Автори – Д

ДАНИЛЕВИЧ МИРОСЛАВА ВАСИЛІВНА

2023:

 1. Данилевич М. В. Засоби фізичного виховання школярів з розладами аутичного спектра / Данилевич М. В., Стефанишин М. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 6(166). – С. 51–55. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.6(166).10 (фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Данилевич М. В. Особливості неперервної освіти майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту в реальних умовах соціально-турбулентного світу / Данилевич М. В. // Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу : зб. матеріалів міжнар. форуму. – Київ :  УДУ імені Михайла Драгоманова. – 2023. – С. 42–44.
 3. Особливості професійної діяльності Стівена Л. Гаузера щодо застосування засобів реабілітації пацієнтів з розсіяним склерозом / Стефанишин М. В., Данилевич М. В., Романчук О. В., Перетятко С. Р. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 5(164). – С. 140–144. DOI10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).31 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Сідні Катц (1924–2012): американський геріатр, науковець і новатор у медицині / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Софія Перетятко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27-28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 198–200.

2022:

 1. Вплив занять фізичними вправами у військовому спорядженні на показники функціонального стану та фізичної підготовленості військовослужбовців / Романчук С., Данилевич М., Кузнецов М., Небожук О., Яровий М., Романчук В., Боярчук, О., Куришко Є. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2022. – № 24. – С. 30–36. https://doi.org/10.32626/2309-8082.2022.24.30-36 (IndexCopernicus)
 2. Історичні аспекти розвитку спорту для осіб з інвалідністю у Франції / Данилевич М., Романчук О., Турчик І., Коваль Р., Свищ Л. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 2(58). – С. 14–21. DOI https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-02-14-21. (IndexCopernicus)
 3. Сучасні тенденції розвитку фізичного виховання у системі освіти Скандинавських країн / Данилевич М., Турчик І., Войтик Е., Слодиницька Ю. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2022 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 28–30.
 4. Luzhna M. Revenue from the wellness industry /M. Luzhna, M. Danylevych // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 160–162.

2021:

 1. Праці Жака Моне та Ремі Ремондьєра як джерело для вивчення історії кінезітерапії у Франції / Данилевич М. В., Турчик І. Х., Романчук О. В., Коваль Р. С.  // Традиції та новації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (12–13 листопада 2021 р., м. Київ). – Київ: Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2021. –  С. 71–75.
 2. Романчук О. В. Післядипломна освіта фахівців фізичного виховання і спорту в Австрії / Романчук О. В., Данилевич М. В., Проценко У. С. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр. ]. – Київ, 2021. – Вип. 6К(135) 21. – С. 165–169. (Index Copernicus).
 3. Розвиток кінезітерапії у Франції (1970–2020) / М. В. Данилевич,О. В. Романчук, Р. С. Коваль, Н. О. Федчишин // Медична освіта. – 2021. – № 1(90). – С. 23–28.
 4. Improvement of special training of karatists for kumite competitions using Kata  / Kindzer Bohdan, Danylevych Myroslava, Ivanochko Viktoriia, Hrybovska Iryna  and others // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21(5), аrt 332. – Р. 2466–2472. (Scopus).
 5. The physical condition of deaf primary school-age children and how to correct it using physical education methods / Khrysyna Shavel, Iryna Hrybovska, Nataliya Stepanchenko, Maryan Pityn, Myroslava Danylevych, Yaroslav Kashuba, Ivan Marionda // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – 2021. – Vol. 13, is. 4. – P. 78–88. (Web of Science) DOI:https://doi.org/10.18662/rrem/13.4/486

2020:

 1. Данилевич М. Історичні аспекти розвитку ерготерапії у Франції / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Наталія Базиляк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. – 2020. – № 2(26) – С. 41–59.
 2. Данилевич М. В. Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту в Австрії / Данилевич М. В., Романчук О.В., Гуцуляк В. Р. // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.ї (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – С. 309–312.
 3. Приступа Є. Н. Австрійський досвід професійної підготовки педагогічних кадрів з фізичного виховання / Є. Н. Приступа, О.В. Романчук, М. В. Данилевич // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2020. – Вип. 70, т. 3. – С. 14–19.
 4. Романчук О. В. Нормативна база підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні / Романчук О. В., Данилевич М. В., Гуцуляк В. Р. // Молодий вчений. – 2020. – № 3.2(79.2). – С. 77–81. https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.2-18.
 5. Романчук О. В. Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту у педагогічних коледжах України / Романчук О. В., Данилевич М. В. // Репрезентація освітніх досягнень, мас-медіа та роль філології у сучасній системі наук : колект. моногр. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2020. – С. 2–10.
 6. Романчук О. В. Підготовка спеціалістів з фізичного виховання і спорту у закладах профільної середньої, професійної та фахової передвищої освіти України / Романчук О. В., Данилевич М. В., Гуцуляк В.Р. // Vzdelávanie a spoločnosť. – 2020. – S. 107–116.
 7. Зародження та становлення кінезітерапії у Франції (1847–1914 рр.) / Данилевич М. В., Романчук О. В., Коваль Р. С., Стефанишин М. В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2020. – № 2(50). – С. 13–19. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-02-13-19.
 8. Історичні аспекти розвитку ерготерапії у Франції / Данилевич М. В., Романчук О. В., Коваль Р. С., Базиляк Н. О. // Current issues of Social Studies and History of Medicine. – 2020. – № 2(26). – Р. 96–101. DOI: 10.24061/2411-6181.2.2020.186.
 9. Розвиток кінезітерапії у Франції (1914–1969 рр.) / Данилевич М. В., Романчук О. В., Коваль Р. С., Стифанишин М. В.// Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.] / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ, 2020. – Вип. 5(125). – С. 58–63.
 10. Становлення та розвиток системи професійної освіти фахівців з фізичного виховання в Україні / Романчук О. В., Данилевич М. В., Гуцуляк В. Р., Стефанишин М. В., Семаль Н. В. // Вісник Черкаського нац. ун-ту імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки.– 2020. – Вип. 2. – С. 183–190. DOI: 10.31651/2524-2660-2020-2-183-190.
 11. Aspects of psychomotor development of primary school children with hearing loss from the standpoint of  Bernstein’s theory of movement construction / N. I. Stepanchenko, I. B. Hrybovska, M.V. Danylevych, R. V. Hryboskyy // Pedagogy of Physical Culture and Sports (Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports). – 2020. – 24 (3). – P.151-156. (Web of Science).
 12. Features of formation the professional competence of future managers of physical culture and sports / Yevhen Prystupa, Svitlana Kryshtanovych, Myroslava Danylevych, Ihor Lapychak, Myroslav Kryshtanovych, Petro Sikorskyi, Zoryana Podolyak // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, іs.1, аrt 44. – P. 441–446. DOI: 10.7752/jpes.2020.s1064
 13. Improving the functional preparedness of volleyball players aged 18–22 using recovery measures / Alexander Vanyuk, Andriy Vindyk, Ievgeniia Zakharina, Iryna Hrybovska, Maryan Pityn, Myroslava Danylevych, Rostislav Hrybovskyy // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 3, art 281. – P. 2086–2093. DOI:10.7752/jpes.2020.s3281
 14. Neologisms of physical and rehabilitation medicine terminology in French [Les neologismes en français de la medecine physique et de readaptation] / Roman Pomirko, Rostyslav Koval, Olha Romanchuk, Myroslava Danylevych, Olesya Cherkhava // XLinguae. – 2020. – Vol. 13, іs. 1. – P. 151–156.
 15. Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities / Danylevych Myroslava, Zakharina Ievgenia, Hrybovska Iryna, Romanchuk Olha, Hutsylyak Victoria // Journal of physical education and sport. – 2020. – Vol. 20, is. 1. – P. 318–323.
 16. Приступа Є. Н. Досвід підготовки вчителів фізичної культури в Австрії / Є. Н. Приступа, М. В. Данилевич, О. В. Романчук // Науковий часопис НПУ ім.. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорту) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2020. – Вип. 8(128)20. – С. 155–159.
 17. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 22 „Охорона здоров`я”, спеціальність 227 „Фізична терапія та ерготерапія” / уклад. Ф. В. Музика, М. В. Данилевич, М. А. Мазепа, З. І. Коритко, О. А. Бас, Н. В. Жарська. – Львів, 2020. – 60 с.

2019:

 1. Данилевич М. В. Використання активних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту / Данилевич М.В., Романчук О. В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : [зб. наук. пр.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 1(44). – С. 47–52. (IndexCopernicus)
 2. Данилевич М. В. Ретроспективний аналіз підготовки фахівців з фізичного виховання у Львівському державному університеті фізичної культури/ Данилевич М. В., Романчук О. В. // Інноваційна педагогіка. – Одеса, 2019. – Вип.12, т. 1. – C. 204–209. (IndexCopernicus)
 3. Данилевич М. Подготовка будущих фитнес-тренеров в учреждениях высшего образования Украины / Данилевич Мирослава, Грибовская Ирина, Свистельник Ирина // Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice : мaterialele сonf. Stiinţifice internaţionale (6 decembrie 2019). – Chişinău : USEFS, 2019. – Ed. 5. – P. 56–59.
 4. Данилевич М. В. Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності з позицій сьогодення / Данилевич М. В., Романчук О. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 5(113)19. – С. 47–51. (ВАК, IndexCopernicus)
 5. Романчук О. В. Особливості підготовки бакалаврів з фізичного виховання у Львівському державному університеті фізичної культури (2013–2017 роки) / О.В. Романчук, М. В. Данилевич // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psycholodgy. – 2019. – Vol. 7(80), is. 198. – P. 36–39. ((IndexCopernicus)
 6. Романчук О.Теоретичні основи формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності / О. Романчук, М. Данилевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2019. − № 1(45). – С. 14–21. (ВАК, IndexCopernicus)
 7. Романчук О. В. Термінологія та понятійний апарат системи підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту / О. В. Романчук,М. В. Данилевич // Молодь і ринок. 2019. № 5 (172). – С. 50–56. (IndexCopernicus)
 8. Історичні аспекти розвитку фізичної та реабілітаційної медицини у Франції / М. В. Данилевич, О. В. Романчук, Р. С. Коваль, Н. О. Базиляк // Science and Education a New Dimension Humanities and Social Sciences. – 2019. – Vol. 7(32), is. 192. – P. 35–38. (IndexCopernicus)
 9. Monitoring the Effectiveness of Professional Training System Designed for Students in Physical Education and Sports / Myroslava Danylevych, Olha Matviyas, Olha Romanchuk, Volodymyr Kemin // Slavonic Pedagogical Studies Journal. – 2019. – Vol. 8, Is. 1. – P. 51–81.
 10. Traction Concept „Rehabilitation” in the French Medicine System/ M. Danylevych, R. Koval, B. Ivanytska, Y. Kazimova // World Science. – 2019. – Vol. 2, N5 (45). – P. 4–6.
 11. Аналіз способу життя студентів закладів вищої освіти мистецького спрямування / Лідія Щур, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Вікторія Іваночко // Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф. (6 грудня 2019). – Харків. – С. 34–36.
 12. Данилевич М. В. Критерії сформованості готовності майбутніх фахівців галузі фізичної культури до професійної діяльності / М. В.Данилевич, В. Р. Гуцуляк, О. В.Романчук // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 71–72.
 13. Исторические аспекти становления системы профессиональной подготовки специалистов по физическому воспитанию в Украине / Романчук Ольга, Данилевич Мирослава, Иваночко Виктория, Гуцуляк Виктория // Problemele acmeologice în domeniul culturii fizice : мaterialele сonf. stiinţifice internaţionale (6 decembrie 2019). – Chişinău : USEFS, 2019. – Ed. 5. – P. 114–118.
 14. Оздоровчо-рекреаційні технології : навч. посіб. / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Уляна Шевців. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 220 с. ISBN 978-617-7336-46-3.
 15. Романчук О. В. Особливості підготовки бакалаврів фізичного виховання в межах спеціальності 014 Середня освіта «Фізична культура» у Львівському державному університеті фізичної культури / О. В. Романчук, М. В. Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. праць]. – Київ, 2019. – Вип. 6( 114) 19. – С. 74–78. (IndexCopernicus).
 16. Понятійно-категоріальний апарат освітянського складника підготовки фахівців фізичного виховання і спорту / Ольга Романчук, Мирослава Данилевич, Уляна Проценко, Маркіян Стефанишин //Спортивна наука України. – 2019. – № 2(90). – С. 106–114.
 17. Оздоровчий фітнес у фізичному вихованні студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи / Станіслав Куніковський, Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Ростислав Грибовський // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 2(34). – C. 84–92.

2018:

 1. Данилевич М. В. Досвід підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в країнах Європи / М. В. Данилевич, О. В. Романчук // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : papers of the 3rd International Scientific Conference (November 23, 2018, Stuttgart, Germany). – Stuttgart, 2018. – P. 165–172.
 2. Данилевич М. В. Мотиваційно-ціннісний компонент готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності / М.В. Данилевич, О.В. Романчук // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. ( 30–31 березня 2018 р). – Дніпро, 2018. – Ч. 2. – С. 237–239.
 3. Данилевич М. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності: теоретико-методичний аспект : монографія / Мирослава Данилевич. – Львів : Піраміда, 2018. – 460 с. – ISBN 978-966-441-547-4.
 4. Данилевич М. В. Ретроспективний аналіз навчальних планів підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту на теренах України / М.В. Данилевич, О.В. Романчук, В. М. Стефанишин // Science Reviewed. – 2018. – Vol. 6. – P. 36–41. (IndexCopernicus)
 5. Данилевич М. Характеристика принципів сучасної системи підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту до майбутньої професійної діяльності / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук, Марія Пазичук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 305–308.
 6. Приступа Є. Н. Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи у сфері фізичної рекреації / Приступа Євген Никодимович, Данилевич Мирослава Василівна // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка, соціальна робота : [зб. наук. пр.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 1(42). – С. 359–363.
 7. Комп’ютерна програма „ДПМ”: моніторинг рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності : а. с. № 79484 / Данилевич Мирослава Василівна, Приступа Євгеній Никодимович, Мельник Євгеній Ігорович. – Заявл. 01.06.18.
 8. Danylevych M. Historical Aspects of Professıonal Activity of Future Specialists in Physical Education and Sports for Recreational and Health-Promoting Activity / Danylevych M., Romanchuk O., Hutsulyak V. // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of  6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 307.
 9. Danylevych M. Historical Review of Future Specialists’ in Physical Education and Sports Professional Training for Recreational and Health-Related Activities / Myroslava Danylevych, Olha Romanchuk, Victoriia Hutsuliak // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values  : proceedings book  6th  International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Ankara, 2018. – P. 575–583.
 10. Данилевич М. Компаративний аналіз підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Литві / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 7(101)18. – С. 35–38.
 11. Данилевич М. В. Теоретичні і методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності : автореф. дис. …. д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М. В. Данилевич. – Київ, 2018. – 42 с.
 12. Danylevych M. Structure of Readiness of Future Physical Education and Sport Specialists to Recreational and Remedial Activity / M. Danylevych // Using Sports, Culture and Social Studies as Means to Rediscover Lost Values : abstract book 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Ankara, 2018. – P. 301.
 13. Данилевич М. Критерії сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доп. V Міжнар. наук.-метод. конф. (12–13 квітня 2018 р., м. Суми). – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 105–108.

2017:

 1. Данилевич М. В. Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / М.В. Данилевич // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 3К(84). – С. 146–149.
 2. Данилевич М. В. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / М.В. Данилевич // Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ, 2017. – Вип. 2. – С. 207–212.
 3. Данилевич М. В. Реалізація компетентнісного підходу у процесі підготовки фізкультурних фахівців до рекреаційно-оздоровчої діяльності / М.В. Данилевич // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – С. 51–52.
 4. Данилевич М. Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в контексті парадигмальних змін у вищій фізкультурній освіті / Мирослава Данилевич, Галина Іванова // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнар. конгресу.( 18–21 травня 2017 року, м. Одеса). – Одеса, 2017 – С. 524–525.
 5. Приступа Є. Н. Особливості професійної підготовки фітнес-тренерів в умовах сучасної парадигми вищої школи / Є. Н. Приступа, М. В. Данилевич, І. Б. Грибовська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 9(91). – С. 96–99.
 6. Данилевич М. Досвід підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту у ВНЗ Німеччини / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук // Science and Life: Proceedings of Articles the International Scientific Conference. Czech Repablic, Karlovy Vary – Ukraine, Kiev, 2017. – P. 90–95.
 7. Данилевич М. Окремі аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Республіці Польща / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукр. наук. конф. (24–25 листопада 2017 року, м. Дніпро). – Дніпро, 2017. – С. 240–242.
 8. Ефективність функціонування фітнес-центрів / Вікторія Іваночко, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Олена Мороз, Ростислав Грибовський // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2017. – Вип. 25/26. – С. 137–142.
 9. Danylevych M. Modern Look at Training of Prospective Specialists in Physical Education and Sport to Recreational and Health-Related Activities / M. Danylevych, G. Ivanova, P. Slobozhaninov // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2017. – № 2(66). – С. 50–58.
 10. Pedagogical Conditions of Innovative Educational Technologies Introduction into the Professional Training of Future Specialists in the Field of Physical Education and Sport / Myroslava Danylevych, Olha Romanchuk, Irina Hribovska, Viktoriya Ivanochko // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17 (3), аrt 171. – P. 1113–1119. doi:10.7752/jpes.2017.03171 (Scopus).

2016:

 1. 1. Данилевич М. Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до роботи в сфері фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2016. – С. 354 – 356.
 2. 2. Данилевич М. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої роботи / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 9(79)16. – С. 33 – 36.
 3. 3. Данилевич М.Про використання інноваційних форм та методів навчання у процесі професійної підготовці майбутніх фахівців для сфери фізичної рекреації / Мирослава Данилевич // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-метод. конференції – Суми, 2016. – С. 14 – 15.
 4. 4. Данилевич М. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної рекреації у вищих навчальних закладах України / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 К 1 (70) 16. – С. 356 – 359.
 5. 5. Danylevych M. Practice-Focused Tactics In The Professional Training Of Physical Recreation Specialists / Myroslava Danylevych, Irina Hrybovska // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту і туризму : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2016. – С. 208–209.
 6. 6. Improvement features of the Ukrainian physical education system / Protsenko Ulyana, Pantiuk Tetiana, Romanchuk Olha, Danylevych Myroslava // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 1. – P. 113 – 117. (Scopus)
 7. 2015:
 8. Данилевич М. В. Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская, В. В. Иваночко // The unity of science. – 2015. – Vol. 1. – P. 64 – 67.
 9. Данилевич М. Шляхи модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 4(59)15. – С. 22 – 25.
 10. Данилевич М.Про підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності/ Мирослава Данилевич // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Суми, 2015. – С. 226 – 227.
 11. Данилевич М. Про реформування вищої фізкультурної освіти майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту у сфері рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. заоч. конф. – Маріуполь, 2015. – С. 174 – 175.
 12. Данилевич М. Теоретичні основи формування професійної готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 К1(56)15. – С. 119 – 122.
 13. Данилевич М. Дисципліна «Фізична рекреація» як складова підготовки  майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали ювілейної ХХ Міжнар. наук.-метод. конф. – Одеса, 2015. – Ч. 2.– С. 92–93.
 14. Данилевич М. В. Окремі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт / Гол. ред. Носко М. О. – Чернігів, 2015. – Вип. 129, т. 2. – С. 133–137.
 15. Hribovska I. Features of Conducting Health-Related Aerobics Classes with Students That Have Deviations in Health / Irina Hribovska, Viktoriya Ivanochko, Myroslava Danylevych // Oxford Journal of Scientific Research. – 2015. – Vol. 4, N 1(9). – P. 520 – 526.
 16. Organizational conditions of healthy lifestyle promotion for arts students / Hribovska Iryna, Danylevych Myroslava, Ivanochko Viktoria, Shchur Lydia // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 2. – P. 218 – 224.

2014:

 1. Данилевич М. В. Дисциплина «Оздоровительная физическая культура» как составляющая подготовки будущих специалистов физического воспитания и спорта к рекреационно-оздоровительной деятельности / Данилевич М. В. // Science of future : International scientific-practical conference of pedagogues and psychologists. – Geneva, 2014. – P. 122 – 125.
 2. Данилевич М. В. Компетентностный подход как основа высшего физкультурного образования будущих специалистов физического воспитания и спорта / Данилевич М. В. // The Unity of Science. – 2014. – P. 21 – 25.
 3. Данилевич М. Аксіологічний та культурологічний підходи у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2014. – Вип. 3К (44) 14. – С. 190 – 194.
 4. Данилевич М. Компетентісний підхід у підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Актуальні проблеми вищої професійної освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2014. – С. 53 – 54.
 5. Данилевич М. В. Ключові поняття професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної рекреації / Данилевич В. М. // The Generation of Scientific Ideas : International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists. –Vol. 1. – Geneva, 2014. – P. 52 – 57.
 6. Данилевич М. Оздоровча аеробіка як засіб фізичної рекреації / Мирослава Данилевич, Олег Бубела, Марія Чопик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. – Львів, 2014. – С. 193 – 195.
 7. Данилевич М. В. Особистісно орієнтований підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 39(92). – С. 133 – 137.
 8. Базиляк Н. Термінологія та понятійний апарат фізичної рекреації / Наталія Базиляк, Мирослава Данилевич, Ольга Романчук // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Фізичне виховання і спорт – Луцьк, 2014. − Вип. 16. – С. 17 – 21.
 9. Бубела О. Розвиток швидкісно-силових якостей у бігунів на короткі дистанції з використанням засобів фітнесу / Олег Бубела, Мирослава Данилевич, Чугай Денис // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики і хореографії : зб. наук. матеріалів. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 95.
 10. Ярошик М. Показники розвитку швидкісно-силових якостей дітей старшого дошкільного віку з різними типами темпераменту /Марта Ярошик, Мирослава Данилевич //Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи.– Львів, 2014.– Вип. 18, т. 2– С. 201 – 204.
 11. Концепция подготовки магистров специальности «Фитнес и рекреация» во Львовском государственном университете физической культуры / Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ирина Грибовская, Любовь Чеховская // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul culturii fizice”. – Кишинёв, 2014. – С. 299 – 302.
 12. Зміст підготовки магістрів зі спеціальності “Фітнес і рекреація /Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська, Любов Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт.– 2014.– № 1.– С. 62 – 69.
 13. Базиляк Н. Термінологія та понятійний апарат фізичної рекреації / Базиляк Н., Данилевич М., Романчук О. // Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Вип. 16. – С. 33 – 37.

2013:

 1. Данилевич М.Методологічні підходи для визначення практико-орієнтованої тактики професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2013. – С. 108 – 110.
 2. Данилевич М. Понятійний апарат професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Мирослава Данилевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. праць]. – Київ, 2013. – Вип. 4 (29). – С. 307–312.
 3. Бубела О. Ю. Вплив занять оздоровчою аеробікою на показники фізичної підготовленості дівчат 13–14 років / Бубела О., Данилевич М., Нагірна О. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів / упоряд. І. Є. Руда, В.Ю. Сосіна, І. Б. Рокета. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 7 – 12.
 4. Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” з напряму підготовки 6.010203 „Здоров’я людини” : галузевий стандарт вищ. освіти України із галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” / розроб. : Дутчак М. В., Благій О.Л., Василенко М. М., Вовканич А. С., Данилевич М. В., Жданова О. М. [та ін.]. – Офіц. вид. – [Введ. вперше ; чинний від 28.05.2013 № 618]. – Київ : М-во освіти і науки України, 2013. – 60 с.

2012:

 1. Жданова О. Роль центрів “Спорт для всіх” у залученні населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Наталія Тхір, Мирослава Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2012. – С. 233 – 238.
 2. Ярошик М. Вплив фізичного стану студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту України на якість їхніх знань / Марта Ярошик, Мирослава Данилевич, Галина Маланчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 216 – 220.
 3. Оптимізація діяльності фахівців щодо залучення населення до систематичних фізкультурно-оздоровчих занять / Ольга Жданова, Любов Чеховська, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 2. – С. 81 – 87.

2011:

 1. Зміст співпраціЇ центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич [та ін.] // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 181 – 185.
 2. Особливості діяльності центрів „Спорт для всіх” різних адміністративних територій / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Ірина Грибовська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 170 – 175.

2010:

 1. Данилевич М. Оцінка рівня фізичного здоров’я жінок, які займаються фізкультурно-оздоровчою діяльністю / Мирослава Данилевич, Юлія Ісаєва // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С. 220 − 223.
 2. Данилевич М. Характеристика загальної фізичної працездатності підлітків, що займаються в секції оздоровчого бігу / Мирослава Данилевич, Марія Чопик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С. 138 – 143.
 3. Ярошик М. Технологічні інновації у підготовці студентів ВНЗ сфери фізичного виховання і спорту до педагогічної практики / Ярошик М. Я., Данилевич М. В. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 191 – 197.
 4. Жданова О. Основи проведення рекреаційно-оздоровчих занять / О. Жданова, І. Грибовська, М. Данилевич // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Приступа Є.Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 2, розд. 2. – С. 154 − 211.
 5. Жданова О. Аналіз обсягів співпраці центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» / Ольга Жданова, Мирослава Данилевич, Любов Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт – Львів, 2010. – № 2. – С. 71–77.

2009:

 1. Данилевич М. Кінематична структура техніки ударного руху „пістоль” у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Ірина Хмельницька, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 85 – 90.

2008:

 1. Данилевич М. Ефективність навчального процесу бакалаврів фізичного виховання згідно з вимогами Болонської декларації / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик// Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 4. – С. 78 – 81.
 2. Данилевич М. Моніторинг успішності майбутніх бакалаврів фізичного виховання / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 311 – 314.
 3. Данилевич М. Організація навчального процесу бакалаврів фізичного виховання в контексті євроінтеграції / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2008. – Вип. 12, т. 4. – С. 65 – 70.
 4. Данилевич М. Оцінювання організації та проведення занять з теорії і методики фізичного виховання у ЛДУФК згідно з кредитно-модульною системою / Мирослава Данилевич, Марта Ярошик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 1. – С. 159 – 162.
 5. Данилевич М. Модельні часові характеристики стрибкових ударних рухів у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 221 – 224.
 6. Данилевич М. Модельні часові характеристики ударного руху „щупак” у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 106 – 110.
 7. Данилевич М. Фазова структура ударного руху „розніжка” у бойовому гопаку / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2008. – С. 90 – 94.
 8. Данилевич М. В. Использование современных информационных технологий при разработке туристических маршрутов / М. В. Данилевич, А. О. Кухтий, А. П. Голод // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза : проблемы и перспективы (научно-педагогическая школа М. Е. Кобринского) : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Ч. 2 : Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – Минск, 2008. – С. 153 – 156.

2007:

 1. Данилевич М. В. Проблеми залучення жінок до занять різними видами гімнастики та їх оздоровчий ефект / М. В. Данилевич, О. Ю. Бубела // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Вид. 8. – Львів, 2007. – С. 13 – 16.
 2. Данилевич М. В. Особливості навчання студентів у вузах фізкультурного профілю у контексті Болонських перетворень / М.В. Данилевич, М. Я. Ярошик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2007. − № 5. – С. 10 – 12.
 3. Данилевич М. Характеристика фізичного здоров’я учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, В. Бережанський, М. Чопик // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2007. – С. 207 – 210.
 4. Ярошик М. Я. Аналіз успішності студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою організації навчання / М. Я. Ярошик, М.В. Данилевич // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали ІV Регіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДФА, 2007. – С. 99 – 100.
 5. Ярошик М. Я. Особенности обучения студентов Львовского государственного университета физической культуры в контексте болонских преобразований / М. Я. Ярошик, М. В. Данилевич // Современный олимпийский спорт и спорт для всех : тез. докл. ХI Междунар. конгр. – Минск, 2007. – Ч. 3. – С. 230 – 233.
 6. Ярошик М. Я. Успішність студентів, що навчаються за кредитно-модульною системою організації навчання / М. Я. Ярошик, М.В. Данилевич // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали IV Регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2007. – С. 99 – 100.
 7. Данилевич М. Характеристика фізичного здоров’я учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, В. Бережанський, М. Чопик // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2007. – С. 207–210.

2006:

 1. Данилевич М. Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки / М. Данилевич,І. Веретко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2006. – Вип. 8. – С. 78 – 80.
 2. Данилевич М. Вплив занять бойовим гопаком та рівень фізичного здоров’я на розумову працездатність хлопчиків 12−13 років [Електронний ресурс] / М. Данилевич,А.Гачкевич // Спортивна наука України. – 2006. − № 5. – С. 12 – 18. – Режим доступу : http: www.nbuv.gov.ua.
 3. Данилевич М. Зміни рівня фізичного здоров′я та фізичної підготовленості хлопчиків під впливом занять бойовим гопаком / Мирослава Данилевич,АндрійГачкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 125 – 130.
 4. Данилевич М. Оцінка фізичного здоров’я та розумової працездатності хлопчиків середнього шкільного віку / Мирослава Данилевич,Андрій Гачкевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр.наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 89 – 91.
 5. Данилевич М. Розумові здібності хлопчиків 12−13 років, які займаються бойовим гопаком / М. Данилевич,А. Гачкевич // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. − № 2. – С. 75 – 77.
 6. Данилевич М. Вплив занять веслуванням на фізичну підготовленість школярів 11-13 років / М. Данилевич,Х. Хранюк  // Актуальні проблеми юнацького спорту : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2006. – С. 48 – 50.
 7. Данилевич М. Мотиви дітей 10–13 років до занять веслуванням / М. Данилевич, Х. Хранюк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 93 – 94.
 8. Данилевич М. Адаптація студентів Львівського державного інституту фізичної культури до кредитно-модульної системи навчання / Мирослава Данилевич,Марта Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 392 – 397.
 9. Данилевич М. Ставлення студентів Львівського державного інституту фізичної культури до кредитно-модульної системи навчання / Мирослава Данилевич,Марта Ярошик // Інноваційний зміст фізичного виховання в умовах реформування ВНЗ України ІІІ–IV рівня акредитації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2006. – С. 7 – 11.
 10. Данилевич М.Готовність випускників спеціалізацій „Рекреаційно-оздоровча діяльність” та „Спортивно-оздоровчий туризм” до проведення туристської роботи / Мирослава Данилевич,ІринаГрибовська, ЛюбовЧеховська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 3. – С. 161 – 166.
 11. Данилевич М. Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на фізичний стан жінок / М. Данилевич, І. Грибовська, І.Веретко // Сучасні проблеми розвитку теорії і методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Львів, 2006. – Вип. 7. – С. 44 – 48.
 12. Грибовська І.Ставлення учнівської молоді міста Львова до шкідливих звичок / І. Грибовська,М.Данилевич, Я. Пшик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2006. – С. 44 – 46.
 13. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод. рек. для викладачів і студентів ЛДІФК / уклад. О. Ю. Бубела,Ф.В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В.І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В.О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А.І. Сениця, А. М. Окопний. – Львів, 2006. – 56 с.

2005:

 1. Данилевич М. Досвід організації спортивно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку в центральній школі бойового гопака / М. Данилевич, А. Гачкевич // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 32 – 34.
 2. Данилевич М. Зміни рівня фізичного здоров’я хлопчиків під впливом занять бойовим гопаком / М. Данилевич, А. Гачкевич // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2005. – С. 81 – 82.
 3. Данилевич М. В. Вплив занять спортивними іграми на рівень фізичного здоров’я хлопчиків 11–12 років / М. В. Данилевич, І.Б. Грибовська // Буковинський науковий спортивний вісник. – Чернівці, 2005. – Вип. 2. – С. 13 – 16.
 4. Данилевич М. В.Характеристика рівня фізичного здоров’я хлопчиків 11–12 років / М. В. Данилевич, О. В. Гусєва // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської та учнівської молоді Львівщини : зб. наук. пр. – Львів : ЛДФА, 2005. – С. 88 – 89.
 5. Данилевич М. Чинники залучення жінок до занять шейпінгом / М. Данилевич, В. Завійська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 308 – 312.
 6. Данилевич М. Характеристика фізичного розвитку студентів першого курсу вищого технічного навчального закладу / М. Данилевич, І. Салук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 147 – 150.
 7. Данилевич М. В.Функціональні порушення у жінок з мастектомією у післяопераційний період / М. В. Данилевич, З. Є. Табака // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2005. − № 18. – С. 21 – 25.
 8. Данилевич М. В.Характеристика функціонального стану жінок, які займаються різними видами аеробіки / М. В. Данилевич, І.Б. Грибовська, І. А. Веретко // Слобожанський науково-спортивний вісник : [зб. наук. пр.]. – Харків, 2005. – Вип. 8. – С. 78 – 80.
 9. Данилевич М. Оздоровчий вплив веслування на байдарках и каное на організм дитини / М. Данилевич, Н. Івасик,Х. Хранюк // Актуальні проблеми юнацького спорту : зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2005. – С. 172 – 174.

2004:

 1. Данилевич М. Об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО в Польщі як чинник її туристичної привабливості / М. Данилевич, В. Амелін // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 64 – 65.
 2. Данилевич М. Розумова працездатність хлопчиків середнього шкільного віку / М. Данилевич, О. Артимович // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 103 – 104.
 3. Данилевич М. Досвід організації літніх дитячих оздоровчих таборів для дітей Центральною школою бойового гопака / Мирослава Данилевич, Андрій Гачкевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 89 – 90.
 4. Данилевич М. В.Мотиви, що спонукають жінок до занять різними видами фізкультурно-оздоровчих занять / М. В. Данилевич, І.Б. Грибовська// Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 22.
 5. Данилевич М.Аналіз рівня фізичного здоров’я учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич, М.Чопик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 100 – 102.
 6. Данилевич М.Роль оздоровчого бігу у підвищенні фізичної підготовленості учнів 11–12 років / М. Данилевич, М.Чопик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 91 – 93.
 7. Амелін В. Б. Значення краєзнавчо-туристичної діяльності на етапі початкової підготовки спортсменів / В. Б. Амелін, М. В. Данилевич // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ. конф. – Львів, 2004. – С. 6 – 7.

2003:

 1. Данилевич М. В. Влияние занятий аеробикой, шейпингом и степ-аеробикой на организм женщин / М. В. Данилевич, И. Б. Грибовская // Стимуляция здоровья: факторы, механизмы и оздоровительные стратегиит : материалы ІІ Междунар. науч. конф. – Radom, 2003. – С. 310 – 314.
 2. Данилевич М. В. Вплив занять різними видами оздоровчої гімнастики на організм жінок / М. В. Данилевич, І. Б.Грибовська, В. О. Іваночко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2003. − № 17. – С. 81 – 85.
 3. Данилевич М.В. Значення краєзнавчо-туристичної діяльності на етапі початкової підготовки спортсменів / М. В. Данилевич, В.Б. Амелін // Здоровий спосіб життя : матеріали ІII Міжрегіон. наук.- практ. конф. – Славута, 2003. – С. 6 – 7.
 4. Данилевич М. Характеристика соматичного здоров’я школярів / М. Данилевич,М.Чопик // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. – Суми, 2003. – С. 6 – 8.
 5. Грибовська І. Б. Методика організації рівня здоров’я учнів на уроках валеології / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 43 – 59.
 6. Грибовська І. Б. Оздоровча програма з фізичного виховання для вчителів фізичної культури / І. Б. Грибовська, М. В. Данилевич // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 4 – 14.
 7. Жданова О. М. Оздоровча програма для батьків з фізичного виховання у сім’ї / О. М. Жданова, М. В. Данилевич// Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Львів, 2003. – С. 14 – 32.
 8. Підготовка магістра за напрямом „Фізичне виховання і спорт” (0112) / за заг. ред. Б. А. Виноградського ; уклад. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О. Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, М.В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М. Линець, А. С. Вовканич, В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник. – Львів : ЛДІФК, 2003. – 49 с.
 9. Туризм як напрям спеціалізованої підготовки кадрів у вищих фізкультурних закладах освіти / О. М. Жданова, М. В. Данилевич, Л. Я. Чеховська, І. Б. Грибовська, А. О.Кухтій // Інформатизація рекреаційної та туристичної діяльності: перспективи культурного та економічного розвитку : праці ІІ Міжнар. конгр. – Трускавець, 2003. – С. 162 – 165.

2002:

 1. Данилевич М.Вплив занять шейпінгом на організм жінок першого періоду зрілого віку / М. Данилевич, М. Гук // Здоровий спосіб життя : матеріали ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 19 – 20.
 2. Данилевич М. Ефективність занять шейпінгом у вирішенні проблеми удосконалення фігури жінок / М. Данилевич, М. Гук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 91 – 92.
 3. Данилевич М. Рухова активність учнів середнього шкільного віку / М. Данилевич,М.Сівак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 63 – 64.
 4. Данилевич М. Динаміка фізичної працездатності школярів під впливом занять оздоровчим бігом / М. Данилевич,М. Чопик // Здоровий спосіб життя : матеріали ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2002. – С. 21 – 22.

2001:

 1. Данилевич М. В. Виникнення і розвиток рекреації в країнах світу / Данилевич М. В., Лазурко В. М. // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : зб. наук. ст. міжнар. наук. конф. – Дрогобич, 2001. – С. 184 – 188.
 2. Жданова О. Н. Кадровое обеспечение рекреационно-оздоровительной сферы / О. Н. Жданова, М. В. Данилевич,И. Б. Грибовская // Проблемы профессионального образования по физической культуре и спорту : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 2001. – С. 18–20.
 3. Жданова О. М. Підготовка кадрів для рекреаційно-туристичної сфери / О. М. Жданова, М. В. Данилевич, І. Б.Грибовська // Кінезіологія в системі культури : матеріали конф. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 8 – 9.

2000:

 1. Данилевич М. В. Рухова активність та здоров’я школярів / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 2000. – С. 69.
 2. Грибовська І. Б. Проблеми фізичного виховання дітей у сім’ї / І.Б. Грибовська, М. В. Данилевич, А. Проць // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 2000. – С. 58.

1999:

 1. Данилевич М. В. Вплив співпраці сім’ї та школи на ефективність фізичного виховання учнів середнього шкільного віку / М.В. Данилевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. асп. галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 1999. – Вип. 3. – С. 161 – 165.
 2. Данилевич М. В. Зміни у показниках фізичного стану підлітків під впливом заходів співпраці сім’ї та школи / М. В. Данилевич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХХПІ, 1999. − № 5. – С. 19 – 22.
 3. Данилевич М. В. Співпраця сім’ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 ,,Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / Данилевич Мирослава Василівна ; Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 17 с.
 4. Данилевич М. В. Аналіз факторів, що впливають на фізкультурну активність учнів середнього шкільного віку / М. В. Данилевич,І. Б. Грибовська // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1999. – С. 40 – 41.
 5. Данилевич М. В. Пути повышения эффективности процесса физического воспитания учащихся общеобразовательных школ / М.В. Данилевич, И. Б.Грибовская // Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в звеньях системы образования : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Калининград, 1999.
 6. Грибовська І. Формування мотиваційних потреб в учнівської молоді до систематичних занять фізичними вправами / І. Грибовська, М. Данилевич// Роль фізичної культури і спорту в гармонійному вихованні студентської та учнівської молоді : матеріали наук. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 18 – 19.

1998:

 1. Данилевич М. В. Рухова активність і здоров’я школярів / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 1998. – С. 34 – 36.
 2. Данилевич М. В. Співпраця сім’ї та школи – важливий фактор фізичного виховання / М. В. Данилевич // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДІФК, 1998. – С. 29 – 31.

1997:

 1. Данилевич М. В.Взаємодія сім’ї та школи в процесі фізичного виховання учнів / М. В. Данилевич // Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, спорту для інвалідів та валеології в навчальних закладах України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 1997. – С. 111 – 112.
 2. Данилевич М. В. Здоровье детей – забота семьи и школы / М.В. Данилевич // Совершенствование форм и методов физического воспитания учащихся общеобразовательных школ : материалы науч.-практ. конф. – Витебск, 1997.
 3. Данилевич М. В. Сотрудничество семьи и школы в процессе физического воспитания / М. В. Данилевич // Проблемы физического воспитания и спорта в современных условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Калилинград, 1997.
 4. Данилевич М. В. Фактори впливу на фізичну активність школярів / М. В. Данилевич // Вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1997.
 5. Данилевич М. В. Вплив різноманітних факторів на рівень фізичної культури учнів середнього шкільного віку / Данилевич М. В., Гедз М.М. // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. ст. – Харків, 1997. – С. 87 –88.

1996:

 1. Данилевич М. В. Ставлення батьків та дітей до фізкультурних занять (за матеріалами опитування) / М. В. Данилевич // Фізкультурна освіта: шляхи і напрямки розвитку в сучасних умовах : зб. наук. пр. – Кіровоград, 1996. – С. 73 – 75.

1995:

 1. Осінчук В. Г. Анкета „Вплив фізичної культури і спорту на виховання дітей” / Осінчук В. Г., Тюріна Т. Г., Данилевич М. В. – Львів, 1995. – 8 с.
 2. Осінчук В. Г. Анкета „Фізична культура і я” (для дітей молодшого шкільного віку) / В. Г. Осінчук, Є. Н. Приступа, М. В. Данилевич. – Львів, 1995. – 4 с.

1994:

 1. Данилевич М. В. Показники фізичної підготовленості хлопчиків середнього шкільного віку / М. В. Данилевич // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп. – Одеса, 1994. – С. 31 – 32.
 2. Данилевич М. Проблеми формування національної системи фізичного виховання в загальноосвітніх школах України / Мирослава Данилевич // Спорт і національне відродження : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 120-літтю від дня народження проф. Івана Боберського. – Львів, 1994. – Ч. 1. – С. 184–186.
 3. 3. Соломонко О. В. Оцінка та динаміка показників фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл м. Львова / О.В. Соломонко, М. В. Данилевич // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Вінниця, 1994. – С. 185 – 186.
 4. Соломонко О. В. Показники фізичного розвитку підлітків 10–15 років м. Львова / О. В. Соломонко, М. В. Данилевич // Фізична культура як фактор зміцнення здоров’я дітей і молоді в сучасних умовах : тези доп. – Одеса, 1994. – С. 97–98.
 5. Соломонко О. В. Проблеми програмного забезпечення фізичного виховання в загальноосвітніх школах України / О. В. Соломонко, М.В. Данилевич // Підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні : матеріали І Респуб. конф. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – С. 106 – 107.

1992:

 1. Данилевич М. В. Українські національні ігри : метод. поради з питань організаційної роботи в таборах відпочинку Львівщини / М. В. Данилевич. – Львів, 1992. – С. 39–43.

[згорнути]
ДЕМІЧКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ

2023:

 1. Демічковський А. Особливості застосування електронно-технічних систем у стрілецькому спорті / Андрій Демічковський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19-23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 53–56.
 2. Демічковський А. Уточнення критеріїв контролю електронно-технічних систем у підготовленості стрільців / Андрій Демічковський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 1. – С. 13–14.
 3. Перепелиця М. Технологія лавашу з використанням вівсяного борошна, шпинату та насіння чіа / Перепелиця Мирослава, Демічковський Андрій // Гостинність і туризм майбутнього : наукові та практичні горизонти : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2023. – С. 104–106.
  https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u173/zbirnik_tez_dopovidey_0.pdf

2022:

 1. Виноградський Б. Теорія і методика спортивної стрільби з пістолета : навч. посіб. / Богдан Виноградський, Андрій Демічковський. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 172 с. ISBN 978-617-7336-88-3
 2. Допоміжні методичні засоби удосконалення підготовки стрільців на довгі дистанції / Богдан Виноградський, Андрій Демічковський, Олексій Шило, Володимир Савран // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 1. – С. 11–12.
 3. Побудова регресійних залежностей із використанням ортогональних перетворень та теорії моментів / Ярослав П’янило, Олег Худолій, Андрій Власов, Андрій Демічковський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф. (11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 22–26.
 4. Lopatiev А. Formation of motor skills in athletes in bullet shooting at the initial stage of training / Anatolii Lopatiev, Andrii Demichkovskyi // Journal of Learning Theory and Methodology. – 2022. – Vol. 3, N 2. – Р. 79–84. DOI: 10.17309/jltm.2022.2.05

2021:

 1. Виноградський Б. Теорія і методика спортивної стрільби з гвинтівки : навч. посіб. / Богдан Виноградський, Андрій Демічковський. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 168 с.
 2. Завидівська О. Аналіз впливу пандемії COVID‑19 на зайнятість населення / Ольга Завидівська, Наталія Завидівська, Іван Гуль // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 261–263.

2020:

 1. Лопатьєв А. Обробка інформації стосовно стрілецьких видів спорту / Лопатьєв А., Демічковський А., Власов А. // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 183–187.
 2. П’янило Я. Ортогональні перетворення і моменти в обробленні цифрової інформації / П’янило Я., Петрус М., Демічковський А. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: наук. зб. – Львів, 2020. – Вип. 30. – С. 71–84.
 3. Processing of Digital Information on the Basis of Orthogonal and Biorthogonal Polynomials / Y. Pyanylo, V. Sobko, H. Pyanylo, M. Petrus, A. Demichkovsky // Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC) : 6th International Conference. – Kyiv, 2020. – Р. 114–117.
 4. Виноградський Б. Особливості проведення чемпіонатів світу серед студентів зі стрільби кульової / Богдан Виноградський, Андрій Демічковський, Василь Ткачек // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 11–12.

2019:

 1. Організація готельного господарства : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Орислава Коркуна, Володимир Холявка, Андрій Демічковський, Олег Боратинський, Оксана Кулик, Оля Піхур. – Львів : Добра справа, 2019. – 224 с.
 2. Товарознавство : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / О. Коркуна, А. Демічковський, О. Цільник, О. Бордун, О. Піхур. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2019. – 200 с.

2018:

 1. Коркуна О. І. Маркетинговий менеджмент підприємств готельного господарства в умовах становлення інформаційного суспільства / О. І. Коркуна, А. П. Демічковський, О. Я. Цільник // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р.). – Луцьк, 2018. – С. 211–213.

2017:

 1. Демічковський А. Проблема тактичної підготовки в багаторічній підготовці спортсменів із кульової стрільби / Андрій Демічковський // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 54–58. (ВАК, Index Copernicus)
 2. Лопатьєв А. О. Функціонування системи «Стрілець – зброя – мішень» з врахуванням інергоінформаційної та гравітаційної взаємодії / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Демічковський А. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 1. – С. 48–52.
 3. Лопатьєв А. О. Особливості моделювання біомеханічних та біологічних систем / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Демічковський А. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 2. – С. 79–85.
 4. Лопатьєв А. Основні визначення і положення системного підходу, математичного моделювання та інформаційних технологій спортивної науки / Анатолій Лопатьєв, Мар’ян Пітин, Андрій Демічковський // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 3. – С. 117–125.
 5. Лопатьєв А. О. Енергоінформаційні та гравітаційні взаємодії у функціонуванні системи «Стрілець – зброя – мішень» / Лопатьєв А. О., Власов А. П., Демічковський А. П. // Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали ХIІ електронної наукової конференції (28 квітня 2017 року, м. Харків). – Харків, 2017. – С. 26–33.
 6. Фази обстрілу в стрілецьких видах спорту / Андрій Демічковський, Ростислав Грибовський, Василь Ткачек, Адріан Торський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2017. – С. 17–21.

2016:

 1. Лопатьєв А. Основи теорії систем у спортивній науці / Анатолій Лопатьєв, Андрій Демічковський, Мар’ян Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 46.
 2. Варіанти класифікації факторів збурення в кульовій стрільбі / Анатолій Лопатьєв, Богдан Виноградський, Андрій Демічковський, Сергій Смільнянин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 8689.
 3. Функціонування біотехнічної системи в спорті / Анатолій Лопатьєв, Андрій Власов, Андрій Демічковський, Василь Ткачек // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 6 9.
 4. Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів / Власов А., Демічковський А., Іващенко О., Лопатьєв А., Пітин М., П’янило Я., Худолій О. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. – Львів, 2016. – Вип. 23. – С. 17−28. (ВАК)

2015:

 1. Демічковський А. Еволюція правил змагань зі стрільби кульової з гвинтівки / Андрій Демічковський, Анатолій Лопатьєв, Мар’ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 41 – 44.
 2. Демічковський А. Проблеми тактичної підготовки / Андрій Демічковський, Анатолій Лопатьєв, Мар’ян Пітин // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 10(65)15. – С. 45 – 48.
 3. Аналіз фаз пострілу під час виконання стрілецьких вправ / Антонов С. В., Демічковський А. П., Лопатьєв А. О., Ткачек В. В. // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали ХІ Міжнар. наук. конф. – Харків, 2015. – С. 39 – 43.

[згорнути]
ДІДИК НАТАЛІЯ БОРИСІВНА

2020:

 1. Дідик Н. Підвищення хореографічної майстерності учнів середнього шкільного віку в самодіяльних танцювальних колективах засобами класичної хореографії / Дідик Н. // Кінезіологія танцю : колект. моногр. / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : Сполом, 2020. – С. 180–189.

[згорнути]
ДІДУХ ГАЛИНА ВОЛОДИМІРІВНА

2021:

 1. Вплив реабілітаційних заходів на стан фізичного та розумового розвитку підлітків із особливими освітніми проблемами / Коритко З. І., Дідух І. М., Сидорко О. Ю., Гавронська А. А. // Фізична культура, спорт і здоров’я : стан, проблеми та перспективи : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2021. – С. 127–129.

2011:

 1. Дідух Г. Визначення рівня соціально-побутових навичок у осіб з пошкодженням хребта і спинного мозку / Г. Дідух, О. Федорович // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 3. – С. 37–41.

2009:

 1. Дідух Г. В. Реабілітаційне обстеження осіб похилого віку після перелому проксимального відділу стегна / Дідух Г. В. // Фізична реабілітація – здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів, 2009. – С. 30−35.

2007:

 1. Дідух Г. В. Фізична реабілітація осіб похилого віку після перелому проксимального кінця стегнової кістки : метод. посіб. / Г. В. Дідух. – Львів : ПП Сорока Т. Б., 2007. – 92 с.
 2. Дідух Г. Програма фізичної реабілітації для жінок похилого віку після перелому проксимального кінця стегнової кістки / Галина Дідух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. Анотації, зміст та допоміжні індекси. – Львів, 2007. – Вип. 11, т. 2. – С. 82–83.

2005:

 1. Дідух Г. Методика лікувальної фізичної культури для жінок похилого віку після оперованого перелому шийки стегнової кістки за аналізом літературних джерел / Галина Дідух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2005. – Вип. 9, т. 2. – С. 24–28.

[згорнути]
ДУДЮК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ

2023:

 1. Дудюк С. Екологічний туризм на заповідних територіях / Святослав Дудюк, Володимир Дудюк // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 126–128.
 2. Дудюк В. С. Еколого-економічні актуалітети управління лісогосподарським підприємством / Дудюк В. С., Дудюк С. В., Гобела О. В. // Економіка та суспільство. – 2023. – № 49. – С. 1–7. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-27
 3. Дудюк В. Управління екологічними проєктами / Володимир Дудюк, Андрій Головко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 116–118.
 4. Дудюк С. Традиції та перспективи використання деревних соків / Святослав Дудюк, Володимир Дудюк, Андрій Кухтій // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 281–283.
 5. Холявка В. Прогнозування рекордів снайпінгу на основі регресійного аналізу / Володимир Холявка, Володимир Онишкевич, Володимир Дудюк // Моделювання  та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVIІІ Міжнар.  наук. конф.(19–23 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 17–20.

2021:

 1. Дудюк В. С. Реформування системи управління лісовим господарством України: проблеми та перспективи / Дудюк В. С. // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, приуроч. 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (12 травня 2021 р.). – Львів : ЛДУВС, 2021. – С. 59–63.
 2. Семенова Д. С. Фінансово-економічна безпека лісогосподарських підприємств України / Семенова Д. С., Дудюк В. С. // Соціально-економічний розвиток і безпека України: стан та перспективи : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених (25 березня 2021 р.) / за заг. ред. В.С. Бліхара. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2021. – С. 209–211.
 3. Забезпечення еколого-економічної безпеки у посткризовий період / В. В. Гобела, В. С. Дудюк, В. М. Гобела // Науковий вісник НЛТУ України. – 2021. – Т. 31, № 5. – С. 79–83. https://doi.org/10.36930/40310512
 4. Hobela V. Modern Greening Trends in the Spiritual Sphere of Society [Electronic resource] / Hobela V., Dudiuk V., Leskiv H. //  23rd FAI International Conference on Emerging Trends & Adaptation of Spirituality in Management, Artificial Intelligence, Education, Health, Tourism, Science & Technology. – URL: https://www.faipublications.com/vol-5i-2021
 5. Economic and legal measures for ensuring the economy greening in post-pandemic period / Hobela V., Blikhar M., Syrovackyi V., Maraieva U., Dudiuk V. // Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10(44). – P. 252–260. https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.24. https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2019.12.61.1.1

2020:

 1. Hobela V. Economic and security tools for intensifying greening in global crises [Electronic resource] /  Hobela V., Leskiv H., Dudiuk V.  // Global Challenges and Threats to National Economies Nowadays. India, Ukraine, Brazil & Greater Mekong Subregion International Conference. – P. 11–13. – URL: https://www.faterindia.org/iubgms 2020

2019:

 1. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи на тему «Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проєкту» : для студентів-магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 073 „Менеджмент” ОПП „Менеджмент організацій і адміністрування” / розроб. В. С. Дудюк – Львів : РВВ НЛТУ України, 2019. – 25 с.

2018:

 1. Семенова Д. С. Особливості фінансування та оподаткування лісового господарства /  Семенова Д. С., Дудюк В. С. // Матеріали 70-ої наук.-техн. конф. студ., асп. та слухачів  Малої лісової академії НЛТУ України. – Львів : Видавництво НЛТУ України, 2018. – C. 315.
 2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент» / розроб.: Ю. В. Муравйов, А. А. Головко, В. С. Дудюк – Львів : РВВ НЛТУ України, 2018. – 30 с.
 3. Pelyukh O. Ecologazation of forest resource use: a case study in SE “Skole Forestry” (Ukraine) / Pelyukh O., Dudiuk V.  // Current Challenges of Local and Regional Development : International Conference. – Poznan, 2018. – Р. 73.

2017:

 1. Гобела В. В. Формування критеріїв економічного стимулювання екологічної безпеки / Гобела В. В., Дудюк В. С., Леськів Г. З. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. –2017. – № 2. – С. 43–51.
 2. Програма виробничої і переддипломної практик та методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”, спеціалізацій „Менеджмент організацій і адміністрування” та „Менеджмент туризму” освітнього ступеня – бакалавр / розроб.: Синякевич І. М., Сенько Є. І., Головко А. А., Динька П. К., Дідик Я. М., Дудюк В. С., Дячишин О. В., Ковалишин В. Р., Малик Л. О., Муравйов Ю. В., Польовський А. М. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2017 – 78 с.
 3. Програма виробничої і переддипломної практик та методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”, спеціалізації „Менеджмент організацій і адміністрування” освітнього ступеня / розроб.: Муравйов Ю. В., Динька П. К., Головко А. А., Дудюк В. С. – Львів : НЛТУ України, 2017. – 37 с.

[згорнути]
ДУЛІБСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

2023:

 1. Дулібський А. В. Особливості організації спортивного відбору та селекції до клубних і національних збірних команд Франції з футболу / Дулібський А. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 8(168). – С. 56–61.  (фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Дулібський А. Cпортивний відбір і селекція футболістів у Данії / Дулібський Андрій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 10(170). – С. 77–83. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.10(170).17 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. 3улібський А. В. Cпортивний відбір, селекція та ігрова орієнтація футболістів у Нідерландах / Дулібський А. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 9(169). – С. 50–56. DOI10.31392/NPU-nc.series15.2023.9(169).10 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Дулібський А. В. Спортивний відбір, селекція та ігрова орієнтація футболістів у республіці Польща / Дулібський А. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 11(171). – С. 62–67. DOI 10.31392/UDU-nc.series15.2023.11(171).13 (фах. вид., IndexCopernicus)
 5. Спортивний відбір та селекція до клубних і національних збір них команд Німеччини у чотирирічних цикла х підготовки до змагань / Дулібський А. В., Когут Ю. В., Мартиняк Ю. Б., Строкун М. Я. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 7(167). – С. 78–83. (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Дулібський А. Molecular and genetic determinants of speed qualities of football players / Андрій Дулібський // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 1. – С. 13–14.
 2. Дулібський А. В. Моделі тактико-стратегічної діяльності центрального атакувального півзахисника в сучасних наступальних стратегіях гри команд з футболу / Андрій В. Дулібський, Богдан Виноградський, Андрій А. Дулібський // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 40–45.

2021:

 1. Дулібський А. В. Компетенції тренера-вчителя у процесі спортивного відбору та селекції у футболі / Дулібський А. В., Касіч Н. П., Бінецький Д. О. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 9(140). – С. 49–53. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.9(140).12(IndexCopernicus).
 2. Дулібський А. В. Організація спортивного відбору в системі дитячо-юнацького і професійного футболу Англії / Дулібський А. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 6(137). – С. 60–65. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.6(137).14(IndexCopernicus).
 3. Дулібський А. В. Спортивний відбір, селекція та ігрова орієнтація футболістів у Бельгії / Дулібський А. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 7(138). – С. 50–57. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.7(138).10 (IndexCopernicus).
 4. Дулібський А. В. Тактико-стратегічна спрямованість спортивного відбору атакувальних флангових захисників-латералів у футболі / Дулібський А. В., Дулібський А. А., Огірко І. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 8(139). – С. 47–57. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.8(139).08 (IndexCopernicus).
 5. Dulibskyy A. Identification of the genetic and physiological markers related to injury resistance of football players / Dulibskyy Andriy, Vovkanych Lyubomyr, Prystupa Yevhen //  Proceedings Book of 5th International Eurasian Conference on Sport Education, 9–11 July. – Lviv, 2021. – P. 40–41.
 6. General endurance of first-year university students in the context of Covid-19 pandemics / Ihor Zanevskyy, Kostiantyn Labartkava, Romana Sirenko, Ivan Rybchych, Andriy Dulibskyy, Oleh Martyniv, Vasyl Zakhidnyy // Cypriot Journal of Educational Science. – 2021. – Vol. 16(5). – P. 2872–2878. (Scopus).

2020:

 1. Дулібський А. Особливості спортивного відбору на етапі початкової підготовки і спеціалізованого навчання грі в футбол / Дулібський Андрій // Фізична культура спорт та здоров’я нації : зб. наук пр. Вінницьк. держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – Вип 9, № 28. – С. 168–177.
 2. Дулібський А. В. Спортивний відбір у футболі як раціональна система педагогічного пошуку обдарованих людей у галузі спорту / Дулібський А. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2020. – Вип. 8(128). – С. 54–60. (IndexCopernicus)

2019:

 1. Пітин М. Представництво професійних футбольних клубів у змаганнях Ліги Європи УЄФА / Пітин М., Хіменес Х., Дулібський А. // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – Вип. 31. – С. 117–124.
 2. Регламентація змагань з футболу серед команд «Прем’єр-ліги» України з футболу упродовж 2012–2018 рр / Хіменес Х., Пітин М., Дулібський А., Гнатчук Я. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2019. – №1. – С. 78–85.

2018:

 1. Мультикультуралізм футболу та сучасна генетика спорту [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Юрій Борецький, Володимир Трач, Євген Приступа // Спортивна наука України. – 2018. – № 4(86). – С. 25–36. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/777

2017:

 1. Дулібський А. Структурно-змістові компоненти змагальної діяльності центрального (опорного) півзахисника в сучасному європейському футболі [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Тарас Завійський, Богдан Виноградський // Спортивна наука України. – 2017. – № 3(79). – С. 10–19.(ВАК)
 2. Тактико-стратегічні аспекти змагальної діяльності центрального захисника в сучасних оборонних стратегіях гри [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Андрій Маркович, Богдан Виноградський, Олег Колобич, Олександр Огерчук, Ярослав Грисьо // Спортивна наука України. – 2017. – № 5(81). – С. 22–33. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/645/623

2016:

 1. Колобич О. Напрямки удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів [Електронний ресурс] / Олег Колобич, Богдан Хоркавий, Андрій Дулібський // Спортивна наука України. – 2016. – № 2(72). – С. 15–23. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/411/395 (ВАК)
 2. Ефективність виконання стандартних положень у футболі [Електронний ресурс] / Богдан Виноградський, Андрій Дулібський, Богдан Хоркавий, Олег Колобич // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 9–14. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/421/405
 3. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, А. Дулібський [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.
 4. Вплив проявів швидкісних якостей футболістів на ефективність виконання стандартних положень [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Богдан Виноградський, Богдан Хоркавий, Олег Колобич // Спортивна наука України. – 2016. – № 5(75). – С. 28–39. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/451
 5. Дулібський А. Структурно-змістові компоненти змагальної діяльності центрального (опорного) півзахисника в сучасному європейському футболі [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський, Тарас Завійський, Богдан Виноградський // Спортивна наука України. – 2016. – № 5(75). – С. 10–19. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/606/586.

2015:

 1. Дулібський А. Спортивний відбір у системі багаторічної спеціалізованої освіти футболістів [Електронний ресурс] / Андрій Дулібський // Спортивна наука України. – 2015. – № 4(68). – С. 28 – 35. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/340/329
 2. Дулібський А. Чемпіонат світу з футболу 2014 року: кадрово-аналітичний аспект / Андрій Дулібський, Ярослав Грисьо // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 70 – 75.
 3. 3. Дулібський А. Чемпіонат світу з футболу 2014 року: аналітико-цифровий аспект / Андрій Дулібський, Олег Колобич, Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С.76 – 81.
 4. Dulibskyy A. Zastosowanie siły i koordynacji piłkarzy nożnych / A. Dulibskij, B. Chorkawyj / Wspólczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : materiały konferencyjne – VI Simpozjum. – Wrocław, 2015. – S. 29 – 30.

2007:

 1. Нагорняк О. Особливості навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації для тренерських кадрів Федерації футболу України / О. Нагорняк, А. Дулібський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 5. – С. 232 – 236.

2005:

 1. Вихров К. Л. Разминка футболистов : метод. пособие / К. Л. Вихров, А. В. Дулибский. – К. : Комби ЛТД, 2005. – 192 с.
 2. Ріпак І. Урок фізичної культури з елементами футболу як ефективний засіб підвищення рухової активності та зміцнення здоров’я учнівської молоді / Ігор Ріпак, Андрій Дулібський // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. / упоряд. О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, Є. Н. Приступа, І. Р. Боднар. – Л. : Укр. технології, 2005. – С. 274 – 278.

2004:

 1. Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу : метод. посіб. / А. В. Дулібський. – К., 2004. – 132 с.

2003:

 1. Дулібський А. Карло Мікльош і Олександр Скоцень – видатні постаті українського спорту / Дулібський А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. –Х. : ХДАДМ, 2003. – № 15. – С. 68 – 74.
 2. Дулібський А. Модель сучасного футболіста / Андрій Дулібський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип.7, т. 3. – С. 276 – 279.
 3. Дулібський А. Методологічні аспекти спортивного відбору в футболі / Андрій Дулібський, Алла Ященко // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – Вип. 3. – С. 81 – 88.
 4. Спортивний відбір у футболі : наук.-метод. посіб. / А. В. Дулібський, А. Г. Ященко, В. В. Ніколаєнко. – К. : ФФУ, 2003. – 135 с.

2001:

 1. Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт” / Дулібський Андрій Васильович ; НУФВСУ. – К., 2001. – 19 с.
 2. Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу : метод. посіб. – К. : [б. в.], 2001. – 130 с.
 3. Дулібський А. В. Побудова моделей міжігрових циклів з урахуванням особливостей змагальної діяльності юних футболістів / А. В. Дулібський // Практикум з футболу : матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 77 – 82.
 4. Дулібський А. В. Тенденції розвитку сучасного футболу / А. В. Дулібський // Практикум з футболу : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 5 – 7.
 5. Дулібський А. В. Техніко-тактична підготовка юних футболістів : метод. посіб. / А. В. Дулібський, Й. Г. Фалес. – К. : [б. в.], 2001. – 61 с.

2000:

 1. Дулібський А. В. Ефективність методів моделювання у підготовці юнацьких команд з футболу / А. В. Дулібський // Актуальні питання підготовки футболістів : практикум з футболу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 83 – 89.
 2. Дулібський А. В. Модельні характеристики техніко-тактичної діяльності юних футболістів / А. В. Дулібський // Актуальні питання підготовки футболістів : практикум з футболу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 89 – 94.
 3. Дулібський А. В. Застосування різноманітних моделей у процесі підготовки юнацьких команд з футболу / А. В. Дулібський, В. Й. Безуб′як // Актуальні питання підготовки футболістів : практикум з футболу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 76 – 83.
 4. Гусін В. А. Варіативність вибору моделей гри та оцінки техніко-тактичної майстерності футболістів високої кваліфікації / В. Л. Гусін, А. В. Дулібський // Актуальні питання підготовки футболістів : практикум з футболу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 36 – 39.
 5. Фалес Й. Г. Структурний аналіз процесу підготовки юних футболістів у підготовчому та змагальному періодах / Й. Г. Фалес, А. В. Дулібський // Актуальні питання підготовки футболістів : практикум з футболу : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 94 – 99.

1999:

 1. Дулібський А. В. Застосування методів моделювання у процесі підготовки юнацьких команд з футболу / А. В. Дулібський // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ермакова. – Х. : ХХПИ, 1999. – № 10. – С. 31 – 35.
 2. Дулібський А. В. Модельні характеристики юних футболістів 14-16 років учнів училища фізичної культури / А. В. Дулібський // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – С. 963 – 965.
 3. Дулібський А. В. Розробка та експериментальне обгрунтування моделей міжігрових циклів з урахуванням особливостей змагальної діяльності юних футболістів / Дулібський А. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХХПІ, 1999. – № 16. – С. 3 – 8.
 4. Дулібський А. В. До питання про взаємозв’язок варіативності вибору моделей гри та оцінки техніко-тактичної майстерності футболістів високої кваліфікації / А. В. Дулібський, А. Л. Гусін // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – С. 965 – 969.
 5. Фалес Й. Г. Моделювання як ефективний метод підготовки команд з футболу / Й. Г. Фалес, А. В. Дулібський // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1999. – С. 37 – 38.

1998:

 1. Дулібський А. Проблеми української футбольної термінології / Андрій Дулібський // Проблеми української термінології : матеріали V Міжнар. наук. конф. – Л., 1998. – № 335. – С. 353 – 354.
 2. Ігри та ігрові вправи техніко-тактичного характеру в підготовці футболістів : метод. рек. / Й. Г. Фалес, О. Ф. Огерчук, О. В. Колобич, А. В. Дулібський. – Л. : [б. в.], 1998. – 112 с.
 3. Техніко-тактична підготовка футболістів : навч. посіб. / Й. Г. Фалес, О. Ф. Огерчук, О. В. Колобич, А. В. Дулібський. – Л. : ВМС, 1998. – 112 с.

1997:

 1. Дулібський А. В. Аналіз тактичних новинок на останніх чемпіонатах світу з футболу / А. В. Дулібський // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 29 − 31.
 2. Фалес Й. Г. Математика і футбол : точки взаємоперетину / Й. Г. Фалес, А. В. Дулібський // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 107.
 3. Фалес Й. Г. Математична модель практичних взаємодій футболістів у зв’язках / Й. Г. Фалес, А. В. Дулібський, І. В. Огірко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 27 − 28.
 4. Фалес Й. Г. Сучасні проблеми розвитку футболу з огляду на досвід чемпіонатів світу 1978 (Аргентина), 1982 (Іспанія), 1986 (Мексика), 1990 (Італія), 1994 (США) / Й. Г. Фалес, О. Ф. Огерчук, А. В. Дулібський // Футбольний клуб „Україна”-90 років : тези конф., присвяч. 90-річчю ФК „Україна”. – Л., 1997. – С. 18 – 20.

[згорнути]
ДУНЕЦЬ-ЛЕСЬКО АНТОНІНА ВАСИЛІВНА

2023:

 1. Вплив різних обсягів фізичних навантажень на показники центральної гемодинаміки студентів-фізіотерапевтів / Бергтраум Д. І., Вовканич Л. С., Свищ Я. С., Дух Т. І., Дунець-Лесько А. В. // Фізичне виховання та спорт. – 2023. – № 3. – С. 69–77. DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-3-10(фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Основи формування військово -прикладних навичок військовслужбовців засобами спортивного орієнтування / Одеров А. М., Бабич М. О., Дунець-Лесько А. В., Шлямар І. Л., Панькевич Я. А., Небожук О. Р., Губа А. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 8(168). – С. 109–112. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.8(168).21 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Vovkanych L. The influence of extra-curricular physical exercises on the level of physical working capacity and aerobic capacities of physiotherapy students / Vovkanych L., Svyshch Y., Dunets-Lesko A. // Current issues of science, prospects and challenges : collection of the scientific papers “SCIENTIA” with proceedings of  V International Scientific and Theoretical Conference. – Sydney, 2023. – P. 238–240.
 4. Загальна фізична підготовка курсантів інституту морально-психологічного забезпечення НАСВ / С. Романчук, О. Лесько, М. Шпалов, А. Дунець-Лесько // Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти : зб. тез доп. учасників наук.-практ. семінару (17 лист. 2023 р.) / за заг. ред. О. А. Чичкан. – Львів, 2023. – С. 111–112.

2022:

 1. Кінематичні характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним різної кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2022. – № 2. – С. 14–20.
 2. Легка атлетика : навч. посіб. / Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В., Дух Т. І., Павлось О. О., Конестяпін В. Г., Чорненька Г. В., Прокопенко В. І., Західний В. Р., Когут Ю.В., Строкун М. Я. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 304 с.
 3. Особливості підготовки спортсменів у поштовху гир за довгим циклом на етапі спеціалізованої базової підготовки / Пронтенко К. В., Андрейчук В. Я., Лесько О. М., Романів І. В., Пилипчак І. В., Воробйов Д. М., Бобко Ю. Б., Дунець-Лесько А. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 4(149). – С. 93–97. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.4(149).21 (IndexCopernicus)
 4. Часові характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним високої кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – Т. 22, № 2. – С. 288–295. DOI: 10.17309/tmfv.2022.2.21 (Scopus)

2021:

 1. Combat army system – as a means of increasing andimproving the physical fitness of servicemen of the Armed Forces / Antonina Dunets-Lesko and others // Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2021. – Вип. 22. – С. 5–10.

2020:

 1. Priority Indicators of Sports Activity of Jumps in Water at the Stage of Advanced Sports Training / Serhii Romanchuk, Artur Oderov, Volodymyr Klymovych, Andrii Arabskyi, Orest Lesko, Serhii Fedak, Antonina Dunets-Lesko, Yurii Bobko, Oleh Olkhovyі, Tetiana Liudovyk // Sport Mont. – 2020. – Vol. 2. – P. 73–78.(Scopus)

2019:

 1. Вовканич Л. С. Зміни гемодинаміки спортсменів під впливом анаеробних фізичних навантажень різної тривалості / Л. С. Вовканич, А. В. Дунець-Лесько // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2019. – Vol. 88(4). – С. 38–44. (ВАК України, категорія «Б»).
 2. Вовканич Л.С. Морфофізіологічні показники функціональної підготовленості каратистів / Любомир Вовканич, Ігор Богдан, Антоніна Дунець-Лесько // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. – № 1(33) . – С. 26–37. (ВАК України, категорія «Б»).
 3. Дунець-Лесько А. В. Засоби покращення техніки бігу бар’єристів на 110 м на етапі спеціалізованої базової підготовки / Дунець-Лесько А. В., Чорненька Г.В.,  Шикунець А. О. // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні : матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Поліграфіст, 2019. – С. 118–122.

2018:

 1. Арабський А. Динаміка фізичної підготовленості юних стрибунів у воду різної статі віком 9–13 років / Андрій Арабський, Орест Лесько, Антоніна Дунець-Лесько // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 травня 2018 року, м. Львів). – Львів, 2018. – С. 61–64.
 2. Фізична активність та мотиваційна спрямованість студентської молоді до занять фізичним вихованням / Тетяна Дух, Іванна Боднар, Антоніна Дунець-Лесько, Ольга Павлось, Вячеслав Лемешко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 3(77). – 2018. – С. 67–77. (Crossref, IndexCopernicusMasterList, СiteFactor, GoogleScholar та CEJSH)
 3. Lemeshko V. Informative Indicators of Speed-and-Power Preparedness Among Qualified Women-Long Jumpers / Vjacheslav Lemeshko, Antonina Dunets-Lesko // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р.377.
 4. Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters’ training / Yaroslav Svyshch, Maria Sybil, Olha Pavlos, Tetiana Dukh, Antonina Dunets-Lesko, Valerii Melnyk, Rostyslav Pervachuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 2. – P. 885–888. (Scopus)
 5. Vovkanych L. Improvement of the Fitness Level of Karate Athletes / Lyubomyr Vovkanych, Antonina Dunets-Lesko, Ihor Bogdan // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 298.

2016:

 1. Афонін В. Дослідження моделі фізичного розвитку курсантів / В’ячеслав Афонін, Іван Пилипчак, Антоніна Дунець-Лесько // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 31–33.
 2. Дух Т. Порівняльний аналіз основних показників технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації [Електронний ресурс] / Тетяна Дух, В’ячеслав Лемешко, Антоніна Дунець-Лесько // Спортивна наука України. – 2016. – № 2. – С. 37–41. – Режим доступу http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/414/398 (ВАК)
 3. Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.
 4. Efficiency of professionally applied physical preparation program and its influence on the psychophysiological function level of students studying “microand nanoelectronics” / Tetiana Liudovyk, Larysa Kozibroda, Serhii Romanchuk, Antonina Dunets, Orest Lesko // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 927–931. (Scopus)
 5. Romanchuk S. The comparison of endurance level (cooper test) of national army academy cadets and students who study at the departments of reserve officer training / Romanchuk Serhiy, Lesko Orest, Dunets-Lesko Antonina // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Р. Сіренко. – Львів, 2016. – С. 55–56.

2015:

 1. Удосконалення фізичної та технічної підготовки стрибунок у довжину / Лемешко Вячеслав, Конестяпін Володимир, Дунець-Лесько Антоніна, Дух Тетяна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 1. – С. 110 – 114.
 2. Динаміка функціонального стану дихальної системи  кваліфікованих бігунів на середні дистанції в піврічному макроциклі підготовки / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець-Лесько, Марія Гудак, Уляна Шевців // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 3. – С. 209 – 212.
 3. Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину [Електронний ресурс] / Володимир Конестяпін, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Антоніна Дунець Лесько // Спортивна наука Укаріїни. – 2015. – № 1(65). – С. 41 – 44. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/288/281
 4. Особливості сенсомоторних реакцій спортсменів різних спортивних спеціалізацій / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець-Лесько, Андрій Пенчук, Павло Качмар // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2015. – № 2(20). – С. 17 – 26.

2014:

 1. Вовканич Л. С. Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів / Л. С. Вовканич, А. В. Дунець-Лесько, Я. С. Свищ // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 3. – С. 22 – 25.
 2. Лемешко В. Кінематичні та динамічні параметри технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації / В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Антоніна Дунець-Лесько // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 116 – 121.
 3. Оцінювання функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів / Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 404 – 409. 2013:
 4. Мотивація факторів відношення студентів до фізичного виховання і спорту // Райтер Р., Лесько О., Халявко Ю., Дунець-Лесько А. [Текст] // Актуальні проблеми організації фізичного виховання студентської молоді Львівщини : матеріали VIІ регіональної наук.-практ. конф. – Л., 2013. – С. 84 – 85.

2012:

 1. Вовканич Л. Факторний аналіз структури спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Л. Вовканич, А. Дунець-Лесько // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. — Х., 2012. – С. 42 – 44.
 2. Вовканич Л. С. Факторний аналіз структури спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Вовканич Л. С., Дунець-Лесько А. В. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – С. 36 – 40.
 3. Cпеціальна працездатність спортсменів-каратистів та її вдосконалення шляхом модифікації тренувальних навантажень / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан, Мар’ян Островський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 75 – 79.

2011:

 1. Дунець-Лесько А. Аеробні та анаеробні можливості і рівень спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 80 – 86.
 2. Дунець-Лесько А. В. Характеристика тренувальних навантажень спортсменів-каратистів / А. В. Дунець-Лесько, Л. С. Вовканич, І. О. Богдан // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86. – С. 75 – 78.
 3. Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів (версія WKF) / Дунець-Лесько А., Вовканич Л., Богдан І., Вишневецький С. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали ІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 341 – 343.
 4. Показники варіабельності серцевого ритму спортсменів швидкісно-силових видів спорту / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Антоніна Дунець-Лесько, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 65 – 70.
 5. Дунець-Лесько А. Аеробні та анаеробні можливості і рівень спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 80 – 86.
 6. Дунець-Лесько А. В. Характеристика тренувальних навантажень спортсменів-каратистів / А. В. Дунець-Лесько, Л. С. Вовканич, І. О. Богдан // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2011. – Вип. 86. – С. 75 – 78.
 7. Спеціальна працездатність спортсменів-каратистів (версія WKF) / Дунець-Лесько А., Вовканич Л., Богдан І., Вишневецький С. // Психолого-педагогічні та медико-біологічні питання організації занять у фізичному вихованні та спорті : матеріали ІІ Міжнар. електрон. наук.-практ. конф. – О., 2011. – С. 341 – 343.
 8. Показники варіабельності серцевого ритму спортсменів швидкісно-силових видів спорту / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Антоніна Дунець-Лесько, Софія Маєвська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 3. – С. 65 – 70.

2010:

 1. Дунець-Лесько А. Зміни варіабельності серцевого ритму кваліфікованих спортсменів-каратистів під впливом 30-ти секундного тесту Уінгейта / Антоніна Дунець-Лесько // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 256 – 259.
 2. Дунець-Лесько А. В. Показники дихальної системи у кваліфікованих спортсменів-каратистів / Дунець-Лесько А. В., Вовканич Л. С. // Фізіологічний журнал : матеріали XVIII З’їзду Укр. фізіол. т-ва з міжнар. участю. – 2010. – № 2, т. 56. – С. 257.
 3. Дунець-Лесько А. Вплив велоергометричних навантажень на показники сенсомоторних реакцій та серцевий ритм кваліфікованих спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Ігор Богдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 3. – С. 72 – 77.
 4. Загура Ф. Вплив занять за системою пілатеса на фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку / Ф. Загура, А. Дунець-Лесько, М. Ріпак // Спортивна наука України. – 2010. – № 2. – С. 74 – 83. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua
 5. Влияние анаэробной нагрузки на сенсомоторные показатели квалифицированных спортсменов-каратистов / Дунец-Лесько А. В., Вовканич Л. С., Богдан И. О., Яремчук Ю. Я., Вишневецкий С .М. // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : сб. ст. VI Междунар. науч. конф. – Белгород ; Красноярск ; Киев ; Харьков, 2010. – Ч. I. – С. 41 – 43.
 6. Розвиток силових якостей кваліфікованих ватерполістів / Островський М. В., Чаплінський М. М., Полегойко М. Б., Максимова Н. В., Дунець-Лесько А. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 3. – С. 56 – 62.

2009:

 1. Дунець-Лесько А. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 67 – 70.

2008:

 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу „Анатомія людини” для студентів факультету спорту, факультету фізичного виховання та факультету здоров′я людини і туризму / М. Я. Гриньків, Ф. В. Музика, А. В. Малицький, С. М. Маєвська, А. В. Дунець. – Л. : Сполом, 2008. – 74 с.
 2. Порівняльний аналіз показників варіаційної пульсометрії та біоенергетичного статусу у кваліфікованих спортсменів-каратистів / Любомир Вовканич, Антоніна Дунець, Мирослава Гриньків, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 3. – С. 47 – 50.

[згорнути]
ДУПНАК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

2009:

 1. Дупнак І. Технологія початкового навчання фехтуванню на шаблях за системою завдань з використаннм регламентованих конфліктних взаємодій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 91 – 97.

2008:

 1. Дупнак І. Використвння системи завдань та регламентованих конфліктних взаємодій при початковому навчанні фехтуванню на шаблях // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 116 – 119.

[згорнути]
ДУХ ТЕТЯНА ІГОРІВНА

2023:

 1. Дух Т. Інтерактивні методи навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Фізична культура і спорт” / Тетяна Дух, Мар’яна Кіщак, Ярослав Свищ // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2023. – Вип. 41. – С. 18–24. doi: 10.15330/fcult.41.18-24
 2. Швець В. Оцінювання важливості фізичних якостей у військовій фізичній підготовці військовослужбовців / Швець В., Дух Т., Павлова Ю. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 10(170). – С. 157–161. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.10(170).33 (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Вплив різних обсягів фізичних навантажень на показники центральної гемодинаміки студентів-фізіотерапевтів / Бергтраум Д. І., Вовканич Л. С., Свищ Я. С., Дух Т. І., Дунець-Лесько А. В. // Фізичне виховання та спорт. – 2023. – № 3. – С. 69–77. DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-3-10(фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Дух Т. І. Фізичний розвиток та фізична підготовленість учнів середнього шкільного віку загальноосвітніх шкіл м. Львова / Дух Т. І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 1(35). – С. 337–343. (IndexCopernicus)
 2. Аналіз динаміки фізичної підготовленості вступників до закладів вищої військової освіти різних років вступу / Анохін Є., Одеров А., Кузнецов М., Петрук М., Дух Т., Барашевський С., Музика Н. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. – № 2(58). – С. 43–51.
 3. Кінематичні характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним різної кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2022. – № 2. – С. 14–20.
 4. Легка атлетика : навч. посіб. / Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В., Дух Т. І., Павлось О. О., Конестяпін В. Г., Чорненька Г. В., Прокопенко В. І., Західний В. Р., Когут Ю.В., Строкун М. Я. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 304 с.
 5. Удосконалення спеціальних якостей військовослужбовців засобами фізичного виховання / Одеров А., Романчук С., Людовик Т., Фіщук І., Свищ Я., Пилипчак І., Дух Т., Лашта В. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – 2022. – Вип. 6. – С. 135–141. (IndexCopernicus)
 6. Факторна структура професійно важливих психофізичних якостей особового складу Національної гвардії України / Андрес А.,  Крижановський В., Павлова Ю., Дух Т. // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2022. – № 2. – С. 3–12. (IndexCopernicus)
 7. Часові характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним високої кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – Т. 22, № 2. – С. 288–295. DOI: 10.17309/tmfv.2022.2.21 (Scopus)
 8. Comparative analysis of the motivation of the military academy students in different years of study towards their own physical improvement / Anohin Yevhen, Romanchuk Serhiy, Tychyna Iryna, Lesko Orest, Dukh Tetiana, Shymar Ihor, Lototsky Ihor // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, is. 8. – Р. 1854–858. (Scopus)
 9. Свищ Я. Функціональні показники кваліфікованих бігунів на короткі дистанції на спеціально-підготовчому етапі річного макроциклу / Свищ Ярослав, Дух Тетяна  // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 6(40). – С. 213–219. DOI: 26693/jmbs07.06.213(фах. вид., IndexCopernicus)
 10. Об’єктивні та суб’єктивні параметри фізичного та психологічного «я», які пов’язані зі здоров’ям та фізичною активністю студентської молоді / Наталія Наливайко, Лілія Левків, Тетяна Дух, Юлія Павлова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Житомир, 2022. – Вип. 14 (33) . – С. 149–159. 

2021:

 1. Дух Т. І. Спрямованість засобів тренування легкоатлетів-спринтерів попередньої базової  підготовки / Дух Тетяна Ігорівна, Савчин Софія Євгенівна // Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (May 7, 2021, Israel). – Tel Aviv : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – Р. 130–131.
 2. Сучасний стан організації фізичної підготовки курсантів закладів вищої освіти органів внутрішніх справ / Ю. О. Павлова, А. С. Андрес, Т. І. Дух, В. О. Крижановський, В. Л. Швець // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 3(133). – С. 95–101. (Index Copernicus)
 3. Dukh Т. Monitoring of physical preparedness of Ukrainian students / Tetiana Duk, Ivanna Bodnar // Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of  scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International  Scientific and Theoretical Conference (March 26, 2021.USA). – Chicago : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 3. – Р. 77–80.

2020:

 1. Дух Т. Ставлення учнів середнього-шкільного віку до занять фізичною культурою / Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.(20 жовтня 2020 року). – Переяслав, 2020. – Вип. 64. – С. 232–237.
 2. Дух Т. Особливості фізичної підготовленості студентів в закладі вищої освіти з роками навчання / Т. Дух, С. Пелех // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020 : тези доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 грудня 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 376–378.
 3. Дух Т. І. Кінематичні характеристики технічної підготовленості кваліфікованих стрибунок у довжину / Т. І. Дух, В. Г. Конестяпін, А. В. Дунець-Лесько // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2020. – № 2. – С. 126–129.

2019:

 1. Effects of mutual learning in physical education to improve health indicators of Ukrainian students / Bodnar I., Pavlova I., Dukh T., Wąsik J., Mosler D., Svyshch Y. //  Physical education of students. – 2019. – № 23(5). – P. 229–235.
 2. Perspectives of using athletics means for improving the level of physical health of students / Tetiana Dukh, Ivanna Bodnar, Iuliia Pavlova, Yaroslav Svysch, Olha Pavlos // Society. Integration. Education : proceedings of the International Scientific Conference. – 2019. – Vol. 4. – P. 123–133.
 3. Dukh T. Functional change in health indicators of students of higher education institutions in the context of mutual training / Dukh T., Svyshch Y. – Riga : Baltija Publishing, 2019. – Р. 3–6. (Web of Science).

2018:

 1. Дух Т. Теоретико-методична підготовленість студентів з навчальної дисципліни «фізичне виховання» / Тетяна Дух, Олег Романчишин // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2018. – № 2. – С. 37–41. (ВАК, IndexCopernicus)
 2. Результати експериментальної перевірки програми з використанням засобів проекту «Дитяча легка атлетика ІААФ» на уроках фізичної культури / Павлось О. О., Павлось Р. М., Хохла А. І., Дух Т. І. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 150–153.
 3. Фізична активність та мотиваційна спрямованість студентської молоді до занять фізичним вихованням / Тетяна Дух, Іванна Боднар, Антоніна Дунець-Лесько, Ольга Павлось, Вячеслав Лемешко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.  – 2018. – № 3(77). – 2018. – С. 67–77. (IndexCopernicus)
 4. Dukh T. Current issues of coach activity in athletics / Tetiana Dukh, Yaroslav Svysch // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 376.
 5. Can integrative physical education improve physical development of schoolchildren ? With a kind of emptiness ? / Ivanna Bodnar, Tetiana Dukh, Oleh Martyniv, Larysa Hoshovska // Physical Activity Review. – 2018. – Vol. 6. – P. 1–7. (Web of Science Core Collection,Scopus)
 6. Sympathoadrenal monitoring of the influence of artificial hypoxia on sprinters’ training / Yaroslav Svyshch, Maria Sybil, Olha Pavlos, Tetiana Dukh, Antonina Dunets-lesko, Valerii Melnyk, Rostyslav Pervachuk // Journal of Physical Education and Sport.  – 2018. – Vol. 18, suppl. is.  2. – P. 885–888. (Scopus)

2017:

 1. Дух Т. Особливості спортивного відбору юних легкоатлетів / Дух Тетяна, Лемешко Вячеслав, Степаненкова Аліна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 2. – С. 73–76. (ВАК, Index Copernicus)
 2. Боднар І. Зміни показників фізичного розвитку школярів, які навчалися в умовах інтегративного фізичного виховання / Іванна Боднар, Тетяна Дух, Лариса Гошовська // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 червня). – Луцьк, 2017. – С. 21.

2016:

 1. Дух Т. Розвиток фізичних якостей школярів старшого шкільного віку з використанням комплексу легкоатлетичних вправ / Т. Дух, Я. Свищ // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 3.– С. 54–57. (ВАК, IndexCopernicus)
 2. Дух Т. Порівняльний аналіз основних показників технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації [Електронний ресурс] / Тетяна Дух, В’ячеслав Лемешко, Антоніна Дунець-Лесько // Спортивна наука України. – 2016. – № 2. – С. 37–41. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/414/398 (ВАК)
 3. Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.

2015:

 1. Дух Т. Фізична підготовленість як один із критеріїв ефективності фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / Тетяна Дух, Орест Лесько, Надія Рачук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 81 – 85.
 2. Удосконалення фізичної та технічної підготовки стрибунок у довжину / Лемешко Вячеслав, Конестяпін Володимир, Дунець-Лесько Антоніна, Дух Тетяна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 1. – С. 110 – 114.
 3. Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину [Електронний ресурс] / Володимир Конестяпін, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух,[ Антоніна Дунець-Лесько // Спортивна наука України. – 2015. – № 1(65). – С. 41 – 44. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/288/281

2014:

 1. Дух Т. Групова мотивованість студентів до занять фізичним вихованням в умовах взаємонавчання / Тетяна Дух // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 114 – 121.
 2. Лемешко В. Кінематичні та динамічні параметри технічної підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації / В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Антоніна Дунець-Лесько // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 116 – 121.

2013:

 1. Дух Т. Ефективність технології взаємонавчання у теоретико-методичній підготовці студентів з фізичного виховання / Тетяна Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 46 – 52.
 2. Дух Т. Експрес-спосіб оцінки рівня фізичної підготовленості студентської молоді / Т. Дух, В. Лемешко, А. Андрес // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). – К., 2013. – Вип 7 (33), т. 2. – С. 524 – 530.
 3. Duh T. Change of mental and physical efficiency of students in the experimental program in physical education using the technology of mutual instruction / Duh T. // Life and movement. – 2013. – P. 3 – 10.

2012:

 1. Оцінка рівня фізичної підготовленості студентської молоді вищих навчальних закладів / Т. Дух, В. Лемешко, Г. Кроншталь, Т. Вітер // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2012 – С. 158 – 165.
 2. Приставський Т. Г. Легка атлетика – основа оздоровлення, навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Приставський Т. Г., Лемешко В. Й., Дух Т. І. – Л. : ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького, 2012. – 254 с.

2011:

 1. Організаційно-методичні аспекти удосконалення фахової підготовки майбутніх викладачів фізичного виховання / Іванна Боднар, Андрій Андрес, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 18 – 24.
 2. Лемешко В. Педагогічний контроль швидкісно-силової та технічної підготовленості кваліфікованих стрибунок у довжину / В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Світлана Пелех // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 174 – 182.
 3. Боднар І. Р. Підготовка магістрів спеціальності «Фізичне виховання» до контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів / І. Р. Боднар, Т. І. Дух, В. Й. Лемешко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2011. – Вип. 13. – С. 42 – 47.2010:
 4. Лемешко В. Й. Взаємозв’язок рівня технічної та швидкісно-силової підготовленості стрибунок у довжину різної кваліфікації / В. Й. Лемешко, С. Пелех, Т. Дух // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 4. – С. 176 – 181.

[згорнути]
Прокрутити вгору