Історія кафедри

Кафедра педагогіки і психології працює з першого року існування Львівського державного інституту фізичної культури (Постанова Ради Міністрів УРСР та ЦККП(б) №1002 від 1.06.1946 р.). Першим завідувачем підрозділу був Манзенко Іван Семенович. На той період в складі кафедри працювало тільки троє осіб, всі з базовою педагогічною освітою, але без наукових ступенів і звань (І.С. Манзенко, М.П. Шумковський, Г.А. Дмітрієва). У 1946 році на кафедрі читалося дві дисципліни – «Педагогіка» і «Психологія».

У розвитку кафедри існувало два періоди об’єднання з кафедрами Історії фізичної культури та Теорії і методики фізичного виховання.

З 1951 року на кафедрі починає працювати Я.І. Цурковський, який досліджував проблему контрольної функції свідомості за допомогою контролографа. Ці дослідження важко переоцінити, вони й зараз не втратили свою актуальність. Я.І. Цурковським був зібраний багатий експериментальний матеріал, який дозволив автору контролографа зробити значний внесок у психологію спорту.

З середини 50-х років кафедра підсилюється викладачами з науковими ступенями та званнями (А.А. Домагаров, М.Ф. Терехова), але кількість дисциплін, що читаються залишається незмінною.

У 1961 році викладачі кафедри педагогіки і психології (А.П. Ліпман, М.К. Єсаулов, М.Ф. Терехова, Р.М. Горбік, М.А. Запаско, Б.І. Тімохін) працювали разом з кафедрою Теорії і методики фізичного виховання на чолі з А.А. Тер-Ованесяном.

На початку 70-х років минулого століття на кафедрі починають працювати викладачі, які мають спортивну освіту. Так, кандидат педагогічних наук, доцент В.А. Євтушенко (завідувач кафедри) керує науковою темою: «Психологія міжособистісних стосунків у спортивних командах», кандидат психологічних наук, доцент Л.І. Волков бере участь у роботі комплексної наукової групи зі стрільби з луку. Відповідно, змінюється напрям наукових досліджень кафедри у бік психології спорту високих досягнень.

У період від 1975 до 1986 р. кафедру очолює кандидат психологічних наук, доцент Л.І. Волков.

З 1986р. до 1996 року кафедра очолювана професором Ю.О. Рєзніковим плідно працює над науковою темою дослідження, котра має тісний зв’язок з педагогічною діяльністю, оскільки предметом її дослідження є навчальний процес. У цей період 75% викладачів кафедри мають наукові ступені та звання, 50% складу – викладачі зі спортивною освітою. Кафедра бере активну участь у роботі Львівського зонального відділення товариства психологів та Федерації спортивних психологів України. Велику роль у розвитку кафедри відіграв доктор педагогічних наук, професор, Заслужений майстер спорту А.А. Тер-Ованесян, який видав посібники «Педагогіка спорту» та “Навчання в спорті”. Доцент Б.В. Турецький працює в комплексній науковій групі збірної СРСР з фехтування. У 1988-90 роки на кафедру приходять кандидат психологічних наук О.П. Баклицька, кандидат педагогічних наук Н.І. Степанченко, кандидат психологічних наук І.М. Барташнікова, кандидат педагогічних наук В.В. Сівицький, кандидат педагогічних наук Т.Г. Тюріна, кандидат педагогічних наук, доцент М.М. Антонеллі, викладачі І.В. Дупнак та Л.В. Кізло.

Упродовж 1996/97 навчального року кафедрою керує кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Соломонко.

З 1997 до 2014 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Н.І. Степанченко. У цей період у різні роки на кафедрі працювали професор, доктор педагогічних наук Е.С. Вільчковський, професор, доктор психологічних наук М.В. Савчин, кандидат педагогічних наук, доцент Є.І. Сявавко, кандидат наук з фізичного виховання, доцент А.М. Окопний, кандидат наук з фізичного виховання О.М. Зварищук, кандидат наук з фізичного виховання І.Х. Турчик, кандидат наук з фізичного виховання М.С. Ковінько, кандидат фізико-математичних наук О.В. Огірко, кандидат наук з фізичного виховання і спорту М.П. Пітин, кандидат психологічних наук Х.І. Турецька, кандидат психологічних наук С.М. Чолій, викладач Т.Ф. Матвійчук.

Відповідно до наукових інтересів професорсько-викладацького складу кафедри розширюється тематика науково-дослідних робіт. Досліджуються проблеми фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (доктор педагогічних наук, професор Е.С. Вільчковський); проблеми української етнопедагогіки (кандидат педагогічних наук, доцент Є.І. Сявавко); проблеми вікової психології (доктор психологічних наук, професор М.В. Савчин); проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання (кандидат педагогічних наук, доцент Н.І. Степанченко, магістр фізичного виховання Т.Ф. Матвійчук); патопсихологічні зміни в структурі особистості (кандидат психологічних наук, доцент О.П. Баклицька); історії української педагогіки (кандидат наук з фізичного виховання і спорту А.М. Окопний); відповідальність особистості за свій фізичний стан (кандидат наук з фізичного виховання і спорту О.М. Зварищук); фізичне виховання дітей-інвалідів (кандидат наук з фізичного виховання і спорту М.С. Ковінько); християнсько-естетичне виховання (кандидат фізико-математичних наук О.В. Огірко); фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Англії (кандидат наук з фізичного виховання і спорту І.Х. Турчик); фізичне виховання осіб з обмеженими можливостями (кандидат наук з фізичного виховання і спорту М.П. Пітин). За цей період викладачами та аспірантами кафедри було захищено 9 кандидатських дисертацій.

Від 2014 року кафедру очолює відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук В.Ф. Соловйов. На кафедрі працює 6 викладачів – кандидатів наук, 4 доценти: кандидат педагогічних наук В.Ф. Соловйов; кандидат педагогічних наук, доцент Н.І. Степанченко; кандидат психологічних наук, доцент О.П. Баклицька; кандидат наук з фізичного виховання, доцент А.М. Окопний; кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Соломонко; кандидат педагогічних наук, старший викладач Т.Ф. Матвійчук. Викладачі кафедри забезпечують викладання 15 навчальних дисциплін.

Наукова діяльність кафедри здійснюється за темою Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2016-2020 рр.: «Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах», котра сконцентрована за такими напрямами: система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (доцент Н.І. Степанченко); формування педагогічної майстерності у майбутніх учителів фізичного виховання в процесі професійної підготовки (ст. викладач Т.Ф. Матвійчук); дослідження властивостей характеру та темпераменту особистості спеціаліста з фізичного виховання та спорту (доцент О.П. Баклицька); психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх викладачів фізичного виховання (зав. кафедрою В.Ф. Соловйов); проблема підготовки кваліфікованих спортсменів в умовах ВНЗ (доцент А.М. Окопний); науково-методичні основи вдосконалення системи підготовки спортсменів у футболі з урахуванням особливостей змагальної діяльності (доцент О.В. Соломонко).

Члени студентського наукового гуртка під керівництвом викладачів кафедри здійснюють науково-дослідницький моніторинг актуальної наукової проблематики: психологічні аспекти національного виховання; педагогічні засоби самовиховання спортсменів; українські народні традиції фізичного виховання та їх використання в сучасних умовах; адаптація спортсмена в період після закінчення спортивної кар’єри; мотивація спортсменів до занять обраним видом спорту; дослідження стресових впливів на змагальну діяльність спортсменів; педагогічна майстерність спортивного педагога та її складові; вивчення психологічного мікроклімату в командах з видів спорту; засоби загальної психологічної підготовки спортсмена.

На кафедрі започатковано діяльність постійного семінару з надання консультаційної, психодіагностичної, методичної та іншої кваліфікованої фахової допомоги практичним психологам, соціальним педагогам, учителям та тренерам різнотипних освітніх закладів регіону. Члени кафедри забезпечують діяльність психологічної служби університету.

Прокрутити вгору