Наукова робота

Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: [зб. наук. статей]. – Львів: ПП Сорока П.Б, 2016. – Випуск 5. – 264 с.

П’ятий випуск наукового збірника виходить в оновленому форматі. Крім традиційних наукових досліджень, у ньому є нова рубрика «Спогади».
Бібліографічний покажчик праць Олега Полянського
НАУКОВІ СТАТТІ
Олег Полянський, Руслана Труба. Історична концепція та історіографічна спадщина Омеляна Терлецького
Микола Литвин. Від регіоналізму – до соборності. Уроки демократії та правопорядку ЗУНР (1918–1923)
Олег Гринів. Історична пам’ять в українському національно-державному відродженні (методологічні підходи)
Любомир Сеник. Дух у творчости Тараса Шевченка: спроба інтерпретації з позицій філософії ідеалізму
Орест Корчинський. Стільське городище VIII – X століть в контексті арабсько-перських та візантійських джерел
Василь Горинь. Поет Маркіян Шашкевич і митрополит Михайло Левицький (хроніка однієї цензури)
Іван Паславський. Проект греко-католицького патріархату в Австрійській імперії в 40-х рр. ХІХ століття
Олександр Музичко. Одеські українські націєтворці «другого плану» кінця ХІХ – початку ХХ століть: Василь Громашевський, Василь Чудновцев та Антін Крижанівський
Василь Бурдуланюк. Наукове товариство імені Шевченка – всеукраїнський науковий центр кінця ХІХ – початку ХХ століть
Галина Стародубець, Володимир Стародубець. Особливості процесу відновлення радянської влади в західних областях України в 1944–1946 роках
Валентин Мороз. Шестидесяті роки в Україні
Богдан Якимович. Леонід Білецький як видатний шевченкознавець і видавець
Всеволод Іськів. о. Володимир Пелліх – пастир і патріот
Оксана Вацеба. Карпатський Лещетарський Клуб як символ спортивного руху Галичини
СПОГАДИ
Олег Полянський. Озираючись у майбутнє
Іван Сварник. Повертаючись у сімдесяті
Петро Шкраб’юк. З Олегом Полянським у Порт-Катоні на фоні рефлексій про Донеччину
Феодосій Стеблій. Слід Кобзаря на моїй життєвій ниві. Спомини

Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: [зб. наук. статей]. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2014. – Вип. 4. – 192 с.

Четвертий випуск збірника «Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів» присвячений 200-літньому ювілею Кобзаря України – Тараса Шевченка. Різні аспекти шевченкознавства розглядаються у статтях професорів ЛДУФК Олега Полянського та Олега Гриніва, професора ЛНУ імені Івана Франка Любомира Сеника, есеї відомого громадського діяча, дисидента, публіциста Валентина Мороза. Слід зауважити, що зміст і структура четвертого випуску збірника дещо змінена. Тепер він має виключно українознавчий характер, а дослідження в ньому подаються за хронологічним принципом. Отже, окрім шевченкознавчих матеріалів у збірнику вміщено цікаві статті кандидата філософських наук з Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Івана Паславського й кандидата історичних наук з Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Петра Гуцала про українсько-єврейську співпрацю в XV столітті та період ЗУНР. Кандидати історичних наук, доценти ЛДУФК Соломія Гнот та Андрій Сова висвітлюють проблеми українського шкільництва у міжвоєнний період й військово-політичну діяльність Івана Боберського в період Першої світової війни. Викладач цього ж університету Руслана Труба продовжує досліджувати джерелознавчі аспекти проблеми фізкультурного й спортивного руху на західноукраїнських землях у 20-30-х роках минулого століття, а доцент Любомир Скочиляс аналізує виборчу систему в Україні під кутом зору посилення самоврядності регіонів.
Олег Полянський. Сторінка з біографії Кобзаря: Тарас Шевченко і Західна Україна
Олег Гринів. Антропоцентризм у філософських поглядах Тараса Шевченка (у соціальному й часовому контексті)
Любомир Сеник. «Борітеся – поборете»: ідея-образ визволення в поезії Тараса Шевченка в контексті сучасності
Валентин Мороз. Ще і ще про Шевченка у рік двохсотлітнього ювілею
Іван Паславський. Українсько-єврейська культурна співпраця в Києві за Олельковичів (40 – 70-і рр. ХV ст.)
Ярослав Книш. Тисячолітня історія Белза
Андрій Сова. Військово-політична діяльність Івана Боберського в роки Першої світової війни
Петро Гуцал. Євреї Тернопільщини в Українській Галицькій Армії
Руслана Труба. Проблеми фізичного виховання і спорту на сторінках газети «Діло» (1922-1930 рр.)
Соломія Гнот. Українське шкільництво Галичини у складі Другої Речі Посполитої
Галина Стародубець. Волинь 1943 р. – територія конфлікту чи консолідації українських самостійницьких сил?
Ірина Василик. Історія адвокатури України: науковий напрямок та навчальна дисципліна
Любомир Скочиляс. Місцеві вибори в Україні і проблема посилення самоврядності регіонів

Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. статей]. – Л. : ПП Сорока Т.Б., 2013. – Вип. 3. – 188 с. ISBN 978-966-2598-19-3

Третій випуск збірника наукових статей «Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів», присвячений 95-річчю Західно-Української Народної Республіки й 80-річчю трагедії Голодомору 1932-1933 рр. Власне ці події розглядаються у статтях професорів О. Полянського «Західно-Українська Народна Республіка», В. Мороза «Голодомор 1932-1933 – го» та Л. Сеника «З печаттю смерти: голодомор 32-33 в українській літературі. Документ і художня візія».
Збірник складається із чотирьох розділів: І. Історія України; ІІ. Філософія, логіка; ІІІ. Політологія, соціологія. ІV. Риторика, правознавство. У першому, помимо статей про ЗУНР та Голодомор, вміщено розвідки професора з ТНПУ ім. В. Гнатюка І. Зуляка «Національно-культурницькі інституції Східної Галичини в оцінці українських видань міжвоєнного періоду» й аспірантки цього ж вишу М. Зуляк ««Нові шляхи» – Львівський літературно-науковий, мистецький і громадський місячник (1929-1932 рр.)». Публікуються цікаві дослідження викладачів кафедри гуманітарних дисциплін доц. С. Гнот «Часопис «Туристика і краєзнавство» як джерело до вивчення історії Галичини міжвоєнного періоду»  та Р. Труби «Висвітлення Запорізьких ігрищ на сторінках газети «Діло» у 20-30-х роках ХХ століття», які написані на джерельних матеріалах періодичних видань міжвоєнного періоду й робота доц. М. Борищака «Деякі питання боротьби тоталітарного режиму з українським національно-визвольним рухом (1944-1953 рр.)»
У другому розділі видруковано надзвичайно актуальну працю професора О. Гриніва «Український виховний ідеал в умовах євроінтеграції: історичні паралелі й сучасність» й статтю канд. філос. наук А. Синиці «Практичні проблеми логіки на сучасному етапі розвитку наукового знання», яка продовжує його наукові пошуки з попереднього випуску збірника. Третій розділ містить цикл політологічних студій доцента Л. Скочиляса ««Некласична парадигма» транзитології: засадничі постулати», канд. політ. наук Р. Парійчук-Брухаль «Радянська національна політика в Україні як джерело міжетнічних конфліктів на сучасному етапі» та О. Шиманової «Передвиборчі програми – 2012: особливості обіцянок переможців» й статтю з соціології доцента Т. Курчаби «Історико-соціальне усвідомлення соціології пізнання в контексті розвитку української соціологічної думки». Завершує збірник четвертий розділ, в якому подаються матеріали викладачів І. Гузенко «Виховний чинник у формуванні мовної грамотності студентів» та М. Теличко «Про порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».
Автори збірника мають, так би мовити, різний науковий стаж і різні наукові досягнення. Деякі з них у своєму науковому доробку нараховують десятки монографій, посібників, підручників чи просто тих чи інших книжок. Інші – лише починають свій науковий та викладацький шлях. Але всі вони об’єднані прагненням залишити свій слід у науці. То ж побажаємо їм нових наукових здобутків, а статті вміщені у даному збірнику нехай стануть своєрідним науковим трампліном для подолання чергових наукових вершин.

Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб.наук. статей]. – Л.: ПП. Сорока Т.Б., 2012. – Вип. 2. – 192 с. ISBN 978-966-2598-03-2

У другому збірнику аналізуються питання методології дослідження та методики викладання гуманітарних дисциплін: «Історія України», «Філософія», «Соціологія», «Логіка», «Політологія», «Риторика», «Релігієзнавство» тощо в контексті проблеми «Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів». У збірнику вміщено статті:
Олег Полянський «Новітні тенденції в історіографії та пізнавальні можливості національного погляду на вітчизняну історію».
Олег Полянський «Армія нескорених».
Валентин Мороз «Українська Повстанська Армія».
Руслана Труба «Омелян Терлецький – популяризатор історичних знань».
Іван Зуляк «Маловідомі сторінки підготовки і проведення Львівського собору 1946».
Любомир Сеник «Руська мати нас родила»: феномен національної ідентичності».
Олег Гринів «Культурно-цивілізаційна визначеність України (теоретично-методологічні проблеми)».
Тетяна Курчаба «Соціологія спорту в системі сучасного соціологічного знання».
Андрій Синиця «Теоретичні проблеми логіки на сучасному етапі розвитку наукового знання».
Наталія Коваленко «Духовні запити ХХІ століття»
Ольга Шиманова «Організаційна структура сучасних політичних партій: український контекст»
Любомир Скочиляс «Роль громадянського суспільства у посткомуністичних перетвореннях»
Руслан Бедрій «Громадянське суспільство в Україні: проблеми та перспективи».

Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю: [зб. наук. статей]. – Л.: ЦПД, 2011. – 136 с.

Збірник присвячений шістдесятип’ятиріччю ЛДУФК, вміщує статті у яких аналізуються питання методології дослідження та методики викладання гуманітарних дисциплін: «Історія України», «Філософія», «Соціологія», «Історія фізичної культури», «Політологія», «Риторика», «Релігієзнавство» тощо в контексті проблеми «Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного профілю». У збірнику вміщено статті:
Олег Полянський ««Історія України» як наукова та навчальна дисципліна».
Микола Борищак «Змістові аспекти особистісно-орієнтованої гуманітарної та професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту».
Юрій Румянцев «Методологічні засади концепції гуманізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах фізичної культури і спорту».
Тетяна Курчаба «Проблеми методологічного аналізу соціології спорту у контексті аналізу спорту як соціального феномена».
Анатолій Коваленко, Наталя Коваленко «Формування спортивних вартостей засобами гуманітарних дисциплін».
Любомир Скочиляс «Місце політичної освіти у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту».
Ірина Гузенко «Удосконалення мовлення спортовця як запорука ефективної професійної підготовки».
Соломія Гнот. «Релігієзнавчі знання в системі підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту».
Оксана Гречанюк «Історико-методологічний аналіз викладання навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» у вищих навчальних закладах».

Прокрутити вгору