореневих цін на деревину / В. З. Холявка // Науковий вісник Львівського державного лісотехнічного університету. – 2004. – Вип. 14.2. – С. 84–90.

2003:

 1. Холявка В. З. Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину : автореф. дис. … канд. економ. наук : [спец.] 08.08.01 „Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища” / Холявка Володимир Зеновійович ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Львів, 2003. – 19 с.
 2. Холявка В. З. Національна лісова політика щодо відтворення і використання лісових ресурсів у контексті реформування лісового господарства / В. З. Холявка // Науковий вісник : зб. наук. пр. УкрЛДТУ. – Львів, 2003. – Вип. 13.2 – С. 83-85.
 3. Синякевич І. М. Проект Закону України „Національна лісова політика” / І. М. Синякевич, І. П. Соловій, В. З. Холявка // Деревообробник. – 2003. – № 14. – С. 4–5.
 4. Холявка В. З. Конкурсні умови реалізації лісових ресурсів державного значення на торгах / В. З. Холявка // Науковий вісник Львівського державного лісотехнічного університету : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2003. – Вип. 13.1. – С. 235–238.

2002:

 1. Лісовий кодекс України (альтернативний проект) / І. М. Синякевич, С. О. Мельник, В. З. Холявка [та ін.] // Деревообробник. – 2002. – № 15(57). – С. 4–7.
 2. Холявка В. З. Концепція платного лісокористування як інструмент лісової політики / В. З. Холявка // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 2002. – Вип. 12.8. – С. 269–271.

2000:

 1. Проект Лісового кодексу України / Синякевич І. М., Соловій І. П., Мельник С. О., Холявка В. З., Ковалишин В. Р. // Деревообробник. – 2000. – № 15(57). – С. 4–7.

1999:

 1. Холявка В. З. Економічні моделі для визначення нормативів кореневої плати за деревину від рубань головного користування / В. З. Холявка // // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 1999. – Вип. 9.3. – С. 138–142.
 2. Синякевич І. М. Теоретичні засади визначення нормативів плати за спеціальне використання деревини від рубань головного користування і живиці / І. М. Синякевич, В. З. Холявка // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 1999. – Вип. 9.3. – С. 143–146.

[згорнути]
ХОРКАВИЙ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

2018:

 1. Чорнобай І. Ефективність показників техніко-тактичних дій з м’ячем воротарів команд, срібних призерів чемпіонатів Європи та світу з футболу 2004–2016 років, у фінальних матчах [Електронний ресурс] / Ігор Чорнобай, Богдан Хоркавий // Спортивна наука України. – 2018. – № 1(83). – С. 48–55. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/674/653

2016:

 1. Колобич О. Напрямки удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів [Електронний ресурс] / Олег Колобич, Богдан Хоркавий, Андрій Дулібський // Спортивна наука України. – 2016. – № 2(72). – С. 15–23. – Режим доступу :  http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/411/395 (ВАК)
 2. Ефективність виконання стандартних положень у футболі [Електронний ресурс] / Богдан Виноградський, Андрій Дулібський, Богдан Хоркавий, Олег Колобич // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 9–14. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/421/405 (ВАК)

2015:

 1. Dulibskyy A. Zastosowanie siły i koordynacji piłkarzy nożnych / A. Dulibskij, B. Chorkawyj / Wspólczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : materiały konferencyjne – VI Simpozjum. – Wrocław, 2015. – S. 29 – 30.Шамардін В. М. Стуктура техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих воротарів у футболі / Шамардін В. М., Хоркавий Б. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 75 – 79.Дулібський А. Чемпіонат світу з футболу 2014 року: аналітико-цифровий аспект / Андрій Дулібський, Олег Колобич, Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 76 – 81.

2013:

 1. Хоркавий Б. Обґрунтування форм організації техніко-тактичної підготовки кваліфікованих воротарів у футболі / Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 270 – 277.

2012:

 1. Хоркавий Б. Взаємозв’язки показників змагальної діяльності кваліфікованих воротарів у футболі / Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 311 – 317.
 2. Колобич О. В. Від Кубка європейських націй до чемпіонатів Європи з футболу : [посібник] / О. В. Колобич, Й. Г. Фалес, Б. В. Хоркавий. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 143 с.

2011:

 1. Хоркавий Б. Удосконалення системи аналізу змагальної діяльності воротарів у футболі / Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 339 – 346.

2007:

 1. Соломонко В. В., Фалес Й.Г., Хоркавий Б. В. Футбол : навч.-метод. посіб. / Соломонко В. В., Фалес Й.Г., Хоркавий Б. В. – Л., 2007. – 134 с.

2005:

 1. Навчальна програма з дисципліни ТіМОПС (міні-футбол) / В. І. Борейко, О. В. Колобич, О. Ф. Огерчук, І. М. Чорнобай, Б. В. Хоркавий. – Л. : ЛДІФК, 2005. – 35 с.

2003:

 1. Фалес Й. Г. Методичні розробки поточного (річного)планування футболістів / Фалес Й. Г., Хоркавий Б. В., Лахнюк М. М. // Актуальні проблеми розвитку футболу в навчальних закладах : зб. наук. ст. – Чернівці, 2003. – С. 42–46.

2001:

 1. Хоркавий Б. В. Організація контролю та аналізу ігрової діяльності воротаря у футболі / Хокавий Б. В. // Науково-методичні аспекти тренування футболістів : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ.конф. – К., 2001. – С. 14–15.

[згорнути]
ХУДОБА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

2023:

 1. Худоба В. Використання ГІС для оцінки туристичного потенціалу регіону / Володимир Худоба, Оксана Худоба // Використання й охорона земельних ресурсів та туристично-рекреаційний потенціал територій : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Дубляни, 17 трав. 2023 р.). – Львів : Львівський нац. ун-т природокористування, 2023. – С. 165–166.
 2. Худоба В. Геоінформаційний аналіз спортивно-рекреаційного простору міста Львова / В. Худоба, М. Назарук // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 214–218.
 3. Худоба В. Два десятиліття підготовки фахівців з туризму у ЛДУФК імені Івана Боберського / В. Худоба, А. Голод, А. Кухтій // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 16–22.
 4. Худоба В. Історичні аспекти розвитку водного туризму у Львівській області / Володимир Худоба, Валентина Лабарткава // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 285–287
 5. Худоба В. Оцінювання цінності рекреаційних екосистемних послуг для досягнення завдань сталого розвитку туризму / Володимир Худоба // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 297–299.
 6. Худоба В. Рекреаційне рибальство та рибальський туризм як вид рекреаційно-спортивного природокористування на Львівщині / Володимир Худоба, Оксана Худоба // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2023. – Вип. 54, № 1. – С. 158–167. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.17
 7. Худоба  В. Рекреаційно-спортивне природокористування як чинник розвитку туризму в регіоні / Володимир Худоба, Валентина Лабарткава // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матеріали XVІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2023. – С. 406–409.
 8. Худоба В. Роль екосистемних послуг національних природних та регіональних ландшафтних парків для рекреації та екологічного туризму на Львівщині / Худоба Володимир // Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20–21 берез. 2023 р.). – Полтава, 2023. – С. 685–687.
 9. Ващишин Я. Техногенний туризм як складова ревіталізації Чорнобильської зони відчуження / Я. Ващишин, В. Худоба // Молода спортивна наука України : матеріали XXVII Міжнар. конф. (4–5 трав. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Т. 4. – С. 128–129.
 10. Гринів М. Перспективи розвитку подієвого туризму: національний та міжнародний досвід / М. Гринів, В. Худоба //   Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 120–122.
 11. Гринів М. Подієвий туризм як альтернатива розвитку індустрії гостинності регіону / М. Гринів, В. Худоба // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 107–110.
 12. Коротошин С. Індустріальний туризм як перспективний напрям розвитку туристичної галузі Львівської області / Соломія Коротошин, Володимир Худоба // Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 483–485.
 13. Кучер П. В. Шкільний туризм в Україні: передумови та перспективи розвитку / П. В. Кучер, В. В Худоба, М. І. Майовець // Відкрита наука України : візійний дискурс в умовах воєнного стану : матеріали міжнар. міждисцип. наук.-практ. конф. (26–28 жовт., 2023 р.). – Ужгород, 2023. – С. 70–74.
 14. Лабарткава В. Організація водного туризму у Львівській області / Валентина Лабарткава, Володимир Худоба // Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 486–488.
 15. Лабарткава В. Сучасний стан розвитку водного туризму в басейні річки Західний Буг в межах Львівської області / Валентина Лабарткава, Володимир Худоба // Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.(19 трав. 2023 р.). – Луцьк, 2023. – С. 55–58
 16. Майовець М. Сучасні проблеми і перспективи розвитку шкільного туризму у Львівській області / Майовець М., Кучер П., Худоба В // Актуальні питання землекористування та туризму в контексті сталого розвитку України : матеріали ІІ Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2023р. м. Дубляни). – Львів : Львівський нац. ун-т природокористування, 2023. – С. 193–196.
 17. Стефанишин З. Р. Етнографічний туризм як перспективний напрямок рекеаційно-туристичної діяльності НПП «Сколівські Бескиди» / З. Р. Стефанишин, В. В. Худоба // Етнокультурний туризм: теорія, практика, перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30–31 трав., 2023 р.). – Вінниця, 2023. – С. 40–43.
 18. Стефанишин З. Особливості та перспективи розвитку велосипедного туризму на території НПП «Сколівські Бескиди» / Зоряна Стефанишин, Володимир Худоба // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 132–134.
 19. Стефанишин З. Рекреаційно-туристична система НПП «Сколівські Бескиди»: структура та функціонування / З. Стефанишин, В. Худоба // Молода спортивна наука України : матеріали XXVII Міжнар. конф. (4–5 трав. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Т. 4. – С. 153–154.
 20. Kucher P. Resource and recreation zoning of the region (on the example of Volyn region) / P. Kucher, L. Ilyin, V. Khudoba // Geographical Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. Section III: Geography of tourism and recreation. – 2023. – N. 2. – P. 50–57.
 21. Khudoba V. Stan i perspektywy rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych województwa Małopolskiego i obwodu Lwowskiego / Khudoba V., Zińko J., Partyka J. // Prądnik. Prace Muz. Szafera. – 2023. – T. 33. – S. 113–130.

2022:

 1. Худоба В. Рибальський туризм як альтернативний напрям розвитку туристичної сфери Львівської області / Володимир Худоба // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 167–170.
 2. Худоба В. Розвиток рекреаційної діяльності природоохоронних територій України на засадах концепції екосистемних послуг / Володимир Худоба, Оксана Худоба // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 210–213.
 3. Цесьців Д. Геопросторова організація туристичних ресурсів (на прикладі Вінницької області) : монографія / Діана Цесьців, Володимир Худоба. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 168 с.
 4. Лабарткава В. Спортивно-оздоровчий туризм, як складова частина програми фізичного виховання студентів спеціальності «Туризм» / Лабарткава В., Худоба В., Лабарткава К.  // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : зб. наук. пр. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Середняк Т. К., 2022. – С. 264–273.
 5. Назарук М. М. Рекреаційно-спортивне природокористування на Львівщині: витоки та геопросторовий аналіз /  Назарук М. М., Худоба В. В. // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2022. – Вип. 38. – С. 52–61. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-38-05
 6. Методичні рекомендації для підготовки та захисту кваліфікаційних дипломних робіт освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання / Голод А. П., Штойко П. І., Феленчак Ю. Б., Кухтій А. О., Скабара Р. М., Худоба В. В., Оленич І. М., Кучер П. В., Цесьців Д. С., Никига О. В. – Львів, 2022. – 32 с.
 7. Nazaruk M. Recreational Ecosystem Services of Environmental Protected Areas of Ukraine: Prospects and Implementation Obstacles / Nazaruk M., Khudoba V.  // Regional and Local Studies. – 2022. – Vol. 4(90). – P. 39-48 DOI: 10.7366/1509499549004 (Scopus)
 8. Nazaruk M. Recreational Ecosystem Services of Environmental Protected Areas of Ukraine: Prospects and Implementation Obstacles / Mykola Nazaruk, Volodymyr Khudoba // Studia Regionalne i Lokalne. – 2022. – N 4(90). – P. 39–48. doi: 10.7366/1509499549004 (Scopus)

2021:

 1. Худоба В. Геоінформаційна система як компонент інноваційного розвитку туристичної галузі регіону / Володимир Худоба // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 238–241.
 2. Худоба В. Чорнобильська зона відчуження як унікальний туристичний напрямок / В. Худоба, Р. Скабара, М. Самарцева // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2021. – Вип. 50, № 1. – С. 111–118.
 3. Худоба В. Основи туризмознавства : навч.‑метод. посіб. / В. Худоба, В. Лабарткава. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 136 с.
 4. Лабарткава В. Історико-культурна спадщина Рівненської області у процесі реновації індустрії гостинності регіону / Лабарткава В., Худоба В., Скабара Р. // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. (26 травня 2021 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – C. 181–183.
 5. Лабарткава В. Сучасний стан та перспективи розвитку активного туризму у Львівській області / Лабарткава В., Худоба В. // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю утворення Льотної академії НАУ. – Дніпро, 2021. – С. 315–322.
 6. Скабара Р. М. Академічна мобільність як чинник розвитку освітніх подорожей в Україні / Р. М. Скабара, В. В. Худоба // Географія та туризм. – 2021. – Вип. 61 – С. 38–43.
 7. Цесьців Д. С. Туристичний кластер, як інноваційний розвиток туристичної діяльності / Д. С. Цесьців, В. В. Худоба // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2021 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 242–244.
 8. Khudoba V. V. Improvement of the methodology of evaluation of tourist potential of the region (on the example of Vinnitsa region) / Khudoba V. V., Tsestsiv D. S. // East European Scientific Journal. – 2021. – № 4(68). – P. 4–13. DOI: 10.31618/ESSA.2782–1994.2021.2.68.18
 9. Current State of Hiking Tourism in the Lviv Region / Valentyna Labartkava, Volodymyr Khudoba, Roman Skabara, Kostiantyn Labartkava // 5TH International Eurasian Conference On Sport Education, Society (9–11 July 2021). – Ankara, 2021. – С. 51.

2020:

 1. Худоба В. Географ, ландшафтознавець, турист (присвячено світлій пам’яті професора Івана Миколайовича Волошина) / В. Худоба // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2020. – № 2(49). – С. 236–239.
 2. Худоба В. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах транскордонних природоохоронних територій України та Польщі / В. Худоба, О. Четирбук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2020. – №1(48). – С. 99–106.
 3. Худоба В. Регіональний ландшафтний парк “Знесіння” як природоохоронна рекреаційно-туристична зона м. Львова / Володимир Худоба, Олександр Завадович, Юрій Зінько // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 269–272.
 4. Худоба В. Сільський зелений туризм у Львівській області: сучасний стан та перспективи розвитку / В. Худоба, В. Лабарткава // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності :  матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26–27  листопада  2020 р. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 289–291.
 5. Самарцева М. Розвиток техногенного туризму в Чорнобильській зоні відчуження / М. Самарцева, В. Худоба // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 листопада 2020 р. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 269–271.
 6. Current state and optimisation of the carpathian national nature park landscape recreational functions / Shtoiko P., Olenych I., Hrekh V., Kholiavka V., Khudoba V. // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM : 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM 2020 (Bulgaria; 18 August 2020 through 24 August 2020). – Albena, 2020. – Vol. 20, is. 5.1. – P. 229–236. DOI:10.5593/sgem2020/5.1/s20.029 (Scopus).
 7. From the experience of using GIS technologies for studying tourist resources of national natural and regional landscape parks / P. Shtoiko, V. Khudoba, P. Kucher, V. Hrekh, A. Kukhtiy //GeoTerrace-2020  : International Conference of Young Professionals. – Lviv, 2020. – Vol. 2020. – Р. 1–5. DOI: 10.3997/2214-4609.20205733 (Scopus).

2019:

 1. Худоба В. Менеджмент рекреаційної діяльності національних природних парків із застосуванням ГІС-технологій / Володимир Худоба, Зоряна Руминська // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 161–163.
 2.  Худоба В. Еколого-освітня діяльність регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя» / В. Худоба, Ю. Рудий // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи : зб. ст. – Львів, 2019. – С. 58–61.
 3. Худоба В. Геоінформаційні технології в екологічному туризмі: можливості та перспективи застосування / В. Худоба // Перспективи розвитку туризму в Україні : зб. ст. до ювілею В. К. Федорченка. – Тернопіль, 2019. – С. 292–300.
 4. Худоба В. Перспективи розвитку екологічного туризму у регіональному ландшафтному парку «Равське Розточчя» / В. Худоба // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 жовтня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019. – С. 27–30.

2018:

 1. Худоба В. Аналіз рекреаційної системи НПП “Сколівські Бескиди” засобами геоінформаційних технологій / Володимир Худоба, Зоряна Руминська // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19–20 жовтня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 81–83.
 2. Худоба В.Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля : монографія / В. Худоба. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 166 с.
 3.  Худоба В.Можливості використання геоінформаційних технологій в рекреаційній діяльності НПП «Сколівські Бескиди» / В. Худоба, З. Руминська // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Географія. –2018. – Вип. 45, № 2. – С. 95–104.
 4. Худоба В. Особливості функціонального зонування РЛП «Равське Розточчя» / В. Худоба // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони : матеріали ІІІ Міжнар. наук. семінару. – Львів, 2018. – С. 343–349.
 5. Худоба В. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного туризму в українських Карпатах (на прикладі Чорногірського масиву) / Володимир Худоба, Роман Кізима // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 261–265.
 6. Чикайло Ю. Екологія : навч.-метод. посіб. для студ. напрямів підготовки 014.11 “Середня освіта (фізична культура)” та 017 “Фізична культура і спорт” денної та заоч. форм навчання / Юлія Чикайло, Володимир Худоба. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 80 с.
 7. Методичні рекомендації для підготовки та захисту магістерських робіт студентів спеціальності 242 “Туризм” денної та заочної форм навчання / Ю.І. Чикайло, І. М. Волошин, А. П. Голод, В. В. Худоба. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 38 с.
 8. Tourist map of geospatial distribution of Rivne oblast in Ukraine as a means for activating tourist flows / Ivan Voloshyn, Pavlo Kucher, Andriy Kukhtiy, Yuliya Chykailo, Volodymyr Khudoba  // Photogrammetry and remote sensing cartography and gis : proseedings of 18th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2018. – Albena, 2018. – Vol. 18, is. 2,3 : Informatics, geoinformatics and remote sensing. – P. 697–704. (Scopus)

2017:

 1. Худоба В. Проектування еколого-туристичних маршрутів на території природоохоронних об’єктів із застосуванням геоінформаційних систем (на прикладі НПП «Сколівські Бескиди») / В. Худоба // Літопис природи НПП «Сколівські Бескиди». – Сколе, 2017. – Т. 17. – С. 228–241.
 2. Худоба В. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму регіональних ландшафтних парках Західного Поділля / В.Худоба, Ю. Чикайло // Туризм сучасності: проблеми та перспективи: зб.пр. І Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Тернопіль, 30 травня 2017 р.). – Тернопіль, 2017. – С. 29–37.
 3. Худоба В. Туристичний потенціал Національного природного парку «Сколівські Бескиди» / Володимир Худоба, Зоряна Руминська // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали ІІ Всеукр. наук.–практ. конф. (18–19 травня 2017 р., м. Львів). – Львів, 2017. – С. 115–119.
 4. Худоба В. Перспективи використання геоінформаційних баз даних в туризмі / Худоба В., Тимошенко Л., Руминська З. // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2017. – С. 82–89.Чикайло Ю. І. Кінний туризм як один з перспективних напрямків рекреації на Україні / Ю. І. Чикайло, В. В. Худоба // Регіон – 2017: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20–21 квітня 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 247–248.

2016:

 1. Худоба В. Екологія : навч.-метод. посіб. / Володимир Худоба, Юлія Чикайло. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 92 с. – ISBN 978-966-2328-95-0.
 2. Худоба В.В. Проектування туристичних маршрутів на території НПП “Сколівські Бескиди” / В.В. Худоба, Л.О. Тимошенко, З.Р. Руминська // Географія та туризм : наук. зб. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 93–101.
 3. Худоба В. ГІС еколого-туристичного маршруту м. Сколе- г. Парашка / З. Руминська, В. Худоба // Міжнародний бізнес і туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених (Тернопіль, 12–13 травня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 200–202.
 4. Руминська З. Проектування еколого-туристичних маршрутів на території природоохоронних об’єктів із застосуванням геоінформаційних систем / Зоряна Руминська, Володимир Худоба // Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали І Всеукр. студент. наук.-практ. конф. – Львів, 2016. – С. 16 – 19.
 5. Khudoba V. integration of Ukrainian protected areas in European ecological network: problems and prospects / Khudoba V. // 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : Conference Proceedings, June 28 – July 6, 2016. – Book 5. – Vol. 1. – P. 935–942.

2015:

 1. Худоба В. В. Особливості розвитку ландшафтних парків на прикордонних територіях (на матеріалах Люблінського воєводства і Львівської області) / В. В. Худоба, П. С. Теліш // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 62 – 69.
 2. Худоба В. В. Особливості функціонального зонування типових регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля / В. В. Худоба // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів, 2015. – С. 71 – 74.
 3. Худоба В. В. Перспективи розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях Львівської області / В. В. Худоба, З. Р. Руминська // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : тези І Міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2015. – С. 113 – 116.

2014:

 1. Худоба В. В. Застосування ГІС технологій для оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків / В. В. Худоба // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя створення Шацького Національного природного парку. – К., 2014. – С. 72 – 76.
 2. Худоба В. В. Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіонального ландшафтного парку “Зарваницький” / В. В. Худоба // Наукові записки ТНПУ імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2014. – Вип. 36. – С. 241 – 250.
 3. Худоба В. В. Конструктивно-географічні засади оптимізації структури земельних угідь РЛП “Равське Розточчя” / В. В. Худоба // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2014. – Вип. 45. – С. 376 – 385.

2013:

 1. Худоба В.В. Конструктивно-географічні засади оптимізації функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля : автореф. дис.… канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 „Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” / В.В. Худоба. – Львів, 2013. – 20 с.

2012:

 1. Худоба В.В. Радіоактивне забруднення рекреаційних зон регіонального ландшафтного парку “Прип’ять-Стохід” / В.В. Худоба // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. Волин. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 9. – С. 343–346.
 2. Худоба В.В. Типізація, проблеми структурної організації та функціонування регіональних ландшафтних парків Західного Волино-Поділля / В.В. Худоба // Рекреаційне і заповідне природокористування : зб. наук. пр. – Тернопіль, 2012. – С. 75–85.
 3. Худоба В.В. Міжнародний досвід функціонування природних, регіональних та ландшафтних парків / В.В. Худоба // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присв’яч. 10-річчю НПП «Гуцульщина», (м. Косів, 18–19 травня 2012 р.). – Косів, 2012. – С. 376–380.

2011:

 1. Худоба В.В. Аналіз репрезентативності мережі великих заповідних об’єктів Західного Волино-Поділля / В.В. Худоба // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. – Львів, 2011. – Вип. 40. – С. 364–370.
 2. Худоба В.В. Теоретичне обґрунтування доцільності оптимізації мережі регіональних ландшафтних парків України / В.В. Худоба // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 30, №2. – С. 242–248.
 3. Худоба В.В. Проблеми оптимізації мережі заповідних об’єктів Західного Волино-Поділля / В.В. Худоба //Біосфера XXI століття : матеріали III Всеукр. конф. (м. Севастополь, 4–7 квітня 2011 р.) – Севастополь : СевНТУ, 2011. – С.148–150.

2010:

 1. Худоба В.В. Регіональний ландшафтний парк як ефективна форма охорони культурних ландшафтів / В.В. Худоба // Наук. вісник Волин. ун-ту. ім. Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – Луцьк, 2010. – № 17. – С. 146–150.
 2. Худоба В.В. Розточанські регіональні ландшафтні парки: особливості, структура і функціонування / В.В. Худоба // Наук. вісник нац. лісотехнічного ун-ту України. Серія: Природничі дослідження на Розточчі. – Львів, 2010. – Вип. 20.16. – С. 110–114.
 3. Худоба В.В. Шляхи активізації природоохоронної та рекреаційної діяльності регіональних ландшафтних парків Волино-Поділля / В.В. Худоба // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (смт Гримайлів, 26–28 травня 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – С. 912–917.

2009:

 1. Худоба В.В. Хрінниківське водосховище як найбільший рекреаційний об’єкт Волинської височини / В.В. Худоба // Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна. – Львів, 2009. – Вип. 37. – С. 268–273.
 2. Худоба В.В. Проблеми організації заповідних об’єктів в межах трансрегіональних територій / В.В. Худоба // Вісник Ін-ту пед. освіти. Серія географічна. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 114–117.

2008:

 1. Худоба В.В. Регіональний ландшафтний парк „Берестечківський” у структурі природно-заповідного фонду Волино-Поділля / В.В. Худоба // Європейська та Євроантлантична інтеграція і транскордонне співробітництво : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 15–16 травня 2008 р.). – Луцьк, 2008. – Т. 2. – С. 194–198.

[згорнути]
ХУДОБА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

2023:

 1. Худоба В. Використання ГІС для оцінки туристичного потенціалу регіону / Володимир Худоба, Оксана Худоба // Використання й охорона земельних ресурсів та туристично-рекреаційний потенціал територій : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Дубляни, 17 трав. 2023 р.). – Львів : Львівський нац. ун-т природокористування, 2023. – С. 165–166.
 2. Худоба В. Рекреаційне рибальство та рибальський туризм як вид рекреаційно-спортивного природокористування на Львівщині / Володимир Худоба, Оксана Худоба // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2023. – Вип. 54, № 1. – С. 158–167. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.17

[згорнути]
Прокрутити вгору