Автори – З

ЗАВИДІВСЬКА НАТАЛІЯ НАЗАРІВНА

2023:

 1. Завидівська Н. Теоретичні положення і методичні аспекти здоров’яорієнтованих педагогічних явищ і процесів у змісті професійної освіти майбутніх менеджерів / Н. Завидівська, О. Завидівська, О. Ханікянц // Теорія і методика професійної освіти : кол. моногр. / ред. колегія С. В. Грищенко, О. О. Лілік, І. В. Бужина, Н. Н. Завидівська, О. І. Завидівська. – Чернігів : Десна Поліграф, 2023. – Вип. 1. – С. 47–90.

2021:

 1. Завидівська О. І. Аналіз впливу пандемії COVID-19 на молодіжну зайнятість у світі / Завидівська О. І., Завидівська Н. Н., Гуль І. Г. // Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 вересня 2021 р., м. Черкаси). – Черкаси : ЧДБК, 2021. – С. 77–78.
 2. Using of game technologies on the lessons of physical culture of primary schoolchildren // N. N. Zavydivska, O. V. Rymar, O. V. Khanikiants, H. H. Malanchuk, A. V. Solovey // Bulletin of  the National Academy of  Sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2021. – Vol. 5, N 393. – P. 222–229.
 3. Завидівська О. Аналіз впливу пандемії COVID‑19 на зайнятість населення / Ольга Завидівська, Наталія Завидівська, Іван Гуль // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 261–263.

2020:

 1. Завидівська Н. Здоров’язбережувальна компетентність як складова конкурентоспроможності майбутнього менеджера / Завидівська Наталія Назарівна, Завидівська Ольга Ігорівна // Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 травня 2020 р). – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2020. – С. 35–37.
 2. Завидівська Н. Н. Соціальна потреба у формуванні здоров’язбережувального стилю поведінки студентів / Завидівська Н. Н., Завидівська О. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. –[ Київ, 2020. – Вип. 3. – С. 168–172.
 3. Завидівська О. Здоров’яорієнтована професійна підготовка студентів-управлінців в умовах сьогодення / Ольга Завидівська, Наталія Завидівська // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 20-ти річчю ін-ту (21–22 травня 2020 року). – Луцьк, 2020. – С . 88–90.
 4. Завидівська О. Роль менеджера в умовах сучасної організації: аспект створення здоров’яорієнтованого середовища / Завидівська О., Завидівська Н. // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (13 травня 2020 р.). – Луцьк, 2020. – С. 94–96.
 5. Sorokolit N. The comparative analysis of physical training teachers’ attitude to the educational reforms in the general secondary educational institutions / Sorokolit N., Rymar O., Bodnarchuk O. // Physical education, sport and health culture in modern society. – 2020. – Vol. 2(50). – Р. 20–25. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-02-20-25
 6. Zavydivska N. Organizational and Pedagogical Aspects in The System of Professional Training of Future Managers: Innovative Forms. Methods and Tools of Health-Preserving Study / Nataliia Zavydivska, Olga Zavydivska, Olena Khanikiants // Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. – Seville, 2020. – P. 10577–10585.

2019:

 1. Завидівська Н. Н. До проблеми розвитку оздоровчої фізичної культури у вищих навчальних закладах // Завидівська Н. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали ІІ Міжнар наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 4–5 квітня 2019 року). – Чернівці, 2019. – С. 32–34.
 2. Завидівська Н. Н. Особливості структурно-логічної схеми фізичного виховання студентів в умовах сьогодення: концепт здоров’язбережувального навчання / Завидівська Н. // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки – Чернігів, 2019. – Вип. 3 (159). – С. 256–261.
 3. Завидівська Н. Н. Історичні передумови розвитку оздоровчих систем як засобу оптимізації здоров’язбережувального навчання студентів / Завидівська Н. Н., Завидівська О. І. // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 17, т. 2. – С. 23–27. (ВАК, Index Copernicus).
 4. Завидівська Н. Н. Особливості змісту здоров’яорієнтованої професійної підготовки майбутніх менеджерів / Завидівська Н. Н., Завидівська О. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 3К(110). – С. 216–220. (IndexCopernicus)
 5. Завидівська Н. Н. Особливості розвитку здоров’яорієнтованого менеджменту у сучасній системі професійної освіти студентів-управлінців / Завидівська Н.Н., Завидівська О. І. // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів 18–19 квітня 2019 року) – Львів, 2019. – С. 334–336.
 6. Zavydivska N. Features of free time pedagogy in the conditions of health preserving study of students / N. Zavydivska, O. Zavydivska, O. Khanikiants // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини : [зб. наук. пр.]. – Кам’янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 15–22. (Index Copernicus)

2018:

 1. Завидівська Н. Н. Педагогічні новації у системі загальної фізкультурної освіти студентів: концепт здоров’язбережувального навчання / Наталія Завидівська // Науковий часопис нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. ]3К(97)18. –С. 213 –217;
 2. Завидівська Н. Н. Формування інтелектуального здоров’я молодших школярів на уроках фізичної культури / Завидівська Н. Н., Римар О. В. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту . Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 154, т. 2. – С. 111–116.
 3. Features of professional training of hr-managers: the ability to create a health-oriented environment in the organization / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Volodymyr Y. Kovalchuk, Olena V. Khanikiants // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 1072 – 1078. (Scopus)

2017:

 1. Завидівська Н. Особливості організації процесу фізичного виховання студентів на засадах самоменеджменту / Завидівська Н. // Фізична культура і спорт: досвід та перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (6–7 квітня 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 173–175.
 2. Завидівська Н. Загальна фізкультурна освіта як система закономірностей здоров’я збережувального навчання студентів / Наталія Завидівська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук.пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 3К (84)17. – С. 184–188. (ВАК)
 3. Завидівська Н. Н. Методологічна орієнтація професійної підготовки майбутнього викладача фізичного виховання / Завидівська Н. Н. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2017. – Вип. 143. – С. 29–33.
 4. Завидівська Н. Особливості педагогічної технології формування фізичної культури учнів підліткового віку [Електронний ресурс] / Наталія Завидівська // Спортивна наука України. – 2017. – № 1(77). – С. 29–33. Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/archive. (ВАК)
 5. Завидівська Н. Н. Особливості уніфікації змісту фізичного виховання студентів / Завидівська Н. Н. // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнар. конгр. (18–21 травня 2017 року). – Одеса, 2017. – С. 581–582.
 6. The paradigm of health maintenance at higher education institutions as an important component of human development in terms of modernity / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants, Olga V. Rymar // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. –Vol. 17, suppl. is. 1. – P. 60–65. (Scopus)

2016:

 1. Завидівська Н. Н. Особливості класифікації компетенцій здоров’язбереженя у системі фізичного виховання студентської молоді / Завидівська Н. Н. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2016. – Вип. 139, т. 2. – С. 63–67.
 2. Завидівська Н. Н. Проблеми і перспективи модернізації системи фізичного виховання вищої школи / Завидавська Наталія // Історичні, теоретико-методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Чернівці, 2016. – С. 204-214.
 3. Завидівська Н. Н. Реорганізація системи фізичного виховання студентів у вищій школі: проблеми й перспективи /Наталія Назарівна Завидівська, Олена Володимирівна Ханікянц // Фізичневиховання, спорті культура здоров’я у сучасному суспільстві :зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. − №1 (33). – С. 51–56. (ВАК; IndexCopernicus ; РІНЦ)
 4. Zavydivska O. Self-management as a condition for creating a health culture among students / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. 592–597. (Scopus)
 5. Efficiency of using the teaching technology while developing healthy lifestyle skills in arts students / Zavydivska Natalia, Hribovska Irina, Ivanochko Victoria, Svystelnyk Irina, Ripak Marianna // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, suppl. is. 1. – P. 598–603. (Scopus)

2015:

 1. Завидівська Н. Валеопедагогіка – основа вдосконалення фізичної підготовленості студентів в умовах здоров’язбережувального навчання / Наталія Завидівська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 3K2 (57)15. – С. 131 – 135.
 2. Завидівська Н. Н. Особливості впровадження елементів соціально-орієнтованого менеджменту у систему здоров’язбереження майбутніх економістів / Н. Н. Завидівська, O. I. Завидівська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – № 18, т. 1. – С. 321 – 327.
 3. Завидівська Н. Особливості проектування процесу здоров’язбережувального навчання студентів на засадах фундаменталізації змісту загальної фізкультурно-оздоровчої освіти / Наталія Завидівська // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. − № 1. – С. 41 – 47.
 4. Завидівська Н. Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про вищу освіту / Наталія Завидівська, Ольга Римар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 11 (66)15. – С. 120 – 126.

2013:

 1. Завидівська Н. Н. Теоретико-методичні засади фундаменталізації фізкультурно-оздоровчої освіти студентів у процесі здоров’язбережувального навчання : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Завидівська Наталія Назарівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − Київ, 2013. − 40 с.

2012:

 1. Завидівська Н. Н. Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров’язбережувального навчання студентів : монографія / Н. Н.Завидівська ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − Київ : УБС НБУ, 2012. − 402 с. − ISBN 978-966-484-139-6.

2002:

 1. Завидівська Н. Н. Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Завидівська Наталія Назарівна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. − Львів, 2002. − 19 с.

[згорнути]
ЗАГУРА ФЕДІР ІВАНОВИЧ

2023:

 1. Загура Ф. І. Професійний розвиток викладачів фізичного виховання багатогалузевих закладів вищої освіти : монографія / Ф. І. Загура. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – 410 с.
 2.  Загура Ф. Критерії, показники та рівні готовності викладачів фізичного виховання до виконання професійних функцій у багатогалузевих закладах вищої освіти / Федір Загура // Академічні візії. – 2023. – Вип. 20. – С.1–11. DOI:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8068306
 3. Загура Ф. Моделювання системи професійного розвитку викладачів фізичного виховання багатогалузевих закладів вищої освіти / Ф. Загура // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19-23 верес. 2023 р.). – Львів–Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 148–153.
 4. Загура Ф. Характеристика готовності викладачів фізичного виховання до виконання професійних функцій у багатогалузевих закладах вищої освіти / Загура Федір // Академічні візії. – 2023. – № 19. – С. 1–10. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7989898
 5.  Сучасний арсенал техніко-тактичних дій висококваліфікованих борчинь вільного стилю (за підсумками Чемпіонату світу 2022) / Мельник О. О., Черкасова А. К., Хіменес Х. Р., Загура Ф. І. // Єдиноборства. – 2023. – № 2(28). – С. 90–99.  DOI:10.15391/ed.2023-2.08
 6. Zagura F. Health care in the professional development of physical education teachers in multidisciplinary institutions of higher education / F. Zagura, N. Mukan // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір в умовах воєнного часу : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених (13–14 квіт. 2023 р.). – Запоріжжя : Хортицька нац. акад., 2023. – С. 301 –303.
 7. Zagura F. I. Hormonization of professional development content of physical education teachers with the needs of their professional activity. / Zagura F. I. // Цифрова трансформація освіти і науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф.(2–3 берез. 2023 р.). – Харків : Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, 2023. – С. 213–217.
 8. Zagura F. Justification of modeling method application for constructing the system of physical education teachers’ professional development at multidisciplinary institutions of higher education / F. Zagura // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2023. – Вип. 61, т. 1. – С. 297–301. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/61-1-47(фах. вид., Index Copernicus)
 9. Zagura F. I. Methodological, theoretical and technological concepts of physical education teachers’ professional development at multidisciplinary HEI / Zagura F. I. // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 57, т. 1. – С. 22–25. DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/57.1.3 (фах. вид., IndexCopernicus)
 10. Zagura F. Organisational forms and methods of physical education teachers’ professional development at multydisciplinary hei / F. Zagura // Молодь і ринок. – 2023. – № 4 (212). – С. 79–83. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.279105 (фах. вид., Index Copernicus)
 11. Zagura F. Professional development of physical education teachers as an element of the corporate culture of a multidisciplinary institution of higher education / F. Zagura, N. Mukan // Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти : матеріали  VI Всеукр. наук.-практ. конф. (24 берез. 2023 р.). – Київ : ККІБП, 2023. – С. 17–20.
 12. Zagura F. I. The development of professional development concept for physical education teachers at multidisciplinary higher education institutions / F. I. Zagura  // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 58, т. 2. – С. 9–12. DOI https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2023/58.2.1 (фах. вид., IndexCopernicus)
 13. Zagura F. The content and stages of physical education teachersʼprofessional development at multydisciplinary HEI / Fedir Zagura // Молодь і ринок. – 2023. – № 3. – С. 104–108. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.277502 (фах. вид., Index Copernicus)
 14. Zagura F. The model of physical education teachers’ professional development system at multidisciplinary institutions of higher education / F. Zagura // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2023. – Вип. 62, т. 1. –  С. 343–348.DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/62-1-52 (фах. вид., Index Copernicus)
 15. The role of distance education in the modern educational space / Voskoboinikov S., Kulyk N., Zagura F., Gontsa I., Bykova M. // Amazonia Investiga. – 2023. – Vol. 12, іs. 66. – Р. 74–84. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2023.66.06.8 (Web of Science)

2022:

 1. Загура Ф. І. Програми професійного розвитку для викладачів фізичного виховання : досвід університетів фізичної культури / Ф. І. Загура // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Конін ; Ужгород ; Перемишль ; Херсон : Посвіт, 2022. – Т. 13. – С. 94–96.
 2. Загура Ф. І. Пропозиції програм професійного розвитку для викладачів фізичного виховання у багатогалузевих закладах вищої освіти України / Ф.І. Загура, Н. В. Мукан // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Одеса : Гельветика, 2022. – Вип. 84. – С. 172–176.
 3. Загура Ф. І. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців на основі аналізу модельних характеристик / Федір Загура, Ростислав Первачук, Уляна Шевців // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті: зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 44–48.
 4. Мукан Н. В. Професійна діяльність викладача фізичного виховання: досвід багатогалузевих закладів вищої освіти Україн / Н. В. Мукан, Ф. І. Загура // Реалізація освітніх ініціатив в умовах воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (18–19 жовтня 2022 р.). – Львів : НУ ЛП, 2022. – С. 20–23.
 5. Результативність командних показників змагальної діяльності важкоатлетів-чоловіків Львівщини у 2021 році / Олександр Товстоног, Марія Розторгуй, Олександр Попович, Федір Загура, Ростислав Первачук // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті: зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 53–55.
 6. Шевців У. Вплив оздоровчих занять TRX на фізичну працездатність жінок / Шевців У., Ф. Загура, Ш. Ковач // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 163–171.
 7. Загура Ф. І. Аналіз пропозицій освітніх платформ щодо можливостей професійного розвитку викладачів фізичного виховання багатогалузевих закладів вищої освіти / Загура Ф. І.  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Одеса : Гельветика, 2022. – Вип. 85. – С. 107–111.
 8. Загура Ф. І. Інтеграція внутрішніх і зовнішніх форм та моделей професійного розвитку викладачів фізичного виховання у багатогалузевих закладах вищої освіти / Загура Ф. І. // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 207. – С. 147–151.
 9. Загура Ф. Нормативно-правове забезпечення професійної діяльності викладачів фізичного виховання у закладах вищої освіти: інституційний рівень / Федір Загура // Молодь і ринок. – 2022. – № 9. – С. 112–118. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.271013(фах. вид., Index Copernicus)
 10. Загура Ф. Професійна діяльність викладачів фізичного виховання у закладах вищої освіти: нормативно-правовий дискурс / Федір Загура // Молодь і ринок. – 2022. – № 7–8. – С. 48–52. (фах. вид., Index Copernicus)
 11. Загура Ф. Організація професійного розвитку науково-педагогічних працівників: досвід національного університету «Києво-Могилянська академія» / Ф. Загура, Н. Мукан // Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі : зб. тез доп. V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (4 лист. 2022 р.). – Мукачево : МДУ, 2022. – С. 34–37.
 12. Мукан Н. Професійний розвиток викладачів фізичного виховання в багатогалузевих закладах вищої освіти: філософський вимір / Н. Мукан, Ф. Загура // Гірська школа Українських Карпат. – 2022. – № 27. – С. 37–41.
 13. Zagura F. I. The application of principles of scientificity and integrability in physical training teachers’ professional development at multidisciplinary higher education institutions / Zagura F. I. // International scientific publication : Search for scientific answers to the challenges of our time (USA, December). – Seattle ; Washington. – 2022. – P. 65–69.
 14. Zagura F. The principle of openness in the professional development of physical training university teachers / F. Zagura // Наука, освіта та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (10 груд., 2022 р.). – Житомир : ЦФЕНД, 2022 – С. 13–15.
 15. Zagura F. I. The principle of variability in the implementation of physical training teachers’ professional development at multidisciplinary of higher education / Zagura F. I. // Development of Education, Science and Business: Results 2022 : Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conferens (December 22–23, 2022). – Dnipro, 2022. – Р. 20–21.
 16. Zagura F. Principle of physical training faculty’  professional development / Fedir Zagura // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2022. – № 7-8(121-122). – С. 244–251.
 17. Zagura F. I. Professional development of physical training teachers in multidisciplinary institutions of higher education: the principle of systematicity / Zagura F. I. // The 43th International scientific and practical conference «Science and Innovations : Global Challenges» (Poland, December 19–20). – Warsaw, 2022. – P. 32–36.
 18. Zagura F. Professional development of physical training teachers: principle of flexibility / F. Zagura // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2022. – № 6(120). – С. 306–313.
 19. Mukan N. Professional development of physical education faculty at multidisciplinary institutions of higher education: anthropological, psychological, managerial, economical dimensions / N. Mukan, F. Zagura // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2022. – № 9-10(123-124). – С. 222–231.

2020:

 1. Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості дзюдоїстів 17-18 років / Ананченко К. В., Хацаюк О. В., Загура Ф. І., Огньова Л. Ю. // Єдиноборства. – 2020. – № 2(16). – С. 4–13.
 2. Шевців У. Зміни показників силових здібностей юнаків під впливом занять атлетичною гімнастикою / Уляна Шевців, Федір Загура, Оксана Іваночко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 75–79.
 3. Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення / Первачук Р. В., Сибіль М. Г., Шандригось В. І., Загура Ф. І., Стельмах Ю. Ю., Кухтій С. Я. // Єдиноборства. – 2020. – № 1(15). – С. 35–45.

2019:

 1. Загура Ф. Особливості формування технічної майстерності юних дзюдоїстів ігровим методом / Федір Загура, Уляна Шевців, Оксана Іваночко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 5(113)19. – С. 136–140. (ВАК)
 2. Загура Ф. Формування початкової технічної підготовки юних дзюдоїстів ігровим методом / Федір Загура, Нікіта Максимов // День студентської науки : зб. матеріалів щорічн. студент. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2019. – С. 66–68.
 3. Dynamics of the snatch technique cinematic parameters in qualified female weightlifters during different periods of training macrocycle / Olexandr Tovstonoh, Mariia Roztorhui, Maryan Pityn, Victoria Pasichnyk, Valeryi Melnyk, Fedir Zahura, Olexandr Popovych // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol.19. – P.514–520.

2018:

 1. Biochemical changes in cluster analysis indicators as a result of special tests of free style wrestlers of alactate and lactate types of power supply / M. Sybil, R. Pervachuk, F. Zahura, V. Shandrygos’, V. Yaremenko, I. Bodnar // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 235 – 238. (Scopus)
 2. Considering the current balance between lactate and alactate mechanisms of energy supply in preparation of free style wrestlers  / M. Sybil, R. Pervachuk, F. Zahura, Yu. Stelmach,  I. Bodnar // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 4. – P.1826 – 1830. (Scopus)
 3. Загура Ф. Використання ігор з елементами одноборств та ігрових комплексів в оптимізації майстерності борців початківців вільного стилю / Федір Загура, Марта Полійовська // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2018. – С. 36–41.
 4. Загура Ф. Особливості виду спорту й функціональні можливості чоловіків і жінок в дзюдо / Федір Загура // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2018. – С. 27–30.
 5. Загура Ф. Розвиток та популяризація жіночого дзюдо в Україні та світі / Федір Загура, Юлія Орчакова // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2018. – С. 31–35.
 6.  Орчакова Ю. Формування оптимального стану психічної готовності дзюдоїста до змагань / Юлія Орчакова, Федір Загура // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2018. – С. 100–102.
 7. Zahura F. The characteristics of judo: men and women’s functional abilities in it / Fedir Zahura, Oleksandr Tovstonoh, Mariia Roztorgyi, Svitlana Kukhtii, Oleksandr Popovych // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : 6 th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 april, 2018) – Ankara, 2018. – Р. 242.

2017:

 1. Тренажер для удосконалення техніки боротьби в армрестлінгу : патент 119699 : МПК (2017.01) А63В 69/00 А63В 23/035(2006.01) / Попович О.І., Загура Ф.І., Сухорада Г.І. –№ u 201701305 ; заявл. 13.02.2017 ; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19.

2016:

 1. Загура Ф. Спеціалізовані сприйняття та їх формування у кваліфікованих борців / Федір Загура // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 5760.
 2. Первачук Р. Особливості побудови програми фізичної підготовки борців вільного стилю з урахуванням домінантного типу енергозабезпечення [Електронний ресурс] / Ростислав Первачук, Федір Загура, Ярослав Свищ // Спортивна наука України. – 2016. – № 1(71). – С. 9–16. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/390/375 (ВАК)
 3. Тренажер для відпрацювання елементів рукопашного бою «УТ РБ» : патент 106081 : МПК (2015) А63В 21/045 А63В 23/02 / Попович О. І. Загура Ф. І., Сухорада Г. І. – № u 2015 11300 ; заявл. 16.11.2016 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
 4. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, Ф. Загура [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.

2015:

 1. Виноградський Б. Біомеханічні підходи до вдосконалення точності у складнокоординаційних видах спорту / Богдан Виноградський, Федір Загура // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2015. – С. 71 – 75.
 2. Попович О. Визначення силових показників студенток для занять пауерліфтингом / Олександр Попович, Федір Загура // Актуальные проблемы спортивных единоборств в вузах : сб. ст. ХІ Междунар. науч. конф. – Харьков, 2015. – Вип. 1. – С. 113–118.
 3. Experimental substantiation of teaching algorithm of technique in weightlifting and powerlifting competitive exercises / Olexandr Tovstonoh, Mariia Roztorhui, Fedir Zahura, Bogdan Vynogradskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 2. – P. 319 – 323.
 4. Тренажер для відпрацювання елементів рукопашного бою «ТВЕРБ» : патент 100081 UA, МПК (2015) А63В 21/045 А63В 23/02 / Попович О. І., Загура Ф. І., Тищенко В. О., Сухорада Г. І. – № u 201500016 ; заявл. 05.01.2015 ; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13.

2014:

 1. Загура  Ф. Типові помилки техніки змагальних вправ у пауерліфтингу / Федір Загура, Марія Розторгуй, Володимир Науменко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 74 – 78.
 2. Попович О. І. Розвиток сили армрестлінгістів за допомогою спеціальних вправ та тренажерів / Попович О. І., Загура Ф. І., Коробка Є. В. // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2014. – № 2. – С. 99–106.

2013:

 1. Загура Ф. І. Моделювання спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих дзюдоїстів у річному макроциклі / Загура Ф. І., Труш О. Р. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2013. – Вип. 7(33), т. 1. – С. 270 – 275.
 2. Загура Ф. І. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5 – 11-х класів / Загура Ф. І., Бронніков А. В., Гусяк І. С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2013 . – Вип 7(33), т. 1. – С. 275 – 279.
 3. Товстоног О.Алгоритм навчання техніки ривка важкоатлетів на етапі початкової підготовки [Електронний ресурс] /Олександр Товстоног, Федір Загура // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 2. – С. 70 – 76. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis/article/view/72
 4. Товстоног О. Ф. Алгоритм навчання техніці поштовху важкоатлетів на етапі початкової підготовки / Товстоног О. Ф., Загура Ф. І., Зубков С. П. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – Вип. 112, т. 4. – С. 263 – 267.

2012:

 1. Загура Ф. Особливості застосування ігор та спеціалізованих ігрових комплексів з борцями-початківцями греко-римського стилю / Федір Загура, Сергій Зубрицький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 94 – 98.
 2. Первачук Р. Техніко-тактичні комплекси як засіб удосконалення навчально-тренувальної діяльності кваліфікованих борців [Електронний ресурс] / Ростислав Первачук, Марія Сибіль, Федір Загура // Спортивна наука України. – 2012. – № 3. – С. 45 – 52. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/3/Pervachuk_7.pdf
 3. Розторгуй М. Удосконалення структури та змісту навчальної дисципліни “Теорія і методика обраного виду спорту” (на прикладі силових видів спорту) / Марія Розторгуй, Федір Загура, Володимир Науменко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 120 – 123.

2011:

 1. Загура Ф. Значення рівня фізичної підготовленості дзюдоїстів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Федір Загура // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. РДГУ. – Рівне, 2011. – Вип. 5, т. 1. – С. 247–251.
 2. Загура Ф. Індивідуальний підхід до застосування техніко-тактичних дій у жіночому дзюдо / Федір Загура // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. РДГУ. – Рівне, 2011. – Вип. 5, т. 1. – С. 251–255.
 3. Загура Ф. Комплексна оцінка фізичної підготовленості дзюдоїстів / Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 95 – 98.
 4. Загура Ф. Моделювання змагальної діяльності в спортивній боротьбі / Федір Загура, Ігор Огірко, Ростислав Первачук // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. РДГУ. – Рівне, 2011. – Вип. 5. – С. 265–271.
 5. Загура Ф. І. Особливості підготовки юних борців греко-римського стилю на початковому етапі [Електронний ресурс] / Ф. І. Загура, С. Зубрицький // Спортивна наука України. – 2011. – № 8. – С. 34 – 40. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Arxiv+2011/8/ZaguraF.pdf
 6. Загура Ф. Підвищення техніко-тактичної майстерності кваліфікованих дзюдоїстів / Федір Загура // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. РДГУ. – Рівне, 2011. – С. 255–261.
 7. Загура Ф. Специфіка роботи з дітьми в секціях спортивної боротьби / Федір Загура, Сергій Зубрицький // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. РДГУ. – Рівне, 2011. – С. 261–265.
 8. Загура Ф. Спортивне харчування може більше зашкодити, ніж допомогти [Електронний ресурс] / Федір Загура // Львівська пошта. – 2011. – Режим доступу: http://www.lvivpost.net/content/view/10810/490/
 9. Зубрицький С. Організаційно-методичні особливості роботи з дітьми в сучасних умовах / Сергій Зубрицький, Федір Загура // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. РДГУ. – Рівне, 2011. – Вип. 5. – С. 32–36.
 10. Зубрицький С. Особливості роботи з дітьми молодшого шкільного віку в спортивних секціях в сучасних умовах / Сергій Зубрицький, Федір Загура // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2011. – С. 43 – 46.
 11. Мельник А. Особливості використання атлетичної гімнастики в загальноосвітній школі / Андрій Мельник, Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 153 – 157.

2010:

 1. Загура Ф. Вплив занять за системою пілатеса на психоемоційні стани жінок першого зрілого віку / Загура Ф. І., Лесько О. М., Козіброда Л. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 8. – С. 34 – 36.
 2. Загура Ф. І. Розробка моделей в спортивних видах боротьби / Загура Ф. І. // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Рівне, 2010. – Вип. 5. – С. 30 – 35.
 3. Загура Ф. Удосконалення техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів різних манер ведення сутички / Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 74 – 79.
 4. Загура Ф. Змагальна діяльність кваліфікованих борців / Загура Ф., Стадник В. // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Рівне, 2010. – Вип. 5. – С. 72 – 75.
 5. Загура Ф. И. Физкультурно-оздоровительная деятельность глазами студентов ВУЗа / Загура Ф. И., Лукьянченко Н. И. // Физическое воспитание студентов. – 2010. – № 5. – С. 25 – 30.
 6. Загура Ф. Вплив занять за системою пілатеса на фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку [Електронний ресурс] / Ф. Загура, А. Дунець-Лесько, М. Ріпак // Спортивна наука України. – 2010. − № 2. – С. 74 – 83. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua
 7. Загура Ф. Створимо центр підготовки борців екстра класу [Електронний ресурс] / Федір Загура. – Режим доступу: http://wresling.com.ua/zagurafedir.html
 8. Амбріс Т. Корекція фізичної підготовленості школярів у процесі занять оздоровчими видами плавання / Амбріс Т., Загура Ф. // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Рівне, 2010. – Вип. 5. – С. 58 – 66.
 9. Броннікова В. А. Вплив системи пілатеса на розвиток фізичних якостей жінок середнього віку / Броннікова В. А., Загура Ф. І. // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Рівне, 2010. – Вип. 5. – С. 35 – 42.
 10. Мельник А. Ф. Вплив занять важкою атлетикою на фізичний розвиток та функціональні можливості юних спортсменів / Мельник А .Ф., Загура Ф. І. // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Рівне, 2010. – Вип. 5. – С. 104 – 111.
 11. 11. Ріпак М. Вплив занять за системою Пілатеса на фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку [Електронний ресурс] / Мар’яна Ріпак, Федір Загура, Антоніна Дунець-Лесько // Спортивна наука України. – 2010. – № 2. – С. 74–83.

2009:

 1. Загура Ф. І.Специфіка боротьби дзюдоїсток різних манер ведення сутички / Ф. І. Загура // Актуальні проблеми підготовки жінок-спортсменок у силових видах спорту та спортивній боротьбі : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2009. – С. 32 – 39.
 2. Загура Ф. Специфіка боротьби кваліфікованих дзюдоїсток різних манер ведення сутички / Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 104 − 108.

2008:

 1. Загура Ф. Манери ведення змагального поєдинку та особливості боротьби кваліфікованих дзюдоїстом / Федір Загура // Актуальні проблеми підготовки жінок-спортсменок у силових видах спорту та спортивній боротьбі : матеріали V Всеук. наук.-практ. конф. – Львів, 2008. – С. 32–39.

2007:

 1. Загура Ф. І. Морфофункціональні та техніко-тактичні модельні характеристики кваліфікованих дзюдоїстів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Загура Федір Іванович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2007. – 19 с.

2006:

 1. Загура Ф. Індивідуальні моделі техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів / Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 164–169.

2004:

 1. Загура Ф.Модельні характеристики техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих дзюдоїстів різних манер ведення змагального поєдинку / Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 1. – С. 154 − 158.
 2. Загура Ф.Особливості диференційованого удосконалення техніко-тактичної майстерності дзюдоїстів / Федір Загура // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. – № 7. – С. 28 − 30.
 3. Загура Ф. І. Специфіка техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів різних манер ведення сутички / Загура Ф. І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2004. – № 15. – С. 40 − 44.

2003:

 1. Загура Ф. Модельні характеристики змагальної діяльності дзюдоїстів різних манер ведення сутички / Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2003. – Вип. 7, т. 3. – С. 187-190.
 2. Загура Ф. Специфіка модельних характеристик та моделювання спортивного протиборства / Загура Ф., Огірко І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / За ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2003. – № 18. – С. 114 − 117.
 3. Загура Ф. Особливості моделювання в спортивній боротьбі / Федір Загура // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2003. – С. 52–54.

2002:

 1. Загура Ф. І. Морфофункціональні особливості кваліфікованих дзюдоїстів різних стилів ведення поєдинку / Ф. І. Загура, І. В. Огірко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 89 − 92.
 2. Огірко І. В. Вплив деяких медико-біологічних препаратів на функціональний стан дзюдоїстів у тренувальному мікроциклі / І. В. Огірко, Ф. І. Загура // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 107.

2001:

 1. Загура Ф. Модельні характеристики кваліфікованих борців – дзюдоїстів / Федір Загура // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2001. – Вип. 5, т. 1. – С. 329–331.

2000:

 1. Загура Ф. Вплив елеутерококу на функціональний стан борців у тренувальному мікроциклі / Федір Загура // Фізична культура, спорт та здоров”я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Вінниця, 2000. – С. 92–93.

[згорнути]
ЗАДОРОЖНА ОЛЬГА РОМАНІВНА

2023:

 1. Задорожна О. Напрями використання сучасних фітнес-програм у фізичній підготовці спортсменів-гирьовиків / Задорожна О., Лавринович А., Пітин М. // Фітнес, харчування та активне довголіття : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (22 берез. 2023 р.). – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2023. – С. 11–13.
 2. Задорожна О. Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах : монографія / Ольга Задорожна, Юрій Бріскін, Мар’ян Пітин. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 416 с.
 3. Аналіз особливостей систем олімпійського відбору у спортивних єдиноборствах / Задорожна О., Нерода Н., Кожокар М., Первухіна С. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 4(163). – С. 89–93. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).17 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Ефективність програми фізкультурно-оздоровчих занять із використанням інноваційних ігор у фізичному вихованні дітей 4-5 років / Пасічник Вікторія, Пітин Мар’ян, Свістельник Ірина, Ковальчук Лідія, Цап Ірина, Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2023. – № 3. – С. 73–81. DOI: 10.32540/2071-1476-2023-3-073 (фах. вид., IndexCopernicus)
 5. Тенденції змін у системах олімпійського відбору у сучасних спортивних єдиноборствах / О. Р. Задорожна, З. С. Семеряк, І. В. Кукурудзяк, І. В. Матійчук // Фізичне виховання та спорт. – 2023. – № 1. – С. 80–87. DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-1-11 (фах. вид., IndexCopernicus)
 6. Формування компонентів системи змагань у професійному тенісі до початку «ери відкритого тенісу» / Хіменес Христина, Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Маланюк Любомир, Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2023. – № 2. – С. 137–145. DOI: 10.32540/2071-1476-2023-2-137 (фах. вид., IndexCopernicus)
 7. Шляхи удосконалення техніко-тактичної пі дготовки спортсменів у стрільбі кульовій / Грибовська І., Задорожна О., Грибовський Р., Собко І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 7(167). – С. 47–51. (фах. вид., IndexCopernicus)
 8. Zadorozhna O. Practical experience of young athletes’ tactical training in modern olympic combat sports / Olha Zadorozhna // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 1. – С. 27–35.
 9. Effectiveness of interactive tasks in tactical training of 11–12-year-old football players / Roman Nakonechnyi, Khrystyna Khimenes, Serhii Antonov, Marian Pityn, Olga Zadorozhna, Ihor Karpa  // Journal of Physical Education and Sport. – 2023. – Vol. 23, is. 8. – P. 2220–2229. DOI:10.7752/jpes.2023.08254 (Scopus)
 10. Мадяр-Фазекаш Е. Основні підходи до удосконалення фізичної підготовленості фехтувальників на різних етапах багаторічної підготовки / Емілія Мадяр-Фазекаш, Ольга Задорожна, Володимир Рихаль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 1. – С. 19–20.

2022:

 1. Задорожна О. Перспективи використання сучасних оздоровчих фітнес-програм у фізичній підготовці спортсменів у гирьовому спорті / Ольга Задорожна, Анна Лавринович // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 138–140.
 2. Психологічні характеристики ватерполістів на етапі попередньої базової підготовки / Смирновська С. Б., Смирновський С. Б., Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Островський М. В., Іккерт О. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 4(38). – С. 152–156. DOI: 10.26693/jmbs07.04.152 (IndexCopernicus)
 3. Психофізіологічні характеристики спортсменів як чинник системи підготовки у водному поло / Смирновська С. Б., Островський М. В., Смирновський С. Б., Задорожна О. Р., Іккерт О. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 2(36). – С. 281–285. DOI: 10.26693/jmbs07.02.281 (IndexCopernicus)
 4. Tactical training of athletes aged 15 to 17 in modern Olympic martial arts: practical experience and current trends / Yuriy Briskin, Olha Zadorozhna, Maryan Pityn, Maryna Kozhokar, Svitlana Pervukhina // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi і sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 129–145.

2021:

 1.  Задорожна О. Р. Концепція тактики у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах / Задорожна О. Р. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6, № 2(30). – С. 277–283.
 2. Задорожна О. Р. Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / Задорожна Ольга Романівна ; ЛДУФК імені Івана Боберського. – Львів, 2021. – 41 с.
 3. Задорожна О. Р. Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах : дис. … д-ра наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Задорожна Ольга Романівна. – Львів, 2021. – 555 с.
 4. Задорожна О. Р. Тактика участі провідних спортсменок світу у системі змагань з жіночої боротьби упродовж олімпійського циклу 2013–2016 рр. / Задорожна О. Р. // Єдиноборства. – 2021. – № 2(20). – С. 47–61.
 5. Рухомий тренажер для удосконалення технічної і тактичної підготовки в спортивних видах єдиноборств : патент 148880 Україна: МПК (2021.01) А63В 21/015, А63В 21/045, А63В 23/02, А63В 69/00 / Попович О. І., Розторгуй М. С., Товстоног О. Ф., Стельмах Ю. Ю., Задорожна О. Р. – № u 2021 00434; заявл. 05.02.2021; опубл. 29.09.2021, Бюл. № 39.
 6. Participation tactics of elite freestyle wrestlers in competition system in 2013-2016 Olympic cycle / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Viktoriia Bohuslavska, Ivan Hlukhov // Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 2021. – № 5. – P. 275–285. (Scopus, WoS)
 7. The importance of information blocks, which form the basis of tactical knowledge at different stages of long-term development in modern Olympic combat sports / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin,Maryan Pityn, Iryna Svistelnyk, Mariia Roztorhui, Andrey Vorontsov // Ido Movement for Culture. – 2021. – Vol. 21, N 2. – P. 27–40. (Scopus)

2020:

 1. Задорожна О. Р. Формування професійної підготовленості майбутніх тренерів зі спортивних єдиноборств з використанням тренажерних пристроїв / Задорожна О. Р., Бріскін Ю. А., Пітин М. П. // Єдиноборства. – 2020. – № 3(17). – С. 13–24.
 2. Особливості технологій тактичної підготовки у сучасних спортивних єдиноборствах / Задорожна Ольга, Пітин Мар’ян, Кукурудзяк Ігор, Ткач Юлія, Харченко-Баранецька Людмила // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2020. – № 1. – С. 31–39.
 3. Differentiation of technical and tactical training of epee fencers with the account of weapon control / Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Alina Perederiy, Olha Zadorozhna, Serhiy Smyrnovskyy, Zoryana Semeryak // Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. – 2020. – Vol. 20, N 1. – P. 40–48. (Scopus)
 4. Multi-Functional Technical Devices for Improvement and Control of Athletes’ Preparedness in Martial Arts / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Serhiy Smyrnovskyy, Zoryana Semeryak, Ivan Khomiak, Ivan Hlukhov // Sport Mont. – 2020. – Vol. 18(1). – P. 9–14. (Scopus)
 5. Tactical training of elite athletes in Olympic combat sports: practice and experience / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Alina Perederiy, Neonila Neroda // Trends in Sport Sciences. – 2020. – Vol. 27(2). – P. 71–85. DOI: 10.23829/TSS.2020.27.2-4(Scopus)
 6. Indicators of athletes’ effectiveness as a basis of team tactical training in women epee fencing / Olha Zadorozhna, Maryan Pityn, Ivan Hlukhov, Svitlana Stepanyuk, Liudmila Kharcenko-Baranetska, Katerina Drobot // Trends in Sport Sciences. – 2020. – № 27(4). – Р. 191–202. DOI: 10.23829/TSS.2020.27.4-2 (Scopus)

2019:

 1. Задорожна О. Р. Аналіз змісту тактичної підготовки у нормативно-правових документах зі спортивних єдиноборств (на прикладі фехтування, вільної боротьби та дзюдо) / Задорожна О. Р. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2019. – № 1. – С. 13–25. (ВАК, Index Copernicus)
 2. Задорожна О. Р. Аналіз змісту тактичної підготовки у нормативно-правових документах зі спортивних єдиноборств (на прикладі боксу, греко-римської боротьби та тхеквондо ВТФ) / Задорожна О. Р., Хомяк І. І., // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 2(108)19. – С. 56–60. (IndexCopernicus)
 3. Задорожна О. Р. Зміст тактичної підготовки спортсменів у нормативно-правових документах зі спортивних єдиноборств / Задорожна О. Р. // Молодь та олімпійський рух : зб. тез доп. XII Міжнар. конф. молодих вчених. – Київ, 2019. – С. 123–125.
 4. Задорожна О. Зміст тактичної підготовки спортсменів у нормативно-правових документах з олімпійських видів спортивних єдиноборств / Задорожна О., Хомяк І. // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.– Чернівці, 2019. – С. 4–7.
 5. Задорожна О. Особливості тактичної підготовки у нормативно-правових документах з неолімпійських видів спортивних єдиноборств / Задорожна О., Согор О. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. − Вінниця, 2019. − Вип. 7(26). – С. 182–188.
 6. Задорожна О. Р. Підходи до реалізації тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів у дзюдо / Задорожна О. Р., Галан Я. П. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 9(117)19. – С. 40–44. (ВАК,IndexCopernicus)
 7. Задорожна О. Ставлення фахівців з фехтування до реалізації тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів / Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2019. – № 4. – С. 45–57. (ВАК, Index Cоpernicus)
 8. Задорожна О. Структура атакувальних техніко-тактичних дій висококваліфікованих боксерів в умовах змагальної діяльності / Ольга Задорожна, Зоряна Семеряк, Іван Хомяк // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2019. – Вип. 23, т. 1. – С. 26–28.
 9. Задорожна О. Р. Реалізація тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів у карате WKF: досвід практики / Задорожна О. Р., Тітова Г. В., Бобошко В. В. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, № 6(22). – С. 407–413. (ВАК,IndexCopernicus)
 10. Zadorozhna O. Efficiency Of Theoretical Training Means On Olympic Values And Theory Of Sport In Fencing / Zadorozhna Olha, Briskin Yuriy, Neroda Neonila // Sport and society. – 2019. – Vol. 19. – Р. 99–105. (IndexCopernicus)
 11. Хомяк І. І. Аналіз техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих боксерів в умовах змагальній діяльності / Хомяк І. І., Задорожна О. Р. // Молодь та олімпійський рух : зб. тез доп. XII Міжнар. конф. молодих вчених. – Київ, 2019. – С. 187–189.
 12. Хомяк І. І. Характеристика техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих боксерів в умовах змагальної діяльності / Хомяк І. І., Задорожна О. Р. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 1(107)19. – С. 107–111. (ВАК,IndexCopernicus)
 13. Хомяк І. Характеристика засобу удосконалення та контролю різних сторін підготовленості спортсменів-єдиноборців / Хомяк І., Зодорожна О. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 18 квітня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 64–65.
 14. Khomiak I. Efficiency of the attacking technical and tactical effects of highly qualified boxers in competitive activity / Khomiak I., Zadorozhna O. // Physical Activity and Health in Interdisciplinary Approach. Czestochowa. – Poland, 2019. – Р. 23.
 15. Бріскін Ю. А. Проблеми контролю тактичної підготовленості в спортивних єдиноборствах / Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Хомяк І. І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2019. – Т. 4, №1 (17). – С. 262–269. (Index Cоpernicus)
 16.  Ставлення фахівців з боксу до реалізації тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів / Задорожна О. Р., Бріскін Ю. А., Сосновський Д. Д, Романюк Р. І., Рихаль В. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 8(116)19. – С. 42–47. (ВАК,IndexCopernicus)
 17. Ставлення фахівців з вільної боротьби до реалізації тактичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів / Задорожна О. Р., Палатний А. Л., Бондаренко О. В., Пітин М. П. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 7(115)19. – С. 39–44.  (IndexCopernicus)
 18.  Improving kickboxers’ special physical preparedness which accounts for their individual tactical style and technical skills / Olha Zadorozhna, Andriy Okopnyy, Natalia Hutsul, Andriy Kotelnyk, Grashchenkova Zhanna, Alina Perederiy, Maryan Pitun, Iryna Svistelnyk // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol.19, is. 2. – P. 1173–1179. (Scopus)
 19. Аналіз показників тактичної підготовленості висококваліфікованих боксерів в умовах змагальної діяльності / Іван Хом’як, Ольга Задорожна, Володимир Рихаль, Андрій Котельник // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 42–48.

2018:

 1. Задорожна О. Стан та перспективи контролю техніко-тактичної підготовленості в боксі / Ольга Задорожна, Зоряна Семеряк, Іван Хомяк// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 1. – С. 29–30.
 2. Інноваційні засоби підготовки спортсменів у фехтуванні : монографія / [Бріскін Ю. А., Задорожна О. Р., Пітин М. П. та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 282 с.
 3. Спосіб удосконалення та комплексного контролю підготовленості спортсменів-єдиноборців : пат. 128999 Україна, МПК А63В 69/00, А63В 69/20 (2006.01), А63В 69/32 (2006.01) / Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Задорожна О. Р., Хомяк І. І. − № u2018 06631 ; заявл. 12.06.2018 ; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19.
 4. Improving fencers’ theoretical training based on the stage reached in their basic development / Olha Romanivna Zadorozhna, Yuriy Arkadiyovych Briskin, Alina Volodymyrivna Perederiy, Maryan Petrovych Pityn, Stepanchenko Nataliya Ivanivna // Ido Movement for Culture. – 2018. – Vol. 18, N 2. – P. 43–47. (Scopus)
 5. Team composition in epee fencing which accounts for sportsmen’s individual performance / Olha Zadorozhna, Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Maryan Pityn, Oleg  Sydorko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1863–1870. (Scopus)

2017:

 1. Задорожна О. Р. Результативність провідних спортсменок України у командних змаганнях із фехтування на шпагах (на прикладі сезону 2014-2015 рр.) / Задорожна О. Р., Семеряк З. С., Гошко А. Є. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (83) 17. – С. 40–44. (ВАК)
 2. Задорожна О. Р. Порівняльний аналіз результативності шпажисток збірної команди України в особистих та командних змаганнях / Задорожна О. Р., Семеряк З. С., Свистіль Ю. В. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3(22), т. 2. – С. 289-294.
 3. Improving technical preparedness of archers using directional development of their coordination skills on stage using the specialized basic training / Antonov Sergiy, Briskin Yuriy, Perederiy Alina, Pityn Maryan, Khimenes Khrystyna, Zadorozhna Olha, Semeryak Zoryana, Svystelnyk Irina // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, is. 1. – P. 262–268. (Scopus)

2016:

 1. Смирновський С. Критерії вибору способу управління зброєю у фехтуванні на шпагах / Сергій Смирновський, Ольга Задорожна, Василь Шуберт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 129 – 132. (IndexCopernicus)
 2. Ясінська Н. А. Особливості маркетингової діяльності у професійному спорті / Ясінська Н. А., Задорожна О. Р. // Спорт та сучасне суспільство : матеріали IX Всеукр. студент. наук. конф. – Київ, 2016. – С. 87–92.
 3. Zadorozhna О. Characteristics of theoretical training means (on material in fencing) [Електронний ресурс] / Olha Zadorozhna, Maryan Pityn, Larysa Kozibroda // Спортивна наука України. – 2016. – № 2 (72). – С. 8–14. – Режим доступу :  http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/410/394 (ВАК)
 4. Khimenes Kh. Specifics of organization and realization competition in trail orienteering / Khimenes Kh., Zadorozhna O., Neroda N. // New Trends of Global scientific ideas : International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics. – Geneva, 2016. – P. 250–255.

2015:

 1. Задорожна О. Ефективність алгоритмізованих навчально-ігрових засобів теоретичної підготовки юних фехтувальників / Ольга Задорожна, Христина Хіменес // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 87 – 91.Хіменес Х. Р. Історія виникнення трейл-орієнтування як виду спорту у світі та в Україні / Хіменес Х. Р., Задорожна О. Р., Нерода Н. В. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. − Вінниця, 2015. − Вип. 19, т. 2. – С. 755 − 760Хіменес Х. Трейл-орієнтування як засіб фізичної та соціальної адаптації людей з особливими потребами / Хіменес Христина, Нерода Неоніла, Задорожна Ольга // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 2. – C. 239 – 242.
 2. Theoretical preparation of fencers at the stage of previous basic development / Briskin Yuriy, Pityn Maryan, Zadorozhna Olha, Vaulin Oleksandr // Journal of Sports Research. – 2015. – № 2(1). – Р. 18–23.

[згорнути]
ЗАЙДЕЛЬ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

2019:

 1. Білий Д. Праця українських мистецтвознавців та етнографів Кубані в ХΙХ – початку ХХ сторіччя / Білий Д., Бойко А., Зайдель Т. // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навч.-метод. посіб. / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2019. – Ч. 3. – С. 148–160.

2017:

 1. Зайдель Т.Особливості музичного супроводу занять хореографії та гімнастики / Тетяна Зайдель // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту : навч.-метод. посіб. / упор. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2017. – С. 191–198.

2014:

 1. Зайдель Т. Особливості балетної музики / Тетяна Зайдель, Яна Захожа, Олена Тинянова // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Л., 2014. – Вип. 13. – С. 30 – 32.

[згорнути]
ЗАНЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА

2023:

 1. Заневський І. Асиметрія тулуба у фронтальній площині тіла дітей молодшого шкільного віку / Заневський І., Боднарчук О., Заневська Л. // Slovak international scientific journal. – 2023. – N 71. – P. 26–32. DOI: 10.5281/zenodo.7925144
 2. Заневський І. П. Внутрішня балістика системи стріла–лук у поперечній площині / Заневський І. П., Заневська Л. Г. // Вісник НПУ “ХПІ”. Тематичний випуск: Інформатика та моделювання. – 2023. – С. 139–149. DOI: 10.20998/2411-0558.2023.01.11 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Заневський І. Електронний освітній ресурс з маркетингу туризму для магістратури індустрії гостинності / Заневський І., Заневська Л. // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 квіт. 2023 р.). – Херсон : ХДАЕУ, 2023. – С. 127–300.
 4. Заневський І. Модель тесту Мошкова для учнів молодшого шкільного віку / Ігор Заневський, Олена Боднарчук, Людмила Заневська // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19-23 верес. 2023 р.). – Львів–Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 126–128.
 5. Заневський І. Функція FTEST Еxcel в освітніх компонентах з туризму, готельно-ресторанної справи й менеджменту / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 370–373.
 6. Zanevskyy І. Health Assessment of Pupils Using Ruffier Test / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. – 2023. – Vol. 49, is. 1. – P. 40365–40371. DOI: 10.26717/BJSTR.2023.49.007760(фах. вид., IndexCopernicus)
 7. Zanevskyy I. Logistic collapse of a grain export throw western borders of Ukraine caused by russian invasion / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27-28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 16–18.
 8. Zanevskyy I. MathCAD model of the compound archery bow [Electronic resource] / Zanevskyy I., Zanevska L. – 2023. –  13 с. – URL:https://docs.google.com/document/d/1h9Qu9jtDvWRnsmE1JErPDJtJRTysVuay/view?usp=sharing
 9. Zanevskyy I. Mechanical and mathematical modeling of a gymnastics springboard’ stiffness / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Sports Engineering. – 2023. – Vol. 26, is. 4. https://doi.org/10.1007/s12283-022-00396-z JTE20210732 (Scopus)
 10. Zanevskyy  I. Testing and Tuning of the Sport Archery Bow and Arrow System / Ihor Zanevskyy,  Lyudmyla Zanevska // International Journal of Sport Culture and Science. – 2023. – Vol. 11, is. 2. –  P. 132–149. Doi : 10.14486/IntJSCS.2023.682 (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Заневський І. Дистанційна освіта в індустрії гостинності в умовах карантину й воєнного стану / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 392–394.
 2. Заневський І. Технологія налаштування системи «лук-стріла» у вертикальній площині / Ігор Заневський, Людмила Заневська, Ростислав Грибовський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІ Міжнар. наук. конф. (10–12 листопада 2022 року). – Львів ; Славське, 2022. – С. 10–13.
 3. Zanevskyy I. An Improved Indicator of Asymmetry in the Coronal Body Plane / Zanevskyy I., Bodnarchuk O., Zanevska L. // IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology. – 2022. – P. 82–86. (Web of Science, Scopus)
 4. 4. Zanevskyy І. Imitation Models for Testing of the Gymnastic Springboard Stiffness / І. Zanevskyy, L. Zanevska // Journal of Testing and Evaluation. – 2022. – Vol. 50, N 4. – P. 2240–2248. https: //doi.org/10.1520/JTE20210732 (Scopus, Web of Science)
 5. Zanevskyy I. Sport Archery Bow Tuning in the Vertical Plane / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Wolfram Mathematica Library Notebook Archive. – 2022. – https://notebookarchive.org/2022-01-1dyji4g
 6. Zanevskyy I. Indicators of body asymmetry in relation to the prevention of scoliosis in first graders / Zanevskyy I., Bodnarchuk O., Zanevska L. // Physical rehabilitation and recreational health technologies. – 2022. – Vol. 7, is. 4. – P. 179–186. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2022-7(4).29 (Scopus)
 7. Zanevskyy I. Testing and Tuning of the Sport Archery Bow and Arrow System / Zanevskyy I., Zanevska L. // 8th International Conference on Science Culture and Sport. – 2022. – P. 34.

2021:

 1. Zanevskyy І. Academic and sport achievements of the physical culture and sports university students / Ihor Zanevsky, Lyudmyla Zanevska // Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 2021. – Vol. 25, N 3. – P. 165–171. (Web of Science).
 2. Заневський І. Елементи комп’ютерного програмування в освітніх компонентах бакалаврату індустрії гостинності / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 304–307.

2020:

 1. Заневська Л. MS EXCEL у створенні проекту віртуальної туристичної фірми / Людмила Заневська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 335–337.
 2. Zanevskyy I. Modeling of the Vibratory Tube Finisher Container / Zanevskyy I., Zanevska L. // Smart and Sustainable Manufacturing Systems. – 2020. – Vol. 4, N 1. – P. 1–13. https://doi.org/10.1520/SSMS20200004 (Scopus, WoS)
 3. Заневська Л. Г. Хмарні технології в індустрії гостинності / Заневська Л. Г. // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., (26–27 листопада 2020 р.) – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 229–231.
 4. Zanevskyy I. MS Excel Office Technologies in Creation of the Virtual Tourism Project Business / Zanevskyy I., Zanevska L. // Proceedings Book 7th International Conference on Science Culture and Sport, 15–18 October 2020. – Ekim, 2020. – Р. 34–35.

2019:

 1. Zanevskyy I. Validity of the Dickson index regarding primary school physical education / Igor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Human movement. – 2019. – № 20(2). – P. 44–49. (Scopus)
 2. Zanevskyy I. Sit and reach flexibility modeling / Zanevskyy I., Zanevska L. // International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games. – 2019. – Vol. 6, N 2. – P. 25–30.
 3. Zanevskyy I. P. Validity of testing and training using the kayak ergometer / Zanevskyy I. P., Chodinow W., Zanevska L. H. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical trainings and sport. – 2019. – Vol 23, N 6. – P. 318–324. ( Web of Science Core Collection)

2018:

 1. Заневська Л. Наскрізна навчальна задача «Інформаційні технології на туристичному підприємстві» / Заневська Людмила // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 313–315.
 2. Zanevska L.Office Technologiesof MSOffice for the Tourist Enterprise /ZanevskaL.// Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 363.
 3. Zanevskyy I. A special feature of employment of  Lagrange’s equations to scleronomic mechanical systems / Zanevskyy I., Zanevska L. // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. – 2018. – Vol. 232, is. 9. – P. 1616–1621. (Scopus, Web of Science)
 4. Zanevskyy I. Approbation of the Ruffier Test Model Adapted for Children / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2018. – Vol. 46, N 3. – P. 7. (Scopus, Web of Science)

2017:

 1. Заневський І. Інформаційні технології в активній рекреації та оздоровчому туризмі / Ігор Заневський, Людмила Заневська. – Saarbrucken : Lambert Academic Publishing, 2017. – 156 c. – ISBN 978-620-2-06153-7.
 2. Заневський І. Модель гнучкості при нахилі тіла вперед / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 22–27.
 3. Zanevskyy I. Evaluation in the Sit-and-Reach Flexibility Test / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2017. – Vol. 45, no. 2. – P. 346–355. (Scopus)
 4. Zanevskyy I. Intraclass Correlation Test-Score Reliability of a Single Trial / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2017. – Vol. 45, no. 3.– P. 1073–1080. (Scopus)
 5. Zanevskyy I. A special feature of employment of Lagrange’s equations to scleronomic mechanical systems / Zanevskyy I., Zanevska L. // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 2017, published online: http://journals.sagepub.com/eprint/S54CdfVs8ttzEzZDYuTm/full, DOI: 10.1177/0954406217706722. ISSN 0954-4062
 6. Zanevskyy I. Approbation of the Ruffier Test Model Adapted for Children / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2017. DOI: 10.1520/JTE20170007. ISSN 0090-3973 (Scopus)
 7. Zanevskyy I. Validity of Ruffier test in evaluation of resistance to the physical effort / Zanevskyy I., Janiszewska R., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2017. – Vol. 45, no. 6. – Р. 1– 7. (Scopus)
 8. Інформаційні технології Accеss в наскрізній задачі для туристичного підприємства / Людмила Заневська, Антон Зубрицький, Наталія Онищук, Андрій Сало// Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 4. – С. 107.
2016:
 1. Мілянець М. Інформаційні ресурси спортивно-оздоровчого туризму Полтавської області / Мар’яна Мілянець, Людмила Заневська // Проблеми активізації рекреаційнооздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.практ. конф. з міжнар. участю (1213 трав. 2016 р.). Львів, 2016. С. 328 332.
 2. Zanevskyy I. Evaluation in the Sit-and-Reach Flexibility Test [Electronic resource] / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – Access mode : http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20150298.htm (Scopus, Web of Science)
 3. Zanevskyy I. Intraclass correlation test-score reliability of a single trial / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – Access mode : https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20150485.htm (Scopus, Web of Science)
 4. Zanevskyy I. Models of intra- and interclass correlation test mean-score reliability / Zanevsky I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2016. – Vol. 44, N 5. – Р. 1853–1861. (Scopus, Web of Science)

2015:

 1. Заневська Л. Структура дисциплін для підготовки фахівців із туристичної справи в Україні та Польщі / Людмила Заневська, Павло Кучер, Сергій Солодуха // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 40 – 43.Zanevskyy I . Models of intra- and interclass correlation test mean-score reliability [Electronic resource] / Zanevskyy Ihor , Zanevska Lyudmyla // Journal of Testing and Evaluation. – Access mode: http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20140363.htm

[згорнути]
ЗАНЕВСЬКИЙ ІГОР ПИЛИПОВИЧ

2023:

 1. Заневський І. Асиметрія тулуба у фронтальній площині тіла дітей молодшого шкільного віку / Заневський І., Боднарчук О., Заневська Л. // Slovak international scientific journal. – 2023. – N 71. – P. 26–32. DOI: 10.5281/zenodo.7925144
 2. Заневський І. П. Внутрішня балістика системи стріла-лук у поперечній площині / Заневський І. П., Заневська Л. Г. // Вісник НПУ “ХПІ”. Тематичний випуск: Інформатика та моделювання. – 2023. – С. 139–149. DOI: 10.20998/2411-0558.2023.01.11 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Заневський І. Електронний освітній ресурс з маркетингу туризму для магістратури індустрії гостинності / Заневський І., Заневська Л. // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25 квіт. 2023 р.). – Херсон : ХДАЕУ, 2023. – С. 127–300.
 4. Заневський І. Особливості функціональної підготовки баскетболістів / Заневський Ігор // Наука і техніка сьогодні. – 2023. – № 12. – С. 474–481. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-12(26)-474-481(фах. вид., IndexCopernicus)
 5. Заневський І. П. Система оцінки висоти вистрибування у баскетболістів / Заневський Ігор Пилипович // Перспективи та інновації науки. – 2023. – № 14(32). – С. 195–201. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-14(32)-195-201
 6. Заневський І. Функція FTEST Еxcel в освітніх компонентах з туризму, готельно-ресторанної справи й менеджменту / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 370–373.
 7. Заневський І. Модель тесту Мошкова для учнів молодшого шкільного віку / Ігор Заневський, Олена Боднарчук, Людмила Заневська // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19-23 верес. 2023 р.). – Львів–Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 126–128.
 8. Грибовська Н. О. Надійність тесту на час складної реакції у стрілецьких видах спорту/ Грибовська Н. О., Заневський І. П. // Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.– Київ, 2023. – С. 216–219.
 9. Надійність психофізіологічних показників в оцінюванні техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих стрільців / Заневський І. П., Грибовський Р. В., Пітин М. П., Пазичук О. О. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 8(168). – С. 73–77.  DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.8(168).14 (фах. вид., IndexCopernicus)
 10. Zanevskyy І. Health Assessment of Pupils Using Ruffier Test / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Biomedical Journal of Scientific & Technical Research. – 2023. – Vol. 49, is. 1. – P. 40365–40371. DOI: 10.26717/BJSTR.2023.49.007760(фах. вид., IndexCopernicus)
 11. Zanevskyy I. Logistic collapse of a grain export throw western borders of Ukraine caused by russian invasion / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27-28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 16–18.
 12. Zanevskyy I. MathCAD model of the compound archery bow [Electronic resource] / Zanevskyy I., Zanevska L. – 2023. –  13 с. – URL:https://docs.google.com/document/d/1h9Qu9jtDvWRnsmE1JErPDJtJRTysVuay/view?usp=sharing
 13. Zanevskyy I. Mechanical and mathematical modeling of a gymnastics springboard’ stiffness / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Sports Engineering. – 2023. – Vol. 26, is. 4. https://doi.org/10.1007/s12283-022-00396-z JTE20210732 (Scopus)
 14. Zanevskyy  I. Testing and Tuning of the Sport Archery Bow and Arrow System / Ihor Zanevskyy,  Lyudmyla Zanevska // International Journal of Sport Culture and Science. – 2023. – Vol. 11, is. 2. –  P. 132–149. Doi : 10.14486/IntJSCS.2023.682 (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Заневський І. Дистанційна освіта в індустрії гостинності в умовах карантину й воєнного стану / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 392–394.
 2. Заневський І. Технологія налаштування системи «лук-стріла» у вертикальній площині / Ігор Заневський, Людмила Заневська, Ростислав Грибовський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІ Міжнар. наук. конф. (10–12 листопада 2022 року). – Львів ; Славське, 2022. – С. 10–13.
 3. Zanevskyy I. An Improved Indicator of Asymmetry in the Coronal Body Plane / Zanevskyy I., Bodnarchuk O., Zanevska L. // IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology. – 2022. – P. 82–86. (Web of Science, Scopus)
 4. Zanevskyy І. Imitation Models for Testing of the Gymnastic Springboard Stiffness / І. Zanevskyy, L. Zanevska // Journal of Testing and Evaluation. – 2022. – Vol. 50, N 4. – P. 2240–2248. https: //doi.org/10.1520/JTE20210732 (Scopus, Web of Science)
 5. Zanevskyy I. Sport Archery Bow Tuning in the Vertical Plane / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Wolfram Mathematica Library Notebook Archive. – 2022. – https://notebookarchive.org/2022-01-1dyji4g
 6. Zanevskyy I. Indicators of body asymmetry in relation to the prevention of scoliosis in first graders / Zanevskyy I., Bodnarchuk O., Zanevska L. // Physical rehabilitation and recreational health technologies. – 2022. – Vol. 7, is. 4. – P. 179–186. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2022-7(4).29 (Scopus)
 7. Zanevskyy І. Special strength training using an innovative kayak ergometer during an offseason period / Ihor Zanevskyy, Nowak Stanislaw, Volodymyr Chodinov // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 4, аrt 122. – Р. 962–967.  DOI:10.7752/jpes.2022.04122 (Scopus)
 8. Zanevskyy I. Testing and Tuning of the Sport Archery Bow and Arrow System /  Zanevskyy I., Zanevska L. // 8th International Conference on Science Culture and Sport. – 2022. – P. 34.
 9. Nowak S. B. Evaluation of a body height and weight harmony among university students / Nowak S. B., Zanevskyy I. P. // Physical Education of Students. – 2022. – Vol. 26(6). – P. 308–314. https://doi.org/10.15561/20755279.2022.0605 (Web of Science)
 10. Attitude of law college students towards physical culture and sports / Andriy Solomonko, Ihor Zanevskyy, Olena Bodnarchuk, Andriy Andres, Roman Petryna, Ihor Lapychak // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 3, art 99. – P. 780–785. DOI:10.7752/jpes.2022.03099 (Scopus)
 11. Economic-mathematical model of enterprise profit maximization in the sustainable development values / Skrynkovskyy R., Pavlenchyk N., Tsyuh S., Zanevskyy I., Pavlenchyk A. // Agricultural and Resource Economics. – 2022. – Vol. 8(4). – P. 244–263. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.04.12. (Scopus, Web of Science)
 12. Грибовська Н. Тілобудова кваліфікованих воротарів і польових футболістів / Грибовська Н., Заневський І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022 – Т. 7, № 6(40). – С. 199–206. https://doi.org/10.26693/jmbs07.06.199

2021:

 1. Reliability of Testing of the Electrical Activity of Musclesduring Isometric Contractions in Archery / Ihor Zanevskyy, Romana Sirenko, Oksana Shukatka, Natalia Bashavets, Ivan Rybchych // International Journal of Human Movement and Sports Sciences. – 2021. – Vol.  9(3). – P. 543–553. DOI: 10.13189/saj.2021.090321(Scopus)
 2. ZanevskyyI. Academic and sport achievements of the physical culture and sports university students / Ihor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 2021. – № 25(3). – С. 165–171. https://doi.org/10.15561/26649837.2021.0304 (Web of Science)
 3. General endurance of first-year university students in the context of Covid-19 pandemics / Ihor Zanevskyy, Kostiantyn Labartkava, Romana Sirenko, Ivan Rybchych, Andriy Dulibskyy, Oleh Martyniv, Vasyl Zakhidnyy // Cypriot Journal of Educational Science. – 2021. – Vol. 16(5). – P. 2872–2878. (Scopus). https://doi.org/10.18844/cjes.v16i5.6380
 4. Заневський І. Елементи комп’ютерного програмування в освітніх компонентах бакалаврату індустрії гостинності / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 304–307.

2020:

 1. Zanevskyy I. MS Excel Office Technologies in Creation of the Virtual Tourism Project Business / Zanevskyy I., Zanevska L. // Proceedings Book 7th International Conference on Science Culture and Sport, 15–18 October 2020. – Ekim, 2020. – Р. 34–35.
 2. Заневський І. П. Модель інформаційного забезпечення експрес-контролю фізичного стану студентів спеціальності «Туризм» / Заневський І. П., Лабарткава К. В. // Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – Харків : ХДАФК, 2020. – Вип. 4. – С. 35–41.
 3. Zanevskyy I. Balance control of the orthostatic body pose in physical education of students / Ihor P. Zanevskyy, Stanislaw Nowak // Physical education of students. – 2020. – № 1. – Р. 63–70. (Web of Science)
 4. Zanevskyy I. A Model of Pedometer Determined Physical Activity in Primary School Children / Ihor Zanevskyy, Olena Bodnarchuk // Теорія і методика фізичного виховання. – 2020. – Т. 20, № 1. – С. 18–24. (Scopus)
 5. Zanevskyy I. Trans-Season Reliability of Physical Fitness Testing in Students of “Tourism” Speciality / Zanevskyy I., Labartkava K. // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. – 2020. – Т. 20, № 2. – Р. 95–101. https://doi.org/10.17309/tmfv.2020.2.05 (Scopus)
 6. Заневський І. П. Cтан фізичної придатності студентів спеціальності «Tуризм» / Заневський І. П., Лабарткава К. В. // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., (26–27 листопада 2020 р.) – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – С. 376–379.
 7. Zanevskyy I. Sport Health Tourism in the Fitness Program for the Student’s Youth / Zanevskyy I., Labartkava K.  // Proceedings Book 7th International Conference on Science Culture and Sport (15–18 October 2020). – Ekim, 2020. – Р. 46.

2019:

 1. Zanevskyy I. Models of sign test in physical education and sport sciences / Zanevskyy I. // Proceedings Book of the 4th International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society (6–8 December 2019). – Denizli, Turkey, 2019. – Р.13–20
 2. Zanevskyy I. Validity of the Dickson index regarding primary school physical education / Igor Zanevskyy, Lyudmyla Zanevska // Human movement. – 2019. – № 20(2). – P. 44–49. (Scopus)
 3. Zanevskyy I. Sit and reach flexibility modeling / Zanevskyy I., Zanevska L. // International Journal of Fitness, Health, Physical Education & Iron Games. – 2019. – Vol. 6, N 2. – P. 25–30.
 4. Zanevskyy I. P. Validity of testing and training using the kayak ergometer / Zanevskyy I. P., Chodinow W., Zanevska L. H. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical trainings and sport. – 2019. – Vol 23, N 6. – P. 318–324. ( Web of Science Core Collection)
 5. Junior skeet shooters’ physical conditioning / Rostyslav Hrybovskyy, Ihor Zanevskyy, Maryan Pityn, Iryna Hrybovska, Bogdan Vynogradskyi, Nataliya Stepanchenko, Olha Pazychuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol.19, is. 2. – P. 1262–1267. (Scopus)
 6. Особливості фізичного виховання учнів першого класу в умовах школи та сім’ї / Ігор Заневський, Олена Боднарчук, Ольга Римар, Алла Соловей, Галина Маланчук // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 3–10.

2018:

 1. Zanevskyy I. A Model of Dickson Index Corrected for Pupils / Ihor Zanevskyy // International Journal of Science Culture and Sport. – 2018. –Vol. 6, is. 2. – P. 224–234. (Index Copernicus)
 2. Zanevskyy I. A Model of Dickson Index Corrected on the Age of Pupils / Zanevskyy I. // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25-27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 151.
 3. Zanevskyy I. A special feature of employment of Lagrange’s equations to scleronomic mechanical systems  / Zanevskyy I., Zanevska L. // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. – 2018. – Vol. 232, is. 9. – P. 1616–1621. (Scopus, Web of Science)
 4. Zanevskyy I. Approbation of the Ruffier Test Model Adapted for Children / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2018. – Vol. 46, no. 3. – P. 7. (Scopus, Web of Science)
 5. Zanevskyy I.  Modelowanie i metody rozwiązywania zagadnień transportowych / Zanevskyy I., Ogirko O., Ohirko I. // Technika Transportu Szynowego. – 2018. – R. 25, N 7/8. – S. 64–67.
 6. Zanevskyy I. Metody modelowania w logistyce transportu // Technika Transportu Szynowego / Zanevskyy I., Ogirko O. // Technika Transportu Szynowego. – 2018. – T. 25, N 5. – S. 42–47
 7. Заневський І. П. Механіко-математичне моделювання системи стрілець-лук / Заневський І. П. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : матеріали ХІV Міжнар. наук. конф. Львів, 2018. – С. 16–17.

2017:

 1. Заневський І. Інформаційні технології в активній рекреації та оздоровчому туризмі / Ігор Заневський, Людмила Заневська. – Saarbrucken : Lambert Academic Publishing, 2017. – 156 c. – ISBN 978-620-2-06153-7.
 2. Заневський І. Модель гнучкості при нахилі тіла вперед / Ігор Заневський, Людмила Заневська // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 22–27.
 3. Zanevskyy I. A special feature of employment of Lagrange’s equations to scleronomic mechanical systems / Zanevskyy I., Zanevska L. // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 2017, published online: http://journals.sagepub.com/eprint/S54CdfVs8ttzEzZDYuTm/full, DOI: 10.1177/0954406217706722. ISSN 0954-4062
 4. Zanevskyy I. Approbation of the Ruffier Test Model Adapted for Children / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2017. DOI: 10.1520/JTE20170007. ISSN 0090-3973 (Web of Science)
 5. Zanevskyy I. Evaluation in the Sit-and-Reach Flexibility Test / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2017. – Vol. 45, N 2. – Р. 346–355, DOI: 10.1520/JTE20150298. ISSN 0090-3973  (Web of Science)
 6. Zanevskyy I. Intraclass correlation test-score reliability of a single trial / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2017. – Vol. 45, N 3. – Р. 1073–1080, DOI: 10.1520/JTE20150485. ISSN 0090-3973 (Web of Science)
 7. Zanevskyy I. Validity of Ruffier test in evaluation of resistance to the physical effort / Zanevskyy I., Janiszewska R., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2017. – Vol. 45, N 6. – Р. 1– 7, DOI: 10.1520/JTE20160380. ISSN 0090-3973  (Web of Science)
 8. Hrybovskyy R. Simulation exercises efficiency in skeet shooters’ technical training / Rostislav Hrybovskyy, Ihor Zanevskyy, Yuriy Briskin, Maryan Pityn, Iryna Hrybovska, Olha Matviyas // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17(4), art 292. – P. 2576–2585. DOI:10.7752/jpes.2017.04292 (Scopus)

2016:

 1. Грибовський Р. Вплив імітаційних вправ на результативність стрільців на круглому стенді / Грибовський Р., Заневський І. // Науковий часопис [Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова]. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 6 (76)16. – С. 37-41. (ВАК)
 2. Грибовський Р. Ефективність застосування імітаційних вправ у технічній підготовці спортсменів зі стендової стрільби / Грибовський Ростислав, Заневський Ігор // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 2. – С. 42–47. (ВАК, IndexCopernicus)
 3. Грибовський Р. Моделювання імітаційних вправ стрільби на круглому стенді / Ростислав Грибовський, Ігор Заневський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 80–83.
 4. Грибовський Р. Моделювання імітаційних вправ стрільби на круглому стенді [Електронний ресурс] / Ростислав Грибовський, Ігор Заневський // Спортивна наука України. – 2016. – № 2 (72). – С. 51–60. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/416/400  (ВАК)
 5. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, І. Заневський [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.
 6.  Спосіб вимірювання гнучкості тіла людини : патент UA 111878 C 2: МПК А61В5/103(2006/01)  / Заневський І. П. № а201409118; заявл. 13.08.2014 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.
 7. Zanevskyy I. Evaluation in the Sit-and-Reach Flexibility Test [Electronic resource] / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – Access mode :  http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20150298.htm  (Scopus, Web of Science)
 8. Zanevskyy I. Intraclass correlation test-score reliability of a single trial / Zanevskyy I., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – Access mode : https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20150485.htm  (Scopus, Web of Science)
 9. Zanevskyy I. Models of intra- and interclass correlation test mean-score reliability/ ZanevskyyI., Zanevska L. // Journal of Testing and Evaluation. – 2016. – Vol. 44, N 5. – Р. 1853–1861. (Scopus, Web of Science)
 10. Zanevskyy I. Modelowanie i symulacja w naukach ekonomicznych / Ihor Zanevskyy, Ihor Ohirko // Organizacja i zarządzanie. – 2016. – N 6. – S. 1742–1747.

2015:

 1. Заневський І. П. Моделювання процесів взаємодії тіла людини зі спортивним луком / Заневський І. П. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2015. – С. 79–82.
 2. Грибовський Р. Реакція на рухомий об’єкт стрільців різної спортивної кваліфікації (круглий стенд) / Ростислав Грибовський, Ігор Заневський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 2(20). – С. 27 – 35.
 3. Hrybovskyy R. Modeling of skeet shooting technique with using of simulation exercises / Rostislav Hrybovskyy, Ihor Zanevskyy, Vitaly Hrybovskyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 3. – P. 603 – 609. (Scopus).
 4. Zanevskyy I . Models of intra- and interclass correlation test mean-score reliability [Electronic resource] / Zanevskyy Ihor , Zanevska Lyudmyla  // Journal of Testing and Evaluation. – Access mode : http://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20140363.htm (IF Thomson Reuters Journal Citation Reports).

2014:

 1. Заневський І. Градація за віком норми частоти серцевих скорочень у стані спокою дітей молодшого шкільного віку при застосуванні проби Руфф’є / Ігор Заневський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 2. – С. 3 – 14.
 2. Заневський І. П. Модель ретестової надійності, альтернативна моделі внутрікласової кореляції / Заневський І. П., Заневська Л. Г. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2014. – № 1 (96). – С. 43–52.
 3. Заневський І. П. Моделювання техніки виконання пострілу зі спортивного пневматичного пістолета : монографія / Заневський І. П., Коростильова Ю. С., Михайлов В. В. – Львів : ЛДУФК, 2014. – 230 с.
 4. Заневський І. Проба Руфф’є і норма частоти серцевих скорочень у стані спокою [Електронний ресурс] / Ігор Заневський, Наталія Саноцька // Спортивна наука України. – 2014. – № 1. – С. 43 – 50. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/212
 5. Структура технічної та фізичної підготовленості юних спортсменів-танцюристів на етапі попередньої базової підготовки [Електронний ресурс] / Тарас Осадців, Ігор Заневський, Валентина Сосіна, Федір Музика // Спортивна наука України. – 2014. – № 5. – С. 30 – 35. – Режим доступу :
  http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/261/255
 6. Zanevskyy I. Accuracy of SCATT optoelectronic shooting system / Igor  Zanevskyy, Yuliya Korostylova, Volodymyr Mykhaylov // Journal of Sports Engineering and Technology. – 2014. – Vol. 228, N 4.
 7. Zanevskyy I. Kinematic analysis of sport performance using common computer programs / Zanevskyy I. // Computer science in the age of XXI century. – Radom, 2014. – P. 265 – 276.
 8. Zaniewski I. Scales for estimation of a somatic health. Part 3. Tuning of the scales / Igor Zaniewski, Ludmila Zaniewska // Zdrowie i Społeczeństwo. – Radom, 2014. – T. 4, N 1. – S. 31 – 37. – ISSN 2082-2804.
 9. Zaniewski I. Scales for estimation of a somatic health. Part 4. Errors of the scales = Skale dla oceny zdrowia somatycznego. Część 4. Błędy skal / Igor Zaniewski, Ludmila Zaniewska // Zdrowie i Społeczeństwo. – Radom, 2014. – T. 4, N 1. – S. 33 – 42. – ISSN 2082-2804.

2013:

 1. Заневський І. П. Модель проби Pуф’є з урахуванням віку пацієнта / Заневський І. П., Заневська Л. Г. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2013. – № 2 (96). – С. 35–38.
 2. Заневський І. П. Модель проби Pуф’є з урахуванням віку пацієнта / Заневський І. П., Заневська Л. Г. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2013. – С. 18.
 3. Заневський І. П. Mоделювання техніки виконання пострілу зі спортивного пневматичного пістолета : монографія / Заневський І. П., Коростильова Ю. С., Михайлов В. В. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 232 с.
 4. Заневський І. П. Оцінювання надійності тесту при тренді результатів тестування [Електронний ресурс] / Заневський І. П., Заневська Л. Г. // Спортивна наука України. – 2013. – № 1(52). – С. 9–16. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index
 5. Заневський І. П. Спосіб оцінювання стану серцево-судинної системи та фізичної працездатності дітей та підлітків: пат. 102638 Україна : МПК А61В 5/02 / Заневський І. П. – № 05756 ; опубл. 25.07.2013, Бюл.№ 14.
 6. Метрологічна повірка оптоелектронної системи для кульової стрільби / Заневський І. П., Коростильова Ю. С., Михайлов В. В. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2013. – № 1. – С.18 – 23.
 7. Zanevskyy I. Dynamics of the compound archery bow / Zanevskyy I. // Computer science in the age of XXI century / ed. A. Jastriebow. – Radom, 2013. – P. 334 – 345.
 8. Zanevskyy I. Scales for estimation of a somatic health. Part 2. Approximations based on parabolas / Zanevskyy I., Zanevska L. // Zdrowie i spoleczenstwo. – 2013. – Vol. 3, N 1. – P. 79–84.

2012:

 1. Заневський І. П. Параметри моделі спортивного блочного лука з урахуванням пружності тятиви й тросів / Заневський І. П. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. – Харків, 2012. – С. 12 – 15.
 2. Заневський І. П. Параметри моделі спортивного блочного лука з урахуванням пружності тятиви й тросів / Заневський І. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 4. – С. 3 – 11.
 3. Заневський І. П. Порівняльна характеристика блочного й стандартного луків [Електронний ресурс] / І. П. Заневський // Спортивна наука України. – 2012. – № 1. – С. 3 – 16. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/ZanevskyIP.pdf
 4. Zanevskyy I. Recoil and vibration in an archery bow equipped with a multi-rod stabilizer / Zanevskyy I. // Shock and Vibration. – 2012. – Vol. 19, N 2. – P. 231 – 246.
 5. Zanevskyy I. Compound archery bow asymmetry in the vertical plane / Zanevskyy I. // Sports Engineering. – 2012. – Vol. 15, is. 3. – P. 167 – 175.
 6. Zanevskyy I. Computer modelling of the modern archery bow static equilibrium / Zanevskyy I., Zanevska L. // Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji : VI międzynar. konf. nauk. – Radom, 2012. – S. 233 – 242.
 7. Zanevskyy I. Aiming point trajectory as an assessment parameter of shooting performance / Zanevskyy I., Korostylova Y., Mykhaylov V. // Human Movement. – 2012. – Vol. 13, N 3 – Р. 211 – 217.
 8. Krzemiński M. Turystyczna i wypoczynkowa branża Ukrainy po drodze integracji z EU (Część 2. Strategia rozwoju) / М. Krzemiński, I. Zaniewski, L. Zaniewska // Przegląd Naukowy : zb. pr. nauk. – Radom, 2012. – S. 54 – 56.
 9. Zanevskyy I. Scales for estimation of a somatic health. Part 1. The theoratical background / Zanevskyy I., Zanevska L. // Zdrowie i spoleczenstwo. – 2012. – Vol. 2, N 2. – P. 69–73.

2011:

 1. Заневский И. Ф. Модель спортивного блочного лука / Заневский И. Ф. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы ХII Междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2010 год. – Минск, 2011. – Ч. 1. – С.74 – 78.
 2. Заневський І. П. Проба Руф’є як метод діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку [Електронний ресурс] / І. П. Заневський // Спортивна наука України. – 2011. – № 3. – С. 71 – 95. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/11ziposa.pdf
 3. Заневський І. Точність шкал оцінювання рівня фізичного здоров’я. Частина 1. Інтер- та екстраполяція шкали оцінювання / Ігор Заневський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 2. – С. 8 – 19.
 4. Заневський І. Точка прицілювання на оптоелектронній мішені при різних видах стрільби з пневматичного пістолета / Ігор Заневський, Юлія Коростильова, Володимир Михайлов // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 1. – С. 12 – 22.
 5. Банах В. І. Профіль розгінної гірки та умови відштовхування в стрибках на лижах з трампліна. Частина 2. Модернізація стандартного профілю розгінної гірки [Електронний ресурс] / В. І. Банах, І. П. Заневський // Спортивна наука України. – 2011. – № 1. – С. 49 – 71. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Arxiv+2011/Zanevski.pdf
 6. Банах В. І. Залежність довжини стрибка на лижах з трампліна від пози лижника на початку відштовхування / Банах В. І., Заневський І. П. // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізичного виховання і спорту : матеріали VII електрон. Всеукр. наук. конф. – Харків, 2011. – С. 15 – 17.
 7. Банах В. І. Залежність довжини стрибка на лижах з трампліна від пози тіла лижника на початку відштовхування / Банах В. І., Заневський І. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 4. – С. 3 – 12.
 8. Банах В. Кінематика завершальної фази відштовхування у стрибках на лижах з трампліна / Володимир Банах, Ігор Заневський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 3. – C. 3 – 20.
 9. Боднарчук О. М. Ставлення до фізичної культури першокласників та їхніх батьків / Боднарчук О. М., Заневський І. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 3. – С. 15 – 19.
 10. Коростильова Ю. С. Удосконалення технічної підготовки стрільців з пневматичного пістолета : навч. посіб. для магістрів фіз. виховання / Коростильва Ю. С., Заневський І. П. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 108 с.
 11. Спосіб тренування без куль у стрільбі з пневматичної зброї : пат. 61871 Україна : МПК А 63В 23/12 / Коростильова Ю. С., Заневський І. П., Бріскін Ю. А., Михайлов В. В. – № U201104061 ; заявл. 04.04.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 6.
 12. Zanevskyy I. Model komputerowy dla oceny rzetelnosci testow motorycnych / Zanevskyy I. // Informatyka w dobie XXI wieku: nauka, technika, edukacja a nowoczesne technologie informatyczne. – Radom, 2011. – P. 364 – 374.
 13. Zanevskyy I. Using of SCATT system in the shooting training / Ihor Zanevskyy // International conference on new horizons in education – 2011 : proceedings book. – Guarda, 2011. – P. 809 – 814.
 14. Krzemiński M. Ukrainska branża turystyczno-wypoczynkowa w drodze integracji z Unia Europejska. Strategia rozwoju / М. Krzemiński, I. Zaniewski, L. Zaniewska // Turystyka i Rekreacja. Przegląd Naukowy, 8. – Radom, 2011. – S. 78 – 90.

2010:

 1. Заневський І. П. Моделювання несиметричних згинів плечей блочного лука [Електронний ресурс] / Заневський І. П. // Спортивна наука України. – 2010. − № 1. – С. 3 – 22. − Режим доступу : www.sportscience.org.ua
 2. Заневський І. Моделювання утримувальної роботи м’язів-згиначів ліктьового суглоба / Ігор Заневський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. − № 1. – С. 11 – 23.
 3. Заневський І. П. Комп’ютерні та інформаційні технології в активній рекреації й спортивно-оздоровчому туризмі [Електронний ресурс] : навч. посіб. для магістрів фіз. виховання / І. П. Заневський, Л. Г. Заневська. – Львів : Львів. держ. ун-т фіз. культури, 2010. – 167 с.
 4. Заневський І. П. Моделі стійкості зброї стрільців з пневматичного пістолета / Заневський І. П., Коростильова Ю. С., Михайлов В. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. − № 3. – С. 35 – 44.
 5. Заневський І. П. Момент пострілу з пневматичного пістолета. Частина 2. Експеримент / І. П. Заневський, Ю. С. Коростильова, В. В. Михайлов // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2010. – № 17. – С. 22 − 29.
 6. Заневський І. П. Особливості траєкторії прицілювання в момент спуску курка пневматичного пістолета / І. П. Заневський, Ю. С. Коростильова, В. В. Михайлов // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 211 – 213.
 7. Заневський І. П. Проба Руф′є як метод діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку [Електронний ресурс] / І. П. Заневський // Спортивна наука України. – 2010. – № 3. – С. 71–95. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2011-3/index.htm
 8. Заневський І. П. Траєкторія прицілювання за різних способів тренування у кульовій стрільбі / І. П. Заневський, Ю. С. Коростильова, В. В. Михайлов // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ХІV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 543.
 9. Банах В. І. Профіль розгінної гірки та умови відштовхування в стрибках на лижах з трампліна. Частина 1. Порівняльний аналіз профілів розгінної гірки [Електронний ресурс] / Банах В. І., Заневський І. П. // Спортивна наука України. – 2010. − № 2. – С. 1 – 24. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua
 10. Инструментальное обеспечение объективизации мануально-мышечного тестирования в паралимпийской классификации / Ю. А. Брискин, И. Ф. Заневский, А. В. Передерий, М. С. Розторгуй // Здоровье для всех : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Пинск : ПолесГУ, 2010.– Ч. 2. – С. 70 − 72.
 11.  Zanevskyy I. Shot Moment in Optoelectronic Training in the Air-Pistol Shooting / I. Zanevskyy, Y. Korostylova, V Mykhaylov // International Journal of Sports Science and Engineering. – 2010. – Vol. 4, N 2. – Р. 67–78.
 12. Krzemiński M. Technologia informacyjna w rozwoju turystyki religijnej na Ukrainie / М. Krzemiński, I. Zaniewski, L. Zaniewska // Turystyka i Rekreacja. Przegląd Naukowy, 7. – Radom, 2010. – S. 112 – 125.

2009:

 1. Заневський І. П. Моделювання процесів стабілізації спортивного лука у вертикальній площині / І. П. Заневський // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 6 (56). – С. 12 – 18; 35.
 2. Заневський І. П. Модель тристрижневого стабілізатора спортивного лука [Електронний ресурс] / І. П. Заневський, Л. Г. Заневська // Спортивна наука України. – 2009. − № 7. – С. 20 − 42. − Режим доступу: www.sportscience.org.ua
 3. Заневський І. П. Модель техніки прицілювання юного стрільця із пневматичного пістолета / І. П. Заневський, Ю. С. Коростильова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту. ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 3(7). – С. 97–102.
 4. Заневський І. П. Імітація латеральної складової польоту кулі на оптоелектронному стрілецькому тренажері / Заневський І. П., Коростильова Ю. С., Михайлов В. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – 2009. − № 11. – С. 40 − 40.
 5. Заневський І. П. Неспецифічність тренування з оптоелектронною мішенню в стрільбі з пневматичного пістолета [Електронний ресурс] / І. П. Заневський, Ю. С. Коростильова, В. В. Михайлов // Спортивна наука України. – 2009. − № 3. – С. 25−45. − Режим доступу : www.sportscience.org.ua
 6. Спосіб об’єктивізації м’язового тестування інвалідів : патент 46587 Україна : МПК (2006) А618 5/22 / Бріскін Ю. А., Заневський І. П., Передерій А. В., Розторгуй М. С. – № 200907724 ; заявл. 22.07.2009 ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.
 7. Zanevskyy I. Modeling of the archery bow and arrow vibrations / Igor Zanevskyy // Shock and Vibration. – 2009. – Vol. 16, N. 3. – Р. 203 − 212.
 8. Zanevskyy I. Specificity of shooting training with the optoelectronic target / I. Zanevskyy, Y. Korostylova, V. Mykhaylov // Acta of Bioengineering and Biomechanics. – Wroclaw : Mechanical Engineering Department of Wroclaw University of Technology, 2009. – Vol 11, N 4. – P. 63–70.
 9. Korostylova Y. Accuracy of shooting results imitation with an optoelectronic training system / Korostylova Y., Zanevskyy I. // Book of Abstracts of the 14th Annual Congress of the European College of Sport Science. – Oslo/Norway, 2009. –S. 603.
 10. Zanevskyy I. Modeling of the archery bow and arrow vibrations / I. Zanevskyy // 3rd Int. conf. on Experiments / Process / System Modeling / Simulation & Optimization. – Athens, 2009. – Р. 64 − 72.

2008:

 1. Заневський І. П. Задачі оптимізації в наукових дослідженнях з проблем фізичної культури і спорту [Електронний ресурс] / І. П. Заневський // Спортивна наука України. – 2008. – № 1(16). – С. 2–17. – Режим доступу: www.sportscience.org.ua
 2. Заневський І. Моделювання вібраційних процесів у системі „стрілець – лук – стріла” / Ігор Заневський // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 6. – С. 34 –41.
 3. Заневський І. Підготовка фахівців до використання інформаційних технологій в рекреації і туризмі / Заневський І., Заневська Л., Новак С. // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. з комп’ютерних технологій. – Київ, 2008. – С. 118–119.
 4. Заневська Л. Роль аніматора туристських послуг в активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності / Людмила Заневська, Ігор Заневський, Марек Кжемінський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 278 – 285.
 5. Zanevskyy I. Archery bow stadiliser modelling / Zanevskyy I. // The Impact of Technology on Sport / ed. F. K. Fuss, A. Subic, S. Ujihashi. – London : Taylor & Francis, 2008. – P. 733 – 739.
 6. Zanevskyy I. Mathematical and mechanical modelling of sport archery ballistics / Zanevskyy I. // International Journal of Computer Sciencein Sport. – 2008. – Vol. 7, N. 1. – P. 37 –46.
 7. Zanevskyy I. Modeling and computer simulation of bow stabilization in the vertical plane / Igor Zanevskyy // International Journal of Sports Science and Engineering. – 2008. – Vol. 2, N. 1. – Р. 3 –14.
 8. Nowak S. Mathematics Computer Systems in Archery Bow Modeling / Nowak S., Zanevska L., Zanevskyy I. // Proceedings of International conference on Sports Science and Sports Engineering. – Nanjing, 2008. – Vol. 1. – Р. 17 – 22.
 9. Biomechanical substantion of handicap in powerlifting for athletes with a disability / Yuriy Briskin, Alina Perederiy, Mariia Roztorgui, Ihor Zanevskyy // Fizjoterapia : kwartalnik Polskiego towarzystwa fizjoterapii. – Wrocław, 2008. – T. 16, N 2. – P. 38 – 43.
 10. Krzemiński M. Rozwoj turystyki konnej na Ukrainie / М. Krzemiński, I. Zaniewski, L. Zaniewska // Turystyka i Rekreacja. Przegląd Naukowy, 5. – Radom, 2008. – S. 34 – 42.

2007:

 1. Грицишин Т. Кваліметрична система в спортивних танцях на етапі попередньої базової підготовки / Тетяна Грицишин, Ігор Заневський // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. ст.]. – Харків, 2007. − № 11. – С. 63–69.
 2.  Заневський І. П. Комп’ютерна математика та моделювання складних систем у спорті / І. П. Заневський // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. − № 8. – С. 17–23.
 3. Zanevskyy I. Archery bow stabiliser modelling / Zanevskyy I. // The Impact of Technology on Sport. – Oxford, 2007. – P. 35–42.
 4. Zanevskyy I. Vibration and instability of the chain with string members as an archery bow model / Zanevskyy I. // Cable Dynamics. – Liege, Belgium : ISCD, 2007. – P. 71–78.

2006:

 1. Заневський І. П. Вібрації та динамічна стабільність спортивного лука у вертикальній площині / І. П. Заневський // Наук.-техн. вісн. нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – Львів, 2006. − № 5. – С. 96–106.
 2. Заневський І. П. Динаміка взаємодії стрільця з луком [Електронний ресурс] / І. П. Заневський // Спортивна наука України. – 2006. − № 7(8). – С. 2 – 21. – Режим доступу: www.sportscience.org.ua
 3. Заневський І. П. Динаміка плоского шарнірно-важільного механізму з пружним консольним стрижнем / І. П. Заневський // Машинознавство. – 2006. − № 6(108). – С. 35 – 39.
 4. Заневський І. П. Моделювання процесів взаємодії тіла людини зі спортивним приладдям : звіт про НДР (проміж.), № ДР 0106U012607 / І. П. Заневський. – Львів, 2006. – 25 с.
 5. Свістельник І. Р. Характеристика інформаційного забезпечення вищої фізкультурної освіти / Свістельник І. Р., Заневський І. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2006. − № 9. – С. 141 – 144.
 6. Комп’ютерна програма „Стріла” : а. с. № 18129 Україна / І. П. Заневський, О. О. Куртяк, Б. А. Виноградський. – Зареєстр. 02.10.2006.
 7. Zanevskyy I. Archer-bow-arrow behaviour in the vertical plane / Igor Zanevskyy // Acta of Bioengineering and Biomechanics. – Wroclaw, 2006. − Vol. 8, N. 1. – S. 65 – 82.
 8. Zanevskyy I. Bow tuning in the vertical plane / Igor Zanevskyy // Sports Engineering. – 2006. − № 9. – P. 77 – 86.
 9. Zanevskyy I. Sport archer and bow interaction / Igor Zanevskyy // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. ст.]. – Харків, 2006. − № 9. − С. 143 – 147.

2005:

 1. Заневський І. П. Вібрації у складному розімкненому кінематичному ланцюгу / І. П. Заневський // Машинознавство. – 2005. − № 2(92). – С. 31–36.
 2. Заневский И. Математическое и компьютерное моделирование системы „спортсмен-лук-стрела” / Игорь Заневский // Наука в олимпийском спорте. – 2005. − № 2. – С. 123–136.
 3. Заневський І. П. Математичне й комп’ютерне моделювання системи „спортсмен-лук-стріла” / І. П. Заневський // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІХ Міжнар. наук. конгр. – Київ, 2005. – С. 240.
 4. Заневський І. П. Математичне моделювання балістики стрільби з лука / І. П. Заневський // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – Львів, 2005. − Вип. 6/7. – С. 47 – 55.
 5. Khanikyants O. Information anthropometrical parameters of the male high jumpers for the different basic qualification / Khanikyants O., Konestyapin V., Zaniewski I. // 10th Annual Congress European College of Sport Science : book of Abstracts. − Belgrade, 2005. – P. 312 – 313.

2004:

 1. Заневський І. П. Балістика стріли спортивного лука / І. П. Заневський // Технічні вісті. – 2004. − № 2 (19). – С. 43–37.
 2. Заневський І. П. Математичне моделювання балістики стрільби з лука / Заневський І. П. // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – Київ : ДНДІФКіС, 2004. – Вип. 6/7. – С. 47 – 54.
 3. Заневський І. Комп’ютерна методика укладання таблиць нарахування очок у військово-спортивному комплексі / Ігор Заневський, Володимир Михайлов // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. − № 7. – С. 66 – 68.
 4. Zanevskyy I. Bow and arrow dуnamics in the vertical plane / Igor Zanevskyy // Vibration in physical systems. – 2004. – Р. 27 – 35.
 5. Dzhala T. Basic Figure Units and Introduction Elercises in Training of Latin-Dancing Program Sports Scince Through the Ages Challenges in the New Millennium / Dzhala T., Zanevskyy I. // Pre-Olympic 2004 Congress. – Thessaloniki (Greece), 2004. – P. 482.

2003:

 1. Заневський І. Динаміка системи „лук-стріла” у вертикальній площині / Ігор Заневський // Машинознавство. – 2003. − № 8. – С. 7–15.
 2. Заневський І. П. Інформаційне забезпечення розвитку водного туризму / І. П. Заневський // Інформатизація галузі рекреації в туризмі : пр. ІІ Міжнар. наук. конгр. – Трускавець, 2003. – С. 18 –21.
 3. Заневський І. Жорсткість пакета стрижнів при згині та крученні / І. Заневський, Б. Кіндрацький // Машинознавство. – 2003. − № 5. – С. 19 – 21.
 4. Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення підготовки збірної команди України зі стрільби з лука / Б. А. Виноградський, І. П. Заневський, А. Г. Кисилевич, В. В. Сидорук // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – Київ, 2003. – С. 61 –67.
 5. Zanevskyy І. Active and healthy tourism in the Carpathian recreation region / Zanevskyy І., Zanevska L. // Health strendthening: factors, mechanisms and health strategies. – Radom, 2003. – P. 398 –401.
 6. Svistelnyk I. Sport information and research for physical education in Ukraine / І. Svistelnyk, І. Zanevskyy // Book of Abstracts : 8th Annual Congress European College of Sport Science. – Salzburg, 2003. − P. 287 –288.

2002:

 1. Заневський І. Варіанти моделі тонкостінного стержня відкритого профіля / Ігор Заневський // Машинознавство. – 2002. – № 1. – С. 7–15.
 2. Заневський І. Водний туризм : інформаційні ресурси в Інтернеті / Ігор Заневський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 43 – 46.
 3. Показатели сердечной системы и физической работоспособности у велосипедистов на этапе специализированной базовой подготовки / Т. Карпинская, Е. Хотинова, И. Заневский, Н. Чухрий // Wychowanie fizyczne i sport : kwartalnik. – Warszawa, 2002. – T. 46, сz. 2. – S. 486 –487.
 4. Zanevskyy I. A model of string-limbs stiffness in the lateral plane of the sport bow / Igor Zanevskyy // The engineering of sport 4 / red. S. Ujihachi & S. J. Haake. – Oxford, UK : Blackwell Publishing, 2002. – P. 65 – 71.
 5. Zanevskyy I. Mechanical and mathematical modelling and computer simulation of vibration and impact processes in the „Man and Shooting Device” system / Igor Zanevskyy // Virtual Non-linear Multibody Systems / NATO Advance Study Institute. – Prague, 2002. – Vol. 1. – Р. 248 – 252.
 6. Zanevskyy I. Mathematical and mechanical modelling of bow and archer interaction / Igor Zanevskyy, Igor Ohirko // Acta of Bioengineering and Biomechanics. – Wroclaw, 2002. – N 4, suppl. 1. – P. 615 – 616.
 7. Gros H. Archer-bow-arrow system adjustment in the vertical plane / Gros H., Zanevskyy I. // Scientific proceeding of the XX International Symposium of Biomechanics in Sports / ed. K. E. Gianikellis. – Spain : Universided de Extremadura, 2002. – P. 469 – 472.
 8. Zanevskyy I. Version of the model for a thin-walled beam of open cross-section / Zanevskyy I. // Mechanical Engineering. – 2002. − № 1(55). – Р. 7 – 15.
 9. Karpinska T. Parameters of cardio-vascular system and capasity for the physical work of cyclists in the phase of basic training. Physical Education and Sport / Karpinska T., Chotinowa E., Zanevskyy I., Czuchrij N. // Modern Olympic Sport and Sport for All : book of Abstracts 6th International Scientific congr. – 2002. – Vol. 46, suppl. 1, part 2. – P. 486 – 487.

2001:

 1. Заневський І. Налаштування параметрів спортивного лука у вертикальній площині / Ігор Заневський // Зб. наук. ст. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю утворення Міжнар. федерації стрільби з лука − FITA. – Львів, 2001. – С. 10 –22.
 2. Заневський І. П. Технічний аспект налаштування спортивного лука / І. П. Заневський // Технічні вісті. – 2001. − № 1(12). – С. 24 –29.
 3. Заневський І. П. Матеріали тестового контролю знань / І. П. Заневський, В. І. Матвіїв, О. О. Пришляк. – Львів : ЛДІФК, 2001. – 39 с.
 4. Кисилевич А. Г. База даних збірної команди України зі стрільби з лука / А. Г. Кисилевич, І. П. Заневський, Б. А. Виноградський. – Київ, 2001. – 32 с.
 5. Zanevskyy I. Development of the system for control and safety of ski lifts [Electronic resourse] / Igor Zanevskyy // USTC. – 2001. − Access mode : http:// www.ustc.kiev.ua.
 6. Zanevskyy I. Lateral deflection of archery arrows / Igor Zanevskyy // J. Sports Engineering. – 2001. – Vol. 4, N 1. – P. 23 –42.
 7. Zanevskyy I. Sport archery bow trening: mechanical and mathematical modelling and computer simulation / Igor Zanevskyy // ECSS : perspectives and profiles : the 6th Annual congr. − Cologne, 2001. – P. 649.
 8. Zanevskyy I. String materials bow and arrow dynamics / Zanevskyy I. // Materials and Science in Sport. – Colorado ; California, 2001. – P. 83 – 93.

2000:

 1. Заневський І. П. Внутрішня балістика стріли спортивного лука / І. П. Заневський // Науково-технічний зб. держ. ун-ту „Львівська політехніка”. – Львів, 2000. – Вип. 1. – С. 24–32.
 2. Заневський І. П. Динамічний згин стріли спортивного лука / І. П. Заневський // Машинознавство. – 2000. − № 8. – С. 10 – 16.
 3. Заневський І. П. Імітаційне моделювання внутрішньої балістики стріли спортивного лука / І. П. Заневський // Автоматика – 2000 : тези доп. наук.-практ. конф. – Львів, 2000. − Ч. 1. – С. 206 – 214.
 4. Методичні рекомендації з підготовки найсильніших спортсменів України (стрільців з лука) до ігор ХХVII Олімпіади / А. Г. Кисилевич, І. І. Сярчинський, І. П. Заневський, Б. А. Виноградський. – Київ : Наук. світ, 2000. – 21 с.
 5. Підготовка збірної команди України зі стрільби з лука і аналіз виступу на ХХVII Олімпійських іграх / А. Г. Кисилевич, І. П. Заневський, Б. А. Виноградський, І. І. Сярчинський. – Київ : Наук. світ, 2000. – 20 с.
 6.  Zanevskyy I. The Information and Technical System for control and safety of Skilifts / Zanevskyy I., Lavitsky A. // Problems of Informatization of Recreation and Tourist Activity in Ukraine : proceedings of the International congr. – Truskavets, 2000. – P. 24 – 30.
 7. Zanevskyy I. Calculable methods of matching the bow and arrow parameters in the sport archery / Zanevskyy I. // Efektywnosc systemow szkolenia w roznych dyscyplinach sportu. – Warszawa, 2000. – P. 259 – 263.

1999:

 1. Заневський І. П. Динамічна стійкість системи „стрілець-лук” / І. П. Заневський // Стрілецька підготовка в олімпійських видах спорту : зб. наук. пр. – Львів, 1999. – С. 57 – 65.
 2. Zanevskyy I. An Archer-Bow-Arrow System Modelling and Analysis / Igor Zanevskyy // Sport Science’99 in Europe. – Rome, 1999. – P. 493.
 3. Zanevskyy I. Archery Effeciency / Igor Zanevskyy // Wychowanie fizyczne i sport : kwartalnik. – 1999. − Vol. 18, N. 1. – Р. 294 – 295.
 4. Zanevskyy I. Dinamics of „Arrow-Bow System” / Igor Zanevskyy // Journal of Automation and Information sciences. – 1999. – N 31(3). – P. 11 – 17.

1998:

 1. Заневський І. П. Аналіз системи „тіло людини-стрілецька зброя” / І. П. Заневський // Науково-технічний зб. наук. пр. Військового ін-ту нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 1998. − № 4. – С. 41–50.
 2. Заневский И. Ф. Динамика системы „стрелок-лук” / И. Ф. Заневский // Проблемы управления и информатики. – 1998. − № 3. – С. 17 – 24.
 3. Заневський І. Задачі спортивної метрології : метод. рек. / І. Заневський, С. Волжанин. – Львів, 1998. – 74 с.
 4. Заневський І. П. Проект системи безпеки гірськолижних підйомників / І. П. Заневський, О. М. Лавитська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 1998. – С. 10 – 13.
 5. Zanevskyy I. The Archers Paradox / Zanevskyy I. // International Society of Biomechanics in Sports Proceedings. – 1998. – N 1. – P. 301 –304.

1997:

 1.  Zanevskyy I. Methology of Modelling and Analysis of Modern-day Archery / Zanevskyy I. // Modern Olympic Sport. – Kiev, 1997. – P. 320-281.

1996:

 1. Заневський І. П. Динамічний поздовжній згин стріли спортивного лука / Заневський І. П. // Освіта в галузі фізичної культури : стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1996. – С. 31–32.
 2. Заневський І. П. Метод аналізу власних коливань вільної від в’язей видовженої конструкції / І. П. Заневський // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій : матеріали ІІ Міжнар. симп. – Львів, 1996. – С. 312 – 315.
 3. Заневський І. П. Методика моделювання та аналізу характеристик пострілу зі спортивного лука : автореф. дис. … д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.02 „Теорія систем, теорія автоматичного регулювання і управління, системний аналіз” / Заневський Ігор Пилипович ; ФМУ НАН України. – Львів, 1996. – 36 с.
 4. Заневський І. П. Про шляхи формування понятійно-термінологічного апарату спортивної термінології та біомеханіки / І. П. Заневський // Проблеми української науково-технічної термінології : тези доп. IV Міжнар. наук. конф. – Львів, 1996. – С. 153 – 154.
 5. Заневський І. П. Цілеспрямоване керування явищем парадокса лучника / І. П. Заневський // Автоматика − 96 : пр. ІІІ Укр. наук.-практ. конф. – Севастополь, 1996. – Ч. 2. – С. 67.
 6. Заневський І. П. Структура техніки виконання пострілу зі спортивного лука / І. П. Заневський, Т. Д. Федоровська // Освіта в галузі фізичної культури: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів, 1996. – С. 78 – 79.

1995:

 1. Заневський І. П. Математична модель управління параметрами пострілу з лука / І. П. Заневський // Автоматика – 95 : пр. ІІ Укр. конф. з автоматичного керування. – Львів, 1995. – Т. 1. – С. 74–75.
 2. Заневский И. Ф. Методика анализа параметров движений спортсмена / И. Ф. Заневский // Совершенствование системы подготовки специалистов физической культуры и спорта : тез. докл. науч.-практ. конф. – Калининград, 1995. – С. 91.
 3. Заневський І. П. Метрологічні основи комплексного контролю фізичного стану спортсменів / І. П. Заневський. – Львів : ЛДІФК, 1995. – 48 с.
 4. Заневський І. П. Моделювання та аналіз характеристик пострілу з лука / І. П. Заневський // Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідженнях : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1995. – Ч. 3. – С. 35 – 36.
 5. Заневський І. П. Особливості комп’ютеризації навчально-тренувального процесу студентів-спортсменів / І. П. Заневський // Укрсофт – 95 : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 1995. – С. 10 – 11.
 6. Заневський І. П. Розрахункова модель ефективності спортивного лука / І. П. Заневський // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1994. – Львів, 1995. – С. 38 – 39.
 7. Заневский И. Ф. Эффективность спортивного лука / И. Ф. Заневский // Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 8. – С. 45 – 47.
 8. Виноградський Б. А. Комп’ютерні технології в навчально-тренувальному процесі стрільців з лука / Б. А. Виноградський, І. П. Заневський // Комп’ютерні технології в організації та проведенні навчального процесу в технічному вузі : матеріали наук.-метод. конф. – Київ, 1995.
 9. Русило П. О. Математична статистика : навч. посіб. / П. О. Русило, І. П. Заневський. − Львів : Держ. ун-т „Львівська політехніка”, 1995. – 63 с.
 10. Русило П. О. Спортивна метрологія : навч. посіб. / П. О. Русило, І. П. Заневський. – Львів : Держ. ун-т „Львівська політехніка”, 1995. – 40 с.

1994:

 1. Заневський І. П. Апробація розрахункових моделей пострілу з лука. Розробка нових засобів та методів вдосконалення технічної майстерності : звіт про НДР, № 0294.9000678 / І. П. Заневский. – Львів : ЛДІФК, 1994. – 65 с.
 2. Заневський І. П. Механіко-математичне моделювання пострілу зі спортивного лука / І. П. Заневський // Застосування ЕОМ, математичних методів та математичного моделювання в наукових дослідженнях : тези доп. респ. наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – С. 40.
 3. Заневський І. П. Моделювання рухів тіла стрільця з лука / І. П. Заневський // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1993. – Львів, 1994. – С. 54–56.
 4. Заневський І. П. Інструментально-програмний комплекс для дослідження рухів при виконанні фізичних вправ / І. П. Заневський, С. Д. Волжанін // Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали І Респ. наук. конф. – Луцьк , 1994. – С. 376–378.
 5. Заневський І. Спортивна метрологія. Основи теорії спортивних тестів та оцінок / І. Заневський, П. Русило, С. Ярошко. – Львів : ЛДІФК, 1994. – 72 с.
 6. Виноградський Б. А. Математичне моделювання на ПЕОМ деяких показників технічної майстерності лучників / Б. А. Виноградський, І. П. Заневський, С. Д. Волжанін // Використання персональних ЕОМ в навчальному процесі вищого навчального закладу : тези доп. ІІІ Укр. наук.-практ. конф. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С. 18–19.

1993:

 1. Заневский И. Ф. Изгиб плеча спортивного лука / И. Ф. Заневский // Теория и практика физической культуры. – 1993. − № 1. – С. 37–38.
 2. Заневський І. П. Моделювання рухів тіла стрільця з лука. Розробка нових засобів та методів вдосконалення технічної майстерності : звіт про НДР (проміж.), № 0294.0000453 / І. П. Заневский. – Львів, 1993. – 73 с.
 3. Заневський І. П. Стан та напрямки досліджень системи „стрілець-лук” / І. П. Заневський // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1992 рік. – Львів, 1993. – С. 86–87.
 4. Келлер В. С. Використання персонального комп’ютера у підготовці фахівців галузі фізичного виховання і спорту / В. С. Келлер, І. П. Заневський // Використання ПЕОМ в навчальному процесі ВНЗ : тези доп. ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. – Львів, 1993. – Ч. 2. – С. 10.

1992:

 1. Заневський І. П. Парадокс лучника. Розробка нових засобів та методів вдосконалення технічної майстерності : звіт про НДР (проміж.), № 0293.0002418 / І. П. Заневский. – Львів, 1992. – 87 с.
 2. Волжанин С. Д. Биомеханика системы „спортсмен-лук-стрела”/ С. Д. Волжанин, И. Ф. Заневский, И. Й. Цаленчук // Биомеханика на защите жизни и здоровья человека : тез. докл. I Всесоюз. науч.-практ. конф. – Нижний Новгород, 1992. – Т. 2. – С. 50–51.
 3. Volzsanin S. The Program Complex on the Internal Ballistics of an Arrow / S. Volzsanin, I. Zanevskyy, I. Tsalenchuk // Biomechanics for Protection the Human Healthand Life. – Moscow, 1992. – P. 50–53.

1991:

 1. Заневский И. Ф. Анализ состояния проблемы в стрельбе из лука. Разработка новых средств и методов совершенствования технического мастерства : отчет о НИР (промеж.), № 0292.0005962 / И. Ф. Заневский. – Львов : ЛГИФК, 1991. – 46 с.
 2. Волжанин С. Д. Компьютерная модель парадокса лучника /С. Д. Волжанин, М. А. Джафаров, И. Ф. Заневский // Проблемы биомеханики спорта : тез. докл. VII Всесоюз. науч. конф. – Пенза, 1991. – С. 26–27.
 3. Волжанин С. Д. Экспертная система оптимизации биомеханических параметров в стрельбе из лука / С. Д. Волжанин, М. А. Джафаров, И. Ф. Заневский // Проблемы олимпийского спорта : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – Челябинск, 1991. – С. 7–8.

1990:

 1. Заневский И. Ф. К расчету плеча спортивного лука / И. Ф. Заневский // Сопротивление материалов и теория сооружений. – 1990. – Вып. 57. – С. 96–98.
 2. Заневский И. Ф. Количественные параметры к методике подгонки стрел спортивного лука. Биомеханическое обоснование тренажеров для совершенствования двигательных качеств : закл. отчет о НИР, инв. № 0291.0000448 / И. Ф. Заневский. – Львов : ЛГИФК, 1990. – С. 39–71.
 3. Заневский И. Ф. Механико-математическая модель стрелы. Биомеханическое обоснование тренажеров для совершенствования двигательных качеств : закл. отчет НИР, инв. № 0291.0000448 / И. Ф. Заневский. – Львов : ЛГИФК, 1990. – С. 11 – 16.
 4. Волжанин С. Д. Измерительно-компьютерный комплекс для контроля техники стрельбы из лука / С. Д. Волжанин, М. А. Джафаров, И. Ф. Заневский // Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 1990. – С. 9 –11.
 5. Джафаров М. А. Биомеханическое обоснование параметров бугельного горнолыжного устройства / М. А. Джафаров, И. Ф. Заневский // Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 1990. – С. 21 –22.
 6. Эргономика горнолыжного буксировочного устройства / И. Ф. Заневский, А. С. Лавитский, О. Ю. Рыбак, В. В. Сагайдаковский // Перспективы развития эргонометрической биомеханики : труды IV Всесоюз. школы-семинара. – Москва, 1990. – С. 152 –156.

1989:

 1. Заневский И. Ф. Исследование горнолыжника на бугельном подъемнике / И. Ф. Заневский // Биомеханика спорта : тез. докл. VI  Всесоюз. науч.-практ. конф. – Чернигов, 1989. – С. 76–77.
 2. Заневский И. Ф. Исследование процессов буксирования горнолыжника на трассе подъемника : отчет о НИР (промеж.), инв. № 0290.0001270 / И. Ф. Заневский, А. П. Кулаков, М. А. Джафаров. – Львов : ЛГИФК, 1989. – С. 14–32.
 3. Джафаров М. А. Биомеханическое обоснование параметров бугельного горнолыжного устройства / М. А. Джафаров, И. Ф. Заневский // Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. – Днепропетровск, 1989. – С. 21 –22.
 4. Оптимизация точностных движений стрелков из лука с применением технических средств / А. Ш. Балов, С. Д. Волжанин, М. А. Джафаров, И. Ф. Заневский // Биомеханика спорта : тез. докл. VI Всесоюз. науч. конф. – Чернигов, 1989. – С. 16–17.

1988:

 1. Заневский И. Ф. Техническое предложение на тренажер для отработки техники прицеливания. Биомеханическое обоснование тренажеров для совершенствования двигательных качеств : отчет о НИР (промеж.), инв. № 0289.0075029 / И. Ф. Заневский. – Львов : ЛГИФК, 1988. – С. 44–52.
 2. Акселерометрическая система для исследования спортивных луков / М. А. Джафаров, С. Д. Волжанин, В. И. Жураковский, И. Ф. Заневский // Электроника и спорт – IX : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Таллин, 1988. – С. 95.
 3. Рыбак О. Ю. Создание тренажеров для развития двигательных качеств / О. Ю. Рыбак, М. А. Джафаров, И. Ф. Заневский // Электроника и спорт – IX : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Таллин, 1988. – С. 97.

1987:

 1. Заневский И. Ф. Продольный изгиб свободного стержня при импульсном нагружении / И. Ф. Заневский, С. Д. Волжанин // Вибрационная техника : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Тбилиси, 1987. – С. 122.
 2. Заневский И. Ф. Теоретическая модель спортивного лука. Биомеханическое обоснование тренажеров для совершенствования двигательных качеств : отчет о НИР (промеж.), инв. № 0288.0005947 / И. Ф. Заневский. – Львов : ЛГИФК, 1987. – С. 66 –89.
 3. Заневский И. Ф. Исследование вибрационных процессов, сопровождающих выстрел из лука / И. Ф. Заневский, М. А. Джафаров // Вибрационная техника

[згорнути]
ЗАХІДНИЙ ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

2022:

 1. Легка атлетика : навч. посіб. / Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В., Дух Т. І., Павлось О. О., Конестяпін В. Г., Чорненька Г. В., Прокопенко В. І., Західний В. Р., Когут Ю.В., Строкун М. Я. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 304 с.

2021:

 1. General endurance of first-year university students in the context of Covid-19 pandemics / Ihor Zanevskyy, Kostiantyn Labartkava, Romana Sirenko, Ivan Rybchych, Andriy Dulibskyy, Oleh Martyniv, Vasyl Zakhidnyy // Cypriot Journal of Educational Science. – 2021. – Vol. 16(5). – P. 2872–2878. (Scopus).
 2. Критерії адекватності фізичних  навантажень за показниками  крові / Коритко З., Русин Л., Чорненька Г., Західний В., Кулітка Е., Матвіїв В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2021. – № 4(56). – С. 43–51. https://doi.org/10.29038/10.29038/2220-7481-2021-04-43-51.

2020:

 1. Критерії адекватності фізичних навантажень та їх використання в спорті, фізичному вихованні й фі зичній реабілітації / Зоряна Коритко, Едуард Кулітка, Ольга Бас, Галина Чорненька, Василь Західний, Тарас Якубовський // Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація. – 2020. – № 2(50). – С. 68–77. (Index Copernicus)

2019:

 1. Use of integral hematological indices for diagnostics of athletes’ adaptive processes / Zoryana Korytko, Eduard Kulitka, Halyna Chornenka, Vasyl Zachidnyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, suppl. is. 1. – P. 214–218. (Scopus)

2018:

 1. Західний В. Аналіз кінематичних характеристик техніки штовхальників ядра на чемпіонаті України з легкої атлетики 2018 року м. Суми / Василь Західний, Володимир Конестяпін, Ярослав Свищ // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. – С. 275–279.
 2. Свищ Я. Застосування додаткових засобiв у навчально-тренувальному процесi бiгунiв на короткi дистанції / Ярослав Свищ, Василь Західний, Юрій Когут // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. – С. 279–282.
 3. Zakhidnyy V. The Cinematic Characteristics of Qualified Shot-Putters / Zakhidnyy Vasyl, Konestyapin Volodymyr, Svysch Yaroslav // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 362.

2016:

 1. Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В.Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.

2015:

 1. Чорненька Г. Удосконалення методики навчання техніки штовхання ядра студентів ЛДУФК / Чорненька Галина, Західний Василь, Шершун Надія // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 1. – С. 69 – 72.
 2. Чорненька Г. Оптимізація швидкісно-силової підготовки штовхальників ядра III розряду / Галина Чорненька, Михайло Микіч, Василь Західний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 262 – 265.

2014:

 1. Воронін Д. Аналіз показників фізичної та технічної підготовленості штовхальників ядра ІІ-ІІІ спортивних розрядів / Денис Воронін, Василь Західний, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 415 – 420.

[згорнути]
ЗГОБА ВІКТОР ЛУКОВИЧ

2022:

 1. Левків В. Модель кваліфікаційної структури фахівців сфери фізичної культури і спорту, які здійснюють тренерську діяльність / Володимир Левків, Віктор Згоба // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 127–131.

2015:

 1. Згоба В. Динаміка фізичної підготовленості суддів у гандболі // Віктор Згоба // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 92 – 97.

[згорнути]
ЗІНЬКІВ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

2022:

 1. Передумови виникнення та розвиток лижних марафонів Visma Ski Classics / Ченікало О. В., Казмірук А. В., Зіньків О. В., Стефанишин Н. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 1(145). – С. 126–130. (IndexCopernicus)
 2. Analysis of emergence prerequisites and competitive activity of visma ski classics marathons /Andrii Kazmiruk, Olexandr Chenikalo, Olha Zinkiv, Yurii Liubizhanin // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. –  № 3(59). – С. 77–83. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-03-77-83 (фах. вид., IndexCopernicus)

2016:

 1. Program of personality structure priority component development in Nordic Combined / Andriy Kazmiruk, Orest Stefanyshyn, Viktor Berezhanskyi, Olha Zinkiv, Volodymyr Banakh // Journal of physical education and sport. 2016. Vol. 16, is. 2. P. 374379. (Scopus)

2015:

 1. Критерії відбору кваліфікованих спортсменів у сноубордингу до головних змагань / Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Орест Стефанишин [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 285 – 289.
 2. Визначні постаті олімпійських конкурсів мистецтв / Литвинець І. В., Виноградський Б. А., Литвинець А. І., Зіньків О. В. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. 4. – С. 113 – 119.

[згорнути]
Прокрутити вгору