Рецензентам

Шановні рецензенти!
Пропонуємо Вашій увазі кілька порад для полегшення роботи.

 

Наукова рецензія (лат. recensio — огляд, обстеження) — спеціальний текст-аналіз наукового джерела (джерел), розрахований на певне коло фахівців.

Наукова рецензія виконує функції інформування, тобто ознайомлення з науковим твором, осмислення та оцінювання певного наукового знання в науковому соціумі, прагматичну та рекламну, якщо необхідно зацікавити аналізованим твором потенційних читачів.

Характерними ознаками наукової рецензії є абстрактність, узагальненість, підкреслена логічність (послідовність, зв’язність викладу), точність, оцінність, відсутність емоційно забарвлених слів, стислість.

Текст наукової рецензії передбачає коментар основних положень, узагальнене аргументоване оцінювання, висновки про значення роботи.

Оцінюванню підлягають повнота, глибина, всебічність розкриття теми, новизна й актуальність поставлених завдань і проблем, коректність аргументації і системи доказів, достовірність результатів, обґрунтованість та переконливість висновків.

 

Орієнтовна технологія рецензування:

1)  визначення предмета наукового аналізу (доповідь, реферат, журнальна стаття, навчальний посібник тощо), аналіз заголовка;
2)  з’ясування ступеня актуальності теми дослідження (для певної галузі знання, розв’язання практичних завдань тощо);
3)  аналіз композиції і змісту наукової роботи;
4)  визначення ступеня новизни й оригінальності у розв’язанні певних проблем тощо;
5)  окреслення теоретичного і практичного значення рецензованої роботи;
6)  характеристика виявлених недоліків у рецензованій роботі з обов’язковим аргументування власних зауважень;
7)  об’єктивне, лаконічне, ясне й чітке загальне оцінювання роботи;
8) формулювання висновку щодо доцільності опублікування, необхідності доопрацювання, недоцільності публікування рецензованого матеріалу.

 

Для означення предмета аналізу, актуальності джерела користуються такими висловами: в рецензованій роботі…; важливість рукопису незаперечна; в аналізованій статті, у рукописі книги; робота присвячена актуальній темі…; актуальність книги зумовлена…; звернення до цієї проблеми є актуальним.

Короткий зміст наукового джерела характеризують за допомогою таких мовних кліше: дослідження складається зі вступу, розділів, висновків, додатків; на початку дослідження (статті, монографії) автор указує на… тощо.

Позитивне оцінювання наукової роботи виражають такі мовні засоби: дослідження — одна з перспективних спроб осмислення…; праця характеризується багатим фактичним матеріалом, …нестандартним підходом до аналізу порушених проблем; теоретичні положення ілюструються різноманітним літературним матеріалом; заслугою дослідника є…; достатньо обґрунтовано, з урахуванням численних наукових джерел та рефлексії власного досвіду викладацької діяльності подано концепцію; автор справедливо (слушно) зазначає…, аргументовано обґрунтовує…, чітко визначає, детально аналізує, ретельно розглядає, уважно простежує, доказово критикує…; аргументовано й переконливо розкривається змістове наповнення, зокрема, таких ключових понять, як….

Негативну оцінку наукової праці висловлюють так: автору не вдалося показати, що…; автор залишає без відповіді такі питання, як…; викликає сумнів теза автора про те, що…; серед недоліків дослідження – надмірна (невиправдана) категоричність висновків автора.

У висновках використовують такі кліше: отже, аналізована робота має важливе значення для…; висновки автора доказові; заслугою автора варто вважати новий підхід до вирішення…; наукова стаття є оригінальною за своїм задумом, глибокою за повнотою висвітлення.

 

Прокрутити вгору