Автори – С

СВИЩ ЛІЛІЯ ОСИПІВНА

2023:

 1. Гринів В. Внутрішній туризм як перспективний напрям розвитку регіону /Гринів В., Гринів М., Свищ Л. // Молода спортивна наука України : матеріали XXVII Міжнар. конф. (4–5 трав. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Т. 4. – С. 134–135.
 2. Романчук О. Особливості викладання медичної термінології для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія в закладах вищої освіти України / Романчук О., Коваль Р., Свищ Л. // Актуальнi питання гуманiтарних наук. –2023. – Вип. 60, т. 3. – С. 248–255. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-3-40
 3. Dzieci z cukrzycą typu 1, a lekcje wychowania fizycznegow placówkach oświatowych / Mirska I., Kreft P., Rybak O., Skalski D., Svyshch L., Gamma T. //Rehabilitation & Recreation. – 2023. – № 15. – С. 213–218. DOI
  https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.28 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Wpływ ograniczonej aktywności fizycznej na organizm młodzieży / Czarnecki D., Skalski D. W., Tsyhanovska N. V., Svyshch L., Kyryk O. // Rehabilitation and Recreation. – 2023. – N 14. – 2023. – Р. 158–163. https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.18(фах. вид., IndexCopernicus)
 5. Паска М. Регіональні страви Львівщини – основа Галицької кухні / Паска Марія, Свищ Лілія, Фик Богдан // Економіка та суспільство. – 2023. – Вип. 58. – С. 1–5. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-16 (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Історичні аспекти розвитку спорту для осіб з інвалідністю у Франції / Данилевич М., Романчук О., Турчик І., Коваль Р., Свищ Л. //  Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. –2022. –№ 2(58). – С. 14–21.
 2. Коваль Р. Методична розробка з французької мови для самостійної та аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» (Гімнастика. Зимові види спорту) / Коваль Р., Романчук О., Свищ Л. – Львів : Манускрипт, 2022. – 24 с.
 3. Коваль Р. Методична розробка з французької мови для самостійної та аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» (Футбол. Легка атлетика) / Коваль Р., Романчук О., Свищ Л. – Львів : Манускрипт, 2022. – 24 с.
 4. Свищ Л. Боротьба : метод. розробка з нім. мови для самостійної й аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» для студ. денної та заочної форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» / Свищ Л. – Львів : Ліга-Прес, 2022. – 20 с.
 5. Свищ Л. Плавання : метод. розробка з нім. мови для самостійної й аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» для студ. денної та заочної форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» / Свищ Л. – Львів : Ліга-Прес, 2022. – 24 с.
 6. Свищ Л. Футбол : метод. розробка з нім. мови для самостійної й аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» для студ. денної та заочної форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» / Свищ Л. – Львів : Ліга-Прес, 2022. – 20 с.
 7. Biochemical monitoring of different training regimens of 16-year-old water polo players / Maria Sybil, Rostislav Pervachuk, Yaroslav Svyshch, Liliya Svyshch, Roman Petryna, Lesya Petryna, Maryan Ostrovsky, Oleg Sydorko, Vira Hashchyshyn, Oksana Ilkiv // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 1. – P. 25–30. (Scopus)

2021:

 1. Свищ Л. О. Аксіологічне знання крізь призму його понятійно-категоріального апарату / Свищ Л. О.  // World science: problems, prospects and innovations:рroceedings of the 8th International scientific and practical conference (Canada). –Toronto, 2021. – P. 718–723.
 2. Свищ Л. С. Особливості ціннісної професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної філології у Великобританії / Свищ Лілія Осипівна, Приступа Євген Никодимович // Scientific practice: modern and classical research methods : I International Scientific and Practical Conference (February 26, 2021, Boston, USA). – Boston, 2021. – Vol. 2. – Р. 158–160.
 3. Свищ Л. О. Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахівців з іноземної мови у процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Свищ Лілія Осипівна ; Рівненськ. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2021. – 22 с.
 4. Свищ Л. О. Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахівців з іноземної мови у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13:00:04 / Свищ Лілія Осипівна. – Львів, 2021. – 281 с.
 5. Свищ Л. О. Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх іноземних філологів у процесі професійної підготовки / Свищ Лілія Осипівна // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. – 2021. – № 2. – С. 111–118. (Index Copernicus).
 6. Свищ Л. О. Ціннісна складова сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців з іноземної філології / Свищ Л. О.  // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. – Рівне, 2021. –  Вип. 13, т. 2. – С. 258–269. (Index Copernicus).
 7. Свищ Л. О. Ціннісні зміни як детермінанти ціннісної освіти / Свищ Л. О. // Педагогічний альманах. –  2021. – № 7. – С. 125–133. (Index Copernicus).
 8. Свищ Л. О. Ціннісно-смисловий досвід як умова формування аксіологічної компетентності / Свищ Л. О. // Grail of Science: іnternational scientific journal. – 2021. – № 1. –  P. 428-430.
 9. Свищ Л. О. Цінності в сучасному соціокультурному просторі / Свищ Л. О.  // Applied and fundamental scientific research: аbstracts of the XIX International Science Conference (April 8–9, 2021, Belgium). – Brussels, 2021. – P. 176–178.
 10. Програма державної атестації з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 242 „Туризм”, освітньо-кваліфікаційний рівень  „Бакалавр” / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 24 с.
 11. Програма державної атестації  з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Юлія Калимон, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 20 с.
 12. Svyshch L. Characteristics of structural components, criteria and indicators, levels of formation of value-semantic experience of future specialists in foreign philology / Svyshch L. // Science Rise: Pedagogical Education. – 2021. – № 3(42). – P. 46–52. (Index Copernicus).
 13. Svyshch L. Requirements for the value component in professional training of foreign language linguists in the age of changing axiological guidelines / Svyshch L. // Science Rise: Pedagogical Education. – 2021. – № 1(40). – Р. 20–24. (Index Copernicus).
 14. Програма державної атестації  з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-кваліфікаційний рівень  „Бакалавр” / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Юлія Калимон, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 20 с.
 15. Програма державної атестації з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 242 «Туризм», освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені І. Боберського, 2021. – 24 с.

2020:

 1. Теличко М. В. Методи навчання термінологічної лексики у курсі англійської мови професійного спрямування для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” /Теличко М. В., Бубела Р. І., Свищ Л. О. // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2020. – Vol. 8, іs. 90. – Р. 35–38. (IndexCopernicus).

2019:

 1. Коваль Р. Латинська мова та основи медичної термінології для студентів спеціальності “фізична терапія, ерготерапія”: навч. посіб. / Ростислав Коваль, Лілія Свищ. – Львів : Манускрипт, 2019. – 112 с.
 2. Demydas O. Retrospektive analyse der evolution von der fechtenausrustung / Olha Demydas, Liliia Swyshch // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 177–179.

2018:

 1. Мельник М. Німецька мова : навч. посіб. для студ. спец. „Фізична культура і спорт” / Мар’яна Мельник, Лілія Свищ. – Львів : Манускрипт, 2018. – 72 с.

2016:

 1. Свищ Л. О. Особливості перекладацького методу І. Качанюк-Спєх крізь призму жанрової специфіки драми (на матеріалі німецькомовного перекладу «Лісової пісні») / Л. О. Свищ. // Мова і культура. – 2016. – С. 417–421.
 2. Гупало О. С. Латинська мова : навч. посіб. для студ. спец. «Фізична реабілітація» / О. С. Гупало, Р. С. Коваль, Л. О. Свищ. – Львів : Манускрипт, 2016. – 96 с.
 3. Svyshch L. Die verbreiteten Verletzungen im Reitsport und die Phasen von Rehabilitation / Liliia Svyscch, Svitlana Tschuchnina // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 117–118.

2015:

 1. Свищ Л. О. Німецька мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямами підготовки «Фіз. виховання», «Спорт» / Л. О. Свищ, Х. І. Бовкіт, М. М. Мельник. – Львів : Манускрипт, 2015. – 64 с.Свищ Л. О. Проблеми перекладу драми – твору на межі літератури та театру / Л. О. Свищ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – Вип. 54. – С. 290 – 292.

[згорнути]
СВИЩ ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

2023:

 1. Дух Т. Інтерактивні методи навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Фізична культура і спорт” / Тетяна Дух, Мар’яна Кіщак, Ярослав Свищ // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2023. – Вип. 41. – С. 18–24. doi: 10.15330/fcult.41.18-24
 2. Куцериб Т. Біоімпедансний моніторинг оздоровчого ефекту тренувальних навантажень / Тетяна Куцериб, Любомир Вовканич, Ярослав Свищ // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 2. – С. 28–36.
 3. Федьків М. Особливості сенсомоторних реакцій у групах осіб з різним спрямуванням та інтенсивністю фізичних навантажень / Федьків М., Вовканич Л., Свищ Я. // Молодь і поступ біології : зб. тез XIX Міжнар. наук. конф. студ. і асп. – Львів, 2023. – С. 177–178.
 4. Вплив різних обсягів фізичних навантажень на показники центральної гемодинаміки студентів-фізіотерапевтів / Бергтраум Д. І., Вовканич Л. С., Свищ Я. С., Дух Т. І., Дунець-Лесько А. В. // Фізичне виховання та спорт. – 2023. – №3. – С. 69–77. DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-3-10(фах. вид., IndexCopernicus)
 5. Технічна підготовленість українських стрибунок у висоту / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Ярослав Свищ, Руслан Павлось // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 1. – С. 36–46.
 6. Berhtraum D. Changes in the indices of blood circulation of the physical therapy students under the regular extracurricular physical loads / Berhtraum D., Vovkanych L., Svyshch Y. // Theory and practice of modern science : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the VI International Scientific and Theoretical Conference. – Kraków, 2023. – P. 242–243.
 7. Vovkanych L. The influence of extra-curricular physical exercises on the level of physical working capacity and aerobic capacities of physiotherapy students / Vovkanych L., Svyshch Y., Dunets-Lesko A. // Current issues of science, prospects and challenges : collection of the scientific papers “SCIENTIA” with proceedings of V International Scientific and Theoretical Conference. – Sydney, 2023. – P. 238–240.
 8. Свищ Я. Формування та розвиток спортивно-фізкультурної інфраструктури в Україні / Ярослав Свищ, Ігор Гоцул // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 2. – С. 88–89.
 9. Свищ Я. С. Засоби фітнесу в навчально-тренувальному процесі юних бігунів / Свищ Я. С., Мончук В. О. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24 лист. 2023 р.). – Київ : НУОУ, 2023. – С. 199–200.
 10. Бобровник В. І. Вступ до теорії і методики тренерської діяльності в легкій атлетиці / В. І. Бобровник, А. В. Колот, Я. С. Свищ // Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник у 2 кн. / Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., … Жданова О. М., Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг. ред. Бобровника В. І., Совенко С. П., Колота А.
  В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 1. – С. 17–38.
 11. Юшко Б. М. Естафетний біг / Б. М. Юшко, С. П. Совенко, Я. С. Свищ // Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник у 2 кн. / Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., … Жданова О. М., Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг. ред. Бобровника
  В. І., Совенко С. П., Колота А. В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 1. – С. 618–624.
 12. Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник : у 2 кн. /Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., … Жданова О. М., Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг. ред. Бобровника В. І., Совенко С. П., Колота А. В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 1. – 712 с.
  ISBN 978-617-7492-12-1
 13. Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник : у 2 кн. / Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., … Жданова О. М., Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг. ред. Бобровника В. І., Совенко С. П., Колота А. В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 2. – 608 с.
  ISBN 978-617-7492-12-1
 14. Біг на короткі дистанції / Б. М. Юшко, С. П. Совенко, Я. С. Свищ, М. Л. Ткаченко // Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник : у 2 кн. / Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., … Жданова О. М., Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг.
  ред. Бобровника В. І., Совенко С. П., Колота А. В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 1. – С. 515–585.
 15. Світова система навчання та сертифікації тренерів з легкої атлетики / Конестяпін В. Г., Ханікянц О. В., Свищ Я. С., Павлось О. А., Бубнов В. О. // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування // Матеріали регіон. наук.-практ. семінару / за заг. ред. Гуменюка С. В., Ладики П. І., Шандригося В. І., Єднака В. Д., Васірука М. С. – Тернопіль, 2023. – С. 96–102.

2022:

 1. Біг підтюпцем як засіб підвищення рухової активності / Свищ Я., Маланчук Г., Стефанишин М., Ярошик М. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 88–91.
 2. Змагальна діяльність в кіокушинкай карате під час пандемії / Богдан Кіндзер, Василь Матвіїв, Ярослав Свищ, Ярослав Ковальчук // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 166–177.
 3. Кінематичні характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним різної кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2022. – № 2. – С. 14–20.
 4. Легка атлетика : навч. посіб. / Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В., Дух Т. І., Павлось О. О., Конестяпін В. Г., Чорненька Г. В., Прокопенко В. І., Західний В. Р., Когут Ю.В., Строкун М. Я. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 304 с.
 5. Удосконалення спеціальних якостей військовослужбовців засобами фізичного виховання / Одеров А., Романчук С., Людовик Т., Фіщук І., Свищ Я., Пилипчак І., Дух Т., Лашта В.// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і Часові характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним високої кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – Т. 22, № 2. – С. 288–295. DOI: 10.17309/tmfv.2022.2.21 (Scopus)
 6. Biochemical monitoring of different training regimens of 16-year-old water polo players / Maria Sybil, Rostislav Pervachuk, Yaroslav Svyshch, Liliya Svyshch, Roman Petryna, Lesya Petryna, Maryan Ostrovsky, Oleg Sydorko, Vira Hashchyshyn, Oksana Ilkiv // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 1. – P. 25–30. (Scopus)
 7. Свищ Я. Функціональні показники кваліфікованих бігунів на короткі дистанції на спеціально-підготовчому етапі річного макроциклу / Свищ Ярослав, Дух Тетяна // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 6(40). – С. 213–219. DOI: 10.26693/jmbs07.06.213
  (фах. вид., IndexCopernicus)

2021:

 1. Когут Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку фізичної культури та спорту на Львівщині / Когут Ю. В., Строкун М. Я., Свищ Я. С. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХХVI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав, 2021. – С. 143–144.
 2. Строкун М. Я. Розвиток фізкультури і спорту на Україні в сучасних умовах / Строкун М. Я., Когут Ю. В., Свищ Я. С. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХХХVI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав, 2021. – С. 163–164.

2020:

 1. Дух Т. Ставлення учнів середнього-шкільного віку до занять фізичною культурою / Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.(20 жовтня 2020 року). – Переяслав, 2020. – Вип. 64. – С. 232–237.
 2. Часові характеристики техніки стрибка у висоту кваліфікованих стрибунок / Конестяпін В. Г., Павлось О. О., Ханікянц О. В., Свищ Я. С., Павлось Р. М. // International Academy Journal Web of Scholar. – 2020. – № 4(46). – P. 54–58. (Index Copernicus)
 3. A method of optimizing the preparation of female wrestlers in the lunar mesocycle / Subil Maria, Pervachuk Rostislav, Shandrygos Victor, Svyshch Yaroslav, Petryna Roman, Petryna Lesia // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 4. – P. 1925–1929. (Scopus)
 4. Ритмо-темпові характеристики технічної майстерності рекордсменки світу серед юніорів Ярослави Магучіх / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Ярослав Свищ, Руслан Павлось // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 13–14.

2019:

 1. Effects of mutual learning in physical education to improve health indicators of Ukrainian students / Bodnar I., Pavlova I., Dukh T., Wąsik J., Mosler D., Svyshch Y. //Physical education of students. – 2019. – № 23(5). – P. 229–235.
 2. Perspectives of using athletics means for improving the level of physical health of students / Tetiana Dukh, Ivanna Bodnar, Iuliia Pavlova, Yaroslav Svysch, Olha Pavlos // Society. Integration. Education : proceedings of the International Scientific Conference. – 2019. – Vol. 4. – P. 123–133.
 3.  Свищ Я. С. Засоби удосконалення технічної підготовки спортсменів у спортивній ходьбі / Свищ Я. С., Чорненька Г. В., Федьків В. В. // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні :  матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Поліграфіст, 2019. – С. 123–127.

2018:

 1. Свищ Я. Застосування додаткових засобiв у навчально-тренувальному процесi бiгунiв на короткi дистанції / Ярослав Свищ, Василь Західний, Юрій Когут // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : зб. матеріалів XVII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. – С. 279–282.
 2. Західний В. Аналіз кінематичних характеристик техніки штовхальників ядра на чемпіонаті України з легкої атлетики 2018 року м. Суми / Василь Західний, Володимир Конестяпін, Ярослав Свищ // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : зб. матеріалів XVII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. – С. 275–279.
 3. Dukh T. Current issues of coach activity in athletics / Tetiana Dukh, Yaroslav Svysch // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 376.
 4. Zakhidnyy V. The Cinematic Characteristics of Qualified Shot-Putters / Zakhidnyy Vasyl, Konestyapin Volodymyr, Svysch Yaroslav // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 362.
 5. Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters’ training /Yaroslav Svyshch, Maria Sybil, Olha Pavlos, Tetiana Dukh, Antonina Dunets-lesko, Valerii Melnyk, Rostyslav Pervachuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 885–888. (Scopus)
 6. Вплив вібрацій на діяльність спортсменів [Електронний ресурс]/ Любомир Вовканич, Юрій Борецький, Ярослав Свищ, Христина Шавель, Роксолана Тимочко-Волошин, Андрій Вовканич// Спортивна наука України. – 2018. – № 3(85). – С. 12–20. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/746/720

2016:

 1. Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.

2015:

 1. Воронін Д. М., Аналіз показників фізичної та технічної підготовленості штовхальників ядра / Д. М. Воронін, Я. С. Свищ // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. –Вінниця, 2015. – Вип. 17. – С. 387 – 391.

2014:

 1. Вовканич Л. С. Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів / Л. С. Вовканич, А. В. Дунець-Лесько, Я. С. Свищ // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 3. – С. 22 – 25.
 2. Воронін Д. Аналіз показників фізичної та технічної підготовленості штовхальників ядра ІІ-ІІІ спортивних розрядів / Денис Воронін, Василь Західний, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 415 – 420.
 3.  Сибіль М. Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю / Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 189 – 195.
 4. Сибіль М. Зміна біохімічних показників енергетичного обміну у борців вільного стилю за впливу спеціальних контрольних тестів на підготовчому етапі / Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 568 – 574.
 5. Оцінювання функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів / Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 404 – 409.

2013:

 1. Воронін Д. Взаємозв’язок між спортивним результатом та параметрами фізичного розвитку студентів спеціалізації “Легка атлетика” / Денис Воронін, Ярослав Свищ, Володимир Конестяпін // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 1. – С. 101 – 103.
 2. Voronin D. The kinematic characteristics of high qualifications woman long jumpers / D. Voronin, V. Konestyapyn, Y. Svisch // Olympic sport and sport for all : 17th international scientific congress. – 2013. – P. 281 – 282.

2012:

 1. Свищ Я. Застосування самоконтролю для визначення функціонального стану кваліфікованих легкоатлетів у тренувальному процесі / Я. Свищ, Д. Воронін, М. Сибіль // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 3. – С. 375 – 378.
 2. Воронін Д. Використання коефіцієнту надійності при формуванні складу естафетної команди 4×100 метрів / Д. Воронін, Я. Свищ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів, 2012. – Вип. 98, т. 4. – С. 59 – 63.
 3. Воронін Д. Фізична реабілітація хворих із синдромом Мен’єра / Д. Воронін, Я. Свищ // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. – № 3. – С. 126 – 129.
 4. Воронин Д. М. Оптимизация физического развития школьников 15-16 лет с помощью легкоатлетических упражнений на уроках физического воспитания / Д. М. Воронин, Я. С. Свищ, П. М. Голець // Международная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры и спорта государств – участников Содружества Независимых Государств : материалы V науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2012. – Ч. 3. – С. 28 – 30.
 5. Воронін Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: проблеми та перспективи розвитку / Д. М. Воронін, В. В. Флерчук, Я. С. Свищ // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доп. VII Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 270 – 273.
 6. Воронін Д. Фізична реабілітація хворих з головними болями напруження / Воронін Д., Трач В., Свищ Я. // Здоров’я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення : зб. пр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 83 – 85.

2011:

 1.  Свищ Я. С. Розвиток швидкісно-силових якостей легкоатлетів-спринтерів із застосуванням штучної гіпоксії : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / Свищ Ярослав Степанович ; ЛДУФК. – Л., 2011. – 19 с.
 2. Воронін Д. М. Критерії формування збірних естафетних команд в бігу 4 х 100 метрів / Воронін Д. М., Свищ Я. С., Конестяпін В. Г. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 2. – С. 71 – 75.

2010:

 1. Свищ Я. Вплив занять на гіпоксикаторі Фролова на стан біомедичних параметрів легкоатлетів-спринтерів / Свищ Я., Сибіль М. Г. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 8. – С. 184 – 187.
 2. Свищ Я. Експрес-вплив занять на апараті Фролова на результати тренувального процесу та фізичну працездатність кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів / Ярослав Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 293 – 297.
 3. Свищ Я. С. Застосування штучної гіпоксії в тренувальному процесі кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів / Я. С. Свищ, М. Г. Сибіль // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ХІV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 121.
 4. Сибіль М. Зміни біохімічних параметрів легкоатлетів-спринтерів під дією гіпоксійного тренування / М. Г. Сибіль, Я. С. Свищ // Тези доп. Х Укр. біохім. з’їзду. – О., 2010. – С. 166.

2009:

 1. Сибіль М. Г. Стан енергозабезпечуючих систем легкоатлетів-спринтерів в умовах штучної гіпоксії / Сибіль М. Г., Свищ Я. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2009. – № 7. – С. 178 – 183.

2008:

 1. Свищ Я. Штучна гіпоксія та її використання в практиці підготовки висококваліфікованих легкоатлетів-спринтерів / Ярослав Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 319–324.
 2. Сибіль М. Г. Дослідження впливу дихальної гімнастики Фролова на функціональний стан спринтерів / М. Г. Сибіль, Я. С. Свищ // Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. наук. пр. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчуг, 2008. – С. 325–350.
 3. Ефективність застосування дихального апарата Фролова у підготовці кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів : свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 25079 Україна / Свищ Я. С., Сибіль М. Г. – Зареєстр. 25.07.08.

2007:

 1. Свищ Я. Ефективність тренування бігунів на короткі дистанції в умовах штучно викликаної гіпоксії / Ярослав Свищ // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. – С. 127–128.
 2. Свищ Я., Сибіль М. Відповідь організму легкоатлетів спринтерів на додаткове тренування гіпоксією / Ярослав Свищ, Марія Сибіль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11. – С. 228–230.

2006:

 1. Свищ Я., Сибіль М., Слісенко О. Біохімічний експрес-контроль за ефектами гіпоксійного тренування / Ярослав Свищ, Марія Сибіль, Ольга Слісенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 1. – С. 378–382.

[згорнути]
СВІСТЕЛЬНИК ІРИНА РУДОЛЬФІВНА

2023:

 1. Наконечний Р. Організація змагальної практики юних футболістів в Україні та Польщі на сучасному етапі розвитку / Наконечний Роман, Хіменес Христина, Свістельник Ірина // Physical Culture and Sport : Scientific Perspective. – 2023. – N3. – C. 124–130. http://doi.org/10.31891/pcs.2023.3.16
 2. Ефективність програми фізкультурно-оздоровчих занять із використанням інноваційних ігор у фізичному вихованні дітей 4-5 років / Пасічник Вікторія, Пітин Мар’ян, Свістельник Ірина, Ковальчук Лідія, Цап Ірина, Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2023. – № 3. – С. 73–81. DOI: 10.32540/2071-1476-2023-3-073 (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Наконечний Р. Б. Тактична підготовка в командних ігрових видах спорту на ранніх етапах довготривалої підготовки спортсменів: постановка проблеми / Наконечний Р. Б., Хіменес Х. Р., Антонов С. В., Свістельник І. Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – № 7(2). – С. 286–295. https://doi.org/10.26693/jmbs07.02.286
 2. Аверіна О. Конкурентність системи оздоровчого фітнесу в Україні / Олена Аверіна, Ірина Свістельник, Тетяна Курчаба //  Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 130–133.
 3. Шевців У. Дитячий Пілатес як засіб розвитку вестибулярної стійкості у дітей дошкільного віку / Уляна Шевців, Ірина Свістельник, Вероніка Завійська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 141–145.
 4. Жданова О. Вплив стану сфери фітнесу на економіку Польщі / Ольга Жданова, Ірина Свістельник // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів)/ за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 150–152.

2021:

 1. The importance of information blocks, which form the basis of tactical knowledge at different stages of long-term development in modern Olympic combat sports / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Iryna Svistelnyk, Mariia Roztorhui, Andrey Vorontsov // Ido Movement for Culture. – 2021. – Vol. 21, N 2. – P. 27–40. (Scopus)
 2. Modeling of Information Support for the Development of Creative Abilities of Students in the Context of Philosophy of Education / Olena Kvas, Violeta Horodyska, Svitlana Ivakh, Anna Fedorovych, Ivanna Zeman, Iryna Svistelnyk // Wisdom. – Yerevan, 2021. – Vol. 3(19). – P. 139–150. (Web of Science)

2020:

 1. Шевців У. Зміни показників гнучкості у дітей молодшого шкільного віку під впливом занять стретчингом / Уляна Шевців, Яна Заєць, Ірина Свістельник // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 60–63.
 2. Ванкувер стиль. Оформлення цитувань в наукових роботах : метод. реком. для магістрів факультету фізичної терапії та ерготерапії [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 15 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25984
 3. Гузій Оксана Володимирівна – доцентка кафедри спортивної медицини та здоров’я людини : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 15 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25854
 4. Данилевич Мирослава Василівна – професор кафедри фітнесу і рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 40 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23906
 5. Євгену Омельяновичу Яремку – 90! : бібліогр. покажч. з нагоди ювілею [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б.в.], 2020. – 21 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/26441
 6. Життя невід’ємне від науки. Пам’яті професора Гелія Антоновича Василькова (1927–2020) : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 16 с. – режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27528
 7. Інформаційні технології в туризмі : анот. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 26 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24516
 8. Мирославу Степановичу Герцику – 85! : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 31 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27567
 9. Музика Федір Васильович – перший проректор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 26 с. – (Серія „Наукові праці ЛДУФК імені Івана Боберського”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23907
 10. Наукові праці докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 696 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”, вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23960
 11.  Павлова Юлія Олександрівна – професорка кафедри теорії та методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 27 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24488
 12. Панишко Юрій Митрофанович: до 80-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 56 с. – (Серія „Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК імені Івана Боберського”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23910
 13. Перестало битися серце професора Володимира Миколайовича Мухіна (1936–2020) : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 37 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25580
 14. Пітин Мар’ян Петрович – професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 52 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24489
 15. Професор Передерій Аліна Володимирівна : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 24 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23920
 16. Професору кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Олегові Івановичу Гриніву – 80! [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 22 с. – (Серія „Наукові праці ЛДУФК імені Івана Боберського”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24534
 17. Світлої пам’яті історіографа історії фізичної культури, спорту та олімпійського руху – Суніка Олександра Борисовича (1925–2019) : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 24 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27537
 18. Спорт для всіх : анот. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2020. – 50 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту та туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24515

2019:

 1. Данилевич М. Подготовка будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования Украины / Данилевич Мирослава, Грибовская Ирина, Свистельник Ирина // Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice : мaterialele сonf. stiinţifice internaţionale (6 decembrie 2019). – Chişinău : USEFS, 2019. – Ed. 5. – P. 56–59.
 2. Improving kickboxers’ special physical preparedness which accounts for their individual tactical style and technical skills / Olha Zadorozhna, Andriy Okopnyy, Natalia Hutsul, Andriy Kotelnyk, Zhanna Grashchenkova, Alina Perederiy, Maryan Pityn, Iryna Svistelnyk // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, is. 2, art 170. – P. 1173–1179. (Scopus)
 3. Ванкувер стиль. Приклади цитування в наукових роботах : метод. реком. для магістрів та аспірантів ЗВО фізкультурного профілю. – Вид. 2-ге, доп. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 15 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 3). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17680
 4. Анотований покажчик дисертацій бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури за 2018 рік [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів, 2019. – 35 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16737
 5. Баклицька Ольга Петрівна – доцент кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського : бібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 8 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”).– Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22762
 6. Іваночко Вікторія Валеріївна – доцент кафедри фітнесу і рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського) : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 15 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/23457
 7. Легендарний дисидент Валентин Мороз (1936–2019) [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 28 с. – (Серія „Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК імені Івана Боберського”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20867
 8. Лемешко В’ячеслав Йосипович: пам’яті прекрасного викладача та хорошого тренера присвячується (1947–2019) [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 10 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22445
 9. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Доктори наук та професори : бібліогр. покажч. наук. пр. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 732 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20868
 10. Приступа Євген Никодимович : біобібліогр. покажч. до 60-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 63 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17640
 11. Професор Грибовська Ірина Борисівна (кафедра фітнесу і рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського) : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 26 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21085
 12. Сунік Олександр Борисович – провідний фахівець історіографії історії фізичної культури, спорту та олімпійського руху : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 22 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1725
 13. Фізична реабілітація. Фізична терапія : анот. бібліогр. покажч. авторефератів дисертацій [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 145 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, фізичної терапії і здоров′я людини”, вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20960
 14. Чеховська Любов Ярославівна – доцент кафедри фітнесу і рекреації Львівського державного університету фізичної культури : біобібліогр. покажч. до 50-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2019. – 25 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17804

2018:

 1. Шевців У. Стретчинг як один із видів оздоровчого фітнесу / Уляна Шевців, Ірина Свістельник, Анастасія Шира // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – С. 174–177.
 2. Йосип Георгійович Фалес. До 80-річчя від дня народження / А.Л. Васильчук, В. І. Ковцун, Ю. М. Панишко, І. Р. Свістельник // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Львів, 2018. – Вип. 76(142). – С. 39–40.
 3. Effect of water physical therapy on quality of life in breast cancer survivors / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Maryan Pityn, Iryna Svistelnyk // Physiother Theory Pract.– 2018. – N 26(4). – P. 11–16. (Scopus)
 4. Анотований покажчик дисертацій за 2011 рік українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів, 2018. – 28 с. Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/8124
 5. Анотований покажчик дисертацій за 2012 рік українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів, 2018. – 45 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9192
 6. Анотований покажчик дисертацій за 2013 рік українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів, 2018. –  41 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9193
 7. Анотований покажчик дисертацій за 2014 рік українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів, 2018. – 44 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9256
 8. Анотований покажчик дисертацій за 2015 рік українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів, 2018. – 60 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9449
 9. Анотований покажчик дисертацій за 2016 рік українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів, 2018. – 29 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9988
 10. Анотований покажчик дисертацій за 2017 рік українською, російською та англійською мовами, що наявні у фонді бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів, 2018. – 40 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9989
 11. Виноградський Богдан Анатолійович – професор, завідувач кафедри стрільби та технічних видів спорту Львівського державного університету фізичної культури. До 50-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 33 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/11710
 12. Доктори наук та професори Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. наук. пр. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 619 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9660
 13. Кафедра теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. наук. праць [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 146 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9486
 14. Медико-біологічні основи оздоровчої рухової активності: анот. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 40 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9448
 15. Наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 100 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13507
 16. Оздоровча рухова активність студентів : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 78 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9490
 17. Оздоровча рухова активність школярів : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 85 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9491
 18. Оздоровчі заняття за місцем проживання та відпочинку населення: анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 32 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9493
 19. Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу з боксу : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 46 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/12291
 20. Правові,організаційні та соціально-економічні засади розвитку оздоровчої рухової активності населення : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 54 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).  – Режим доступу:  http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/8866/1.pdf
 21. Проректори Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. наук. пр. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 32 c. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 3). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9488
 22. Психологія фізичної культури та спорту: автореферати дисертацій : анот. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 69 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9370
 23. Фізкультурно-оздоровчі заняття на селі: анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 13 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/8867/1/
 24. Фізкультурно-оздоровчі заняття в виробничій сфері : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2018. – 24 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9495
 25. Features of heart rate variability in breast cancer survivors with various types of attitude to the disease / Evgen Prystupa, Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Iryna Svistelnyk // Advances in Rehabilitation=Postępy Rehabilitacji. – 2018. – Vol. 3. – P. 5–9. (Scopus)

2017:

 1.  Свістельник І. Електронні архіви інформації в підготовці фахівців з фізичної культури та спорту / Свістельник І. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 126–127.
 2. Свістельник І. Р. E-learning у вищій фізкультурній освіті: реалії та перспективи / І. Р. Свістельник // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. – Дніпро, 2017. – Ч. 2. – С. 239–240.
 3. Свістельник І. Надання інформації з фізичної культури та спорту засобами інформаційних технологій / Ірина Свістельник // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХ Всеукр. наук.-практ. інтернет–конф. : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 229–231.
 4. Свістельник І. Систематизація електронної інформації з туризму у вищому навчальному закладі фізкультурного профілю (на прикладі Львівського державного університету фізичної культури) / Ірина Свістельник // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет–конф. – Переяслав–Хмельницький, 2017. – С. 23–24.
 5. Власов А. П. Інформаційне забезпечення тренувального процесу висококваліфікованих стрільців з лука / Власов А. П., Івашко М. В., Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 1. – С. 42–47.
 6. Панишко Ю. М. Олександр Леонідович Чижевський : до 120-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, І. Р. Свістельник // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – С. 54–56.
 7. Панишко Ю. М. Олексій Миколайович Бах : до 160-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, А. Л. Васильчук, І. Р. Свістельник // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – Вип. 61(127). – С. 68–69.
 8. Панишко Ю. М. ХарГобіндКорана: до 95-річчя від дня народження / Ю. М. Панишко, Ю. Л. Васильчук, І. Р. Свістельник // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. – Львів, 2017. – Вип. 59(125). – С. 64–65.
 9. Panyško J. M. AlexandrLeonidovyčČiževský : ke 120. výročínarození / J. M. Panyško, A. L. Vasiľčuk, I. R. Svistelnyk // Eniologiečlověka. – 2017. – Č. 13. – S. 23–24.
 10. Структура та зміст підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні / Согор Олег, Пітин Мар’ян, Окопний Андрій, Свістельник Ірина // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3(22). – 410–416. (ВАК)
 11. Система відбору спортсменів до складу збірної команди України зі стрільби з лука при підготовці до Ігор ХХХІ Олімпіади (Ріо-де-Женейро) / Антонов С. В., Власов А. П., Пітин М. П., Свістельник І. Р., Логінов Д. О. // Науковий часопис [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (83) 17. – С. 7-11. (ВАК)
 12. Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training / AntonovSergiy, BriskinYuriy, PerederiyAlina, PitynMaryan, KhimenesKhrystyna, Zadorozhna Olha, Semeryak Zoryana, Svystelnyk Irina // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 262–268. (Scopus)
 13. Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Вид 4-те, допов. – Львів : [б. в.], 2017. – 218 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму», вип. 4). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6957
 14. Анотований бібліографічний покажчик статей журналу «Фізична активність, здоров’я і спорт» за 2016 рік [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 46 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму», вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7275
 15. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 590 с. – (Серія «Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського» ; вип. 2). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6181
 16. Бріскін Юрій Аркадійович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 43 с. – (Серія «Спортивна наука в особах, документах, бібліографії»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6846
 17. Бріскін Юрій Аркадійович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 42 с. – (Серія «Наукові праці співробітників Науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського «). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6730
 18. Ванкувер стиль : метод. рек. з використання та цитування у наукових роботах [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 10 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 3). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7124
 19. Васильков Г. А. До 90-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 17 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6844
 20. Готельно-ресторанна справа : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 21 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6142
 21. Дитячо-юнацький туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 33 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6143
 22. Екологічний туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 20 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режтм доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6144
 23. Заціорський Володимир Мойсейович : до 85-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 29 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6847
 24. Інноваційно-педагогічні технології в туризмі : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 11 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6145
 25. Кафедра інформатики та кінезіології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. Наукові праці професорсько-викладацького складу : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 149 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7249
 26. Микіч Михайло Стахович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 19 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6967
 27. Музика Федір Васильович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 23 с. – (Серія «Спортивна наука в особах, документах, бібліографії»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6791
 28. Наукові праці Є. Н. Приступи в хронології видань (1984–2016) : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 53 с. – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6807
 29. Наукові праці проректорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 31 c. – (Серія «Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури» ; вип. 3). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7076
 30. Наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 100 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6912
 31. Наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 136 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7024
 32. Наукові праці професорсько-викладацького складу кафедри фітнесу і рекреації Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 105 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму»). – режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7128
 33. Наукові праці Ф. В. Музики в хронології видань (1985–2016) : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 23 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6851
 34. Наукові праці Ю. А. Бріскіна в хронології видань (1991–2016) : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 46 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6864
 35. Оздоровча рухова активність осіб різного віку і статі : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 40 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму», вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7088
 36. Оздоровча рухова активність дошкільнят : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 22 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму», вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7221
 37. Оздоровчий туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 21 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6146
 38. Оздоровчо-лікувальний туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 12 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6147
 39. Ольга Миколаївна Жданова – професор, завідувач кафедри фітнесу і рекреації Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 32 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7304
 40. Остьянов Валентин Наумович. До 70-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 16 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6885
 41. Панишко Юрій Митрофанович : біобібліогр. покажч. / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 40 с. – (Серія «Спортивна наука в особах, документах, бібліографії «). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6504
 42. Приступа Євген Никодимович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 62 с. – (Серія «Спортивна наука в особах, документах, бібліографії»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6789
 43. Професор Бріскін Юрій Аркадійович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 49 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7061
 44. Професор Куц Олександр Сергійович. До 80-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 28 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6884
 45. Професор Музика Федір Васильович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 27 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6886
 46. Професор Приступа Євген Никодимович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 49 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7071
 47. Професор Юрій Володимирович Петришин (пам’яті науковця присвячується): біобібліогр. покажчик / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 31 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина Львівського державного університету імені Івана Боберського»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7913
 48. Рекреаційна географія (рекреаційний туризм, рекреаційна картографія і топографія) : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 30 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6148
 49. Савчин М. П. До 80-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 28 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6865
 50. Соломонко Василь Васильович. До 90-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 18 с. – (Серія «Наукова і спортивна спадщина ЛДУФК»). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7125
 51. Спортивний, спортивно-оздоровчий туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 21 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6149
 52. Старчак Валентин Євгенович : біобібліогр. покажч. / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 7 с. – (Серія «Спортивна наука в особах, документах, бібліографії «). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6505
 53. Студентський туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 18 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму» ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6150
 54. Традиції української фізичної культури : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 12 с. – (Серія «Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму», вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6790

2016:

 1. Свістельник І. Р. Використання електронних ресурсів в інформаційному  забезпеченні у ВНЗ фізичного виховання та спорту / Свістельник І. Р. // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін та туризму : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 129–133.
 2. Свістельник І. Інформаційне забезпечення професійної освіти в галузі фізичної культури та спорту країн Балтії, Польщі, Румунії, Болгарії, Греції, Сербії, Хорватії та Чорногорії / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3/4. – С. 148 – 152. (IndexCopernicus)
 3. Свістельник І. Р. Інформаційне забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю в умовах сьогодення / І. Р. Свістельник // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук. конф. (присвяч. 10-річчю ф-ту сусп. наук і міжнар. відносин та 10-річчю кафедри міжнар. відносин Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара). – Дніпропетровськ, 2016. – Ч. 2. – С. 216 – 218.
 4. Свістельник І. Р. Практичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису для студентів, магістрантів, аспірантів ВНЗ фізкультурного профілю / Свістельник І. Р., Величкович Н. П. – Вид. 2-ге, перероб. – Львів : [б. в.], 2016. – 63 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 3).
 5. Свистельник И. Р. Информационное обеспечение профессионального образования в сфере физической культуры и спорта бывших стран СНГ / Свистельник И. Р. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2016. – № 2(52). – С.  107–111.  Видання входить до переліку: ВАК; IndexCopernicus; EBSCO; РІНЦ
 6. Свістельник І. Р. Інформаційно-навчальне середовище у вищому навчальному закладі фізкультурного профілю / І. Р. Свістельник // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 25-річчю незалежності України (29–30 квітня 2016 р.). – Дніпропетровськ, 2016. – Ч. 2. – С. 270–271.
 7. Свістельник І. Надання доступу до електронної рекреаційно-туристичної інформації у ВНЗ фізичного виховання та спорту / Ірина Свістельник // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 365–369.
 8. Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students / Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, Svystelnyk Irina, Ripak Marianna // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. – P. 598 – 603. (Scopus)
 9. Акімов Леонід Ілліч: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 8 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3927
 10. Андрієвський Вадим Олексійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. − Львів : [б. в.], 2016. – 19 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3790
 11. Андрієвський Вадим Олексійович: життєвий шлях та науково- педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. − Львів : [б. в.], 2016. – 20 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3914
 12. Афонін В’ячеслав Миколайович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3915
 13. Бережанський Віктор Олегович: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 10 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3916
 14. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 541 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3795
 15. Бібліографічний покажчикстатей журналу „Фізична активність, здоров’я і спорт” за 2010 рік [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2010. – 6 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5858
 16. Бібліографічний покажчик статей журналу „Фізична активність, здоров’я і спорт” за 2011 рік [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2011. – 9 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5865
 17. Бібліографічний покажчик статей журналу „Фізична активність, здоров’я і спорт” за 2012 рік [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2012. – 9 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5866
 18. Бібліографічний покажчик статей журналу „Фізична активність, здоров’я і спорт” за 2013 рік [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2013. – 8 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5882
 19. Бібліографічний покажчикстатей журналу „Фізична активність, здоров’я і спорт” за 2014 рік [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2014. – 9 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5883
 20. Бібліографічний покажчик статей журналу „Фізична активність, здоров’я і спорт” за 2015 рік [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 9 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5897
 21. Білий Дмитро Дмитрович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5552
 22. Боднар Іванна Романівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 15 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5553
 23. Бойко Юрій Павлович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 5 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3917
 24. Борецький Юрій Романович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 16 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5554
 25. Борецький Юрій Романович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 16 с. – (Серія „Наукові праці співробітників Науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5697
 26. Борищак Микола Олексійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 8 с. – (Серія „Декани факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3874
 27. Бріскін Юрій Аркадійович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 38 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5555
 28. Бубела Олег Юліанович: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3934
 29. Бурак Петро Юхимович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 5 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3799
 30. Буcол Василь Андрійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 19 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3817
 31. Васильков Гелій Антонович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 13 с. – (Серія „Декани факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу 6 http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3893
 32. Вацеба Оксана Михайлівна: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 48 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3911
 33. Вацеба Оксана Михайлівна: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 48 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3918
 34. Вацеба Оксана Михайлівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 36 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5559
 35. Велосипедний туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4775
 36. Виноградський Богдан Анатолійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 27 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3818
 37. Виноградський Богдан Анатолійович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 26 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5560
 38. Власов Андрій Петрович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 21 с. – (Серія „Наукові праці співробітників Науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5696
 39. Вовканич Андрій Степанович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 22 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3912
 40. Вовканич Андрій Степанович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 16 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5566
 41. Водний туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 21 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4795
 42. Волошин Іван Миколайович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5561
 43. Герцик Мирослав Степанович: життєвий шлях та науково- педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 3-тє, доп. – Львів : [б. в.], 2016. – 24 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3796
 44. Гірський туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 13 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5238
 45. Гірськолижний туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 12 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4796
 46. Грибовська Ірина Борисівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 20 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5562
 47. Гринів Олег Іванович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 11 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5563
 48. Данилевич Мирослава Василівна: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 24 с. – (Серія „Декани факультету фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3862
 49. Джафаров Мамед Ашумович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 29 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3928
 50. Догмаров Абрам Анатолійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 6 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3941
 51. Дошкільний туризм : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 11 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4797
 52. Єдинак Геннадій Анатолійович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 21 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5564
 53. Есаулов Микола Костянтинович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге доп. − Львів : [б. в.], 2016. – 6 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3791
 54. Есаулов Микола Костянтинович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 7 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3929
 55. Євтушенко Василь Антонович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, доп. − Львів : [б. в.], 2016. – 7 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3801
 56. Жданова Ольга Миколаївна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 29 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5565
 57. Завидівська Наталія Назарівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 7 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5567
 58. Заневський Ігор Пилипович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 30 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5568
 59. Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 7 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5668
 60. Зубрицький Любомир Севастьянович: життєвий шлях та науково- педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, доп. − Львів : [б. в.], 2016. – 9 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3802
 61. Ігри : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 24 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3962
 62. Інформаційне забезпечення фізичної культури, спорту та туризму : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 166 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5556
 63. Камалєтдінов Абдула Зайнулінович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 8 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3930
 64. Келлер Володимир Станіславович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, доп. − Львів : [б. в.], 2016. – 25 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3978
 65. Келлер Володимир Станіславович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 26 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3983
 66. Ковцун Василь Іванович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 18 с. – (Серія „Декани факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3894
 67. Конестяпін Володимир Григорович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 18 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3919
 68. Коритко Зоряна Ігорівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 23 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5569
 69. Корягін Віктор Максимович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, доп. − Львів : [б. в.], 2016. – 13 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3819
 70. Кургалюк Наталія Миколаївна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 17 с. – (Серія „Наукові праці співробітників Науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5781
 71. Левків Володимир Іванович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 15 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3820
 72. Линець Михайло Михайлович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 33 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3821
 73. Линець Михайло Михайлович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 32 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3920
 74. Линець Михайло Михайлович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 27 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5577
 75. Лікувальна фізична культура при захворюваннях нервової системи : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 18 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3963
 76. Лонський Мечислав Вікторович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 4 с. – (Серія „Декани факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3895
 77. Лопатьєв Анатолій Олександрович: біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 8 с. – (Серія „Наукові праці співробітників Науково-дослідного інституту Львівського державногоуніверситету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5699
 78. Ляпін Гаврило Петрович : короткі відомості про особистість [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 4 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3792
 79. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика та ін. ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.
 80. Мельникович Адам Іванович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 9 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3931
 81. Мозола Роман Степанович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії ”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3898
 82. Музика Федір Васильович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 23 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3816
 83. Музика Федір Васильович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 25 с. – (Серія „Декани факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3896
 84. Музика Федір Васильович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 23 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3939
 85. Музика Федір Васильович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 20 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5578
 86. 86. Мухін Володимир Миколайович: життєвий шлях та науково- педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 27 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3797
 87. Мухін Володимир Миколайович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 25 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5579
 88. Новосьолов Микола Петрович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 8 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3803
 89. Оббаріус Дмитро Іванович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 12 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії ”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3899
 90. Окопний Андрій Михайлович: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 10 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3935
 91. Онопрієнко Борис Іонович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 11 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії ”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3900
 92. Остьянов Валентин Наумович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 12 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії ”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3901
 93. Павленчик Наталія Федорівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 13 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5670
 94. Павлова Юлія Олександрівна: біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 15 с. – (Серія „Наукові праці співробітників Науково-дослідного інституту Львівського державногоуніверситету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5700
 95. Передерій Аліна Володимирівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 18 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5597
 96. Петрина Роман Львович: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 12 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3936
 97. Петришин Юрій Володимирович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 17 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3830
 98. Петришин Юрій Володимирович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 17 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3921
 99. Петришин Юрій Володимирович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 15 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5598
 100. Пітин Мар’ян Петрович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 35 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5599
 101. Пітин Мар’ян Петрович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 35 с. – (Серія „Наукові праці співробітників Науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5698
 102. Полянський Олег Арсенович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 15 с. –  (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5662
 103. Приступа Євген Никодимович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс]  / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 97 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3794
 104. Приступа Євген Никодимович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 41 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5663
 105. Прокопенко Георгій Якович: життєвий шлях, спортивні досягнення, науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 7 c. – („Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4022
 106. 106. Пятков Віктор Тимофійович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 19 с. –  (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5664
 107. Рєзніков Юрій Олексійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3842
 108. Рєзніков Юрій Олексійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3925
 109. Рибак Олег Юрійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 21 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3922
 110. Рибак Олег Юрійович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 21 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5665
 111. Ріпак Ігор Миронович: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3923
 112. Рогочий Георгій Антонович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 7 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3793
 113. Рогочий Георгій Антонович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 8 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3932
 114. Рябенко Євген Михайлович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 7 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3937
 115. Сальченко Ігор Миколайович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 12 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії ”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3902
 116. Сафронова Галина Борисівна: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 26 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії ”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3909
 117. Сидорко Олег Юрійович: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 13 с. – (Серія „Декани факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3897
 118. Сидорко Олег Юрійович: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3942
 119. Сладков Едуард Денисович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 8 с. – (Серія „Декани факультету спорту Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3924
 120. Смірнов Олексій Федорович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 16 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3804
 121. Смірнов Олексій Федорович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 17 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3933
 122. Собенко Петро Тимофійович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 8 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3938
 123. Сосіна Валентина Юріївна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 17 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5666
 124. Степанов Терентій Іванович : короткі відомості / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 4 с. –  (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3800
 125. Стрижова Фаїна Федорівна: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 9 с. – (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії ”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3910
 126. Строкатов Віктор Вікторович: життєвий шлях та науково- педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 10 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу :  http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3805
 127. Теппер Микола Авксентійович : життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 5 с. – (Серія „Ректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3815
 128. Тер-Ованесян Арам Аветисович: життєвий шлях та науково- педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 11 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3812
 129. Тимчак Ярослав Володимирович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 10 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3851
 130. Трач Володимир Михайлович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 26 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3856
 131. Трач Володимир Михайлович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 26 с. – (Серія „Декани факультету фізичного виховання Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3940
 132. Трач Володимир Михайлович : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 21 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5667
 133. Фізична реабілітація при захворюваннях ендокринної системи та обміну речовин : анот. бібліогр. покажч. друкованих та електронних видань трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 46 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4777
 134. Холявка Володимир Зеновійович: науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 6 с. – (Серія „Декани факультету туризму Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3873
 135. Чернов Вадим Миколайович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 17 с. – (Серія „Проректори Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3813
 136. Шиян Олена Іллівна : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2016. – 16 с. – (Серія „Доктори наук, професори Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського”). – Режим доступу : http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5669

2015:

 1. Свістельник І. Адаптація бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту до сучасних вимог інформаційного забезпечення навчально-освітнього процессу / Ірина Свістельник // Книжкова палата України. – 2015. – № 7. – С. 21–23.
 2. Свістельник І. Р. Електронний репозитарій як складова інформаційно-освітнього простору вищого навчального закладу фізкультурного профілю / Свістельник І. Р. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 3(47). – С. 107 – 110.
 3. Свістельник І. Інформаційно-аналітична діяльність у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 95 – 98.
 4. Автомобільний спорт : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 10 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/832
 5. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015.– Кн. 5. Фізична реабілітація. – 77 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/247
 6. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015.– Кн. 6. Педагогіка фізичного виховання і спорту. – 108 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/248
 7. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015.– Кн. 7. Психологія фізичного виховання і спорту. – 56 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/194
 8. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015.– Кн. 8. Спортивна термінологія. – 10 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 1) – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/246
 9. Акімов Л. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 6 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/620
 10. Андрієвський В. О.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 8 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/542
 11. Андрієнко Г. М.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 9 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/544
 12. Андросов Г. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 5 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/545
 13. Андросов Геннадій Іванович: життєвий шлях, спортивні досягнення, науково-педагогічна діяльність : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 11 c. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1713
 14. Афонін В. М.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 12 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/543
 15. Багатоборства : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 17 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/196
 16. Бадмінтон : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 6 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/197
 17. Баскетбол : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015. – 70 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/280
 18. Башмаков Ю. К.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 11 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1047
 19. Бібліографічний покажчик наукових праць деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 52 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної   культури” ; вип. 5). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1078
 20. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 430 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/212
 21. Бібліографічний покажчик наукових праць завідувачів кафедр Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. − 298 с. − (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури” ; вип. 4). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/213
 22. Бібліографічний покажчик наукових праць проректорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 27 c. − (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури” ; вип. 3). – Режим доступу:http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1079
 23. Більярд : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 4 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/198
 24. Біобібліографічний покажчик наукових праць ректорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 74 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури” ; вип. 1). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/199
 25. Бокс : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 60 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/281
 26. Борейко В. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 5 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/546
 27. Василишин І. П.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 12 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/547
 28. Васильков Г. А.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 11 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/548
 29. Васильчук А. Л.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 9 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/549
 30. Вільчковський Е. С.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 6 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/550
 31. Волжанін С. Д.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/575
 32. Волков Л. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 3 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/551
 33. Велосипедний спорт : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 53 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1003
 34. Вітрильний спорт : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 6 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/928
 35. Волейбол : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 32 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/282
 36. Гаврилишин Н. С.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 8 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/552
 37. Гандбол : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 38 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/283
 38. Герцик Мирослав Степанович: життєвий шлях та спортивні досягнення : біобібліогр. нарис до 80-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів: [б. в.], 2015. – 19 с. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2467
 39. Глухов В. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/553
 40. Горобець В. П.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 10 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/554
 41. Дегтярьов І. П.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 4 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/558
 42. Демчишин А. О.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/559
 43. Джафаров М. А.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 22 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/560
 44. Догмаров А. А.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 4 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/561
 45. Дядечкін М. О.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 3 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/562
 46. Ессаулов М. К.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 4 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/563
 47. Євдокимов Б. С.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/564
 48. Євтушенко В. А.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 5 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/565
 49. Єрмакова Г. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 8 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/566
 50. Замятін М. К.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 4 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/567
 51. Запорожанов В. О.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 4 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/568
 52. Заціорський В. М.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 4 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/569
 53. Земцова Н. О.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 3 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/570
 54. Зубрицький Л. С.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1203
 55. Калініченко М. О.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 8 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/576
 56. Камалетдінов А. З.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 6 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/611
 57. Квітковська Л. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 6 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/612
 58. Келлер В. С.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 22 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/613
 59. Кирилов В. Ю.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 5 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/614
 60. Кисилевич А. Г.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1243
 61. Ковзанярський спорт : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів :  [б. в.], 2015. – 28 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/929
 62. Козій Р. С.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 11 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/615
 63. Корягін В. М.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 10 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”).  – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/616
 64. Котова І. В.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 10 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/617
 65. Крупський В. П.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 14 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1324
 66. Куц О. С.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 19 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/618
 67. Кушнір Г. В.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 5 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/619
 68. Лєдньов Павло Серафимович: життєвий шлях та спортивні досягнення : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 8 c. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1735
 69. Лікувальна фізична культура : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 33 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/216
 70. Лікувальна фізична культура в акушерстві і гінекології : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/240
 71. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів дихання : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 27 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/239
 72. Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 27 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/294
 73. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів травлення : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 15 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/272
 74. Лікувальна фізична культура при дефектах постави, сколіозах і плоскостопості : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 13 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/238
 75. Лікувальна фізична культура при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 31 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/293
 76. Лікувальний масаж : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 14 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/366
 77. Ліпман А. П.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 9 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1048
 78. Макуц Богдан Володимирович: життєвий шлях та спортивні досягнення : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1734
 79. Марченко М. Г.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 5 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1093
 80. Масаж : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 66 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/365
 81. Махонін О. Д.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 7 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1094
 82. Мельникович А. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 9 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1095
 83. Мисник С. І.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 4 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1097
 84. Настільний теніс : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 5 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/399
 85. Петрів Олександр Святославович: життєвий шлях та спортивні досягнення : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 14 с. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1780
 86. Підгрушна Олена Михайлівна: життєвий шлях та спортивні досягнення : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 21 с. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2161
 87. Регбі : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 6 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/425
 88. Рябуха Ольга Іллівна: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 17 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2902
 89. Савчин М. П.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 21 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1643
 90. Соломонко В. В.: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 11 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1323
 91. Спортивні танці : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 8 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1779
 92. Спортивний масаж : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 55 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/393
 93. Станкович Василь Васильович: життєвий шлях та спортивні досягнення : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 10 c. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1722
 94. Сунік Олександр Борисович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. покажч. до 90-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 22 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2901
 95. Теніс : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 18 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/398
 96. Усик Олександр Олександрович: життєвий шлях та спортивні досягнення : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 18 с. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1961
 97. Фігурне катання : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 23 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/522
 98. Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 26 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/392
 99. Фізична реабілітація в онкології : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 31 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/394
 100. Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 111 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/826
 101. Фізична реабілітація у фізичному вихованні та спорті : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 66 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2468
 102. Хокей : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 19 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/430
 103. Череповський Євген Миколайович: життєвий шлях, спортивні досягнення, науково-педагогічна діяльність : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 9 c. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1687
 104. Чукарін Віктор Іванович: життєвий шлях, спортивні досягнення, науково-педагогічна діяльність : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 26 c. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1655
 105. Шахи : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 6 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму” ; вип. 2). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/426
 106. Шемякіна Яна Володимирівна: життєвий шлях та спортивні досягнення : бібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 14 c. (Серія „Спортивна слава Львівського державного університету фізичної культури”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1736
 107. Шиян Богдан Михайлович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : біобібліогр. нарис [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 11 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2466
 108. Яремко Євген Омелянович: життєвий шлях та науково-педагогічна діяльність : бібліогр. нарис до 85-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2015. – 22 с. (Серія „Спортивна наука в особах, документах, бібліографії”). – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2002

2014:

 1. Свістельник І. Інноваційні процеси в інформаційній діяльності ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 132―135.
 2. Свістельник І. Особливості видання медичних видань для галузі фізичної культури і спорту у 20-30 роках ХХ століття / Ірина Свістельник // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 2 . – С. 27–30.
 3. Свістельник І. Книговидання та періодична преса з туризму у 60-70-х роках ХХ століття / Ірина Свістельник // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 276―279.
 4. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (А–Б). – 51 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 5. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (В–Г). – 47 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 6. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (Д–І). – 55 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 7. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (К). – 69 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 8. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (Л). – 31 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 9. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (М–О). – 64 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 10. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (П). – 51 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 11. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (Р–С). – 81 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 12. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення (Т–Я). – 82 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 13. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014.– Кн. 2. Теорія і методика спорту (А–Я). – 95 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 14. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту. [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту (А–Г). – 69 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 15. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту. [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту (Д–І). – 58 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 16. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту. [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту (Д–І). – 58 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 17. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту. [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту (К–М). – 78 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 18. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту. [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту (Н–С). – 77 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 19. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту. [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – Кн. 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту (Т–Я). – 66  с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 20. Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014.– Кн. 4 „Основи здоров’я”. – 18 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 21. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 3-тє, доп. – Л. : [б. в.], 2014. – 390 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 22. Біобібліографічний покажчик наукових праць ректорів Львівського державного університету фізичної культури / уклад. Ірина свістельник. – Вид. 3-тє, доп. – Л. : [б. в.], 2014. – 65 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 1.).
 23. Бібліографічний покажчик наукових праць проректорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2014. – 33 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 3.).
 24. Бібліографічний покажчик наукових праць деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2014. – 44 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 5.). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 25. Бібліографічний покажчик наукових праць завідувачів кафедр Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2014. – 272 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 4.). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 26. Бібліографічний покажчик видань іноземними мовами бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2014. – 66 с. ( Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 7.). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 27. Біобібліографічний покажчик наукових праць ректорів Львівського державного університету фізичної культури / уклад. Ірина свістельник. – Л. : [б. в.], 2014. – 64 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 1.).
 28. Оздоровча рухова активність : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – К. : Кондор, 2014. – 354 с.
 29. Свістельник І. Спортивний контент видавництва Elsevier та бази даних Scopus / Ірина Свістельник // Науковий вісник Нац. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – С. 127–130.
 30. Свістельник І. Р. Формування електронного галузевого інформаційного ресурсу у ВНЗ фізкультурного профілю / Свістельник І. Р. // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Житомир, 2014. – С. 194–196.

2013:

 1. Свістельник І. Інформаційна аналітика в інформаційному забезпеченні студентів ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 166–169.
 2. Свістельник І. Особливості інформаційного забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю на сучасному етапі / Ірина Свістельник // Освіта і наука в Україні : матеріали Всеукр. наук. конф., 21–22 червня 2013 р. – Д., 2013. – Ч. 1. – С. 159–161.
 3. Свістельник І. Періодичні та продовжувані видання з фізичної культури і спорту : наук. довід. / Ірина Свістельник. – К. : Кондор , 2013. – 334 с.
 4. Свістельник І. Підвищення результативності інформаційного забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю України / / Ірина Свістельник // Библиотека высшей школы на новом этапе развития социальных коммуникаций: материалы международной науч.-практ. конф., 24–25 окт. 2013 г. / М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. транспорта им. акад. В. Лазаряна. – Днепропетровск, 2013. – C. 209 – 211.
 5. Адаптивний спорт : наук.-темат. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 214 с. ― Режим доступу: www.ldufk.edu.ua
 6. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 302 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 7. Бібліографічний покажчик наукових праць проректорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2013. – 31 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 3.). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 8. Бібліографічний покажчик наукових праць деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2013. – 45 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 5.). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 9. Бібліографічний покажчик наукових праць завідувачів кафедр Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2013. – 258 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 4.). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 10. Спорт і українська діаспора : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2013. – 11 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 6). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 11. Фізична рекреація : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : , 2013. – 78 с. (Серія „Інформаційне забезпечення  фізичної рекреації, реабілітації і здоров’я людини, вип. 4”).– Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 12. Фітнес : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 144 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров’я людини”, вип. 3).Хореографія : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 52 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 9).

2012:

 1. Свістельник І. Бібліографічна культура як складова інформаційної культури аспіранта ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – С. 3–7.
 2. Свістельник І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Ірина Свістельник. – К. : Кондор, 2012. – 182 с. – ISBN 978-966-351-396-6.
 3. Свістельник І. Інформаційна діагностика джерел спеціальності „Фізична реабілітація” у ВНЗ фізкультурного профілю (на прикладі Львівського державного університету фізичної культури) / Ірина Свістельник // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 2. – С. 49–51.
 4. Свістельник І. Інформаційне забезпечення науково-дослідної діяльності аспіранта як чинник підвищення якості ефективної підготовки наукових кадрів / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 163–166.
 5. Свістельник І. Інформаційне забезпечення здорового способу життя у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 1. – С. 10-12.
 6. Свістельник І. Інформаційне забезпечення наукових досліджень за тематикою здорового способу життя / Свістельник І. // Актуальные вопросы высшего профессионального образования : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. – Донецк, 2012. – С. 235–239.
 7. Свістельник І. Інформаційне забезпечення олімпійської освіти у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Здоров’я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення : зб. наук.-практ. конф., присвяч. року спорту та здоровому способу життя і 50-річчю Хмельницького нац.. ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 136–139.
 8. Свістельник І. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни „Інформаційна культура студента” : [для студ. за напрямом підготовки „Спорт”] / Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 80 с.
 9. Свістельник І. Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни „Інформаційна культура студента” : [для студ. за напрямом підготовки „Здоров’я людини”] / Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 47[ с.
 10. Свістельник І. Книжкові видання з туризму у 40-50-х роках ХХ століття / Ірина Свістельник // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення :  матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2012. – С. 19―24.
 11. Свістельник І. Періодичні та продовжувані видання з фізичної культури і спорту : наук. довід. – / Ірина Свістельник. – К. : Кондор, 2012. – 308 с. – ISBN 978-966-351-321-8.
 12. Свістельник І. Систематизація інформації з фізичної реабілітації у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (20). – С. 106-109.
 13. Свістельник І. Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації (повідомлення перше) // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 9. – С. 3―6.
 14. Свістельник І. Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 85–90.
 15. Наукові праці деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури : бібліогр. покажч. / уклад. Ірина Свістельник. − Л. : [б. в.], 2012. – 48 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 4).
 16. Фізична реабілітація : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – К. : Кондор, 2012. – 1162 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров’я людини”, вип. 2).

2011:

 1. Свістельник І. Інформаційне забезпечення напряму підготовки „Хореографія” у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник, Валентина Сосіна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 135–138.
 2. Свістельник І. Діяльність бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю з формування інформаційної культури студента / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 131–134.
 3. Свістельник І. Р. Журнальні видання 20-30-х років як джерело дослідження розвитку галузі фізичної культури і спорту / І. Р. Свістельник // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 1. – С. 48–52.
 4. Свістельник І. Здоровий спосіб життя : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами / Ірина Свістельник. – Л. : Кондор, 2011. – 337 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров’я людини”, вип. 1).
 5. Свістельник І. Р. Інформаційне забезпечення наукової діяльності у ВНЗ фізкультурного профілю // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 3. – С. 113–116.
 6. Свістельник І. Олімпійська освіта: анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / Ірина Свістельник. – Л., 2011. – 88 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму, вип. 8”. – 90 с.
 7. Свістельник І. Р. Основи інформаційної культури : методика пошуку інформації : метод. посіб. для студ. спец. „Фіз. реабілітація”. – Л. : ЛДУФК, 2011.– 160 с.
 8. Свістельник І. Р. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її інформаційного забезпечення у 90-ті роки ХХ століття / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 6. – С. 3–6.
 9. Свістельник І. Систематизація інформації за тематикою здорового способу життя у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Здоровий спосіб життя. – 2011. – Вип. 64. – С. 54–61.
 10. Свістельник І. Р. Бібліотеці Львівського державного університету фізичної культури – 65 // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 9. – С. 3–8.
 11. Свістельник І. Біобібліографічний покажчик наукових праць провідних учених, видатних спортовців Львівського державного університету фізичної культури (1946–2010) : наук. вид. : у 2-х т. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Т. 1. – 512 с.
 12. Свістельник І. Біобібліографічний покажчик наукових праць провідних учених, видатних спортовців Львівського державного університету фізичної культури (1946–2010) : наук. вид. : у 2-х т. – Л. : ЛДУФК, 2011. – Т. 2. – 518 с. (Спортивна наука в особах, документах, бібліографії” вип. 1”)
 13. Бібліографічний покажчик видань іноземними мовами бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 95 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 7).
 14. Бібліографічний покажчик наукових праць проректорів Львівського державного університету фізичної культури / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2011. – 46 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 3).
 15. Біобібліографічний покажчик наукових праць ректорів Львівського державного університету фізичної культури / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2011. – 71 с. – (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 1).
 16. Львівський державний університет фізичної культури : попул. дов. / [авт.. кол. : О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник] ; за заг. ред. Є. Приступи. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 171 с. – ISBN 978-966-2328-23-3.

2010:

 1. Свістельник І. Бібліографічний покажчик наукових праць деканів та заступників деканів факультетів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / Ірина Свістельник. – Л., 2010. ― 33 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 2. Свістельник І. Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / Ірина Свістельник. ― Л., 2010. ― 226 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2) . – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 3. Свістельник І. Бібліографічний покажчик наукових праць завідувачів кафедр Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / Ірина Свістельник. ― Л., 2010. ― 191 с. Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 4). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 4. Свістельник І. Бібліографічний покажчик друкованих праць проректорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / Ірина Свістельник. ― Л., 2010. ― 11 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип 3). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 5. Свістельник І. Біобібліографічний покажчик наукових праць ректорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / Ірина Свістельник. ― Л., 2010. ― 26 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 1). – Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua
 6. Свістельник І. Бібліографічний покажчик друкованих видань іноземними мовами бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / Ірина Свістельник. ― Л., 2010. ― 50 с. ― Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua (Серія „ Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 7).
 7. Свістельник І. Р. Веб-сайт ВНЗ фізкультурного профілю як інструмент інформаційного забезпечення фахівців галузі фізичної культури і спорту / Свістельник І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. ― № 4. – С. 125―127.
 8. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення : 80-ті роки ХХ століття (повідомлення перше) // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. ― № 1. – С. 7–10.
 9. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення : 80-ті роки ХХ століття (повідомлення друге) // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 2. – С. 3–6.
 10. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта та її інформаційне забезпечення : 80-ті роки ХХ століття (повідомлення третє) // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 3. – С. 3–6.
 11. Свістельник І. Р. Інформаційне забезпечення туризму початку ХХ століття // Вісник Запоріз. нац ун-ту. Серія : Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2010. – С. 199–201.
 12. Свістельник І. Р. Книги та періодичні видання з ЛФК у 20-30-х роках ХХ століття / І. Р. Свістельник // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 45. – С. 34–38.
 13. Свістельник І. Р. Книговидання та періодична преса у галузі фізичної культури та спорту : [монографія] / Ірина Свістельник. – К. : Кондор, 2010. – 148 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 5). – ISBN 978-966-351-317-1.
 14. Свістельник І. Р. Книговидання та періодична преса галузі фізичної культури і спорту у 70-х-початку 80-х років ХХ століття // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 6. – С. 43–46.
 15. Свістельник І. Р. Книговидання та періодична преса галузі фізичної культури і спорту середини 80-х-початку 90-х років ХХ століття // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 11. – С. 11–14.
 16. Свістельник І. Р. Періодичні та книжкові видання з туризму у 20-40-х роках ХХ століття // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2010. – С. 306–313.
 17. Свістельник І. Р. Спортивна періодика та галузеве книговидання 60-х років ХХ століття // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 4. – С. 3–6.
 18. Свістельник І. Спортивний рух в українській діаспорі : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / Ірина Свістельник. ― Л., 2010. ― 11 с. ― Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 6).
 19. Свістельник І. Р. Типологічні особливості медичної літератури для галузі фізичної культури і спорту у 20-30-х роках ХХ століття (повідомлення перше) // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 47. – С. 34–37.
 20. Свістельник І. Р. Типологічні особливості медичної літератури для галузі фізичної культури і спорту у 20-30-х роках ХХ століття (повідомлення друге) // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 48. – С. 32–34.
 21. Свістельник І. Р. Формування інформаційної культури студентів ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 283–287.
 22. Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. / уклад. : Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Л., 2010. ― 101 с. ― Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 4).

2009:

 1. Свістельник І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту : бібліогр. покажч. з анот. / Ірина Свістельник. – К. : Кондор, 2009. – 445 с. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).
 2. Свістельник І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. з анот. / Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).
 3. Свістельник І. Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту : види спорту [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. з анот. / Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 14 см. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 2).
 4. Свістельник І. Р. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису / І. Р. Свістельник, Н. П. Величкович. – К. : Кондор, 2009. – 46 с. – ISBN 978-966-351-236-1. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 3).
 5. Свістельник І. Р. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її інформаційного забезпечення у 70-х роках ХХ століття / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 2. – 3–6.
 6. Свістельник І. Р. Розвиток спортивної періодики та книговидання у 20-30-х роках ХХ століття / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. ― 2009. – № 3. – С. 3–6.
 7. Свістельник І. Р. Спортивна періодика та книговидання: 20-30-ті роки ХХ століття / Свістельник І. Р. // Вісник Книжкової Палати. – 2009. – № 7. – С. 42–44.
 8. Свістельник І. Р. Спортивна періодика та галузеве книговидання у 40-50-х роках ХХ століття / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. ― 2009. – № 12. – С. 18–37.

2008:

 1. Свістельник І. Р. Бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю в інформаційному забезпеченні вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 11. – С. 3–6.
 2. Свістельник І. Р. Особливості формування системи вищої фізкультурної освіти та її інформаційного забезпечення у 20-40-х роках ХХ століття / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 2. – С. 3–6.
 3. Свістельник І. Р. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її інформаційного забезпечення у 40-50-х роках ХХ століття / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 5. – С. 3–5.
 4. Свістельник І. Р. Розвиток вищої фізкультурної освіти та її інформаційного забезпечення у 60-х роках ХХ століття / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 7. – С.44–46.

2007:

 1. Свістельник І. Р. Актуальні проблеми організації інформаційного супроводу вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 11. – С. 7–9.
 2. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта: тенденції інформаційного розвитку / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 4. – С. 8–10.
 3. Свістельник І. Р. Організаційні аспекти інформаційного забезпечення вищих навчальних закладів фізкультурного профілю : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 ,,Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Свістельник Ірина Рудольфівна ; ЛДУФК. – Л., 2007. – 17 с.

2006:

 1. Свістельник І. Р. Актуальні проблеми організації інформаційного супроводу вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. // Актуальні проблеми фізкультурної освіти : ІІ Міжнар. наук. конф. – Х., 2006. – С. 95-97.
 2. Свістельник І. Бібліотека ЛДІФК: становлення і розвиток / Свістельник І. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 4. – С. 12–17.
 3. Свістельник І. Р. Вища фізкультурна освіта: тенденції інформаційного розвитку / Свістельник І. Р. //Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали ІІ електр. наук. конф. – Х., 2006. – С. 6–7.
 4. Свістельник І. Р. Застосування інформаційних технологій у вищій фізкультурній освіті / Свістельник І. Р. // Наука та освіта – 2006 : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Д., 2006. – Т. 10. – С. 35–36.
 5. Свістельник І. Інноваційні технології подання спортивної інформації у вищій фізкультурній освіті / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 256–259.
 6. Свістельник І. Р Інформаційна компетентність науковців вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. // Вісник Чернігівського ДПУ ім. Т. Г. Шевченка : [зб. наук. ст.]. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2006. – Вип. 35. – С. 356–358.
 7. Свистельник И. Р. Информационная деятельность в условиях информатизации высшего физкультурного образования / Свистельник И. Р. // Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. – Минск, 2006. – С. 460–462.
 8. Свистельник И. Р. Информационные ресурсы высшего спортивного образования Украины / Свистельник И. Р. // Актуальные проблемы физической культуры и спорта : материалы ІХ Всерос. науч.-практ. конф. – Томск, 2006. – С. 340–342.
 9. Свістельник І. Р. Новітні технології у структурі інформаційного забезпечення фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 1. – С. 29–31.
 10. 10. Свістельник І. Р. Організаційні аспекти інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2006. – № 10. – С. 184–185.
 11. Свістельник І. Р. Пріоритетні інноваційні напрями інформаційної діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Свістельник І. Р. // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. – Запоріжжя, 2006. – Ч. 2. – С. 269–272.
 12. Свістельник І. Р. Проблеми на шляху до реалізації корпоративної інформаційної діяльності вищої фізкультурної освіти України / Свістельник І. Р. // Дни науки – 2006 : тез. докл. ІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Д. 2006. – С. 60–63.
 13. Свистельник И. Р. Совершенствование информационной деятельности высшего физкультурного образования Украины / Свистельник И. Р. // Физическая культура и спорт в 2І веке : сб науч. тр. – Волжский, 2006. – Вып. 3. – С. 304–306.
 14. Свістельник І. Р. Характеристика інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р., Заневський І. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2006. – № 9. – С. 141–144.

2005:

 1. Свістельник І. Р. Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки Львівського державного інституту фізичної культури. Вип.2 : види спорту / Свістельник І. Р. – К. : Кондор, 2005. – 344 с.
 2. Свістельник І. Використання інформаційних технологій як шлях вирішення проблеми доступу до інформаційних ресурсів / Ірина Свістельник // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IX Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 279.
 3. Свістельник І. Деякі проблеми впровадження інновацій у систему інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. // Концепція підготовки фахівців фізичного виховання і спорту в Україні : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Рівне, 2005. – С.61-64.
 4. Свістельник І. Електронні засоби інформаційного супроводу навчального процесу у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х., 2005. – C 236–237.
 5. Свістельник І. Напрями інформаційної діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 174–176.
 6. Свістельник І. Р. Напрями інформаційної діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю [Електронний ресурс] //Спортивна наука України. – 2005. – № 1. – С. 122–127. – Режим доступу: http://www.infiz.lviv.ua.
 7. Свистельник И. Научно-информационное обеспечение специалистов спорта Украины / Ирина Свистельник // Физическая культура и спорт в системе образования. Здоровьесберегающие технологии и формирование здоровья : тез. докл. Междунар. науч. симп. – Гродно, 2005. – С. 361–364.
 8. Свістельник І. Новітні технології в структурі інформаційного забезпечення фізкультурної освіти / Ірина Свістельник // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту : матеріали наук.-практ. конф. – Х., 2005. – C. 78–80.
 9. Свистельник И.Р. Применение компьютерных технологий в системе информационного обеспечения учебного процесса в ВУЗах физкультурного профиля / Ирина Свистельник // Восток-Россия-Запад. Физическая культура и спорт в развитии здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий : материалы Междунар. науч.-метод. конф. – Иркутск, 2005. – С. 250–253.
 10. Свістельник І. Р. Реалізація інформаційного супроводу вищої фізкультурної освіти у сучасних умовах / Свістельник І. Р. // Wykszta cenie i nauka bez granic – 2005 : II Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji. – Przemysl-Praha, 2005. – T. 27. – S. 50–52.
 11. Свістельник І. Р.Система наукової інформації: формування, розвиток, перспективи / Свістельник І. Р. // Теорія і методика та методика фізичного виховання. – 2005. – № 4. – С. 2–5.
 12. Свістельник І. Удосконалення інформаційного забезпечення у ВНЗ фізкультурного профілю електронними засобами подання інформації / Ірина Свістельник // Болонський процес : трансформація навчального процесу у технологію навчання : матеріали ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – К., 2005. – С. 81–83.

2004:

 1. Свістельник І. Основи бібліографії : метод. рек. для студ., маґістрантів, асп. ВНЗ фізкультурної освіти / Ірина Свістельник, Наталія Величкович. – Л., 2004. – 36 с.
 2. Свістельник І. Р. Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки ЛДІФК: Вип.1 : теорія і методика фізичного виховання, медико-біологічні аспекти, педагогіка, психологія / Свістельник І. Р. – Л., 2004. – 200 с.
 3. Свістельник І. Бібліотеки ВНЗ фізкультурного профілю: короткий огляд сучасного стану : інформ. вид. / Ірина Свістельник. – Л., 2004. – 35 с.
 4. Свістельник І. Тенденції розвитку інформаційного забезпечення у бібліотеках ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 4. – С. 301–305.
 5. Свістельник І. Р. Управління сферою фізичної культури. Організація та методика оздоровчих фізкультурних занять. Рекреація. Туризм : наук.-темат. покажч. / Свістельник І. Р. – Л., 2004. – 140 с.
 6. Свістельник І. Спортивний інформаційний простір України у мережі Інтернет : інформ.-довід. вид. / Ірина Свістельник. – Л., 2004. – 32 с.

2003:

 1. Свістельник І. Р. Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського державного інституту фізичної культури за 1997–2002 рр. / Свістельник І. Р. – Л. : Українські технології, 2003. – 124 с.
 2. Свістельник І. Р. Інформаційне забезпечення спортивної освіти: наукові засади / Свістельник І. Р. // Теорія та методика фізичного виховання . – 2003. – № 2. – С. 2–4.
 3. Свістельник І. Р. Олімпійський спорт : наук.-темат. покажч. / Свістельник І. Р. – Л. : Українські технології, 2003. – 56 с.
 4. Свістельник І. Особливості надання спортивної інформації в окремих зарубіжних країнах / Свістельник І. // Теорія і методика фізичного виховання. – 2003. – № 4. – С. 2–5.
 5. Свістельник І. Стан спортивного інформаційного простору: доступність ресурсів / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 3. – С. 16–20.
 6. Свістельник І. Сучасний стан та перспективи інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень в інституті фізичної культури / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2003. – Вип.7, т. 1. – С. 75–78.
 7. Свістельник І. Р. Технологічна модель взаємодії інформаційного та навчально-наукового процесів у ВНЗ фізкультурного профілю / Свістельник І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 12. – С. 19–26.
 8. Свістельник І. Формування інформаційної культури студентів інститутів фізичної культури / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 2. – С. 37–41.
 9. Свістельник І. Формування проблемно-орієнтованої бази даних предметного каталога зі спорту / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 3. – С. 44–49.
 10. Svistelnyk I. Sport information and research for physical education in Ukraine / Svistelnyk I., Zanevskyy I. // ECSS 2003 – Scientific Office : сongress. – Salzburg, 2003. –  P. 287–288.
 11. Свістельник І. Спорт неповносправних : тематично-бібліографічний покажч. / Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Л., 2003. – 26 с.
 12. Свістельник І. Сучасні інформаційні технології в автоматизації бібліотек ВНЗ фізкультурного профілю : метод. реком. / Ірина Свістельник. – Л., 2003. – 23 с.

2002:

 1. Свістельник І. До питання інформаційного забезпечення науковців галузі фізичної культури і спорту / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 20. – С. 51–56.
 2. Свістельник І. Деякі аспекти діяльності спеціалізованої бібліотеки щодо науково-інформаційного забезпечення спортивної галузі / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 22. – С. 40–45.
 3. Свістельник І. Документальні ресурси спортивної інформації : типолого-тематична характеристика / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 25. – С. 7–12.
 4. Свістельник І. З історії джерел інформаційного забезпечення спортивної освіти та науки / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 24. – С. 3–8.
 5. Свістельник І. Сучасні проблеми доступу до спортивної інформації / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 23. – С. 18–22.
 6. Свістельник І. Формування бібліотечно-інформаційного забезпечення спортивної науки / Ірина Свістельник // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2002. – № 22. – С. 3–6.

[згорнути]
СЕМЕРЯК ЗОРЯНА СТЕПАНІВНА

2023:

 1. Тенденції змін у системах олімпійського відбору у сучасних спортивних єдиноборствах / О. Р. Задорожна, З. С. Семеряк, І. В. Кукурудзяк, І. В. Матійчук // Фізичне виховання та спорт. – 2023. – № 1. – С. 80–87. DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-1-11 (фах. вид., IndexCopernicus)

2020:

 1. Differentiation of technical and tactical training of epee fencers with the account of weapon control / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Alina Perederiy, Olha Zadorozhna, Serhiy Smyrnovskyy, Zoryana Semeryak // Ido movement for culture. – 2020. – Vol. 20, N 1. – P. 40–48. (Scopus)
 2. Multi-Functional Technical Devices for Improvement and Control of Athletes’ Preparedness in Martial Arts / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Serhiy Smyrnovskyy, Zoryana Semeryak, Ivan Khomiak, Ivan Hlukhov // Sport Mont. – 2020. – Vol. 18( 1). – P. 9–14. (Scopus)
 3.  Согор О. Обґрунтування авторської структури річної підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки у панкратіоні / Олег Согор, Зоряна Семеряк, Мар’ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 32–33.

2018:

 1. Задорожна О. Стан та перспективи контролю техніко-тактичної підготовленості в боксі / Ольга Задорожна, Зоряна Семеряк, Іван Хомяк// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 1. – С. 29–30.
 2. Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні : монографія / Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Пітин М. П. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 282 с.
 3. Characteristics of the psychomotor system in preschool children with mental disabilities / Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn, Valeryi Melnyk, Zoryana Semeryak, Ivan Karatnyk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 1. – P. 349–355. (Scopus)
 4. Factor analysis of indicators of physical and functional preparation of basketball players / Valeria Tyshchenko, Yaroslav Hnatchuk, Viktoria Pasichnyk, Oleksij-Oleg Bubela, Zoryana Semeryak // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1839–1844. (Scopus)
 5. Morbidity Patterns of Preschool-age Children / Maryan Pityn, Viktoria Pasichnyk, Yaroslav Galan, Valeryi Melnyk, Zoryana Semeryak // Iran J Public Health. – 2018. – Vol. 47, no. 9. – P. 1433–1434. (Scopus)

2017:

 1. Задорожна О. Р. Результативність провідних спортсменок України у командних змаганнях із фехтування на шпагах (на прикладі сезону 2014-2015 рр.) / Задорожна О. Р., Семеряк З. С., Гошко А. Є. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім.. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 2(83)17. – С. 40–44.
 2. Задорожна О. Р. Порівняльний аналіз результативності шпажисток збірної команди України в особистих та командних змаганнях / Задорожна О. Р., Семеряк З. С., Свистіль Ю. В. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3(22), т. 2. – С. 289–294.
 3. Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств. До 70-річного ювілею : наук.-попул. довід. / упоряд. І.О. Богдан, В. А. Бусол, С.М. Вишневецький, Г. М. Дяків, С. А. Нікітенко, А. О. Никитенко, З. С. Семеряк, І. І. Хомяк, В. С. Шуберт ; за заг. ред. В. А. Бусола. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 176 с. – ISBN 978-617-7336-11-1.
 4. Improvement of technical and tactical training of qualified women epee fencers / Zoryana Semeryak, Yuriy Briskin, Ivan Karatnyk, Valeriy Melnyk, Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17, suppl. is. 4. P. 21162122. (Scopus)
 5. Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training / Antonov Sergiy, Briskin Yuriy, Perederiy Alina, Pityn Maryan, Khimenes Khrystyna, Zadorozhna Olha, Semeryak Zoryana, Svystelnyk Irina // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 262–268. (Scopus)

2016:

 1. Взаємозв’язки показників тактичних дій у нападі гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень / Передерій А. В., Мельник В. О., Семеряк З. С., Пітин М. П. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (68)16. – С. 60–64. (ВАК)
 2. Qualified women epee fencers technical and tactical training using of highly qualified sportsmen model indicators / Briskin Yuriy, Semeryak Zoryana, Pityn Maryan, Vaulin Oleksandr // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 534–539. (Scopus)

2015:

 1. Семеряк З. Порівняльна характеристика рівня розвитку психофізичних якостей фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації / Зоряна Семеряк, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 120 – 124.
 2. Interconnection of women epee fencers of different qualification indicators / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Semeryak Zoryana, Vaulin Oleksandr // SportLogia. − 2015. − Vol. 11, is. 1. – P. 37 – 42.

2014:

 1. Семеряк З. Ефективність техніко-тактичної підготовки кваліфікованих фехтувальниць-шпажисток з урахуванням модельних показників висококваліфікованих споргсменок / Семеряк Зоряна // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 3 (17). – С. 49–59.
 2.  Семеряк 3. Взаємозв’язки показників підготовленості фехтувальниць-шпажисток різної кваліфікації [Електронний ресурс] / Семеряк Зоряна // Спортивна наука України. – 2014. – № 4(62). – С. 42–48. – Режим доступу: hllp:// sportscience. ldufk.edu.ua/index.php /snu/issue/archive
 3. Смирновський С. Характеристика показників контролю змагальної діяльності у фехтуванні / Смирновський С. Б., Семеряк З. С. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 1 – С. 250–255.
 4. Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Zadorozhna Olha, Smymovskyy Serhiy, Semeryak Zoryana // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Is. 3, аrt 51. – P. 337–341.

2013:

 1. Семеряк 3. Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень / Зоряна Семеряк, Сергій Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2013. – Вип 17, т. 1. – С. 239–244.
 2. Бріскін Ю. Спеціальні тренажерні пристрої у техніко-тактичній підготовці фехтувальників / Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин, Зоряна Семсряк // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2013. – Вип. 16. – С. 93–100.
 3.  Пристрій для техніко-тактичної підготовки фехтувальників : пат. 76884 Україна, МГІК А63В 69/02 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Семеряк 3. С. – № Ц201205488 ; заявл. 03.05.2012 ; опубл. 25.01.2013 ; Бюл. № 2.
 4. Semeryak Z.. Use of an authorial training technology during technical and tactical training of women epee fencers / Zoryana Semeryak, Yuriy Briskin, Maryan Pityn and Oleksandr Vaulin / Sportlogia. – Banja Luka, Bosnia and Herzegovina : University Banja Luka, 2013. — P. 135-140.

2012:

 1. Семеряк 3. С. Актуальність удосконалення підготовленості фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки / Семе­ряк 3. С., Пітин М. П. // Фізична культура, фізична активність та здоров’я на­селення : матеріали III Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. студ. та молодих вче­них. – Одеса, 2012. – С. 82–83.

[згорнути]
СЕМЕНОВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

2023:

 1. Боднарчук О. Теорія і методика фізичного виховання : курс лекцій / Олена Боднарчук, Наталія Семенова, Маркіян Стефанишин. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 184 с. ISBN 978-617-8135-05-8
 2. Семенова Н. Теорія, методика й організація фізичного виховання дітей із різними нозологіями в закладах дошкільної та загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Наталія Семенова, Іванна Боднар, Олена Боднарчук. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 256 с. ISBN 978-617-8135-20-1

2022:

 1. Семенова Н. В. Аналіз сучасного стану реалізації фізичного виховання у закладах фахової передвищої освіти (коледжах) / Семенова Н. В., Ковалів А. І., Киван-Мултан Н. В. // Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності : зб. матеріалів. – Дніпро, 2022. – С. 203.
 2. Семенова Н. До проблеми організації освітнього процесу на уроках фізичної культури для дітей із особливими освітніми потребами (ОПП) / Наталія Семенова, Сороколіт Наталія, Ханікянц Олена // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 118–126.
 3. Семенова Н. В. Фізичне виховання студентів в умовах карантинних обмежень під час пандемії COVID-19 / Семенова Н. В. // Фізична культура в університетській освіті: інновації, досвід та перспективи розвитку в умовах сучасності : зб. матеріалів. – Дніпро, 2022. – С. 50.
 4. Ханікянц О. Основні напрями та особливості діяльності фахівця фізичної культури та спорту / Ханікянц О., Римар О., Семенова Н. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 255–258.
 5. Рухова активність студентів в умовах дистанційного навчання за даними міжнародного опитувальника (IPAQ – коротка форма) / Наталія Семенова, Олена Ханікянц, Ольга Римар, Ірина Тимкович // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVIІ Міжнар. наук. конф. (10–12 листоп. 2022 р., м. Львів-Славське). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 131–132.
 6. Cross-cultural Adaptation of Screening Scale of Positive and Negative Experience with Ukrainian Athletes Students. / Pavlova I., Zuskova K., Semenova N., Talaghir L. G. // Sports, education, culture – interdisciplinary approaches in scientific research : book of abstracts international scientific conference. – Galati, 2022. – P. 24.
 7. Profesja pracownikow kultury fizycznej a edukacja zdrowotna / Dariusz Skalski, Małgorzata Kaszowska, Bogdan Vynogradskyi, Natalia Semenova // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 135–141.
 8. Ziololecznicto w medycynie i sporcie / Ewa Zielinski, Anna Grabowska, Elzbieta Skalska, Natalia Semenova, Paulina Kreft // Edukacja medyczna і bezpieczenstwo : monografia / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Radoslaw Zwara, Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański – Lwów, 2022. – P. 62–76.

2021:

 1. Ханікянц О. В. Стан та перспективи реалізації інклюзивної освіти у фізичному вихованні школярів / Ханікянц О. В., Сороколіт Н. С., Семенова О. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.  Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 6К(135)21. – С. 186–193. (Index Copernicus)
 2. Bezpieczenstwo nad woda w opin 11 obozowiczow w sezonie letnim w 2020 roku / Mateusz Wirkus, Dariusz Skalski, Michal Tuz, Dawid Czarnecki, Natalia Semenova // Zarzadzanie kultura fizyczna, zdrowiem i bezpieczenstem : wspdtczesne wybrane aspekty. – Starogard Gdanski, 2021. – P. 123–149.
 3. The Dynamics of Indicators of Psycho-Emotional Condition of College Students, Influenced by Teambuilding Techniques / Nataliia Semenova, Olga Rymar, Olena Khanikiants, Halyna Malanchuk, Ihor Lapychak // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th–29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 4. – P. 448–555.

2020:

 1. Семенова Н. Роль рухової активності у формуванні здоров’я дітей дошкільного віку / Наталія Семенова // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (10 черв. 2020 р.). – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С. 102.
 2. Ханікянц О. В. До проблеми формування толерантного середовища на уроках фізичної культури в умовах впровадження інклюзивної освіти в Україні / О. В. Ханікянц, О. В. Римар, Н. В. Семенова // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. – Дніпро, 2020. – С. 360–363.
 3. Семенова Н. Характеристика впливу засобів командотворення на показники фізичної підготовленості студентів 15–16 років / Наталія Семенова, Олена Ханікянц, Анна Ковалів // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 2. – С. 68–69.

2019:

 1. Семенова Н. Характеристика фізичної активності і соматичного здоров’я студентів І курсу медичного коледжу / Наталія Семенова // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11−13 черв. 2019р.) / уклад. : А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк, 2019. – С. 98.
 2. Семенова Н. Рухова активність студентів медичних спеціальностей / Наталія Семенова, Тетяна Проць // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 18–23.

2018:

 1. Семенова Н. Контроль і самоконтроль на заняттях фізичним вихованням у закладах вищої освіти та в процесі самостійних занять студентів / Наталія Семенова // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – С. 55–64.
 2. Сіренко Р. Аналіз фізичної підготовленості студентів на основі результатів тестів і нормативів щорічного оцінювання / Романа Сіренко, Юрій Яремчук, Наталія Семенова //Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22–24 трав. 2018 р.). – Луцьк, 2018. – С. 88.
 3. Теоретична підготовка студентів закладів вищої освіти з предмету “Фізичне виховання” : навч. посіб. : конспект лекцій / Г. Лапшина, О. Sirenko R. Analysis of Physical Preparedness of Students Based on the Results of Tests and Standards of Annual Evaluation / Sirenko R., Yaremchuk Y., Semenova N. //Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society. – 2018. – № 2(42). –P. 71–77.

2013:

 1. Семенова Н. Динаміка соматичного здоров’я студенток І курсу медичного коледжу упродовж навчального року / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 197 – 201.

2012:

 1. Семенова Н. Характеристика рівня добової рухової активності студенток І-ІІ курсів медичного коледжу / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 136–142.

2010:

 1. Коритко З. Вплив плацебо на толерантність до граничного ступеневого тесту Конконі у бігунів на короткі дистанції / Зоряна Коритко, Наталія Семенова, Станіслав Онищук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 141 – 145.
 2. Коритко З. Вплив рослинних адаптогенів на працездатність та показники швидкісно-силової підготовки легкоатлетів-спринтерів / Зоряна Коритко, Станіслав Онищук, Наталія Семенова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 146 – 152.

2009:

 1. Семенова Н. Використання оздоровчої аеробіки в процесі фізичного виховання медичних сестер / Наталія Семенова, Зоряна Коритко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 2. – С. 75 – 78.

[згорнути]
СЕНИЦЯ АЛІНА ІВАНІВНА

2023:

 1. Спортивна акробатика : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл /уклад. А. І. Сениця, М. М. Сениця, К. М. Кукурудз, Ю. Л. Голяк. – Київ ; Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 144 с.

2014:

 1.  Архітектурно–історичні аспекти розвитку спортивного корпусу ЛДУФК (ХVIII–ХХІ ст.) / Аліна Сениця, Михайло Сениця, Костянтин Гнатюк, Роман Пецух // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 102.
 2. Використання хлопків та притупів у заняттях з дітьми молодшого шкільного віку / Аліна Сениця, Михайло Сениця, Юлія Леськів, Вікторія Терещук // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 73.
 3. Визначення рівнів фізичної підготовленості та координаційних здібностей у дітей 6–8-річного віку на заняттях у групах початкової підготовки з пріоритетним використанням засобів акробатики / Аліна Сениця, Олег Бубела, Михайло Сениця, Ростислав Романяк // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 78.
 4. Вплив занять у гуртку акробатики на розумову працездатність дітей 5 – 6-річного віку / Аліна Сениця, Галина Маланчук, Михайло Сениця, Олена Капко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 85.

2013:

 1. Формування вестибулярної стійкості у дітей молодшого шкільного віку засобами акробатики /Сениця А., Сениця М., Москва А., Романяк Р.// Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів / упоряд. І. Є. Руда, В. Ю. Сосіна, І. Б. Рокета. – Л., 2013. – Вип. 12. – С. 83 – 89.

2012:

 1. Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами хореографії / Олег Бубела, Костянтин Петренко, Аліна Сениця, Тарас Осадців // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 45 – 49.

2011:

 1. Навчальний відео-посібник з гімнастики [Електронний ресурс] / Бубела О. Ю., Сениця А. І., Сениця  М. М., Петренко К. Г., Сосіна В. Ю. – Л., 2011. – 1 електрон. опт. диск ( СD-ROM)

2008:

 1. Характеристика змісту вправ, які використовуються на заняттях з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах / Олег Бубела, Костянтин Петренко, Аліна Сениця, Леся Петрина // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів [ІХ наук.-практ. конф.]. – Л., 2008. – Вид. 9-те. – С. 47–51.

2006:

 1. Бубела О. Ю. Вплив занять стренфлексом на рівень фізичної підготовленості юнаків 18–21 річного віку / Бубела О. Ю., Сениця А. І., Самойлов Є. І. // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики: Зб.наук.матеріалів. – Л., 2006. – Вип. 7. – С. 74–79.
 2. Бубела О. Ю. Використання гімнастичної термінології в навчальному процесі студентів вищих навчальних закладів / Бубела О. Ю., Афонін В. М., Сениця А. І. // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики: Зб.наук.матеріалів. – Л., 2006. – Вип. 7. – С. 87–92.
 3. Петренко К. Кафедрі теорії і методики гімнастики – 60 років / Петренко К., Бубела О., Сениця А. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. – № 4. – С. 22–26.
 4. Історія спортивної акробатики в Україні / Р. Веклюк, Р. Петрина, А. Сениця, М. Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2006. – Вип.7. – С. 9–14.
 5. Кафедрі теорії і методики гімнастики – 60 років / К. Г. Петренко, О. Ю. Бубела, А. І. Сениця, М. М. Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2006. – Вип. 7. – С. 3–9.
 6. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод. рек. для викл. і студ. ЛДІФК / уклад. О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А. М. Окопний. – Л., 2006. – 56 с.

2004:

 1. Сениця А. Музичний супровід та художнє оформлення спортивно-мистецьких свят / Аліна Сениця // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 339–342.
 2. Сениця А. Становлення та розвиток режисури спортивно-мистецьких свят / Аліна Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2004. – С. 70–74.
 3. Афонін В. Теорія і практика професійної підготовки студентів інститутів фізичної культури (ІФК) як педагогічна проблема / Афонін В., Сениця А. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 4. – С. 7–11.

2003:

 1. Сениця А. І. Використання елементів національної культури в спортивно-мистецьких святах за участю учнівської та студентської молоді Львівщини / Сениця А. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 15. – С. 86–91.
 2. Сениця А. І. Розвиток активності у студентів ІФК засобами спортивно-мистецького свята / Сениця А. І. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2003. – С. 73–74.
 3. Сениця А. І. Вестибулярна стійкість як складова частина спеціальної рухової підготовки акробатів / Сениця А. І., Сениця М. М., Петренко К. Г. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2003. – С. 74–76.

2002:

 1. Сениця А. І. Вміння та навички спеціаліста в галузі масової фізичної культури / Сениця А. І. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л. : ЛДІФК, 2002. – С. 27–28.

2001:

 1. Сениця А. Зміст самостійної роботи студентів ІФК з підготовки масових спортивно-мистецьких свят та гімнастичних виступів / Аліна Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2001. – С. 64–65.

1999:

 1. Сениця А. І. Формування та удосконалення вмінь режисерсько-постановочної діяльності у студентів ІФК / Сениця А. І. // Сучасні проблеми теорії та методики гімнастики : зб. наук. ст. ЛДІФК. – Л., 1999. – С. 58–61.

1998:

 1. Сениця А. І. Гімнастична термінологія : метод. посіб. для викл. ІФК, технікумів, середніх шкіл, студентів ІФК / Сениця А. І., Косюг О. І. – Л., 1998. – 32 с.

[згорнути]
СЕНИЦЯ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

2023:

 1. Спортивна акробатика : навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл /уклад. А. І. Сениця, М. М. Сениця, К. М. Кукурудз, Ю. Л. Голяк. – Київ ; Львів :ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 144 с.
 2. Розвиток здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів у дітей 8–10 років / Петрина Р. Л., Соромотіна В. П., Петрина Л. А., Сениця М. М., Кокоть І. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 5(164). – С. 108–112. DOI10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).23

2014:

 1. Архітектурно–історичні аспекти розвитку спортивного корпусу ЛДУФК (ХVIII – ХХІ ст.) / Аліна Сениця, Михайло Сениця, Костянтин Гнатюк, Роман Пецух // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 102.
 2. Використання хлопків та притупів у заняттях з дітьми молодшого шкільного віку / Аліна Сениця, Михайло Сениця, Юлія Леськів, Вікторія Терещук // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 73.
 3. Визначення рівнів фізичної підготовленості та координаційних здібностей у дітей 6–8- річного віку на заняттях у групах початкової підготовки з пріоритетним використанням засобів акробатики / Аліна Сениця, Олег Бубела, Михайло Сениця, Ростислав Романяк // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 78.
 4. Вплив занять у гуртку акробатики на розумову працездатність дітей 5 – 6-річного віку / Аліна Сениця, Галина Маланчук, Михайло Сениця, Олена Капко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 85.

2013:

 1. Формування вестибулярної стійкості у дітей молодшого шкільного віку засобами акробатики /Сениця А., Сениця М., Москва А., Романяк Р.// Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів / упоряд. І. Є. Руда, В. Ю. Сосіна, І. Б. Рокета. – Л., 2013. – Вип. 12. – С. 83 – 89.

2011:

 1. Навчальний відео-посібник з гімнастики [Електронний ресурс] / Бубела О. Ю., Сениця А. І., Сениця М. М., Петренко К. Г., Сосіна В. Ю. – Л., 2011. – 1 електрон. опт. диск ( СD-ROM).

2008:

 1. Особливості методики проведення занять фізичними вправами фітбол-гімнастики з учнями 7–8 років, що мають порушення постави у фронтальній площині / Костянтин Петренко, Олег Бубела, Мар′яна Попадинець, Михайло Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів [ІХ наук.-практ. конф.]. – Л., 2008. – Вид. 9-те. – С. 56–59.

2006:

 1. Історія спортивної акробатики в Україні / Р. Веклюк, Р. Петрина, А. Сениця, М. Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2006. – Вип. 7. – С. 9–14.
 2. Кафедрі теорії і методики гімнастики – 60 років / К. Г. Петренко, О. Ю. Бубела, А. І. Сениця, М. М. Сениця // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2006. – Вип.7. – С. 3–9.

2004:

 1. Сениця М. Особливості контролю функціонального стану вестибулярного апарату спортсменів / Сениця М. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2004. – С. 68–70.
 2. Сениця М. Розвиток та удосконалення вестибулярної стійкості в спорті / Михайло Сениця // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 1. – С. 360–363.

2003:

 1. Сениця М. М. Вестибулярна стійкість акробатів 7–8 років, які займаються в групах початкової спортивної підготовки / Сениця М. М. // Актуальні проблеми юнацького  спорту: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ.конф. – Херсон, 2003. – С. 146–148.
 2. Сениця А. І. Вестибулярна стійкість як складова частина спеціальної рухової підготовки акробатів / Сениця А. І., Сениця М. М., Петренко К. Г. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2003. – С. 74–76.

[згорнути]
СИБІЛЬ МАРІЯ ГРИГОРІВНА

2023:

 1. Гузенко А. Ю. Контроль оцінки ефективності розробленої методики психорегулюючого тренування лучників / Гузенко А. Ю., Бура М. В., Сибіль М. Г. // Наука в Україні: досвід та інновації : зб. матер. І студент. наук.-практ. конф. – Львів, 2023. – С. 229–232.
 2. Дисперсійний аналіз екскреції катехоламінів у лучників після застосування методики психорегувального тренування / Богдан Виноградський, Марія Сибіль, Марта Бура, Анастасія Гузенко, Ірина Гузенко // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19–23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 100–103.
 3. Аналіз екскреції адреналіну як маркера оцінки ефективності методики психорегулюючого тренування лучників / А. Гузенко, М. Бура, М. Сибіль, Б. Виноградський // Молодь і поступ в біології : зб. тез доп. ХІХ Міжнар. наук. конф. студ. і асп., присвяч. 90-річчю від дня народження академіка НАН України, професора Шеляга-Сосонка. – Львів, 2023. – С. 13–14.

2022:

 1. Борецький Ю. Р. Біохімія та основи біохімії рухової активності : навч. посіб. / Юрій Борецький, Марія Сибіль, Ірина Гложик, Володимир Трач. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2022. – 292 с.
 2. Турка Р. Динаміка показників фізичної підготовленості населення України / Р. Турка, М. Сибіль, Н. Комарницька // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня  2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 42–46.
 3. Biochemical monitoring of different training regimens of 16-year-old water polo players / Maria Sybil, Rostislav Pervachuk, Yaroslav Svyshch, Liliya Svyshch, Roman Petryna, Lesya Petryna, Maryan Ostrovsky, Oleg Sydorko, Vira Hashchyshyn, Oksana Ilkiv // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 1. – P. 25-30. (Scopus)

2020:

 1.  Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення / Первачук Р. В., Сибіль М. Г., Шандригось В. І., Загура Ф. І., Стельмах Ю. Ю., Кухтій С. Я. // Єдиноборства. – 2020. – № 1(15). – С. 35–45.
 2.  A method of optimizing the preparation of female wrestlers in the lunar mesocycle / Sybil Maria, Pervachuk Rostislav, Shandrygos Victor, Svyshch Yaroslav, Petryna Roman, Petryna Lesia // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 4, art 260. – P. 1925–1929. (Scopus)
 3. Biochemical auto monitoring of health of students-physical therapists / Maria Sybil, Khrystyna Shavel, Maryana Chekhovska, Liubov Chekhovska // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 130–134.
 4. Effect of physical activity with varying duration on adaptation processes of female basketball players / Maria Sybil, Rostyslav Pervachuk, Anton Lytvynets, Yaroslav Svyshch, Liliia Svyshch, Uliana Shevtsiv, Yulia Stelmakh // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 6, art 467. – P. 3460–3466. (Scopus)

2019:

 1. Оцінка стану здоров’я студентів-реабілітологів за даними біохімічного авто моніторингу / Марія Сибіль, Христина Шавель, Мар’яна Чеховська, Любов Чеховська, Алла Хохла // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2019. – №2 (46). – P. 73–78. (ВАК, Index Copernicus, РИНЦ)

2018:

 1. Сибіль М. Клінічна біохімія: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» / Марія Сибіль. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 204 с.
 2. Biochemical changes in cluster analysis indicators as a result of special tests of free style wrestlers of alactate and lactate types of power supply / M. Sybil, R. Pervachuk, F. Zahura, V. Shandrygos’, V. Yaremenko, I. Bodnar // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 235–238. (Scopus)
 3. 3. Considering the current balance between lactate and a lactate mechanisms of energy supply in preparation of free style wrestlers / M. Sybil, R. Pervachuk, F. Zahura, Yu. Stelmach,  I. Bodnar // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 4. – P.1826–1830. (Scopus)
 4. Direction for improving training system in women’s wrestling / R. Pervachuk, M. Sybil, V. Shandrygos’, Y. Stelmakh // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Lviv , 2018. – P. 323.
 5. Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters’ training /Yaroslav Svyshch, Maria Sybil, Olha Pavlos, Tetiana Dukh, Antonina Dunets-lesko, Valerii Melnyk, Rostyslav Pervachuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 885–888. (Scopus)

2017:

 1. Сибіль М. Моніторинг підготовки легкоатлетів-спринтерів за впливу штучної гіпоксії на показники симпато-адреналової системи / Марія Сибіль, Ярослав Свищ, Володимир Трач // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. Львів, 2017. Вип. 21, т. 1. С. 3031.
 2. Сибіль М. Модельні приклади зміни вектора удосконалення анаеробного енергозабезпечення кваліфікованих спортсменів / Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Наталія Герасим // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2017. С. 6870.
 3. Первачук Р. Перманентна корекція індивідуальної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням поточного балансу між окремими компонентами анаеробного механізму енергозабезпечення / Ростислав Первачук, Марія Сибіль, Віктор Шандригось // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. Львів, 2017. Вип. 21, т. 1. С. 2627.

2016:

 1. Сибіль М. Гомеостатична регуляція організму легкоатлетів-спринтерів у відповідь на дію штучної гіпоксії / М. Сибіль, Я. Свищ // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 3. – С. 153–156.
 2. Сибіль М. Модель енергозбереження борців вільного стилю / Марія Сибіль, Ростислав Первачук // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 25–27.
 3. Сибіль М. Стан здоров’я студентів спеціальності “Фізична реабілітація” ЛДУФК / Марія Сибіль, Павло Чеховський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12–13 травня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 160 – 164.
 4. Модель алактатного та лактатного типу енергозбереження у борців вільного стилю на основі кластерного аналізу / Сибіль Марія, Первачук Ростислав, Герасим Наталія, Первачук Надія // Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 2. С. 121123. (ВАК, IndexCopernicus)
 5. Модель підготовленості студентів педагогічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчої роботи / Іванна Боднар, Марія Сибіль, Тетяна Матвійчук, Олег Романчишин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 2729.

2015:

 1.  Сибіль М. Біохімічне обґрунтування і моніторинг спрямованого на систему енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю / Сибіль Марія, Галан Марія, Первачук Ростислав // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 1. – С. 172 – 176.
 2. Сибіль М. Г. Спрямований вплив на анаеробні системи енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного / Сибіль М. Г., Первачук Р. В., Чуєв А. Ю. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 7. – С. 48 – 58.
 3. Sybil M. G. Personalization of freestyle wrestlers’ training process by influence the anaerobic systems of energy supply / Sybil M. G., Pervachuk R. V., Trach V. M. // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 2. – P. 225 – 228.
 4. Первачук Р. В. Дієвість програми спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробної системи енергозабезпечення за критерієм спеціальної витривалості кваліфікованих борців вільного стилю / Р. В. Первачук, М. Г. Сибіль, А. Ю. Чуєв // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2015. – № 2 (30). – С. 147 – 154.

2014:

 1. Сибіль М. Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю / Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 189 – 195.
 2. Сибіль М. Зміна біохімічних показників енергетичного обміну у борців вільного стилю за впливу спеціальних контрольних тестів на підготовчому етапі / Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 568 – 574.

2013:

 1. Первачук Р. В Внесок різних систем енергозабезпечення організму в підготовку спеціальної працездатності борців вільного стилю / Первачук Р. В., Сибіль М. Г. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – Вип. 3. – С. 99.

2012:

 1. Первачук Р. Техніко-тактичні комплекси як засіб удосконалення навчально-тренувальної діяльності кваліфікованих борців [Електронний ресурс] / Ростислав Первачук, Марія Сибіль, Федір Загура // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 45 – 52. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/3/Pervachuk_7.pdf
 2.  Свищ Я. Застосування самоконтролю для визначення функціонального стану кваліфікованих легкоатлетів у тренувальному процесі / Я. Свищ, Д. Воронін, М. Сибіль // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 3. – С. 375 – 378.
 3. Спосіб визначення рівня готовності студентів педагогічних спеціальностей до фізкультурно-оздоровчої роботи : патент 69490 Україна : МПК А61В 5/02 / Приступа Є. Н., Сидорко О. Ю., Сибіль М. Г., Боднар І. Р., Романчишин О. М. – № 13687 ; заявл. 21.11.2012 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.

2011:

 1. Сибіль М. Г. Фізичний розвиток і соматичне здоров’я учнів львівських загальноосвітніх шкіл / М. Г. Сибіль, І. Р. Боднар, В. М. Кобрин // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86, т. 2. – С. 125 – 129.
 2. Сибіль М. Вплив плавання на фізичний розвиток і соматичне здоров’я школярів / Марія Сибіль, Іванна Боднар, Володимир Кобрин // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 1. – С. 360 – 369.
 3. Вплив уроків з плавання на фізичний розвиток і соматичне здоров’я школярів 10-річного віку [Електронний ресурс] / Сибіль М. Г., Петришин Ю. В., Боднар І. Р., Мартин П. М., Кобрин В. М. // Спортивна наука України. – 2011. – № 5. – С. 55 – 71. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.htm

2010:

 1. Сибіль М. Зміни біохімічних параметрів легкоатлетів-спринтерів під дією гіпоксійного тренування / М. Г. Сибіль, Я. С. Свищ // Тези доп. Х Укр. біохім. з’їзду. – О., 2010. – С. 166.
 2. Свищ Я. Вплив занять на гіпоксикаторі Фролова на стан біомедичних параметрів легкоатлетів-спринтерів / Свищ Я., Сибіль М. Г. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К., 2010. – Вип. 8. – С. 184 – 187.
 3. Свищ Я. С. Застосування штучної гіпоксії в тренувальному процесі кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів / М. Г. Сибіль, Я. С. Свищ // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ХІV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 121.

2009:

 1. Сибіль М. Г. Стан енергозабезпечуючих систем легкоатлетів-спринтерів в умовах штучної гіпоксії / Сибіль М. Г., Свищ Я. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х., 2009. – № 7. – С. 178 – 183.

2008:

 1. Сибіль М. Г. Дослідження впливу дихальної гімнастики Фролова на функціональний стан спринтерів / М. Г. Сибіль, Я. С. Свищ // Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології : зб. наук. пр. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчуг, 2008. – С. 325–350.
 2. Лабораторний практикум з біохімії для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / [В. М. Трач, Ю. Д. Свистун, М. Г. Сибіль, І. З. Гложик, Л. І. Веселовська, О. З. Дуда]. – Л. : Укр. технології, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-345-154-1.
 3. Ефективність застосування дихального апарата Фролова у підготовці кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів : свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 25079 Україна / Свищ Я. С., Сибіль М. Г. – Зареєстр. 25.07.08.

2007:

 1. Свищ Я. Відповідь організму легкоатлетів спринтерів на додаткове тренування гіпоксією / Ярослав Свищ, Марія Сибіль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11. – С. 228–230.

2006:

 1. Кіргач О. Фізична реабілітація чоловіків, хворих на холецистит / О. Кіргач, М. Сибіль // Молодь у медицині майбутнього : зб. наук. пр. – О., 2006. – С. 50–55.
 2. Кіргач О. Фізична реабілітація осіб хворих хронічним холециститом / О. Кіргач, М. Сибіль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип.10, т. 4, кн. 2. – С. 69–74.
 3. Свищ Я. Біохімічний експрес-контроль за ефектами гіпоксійного тренування / Ярослав Свищ, Марія Сибіль, Ольга Слісенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип.10, т. 4, кн. 1. – С. 378–382.

2005:

 1. Сибіль М. Г. Корекція силової підготовки ватерполістів за даними біохімічного моніторингу / Сибіль М. Г., Островський М. В. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 872.
 2. Сибіль М. Г. Боді Флекс – відповідь організму / Сибіль М. Г., Чуніс О. В. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – К., 2005. – С. 615.

2004:

 1. Островський М. Структура тренувальних мікроциклів швидкісного спрямування кваліфікованих ватерполістів / Мар’ян Островський, Марія Сибіль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип.8, т. 1. – С. 300–304.
 2. Свищ Я. Тренування гіпоксією кваліфікованих бігунів на середні дистанції / Ярослав Свищ, Марія Сибіль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип.8, т. 1. – С. 355–359.
 3.  Subil M. Biochemical control of preparation for quality of speed by the trained sportsmans / Subil M.,Ostrovsky M., Svysch Y.  // Современный олимпийский спорт и спорт для всех : тез. докл. VIII Междунар. науч. конгр. – Алма-Ата, 2004. –С. 457.

2003:

 1. Сибіль М. Г. Корекція структури тренувальних занять кваліфікованих ватерполістів спринтерського спрямування з використанням біохімічного моніторингу / Сибіль М. Г., Островський М. В. // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – К., 2003. – С. 204–207.

2002:

 1.  Сибіль М. Особливості біохімічного контролю за рекреаційними впливами на організм людини / Марія Сибіль, Володимир Трач // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 108.
 2. Сибіль М. Спосіб оптимізації підготовки гімнасток у місячному мезоциклі / Марія Сибіль, Володимир Трач // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л. : ЛДІФК, 2002. – С. 67– 71.
 3.  Трач В. Симпато-адреналовий моніторинг за фізичною активністю спортсменів / Володимир Трач, Марія Сибіль // Клінічна і спортивна фізіологія : матеріали міжнар. конф. – Л., 2002. – С. 83.

2001:

 1. Трач В. М. Методичні вказівки з біохімії для студентів інститутів фізкультури / В. М. Трач, М. Г. Сибіль, Б. П. Дацьків. – Л. : ЛДІФК, 2001. – 48 с.

2000:

 1. Сибіль М. Г. Вікова специфіка симпато-адреналових реакцій гімнасток / М. Г. Сибіль, В. М. Трач // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 2000. – С. 58– 61.
 2.  Сибіль М. Г. Вікові аспекти симпато-адреналової адаптації до мускульної активності / М. Г. Сибіль, В. М. Трач // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 122.
 3.  Трач В. М. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з біохімії та біохімії спорту : метод. посіб. для ін-тів фіз. культури / Трач В. М., Дацьків Б. П., Сибіль М. Г. – Л., 2000. – 124 с.
 4. Роль біохімічного контролю на передзмагальному етапі підготовчого періоду гандболістів / Решетило С. Г., Кудріна Н. В., Трач В. М., Сибіль М. Г. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2000. − № 2. – С. 25– 28.
 5.  Sybil M. Cathecholamine correction of a month’s period in female athletes / Sybil M., Trach B. // Physical Activity, Health and Sport : 20th Congress. – Paris, UNESCO. – 2000. – P. 2003.

1999:

 1.  Сибіль М. Жіночий спорт ХХІ століття: біологічні аспекти / М. Сибіль // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – № 7. – С. 156–157.
 2. Трач В. М. Катехоламінна оцінка енергетичної вартості тренувальних гімнастичних вправ / Трач В. М., Сибіль М. Г. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. пр. – Л., 1999. – С. 61–63.

1997:

 1. Трач В. Симпато-адреналовая зависимость спортивной формы баскетболісток / В. Трач, А. Виру, М. Сыбиль // Наука в олимпийском спорте. – 1997. – № 2. – С. 41–46.
 2. Female basketball players fitness and its dependence on sympatho-adrenal system / Trach V., Vatseba O., Viru A., Sybil M. // The modern Olympic sports : international scientific congress. – Kyiv, 1997. – P. 165–166.

1994:

 1. індивідуальні варіанти симпато-адреналових проявів спортивної форми баскетболісток / М. Г. Винничук, В. М. Трач, М. П. Пакош, Б. П. Дацків, Р. С. Мозола // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] ІІ Всеукр. наук.-практ.конф. – Л., 1994. – Ч. 2. – С. 151– 152.
 2. Сибіль М. Г. Катехоламінна оцінка енергетичної вартості тренувальних гімнастичних вправ / М. Г. Сибіль, В. М. Трач // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. ст. – Л., 1999. – С. 61– 63.

1993:

 1. Динаміка симпато-адреналової системи протягом оваріально-менструального циклу у спортсменок / М. Г. Винничук, В. М. Трач, М. П. Пакош, Б. П. Дацьків // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] І Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 2. – С. 70– 71.
 2. Dependence of sympatho-adrenal activity and physical working capacity on phases of ovarian-menstrual cycle in sportsmen / Trach V., Smirnova T., Viru A., Vinnichuk M. G. // Teadus ja Sport : konferents. – Tallinn, 1993. – P. 118.
 3.  Effect of competition situation on catecholamine, cortisol, insulin and lactate responses to supramaximal exercise / Smirnova T., Viru A., Kareison K., Vinnichuk M. G. // Biological and pedagogical problems of physical education and sport : acta and comment. – Tartu, 1993. – Vol. 958. – P. 58–62.

1992:

 1. Винничук М. Г. Взаємозв’язок між динамікою симпато-адреналової системи і ефективністю мікроциклу тренувань / М. Г. Винничук, В. М. Трач, М. П. Пакош // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІІ Регіон. наук.-практ.конф. – Л., 1992. – С. 37– 38.
 2. Роль симпато-адреналової системи у формуванні тренувальних варіантів мікроциклів у важкоатлетів / В. М. Трач, М. П. Пакош, Б. П. Дацків, М. Г. Винничук // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1992. – С. 57.
 3. Smirnova T. Exercive indused hormone responses in competition situatio / Smirnova T., Viru A., Vinnichuk M. G. // Acta. Phys. Scan. – Copengagen, 1992. – P. 105–107.

1991:

 1. Адаптационные изменения САС на пути развития и становления спортивной формы баскетболисток / В. М. Трач, М. П. Пакош, М. Г. Винничук, В. Г. Пакош, О. М. Вацеба // Изменения в гормональном ансамбле крови при адаптации к физическим нагрузкам : ученые записки Тартусского гос. ун-та. – Тарту, 1991. – Вып. 22. – С. 116– 134.
 2. Адаптивні зміни симпато-адреналової системи в процесі формування спортивної форми у баскетболісток / В. М. Трач, М. П. Пакош, М. Г. Винничук, Р. С. Мозола // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1991. – Ч. 1. – С. 98– 99.
 3. Особливості біохімічної адаптації у ватерполістів різного віку / М. П. Пакош, В. М. Трач, Б. П. Дацків, М. Г. Винничук // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1991. – Ч. 1. – С. 76– 77.
 4. Trach V. M. The sympatho-adrenaline display of the training and sport form of the basketball players / Trach V. M., Pakosh M. P., Vinnichuk M. G. // Hormonal regulation of adaptation to muscular activity : abstracts of the symposium. – Tartu, 1991. – P. 52–53.
 5. Sybil Y. M. Mathematical expression of the condition of sympatho-adrenaline system / Sybil Y. M., Vinnichuk M. G. // Hormonal regulation of adaptation to muscular activity : abstracts of the symposium. – Tartu, 1991. – P. 51–52.

1989:

 1. Совершенствование тренировочного процесса юных теннисистов на основании данных САС / В. М. Трач, М. П. Пакош, М. Г. Винничук, Г. А. Воскресенская // Проблемы отбора и подготовки перспективных юных спортсменов : тез. докл. XII Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1989. – Ч. 1, разд. 2. – С. 230– 231.

1990:

 1.  Оптимизация программных требований системы подготовки юных спортсменов в игровых видах спорта биохимическими методами : закл. отчет о НИР, № гос. регистр. 0182.9064987 / М. П. Пакош, В. Н. Трач, Б. П. Дацкив, М. Г. Винничук. – Львов, 1990. – 42 с.

1989:

 1. Обоснование рациональной структуры тренировочных и соревновательных нагрузок, средств и методов подготовки юных ватерполистов, ориентированных на этап спортивного совершенствования : информац. карта № гос. регистр. 0182.9064987 / М. П. Пакош, В. Н. Трач, Б. П. Дацкив, М. Г. Винничук. – Львов, 1989. – 29 с.

1988:

 1. Управление учебно-тренировочным процессом баскетболистов в течение четырехлетнего периода обучения / Р. С. Мозола, В. М. Трач, М. П. Пакош, М. Г. Винничук, О. М. Вацеба // Тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф. по совершенствованию системы повышения спортивного мастерства студентов вузов. – Дубляны, 1988. − С. 4.

1987:

 1. Интегральный показатель мощности САС (ИПМ САС и его динамика в возрастном аспекте у баскетболисток) / М. Г. Винничук, В. М. Трач, М. П. Пакош, Р. С. Мозола, О. М. Вацеба // Эндокринные механизмы регуляции приспособления организма к мышечной деятельности : материалы Респуб. симп. – Тарту, 1987. – С. 9–11.
 2.  Оптимизация программных требований юных спортсменов в игровых видах спорта : информац. карта № гос. регистр. 0182.9064987 / М. П. Пакош, В. М. Трач, Б. П. Дацкив, М. Г. Винничук. – Львов, 1987. – 18 с.

1986:

 1. Отбор и контроль в группах начальной подготовки юных баскетболистов / Р. С. Мозола, В. М. Трач, М. П. Пакош, В. А. Дедюхина, В. А. Страж, М. Г. Винничук, В. Н. Артюх, О. М. Вацеба // Отбор и многолетнее планирование в спорте : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Ивано-Франковск, 1986. – С. 147– 148.
 2. Роль биохимических показателей в определении игровой специализации юных ватерполистов / Б. П. Дацкив, В. Н. Чернов, М. П. Пакош, В. М. Трач, М. Г. Винничук // Отбор и многолетнее планирование в спорте : тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Ивано-Франковск, 1986. – С. 56– 58.

1985:

 1. Адаптационные возможности юных ватерполистов / В. М. Трач, М. П. Пакош, Б. П. Дацкив, М. Г. Винничук // Педагогические и медико-биологические проблемы соревновательной деятельности в спорте высших достижений : тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. – Черкасы, 1985. – С. 115–118.
 2. Особенности воздействия специальной нагрузки на подготовленность юных ватерполистов / М. П. Пакош, В. Н. Мухин, Б. П. Дацкив, М. Г. Винничук // Программно-методические основы подготовки спортивных резервов : материалы Х Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1985. – С. 129–131.

1984:

 1. Трач В. М. Влияние учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок на состояние САС у юных баскетболисток / В. М. Трач, Р. С. Мозола, М. Г. Винничук // Физиологические механизмы адаптации к мышечной деятельности : тез. докл. XVII Всесоюз. науч.-практ. конф. – М. : ВНИИФК, 1984. – С. 228.
 2. Взаимосвязь между состоянием симпато-адреналовой системы и некоторыми видами биохимических показателей крови у юных баскетболисток в период учебно-тренировочных и соревновательных игр / М. Г. Винничук, В. М. Трач, М. П. Пакош, Л. И. Веселовская, Б. П. Дацкив, Р. С. Мозола, В. Н. Артюх // Научные основы управления и контроля в спортивной тренировке : тез. докл. респуб. наук.-практ. конф. – Николаев, 1984. – С. 126– 127.
 3. Влияние соревновательных нагрузок на энергетический обмен и САС юных ватерполистов различного игрового амплуа / М. П. Пакош, В. Н. Чернов, Б. П. Дацкив, В. М. Трач, М. Г. Винничук // Комплексный контроль в подготовке юных спортсменов : тез. докл. IX Всесоюз. науч.-практ.конф. – М., 1984. – С. 160– 161.
 4. Динамика изменений биохимических показателей у ватерполистов в период соревновательных нагрузок / Б. П. Дацкив, М. П. Пакош, В. М. Трач, В. Н. Чернов, М. Г. Винничук [и др.] // Научные основы управления и контроля в спортивной тренировке : тез. докл. респуб. науч. конф. – Николаев, 1984. – С. 18– 19.

1983:

 1. Изучение индивидуальных биохимических показателей у юных ватерполистов / М. П. Пакош, В. М. Трач, Б. П. Дацкив, М. Г. Винничук // Проблемы комплексного контроля в спорте высших достижений : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1983.

2. Изучение эмоционального состояния юных ватерполистов при выполнении специфических дозированных нагрузок / М. П. Пакош, В. М. Трач, Б. П. Дацкив, М. Г. Винничук // Гуморально-гормональная регуляция энергетического метаболизма в спорте : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – М., 1983.

1981:

 1. Венцов А. В. Восприятие паузы в речеподобном сигнале / А. В. Венцов, М. Г. Винничук // Физиологический журнал. – 1981. – Т. 67, № 5. – С. 720–724.

[згорнути]
СИДОРКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

2023:

 1. Modeling the Impact of the Creative Industry on National Sustainable Educational Development in France / Svitlana Kryshtanovych, Ihor Lapychak, Oleh Sydorko, Maryan Ostrovskyy, Roman Petryna // International Journal of Sustainable Development and Planning. – 2023. – Vol. 18, N 9. – P. 2933–2939. DOI:https://doi.org/10.18280/ijsdp.180931 (Scopus)

2022:

 1. Плавання як засіб профілактики порушень постави у дітей-підлітків / Олег Сидорко, Мар’ян Островський, Богдан Кіндзер, Наталія Островська, Максим Полегойко, Наталія Стефанишин // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Староград Гданські ; Львів, 2022. – С. 159–165.
 2. Розвиток спеціальної витривалості ватерполістів 13-15 років з використанням контролю функціональних показників / Островська Н. Т., Сидорко О. Ю., Бріскін Ю. А., Островський М. В., Полегойко М. Б. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 2(36). – С. 275–280. DOI: 10.26693/jmbs07.02.275 (Index Copernicus)
 3. Biochemical monitoring of different training regimens of 16-year-old water polo players / Maria Sybil, Rostislav Pervachuk, Yaroslav Svyshch, Liliya Svyshch, Roman Petryna, Lesya Petryna, Maryan Ostrovsky, Oleg Sydorko, Vira Hashchyshyn, Oksana Ilkiv // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 1. – P. 25–30. (Scopus)
 4. Дослідження рівня фізичної підготовленості курсантів-артилеристів / Одеров А.М., Романчук С.В., Афонін В.М., Сидорко О.Ю., Фіщук І.М., Байдала В.Р., Ліщинський О.В., Бабич М.О. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5(39).– 2022. – С. 319–327.

2021:

 1. Вплив реабілітаційних заходів на стан фізичного та розумового розвитку підлітків із особливими освітніми проблемами / Коритко З. І., Дідух І. М., Сидорко О. Ю., Гавронська А. А. // Фізична культура, спорт і здоров’я : стан, проблеми та перспективи : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2021. – С. 127–129.
 2. Дідух І. М. Використання засобів фізичної терапії у реабілітації підлітків із особливими освітніми проблемами / Дідух І. М., Сидорко О. Ю, Коритко З. І. // Фізична культура і спорт в освітньому просторі: інновації та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5–6 березня 2021 р. – Влоцлавек, 2021. – С. 54–57.
 3. Experimental results of the psychophysical endurance development of military professionals / Serhii Kostiv, Artur Oderov, Volodymyr Klymovych, Vasyly Agypov, Serhii Romanchuk, Oksana Matveiko, Vasyl Baidala, Orest Lesko, Marian Ostrovsky, Olha Kuprinenko, Oleh Sydorko // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol.  21, is. 2, аrt 135. – Р. 1076–1083.

2020:

 1. Методика розвитку рухливості променевого суглоба у юних ватерполістів / Максим Полегойко, Михайло Чаплінський, Мар’ян Островський, Олег Сидорко // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 22–23.

2019:

 1. Методика оцінювання функціонального стану плавців 13–15 років / Микола Чаплінський, Мар’ян Островський, Наталія Островська, Олег Сидорко, Максим Полегойко, Наталія Стефанишин, Леся Петрина, Ігор Лапичак // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 49–59.

2018:

 1. Профілактика порушень постави дітей середнього шкільного віку засобами плавання / Сидорко Олег, Островський Мар’ян, Чаплінський Микола, Островська Наталія, Полегойко Максим, Стефанишин Наталія // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю кафедри фіз. виховання і спорту. – Львів, 2018. – С. 117.
 2. Odynets T. Psycho-emotional state and quality of life characteristics in women with post -mastectomy syndrome with different types of attitude to the disease / Tetiana Odynets, Yuriy Briskin, Oleh Sydorko // Physiotherapy Quarterly. – 2018. – Vol. 26(1). – P. 9–12. (Scopus)
 3. Pryshliak O. Elektromanyetik Alan Etkilerinden Otomobil Koruma Korunması İçin Yeni Teknolojiler / Oleg Pryshliak, Oleg Sydorko, Myroslav Pryshliak // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25-27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 227.
 4. Evaluation of the training level of water polo swimming players (13-15 years old) / Mykola Chaplins’kyy, Yuriy Briskin, Natalia Ostrov’ska, Oleh Sydorko, Maryan Ostrov’skyy, Maryan Pityn, Maxim Polehoiko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 1. – P. 356–362. (Scopus)
 5. Team composition in epee fencing which accounts for sportsmen’s individual performance / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Maryan Pityn, Oleg  Sydorko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1863–1870. (Scopus)

2017:

 1. Оздоровче плавання : навч. посіб. для студ. І–ІІ рівнів вищої школи / Юрій Бріскін, Тетяна Одинець, Мар’ян Пітин, Олег Сидорко. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с.

2015:

 1.  Сидорко О. Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів : навч. посіб. / Олег Сидорко. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 136 с.
 2.  Удосконалення підготовленості студентів педагогічних коледжів до фахової фізкультурно-оздоровчої роботи / Романчишин О. М., Сидорко О. Ю., Чаплінський М. М., Островський М. В., Пітин М. П. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 10(65)15. – С. 129–132.
 3.  Features of the development of physical qualities of water polo players / Yuriy Briskin, Maryan Ostrovs’kyy, Mykola Chaplins’kyy, Oleh Sydorko, Maxim Polehoiko, Natalia Ostrovs’ka, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 3. – P. 543 – 550.
 4. Pedagogical colleges students readiness formation for sport and recreation activity / Oleh Romanchyshyn, Yuriy Briskin, Oleh Sydorko, Maryan Ostrovs’kyy, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 4. – P. 815–822.

2014:

 1. Сидорко О. Оздоровче плавання як засіб профілактики порушень постави дітей середнього шкільного віку / Сидорко Олег, Кіндзера Анна, Островська Наталя // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 88 – 92.
 2. Актуальні проблеми розвитку спеціальної витривалості ватерполістів / Наталія Островська, Микола Полегойко, Мар’ян Островський, Олег Сидорко, Микола Чаплінський // Молода спортивна наука України : з