Автори – К

КАЗМІРУК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

2022:

 1. Передумови виникнення та розвиток лижних марафонів Visma Ski Classics / Ченікало О. В., Казмірук А. В., Зіньків О. В., Стефанишин Н. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 1(145). – С. 126–130. (IndexCopernicus)
 2. Результативність командних та індивідуальних показників змагальної діяльності важкоатлетів-чоловіків України у 2021 році / О. Ф.Товстоног, М.С. Розгортуй, Л. Я.Чеховська, О. І. Попович, А. В. Казмірук, Л.М. Горлова, Л. І. Бенцак // Науковий часопис НПУ імені М. П ]Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 11 (157). – С.133–139. (IndexCopernicus)
 3. Analysis of emergence prerequisites and competitive activity of visma ski classics marathons /Andrii Kazmiruk, Olexandr Chenikalo, Olha Zinkiv, Yurii Liubizhanin // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2022. –  № 3(59). – С. 77–83. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2022-03-77-83 (фах. вид., IndexCopernicus)

2016:

 1. Ченікало О. Структура та регламентація змагальної діяльності в олімпійських дисциплінах з лижних перегонів / Ченікало Олександр, Казмірук Андрій, Стефанишин Орест // Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 2. С. 157160. (ВАК, IndexCopernicus)
 2. Program of personality structure priority component development in Nordic Combined / Andriy Kazmiruk, Orest Stefanyshyn, Viktor Berezhanskyi, Olha Zinkiv, Volodymyr Banakh // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 2. – P. 374–379. (Scopus)

2014:

 1. Поведінковий компонент структури особистості спортсмена та особливості прояву його властивостей у кваліфікованих лижників-двоборців / Андрій Казмірук, Наталія Стефанишин, Володимир Банах, Олександр Бережанський // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 454 – 459.

[згорнути]
КАЛИМОН ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

2023:

 1. Воробель М. М. Використання мультимедійних презентацій на заняттях англійської мови з метою формування мовленнєвих і презентаційних навичок студентів / Воробель М. М., Калимон Ю. О., Юрко Н. А. // Перспективи та інновації науки. – 2023. – № 7(25). – С. 70–82. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-7(25)-70-82(фах. ид., IndexCopernicus)
 2. Воробель М. Роль іноземної мови за професійним спрямуванням у формуванні готовності студентів до міжкультурного спілкування у сфері туризму / Марія Воробель, Юлія Калимон, Надія Юрко // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 366–369.
 3. Романчук О. Деякі аспекти вивчення української мови як іноземної франкомовними студентами / Романчук О., Коваль Р., Калимон Ю. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2023. – Вип. 17. – C. 87–90.
 4. Самогубства відомих шеф-кухарів сучасності: історії та причини / О. В. Никига, О. В. Романчук, Р. С. Коваль, М. В. Данилевич, Ю. О. Калимон // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2023. – № 18. – С. 112–122.
 5. Vorobel М. Trademarks and brand names used as common nouns in english / Mariia Vorobel, Yuliia Kalymon, Nadiia Yurko // Наукові праці МАУП. – 2023. – Вип. 2(7). – С. 46–51. DOI https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.2.7
 6. Vorobel M. Features of studying english language for students in physical education and sports / Vorobel Mariia, Kalymon Yuliia, Yurko Nadiia // Грааль науки. – 2023. – № 24. – С. 136–440. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.02.2023.079
 7. Yurko N. A. Arts and english : the mutual advantages / Yurko N. A., Kalymon Yu. O., Vorobel M. M. // Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв : культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти : матеріали VІII Міжнар. наук.-практ. конф. (16–18 черв. 2023 р.). – Львів–Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 336–340. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-96
 8. Yurko N. A. English for arts students: the online resources / Yurko N. A., Kalymon Yu. O., Vorobel M. M. // Cultural and artistic practices: global and Ukrainian context: Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – Р. 582–594. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/343.
 9. Audio tools for English practice / Yurko N., Romanchuk O., Protsenko U., Kalymon Y., Vorobel M. // Modern teaching methods in pedagogy and philology: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. – Р. 88–97. https://doi.org/10.46299/ISG.2023.MONO.PED.1.2.6.
 10. Catering training in tourism and hospitality: the positive perspectives for the field specialists / Yurko Nadiia, Protsenko Uliana, Kalymon Yuliia, Vorobel Mariia, Harasym Tetiana // Recent Advances in Global Science : Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference (March 6-8, 2023). – Vilnius, 2023. – P. 125–130.
 11. English presentation : the essential aspects / Nadiia Yurko, Yuliia Kalymon, Mariia Vorobel, Valerii Orlyk // Актуальні аспекти розвитку STEAM-освіти в умовах євроінтеграції : зб. матер. Міжнар. наук.- практ. інтернет-конф. (21 квіт. 2023 р.). – Кропивницький, 2023. – С. 371–373
 12. Restaurant staff communication: the demand of English skills / Yurko Nadiia, Protsenko Uliana, Kalymon Yuliia, Vorobel Mariia, Harasym Tetiana // International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects : Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference (March 19–20, United Kingdom). – Brighton, 2023. – Р. 139–146. DOI 10.51582/interconf.19-20.03.2023.015

2022:

 1. Калимон Ю. Діалектна лексика новел В. Стефаника: тематичний зріз / Калимон Ю. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). – 2022. – Вип. 34. – С. 101–106.
 2. Калимон Ю. Спортивні танці : метод. розробка з англійської мови для самостійної й аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» / Калимон Ю. – Львів, 2022. – 23 с.
 3. Калимон Ю. Тематичні групи діалектизмів новел Василя Стефаника: корпуснобазований підхід / Калимон Ю. // Львівський філологічний часопис. – 2022. – № 11. – С. 98–104.
 4. Романчук О. Стрілецький спорт : метод. рек. з англ. мови для самостійної й аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» / Романчук О., Калимон Ю. – Львів : Ліга-Прес, 2022. – 25 с.
 5. A corpus-based approach to author’s idiolect study: lexicological aspect / Yuliia Kalymon, Olha Romanchuk, Nadiya Fedchyshyn, Ulyana Protsenko, Nadiia Yurko // XLinguae. – 2022. – Vol. 15, is. 3. – P. 20–35. (Scopus)
 6.  Yurko N. Hospitality English: the TV and movies resources for learning / Yurko N., Kalymon Y., Vorobel M. // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня, 2022 р). –Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 412–414.
 7. Yurko N. Mobile learning: the means for English improvement / Yurko N., Kalymon Y., Bachurin О. // Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IІІ International Scientific and Theoretical Conference (April 1, 2022.). – Kraków : European Scientific Platform, 2022. – Vol. 2. – P. 7–9. DOI:  https://doi.org/10.36074/scientia-01.04.2022
 8. Bihdai M. Syntactic Concepts Analyzer Based on the English Complex Sentences with an Object Clause / Mariia Bihdai, Yuliia Kalymon // COLINS-2022 : 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (May 12-13). – Gliwice, 2022. – 12 р. (Scopus)
 9. Воробель М. М. Власні назви в ролі загальних (на прикладі англійської мови) / Воробель М. М., Калимон Ю. О., Юрко Н. А. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. – 2022. – Т. 33(72), № 6. – С. 95–99. DOI https://doi.org/10.32782/2710-4656/2022.6.1/16(фах. вид., IndexCopernicus)
 10. Воробель М. М. Значення власних назв в англійській мові: філософсько-лінгвістичний аспект / Воробель М. М., Калимон Ю. О., Юрко Н. А. // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Вип. 26, т. 1. – С. 92–94. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.26.1.18(фах. вид., IndexCopernicus

2021:

 1. Калимон Ю. Корпуснобазований підхід до вивчення мови новел Василя Стефаника / Калимон Ю.  // Психолого-педагогічні аспекти творчості Василя Стефаника : зб.  матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 21–22 квітня 2021 р. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 65–69.
 2. Калимон Ю. О. Лексикографічні аспекти ономастикону новел Василя Стефаника / Калимон Ю. О. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2021. – Вип. 24. – С. 89–95. (Index Copernicus).
 3. Калимон Ю. О. Прикметники на позначення кольору у новелах Василя Стефаника: корпусно-базований підхід / Калимон Ю. О. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія».  Серія: Філологія. – 2021. – Вип. 11(79). – С. 105–108. (Index Copernicus).
 4. Програма державної атестації  з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-кваліфікаційний рівень  „Бакалавр” / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Юлія Калимон, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 20 с.
 5. Styfanyshyn I. Online practice for speaking English / Styfanyshyn I., Kalymon Yu.  // Репрезентація освітніх досягнень, мас-медіа та роль філології у сучасній системі наук : кол. моногр. / за ред. Каплак В. Г. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. – С. 124–132. https://doi.org/10.36074/rodmmrfssn.ed-1.12
 6.  Yurko N. Professional English: the main features / Yurko N., Kalymon Yu., Vorobel M.  // Priorities in the development of science and education : аbstracts of XX International Scientific and Practical Conference (Budapest, Hungary, April 13–16, 2021). – Budapest, 2021. – Р. 106–109.

2020:

 1. Калимон Ю. О. Емоційне вигорання серед медичних працівників / Калимон Ю. О., Сівцева В. О. // Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі: матеріали міжнар. студент. наук. конф. – Харків, 2020. – Т. 3. – С. 13–15.
 2. Kalymon Yu. O. Narrative and Language Types of Short Stories by Vasyl Stefanyk: Quantitative Approach / Kalymon Yu. O. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31(70), № 2. – C. 125–128. (IndexCopernicus)

2019:

 1. Калимон Ю. О. Розробка електронного словника: ключові етапи та виклики / Калимон Ю. О. // Людина, комп’ютер, комунікація : матеріали ІV Міжнар. наук. конф.– Львів, 2019. – С. 80–84.
 2. Калимон Ю. О. Комп’ютерна лексикографія: виклики та перспективи / Калимон Ю. О. // Актуальні питання іноземної філології. – 2019. – № 10. –С. 112–118.
 3. Калимон Ю. О. Моделювання: лінгвістичний аспект / Калимон Ю. О. // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 88–91. (IndexCopernicus)
 4. Zaderaiko M. PTSD: кey features and ways of treatment / Mariiana Zaderaiko, Yuliia Kalymon // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 180–182.

2018:

 1. Калимон Ю. О. Абзац як категорія структурного поділу тексту / Ю. О. Калимон // Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. пр. – Вінниця, 2018. – Вип. 11. –С. 135–140.
 2. Калимон Ю. Ентропія біграм як метод формального аналізу художніх творів / Ю. Калимон, І. Кульчицький, І. Ліхнякевич // Актуальні питання іноземної філології. – 2018. – № 8. – С. 105–111.
 3. Калимон Ю. Квантитативне дослідження графем у новелах В. Стефаника / Ю. Калимон // Ucrainica VIII, Současná ukrajinistika. Probléme jazyka, literatury a kultury. – Olomouc, 2018. – С. 66–71.

2017:

 1. Калимон Ю. О. Співвідношення термінів на позначення системи мовних засобів письменника / Калимон Ю. О. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – С. 92–96.
 2. Калимон Ю. О. Використання квантитативних методів у дослідженні ідіолекту письменника. / Калимон Ю. О. // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2017. – № 3(352). – C. 417–421.

[згорнути]
КАРАТНИК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

2023:

 1. Каратник І. Теорія і методика спортивних ігор (тенісу настільного, тенісу, бадмінтону) : довідник / Іван Каратник. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 24 с.
 2. Каратник І. Теорія і методика спортивних ігор (тенісу, настільного тенісу, бадмінтону) : метод. рек. для самост. роб. / Іван Каратник. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – 36 с.
 3. Літературний письмовий твір «Концепція ігрової діяльності у межах фізичного виховання дітей дошкільного віку» : свідоцтво про реєстрацію автор. права на твір № 115943 Україна / Пасічник В. М., Пасічник В. Р., Пітин М. П., Каратник І. В., Мельник В. О. ; зареєстр. 19.01.2023 р.
 4. Пристрій для технічної підготовки спортсменів-початківців із настільного тенісу : патент 154114 Україна / Окопний А. М., Пітин М. П., Пастерніков В. В., Пастерніков С. В., Гук А. І., Каратник І. В., Хіменес Х. Р. − № u2023 01335 ; заявл. 29.03.2023; опубл. 11.10.2023 ; Бюл. № 41.
 5. Порівняльна характеристика морфофункціональних особливостей тілобудови дівчат ігрових видів спорту / Андрій Павлишин, Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Валерій Мельник, Іван Каратник // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : зб. ст. Міжнар. ХІХ наук. конф. (3 лютого 2023р.). – Харків : ХДАФК, 2023. – Т. 1. – С. 94–99.

2022:

 1. Каратник І. Комплексний розвиток фізичних якостей хлопців 10-11 класів засобами модулів спортивних ігор з фізичної культури / Каратник І., Лібович Н., Веремчук О. // Спортивні ігри. – 2022. – № 3(25). – С. 46–56. (IndexCopernicus)
 2. Вербіцький С. Перспективи удосконалення технічної підготовки волейболістів на етапі початкової підготовки за допомогою застосування інтерактивних методів навчання / Вербіцький С., Пітин М., Каратник І. // Спортивні ігри. – 2022. – № 3(25). – С. 4–16. doi: 10.15391/si.2022-3.01 (IndexCopernicus)
 3.  Ю Лювей Ефективність програми фізичної підготовки бадмінтоністів віком 10−12 років за показниками загальної фізичної підготовленості / Ю Лювей, І. Каратник, М. Пітин // Спортивні ігри. – 2022. – № 1(23). – С. 94–105. doi: 10.15391/si.2022-1.10 (IndexCopernicus)
 4. Ю Лювей. Порівняння ЧСС українських та китайських бадмінтоністів віком 10−12 років у межах змагальної діяльності / Ю Лювей, Пітин Мар’ян, Каратник Іван // Спортивна наука та здоров’я людини. – 2022. – № 1(7). – С. 128–139. (IndexCopernicus)
 5. Intelligent Information Technology for Organizing Swimming Competitions / Ivan Karatnyk and other // IntelITSIS’2022 : 3rd International Workshop on Intelligent Information Technologies and Systems of Information Security (March 23–25) – Khmelnytskyi, 2022. – 11 р. (Scopus)
 6. Пріоритети застосування інтерактивних методів навчання в технічній підготовці волейболістів на етапі початкової підготовки / Вербіцький С. Ю. , Пітин М. П., Каратник І. В., Гнатчук Я. І // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5(39). – С. 306–313. DOI: 10.26693/jmbs07.05.306 (фах. вид., IndexCopernicus)
 7. Implementation of Information and Communication Technologies in Test Control of Leg Strength in Physical Education of Students / Blavt O., Iedynak G., Pityn M., Hluhov I., Guska M., Stadnyk V., Zaikin A., Karatnyk I.  // Physical Education Theory and Methodology. – 2022. – Vol. 22, N 3s. – Р. 110–116. DOI: 10.17309/tmfv.2022.3s.15 (Scopus)

2021:

 1. Improvement of the Structure and Content of an AnnualTraining Macrocycle for Young Pankration Athletes / Pityn M., Sogor O., Karatnyk I., Hnatchuk, Ya, Blavt O. // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. – 2021. – N 21(3). – P. 185–193. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.3.01(Scopus)

2019:

 1. Лювей Ю. Вимоги змагальної діяльності до підготовленості кваліфікованих спортсменів у бадмінтоні (теоретичний аспект) / Лювей Ю., Каратник І. В., Пітин М. П. // Спортивні ігри. – 2019. – № 4(14). – С. 24–34.
 2. Лювей Ю. Об’єктивізація контролю функціональних поазників під час змагальної діяльності кваліфікованих бадмінтоністів / Лювей Ю., Каратник І., Пітин М. // Фізична культура,спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи : зб. тез доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2019. – С. 104–106.
 3. Лювей Ю. Фізична підготовка кваліфікованих бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки: напрям дослідження / Лювей Ю., Каратник І. В., Пітин М. П. // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип.10(118)19. – С. 84–90.

2018:

 1. Characteristics of the psychomotor system in preschool children with mental disabilities / Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn, Valeryi Melnyk, Zoryana Semeryak, Ivan Karatnyk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 1. – P. 349–355. (Scopus)
 2. Prerequisites for the physical development of preschool children for the realization of the tasks of physical education / Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn, Valeryi Melnyk, Ivan Karatnyk, Anna Hakman, Yaroslav Galan // Physical Activity Review.

2017:

 1. Improvement of technical and tactical training of qualified women epee fencers / Zoryana Semeryak, Yuriy Briskin, Ivan Karatnyk, Valeriy Melnyk, Viktoria Pasichnyk, Maryan Pityn // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 4. – P. 2116–2122. (Scopus)

2016:

 1. Ефетивність варіативних модулів тренувальних засобів швидкісно-силової підготовки бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Каратник І.В., Гречанюк О.О., Бубела О.Ю., Пітин М.П. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 (75). – С. 52−57. (ВАК)
 2. Програма удосконалення швидкісно-силової підготовленості кваліфікованих бадмінтоністів із використанням варіативних модулів тренувальних засобів / Каратник І.В., Гречанюк О.О., Пітин М.П., Бубела О.Ю. // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.]П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (74)16. – С. 38−42. (ВАК)
 3. Удосконалення швидкісно-силової підготовленості бадмінтоністів з використанням варіативних модулів тренувальних засобів / Каратник І. В., Гречанюк О. О., Бубела О. Ю., Пітин М. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. − 2016. − № 3. − С. 18−25. (ВАК, РІНЦ, Web of Science Core Collection)

2012:

 1. Митюк О. Р. Мотивація людей, які займаються тенісом настільним / Митюк О. Р., Каратник І. В. // Фізична культура, спорт та здоров’я : ІІ Всеукр. студ. наук. конф. – Х., 2012. – С. 88 – 90.

2010:

 1. Каратник І. Засоби швидкісно-силової підготовки у тренувальному процесі бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Іван Каратник, Оксана Гречанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 113 – 119.

2009:

 1. Каратник І. Аналіз змісту змагальної діяльності кваліфікованих бадмінтоністів / Іван Каратник, Оксана Гречанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 143 – 148.

2008:

 1. Каратник І. Контроль швидкісно-силової підготовленості у бадмінтоні / Іван Каратник, Оксана Гречанюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 140 − 145.

2006:

 1. Подчос З. До питання виникнення та історичного розвитку бадмінтону / Подчос З., Каратник І., Пітин М.// Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : материалы II Междунар. электрон. науч. конф. – Х., 2006. – С. 197–200.

[згорнути]
КАРПА ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

2023:

 1. Карпа І. Вплив авторської програми підвищення ефективність ігрових дій кваліфікованих футболістів з урахуванням координаційної складності техніко-тактичних дій в окремих зонах ігрового поля / Карпа І., Федюк А., Шанта І. // Спортивні ігри. – 2023. – № 3(29). – С. 24–35. doi: 10.15391/si.2023-3.03(фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Аналіз тактичних дій жіночих футбольних команд-учасниць Ліги чемпіонів УЄФА / Карпа І. Я, Ріпак І. М., Лобасюк В. С., Шанта І. Ф. // Спортивні ігри. – 2023. – № 4(30). – С. 14–23. doi: 10.15391/si.2023-4.02(фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Особливості функціонування навчальних відділень з виду спорту у спортивних школах Львівщини / Карпа Ігор, Ріпак Ігор, Лобасюк Віталий, Федюк Андрій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 10(170). – С. 91–96. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.10(170).20 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Effectiveness of interactive tasks in tactical training of 11–12-year-old football players / Roman Nakonechnyi, Khrystyna Khimenes, Serhii Antonov, Marian Pityn, Olga Zadorozhna, Ihor Karpa  // Journal of Physical Education and Sport. – 2023. – Vol. 23, is. 8. – P. 2220–2229. DOI:10.7752/jpes.2023.08254 (Scopus)

2020:

 1. Модельні характеристики техніко-тактичних дій кваліфікованих захисників у футболі / Карпа, І., Ріпак, І., Колобич, О., Гандзин, Р., Шанта, І. //  Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2020.  – Вип. 3(123). – С. 75–82.

2019:

 1. Представництво провідних футбольних країн на змаганнях Ліги європи УЄФА впродовж 2009–2018 років / Пітин М. П., Хіменес Х. Р., Карпа І. Я., Ріпак І. М. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – Вип. 3(111)19. – С. 114–120.
 2. Карпа І. Показники техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих показників у футболі / Карпа І., Ріпак І., Гандзин Р. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 5К(113)19. – С. 148-152.
 3. Some approaches to the training process of footballers considering functional capacity of the female body in differentomc phases / Vira Budzyn, Olga Matviyas, Bohdan Khorkavyy, Ihor Karpa, Natalia Zharska // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19, is. 2, аrt 164. – Р. 1133–1138.

2018:

 1. Карпа І. Форми проведення тренувальних занять у навчально-тренувальному процесі кваліфікованих футболістів / Ігор Карпа // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницьк. Держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – Вип. 5(24). – С. 213–217.

2017:

 1. Ріпак І. Структура виконання техніко-таткичних дій кваліфікованих футболістів в окремих зонах ігрового поля / Ріпак І., Карпа І. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86) 17. – С. 275–279. (ВАК)
 2. Карпа І. Характеристика структури техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів в окремих зонах ігрового поля / Карпа Ігор, Когут Тарас, Альфавіцький Іван // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2017. – Вип. 3(22). – С. 310–314.

2016:

 1. Карпа І. Я. Порівняльна характеристика результативності виступів збірних команд-переможців Ігор Олімпіад з успішністю їх виступів у чемпіонатах світу / Карпа І. Я., Когут Т. С. // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих  учених. – Суми, 2016. – Т. 2. – С. 214–218.
 2. Великий О. Показники техніко-тактичної підготовленості футболістів команд-учасниць чемпіонату Європи 2012 року в динаміці ігрового часу / Олесь Великий, Михайло Скіряк, Ігор Карпа // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 52–54.
 3. Молодовець В. Особливості розвитку тактичних систем на сучасному етапі розвитку футболу / Володимир Молодовець, Ігор Карпа // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 61–63.

2015:

 1. Кульчицький І. Індивідуальні показники техніко-тактичної підготовленості гравців лінії захисту на чемпіонаті Європи 2012 року / Іван Кульчицький, Ігор Карпа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. – 122 – 126.

2014:

 1. Карпа І. Характеристика основних напрямів техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих футболістів у відповідності до сучасних умов розвитку футболу / Карпа І., Лапичак І., Когут Т. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 4. – С. 65 – 69.
 2. Тимчак Я. Показники результативності виступу олімпійських команд з футболу у програмах Ігор Олімпіад в контексті чотирьох періодів розвитку олімпійського руху / Ярослав Тимчак, Тарас Когут, Ігор Карпа // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 462 – 468.

2013:

 1. Карпа І. Я. Виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами різних амплуа в ігрових зонах поля / Карпа І. Я. / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 7. – С. 23 – 27.
 2. Карпа І. Особливості виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами в зонах ігрового поля / Ігор Карпа // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – № 1(11). – С. 61  66.
 3. Карпа І. Я. Удосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів різного ігрового амплуа в окремих зонах ігрового поля : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 “Олімпійський і професійний спорт” / Карпа Ігор Ярославович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2013. – 20 с.

2012:

 1. Карпа І. Я. Особливості виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими футболістами в різних ігрових зонах поля / Карпа І. Я. // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2012. – № 3. – С. 180–188.

2011:

 1. Карпа І. Аналіз техніко-тактичних дій футболістів команди ФК “Карпати” (Львів) в умовах змагальної діяльності / Ігор Карпа // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 2. – С. 17–20.
 2. Карпа І. Я. Дослідження тестів контролю технічної підготовленості юних футболістів / Карпа І. Я. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 13. – С. 124–127.
 3. Карпа И. Морфофункциональные показатели квалифицированных футболистов розного игрового амплуа на этапе подготовки к высшим достижениям / Карпа И. // Актуальные проблемы теории и методики физической культуры, спорта и туризма. – Минск. – 2011. – С. 21–23.
 4. Карпа І. Я. Структура техніко-тактичних дій кваліфікованих футболістів на етапі підготовки до високих досягнень / Карпа І. Я. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 13. – С. 168–176.
 5. Карпа І. Я. Структура фізичної підготовленості кваліфікованих футболістів на етапі підготовки до вищих досягнень / Карпа І. Я. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 9. – С. 53–56.

2010:

 1. Карпа І. Я. Діяльність футболу в сучасному суспільстві / Карпа І. Я. // Спорт, духовність і гуманізм в сучасному світі : матеріали VIII Міжнар. наук.–практ. конф. – Донецьк, 2010. – С. 104–108.
 2. Карпа І. Показники техніко-тактичної підготовки футболістів високої кваліфікації в динаміці ігрового часу / Ігор Карпа // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 3. – С. 41–45.
 3. Карпа І. Структура атакувальних дій команди ФК “Карпати” (Львів) у матчах Ліги Європи / Ігор Карпа //[ Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз.. культури та спорту. – Л., 2010. – Вип. 15, т. 1. – С. 105–109.
 4. Соломонко О. В. Визначення командних техніко-тактичних дій (передач) команди ФК ,,Карпати” (Львів) у національному чемпіонаті України / Олександр Соломонко, Ігор Карпа // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2010. –Вип. 14, т. 1. – С. 304–310.

[згорнути]
КІНДЗЕР БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ

2023:

 1. Вовканич Л. Електрична активність м’язів нижніх кінцівок каратистів під час виконання прямого удару ногою / Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер, Марія Федьків // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 1. – С. 9–8.
 2. Синдром дефіциту уваги – дитяча хвороба чи проблема техногенного суспільства? / Богдан Кіндзер, Даріуш Скальський, Maрек Гражик, Олександр Хацаюк // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 210–213.
 3. Дистанційне навчання вчителя фізичного виховання як постмодерністична освітня технологія: електронна освіта / Богомол Н., Штурба В., Кіндзер Б., Бондарович О., Шапаренко І. // Наукові інновації та передові технології. – 2023. – № 3(17). – С. 302–313. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-3(17)-302-313 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Recruitment of the Motor Units of Karatekas’ Muscles during the Kick Performance / Lyubomyr Vovkanych, Bogdan Kindzer, Mariia Fedkiv, Dariush Skalski, Paulina Kreft, Igor Grygus,Volodymyr Starikov // International Journal of Human Movement and Sports Sciences. – 2023. – N 11(4). – P. 886–892. DOI: 10.13189/saj.2023.110424 (Scopus)
 5. Rola i istota straży granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa granic RP / Dawid Czarnecki, Dariusz W. Skalski, Bogdan Kindzer, Damian Kowalski // Фізичне виховання, здоров’я та безпека. Сучасні вибрані аспекти : монографія. – Старогард Гданський; Харків, 2023. – С. 101–110.
 6. Аktywność fizyczna i formy ćwiczeń ruchowych u kobiet w ciąży / Czarnecki D., Skalski D., Graczyk M., Kindzer B., Jabłońska-Mazurek D., Rabcheniuk S. // Rehabilitation & Recreation. – 2023. – № 15. – С. 202–208. DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.26. (фах. вид., IndexCopernicus)
 7. Porównanie prędkości w strefie pływania do nawrotu na dystansie 50 m stylem dowolnym / Damian Kowalski, Dariusz W. Skalski, Nataliia Tsyhanovska, Bogdan Kindzer // Фізичне виховання, здоров’я та безпека. Сучасні вибрані аспекти : монографія. – Старогард Гданський ; Харків, 2023. – С. 28–47.
 8. Poziom agresji u zawodników uprawiających capoeira / Damian Kowalski, Dariusz W. Skalski, Nataliia Tsyhanovska, Bogdan Kindzer // Фізичне виховання, здоров’я та безпека. Сучасні вибрані аспекти : монографія. – Старогард Гданський; Харків, 2023. – С. 86–101.
 9. Trening aqua-fitness a zmiany w składzie ciała kobiet w przedziale wiekowym 40 – 60 lat / Nataliia Tsyhanovska, Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer // Фізичне виховання, здоров’я та безпека. Сучасні вибрані аспекти : монографія. – Старогард Гданський ; Харків, 2023. – С. 47–51.
 10. Kultura fizyczna, medycyna i bezpieczeństwo w aspekcie zmian kulturowych. Wybrane zagadnienia : monografia / red. nauk. Dariusz W. Skalski, Marek Graczyk, Oleh Rybak, Bogdan Kindzer. – Kielce ; Lwów, 2023. – 206 p. ISBN 978-83-63981-60-0
 11. Rola promocji i wspierania aktywnośći fizycznej osób starszych / Czarnecki D., Skalski D. W., Tsychanovska N., Kindzer B., Vynogradskyi B., Dyachuk V. P. // Rehabilitation & Recreation. – 2023. – N 15. – С. 208–213 DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.15.27  (фах. вид., IndexCopernicus)
 12. Rola resocjalizacji w aspekcie sprawności fizycznej dzieci w wieku szkolnym / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Radosław Zwara, Marek Graczyk, Bogdan Kinzder // Kultura fizyczna, medycyna i bezpieczeństwo w aspekcie zmian kulturowych. Wybrane zagadnienia : monografia / red. nauk. Dariusz W. Skalski, Marek Graczyk, Oleh Rybak, Bogdan Kindzer. – Kielce ; Lwów, 2023. – P. 181–195.
 13. Uwarunkowania aktywnośći fizycznej / Czarnecki D., Skalski D. W., Jabłońska-Mazurek D., Graczyk M., Kindzer B., Gamma T. // Rehabilitation and Recreation. – 2023. – № 14. – С. 252–257. DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.14.30 (фах. вид., IndexCopernicus)
 14. Wielkość obciążeń treningowych w BPS u pływaków 14–16 letnich w roku 2020/2021 / Paulina Kreft, Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi, Bogdan Kindzer // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. наук. конф. (19-23 верес. 2023 р.). – Львів ; Берегово : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 109–114.
 15. Wplyw treningu stabilizacji centralnej na efektywność wykonania nawrotu koziołkowego / Paulina Kreft, Dariusz W. Skalski, Bogdan Vynogradskyi, Bogdan Kindzer // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 1. – С. 46–47.
 16. Skalski D. W. Zmiany zdolności motorycznych młodzieży trenującej pływanie po okresie trzymiesięcznego szkolenia / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 1. – С. 53–55.

2022:

 1. Вовканич Л. Oсобливості часових змін інтерференційної електроміограми м’язів ніг кваліфікованих каратистів під час виконання ударів ногою / Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер, Марія Федьків // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 73–81.
 2. Аналіз проблем освіти і науки в Україні під час російсько-української війни / Богдан Кіндзер, Сергій Нікітенко, Даріуш Скальські, Марек Грачик // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 210–221.
 3. Змагальна діяльність в кіокушинкай карате під час пандемії / Богдан Кіндзер, Василь Матвіїв, Ярослав Свищ, Ярослав Ковальчук // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 166–177.
 4. Зміцнення здоров’я в сучасному суспільстві – обрані питання / Даріуш Скальські, Даміан Ковальські, Богдан Кіндзер, Ельжбета Скальська // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Староград Гданські ; Львів, 2022. – С. 28–34.
 5. Мистецтво порятунку на воді – практичні навички рятувальника : монографія / Даріуш B. Скальскі, Даміан Ковальські, Олег Рибак, Богдан Кіндзер. – Старогард Гданьскі-Львів : Поморська вища школа ; ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 183 с. ISBN 978-83-89481-53-5
 6. Основи безпеки на воді та кваліфікованої першої медичної допомоги : монографія / Даріуш B. Скальскі, Богдан Кіндзер, Богдан Виноградський, Ева Зєлінскі.– Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2022. – 222 р. ISBN 978-83-89481-50-4https://zenodo.org/record/6945321#.YuZQAOxBzIE
 7. Перспективи впровадження національних одноборств в систему фізичної культури учнів та учениць НУШ / Кіндзер Б. М., Хуртенко О. В., Дмитренко С. М., Книш С. І., Дишко О. Л., Беседа Н. А. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 2(146). – С. 48–55. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.2(146).11 (IndexCopernicus)
 8. Плавання як засіб профілактики порушень постави у дітей-підлітків / Олег Сидорко, Мар’ян Островський, Богдан Кіндзер, Наталія Островська, Максим Полегойко, Наталія Стефанишин // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Староград Гданські ; Львів, 2022. – С.159–165.
 9. Процес навчання інтегративного оздоровчого виховання на тлі фізичної культури / Даріуш Скальські, Даміан Ковальські, Оксана Заболотна, Богдан Кіндзер // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Староград Гданські ; Львів, 2002. – С. 56–72.
 10. Роль особистості в процесі фізичної культури та гігієнічного виховання – вибрані аспекти / Даріуш Скальські, Славомвр Дебські, Богдан Кіндзер, Даміан Ковальські // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 19–27.
 11. Сутність та структура формування готовності одноборців-ветеранів до змагальної діяльності (на прикладі самбістів-ветеранів) / Олександр Хацаюк, Борис Максимчук, Богдан Кіндзер, Даріуш Скальські, Сергій Нікітенко, Олег Ярещенко // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 196–209.
 12. Vovkanych L. Perspectives for improvement of karate stance performance on the basis of electromyogram analysis / Lyubomyr Vovkanych, Bogdan Kindzer, Maria Fedkiv // Ido movement for culture. Journal of Martial Arts Anthropology. – 2022. – Vol. 22, N 1. – P. 15–20. (Web of Science).
 13. Bezpieczny wypoczynek nad woda w aspekcie ratownictwa wodnego na terenie powiatu Chojnickiego / Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer, Ludmyla Rybak, Aleskander Skaliy // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi I sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 25–44.
 14. Bezpieczenstwo wodne w kontekscie ratownictwa wodnego w opinii mieszkancow gminy Więcbork / Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer, Bogdan Vynogradskyi, Aleskander Skaliy // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi I sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 45–61.
 15. Bezpieczenstwo wodne w aspekcie ratownictwa wodnego w opini mieszkancow gminy Sepolno Krajenskie / Dariusz Skalski, Damian Kowalskі, Bogdan Kindzer, Oleg Rybak, Aleskander Skaliy // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi I sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 85–104.
 16. Edukacija zdrowotna na tle sztuk walki w okresie pandemii / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer, Radosław Zwara, Elżbieta Skalska // HEALTHCARE Selected educational and medical aspects. – 2022. – № 1. – 129–143.
 17. Edukacja fizyczna – wprowadzenie do ratownictwa wodnego na przykładzie Polski : monografia / Eugeniusz Prystupa, Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski,Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2022. – 237 р. ISBN 978-83-89481-51-1
 18. Elementarz bezpieczeństwa nad wodą i kwalifikowana pierwsza pomoc : monografia / Dariusz W. Skalski, Bogdan Kindzer, Bogdan Vynogradskyi, Ewa Zieliński. – Starogard Gdański – Lwów, 2022. – 222 р.
 19. Kontrola zachowan agresywnych I poziom agresji wsrod mlodziezy w szkole sredniej / M. Graczyk, D. W. Skalski, D. Kowalski, B. Kindzer, I. M. Grygus // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 10. – С. 86–94.
 20. Kultura fizyczna w placowkach rozwiniętych społeczeństw nowoczesnych / Dariusz W. Skalski, Igor Grygus, Bogdan Kindzer, Damian Kowalski // Spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej dla mistrzów wychowania fizycznego: praca zbiorowa pod redakcją naukową Marcina Białasa i Dariusza W. Skalskiego. – Gdańsk : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2022. – S. 43–58.
 21. Moralnosc w kulture fizycznej / Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer, Alexander Skaliy, Arkadiusz Stanula, Andrzej Ostrowski // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyiі і sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 189–198.
 22. Motywacja do zajec z wychowania fizycznego / Marek Graczyk, Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer, Alexander Skaliy, Arkadiusz Stanula, Andrzej Ostrowski // Stan, perspektywy i rozwoy ratownictwa, kultury fizyczneyi і sportu w XXI wieku. – Bydgoszcz, 2022. – S. 214–232.
 23. Pozytywny wplyw ruchu i aktywnosci fizycnej na organizm czlowieka / Czarnecki D., Skalski D. W., Kowalski D., Graczyk M., Kindzer B., Gaynulina I. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 113–120.
 24. Participation in physical culture and health education – selected issues / Skalski D. W., Kowalski D., Graczyk M., Rybak O., Kindzer B., Kyryk O. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 168–176.
 25. Personality and Age of Male National Team of Ukraine in Kyokushin Karate-Pilot Study / Paweł Piepiora, Bogdan Kindzer, Justyna Baginska, Wojciech J. Cynarski // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2022. – Vol. 19, is. 12. – P. 7225. https://doi.org/10.3390/ijerph19127225 (Scopus)
 26. Рoziom kondycji fizycznej 17-letnich studentów i roku trzech lwowskich uczelni studiujacych na kierunku wychowanie fizyczne / Oleh Rybak, Dariusz W. Skalski, Marcin Białas, Kostyantyn Labartkawa, Bogdan Kindzer // Spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej dla mistrzów wychowania fizycznego : praca zbiorowa / pod red. Marcina Białasa, Dariusza W. Skalskiego. – Gdańsk, 2022. – S. 103–119.
 27. Predyspozycje osobowosciowe osób uprawiajacych sporty ekstremalne / Marek Graczyk, Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer, Miroslav Sližik // Spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej dla mistrzów wychowania fizycznego : praca zbiorowa / pod red. Marcina Białasa, Dariusza W. Skalskiego. – Gdańsk, 2022. – S. 219–246.
 28. Rozwoj poznawczy, emocjonalny i spoleczny dzieci niepelnosprawnych pod wplywem hipoterapii / Graczyk M., Skalski D. W., Kowalski D., Grygus I., Kindzer B., Nesterchuk N. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 11. – С. 146–156. DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.17
 29. Proces nauczania integracyjnego edukacli zdrowotnej na tle kultury fizycznej / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Oksana Zabolotna, Bogdan Kindzer // Zdrowie, fizjoterapia, kultura fizyczna i pedagogika : monografia. –Starogard Gdański ; Lwow : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2022. – S. 56–72.
 30. Selected sport completition sn water rescue sn the opinion of water rescuers / Skalski D. W., Kowalski D., Kindzer В., Kreft Р., Gamma Т. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 177–183.
 31. Sport water rescue in Poland – research on selected sport competitions in water rescue / Skalski D., Kowalski D., Kindzer B., Kreft P., Grygus I. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 156–167.
 32. Sport water rescue in Poland – research on selected sport competitions in water rescue / Skalski D., Kowalski D., Kindzer B., Kreft P., Grygus I. // Quality in Sport. – 2022. – № 8(4). – P. 21–32.
 33. 33. Stres przedstartowy i startowy u zawodnikow – biegaczy / Graczyk M., Czarnecki D., Skalski D. W., Grygus I. M., Khoma O., Kindzer B. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 11. – С. 182–193. DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.11.21
 34. Symbolika współczesnego sportu a edukacja zdrowotna / Dariusz W. Skalski, Bogdan Kindzer, Karolina Brzoskowska, Dorota Jabłońska-Mazurek // Spektrum peregrynacji po kulturze fizycznej dla mistrzów wychowania fizycznego : praca zbiorowa / pod red. Marcina Białasa, Dariusza W. Skalskiego. – Gdańsk, 2022. – S. 205–217.
 35. Uczestnictwo w kulturze fizycnej iedukacji zdrowotnej – wybrane zagadnienia / Skalski D. W., Kowalski D., Graczyk M., Rybak O., Kindzer B., Kyryk O. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 12. – С. 168–176.
 36. Wychowanie fizyczne w aspekcie przeprowadzonych badań. Wybrane zagadnienia / Sławomir Stanisław Dębski, Dariusz W. Skalski, Bogdan Kindzer, Liudmyla Rybak, Marek Graczyk // Edukacja medyczna i bezpieczeństwo : monografia / pod redakcją Dariusza W. Skalskiego. – Starogard Gdański ; Lwów, 2022. – S. 112–129.
 37. Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej w realizacji biegania w okresie pandemii / D. W. Skalski, Damian Kowalski, Natalia Nesterchyk, Bogdan Kindzer, Olena Korol  // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2022. – № 10. – P. 127–139.
 38. Особливості гістограми розподілу прискорень під час виконання удару мае ґері зі стійки зенкутсу дачі представник ами кіокушин карате / Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер, Марія Федьків, Вадим Кравченко // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 32–35.
 39. Skalski D. Opina mieszkancow gminy Sepolno Krajenskie na temat bezpieczenstwa wodnego / Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 183–187.
 40. Systematyczna aktywność ruchowa w promocji zdrowia i profilaktyce chorób / Czarnecki D., Skalski D. W., Rybak L., Kindzer B., Graczyk M., Orel I. // Rehabilitation & Recreation. – 2022. – № 13. – С. 107–114.(фах. вид., IndexCopernicus)
 41. Polska polityka wobec Ukrainy – wybrane dylematy w aspekcie bezpieczenstwa / Dawid Czarnecki, Dariusz W. Skalski, Bogdan Kindzer, Radoslaw Zwara // Edukacja medyczna і bezpieczenstwo : monografia / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Radoslaw Zwara, Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański – Lwów, 2022. – P. 172–184.
 42. Aktywny udzial w zajeciach wychowania fizycznego-wybrane aspekty / Marek Graczyk, Dariusz Skalski, Damian Kowalski, Bogdan Kindzer // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 66–69.
 43. Kultura fizyczna charakter narodowy w aspekcie edukacji zdrowotnej / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Malgorzata Kaszowska, Bogdan Kindzer // Edukacja medyczna і bezpieczenstwo : monografia / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Radoslaw Zwara, Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański – Lwów, 2022. – P. 130–144.
 44. Polska polityka wobec Rosji – dylematy w aspekcie bezpieczenstwa / Dawid Czarnecki, Dariusz W. Skalski, Radoslaw Zwara, Bogdan Kindzer // Edukacja medyczna і bezpieczenstwo : monografia / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Radoslaw Zwara, Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański – Lwów, 2022. – P. 162–171.
 45. Wychowanie fizyczne w aspekcie przeprowadzonych badan. Wybrane zagadnienia / Stawomir Stanislaw Debski, Dariusz W. Skalski, Bogdan Kindzer, Liudmyla Rybak, Marek Graczyk // Edukacja medyczna і bezpieczenstwo : monografia / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Radoslaw Zwara, Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański – Lwów, 2022. – P. 112–128.
 46. Bezpieczenstwo wodne w polsce na przykladzie szkolenia psow ratowniczych / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Igor Grygus, Bogdan Kindzer // Edukacja medyczna і bezpieczenstwo : monografia / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Radoslaw Zwara, Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański – Lwów, 2022. – P. 145–161.
 47. Bezpieczenstwo zdrowotne jako element profesjonalnego sportu / Damian Kowalski, Dariusz Skalski, Alicija Peczak-Graczyk, Bogdan Kindzer // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : зб. матеріалів XVІІ Міжнар. наук. конф.(11 лист. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 154–157.
 48. Edukacja medyczna і bezpieczenstwo : monografia / Dariusz W. Skalski, Damian Kowalski, Radoslaw Zwara, Bogdan Kindzer. – Starogard Gdański–Lwów : Pomorska Szkola ; Lwowskiego Panstwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej im. Ivana Boberskiego, 2022. – 199 p. ISBN 978-83-89481-52-8

2021:

 1. Кіндзер Б. Проблеми та перспективи розвитку спортивного гастротуризму на Львівщині / Богдан Кіндзер, Станіслав Сабат // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 197–201.

2020:

 1. Вовканич Л. Співвідношення амплітудно-частотних параметрів електроміограми під час виконання спортсменами статичних зусиль / Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер, Марія Федьків // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (17 листоп. 2020 р.). – Переяслав, 2020. – С. 3–5.
 2. Аналіз арсеналу високоефективної та результативної техніки ударів ногами провідних спортсменів на Чемпіонатах Європи та Світу з Кіокушинкай карате / Богдан Кіндзер, Богдан Лемішко, Арсен Лебідь, Христина Осика, Віктор Балагур, Анна Трушина // Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія : монографія. – Старогард-Гданьскі, 2020. – С. 72–85.
 3. Вдосконалення спеціальної підготовки кваліфікованих каратистів(стилю Кіокушинкай) в змагальній дисципліниі куміте / Богдан Кіндзер, Іван Ільницький, Василь Матвіїв, Дмитро Пресняков, Андрій Кобяк, Іван Волощук // Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія : монографія. – Старогард-Гданьскі, 2020. – С. 37–57.
 4. Застосування Ката для швидкого відновлення організму спортсмена-каратиста після значних психофізичних навантажень / Кіндзер Б. M., Вовканич Л. С., Нікітенко С. А., Вишневенький С. М. // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. – 2020. – № 6. – С. 7–16.
 5. Удосконалення професійних компетентностей тренерів з одноборств / Н. А. Башавець, Б. М. Кіндзер, Ю. С. Таймасов, О. В. Зуб, В. В. Артеменко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2020. – № 73, т. 1. – С. 47–53. (Index Copernicus)
 6. Формування енергокомпетентності у ветеранів повноконтактних єдиноборств / Б. М. Кіндзер, А. Д. Красілов, О. С. Хоменко, А. О. Титович, Є. Г. Євтушенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2020. – № 73, т. 1. – С. 63–68. (Index Copernicus)
 7. Management of socio-economic development of tourism enterprises / Svitlana Kryshtanovych, Bogdan Kindzer, Marta Goryn, Alla Kravchenko, Svitlana Frunza // Theory and practice. – 2020. – Vol. 21, is. 1. – Р. 420–426. (Scopus)
 8. Zastosowanie techniki LLM („Lyapko Applicators”) w przygotowaniu sportowców sztuk walki do zawodów / Bogdan Kindzer, Sergiy Vyshneveckiy, Serge Litoch, Halyna Kindzer // Kultura fizyczna, edukacja zdrowotna i bezpieczenstwo. Physical culture, health education. – Gdansk, 2020. – T. 1. – P. 12–21.

2019:

 1. Вовканич Л. Амплітудно-частотні характеристики інтерференційної електроміограми під час виконання стійок у карате / Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер, Марія Федьків // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2019. –№ 2(34). – C. 24–30.

2018:

 1. Кіндзер Б. М. Аналіз динаміки показників функціонального стану ЦНС кваліфікованих спортсменів-каратистів на етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте / Кіндзер Б. М., Бережанський В. О., Вишневецький С. М. // Единоборства = Edinoborstva = Єдиноборства. – 2018. – № 1(7). – С. 22–34.
 2. Kindzer B. Ability of kata “Sanchin” Kyokushinkai karate to quickly restore the bodies of karate sportsmen after significant physical activity / Bogdan Kindzer, Volodymyr Saienko, Anna Diachenko // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 1. – P. 28–32. (Scopus)
 3. Kindzer B. Express Determination of the Level of Fatigue Athletes during the Competition and Its Reduction by Means of Kata / Bogdan Kindzer // International Journal of Science Culture and Sport. – 2018. – Vol. 6, is. 3. – P. 281–290.
 4. Kindzer B. Express Measurement of Fatigue Level in Sportsmen During Competitions and its Decrease by Cata Means / Bogdan Kindzer // // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 326.
 5. Kindzer B. LLM Method (Utilization of Lyapko Applicator) in the Complex Rehabilitation of Sportsmen / Bogdan Kindzer, Sergey Litosh, Galina Kindzer // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 316.
 6. Decrease the Stress Level and Depression of Karate Athletes in the course of Preparation for the Competition by the Method of Electric Stimulation with the Device “ЕS -01.9 WEB” / Bohdan Kindzer, Nazar Babelyuk, Valery Babelyuk, Yuri Dobrovolsky, Igor Popovych // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 321.
 7. nfluence of the course of electrostimulation by the device “VEB-1” on parameters of electroencephalogram at practically healthy males / Valeriy Ye Babelyuk, Nazariy V Babelyuk, Igor L Popovych, Yuriy G Dobrovol’s’kyi, Igor H Korsuns’kyi, Tetyana A Korolyshyn, Bohdan M Kindzer, Walery Zukow // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – Vol. 8, N 4. – P. 195–206.

2017:

 1. Кіндзер Б. М. ЧСС кваліфікованих каратистів при значному навантаженні максимально наближеному до змагального / Кіндзер Б. М., Бережанський В. О., Вишневецький С. М. // Единоборства. – 2017. – № 1. – С. 26–30.

2016:

 1. Кіндзер Б. Особливості побудови тренувального процесу спортсменів-каратистів стилю кіокушинкай карате / Богдан Кіндзер // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 7072.
 2. Розвиток і застосування неїнвазивних методів аналізу лактату при фізичних навантаженнях / Юрій Борецький, Богдан Кіндзер, Володимир Трач, Андрій Власов, Федір Музика // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. Львів, 2016. С. 4548.

2015:

 1. Кіндзер Б. Значення психологічної підготовки спортсмена при підготовці до головних змагань з куміте в кіокушинкай карате / Богдан Кіндзер // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 165 – 168.Кіндзер Б. Ефективність застосування комп’ютерного програмно-апаратного комплексу “ОМЕГА-С” у тренувальному процесі по підготовці висококваліфікованих спортсменів в кіокушинкай карате до змагань / Богдан Кіндзер // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 356 – 358.Кіндзер Б. Аналіз тренувального процесу підготовки до змагань з куміте спортсменів у кіокушинкай карате / Богдан Кіндзер // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С.107 – 111.Кіндзер Б. Модельні характеристики найсильніших спортсменів у кіокушинкай карате України (чоловіки) / Богдан Кіндзер // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХVІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 95 – 98.Кіндзер Б. Застосування ката “Санчін” спортсменами-каратистами для прискореного відновлення показників серцево-судинної системи в кіокушинкай карате / Богдан Кіндзер, Оксана Гузій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 3. – С. 73 – 79.Кіндзер Б. Становлення та розвиток кіокушинкай карате [Електронний ресурс] / Богдан Кіндзер, Любомир Загорбенський // Спортивна наука України. – 2015. – № 4(68). – С. 36 – 42. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/341/330

2014:

 1. Кіндзер Б. Застосування та вплив деяких ката в кіокушинкай карате як засобу фізичного та психічного відновлення висококваліфікованих спортсменів / Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є.Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 113 – 122.

2013:

 1. Киндзер Б. Н. Использование специальных ката в Киокушинкай каратэ для регулирование сердечного ритма у высококвалифицированных спортсменов-каратистов на этапе подготовки к главным соревнованиям / Киндзер Б. Н., Гузий О. В. // Здоровье для всех. – 2013. – № 1. – С. 22 – 27.

2012:

 1. Стасюк О. М. Основи нетрадиційних методів оздоровлення : навч. посіб. / О. М. Стасюк, Б. М. Кіндзер. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 173 с. – ISBN 978-966-2328-24-0.
 2. Динамическая работоспособность нервной системы и скорость когнитивных процессов у студентов / Т. И. Дух, Ю. В. Петришын, И. Р. Боднар, Б. Н. Киндзер // Здоровье для всех. – 2012. – № 1. – С. 18 – 22.
 3. Властивості нервової системи та психоемоційний стан студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Боднар І., Вовканич Л., Дух Т., Кіндзер Б., Гут Р. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2012. – № 3. – С. 94 – 98.

2011:

 1. 1. Рум’янцев Ю. О. Спортивно-гуманістичне виховання студентської молоді: концептуальні засади / Рум’янцев Ю. О., Кіндзер Б. М. // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : ІХ Ірпінські міжнар. наук.-пед. читання – Ірпінь, 2011. – Ч. 2. – С. 387 – 397.

2009:

 1. Кіндзер Б. М. Сучасна методика підготовки суддів у Кйокушин карате із застосуванням новітніх технологій / Кіндзер Б. М., Танклевський Ю. О. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 7. – С. 3 – 7.
 2. Дунець-Лесько А. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменів-каратистів / Антоніна Дунець-Лесько, Любомир Вовканич, Богдан Кіндзер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 3. – С. 67 – 70.

[згорнути]
КІЩАК МАР"ЯНА ЮРІЇВНА

2023:

 1. Дух Т. Інтерактивні методи навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Фізична культура і спорт” / Тетяна Дух, Мар’яна Кіщак, Ярослав Свищ // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2023. – Вип. 41. – С. 18–24. doi: 10.15330/fcult.41.18-24

[згорнути]
КИСЛЯК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ

 1. 2023:
 2. Кисляк Б. Аналіз особливостей створення відео-кліпів із «Різдвяного циклу» / Богдан Кисляк // Грааль науки. – № 34. – С. 416–417. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.08.12.2023.93(фах.вид., IndexCopernicus)
 3. Кисляк Б. Виконавство на електронному баяні та акордеоні як інноваційний метод у галузі музичного мистецтва. техніко-конструктивні характеристики сучасного електронного баяну і акордеону / Богдан Кисляк // Музичне мистецтво і культура. – 2023. – Вип. 36. – С. 186–197. DOI https://doi.org/10.31723/2524-0447-2023-36-1-16 (фах. вид., IndexCopernicus)
 4. Кисляк Б. Музичний маркетинг у сучасному суспільстві / Кисляк Богдан // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали VIІ Всеукр. наук. конф. молод. вчених, асп. та магістр. (2 лист., 2023 р.). – Київ : НАКККіМ, 2023. – С. 167–168.
 5. Кисляк Б. Особливості проявів артистизму у сучасного виконавця-музиканта / Богдан Кисляк // Scientific research in the modern world : The 11th International scientific and practical conference (Canada, August 24–26). – Toronto, 2023. – Р. 286–289.
 6. Кисляк Б. М. Перші професійні колективи баяністів / Кисляк Б. М. // Музикознавчі студії інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії імені П. І. Чайковського :  зб. наук. пр. – Луцьк, 2023. – С. 44–48.
 7. Кисляк Б. Сонорний параметр сучасної баянної музики як новий інструментально-тембровий проєкт / Богдан Кисляк // Мистецтво у нелінійному просторі : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-прак. конф. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, 2023. – С. 127–129.
 8.  Кисляк Б. Типологія артистизму та особливості його проявів у виконавця-музиканта / Богдан Кисляк // Музикознавча думка Дніпропетровщини. 2023. – № 24. – С. 332–341. DOI 10.33287/222320
 9. Bayan, accordion, piano and violin in the ensemble landscape of moderncompositional practices: phenomena, trends, perspectives / Bohdan Kysliak, Vladyslav Kniaziev, Ruslana Vavryk,Yurii Voloshchuk // AD ALTA : Journal of interdisc iplinary research. – 2023. – Vol. 13, is. 2. – P. 193–200. (Web of Science)

[згорнути]
КЛЕМБА АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

2014:

 1. Структура і зміст фізичного навантаження, які застосовуються сноубордистами в підготовчому періоді річного макроциклу / Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Аннамарі Чундак, Анатолій Клемба, Ольга Романець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 84 – 88.

2013:

 1. Ефективність використання зв’язуючих вправ у навчанні техніці лижних ходів ( на прикладі позмінного чотири крокового класичного ходу) [Електронний ресурс] / Клемба А., Гайдаш Л., Зіньків О. Любіжанін Ю. // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 307 – 309. – Режим доступу: http: //conferences.neasmo.org.ua

2012:

 1. Особливості процесу спортивної підготовки юних сноубордистів / Ольга Зіньків, Юрій Любіжанін, Анатолій Клемба, Юрій Байцар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 99 – 102.

2008:

 1. Формування координаційних якостей на заняттях з лижних перегонів / Анатолій Клемба, Андрій Кубін, Іванна Нестерук, Лідія Фолизюк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 111 – 114.

2007:

 1. Клемба А. Підвищення ефективності методики навчання лижних ходів на основі мотиваційних підходів / А. Клемба, Ю.Байцар, Ю. Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С.151 – 154.

2005:

 1. Узагальнення досліджень професійної діяльності і досвіду туристської підготовки у навчальних закладах країни (підготовка фахівців) / А. Клемба, Л. Зубрицький, А. Кухтій, Л. Шевчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 3. – С. 201 –205.

2004:

 1. Фактори мотивації учнів загально-освітніх шкіл Львівщини на уроках лижної підготовки / А. Клемба, Ю. Байцар, Ю. Любіжанін, Л.Шевчук // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріали ІV Всеукр.наук.-практ.конф. – Л., 2004. – С. 96 – 98.
 2. Форми та зміст „Активного туризму” у вищих навчальних закладах м. Львова /А. Клемба, Л. Зубрицький, Ю. Любіжанін, Л. Шевчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 177 − 180.

2002:

 1. Доцільність проведення туристичних занять з учнями молодших класів / А. Клемба, Ю. Байцар, Ю. Любіжанін, М. Нагорнюк // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 38 – 39.

2001:

 1. Клемба А. Вплив кондиційних тренувань на працездатність лижників-початківців / А. Клемба, В. Крупський, Ю. Любіжанін // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : зб. тез V Всеукр. наук.-прак. конф. – Л., 2001. – С. 37.

2000:

 1. Клемба А. Глобальна система позиціонування в туризмі та спортивному орієнтуванні / Анатолій Клемба, Олег Улітін // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 2000. – С. 35 – 36.1997:
 2. Клемба А. О. Методичні аспекти кондиційного аеробного тренування / А. О. Клемба, О. С. Улітін // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. ст. – Х., 1997. – С. 239 – 241.

[згорнути]
КОВАЛЬ РОСТИСЛАВ СЕМЕНОВИЧ

2023:

 1. Романчук О. Деякі аспекти вивчення української мови як іноземної франкомовними студентами / Романчук О., Коваль Р., Калимон Ю. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2023. – Вип. 17. – C. 87–90.
 2. Романчук О. В. Зіставне дослідження медичних абревіатур у французькій та українській мовах. / Романчук О. В., Коваль Р. С. // Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології : зб. тез Всеукр. наук. конф. – Львів : Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, 2023. – С. 105–111.
 3. Романчук О. Особливості викладання медичної термінології для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія в закладах вищої освіти України / Романчук О., Коваль Р., Свищ Л. // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2023. – Вип. 60, т. 3. – С. 248–255. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-3-40
 4. Романчук О. Французький гастрономічний критик Maurice Edmond Sailland / Curnonsky (1872–1956) / Романчук О., Коваль Р. // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 274–277.
 5. Історія французького гастрономічного гіда Gault & Millau / Ольга Романчук, Оксана Никига, Ростислав Коваль, Андрій Голод // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : географія. – 2023. – Вип. 54, № 1. – С. 13–22. DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.2
 6. Самогубства відомих шеф-кухарів сучасності: історії та причини / О. В. Никига, О. В. Романчук, Р. С. Коваль, М. В. Данилевич, Ю. О. Калимон // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2023. – № 18. – С. 112–122.
 7. Сідні Катц (1924–2012): американський геріатр, науковець і новатор у медицині / Мирослава Данилевич, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Софія Перетятко // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27-28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 198–200.
 8. Les particularités de l’enseignement du français langue étrangère aux étudiants en thérapie physique et en ergothérapie en Ukraine / Koval R., Romanchuk O., Danylevych M., Sova A. // Annals of the University of Craiova. Series Philology. Linguistics . – 2023. – Vol. 45, N 1–2. – P. 143–154. DOI: https://doi.org/10.52846/aucssflingv.v45i1-2.93 (фах. вид., IndexCopernicus)
 9. The role of eponyms in presenting French heritage throughout the world / Rostyslav Koval, Olha Romanchuk, Andrii Sova, Oksana Nykyha, Nadiya Fedchyshyn // XLinguae. – 2023. – Vol. 16, іs. 4. – Р. 34–49 DOI: 10.18355/XL.2023.16.04.03 (Scopus)

2022:

 1. Коваль Р. Методична розробка з французької мови для самостійної та аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» (Гімнастика. Зимові види спорту) / Коваль Р., Романчук О., Свищ Л. – Львів : Манускрипт, 2022. – 24 с.
 2. Коваль Р. Методична розробка з французької мови для самостійної та аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» (Футбол. Легка атлетика) / Коваль Р., Романчук О., Свищ Л. – Львів : Манускрипт, 2022. – 24 с.
 3. Від А. Історичні аспекти розвитку спорту для осіб з інвалідністю у Франції / Данилевич М., Романчук О., Турчик І., Коваль Р., Свищ Л. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. –2022. –№ 2 (58). – С. 14–21.
 4. Лексико-семантичні особливості термінології хореографії у французькій мові / Романчук О., Коваль Р., Сосіна В., Пугач Н. // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2021 рік (3–4 лютого 2022 року). На пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько. – Львів : ПАІС, 2022. – С. 247–249.
 5. Методична розробка з французької мови для самостійної та аудиторної роботи з теми «Спортивна спеціалізація» (Боротьба. Важка атлетика) /  Коваль Р., Романчук О., Стельмах Ю., Черкасова А., Мельник О. – Львів : Манускрипт, 2022. – 24 с.
 6. Роль Романа Кордиса у популяризації альпінізму, лижного спорту і туризму / Романчук О., Коваль Р., Базиляк Н., Матлашенко Л. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 250–252.
 7. Романчук О. Автор повстанських мартирологів Стрийщини Федір Соловій (1931–2002) / Ольга Романчук, Ростислав Коваль // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 145–148.
 8. Романчук О. Вивчення професійно-орієнтованої лексики французької мови у закладах вищої освіти спортивного профілю в Україні / Романчук О., Коваль Р. // Current trends and fields of philological studies in the challenging reality International scientific conference (July 29-30, 2022). – Riga : Baltija Publishing, 2022. – Р. 224–227.
 9. Романчук О. Особливості медичних абревіатур в українській мові / Романчук Ольга, Коваль Ростислав // Актуальнi питання гуманiтарних наук. – 2022. – Вип. 57, т. 3. – С. 153–159. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/57-3-24
 10. Історія червоного путівника «Мішлен» / Романчук Ольга, Коваль Ростислав, Паска Марія, Голод Андрій, Никига Оксана // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2022. – Вип. 16. – С. 75–86.DOI: 10.26565/2310-9513-2022-16-08

2021:

 1. Романчук О. Зображення футболу у французьких лексикографічних працях (1998–2018 рр.) / Ольга Романчук, Ростислав Коваль // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – Вип. 35, т. 4. – С. 180–185. (Index Copernicus).
 2. Романчук О. В. Лексикографічне представлення термінології фізичного виховання і спорту у французькій мові / Романчук О. В., Коваль Р. С.  // Тези звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка за 2020 рік (4–5 лютого 2021 року). На пошану доктора філологічних наук, акад. Романа Семеновича Помірка. – Львів : ПАІС, 2021. – С. 149–151.
 3. Гімназійний професор Іван Добущак (1883–1965) / Коваль Р. С., Романчук О. В., Базиляк Н. О., Матлашенко Л. В.  // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2021. – №  9(44). – P. 36–38. (Index Copernicus).
 4. Зародження та становлення різних видів гімнастики у Франції / Романчук О. В.,Коваль Р. С., Бубела О. Ю., Михайленко А. М., Михайленко А. М.  // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2021. – Вип. 8(139). – С. 75–80. (Index Copernicus).
 5. Програма державної атестації  з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-кваліфікаційний рівень  „Бакалавр” / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Юлія Калимон, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 20 с.
 6. Програма державної атестації з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 242 «Туризм», освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр” / уклад. Ольга Романчук, Володимир Холявка, Ростислав Коваль, Ольга Матвіяс, Лілія Свищ. – Львів : ЛДУФК імені І. Боберського, 2021. – 24 с.
 7. The peculiarities of elaboration of the French-Ukrainian and Ukrainian-French dictionary of physical education and sport [Les particularites de l’elaboration du dictionnaire francais-ukrainien et ukrainien-francais de l’education physique et sportive]  / Koval R., Romanchuk O., Protsenko U., Sova A., Tatarovska O. // Xlinguae. – 2021. – Vol. 14, іs. 4. – Р. 282–298. (Scopus)

2020:

 1. Коваль Р. С. Синонімія у терміносистемі фізичної та реабілітаційної медицини (на матеріалі французької та української мов) / Коваль Р. С. // Молодий вчений. – 2020. – № 3.2(79.2). – С. 41–44. (IndexCopernicus)
 2. Романчук О. В. Дієслова „avoir” та „être” у творенні термінів футболу французької мови / Романчук О. В., Коваль Р. С. // Південний архів. – 2020. – Вип. 132. – С. 106–111. (IndexCopernicus, категорія Б)
 3. Романчук О. В. Дієслово „faire” у творенні термінів футболу французької мови / Романчук О. В., Коваль Р. С. // Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries : International scientific and pract. conf. (оctober 30–31). – Venice : Baltija Publishing, 2020. – Р. 153–156.
 4. Романчук О. В. Структурні особливості абревіатур у терміносистемі муковісцидозу в українській мові / Романчук О. В., Коваль Р. С., Макух Г. В. // Нова філологія : зб. наук. пр. ЗНУ. – Запоріжжя, 2020. – № 80, т. 2. – С. 189–195. (IndexCopernicus, категорія Б)
 5. Життя і діяльність Леоніда Арцішевського (1929–1994) / Коваль Р. С., Романчук О. В., Базиляк Н. О., Матлашенко Л. В. // Молодий вчений. – 2020. – № 2(78). – С. 237–242. (IndexCopernicus)
 6. Зародження та становлення кінезітерапії у Франції (1847–1914 рр.) / Данилевич М. В., Романчук О. В., Коваль Р. С., Стефанишин М. В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2020. – № 2(50). – С. 13–19.
 7. Історичні аспекти розвитку ерготерапії у Франції / Данилевич М. В., Романчук ]О. В., Коваль Р. С., Базиляк Н. О. // Apsnim. – 2020. – № 2(26). – P. 96–101. (IndexCopernicus)
 8. Розвиток кінезітерапії у Франції (1914–1969 рр.) / Данилевич М. В., Романчук О. В., Коваль Р. С., Стефанишин М. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.] / за ред. О. В. Тимошенка. – Київ, 2020. – Вип. 5(125). – С. 58–63. (IndexCopernicus)
 9. Neologisms of physical and rehabilitation medicine terminology in French = Les neologismes en français de la medecine physique et de readaptation / Roman Pomirko, Rostyslav Koval, Olha Romanchuk, Myroslava Danylevych, Olesya Cherkhava // XLinguae. – 2020. – Vol. 13, is 1. – P. 37–49. (Scopus)

2019:

 1. Коваль Р. Латинська мова та основи медичної термінології для студентів спеціальності “фізична терапія, ерготерапія”: навч. посіб. / Ростислав Коваль, Лілія Свищ. – Львів : Манускрипт, 2019. – 112 с.
 2. Коваль Р. С. Структурні моделі термінів для найменування засобів та методів реабілітації у французькій та українській мовах / Коваль Р. С. // Молодий вчений. – 2019. – № 4.2 (68.2). – С. 101–104. (IndexCopernicus)
 3. Коваль Р. С. Аналіз тлумачень термінів для передачі змісту поняття «реабілітація» у французькій та українській мовах / Коваль Р. С., Тиравська О. І. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Серія: Філологічні науки. = Current issues of Social Studies and History of Medicine. Series : Philological sciences. – 2019. –№ 1(21). – C. 52–56. (IndexCopernicus)
 4. Французько-український та українсько-французький словник термінології фізичної та реабілітаційної медицини / Помірко Р. С.,Коваль Р.С., Романчук О.В., Тиравська О. І. ; за ред. Р. С. Помірка. – Львів : Галицька видавн. спілка, 2019. – 236 с.
 5. Історичні аспекти розвитку фізичної та реабілітаційної медицини у Франції / М. В. Данилевич, О. В. Романчук, Р. С. Коваль, Н. О. Базиляк // Science and Education a New Dimension Humanities and Social Sciences. – 2019.– Vol. 7(32), is. 192. – P. 35–38.
 6. A vocabulary of physical and rehabilitation medicine in French and Ukrainian – the comparative analysis = [Le vocabulaire de la medecine physique et de readaptation en francais et en ukrainien : l’analyse comparative] / Roman Pomirko, Rostyslav Koval, Olga Romanchuk, Olesya Сherkhava, Nataliia Bazyliak // XLinguae. – 2019. – Vol. 12, is. 1XL. – P. 109–127. (Scopus)
 7. Traction Concept “Rehabilitation” in the French Medicine System/ M. Danylevych, R. Koval, B. Ivanytska, Y. Kazimova // World Science. – 2019. – Vol. 2, № 5(45). – P. 4–6.

2018:

 1. Коваль Р. С.Найменування професій у реабілітації / Р. С. Коваль, О.Тиравська // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог, 2018. – Вип. 1(69), ч. 1. – C. 190–192.
 2. Коваль Р. С. Польова структура термінології реабілітації (на прикладі найменувань професій галузі у французькій та українській мовах) / Р.С. Коваль // Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland : international Multidisciplinary Conference (Wolomin, 19–20 October, 2018). – Wolomin, 2018. – Vol. 3. – P. 169–172.

2017:

 1. Коваль Р. С. Французька мова для студентів напряму підготовки «спорт» : навч. посіб. / Р. С. Коваль, О. С. Гупало, О. В. Романчук. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 140 с.
 2. Коваль Р. С. Французька мова для студентів напряму підготовки «фізичне виховання» : навч. посіб. / Р. С. Коваль, О. С. Гупало, О. В. Романчук. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 144 с.
 3. Коваль Р. С. Вимоги до терміна реабілітації / Коваль Р. С. // Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine : conference Proceedings (April 28–29, 2017). – Lublin, 2017. – P. 91–94.
 4. Коваль Р. С. Методи дослідження термінології реабілітації / Коваль Р. С. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк., 2017. – № 3 (352). – С. 386–391.
 5. Коваль Р. С. Проблеми перекладу термінології реабілітації / Коваль Р. С., Тиравська О. І. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – 2017. – № 869. – С. 39–45.
 6. Коваль Р. С. Найменування тестів, шкал і класифікацій у реабілітації / Коваль Р. С., Тиравська О. І. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Серія: Філологічні науки. – 2017. – № 4(16). – С. 156–160.

2016:

 1. Коваль Р. С. Абревіатури в термінології реабілітації / Р. С. Коваль // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 , ч. 1. – С. 272–276.
 2. Коваль Р. С. Етимологія термінів на позначення основних понять реабілітації у французькій та українській мовах / Р. С. Коваль // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – Луцьк, 2016. – № 6 (331). – С. 266–270.
 3. Коваль Р. С. Лексико-семантичні особливості термінології фізичної і медичної реабілітації у французькій та українській мовах / Р. С. Коваль // Науковий вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2016. – Т. 1, №5. – С. 155–158.
 4. Коваль Р. С. Найменування засобів та методів реабілітації / Р. С. Коваль // Наукові запискиНаціонального університету “Острозька академія”. Серія філологічна. – Острог, 2016. – Вип. 60. – С. 154–157.
 5. Коваль Р. С. Проблеми уніфікації та стандартизації термінології реабілітаційної галузі / Р. С. Коваль // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 98–101.
 6. Romanchouk O. La rue «Koulparkisvka» à Lviv et le délevoppement touristique de la ville / Olga Romanchouk, Yuliana Melnyk, Rostyslav Koval // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 113–114.

2015:

 1. Коваль Р. Епоніми в термінології фізичної і медичної реабілітації (на матеріалі французької та української мов) / Ростислав Коваль // Науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 293 – 298.
 2. Коваль Р. Топоніми в термінології фізичної й медичної реабілітації / Ростислав Коваль // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2015. – Вип. 15, т. 2. – С. 58 – 60.
 3. Поховання спортовців на Личаківському кладовищі / Євген Приступа, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Наталія Базиляк, Юліана Мельник, Лариса Матлашенко ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : Манускрипт, 2015. – 64 с.
 4. Екскурсія “Поховання львівських спортовців на Личаківському кладовищі” – один з напрямів розвитку некрополя як туристичного об’єкта  / Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Юліана Мельник, Наталія Базиляк , Лариса Матлашенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 81 – 87.
 5. Екскурсія “Соколи на Личакові” / Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Юліана Мельник, Наталія Базиляк, Лариса Матлашенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 88 – 94.
 6. Поховання колишніх викладачів та студентів Львівського державного універсистету фізичної культури на Личаківському кладовищі [Електронний ресурс] / Наталія Базиляк, Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Юліана Мельник, Лариса Матлашенко // Спортивна наука України. – 2015. – № 1(65). – С. 58 – 65. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/291/284

2014:

 1. Французька мова за професійним спрямуванням : метод. рек. / Ростислав Коваль, Наталія Пугач, Ольга Романчук, Валентина Сосіна. – Л. : Манускрипт, 2014. – 53 с.
 2. Історія будівель Львівського державного університету фізичної культури / Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Юліана Мельник, Валерія Сухаревська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 4. – С. 126 – 131.

2013:

 1. Коваль Р. Французька мова для студентів напряму підготовки “здоров’я людини” : навч. посіб. / Ростислав Коваль, Ольга Романчук. – Л. : Манускрипт, 2013. – 191 с. – ISBN 978-966-2400-26-7.
 2. Коваль Р. С. Джерельна база дослідження термінології фізичної і медичної реабіліта¬ції в українській та французькій мовах / Коваль Р. С. // Фахова мова як динамічний функційний різновид загальнонародної української мови : зб. наук. пр. ІІ Всеукр. наук. практ. конф. – Луганськ, 2013. – С. 63 – 68.
 3. Коваль Р. С. Особливості організаційної структури «Європейської асоціації велосипедного туризму» (UECT) / Блистів Тарас Васильович, Коваль Ростислав Семенович, Жданова Ольга Миколаївна // Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – К., 2013. – С. 28 – 29.
 4. Романчук О. Спортивна епонімія / Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Катерина Якимів // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 191 – 196.
 5. Організація навчального процесу з дисципліни «Французька мова за професійним спрямуванням» (для студентів напрямку підготовки «Хореографія») / Сосіна В. Ю., Романчук О. В., Акімова С. В., Коваль Р. С. // Освіта і наука в глобальних умовах : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімф. ; Судак, 2013. – С. 136 – 140.

2012:

 1. Коваль Р. Термінологія реабілітації – сучасний стан та перспективи дослідження (на матеріалі французької та української мов) / Ростислав Коваль // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 32 – 34.
 2. Романчук О. Історія спортивної лексикографії / Ольга Романчук, Ростислав Коваль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 271 – 276.
 3. Ivan Boberskyy’s life and work / Olga Romanchuk, Oksana Koval, Rostyslav Koval, Olga Matvias, Liubov Chekhovska // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 124 – 130.

2011:

 1. Коваль Р. До питання перекладу термінології футбольного фрістайлу / Ростислав Коваль // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія філологічна : зб. наук. пр. – Острог, 2011. – Вип. 20. – С. 274 – 280.
 2. Brief history and main principles of ukrainian martial arts / Olga Romanchuk, Oksana Koval, Rostyslav Koval, Olga Matvijas // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 275 – 279.

2010:

 1. Коваль Р. Переклад лексики українського рукопашу гопак / Ростислав Коваль // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. – Л., 2010. − № 675. – С. 106 − 110.
 2. Коваль Р. Проблеми перекладу футбольної термінології / Ростислав Коваль // Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Острог : Острозька Академія, 2010. – Вип. 14. − С. 353 – 361.
 3. Коваль Р. Синонімія у французькій футбольній лексиці / Ростислав Коваль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 107 – 112.

[згорнути]
КОВЦУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

2023:

 1. Яцковський В. В. Ефективність програми удосконалення тактичних дій в нападі студентських команд у баскетболі 3х3 / Яцковський В. В., Мельник В. О., Ковцун В. І. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 3К(162). – С. 445–456. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.3K(162).94 (фах. вид., IndexCopernicus)

2022:

 1. Ковцун В. Використання методу колового тренування для розвитку координаційних здібностей волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки / Віталій Ковцун // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 1. – С. 15–16.
 2. Яцковський В. Ефективність програми удосконалення техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих команд у баскетболі 3х3 за показниками індивідуальних дій / Яцковський В., Мельник В., Ковцун В. // Спортивні ігри. – 2022. – № 3(25). – С. 185–197. doi: 10.15391/si.2022-3.17 (Index Copernicus)
 3. Яцковський В. В. Показники змагальної діяльності команд різної кваліфікації у баскетболі 3х3 / Яцковський В. В., Мельник В. О., Ковцун В. І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5(39). – С. 361–368. DOI: 10.26693/jmbs07.05.361 (фах. вид., IndexCopernicus)

2020:

 1. Coordination training of 16–17-year-old volleyball players (girls) / Roman Boichuk, Sеrgii Iermakov, Mykhailo Korop, Vasyl Kovtsun, Ivan Vaskan, Andrii Shankovskyi, Vitalii Kovtsun // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, is. 5. – P. 2976–2983. (Scopus)
 2. Яцковський В. Показники виконання різних видів кидків у стрітболі / Володимир Яцковський, Василь Ковцун, Валерій Мельник // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 36–37.

2018:

 1. Богдан Анатолійович Виноградський. До 50-річчя від дня народження / А. Л. Васильчук, В. І. Ковцун, Ю. М. Панишко, І. Р. Свістельник, Є.Г. Яхно // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. пр. – Львів, 2018. – Вип. 77(143). – С. 41–42.
 2. Йосип Георгійович Фалес. До 80-річчя від дня народження / А.Л.Васильчук, В. І. Ковцун, Ю. М. Панишко, І. Р. Свістельник // Феномен людини. Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Львів, 2018. – Вип. 76(142). – С. 39–40.
 3. Effect of physical development parameters and conditioning abilities on the level of motor coordination in female volleyball players in the phase of specialized basic training / Roman Boichuk, Sergii Iermakov, Vasyl Kovtsun, Viktoria Pasichnyk, Valeryi Melnyk, Mykola Lazarenko, Mariya Troyanovska, Vitalii Kovtsun // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, suppl. is. 4. – P. 1950–1957. (Scopus)
 4. Individualization of basketball players (girls) coordination preparation at the stage of preparation for the highest achievements / Roman Boichuk, Sergii Iermakov, Vasyl Kovtsun, Viktoria Pasichnyk, Valeryi Melnyk, Mykola Lazarenko,  Mariya Troyanovska // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 3. – P. 1722–1730. (Scopus)

2017:

 1. Бойчук Р. Факторна структура координаційної підготовленості студентів-волейболістів / Роман Бойчук, Василь Ковцун // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 2. – С. 50.

2016:

 1. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, В. Ковцун [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.
 2. Tactical attacking actions of competitive handball players with different qualifications / Valeryi Melnyk, Viktoria Pasichnyk, Volodymyr Levkiv, Vasyl Kovtsun // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16, is. 1. – P. 77 – 83. (Scopus)

2015:

 1. Пасічник В. Принципи побудови занять у фізичному вихованні дітей дошкільного віку в контексті формування комплексного розвитку особистості / Пасічник Вікторія, Ковцун Василь // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 2. – C. 157 – 160.

2014:

 1. Відбір дівчат віком 10 – 12 років для занять волейболом на основі дерматогліфіки та психологічних маркерів / Григорій Баранецький, Василь Ковцун, Аліса Аблікова, Віталій Намяк // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 2. – С. 44 – 50.

2011:

 1. Ковцун В. І. Основи фізичної та спеціальної фізичної підготовки юних волейболістів / В. І. Ковцун, Ю. І. Курилюк, Ю. М. Панишко // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 56. – С. 22 – 26.
 2. Дзюбак О. І. Покращення рівня фізичного здоров’я дітей середнього шкільного віку засобами фізичного виховання / О. І. Дзюбак, В. І. Ковцун, М. М. Савчук // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 57. – С. 21 – 25.
 3. Вплив харчування на здоров’я людини / Ю. М. Панишко, О. І. Бумбар, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 57. – С. 42 – 46.
 4. Надмірна вага шкодить здоров’ю / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 56. – С. 27 – 30.
 5. Особливості харчування, маса тіла та здоров’я людини / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 55. – С. 36 – 42.
 6. Роль мікроелементів в життєдіяльності організму людини (Огляд літератури) / Ю. М. Панишко, О. В. Троценко, В. І. Ковцун, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 62. – С. 41 – 46.
 7. Сучасні підходи до лікування тютюнової залежності / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 60. – С. 28 – 31.
 8. Тютюнопаління. Короткий нарис історії (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 58. – С. 36 – 41.
 9. Тютюнопаління та здоров’я людини (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2011. – Вип. 59. – С. 41 – 44.

2010:

 1. Ковцун В. І. Оцінка фізичної та технічної підготовленості волейболістів 12–13 років / В. І. Ковцун, Ю. М. Панишко, Н. Г. Матвіїв // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 46. – С. 24 – 26.
 2. Аевіт у комплексній терапії пародонтитів / Панишко Ю. М., Ковцун В. І., Козій Р. С. [та ін.] // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 46. – С. 42 – 44.
 3. Застосування продуктів бджільництва / Панишко Ю. М., Троценко О. В., Ковцун В. І. [та ін.] // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 51. – С. 28 – 34.
 4. Комплексна характеристика бджолиного воску / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 49. – С. 20 – 25.
 5. Комплексна характеристика бджолиного меду / Ю. М. Панишко, В.І. Ковцун, Р. С. Козій, В.В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 45. – С. 22 – 28.
 6. Комплексна характеристика бджолиного пилку / Ю. М. Панишко, В.І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 47. – С. 22 – 25.
 7. Комплексна характеристика бджолиної отрути (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, О. В. Троценко, В. І. Ковцун [та ін.] // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 50. – С. 36 − 41.
 8. Комплексна характеристика маточного молочка (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, О.В. Троценко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 48. – С. 25 – 29.
 9. Комплексна характеристика маточного молочка (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, Тарасов В. В. // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 49. – С. 20 – 25.
 10. Комплексна характеристика прополісу (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, О. І. Бумбар, В. І. Ковцун [та ін.] // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 46. – С. 39 − 42.
 11. Особливості харчування та голодування в системі зміцнення здоров’я людини (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, О. В. Троценко, В. І. Ковцун [та ін.] // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2010. – Вип. 52. – С. 25 – 32.
 12. 2009:
 13. Ароматерапія і здоров′я людини / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 39. – С. 36 – 39.
 14. Дихальні методики та здоров′я / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 35. – С. 33 – 36.
 15. Здоров′я і феномен інедії (життя без їжі) / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 36. – С. 38 – 40.
 16. Мед як дарунок природи / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 44. – С. 30 – 35.
 17. Пандемія грипу як джерело українського суспільства та медицини / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 43. – С. 26 – 29.
 18. Піст і здоров′я людини (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, І. В. Панасенко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 38. – С. 41 – 45.
 19. Проблеми питної води – загроза здоров′ю населення / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 40. – С. 29 – 34.
 20. Проблеми питної води в Україні / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 41. – С. 31 – 34.
 21. Проблеми харчування і здоров’я людини / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 42. – С. 25 – 29.
 22. Голодування в системі зміцнення здоров′я (огляд методик) / Ю. М. Панишко, І. В. Панасенко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 37. – С. 24 – 27.
 23. Спортивна орієнтація та відбір юних волейболістів на етапі початкової підготовки / В. І. Ковцун, Ю. М. Панишко, Р. С. Козій, І. В. Ковцун // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2009. – Вип. 36. – С. 32 – 38.

2008:

 1. Рихліцький В. Швидкісно-силова підготовка юних баскетболістів 12-13 років / Василь Рихліцький, Василь Ковцун, Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 1. – С. 291 − 297.
 2. Біоритміка і здоров′я людини / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 32. – С. 32 − 34.
 3. Гідротерапія як засіб загартовування та профілактики захворювань / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 25. – С. 46 − 49.
 4. Забруднена вода – загроза для цивілізації / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 26. – С. 38 − 40.
 5. Застосування бань для оздоровлення організму людей / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 24. – С. 38 − 41.
 6. Здоровий спосіб життя і загартування / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 27. – С. 49 − 52.
 7. Здоров′я людини і особливості харчування (огляд літератури) / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 33. – С. 37 − 46.
 8. Недовершена розповідь про воду / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 30. – С. 43 − 45.
 9. Таласотерапія – комплексний засіб оздоровлення людей / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2008. – Вип. 31. – С. 24 − 25.

2007:

 1. Ковцун В. І. Виникнення і розвиток волейболу в Галичині / В. І. Ковцун, Ю. М. Панишко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 40 − 41.
 2. Панишко Ю. М. Вода – джерело життя та здоров’я. Проблеми питної води / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 17. – С. 31 − 37.
 3. Панишко Ю. М. Вода – джерело життя і здоров’я. Дослідження лікаря Ф.Батмангхеліджа про воду (повідомлення І) / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 18. – С. 33 − 37.
 4. Пітин М. П. Силова підготовка баскетболістів на візках : [метод. посіб.] / М. П. Пітин, В. І. Ковцун, В. М. Мішин. – Л., 2007. – 148 с.
 5. Панишко Ю. М. Вода – джерело життя і здоров’я. Дослідження лікаря Ф.Батмангхеліджа про воду (повідомлення ІІ) / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 19. – С. 30 − 32.
 6. Панишко Ю. М. Вода – джерело життя і здоров’я. Лікування водою (повідомлення ІІІ) / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 20. – С. 32 − 36.
 7. Панишко Ю. М. Застосування гідромасажу як засобу відновлення організму спортсменів / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 21. – С. 29 − 32.
 8. До питання про історію розвитку гідротерапії / Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун, Р. С. Козій, В. В. Тарасов // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2007. – Вип. 22. – С. 37 − 40.
 9. Оцінка значущості компонентів техніко-тактичної підготовленості юних баскетболісток 13–15 років / А. Ю. Гроза, В. В. Рихліцький, В. І. Ковцун, О. Ю. Рибак // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2007. – С. 27 − 29.

2006:

 1. Ковцун В. І. Показники техніко-тактичної діяльності в процесі змагальної діяльності / В. І. Ковцун, Ю. В. Марусин, В. Т. Козарецький // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : матеріали наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 28 − 33.
 2. Ковцун В. І. Стан більярдного спорту в Україні / В. І. Ковцун, І. В. Мартин, В. В. Ковцун // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : матеріали наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 24 − 28.
 3. Питын М. П. Контрольные упражнения по определению силовой подготовленности баскетболистов-инвалидов на колясках и способы их выполнения / М. П. Питын, В. И. Ковцун // Физическая культура и спорт в 21 веке : сб. науч. тр. – Волжский, 2006. – С. 287 − 290.
 4. Пітин М. Рівень взаємозв′язку виконання окремих техніко-тактичних елементів змагальної діяльності баскетболу на візках гравцями різних функціональних класів / Мар’ян Пітин, Василь Ковцун // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 332 − 338.
 5. Пітин М. Рівень взаємозв’язку між результатами виконання контрольних вправ для визначення силової підготовленості неповносправних спортсменів збірної команди України з баскетболу на візках [Електронний ресурс] / Мар’ян Пітин, Василь Ковцун, Юрій Козій // Спортивна наука України. – 2006. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
 6. Застосування раціонального дихання – передумова здоров’я людини / Ю. М. Панишко, З. С. Стручкова, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 11. – С. 37 − 39.
 7. Здоровий спосіб життя в монографії В. В. Волкова „Медицина бессмертия и 280 лет земной жизни” (продовження) / Ю. М. Панишко, З. С. Стручкова, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 12. – С. 38 − 55.
 8. Здоровий спосіб життя в монографії В. В. Волкова „Медицина бессмертия и 280 лет земной жизни” / Ю. М. Панишко, З. С. Стручкова, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 11. – С. 46 − 51.
 9. Студентська наукова робота: підготовка, написання та захист курсової, кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт : метод. рек. для викладачів і студентів ЛДІФК / укл. О. Ю. Бубела, Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, О. Ю. Рибак, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, К. Г. Петренко, Р. Л. Петрина, І. М. Ріпак, В. О. Бережанський, І. Р. Боднар, А. В. Передерій, А. О. Кухтій, А. І. Сениця, А. М. Окопний. – Л., 2006. – 56 с.

2005:

 1. Ковцун В. І. Шляхи збереження здоров’я людини / В. І. Ковцун, Ю. М. Панишко, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Вип. 6. – Л., 2005. – С.43 − 46.
 2. Пітин М. Функціональний стан рухової сфери нервової системи неповносправних баскетболістів / М. Пітин, В. Ковцун // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 205 − 208.
 3. Сіренко Р. Р. Феномен здоров’я людини, його передумови та компоненти / Р. Р. Сіренко, М. О. Сапронов, В. І. Ковцун // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Вип. 5. – Л., 2005. – С. 69 − 71.
 4. Токовий В. А. Гра в більярд – універсальний засіб оздоровлення людини / В. А. Токовий, Ю. М. Панишко, В. І. Ковцун // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 7. – С. 64 − 67.
 5. Резерви організму людини – основа здоров’я / Ю. М. Панишко, З. С. Стручкова, В. І. Ковцун, Р. С. Козій // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2005. – Вип. 8. – С. 47 − 50.

2004:

 1. Ковцун В. І. Оцінка термінового тренувального ефекту деяких вправ у юних волейболістів 15-18 років / В. І. Ковцун, В. В. Ковцун, В. Т. Козарецький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 1. – С. 175 − 179.
 2. Демчишин А. П. Рухова активність – нагальна потреба дитячого організму / А. П. Демчишин, В. І. Ковцун, Г. Г. Калька // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІІ Міжрегіон. (І міської) наук.-практ. конф. – Л., 2004. – С. 23 − 24.

2003:

 1. Чернова Л. В. Методичний посібник до самостійної підготовки студентів факультету заочної форми навчання і післядипломної освіти з лікувальної фізичної культури / Л. В. Чернова, В. І. Ковцун. – Л., 2003. – 43 с.
 2. Підготовка магістра за напрямом „Фізичне виховання і спорт” (0112) / за заг. ред. Б. А. Виноградського ; укл. Ф. В. Музика, О. М. Вацеба, Ю. В. Петришин, В. М. Трач, О. Ю. Рибак, О. Ю. Сидорко, М. В. Данилевич, В. І. Ковцун, М. М. Линець, А. С. Вовканич, В. М. Стефанишин, І. Р. Свістельник. – Л. : ЛДІФК, 2003. – 49 с.

2002:

 1. Ковцун В. І. Волейбол: основи гри, методика навчання й тренування : метод. поради для оволодіння навичками, вміннями гри волейбол при проходженні курсу теорії та методики викладання волейболу студентам 2го року навчання / В. І. Ковцун, А. П. Демчишин. – Л. : Фернеза, 2002. – 33 с.
 2. Ковцун В. І. Волейбол : основи техніки і тактики гри в волейбол : метод. матеріал для лекцій з теорії та методики викладання волейболу / В. І. Ковцун, А. П. Демчишин. – Л. : Фернеза, 2002. – 33 с.
 3. Ковцун В. І. Волейбол як важливий засіб виховання гармонійної особистості / В. І. Ковцун, А. П. Демчишин // Здоровий спосіб життя : зб. матеріалів ІІ Міжрегіон. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 37 − 40.
 4. Ковцун В. І. Особливості морфологічних показників і їх взаємозв’язок з рівнем фізичної і технічної підготовленості юних волейболістів 13-18 років / В. І. Ковцун, А. П. Демчишин // Актуальні питання розвитку спортивних і рухливих ігор: сучасний стан та перспективи : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – Вип. 3. – С. 88 − 95.
 5. Спортивні ігри в запитаннях та відповідях : метод. розробка / А. І. Мельникович, В. М. Артюх, В. І. Ковцун, В. А. Демчишин. – Самбір, 2002. – 43 с.

2001:

 1. Ковцун В. І. Подача м’яча у стрибку в волейболі, методика контролю та критерій оцінки у юних волейболістів 13-18 років / В. І. Ковцун // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХХПІ, 2001. − № 4. – С. 13 − 14.
 2. Ковцун В. І. Розвиток та контроль спеціальної витривалості юних волейболістів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 ,,Олімпійський і професійний спорт / Ковцун Василь Іванович ; ЛДІФК. – Л., 2001. – 19 с.

2000:

 1. Ковцун В. І. Влучність та спеціальна витривалість при подачі м’яча / В. І. Ковцун // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ІV Міжнарод. наук. конгр. – К., 2000. – С. 59.
 2. Ковцун В. І. Експериментальне дослідження ефективності розвитку та контролю спеціальної витривалості у юних волейболістів в річному циклі тренування / В. І. Ковцун // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХХПІ, 2000. − № 17. – С. 17 − 19.
 3. Ковцун В. І. Показники спеціальної витривалості юних волейболістів різних вікових груп / В. І. Ковцун // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХХПІ, 2000. − № 16. – С. 17− 19.
 4. Корягін В. М. Оцінка термінованого тренувального ефекту вправ у юних волейболістів / В. М. Корягін, В. І. Ковцун // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. IV Міжнар. наук. конгр. – К., 2000. – С. 59.

1999:

 1. Демчишин А. П. Волейбол в національній системі фізичного виховання в Україні / А. П. Демчишин, В. І. Ковцун // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1999. – С. 10 − 13.
 2. Демчишин А. П. Деякі особливості навчально-тренувальної роботи з жіночими волейбольними командами / А. П. Демчишин, В. І. Ковцун // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1999. – С. 7 − 9.

1997:

 1. Ковцун В. І. Оцінка ігрової діяльності юних волейболістів у процесі змагань / В. І. Ковцун // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр.наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 45 − 46.
 2. Рівень фізичної та технічної підготовленості волейболістів / В. І. Ковцун, А. П. Демчишин, Н. П. Лібович [та ін.] // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 44 − 45.

1995:

 1. Страж В. О. Критерії термінового тренувального ефекту короткочасних повторних вправ з максимальною інтенсивністю в юних волейболістів 14-15 років / В. О. Страж, В. І. Ковцун, В. М. Чернов // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1994 рік. – Л., 1995. – С. 68.
 2. Мозола Р. С. Вивчення впливу змагальних навантажень на організм спортсменів у настільному тенісі / Р. С. Мозола, Ю. В. Марусин, В. І. Ковцун // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 1995. – Ч. І. – С. 122 − 123.

1994:

 1. Страж В. О. Особливості методики контролю спеціальної витривалості юних волейболістів / В. О. Страж, В. І. Ковцун // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1993 рік. – Л., 1994. – С. 43 − 45.

1993:

 1. Страж В. О. Динаміка показників фізичної та технічної підготовленості волейболістів / В. О. Страж, А. О. Демчишин, В. І. Ковцун // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1992 рік. – Л., 1993. – С. 66 − 68.

1988:

 1. Техническое средство обучения и тренировки приема мяча с подачи в волейболе / В. А. Страж, А. А. Демчишин, Н. П. Михайлюк, В. И. Ковцун // Тез. докл. науч.-практ. семинара тренеров-преподавателей по видам спорта. – Ужгород, 1988. – С. 62 − 63.

[згорнути]
КОВЦУН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

2022:

 1. Ковцун В. Використання методу колового тренування для розвитку координаційних здібностей волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки / Віталій Ковцун // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 1. – С. 15–16.

[згорнути]
КОГУТ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

2023:

 1. Показники центральної гемодинаміки нетренованих студентів та студентів-бігунів на середні дистанці / Дзвенислава Бергтраум, Любомир Вовканич, Михайло Строкун, Юрій Когут // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 2. – С. 1–10.
 2.  Спортивний відбір та селекція до клубних і національних збір них команд Німеччини у чотирирічних циклах підготовки до змагань / Дулібський А. В., Когут Ю. В., Мартиняк Ю. Б., Строкун М. Я. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 7(167). – С. 78–83. (фах. вид., IndexCopernicus)
 3. Когут Ю. В. Проблеми розвитку загальної витривалості в школярів старших класів / Когут Ю. В., Строкун М. Я. // Сучасний стан і перспективи вдосконалення національної системи фізичного виховання і спорту в умовах війни та у післявоєнний період : зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф.
  присвяченої 75-й річниці кафедри фіз. виховання ДВНЗ «УжНУ» (19–20 квіт. 2023р). – Ужгород, 2023. – С. 109–111.

2022:

 1. Легка атлетика : навч. посіб. / Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В., Дух Т. І., Павлось О. О., Конестяпін В. Г., Чорненька Г. В., Прокопенко В. І., Західний В. Р., Когут Ю.В., Строкун М. Я. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 304 с.

2020:

 1. Строкун М. Я. Застосування сучасних інноваційних технологій у навчально-тренувальному процесі з легкої атлетики / Строкун М. Я., Когут Ю. В. // WayScience. – 2020. – С. 582–585.
 2. Строкун М. Я. Легка атлетика як засіб оздоровлення учнів та студентів / Строкун М.Я., Когут Ю.В. // WayScience. – 2020. – С. 453–457.

2018:

 1. Свищ Я. Застосування додаткових засобiв у навчально-тренувальному процесi бiгунiв на короткi дистанції / Ярослав Свищ, Василь Західний, Юрій Когут // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. – С. 279–282.
 2. Kohyt Y. Methods of athletes endurance development / Yuriy Kohyt // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 360.

[згорнути]
КОЛОБИЧ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

2022:

 1. Differences in the interceptions, tackles and counterattacks of the World Champions in the final soccer matches of the 1994–2014 World Cup / Chornobay I., Matviyas O., Kolobych O., Fediuk A., Bazyliak N. // International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies. –2022. – Vol. 2, is. 4. – P. 104–110.

2016:

 1. Колобич О. Напрямки удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів [Електронний ресурс] / Олег Колобич, Богдан Хоркавий, Андрій Дулібський // Спортивна наука України. – 2016. – № 2(72). – С. 15–23. – Режим доступу :http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/411/395(ВАК)
 2. Ефективність виконання стандартних положень у футболі [Електронний ресурс] / Богдан Виноградський, Андрій Дулібський, Богдан Хоркавий, Олег Колобич // Спортивна наука України. – 2016. – № 3(73). – С. 9–14. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/421/405 (ВАК)

2015:

 1. Дулібський А. Чемпіонат світу з футболу 2014 року: аналітико-цифровий аспект / Андрій Дулібський, Олег Колобич, Богдан Хоркавий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С.76 – 81.

2012:

 1. Колобич О. В. Від Кубка європейських націй до чемпіонатів Європи з футболу : [посібник] / О. В. Колобич, Й. Г. Фалес, Б. В. Хоркавий. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 143 с.

2011:

 1. Колобич О. Напрямки удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів / Олег Колобич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 126 – 133.

2007:

 1. Чорнобай І. Визначення вміння виконувати кручені удари ногою футболістами СДЮСШ (15-17 років) та ЛДУФК (16-17 років) за допомогою контрольних вправ / І. Чорнобай, О. Колобич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 342 − 347.

2006:

 1. Футбол інвалідів : метод. посіб. / Т. В. Білий, Ю. А. Бріскін, О. В. Колобич, О. Ф. Огерчук, В. В. Строкатов. – Л. : Край, 2006. – 70 с.

2005:

 1. Навчальна програма з дисципліни ТіМОПС (міні-футбол) / В. І. Борейко, О. В. Колобич, О. Ф. Огерчук, І. М. Чорнобай, Б. В. Хокавий. – Л. : ЛДІФК, 2005. – 35 с.

2004:

 1. Контроль і облік в тренуванні висококваліфікованих футболістів / І. В. Чорнобай, О. В. Колобич, В. І. Борейко, В. В. Довгий // Буковинський наук.-спорт. вісн. – Чернівці, 2004. – С. 99 − 102.

2003:

 1. Івасяк В. Технічні засоби та допоміжне обладнання для навчання та вдосконалення технічної майстерності футболісток / В. Івасяк, О. Огерчук, О. Колобич. – Л., 2003. – 34 с.
 2. Навчальна програма з дисципліни „Підвищення спортивної майстерності” (футбол) / розроб. Й. Г. Фалес, В. І. Борейко, О. Ф. Огерчук, О. В. Колобич, В. І. Івасяк, М. В. Левицький. – Л., 2003. – 24 с.
 3. Планування, контроль і облік в тренуванні кваліфікованих футболістів / Й. Г. Фалес, О. Ф. Огерчук, О. В. Колобич, В. І. Борейко //Актуальні проблеми розвитку футболу в навчальних закладах : зб. наук. ст. – Чернівці, 2003. – С. 38 – 41.

1999:

 1. Огерчук О. Ф. Визначення інтегральної оцінки техніко-тактичної підготовки футболістів / О. Ф. Огерчук, О. В. Колобич // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1999. – С. 27 − 28.

1998:

 1. Ігри та ігрові вправи техніко-тактичного характеру в підготовці футболістів : метод. посіб./ Й. Г. Фалес, О. Ф. Огерчук, О. В. Колобич, А. В. Дулібський. – Л. : [б. в.], 1998. – 112 с.
 2. Техніко-тактична підготовка футболістів : навч. посіб. / Й. Г. Фалес, О. Ф. Огерчук, О. В. Колобич, А. В. Дулібський. – Л. : ВМС, 1998. – 112 с.

1997:

 1. Фалес Й. Г. Дослідження ефективності завершальних ударів по воротах в залежності від способу та умов виконання / Й. Г. Фалес, О. В. Колобич, О. Ф. Огерчук // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 31– 32.
 2. Кобко Т. В. Зв’язок тренувальних та змагальних навантажень з виникненням травм в футболі / Т. В. Кобко, Й. Г. Фалес, О. В. Колобич // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК,1997. – С. 32.
 3. Кобко Т. В. Пошук напрямків педагогічного контролю за навантаженнями футболістів / Т. В. Кобко, Й. Г. Фалес, О. В. Колобич // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 90.
 4. Огерчук О. Ф. Фактори ефективності техніко-тактичної діяльності футболістів високої кваліфікації / О. Ф. Огерчук, Й. Г. Фалес, О. В. Колобич // Сучасні проблеми розвитку спортивних і рухливих ігор : тези ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 26.

[згорнути]
КОНЕСТЯПІН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

2023:

 1. Технічна підготовленість українських стрибунок у висоту / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Ярослав Свищ, Руслан Павлось // Науковий дискурс у фізичному вихованні і спорті. – 2023. – № 1. – С. 36–46.
 2. Колот А. А. Професійна діяльність тренера з легкої атлетики / А. В. Колот, В. Г. Конестяпін // Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник : у 2 кн. / Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., …Жданова О. М., Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг. ред. Бобровника В. І., Совенко С. П., Колота А. В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 1. – С. 39–57.
 3. Совенко С. П. Стрибок у висоту. Історія. Техніка. Навчання. Тренування. Правила змагань / С. П. Совенко, В. І. Бобровник, В. Г. Конестяпін // Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник : у 2 кн. / Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., … Жданова О. М.,
  Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг. ред. Бобровника В. І., Совенко С. П., Колота А. В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 2. – С. 89–139.
 4. Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник : у 2 кн. /Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., … Жданова О. М., Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг. ред. Бобровника В. І., Совенко С. П., Колота А. В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 1. – 712 с.
  ISBN 978-617-7492-12-1
 5. Легка атлетика: теорія і методика тренерської діяльності : підручник : у 2 кн. / Андрущенко Ю. М., Артюшенко О. Ф., Бех О. В., … Жданова О. М., Конестяпін В. Г., Свищ Я. С., Чеховська Л. Я. [та ін.] ; за заг. ред. Бобровника В. І., Совенко С. П., Колота А. В. – Київ : Олімп. л-ра, 2023. – Кн. 2. – 608 с.
  ISBN 978-617-7492-12-1
 6. Світова система навчання та сертифікації тренерів з легкої атлетики / Конестяпін В. Г., Ханікянц О. В., Свищ Я. С., Павлось О. А., Бубнов В. О. // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування // Матеріали регіон. наук.-практ. семінару / за заг. ред. Гуменюка С. В., Ладики П. І., Шандригося В. І., Єднака В. Д., Васірука М. С. – Тернопіль, 2023. – С. 96–102.

2022:

 1. Кінематичні характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним різної кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2022. – № 2. – С. 14–20.
 2. Легка атлетика : навч. посіб. / Свищ Я. С., Дунець-Лесько А. В., Дух Т. І., Павлось О. О., Конестяпін В. Г., Чорненька Г. В., Прокопенко В. І., Західний В. Р., Когут Ю. В., Строкун М. Я. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 304 с.
 3. Часові характеристики технічної підготовленості стрибунок потрійним високої кваліфікації / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Антоніна Дунець-Лесько, Тетяна Дух, Ярослав Свищ // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – Т. 22, № 2. – С. 288-295. DOI: 10.17309/tmfv.2022.2.21 (Scopus)

2021:

 1. Ханікянц О. В. Окремі аспекти оптимізації фізичної підготовки учнів середнього шкільного віку в умовах сьогодення / Ханікянц О. В., Конестяпін В.Г., Колесник О. В. // Priority directions of science and technology development : Proceedings of the 5th International scientific and practical conference (January 24–26, Ukraine). – Kyiv, 2021. – Р. 950–956.
 2. The Application of Athletics Tools in Due to Develop Speed of Secondary School Children / Olena Khanikiants, Volodymyr Konestyapin, Olga Rymar, Marta Yaroshyk, Nataliya Sorokolit // Society. Integration. Education : Proceedings of the International Scientific Conference (May 28th-29th). – Rēzekne, 2021. – Vol. 2. – P. 283–291.

2020:

 1. Тиртишник В. Ритмо-темпова структура розбігу стрибків у висоту рекордсменки Світу серед юніорів Ярослави Магучіх / Вячеслав Тиртишник, Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Руслан Павлось // Фізична активність і якість життя людини : зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (10 черв. 2020 р.). – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. – С. 7.
 2. Ханікянц О. В. Динаміка рівнів розвитку фізичних якостей та компетентностей учнів середнього шкільного віку (5–9 класи) / Ханікянц О. В., Конестяпін В. Г., Лазорик Р. Б. // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (2 грудня 2020 р.). – Полтава : Нац. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2020. – С. 246–249.
 3. Ханікянц О. В. Удосконалення швидко-силової підготовки учнів середнього шкільного віку з пріоритетним використанням засобів легкоатлетичних стрибків / Ханікянц О. В., Римар О. В., Конестяпін В. Г. // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 22, т. 4. – С. 79–83. (Index Copernicus)
 4. Часові характеристики техніки стрибка у висоту кваліфікованих стрибунок / Конестяпін В. Г., Павлось О. О., Ханікянц О. В., Свищ Я. С., Павлось Р. М. // International Academy Journal Web of Scholar. – 2020. – № 4(46). – P. 54–58.
 5. Pavlos O. Influence of anthropometric indices on the sports results of high jumpers world-level / Olha Pavlos, Volodymyr Konestyapin, Ryslan Pavlos // Actual and contemporary problems of the development of athletics : the internationals Scientific and Practical Conference (29-30 may). – Chirchik (Uzbekistan), 2020. – P. 4–6.
 6. Ритмо-темпові характеристики технічної майстерності рекордсменки світу серед юніорів Ярослави Магучіх / Володимир Конестяпін, Ольга Павлось, Олена Ханікянц, Ярослав Свищ, Руслан Павлось // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 1. – С. 13–14.
 7. Дух Т. І. Кінематичні характеристики технічної підготовленості кваліфікованих стрибунок у довжину / Т. І. Дух, В. Г. Конестяпін, А. В. Дунець-Лесько // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2020. – № 2. – С. 126–129.

2019:

 1. Khanikiants О. Specifics of quickness development of average school age pupils / Оlena Khanikiants, Volodymyr Konestyapin, Andrii Goliney // ІV International Eurasian Conference Sport Education and Society, International Juried Arts Mixed Exhibition on National Cultures (6–8 December 2019). – Denizli, 2019. – P. 1422

2018:

 1. Західний В. Аналіз кінематичних характеристик техніки штовхальників ядра на чемпіонаті України з легкої атлетики 2018 року м. Суми / Василь Західний, Володимир Конестяпін, Ярослав Свищ // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 17. – С. 275–279.
 2. Ханікянц О. Аналіз та особливості техніки стрибунів у висоту різної кваліфікації / Олена Ханікянц, Володимир Конестяпін // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів. – Вип. 22, т. 1. – С. 27–28.
 3. Zakhidnyy V. The Cinematic Characteristics of Qualified Shot-Putters / Zakhidnyy Vasyl, Konestyapin Volodymyr, Svysch Yaroslav // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (27–28 April 2018). – Lviv, 2018. – Р. 362.

2017:

 1. Конестяпін В. Часові характеристики техніки потрійного стрибка провідних легкоатлеток України / Володимир Конестяпін, Олена Ханікянц // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 1. – С. 17–18.
 2. Оцінювання композиції м’язових волокон спортсменів з використанням максимальних статичних навантажень [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Соломія Клебан, Наталя Боротюк // Спортивна наука України. – 2017. – № 1 (77). – С. 3–8. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/579/560

2016:

 1. Конестяпін В. Показники фізичної підготовленості стрибунів у висоту на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Володимир Конестяпін, Олена Ханікянц, Дмитро Дем’янюк // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф. – Львів, 2016. – С. 54–56.
 2. Прокопенко Н. Часові показники техніки бар’єристок в бігу на 60 м з бар’єрами різної кваліфікації / Наталія Прокопенко, Володимир Конестяпін, Галина Чорненька, Віктор Прокопенко // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 64–65.
 3. Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики : монографія / авт. кол.: Воронін Д. М. [та ін.]. ; за заг. ред. В. Конестяпіна та Я. Свища. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 220 с. – ISBN 978-617-7336-02-9.
 4. Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол. : Ф. Музика, А. Вовканич, В. Левків, В. Конестяпін [та ін.] ; упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 488 с. – ISBN 978-966-7336-01-2.

2015:

 1. Удосконалення фізичної та технічної підготовки стрибунок у довжину / Лемешко Вячеслав, Конестяпін Володимир, Дунець-Лесько Антоніна, Дух Тетяна // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. – № 1. – С. 110 – 114.Динаміка та варіативність кінематичних характеристик технічної майстерності стрибунок у довжину [Електронний ресурс] / Володимир Конестяпін, В’ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Антоніна Дунець-Лесько // Спортивна наука України. – 2015. – № 1(65). – С. 41 – 44. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/288/281

2014:

 1. Оцінювання функціонального стану дихальної системи кваліфікованих бігунів на 400 та 800 метрів / Любомир Вовканич, Володимир Конестяпін, Антоніна Дунець-Лесько, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 404 – 409.

2013:

 1. Воронін Д. Взаємозвязок між спортивним результатом та параметрами фізичного розвитку студентів спеціалізації “Легка атлетика” / Денис Воронін, Ярослав Свищ, Володимир Конестяпін // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2013. – № 1. – С. 101 – 103.
 2. Досвід організації підвищення кваліфікації тренерів з легкої атлетики в Україні / Михайло Акілов, Тетяна Самоленко, Володимир Конестяпін, В’ячеслав Шутєєв // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, т. 4. – С. 6 – 9.
 3. Voronin D. The kinematic characteristics of high qualifications woman long jumpers / D. Voronin, V. Konestyapyn, Y. Svisch // Olympic sport and sport for all : 17th international scientific congress. – 2013. – P. 281 – 282.

2012:

 1. Західний Р. В. Кінематичні характеристики техніки виконання обертальних рухів у метальників диска, молота та штовхальників ядра / Р. В. Західний, В. Г. Конестяпін, М. С. Микіч // Здоровье для всех : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Пинск, 2012. – Ч. 2. – С. 178 – 181.
 2. Динаміка та варіативність часових характеристик техніки стрибка у висоту у спортсменів високої кваліфікації / Володимир Конестяпін, Олена Ханікянц, Станіслав Онищук, Олександр Нартов, Віктор Шаповал // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 1. – С. 113 – 117.

2011:

 1. Воронін Д. М. Критерії формування збірних естафетних команд в бігу 4х100 метрів / Воронін Д. М., Свищ Я. С., Конестяпін В. Г. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 2. – С. 71 – 75.
 2. Легка атлетика : правила змагань на 2010–2011 рр. / пер. і упоряд. В. Г. Конестяпін, П. П. Дацків, В. Й. Лемешко, В. І. Прокопенко, Г. В. Чорненька. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 258 с. – ISBN 978-966-2328-17-2 .
 3. Підвищення фізичної працездатності бігунів на короткі дистанції у передзмагальному мезоциклі шляхом використання природних джерел омега-3 / Станіслав Онищук, Зоряна Коритко, Володимир Конестяпін [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 215 – 221.

2010:

 1. Конестяпін В. Г. Ритмо-темпові характеристики розбігу як критерії оцінки технічної майстерності стрибунів у висоту / В. Г. Конестяпін, О. В. Ханікянц // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ХІV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 77.
 2. Західний В. Р. Кінематичні характеристики техніки штовхальників ядра високої кваліфікації / В. Р. Західний, В. Г. Конестяпін, М. С. Микіч // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ХІV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 544.
 3. Морфологічна модель стрибуна у висоту / Маєвська С. М., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Музика Ф. В., Конестяпін В. Г. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 6. – С. 17 – 18, 35 – 36.

2009:

 1. Ханікянц О. Ритмо-темпові характеристики розбігу провідних стрибунів у висоту світу / Олена Ханікянц, Володимир Конестяпін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2009. – Вип. 13, т. 1. – С. 300 – 305.
 2. Характеристика анаеробних можливостей кваліфікованих бігунів / Вовканич Л. С., Власов А. П., Савицький Г. В., Лозинський А. Б., Конестяпін В. Г., Коваль Н. А. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 6. – С. 9 – 11.
 3. Легка атлетика : правила змагань / за ред. В. Г. Конестяпіна, П. П. Дацківа, М. С. Марцинюка, Г. В. Чорненької. – Івано-Франківськ : ІМСТА, 2009. – 240 с.

2008:

 1. Конестяпін В. Фізичне виховання школярів 14-15 років з пріоритетним використанням засобів легкої атлетики / В. Конестяпін, Т. Вітер // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2008. – Вип. 12, т. 2. – С. 115 − 119.
 2. Конестяпін В. Ритмо-темпові характеристики розбігу стрибунів у висоту різної кваліфікації / Володимир Конестяпін, Олена Ханікянц // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 353 − 356.

2007:

 1. Конестяпін В. Розвиток швидкісних якостей юних бігунів на середні дистанції / В. Конестяпін, А. Сташків // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2007. – Вип. 11, т. 3. – С. 162 − 167.
 2. Комплексна зміна рівня фізичної та технічної підготовленості стрибунів у висоту відповідно до кваліфікаційних моделей / В. Конестяпін, О. Ханікянц, В. Горбенко // Спортивний вісн. Придніпров’я : [зб. наук. ст.] – 2007. – № 1. – С. 94 − 99.
 3. Прогнозування спортивного результату бігунів на середні дистанції за показниками велоергометричних анаеробних тестів [Електронний ресурс] / Л. С. Вовканич, В. Г. Конестяпін, Т. М. Митроган, Н. А. Коваль // Спортивна наука України. – 2007. – № 2 (11). – С. 2 − 7. − Режим доступу : https://www.ldufk.edu.ua

2006:

 1. Конестяпін В. Легка атлетика у Львівському інфізкульті / Володимир Конестяпін, Михайло Микич // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. − № 4. – С. 26 − 27.
 2. Конестяпін В. Г. Коригування фізичної та технічної підготовленості стрибунів у висоту / Конестяпін В. Г., Ханікянц О. В. // Легка атлетика: теорія, навчання, тренування : зб. наук. пр. – Л., 2006. – С. 98 − 108.
 3. Конестяпин В. Г. Коррекция физической и технической подготовленности прыгунов в высоту соответственно квалификационным моделям / В. Г. Конестяпин, Е. В. Ханикянц // Современный взгляд на подготовку легкоатлетов : монография / под ред. Е. Е. Аракеляна, Ю. Н. Примакова, М. П. Шестакова. – М. : НОУ РГУФК, 2006. – С. 105 − 118.
 4. Конестяпін В. Г. Взаємозв’язок показників фізичного розвитку та фізичних якостей легкоатлетів на етапі початкової підготовки / В. Г. Конестяпін, В. О. Бережанський, О. М. Бережанська // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді : матеріали І Регіон. наук.-практ. семінару. – Л., 2006. – С. 39 − 42.
 5. Вовканич Л. Використання велоергометричних анаеробних тестів різної тривалості у прогнозуванні спортивного результату бігунів на середні дистанції / Л. Вовканич, В. Конестяпін, Т. Митроган // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 81 − 86.
 6. Вовканич Л. Використання короткотривалих велоергометричних тестів для прогнозування спортивного результату спортсменок-бігунів / Л. Вовканич, В. Конестяпін, Т. Митроган // Механізми функціонування фізіологічних систем : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 27 − 29.
 7. Вовканич Л. Вплив анаеробних навантажень на показники серцево-судинної системи спортсменок-бігунів різної кваліфікації / Л. Вовканич, В. Конестяпін, Т. Митроган // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Л., 2006. – Вип. 12. – С. 14 − 16.

2005:

 1. Конестяпін В. Засоби вдосконалення технічної майстерності кваліфікованих стрибунів у висоту / В. Конестяпін, В. Шаповал // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2005. – Вип. 9, т. 1. – С. 79 − 82.
 2. Khanikyants O. Information anthropometrical parameters of the male high jumpers for the different basic qualification / Khanikyants O., Konestyapin V., Zaniewski I. // 10th Annual Congress European College of Sport Science : book of Abstracts. − Belgrade, 2005. – P. 312 − 313.

2004:

 1. Конестяпін В. Контроль швидкісно-силової підготовленості бігунів на середні дистанції / В. Конестяпін, В. Цікало // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 1. – С. 183 − 187.
 2. Конестяпін В. Кінематичні характеристики розбігу кваліфікованих стрибунів у висоту / В. Конестяпін,В. Шаповал // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2004. – Вип. 8, т. 1. – С. 188 − 190.
 3. Навчальна програма з „Теорії і методики легкої атлетики” для студентів І–ІІ курсів ЛДІФК / розроб. В. Г. Конестяпін, М. С. Микіч, Г. В. Чорненька. – Л., 2004. – 18 с.

2003:

 1. Конестяпін В. Г. Профілактика травматизму на заняттях з легкої атлетики / В. Г. Конестяпін, Г. В. Чорненька // Новітні медико-педагогічні технології зміцнення та збереження здоров’я учнівської молоді : навч.-метод. посіб. – Л., 2003. – С.138 − 147.
 2. Конестяпін В. Г. Методичні рекомендації з профілактики травматизму на заняттях з легкої атлетики для загальноосвітніх шкіл / В. Г. Конестяпін, Г. В. Чорненька, В. І. Гурінович. – Л., 2003. – 12 с.
 3. Методика телеподометрії для дослідження кінематичних характеристик технічної підготовленості легкоатлетів / Віталій Чорнобай, Володимир Конестяпін, Олена Ханікянц, М. Сапронов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2003. – Вип. 7, т. 3. – С. 305 − 309.

2002:

 1. Конестяпін В. Г. Фізична підготовка на початковому та базових етапах спортивного тренування бігунів на середні дистанції : метод. розроб. для тренерів ДЮСШ / В. Г. Конестяпін, П. С. Бурець. – Рожище, 2002. – 40 с.

1999:

 1. Конестяпін В. Г. Оцінка основних компонентів підготовленості стрибунів у висоту / В. Г. Конестяпін, В. Й. Лемешко // Матеріали наук.-практ. конф. з легкої атлетики. – Л., 1999. – С. 45 − 46.

1997:

 1. Конестяпін В. Г. Основні положення управління педагогічним процесом спортивного тренування / В. Г. Конестяпін // Легка атлетика: техніка, навчання, тренування : зб. ст. до 50-річчя ін-ту та кафедри. – Л., 1997. – С. 30 − 36.

1994:

 1. Конестяпин В. Г. Оценка и соотношение компонентов подготовленности у прыгуний в высоту / В. Г. Конестяпин // Теория и практика физической культуры. – 1994. − № 8. – С. 32 − 33.

1993:

 1. Конестяпин В. Г. Оценка и соразмерность развития основных компонентов подготовленности у прыгуний в высоту / В. Г. Конестяпин // Труды ученых ГЦОЛИФКа. – М., 1993. – С. 230 − 233.

1991:

 1. Микич М. С. Формування мотивації у студентів на заняттях з легкої атлетики / М. С. Микич, В. Г. Конестяпін // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1991. – Ч. 2. – С. 58 − 59.

1990:

 1. Конестяпин В. Г. Педагогический контроль в тренировке прыгуний в высоту / В. Г. Конестяпин // Тез. докл. VIII науч. конф. молодых ученых. – Омск, 1990. – С. 27.
 2. Лесовой В. А. Планирование тренировки легкоатлетов в условиях вуза / В. А. Лесовой, В. Г. Конестяпин // Роль физической культуры в здоровом способе жизни : тез.-реком. I Регион. науч.-практ. конф. – Львов, 1990. – С. 112 − 113.
 3. Лесовой В. А. Информативность показателей техники прыгунов в высоту / В. А. Лесовой, В. Г. Конестяпин, М. С. Микич // Роль физической культуры в здоровом способе жизни : тез.-реком. I Регион. науч.-практ. конф. – Львов, 1990. – С. 111 − 112.

1988:

 1. Конестяпин В. Г. Информативные показатели для контроля за уровнем физического развития и специальной физической подготовленности прыгуний в высоту / В. Г. Конестяпин, В. И. Лемешко, Р. В. Окуп // Тез. докл. науч.-практ. семинара тренеров-преподавателей по видам спорта. – Ужгород, 1988. – С. 18 − 20.
 2. Лемешко В. И. Специальные упражнений с отягощениями в тренировке прыгуна в длину / В. И. Лемешко, В. Г. Конестяпин, Р. Б. Окуп // Тез. докл. науч.-практ. семинара тренеров-преподавателей по видам спорта. – Ужгород, 1988. – С. 27 − 29.

1986:

 1. Конестяпин В. Г. Горизонтальные прыжки как эффективное средство специальной подготовки прыгуний в высоту / В. Г. Конестяпин // Актуальные вопросы подготовки спортсменов высокой квалификации : тез. докл. IV межвуз. науч. конф. – Омск, 1986. – С. 31.
 2. Конестяпин В. Г. Реализация скорости бега в разбеге как критерий оценки технического мастерства прыгуний в высоту / В. Г. Конестяпин, Р. С. Вершинскас // Тез. докл. ХІ регион. науч.-метод. конф. республик Прибалтики и Белорусской ССР по проблемам спортивной тренировки. – Рига, 1986. – Ч. I. – С. 112 − 114.
 3. Примаков Ю. Н. Прыжок в высоту с разбега : учеб. пособие для студ. и слушателей ФПК ГЦОЛИФКа / Ю. Н. Примаков, И. В. Лазарев, В. Г. Конестяпин. – М. : ГЦОЛИФК, 1986. – 51 с.
 4. Лазарев И. В. Индивидуализация тренировки прыгуний в высоту с учетом основных компонентов подготовленности / И. В. Лазарев, В. Г. Конестяпин // Совершенствование системы подготовки легкоатлетов. – М. : ГЦОЛИФК, 1986. – С. 24 − 32.

1985:

 1. Конестяпин В. Г. Соотношение основных компонентов подготовленности в прыжках в высоту у женщин : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 ,,Теория и методика физ. воспитания и спорт. тренировки” / Конестяпин Владимир Григорьевич ; ГЦОЛИФК. − М., 1985. – 19 с.

1984:

 1. Озолин Н. Г. Морфо-функциональные особенности специальной подготовленности женщин-прыгунов в высоту на этапе становления спортивного мастерства / Н. Г. Озолин, В. Г. Конестяпин // Прогнозирование в прикладной физиологии : тез. докл. II Всесоюз. симп. – Фрунзе, 1984. – С. 197− 198.

1983:

 1. Окуп Р. Б. Применение специальных упражнений с отягощениями в тренировке прыгунов в длину / Р. Б. Окуп, В. И. Лемешко, В. Г. Конестяпин // Совершенствование системы подготовки спортсменов высокой квалификации : тез. докл. республ. науч.-метод. конф. – Кишинев, 1983. – С. 39.

1980:

 1. Конестяпин В. Г. Степень реализации скорости бега в разбеге как критерий оценки технического мастерства прыгуний в длину / В. Г. Конестяпин, Р. В. Окуп, В. И. Лемешко // Научно-методические основы подготовки спортсменов высокого класса : тез. докл. науч.-практ. конф. – К., 1980. – С. 143 − 145.

[згорнути]
КОКОТЬ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

2023:

 1. Вплив вправ з використанням бодібарів на фізичну підготовленість учнів середнього шкільного віку / Петрина Р. Л., Петрина Л. А., Пугач Н. В., Соромотіна В. П., Кокоть І. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 5К(165). – С. 99–105.DOI10.31392/NPU-nc.series15.2023.5K(165).22(фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Розвиток здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів у діте й 8-10 років / Петрина Р. Л., Соромотіна В. П., Петрина Л. А., Сениця М. М., Кокоть І. В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2023. – Вип. 5(164). – С. 108–112.DOI10.31392/NPU-nc.series15.2023.5(164).23(фах. вид., IndexCopernicus)

[згорнути]
КОПИТКО СОЛОМІЯ ЮРІЇВНА

2022:

 1. Копитко С. Порушення, обмеження активності та участі у пацієнтів із лімфостазом / Соломія Копитко, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 3. – С. 46–47.

2021:

 1. Копитко С. Лімфостаз нижніх кінцівок у результаті лікування раку / Соломія Копитко, Ольга Бас // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. – Львів, 2021. – Вип. 25, т. 3. – С. 56.

2020:

 1. Korytko Z. I. The health status of the visual analyzer in university students and its correction by means of physical rehabilitation / Korytko Z.I., Kopytko S.Yu., Sobolev M.Ya // Здоров’я, спорт, реабілітація. – 2020. – № 6(1). – С. 18–25. (Index Copernicus)

[згорнути]
КОРИТКО ЗОРЯНА ІГОРІВНА

2023:

 1. Коритко З. І. Ефективність фізичної реабілітації в пацієнтів з ревматоїдним артритом / Коритко З. І., Гайдук О. А., Базильчук О. В. // Rehabilitation & Recreation. – 2023. – № 17. – С. 76–84. DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2023.17.8 (фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Korytko Z. Approaches to complex rehabilitation of post-COVID myocarditis: theory and practice / Korytko Z.,  Les’kiv I., Kulitka E.  // Theoretical and practical perspectives of modern science : Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. – Stockholm, 2023. –  P. 28–29.
 3. Utilizing hemogram indicators and coagulation homeostasis as key markers for precision dosing of physical exertion / Zoryana Korytko, Mykola Maistruk, Yuriy Dutchak, Oksana Pavlyuk, Tetyana Chopyk, Olena Haiduk, Nataliia Hreida, Olena Stelmashchuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2023. – Vol. 23, is. 11. – P. 2931–2939. DOI:10.7752/jpes.2023.11334 (Scopus)
 4. New Physical and Neurophysiological Rehabilitation Programmes for Women of Childbearing Age / Nataliia Honcharuk, Ganna Tamozhanska, Zoryana Korytko, Ljudmyla Rusyn, Nataliia Vasylieva, Oksana Adamenko, Borys Maksymchuk // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2023. – Vol. 14. – is. 1. – P. 346– 369. DOI: https://doi.org/10.18662/brain/14.1/424 (Web of Science)
 5. Коритко З. І. Вплив фізичної реабілітації на перебіг захворювання та психоемоційний стан пацієнтів із ревматоїдним артритом / З. І. Коритко, М. І. Майструк // Art of Medicine. – 2023. – № 4. – С. 48–53. DOI: 10.21802/artm.2023.4.28.48 (фах. вид., Index Copernicus)

2022:

 1. Ефективність фізичної терапії в реабілітації пацієнтів із коронавірусною хворобою COVID‑19 / Ореста Дзісь, Зоряна Коритко, Олександра Томашевська, Євген Дзісь // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – Вип. 26, т. 4. – С. 48–49.
 2. Особливості фізичного стану і здоров’я та планування фізичної реабілітації чоловіків другого зрілого віку хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з цукровим діабетом / Коритко З. І., Майструк М. І., Гайдук О. А., Примачок Л. Л., Чорненька Г. В., Матвіїв В. І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 1(35). – С. 248–253. DOI: 10.26693/jmbs07.01.248 (IndexCopernicus)
 3. Physical Rehabilitation Program for Students of the Special Medical Group / Golod N., Korytko Z., Rusyn L., Balukh M., Yakovliv V., Hnyp I. // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2022. – Vol. 13(1). – P. 484–509. https://doi.org/10.18662/brain/13.1/295 (Web of Science)
 4. Оцінка ефективності фізичної терапії в реабілітації пацієнтів COVID‑19 пневмонією / Дзісь О. Є., Коритко З. І., Томашевська О. Я., Дзісь Є. І. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2022. – Т. 7, № 5(39). – С. 204–209. DOI: 10.26693/jmbs07.05.204 (фах. вид., IndexCopernicus)

2021:

 1. Коритко З. Перспективи використання сіпап-терапії у програмі легеневої реабілітації пацієнтів із хронічним обстуктивним захворюванням легенів / Коритко З., Тимрук-Скоропад К. // Сучасні дослідження в сфері біології людини та наукові досягнення медичної галузі і фармації : матеріали конф. МЦНД. – Хмельницький, 2021. – С. 49–52.
 2. Дідух І. М. Використання засобів фізичної терапії у реабілітації підлітків із особливими освітніми проблемами / Дідух І. М., Сидорко О. Ю, Коритко З. І. // Фізична культура і спорт в освітньому просторі : інновації та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 5–6 березня 2021 р. – Влоцлавек, 2021. – С. 54–57.
 3. Дзісь О. Є. Особливості легеневої реабілітації пацієнтів з легкою формою COVID-19 під час амбулаторного лікування / Дзісь О. Є., Коритко З. І., Тимрук-Скоропад К. А. //  Фізична культура і спорт в освітньому просторі : інновації та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 5–6 березня 2021 р. – Влоцлавек, 2021. – С. 49–53.
 4. Підходи до легеневої реабілітації пацієнтів із різними формами Covid-19 / Тимрук-Скоропад К. А., Коритко З. І, Томашевська О. Я., Дзісь Є. І., Дзісь О. Є. // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 6,  № 3(31). – С. 317–323.
 5. Вплив реабілітаційних заходів на стан фізичного та розумового розвитку підлітків із особливими освітніми проблемами / Коритко З. І., Дідух І. М., Сидорко О. Ю., Гавронська А. А. // Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2021. – С. 127–129.
 6. Критерії адекватності фізичних  навантажень за показниками  крові / Коритко З., Русин Л., Чорненька Г., Західний В., Кулітка Е., Матвіїв В. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві.  – 2021. – № 4(56).  – С. 43–51. https://doi.org/10.29038/10.29038/2220-7481-2021-04-43-51.
 7. Особливості фізичного стану і здоров’я та планування фізичної реабілітації чоловіків другого зрілого віку хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з цукровим діабетом / Коритко З. І. , Майструк М. І., Гайдук О. А., Примачок Л. Л., Чорненька Г. В., Матвіїв В. І. //  Український журнал медицини, біології та спорту. – 2021. – Т. 7, № 1(35). – C. 248–253. DOI: https://doi.org/10.26693/jmbs06.03.317/

2020:

 1. Коритко З. Медико-біологічні основи рухової активності : навч. посіб. / Зоряна Коритко. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 223 с.
 2. Коритко З. І. Профілактика падінь у людей похилого віку / З. І. Коритко, М. А.Мазепа, І. В. Гавалко // Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України : матеріали VI Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. (28 квітня 2020, Київ). – Київ, 2020. – С. 82–83.
 3. Критерії адекватності фізичних навантажень та їх використання в спорті, фізичному вихованні й фізичній реабілітації / Зоряна Коритко, Едуард Кулітка, Ольга Бас, Галина Чорненька, Василь Західний, Тарас Якубовський // Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація. – 2020. – № 2(50). – С. 68–77. (Index Copernicus)
 4. Korytko Z. I. The health status of the visual analyzer in university students and its correction by means of physical rehabilitation / Z. I. Korytko, S. Yu. Kopytko, M. Ya. Sobolev // Health, sport, rehabilitation. – 2020. – N 1. – P. 20–27. (Index Copernicus)
 5. Prediction of survival in non-Hodgkin lymphoma based on markers of systemic inflammation, anemia, hypercoagulability, dyslipidemia and Eastern Cooperative Oncology Group performance status / Ivan Dzis, Oleksandra Tomashevska, Yevhen Dzis, Zoryana Korytko // Acta Haematologica Polonica. – 2020. – Vol. 51, is. 1. – P. 34.
 6. Korytko Z. The use of mechanotherapy, reflexotherapy and post-isometric relaxation in the process of rehabilitation of patients with ischemic disorder / Zoryana Korytko, Vasyl Stefan // Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji : XІІ międzynarodowe dni rehabilitacji (Rzeszów, 20–21 lutego 2020). – Rzeszów, 2020. – Р. 49.
 7.  Дідух І. Порівняльна характеристика морфофункціонального стану організму підлітків з особливими освітніми проблемами / Ірина Дідух, Зоряна Коритко // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 3. – С. 88.
 8. Лабінська Г. Фізична терапія вертебробазилярного синдрому у студентів / Галина Лабінська, Зоряна Коритко // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 3. – С. 96.
 9.  Якубовський Т. Вплив дозованої рухової активності на клінічні та біохімічні показники у чоловіків середнього віку, хворих на гіпертензію, асоційовану з цукровим діабетом / Тарас Якубовський, Зоряна Коритко // Молода спортивна наука України : зб. тез. доп. / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2020. – Вип. 24, т. 3. – С.100.

2019:

 1. Korytko Z. Use of integral hematological indices for diagnostics of athletes adaptive processes / Zoryana Korytko, Eduard Kulitka, Halyna Chornenka, Vasyl Zachidnyy // Journal of Physical Education and Sport – 2019. – Vol. 19, аrt 32. – P. 214–218. (Scopus)
 2. Худий В. Ставлення студентів до збереження функції зорового аналізатора в умовах вишів / Володимир Худий, Зоряна Коритко // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студент. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 132–134.
 3. Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development / Andrii Sitovskyi, Borys Maksymchuk, Vasyl Kuzmenko, Yuliya Nosko, Zoryana Korytko, Olga Baninska, Oksana Marchenko, Valerii Nikolaienko, Tetiana Matviichuk, Valeriy Solovyov, Oksana Khurtenko, Nina Slyusarenko, Iryna Zhorova, Iryna Maksymchuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2019. – Vol. 19 (3). – P. 1532–1543.
 4. Коритко З. І. Корекція функціонально-метаболічного гомеостазу за умов стресу / З. І. Коритко // Фізіологічний журнал. – 2019. – Том 65, № 3. – С. 154.
 5. Поник Р. М. Захворюваність та особливості реабілітації хворих на ревматоїдний артрит в умовах сьогодення / Р. М. Поник, З. І. Коритко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 3. – С. 183–187. (Index Copernicus)
 6. Коритко З. І. Вплив засобів фізичної реабілітації на якість життя хворих при ревматоїдному артриті / З. І. Коритко, Р. М. Поник, О. В. Купріненко // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2019. № 4. – С. 4552. (Index Copernicus)

2018:

 1. Худий В. І. Рівень сформованості культури здоров´я та профілактики зору у студентів в умовах ВНЗ / В. І. Худий, Коритко З. І. // Підготовка фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації на сучасному етапі: проблеми теорії та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (11–12 травня 2018, Київ). – Київ, 2018. – С. 82–88.
 2. Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions / Mykola Halaidiuk, Borys Maksymchuk, Oksana Khurtenko, Ivan Zuma, Zoryana Korytko, Rehina Andrieieva, Yevhenii Strykalenko, Ihor Zhosan, Yaroslav Syvokhop, Olena Shkola, Olena Fomenko, Iryna Maksymchuk // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18, is. 4. – P. 2284–2291. (Scopus)

2017:

 1. Коритко З. І. Перспективи використання електронної гомеопатії для корекції функціонального стану спортсменів / З. І. Коритко // Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній науці : матеріали V заоч. наук. конф. (31 жовтня 2017 р.). – Львів, 2017. – С. 9.
 2. Korytko Z. I. Features of metabolic processes in sportsmen of different qualification in the exercise of physical loads / Z.I . Korytko // International Trends in Science and Technology : international scientific conference. – Warsaw, 2017. – P. 56–58.
 3. Korytko Z. I. Limit physical activity and stress: correction mechanism / Z. I. Korytko // Медичні науки. – 2017. – Т. 49, № 1. – С. 27. (Index Copernicus)
 4. Гриб А.І. Ставлення студентів творчих спеціальностей до процесу фізичного виховання у вищій школі / А. І. Гриб, З. І. Коритко // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 11 (93). – С. 38–42.

2016:

 1. Довідник для студентів із вивчення дисципліни «Фізіологія людини». – Вид. 4-е, перероб. / Л.С. Вовканич, Д.І. Бергтраум, З.І. Коритко, Е.Ф. Кулітка. – Львів, 2016. – 32 с.
 2. Західний Р. М. Особливості фізичного стану та здоров’я юнаків 18-20 років під впливом занять метаннями / Р. М. Західний, З. І. Коритко // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 80-82.
 3. Худий В. І. Наукове підґрунтя відновлення зору з допомогою вправ за теорією Бейтса) / В.І. Худий, З.І. Коритко // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів., 2016. – С. 87-88.

2015:

 1. Коритко З. Особливості фізичного стану та функціональних резервів серця в боксерів на початковому етапі базової підготовки [Електронний ресурс] / Зоряна Коритко, Андрій Гриб // Спортивна наука України. – 2015. – № 2(66). – С. 3 – 8. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/305/297
 2. Коритко З. Особливості фізичного розвитку, функціонального стану та здоров’я юнаків віком 18 – 20 років, які займаються метанням [Електронний ресурс] / Зоряна Коритко, Роман Західний // Спортивна наука України. – 2015. – № 3(67). – С. 23 – 29. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/331/320
 3. Коритко З. І. Порівняльний аналіз фізичного стану та функціональних резервів серця у студентів-боксерів та групах загальної фізичної підготовки / З. І. Коритко, А. І. Гриб // Тези доп. науково-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. прац. і асп. – Львів, 2015. – С. 12.
 4. Гриб А. І. Психофізіологічні особливості боксерів масових розрядів / Гриб А. І., Коритко З. І., Філімонова Н. Б. // Мотивація людини до здорового способу життя : матеріали Всеукр. Х наук.-практ. конф. – Львів, 2015. – С. 5 – 7.

2014:

 1. Коритко З. Граничні фізичні навантаження: механізми корекції / Коритко З. // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези доп. VII Міжнар. наук. конф. – К., 2014. – С. 78.
 2. Корытко З. Коррекция функционально-метаболического гомеостаза в условиях экстремальных влияний / Корытко З. // Человек и лекарство : тез. ХХI Рос. нац. конгр. – М., 2014. – С. 268.
 3. Коритко З. Корекція функціонально-метаболічного гомеостазу за умов екстремальних впливів / Коритко З., Онищук С. // Механізми функціонування фізіологічних систем : тези доп. Міжнар. наук. конф. – Л., 2014. – С. 48 – 49.
 4. Коритко З. Критерії перетренованості та зриву адаптаційних процесів у спортсменів за показниками центральної гемодинаміки / Коритко З., Леськів І. // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 3 – С. 168.
 5. Коритко З. І. Сучасні уявлення про загальні механізми адаптації організму до дії екстремальних впливів / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4 (104). – С. 28–35.
 6. Коритко З.І. Роль тромбін-плазмінової системи в регуляції гомеостазу організму при адаптації до граничних фізичних навантажень / З.І. Коритко // Досягнення біології та медицини. – 2013. – № 2(22). – С. 71–76.
 7. Коритко З. І. Корекція фізичного стану та працездатності бігунів-спринтерів шляхом використання гомеопатичного фібринолізину / З. І. Коритко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т. 7, № 4. – С. 168–174.
 8. Спортивна морфологія та фізіологія спорту і фізичного виховання у запитаннях та відповідях / Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум., М. Я. Гриньків, З. І. Коритко, Е.Ф. Кулітка, Т. М. Куцериб. – Львів : Сполом, 2013. – 104 с.
 9. Довідник для студентів із вивчення дисципліни «Фізіологія людини». – Вид. 4-е, перероб. / Л.С. Вовканич, Д.І. Бергтраум, З.І. Коритко, Е.Ф. Кулітка. – Львів, 2016. – 32 с.
 10. Західний Р. М. Особливості фізичного стану та здоров’я юнаків 18-20 років під впливом занять метаннями / Р. М. Західний, З. І. Коритко // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 80-82.
 11. Худий В. І. Наукове підґрунтя відновлення зору з допомогою вправ за теорією Бейтса) / В.І. Худий, З.І. Коритко // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів., 2016. – С. 87-88.

2013:

 1. Коритко З. І. Використання гомеопатичних засобів для корекції функціональних можливостей і працездатності кваліфікованих бігунів / З. І. Коритко // Спортивна медицина. – 2013. – № 2. – С. 92 – 98.
 2. Коритко З. І. Корекція функціонально-метаболічного стану дезадапторів шляхом вживання природного адаптогену з антикоагуляторною дією / З. І. Коритко // Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения : тез. докл. IV междисциплинар. конф. 27 мая – 1 июня 2013 г., пгт Новый Свет, Крым, Украина, 2013. – Т. 2. – С. 173.
 3. Корытко З. И. Коррекция свободнорадикального гомеостаза и работоспособности спортсменов приемом растительной композии с антикоагуляционными свойствами / З. И. Корытко // Свободные радикалы и антиоксиданты в химии, биологии и медицине : тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф.,1 – 4 октября 2013г., Новосибирск, 2013. – Ч. 1. – С. 132 – 134.
 4. Корытко З. И. Критерии перетренированности и срыва адаптационных процессов в условиях значительных физических нагрузок за показателями крови / З. И. Корытко // Спортивная медицина. Сочи–2013: тезисы докл. IV Всерос. науч.-практ. конф.(с междунар. участием). – Сочи, 2013. – С. 75 – 78.
 5. Коритко З. І. Нові погляди на механізми розвитку стадій загальноадаптаційного синдрому за умов дії граничних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Світ медицини і біології. – 2013. – № 4(41). – С. 107 – 112.
 6. Корытко З. И. Оптимизация функциональных возможностей и работоспособности в экстремальных условиях путем использования растительной композиции / З. И. Корытко // Спортивная медицина: наука и практика. – 2013. – № 3. – С. 18 – 22.
 7. Коритко З. І. Роль різних систем організму в механізмах адаптації до дії надмірних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – № 4. – С. 122 – 127.
 8. Коритко З. І. Сучасні уявлення про загальні механізми адаптації організму до дії екстремальних впливів / З. І. Коритко // Вісник проблем біології та медицини. – 2013. – Вип. 4 (104). – С. 32 – 38.
 9. Коритко З. І. Функціонально-метаболічні аспекти формування перехідних адаптаційно-компенсаторних процесів за умов екстремальних впливів / З. І. Коритко // Кримський терапевтичний журнал. – 2013. – № 2(21). – С. 20 – 28.
 10. Коритко З. І. Вплив різних режимів бігових навантажень на адаптаційний потенціал та функціональні резерви кровообігу студентів 18–20 років / З. І. Коритко, І. Я. Леськів, М. А. Колядко // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 1, т. 2(99). – С. 309 – 312.
 11. Адаптаційний потенціал та функціональні резерви кровообігу студентів з різним видом рухової активності / Коритко З. І., Мисаковець О. Г., Леськів І. Я., Мисаковець О. О. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біхімія. – 2013. – № 3. – С. 77 – 84.
 12. Фізіологія людини : навч. посіб. / [Яремко Є. О., Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Музика Ф. В.]. – Вид. 2-ге, допов. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 207 с. – ISBN 978-966-2328-54-7.
 13. Фізичний стан та функціональні резерви серця спортсменів з різним режимом бігових навантажень [Електронний ресурс] / Коритко З. І., Колядко М. А., Леськів І. Я., Мисаковець О. О. // Спортивна наука України. – 2013. – № 2. – С. 21–26. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index
 14. Korytko Z. I. Changes in parameters of free radical homeostasis under extreme impact / Z. I Korytko // VII Lwowsko-Lubelska Konferencja Biochemii Eksperymentalnej i Klinicnej, 23-25 maja 2013 r., Lwow, Ukraine. – 2013. P. 41.
 15. Korytko Z. I. Correktion of functional and metabolic homeostasis of disadaptation states by taking natural adaptogen with anticoagulant action  / Z. I. Korytko // Biologically Active Substances and Materials : Fundamental and Applied Problems, may 27 – june 01, 2013 r., Novy Svet, Crimea, Ukraine. – 2013. – P. 174.
 16. Korytko Z. I. Role of the autonomic nervous system in the regulation of blood flow by extreme impact / Z. I. Korytko // European Jornal of Sports Medicine. – 2013. – Vol. 1, suppl. 1. – P. 210.
 17. Коритко З. І. Сучасні уявлення про загальні механізми адаптації організму до дії екстремальних впливів / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 4 (104). – С. 28–35.
 18. Коритко З.І. Роль тромбін-плазмінової системи в регуляції гомеостазу організму при адаптації до граничних фізичних навантажень / З.І. Коритко // Досягнення біології та медицини. – 2013. – № 2(22). – С. 71–76.
 19. Коритко З. І. Корекція фізичного стану та працездатності бігунів-спринтерів шляхом використання гомеопатичного фібринолізину / З. І. Коритко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т. 7, № 4. – С. 168–174.
 20. Спортивна морфологія та фізіологія спорту і фізичного виховання у запитаннях та відповідях / Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум., М. Я. Гриньків, З. І. Коритко, Е.Ф. Кулітка, Т. М. Куцериб. – Львів : Сполом, 2013. – 104 с.

2012:

 1. Коритко З. І. Вплив гепарину на функціональний стан фізіологічних систем організму за умов адаптації до надмірних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 1.– С. 258 – 264.Коритко З. І. Вплив плазміну на функціональний стан апарату кровообігу та працездатність кваліфікованих бігунів / З. І. Коритко, В. А. Монастирський, Я. І. Виговська // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2012. – № 1. – С. 73 – 82.
 2. Коритко З. І. Вплив плазміну на функціональний стан серцево-судинної системи у кваліфікованих бігунів / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 3. – С. 200 – 205.
 3. Коритко З. І. Корекція функціонально-метаболічного гомеостазу за умов граничних фізичних навантажень шляхом вживання рослинної композиції «Антиварикоз» / З. І. Коритко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – № 3. – C. 101 – 103.
 4. Коритко З. І. Роль біологічної регенерації у адаптаційних процесах / Коритко З. І. // Адаптационные стратегии живых систем : тез. докл. науч.-практ. конф. – К., 2012. – С. 57.
 5. Коритко З. І. Роль коагуляційно-регенераційного механізму у формуванні та підтриманні гомеостазу / З. І. Коритко // Перспективи медицини та біології. – 2012. – № 1 (дод.). – С. 36 – 38.
 6. Коритко З. І. Роль коагуляційно-регенераційного механізму у формуванні перехідних адаптаційно-компенсаторних станів при граничних фізичних навантаженнях та їх корекція : автореф. дис. … д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.04 „Патологічна фізіологія” / Коритко Зоряна Ігорівна ; Держ. заклад „Луганський державний медичний університет”. – Луганськ, 2012. – 41 с.
 7. Коритко З. І. Роль тромбін-плазмінової системи у регуляції гемодинамічних реакцій у спортсменів / З. І. Коритко // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : тези доп. VІ Міжнар. наук. конф. – К., 2012. – С. 112.
 8.  Коритко З. І. Варіабельність ритму серця легкоатлетів-спринтерів під впливом природних адаптогенів / З. І. Коритко, С. В. Онищук // Одеський медичний журнал. – 2012. – № 1. – С. 69 – 72.
 9. Онищук С. В. Корекція адаптаційних змін організму бігунів на короткі дистанції у ході макроциклу під впливом Омега-3 / С. В. Онищук, З. І. Коритко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – № 2. – C. 120 – 123.
 10. Використання гомеопатичних засобів для корекції функціональних можливостей спортсменів / Коритко З. І., Монастирський В. А., Виговська Я. І., Алексевич Я .І. // Тези доповідей XIV конгресу Світової Федерації українських лікарських товариств. – Донецьк, 2012. – С. 381.
 11. Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту у запитаннях та відповідях / [Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф., Кургалюк Н. М.] – Л. : Сполом, 2012. – 95 с.
 12. Коритко З. І. Корекція функціонально-метаболічного гомеостазу за умов граничних фізичних навантажень шляхом вживання рослинної композиції «Антиварикоз» / З. І. Коритко // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Том 7, № 3. – С. 244-249.

2011:

 1. Коритко З. І. Адаптаційні можливості легкоатлетів-бігунів за умов аеробних навантажень / З. І. Коритко // Одеський медичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 49 – 52.
 2. Коритко З. І. Вплив Омега-3 поліненасичених жирних кислот на функціонально-метаболічний гомеостаз та працездатність кваліфікованих бігунів / З. І . Коритко, С. В. Онищук // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 3, т. 3. – С. 150 – 156.
 3. Коритко З. И. Коррекция функциональных возможностей и работоспособности квалифицированных бегунов путем использования электронной копии фибринолизина / З. И. Корытко // Научные труды ІІІ съезда физиологов СНГ. – Ялта, 2011. – С. 309 – 310.
 4. Коритко З. І. Метаболічний аспект особливостей компенсаторно-пристосувальних процесів у легкоатлетів-бігунів різної кваліфікації за умов граничних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – № 1. – С. 57 – 61.
 5. Коритко З. І. Особливості реакції показників системи крові у легкоатлетів-бігунів різної кваліфікації в умовах граничних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Перспективи медицини та біології. – 2011. – № 1, т. 3. – С. 82 – 88.
 6. Коритко З. І. Особливості регуляторних механізмів серця у формуванні перехідних адаптаційно-компенсаторних станів за умов граничних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. – № 3. – С. 66 – 72.
 7. Корытко З. И. Оптимизация функциональных возможностей и работоспособности в условиях физических нагрузок путем использования электронной копии фибринолизина / З. И. Корытко // Медицинский университет. – 2011. – № 4/5. – С. 10 – 14.
 8. Коритко З. І. Реалізація адаптаційних можливостей кровообігу за умов граничних фізичних навантажень під впливом гепарину / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2, т. 3. – С. 209 – 213.
 9. Коритко З. І. Роль автономної нервової системи у фізіологічних механізмах адаптації діяльності серця до граничних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці : тези доп. наук.-практ. конф., присяченої 110-річчю від дня народження заслуженого діяча науки України проф. Я. П. Склярова. – Л., 2011. – С. 38 – 39.
 10. Методичний посібник для складання державного іспиту з «Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2011. – 80 с.
 11. Підвищення фізичної працездатності бігунів на короткі дистанції у передзмагальному мезоциклі шляхом використання природних джерел омега-3 / Станіслав Онищук, Зоряна Коритко, Володимир Конестяпін [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 215 – 221.
 12. Коритко З.І. Адаптацiйнi змiни кисневозалежного енергетичного обмiну у бігунів різної кваліфікації за умов граничних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 3. – Т. 1(87). – С. 133-137.
 13. Коритко З.І. Використання неінвазивного аналізатора формули крові Малихіна-Пулавського та програми «Успіх» для діагностики перехідних адаптаційно-компенсаторних станів в умовах екстремальних впливів / З.І. Коритко // Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку : тези доп. конф. з міжнар. участю 20-23 квітня. – Київ, 2011. – С. 66.
 14. Коритко З.І. Вплив Омега-3 поліненасичених жирних кислот на функціонально-метаболічний гомеостаз та працездатність кваліфікованих бігунів / З.І. Коритко, С.В. Онищук // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 3, т. 3(89). – С. 150-156.
 15. Коритко З.І. Вплив рослинної композиції «Антиварикоз» на рівень кисневого гомеостазу та працездатність кваліфікованих бігунів / З.І. Коритко // Досягнення біології та медицини. – 2011. – № 2(18). – 76-79.
 16. Коритко З.І. Корекція коагуляційно-регенераційного гомеостазу як фактор збереження здоров’я різних груп населення та ефективності реабілітаційних процесів / З.І. Коритко, В.А. Монастирський, Я.І. Виговська // Спортивна наука України. – 2011. – № 11. – С. 15-21.
 17. Коритко З.І. Особливості фізіологічних механізмів адаптації серцево-судинної системи спортсменів-бігунів до граничних фізичних навантажень / З.І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С.207-211.
 18. Коритко З.І. Роль біологічної регенерації у формуванні здоров’я та реабілітації різних груп населення / З.І. Коритко, В.А. Монастирський, Я.І. Алексевич // Спортивна наука України. – 2011. – № 9. – С. 37-45.
 19. Коритко З.І. Роль гепарину в регуляції  метаболічних процесів за умов адаптації організму до граничних фізичних навантажень / З.І. Коритко // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2011. – № 4(56). – С. 71-78.
 20. Коритко З.І. Роль поліненасичених жирних кислот у формуванні здоров’я різних груп населення та реабілітації пацієнтів різних нозологій / З.І. Коритко, С.В. Онищук, В.А. Монастирський // Спортивна наука України. – 2011. – № 10. – С. 28-36.
 21. Коритко З.І. Спосіб підвищення функціональних можливостей та працездатності спортсменів при граничних фізичних навантаженнях / З.І. Коритко, В.А. Монастирський // Патент на винахід № 09212 С2 Україна, МПК: А61К 41/00, А61К 38/36, А61Р 3/00; заявл. 12.04.20104 опубл.відом.про заявку 25.10.2010, Бюл. № 20; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19
 22. Корытко З.И. Перспективы использования антиоксидантов для коррекции переходных адаптационно- компенсаторных состояний в условиях предельных физических нагрузок. / З.И. Корытко // Окислительный стресс и свободноради-кальные патологи : тез. докл. седьмой международной крымской конф. 22-30 сентября. – Судак, Крым, Украина , 2011. – С.21.
 23. Korytko Z. Features of metabolic changes in the organism of athletes-runner of different qualifications during adaptation to physical overloads / Z. Koytko // Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs, 10-13 November. – Białystok, Poland, 2011. – Р. 106.

2010:

 1. Фізіологія людини : довід. для студ. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – 3-тє вид. – Л. : Укр. технології, 2010. – 36 с.
 2. Фізіологія спорту і фізичного виховання : довід. для студ. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – 2-ге вид. – Л. : Укр. технології, 2010. – 23 с.
 3. Довідник для складання державного іспиту з „Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту” для бакалаврів факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету заочного навчання / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2010. ¬– 78 с.
 4. Коритко З. І. Вплив гепарину на реалізацію функціональних резервів серця у бігунів різної кваліфікації при граничиних фізичних навантаженнях / З. І. Коритко // Фізіологічний журнал : матеріали XVIII З’їзду Укр. фізіол. т-ва з міжнар. участю. – 2010. – № 2, т. 56. – С. 261.
 5. Коритко З. І. Корекція функціонального стану та працездатності легкоатлетів-бігунів за допомогою рослинних адаптогенів / З. І. Коритко, С. В. Онищук // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ХІV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 581.
 6. Коритко З. Вплив плацебо на толерантність до граничного ступеневого тесту Конконі у бігунів на короткі дистанції / Зоряна Коритко, Наталія Семенова, Станіслав Онищук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 141 – 145.
 7. Коритко З. Вплив рослинних адаптогенів на працездатність та показники швидкісно-силової підготовки легкоатлетів-спринтерів / Зоряна Коритко, Станіслав Онищук, Наталія Семенова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 146 – 152.
 8. Фізіологія людини : довід. для студ. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – 3-тє вид. – Л. : Укр. технології, 2010. – 36 с.
 9. Фізіологія спорту і фізичного виховання : довід. для студ. / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – 2-ге вид. – Л. : Укр. технології, 2010. – 23 с.
 10. Довідник для складання державного іспиту з „Медико-біологічних основ фізичного виховання і спорту” для бакалаврів факультету фізичного виховання, факультету спорту, факультету заочного навчання / Вовканич Л. С., Бергтраум Д. І., Гриньків М. Я., Коритко З. І., Кулітка Е. Ф. – Л. : Укр. технології, 2010. – 78 с.
 11. Коритко З. І. Адаптаційні зміни кисневозалежного енергетичного обміну у бігунів різної кваліфікації за умов граничних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – Вип. 3, т. 1. – С. 133 – 137.
 12. Коритко З. І. Вплив гепарину на реалізацію функціональних резервів серця у бігунів різної кваліфікації при граничиних фізичних навантаженнях / З. І. Коритко // Фізіологічний журнал : матеріали XVIII З’їзду Укр. фізіол. т-ва з міжнар. участю. – 2010. – № 2, т. 56. – С. 261.
 13. Коритко З. І. До питання про механізми адаптації серцево-судинної системи до циклічних навантажень / З. І. Коритко // Досягнення біології та медицини. – 2010. – № 2. – С. 70 – 74.
 14.  Коритко З. І. Особливості фізіологічних механізмів адаптації серцево-судинної системи спортсменів-бігунів до граничних фізичних навантажень / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – Вип. 2, т. 1. – С. 207 – 211.
 15. Коритко З. І. Оцінка рівня резервних можливостей організму спортсменів-бігунів за умов фізичних навантажень різної потужності / З. І. Коритко // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – Вип. 4. – С.92 – 97.
 16. Коритко З. І. Корекція функціонального стану та працездатності легкоатлетів-бігунів за допомогою рослинних адаптогенів / З. І. Коритко, С. В. Онищук // Олімпійський спорт і спорт для всіх : тези доп. ХІV Міжнар. наук. конгр. – К., 2010. – С. 581.
 17. Корытко З. И. Коррекция функционального состояния и работоспособности в условиях стресса с помощью полиненасыщенных жирных кислот «Омега-3» / З. И. Корытко, Онищук С. В. // Немедикаментозная оптимизация состояния человека : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Тамбов, 2010. – С. 67 – 71.
 18. Коритко З. Вплив плацебо на толерантність до граничного ступеневого тесту Конконі у бігунів на короткі дистанції / Зоряна Коритко, Наталія Семенова, Станіслав Онищук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 141 – 145.
 19. Коритко З. Вплив рослинних адаптогенів на працездатність та показники швидкісно-силової підготовки легкоатлетів-спринтерів / Зоряна Коритко, Станіслав Онищук, Наталія Семенова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2010. – Вип. 14, т. 1. – С. 146 – 152.
 20. Корытко З. И. Повышение работоспособности легкоатлетов –спринтеров на этапе базовой подготовки путем применения растительной композиции / З. И. Корытко // СпортМед – 2010 : V Междунар. науч. конф. по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений. – М., 2010. – С. 143 – 147.
 21. Методична схема побудови занять з фізичної культури у професійно-технічних закладах з сидячим способом виробничого навчання / Топилко Н. Я., Коритко З. І. // Проблеми формування здорового способу життя молоді [Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / під заг. ред. Сіренко Р. Р. – Л., 2010. – С. 233 – 235.
 22. Коритко З. І. Спосіб підвищення функціональних можливостей, толерантності до навантаження та працездатності спортсменів : патент №53540 U Україна, МПК: А61К 35/00, А61 Р 3/00 / / З.І. Коритко; заявл. 12.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.
 23. Коритко З.І. Спосіб підвищення функціональних можливостей, толерантності до навантаження та працездатності спортсменів : патент №53541 U Україна, МПК: А61К 35/00, А61 Р 3/00 / З.І. Коритко. -; заявл. 12.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.
 24. Коритко З.І. Спосіб підвищення функціональних можливостей та працездатності спортсменів при граничних фізичних навантаженнях : патент №54758 U Україна, МПК А61К 38/00; А61Р 3/00 / З.І. Коритко, В.А. Монастирський; заявл. 05.05.2010; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.
 25. Коритко З.І. Вплив гепарину на адаптацію основних біохімічних показників у бігунів різної кваліфікації при граничних фізичних навантаженнях / З.І. Коритко // Український біохімічний журнал. – 2010. – Т. 82, № 4. С. 107-108.
 26. Топылко Н. Я. Методика построения занятий по физической культуре в профессионально-техническом училище швейного обучения / Н. Я. Топылко, З.И. Корытко // Теоретические и прикладные аспекты олимпийского образования, физической культуры, спорта школьников и учащейся молодежи : материалы Респуб. науч.-методич. конф. 29-30 октября М-ва образования Респ. Беларусь. – Брест, 2010. – С 180-184.
 27. Korytko Z.I. Features of regulatory changes of some biochemical parameters of metabolism of athlete-runners of the various qualifications at limit physical exertions / Z.I. Korytko // 6th Lviv Lublin Conference of Experemental and Clinical Biochmistry 13-14 maj. – Lublin, 2010. – P. 39.

2009:

 1.  Семенова Н. Використання оздоровчої аеробіки в процесі фізичного виховання медичних сестер / Наталія Семенова, Зоряна Коритко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 2. – С. 75 – 78.
 2. Семенова Н. В. Повышение уровня физической подготовленности студентов медицинских училищ средствами фитнесс-аэробики / Семенова Н. В., Корытко З. И. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : [сб. науч. тр. / под ред. Ермакова С. С.]. – Харьков, 2009. – № 7. – С. 126 – 133.
 3. Корытко З. И. Особенности метаболических изменений в организме спортсменов различной квалификации при адаптации к предельным физическим нагрузкам / З. И. Корытко // Окислительный стресс и свободнорадикальные патологи : тез. докл. юбилейной (пятой) международной крымской конференции 21-30 сентября. – Судак, Крым, Украина, 2009. – С.32.
 4. Топилко Н. Я. Рівень фізичної активності як інтегральний показник фізичного здоров′я та його залежність від виробничої діяльності / Н.Я. Топилко, З.І. Коритко // Спортивна наука України. – 2009. – № 7. – С. 43-51.
 5. Вовканич Л.С. Довідник для студентів із вивчення дисципліни «Фізіологія людини» за модульною програмою викладання (видання 2-е) / Л. С. Вовканич, Д.І. Бергтраум, З.І. Коритко. – Львів : Сполом, 2009. – 36 с.
 6. Коритко З.І. Вплив гепарину на склад периферичної крові та імунологічну реактивність в умовах граничних фізичних навантажень / З.І. Коритко // Матеріали ювілейного Х з’їзду ВУЛТ (Всеукраїнського Лікарського Товариства) 24-27 вересня. – м.Євпаторія. – Київ, 2009. – С.165-166.

2008:

 1. Фізіологія людини : метод. посіб. для лабораторних занять / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, З. І. Коритко. – Л. : Сполом, 2008. – 182 с.
 2. Довідник для студентів факультетів факультетів спорту та фізичного виховання із вивчення дисципліни „Фізіологічні основи фізичної культури і спорту” (за модульною програмою викладання) / уклад. Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум, З. І. Коритко. – Л. : [б. в.], 2008. – 24 с.

2007:

Вовканич Л.С. Довідник для студентів із вивчення дисципліни «Фізіологія людини» за модульною програмою викладання / Л.С. Вовканич, Д.І. Бергтраум, З.І. Коритко. – Львів, 2007. – 36 с.

2006:

 1. Коритко З. І. Вплив занять в секції веслування на морфо-функціональний стан дівчаток 11 –12 років / З.І. Коритко, О.В. Совинська // Адаптаційні можливості дітей та молоді : тези допов. VІ наук.-практ. Міжнар. конф. – 14-16 вересня. – Одеса, 2006. – С. 147-150.
 2. Коритко З.І. Вплив спеціалізації та кваліфікації бігунів на типи кровообігу та функціональні резерви серця /  З.І. Коритко, М.С. Яськів // Адаптаційні можливості дітей та молоді. – Тези допов. VІ наук.-практ. Міжнар. конф. – 14-16 вересня. – Одеса, 2006. – С. 150-152.
 3. Коритко З.І. Особливості типів кровообігу та функціональних резервів серця у легкоатлетів бігунів різної спеціалізації та кваліфікації / З.І. Коритко // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2006. – № 3. – С.108-113.

2005:

 1. Коритко З. І. Функціональний стан учнів ПТУ у процесі виробничого навчання (на прикладі спеціальності „Швея”) / Коритко З. І., Топилко Н. Я. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л. 2005. – Вип. 9, т. 4. – С. 132 – 136.
 2. Коритко З. І. Особливості морфо-функціонального стану підлітків 13-15 років із затримкою психічного розвитку / Коритко З. І., Швець Р. А., Кіргач О. М. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2006. – № 10. – С. 158–160.

2004:

 1. Коритко З. І. Метаболічні прояви адаптації у спортсменів при фізичних навантаженнях / З. І. Коритко // Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи : матеріали міжнар. конф. приуроченої до 80-ліття з дня народження проф. І. В. Шостаковської. – Л., 2004. − С. 39.
 2. Коритко З. І. Особливості імунного профілю спортсменів різної спеціалізації / З. І. Коритко // Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи : матеріали міжнар. конф., приуроченої до 80-ліття з дня народження проф. І. В. Шостаковської. – Л., 2004. − С. 38.
 3. Коритко З. І. Вплив занять баскетболом на морфо-функціональний стан школярів 11–12 років / З. І. Коритко, Р. З. Поп // Адаптационные возможности детей и молодежи : матеріалы V науч.-практ. междунар. конф. – О., 2004. – С. 118 − 121.
 4. Коритко З. І. Вплив виробничого навчання на фізичний стан учнів ПТУ / З. І. Коритко, Н. Я. Топилко // Адаптационные возможности детей и молодежи : материалы V науч.-практ. междунар. конф. – О., 2004. – С. 116 − 118.
 5. Коритко З. І. Особливості функціонального стану учениць ПТУ, які навчаються за спеціальністю „Швея” / Коритко З. І., Топилко Н. Я. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2004. – № 15. – С. 65 − 69.
 6. Коритко З. І. Динаміка серцевої діяльності у школярів 11-13 років під впливом занять баскетболом / З. І. Коритко, Р. З. Поп // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Збірник наукових праць. – Вінниця, 2004. – С. 475-478.

2002:

 1. Коритко З. Методичний посібник з дисципліни „Медико-біологічні основи фізичного виховання” (розділ „Фізіологія”). – Л., 2002. – 51 с.
 2. Коритко З. І. Особливості фізіологічних і метаболічних аспектів адаптації важкоатлетів при дозованих силових навантаженнях / З. І. Коритко // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. 48, № 2 – С. 175.
 3. Коритко З. Використання показників гемодинаміки для оцінки диференційованої фізичної підготовки юних веслувальниць / З. Коритко, Н. Кузьма // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 2. – С. 118 − 121.
 4. Коритко З. Загальна фізіологія : навч. посіб. для ін-тів фіз. культури / З. Коритко, Є. Голубій. – Л., 2002. – 142 с. – ISBN 966-96091-2-7.
 5. Коритко З. Фізіологічні прояви адаптації серцево-судинної системи у юних веслувальниць на початкових етапах фізичної підготовки / З. Коритко, Н. Кузьма // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – О., 2002. – С. 42 − 44.
 6. Коритко З. І. Особливості деяких показників енергетичного обміну у спортсменів при граничних фізичних навантаженнях / З. І. Коритко, О. Г. Мисаковець, М. О. Коритко // Фізіологічний журнал. – 2002. – Т. 48, № 2. – С. 174.
 7. Metabolic and physiological adaptational Reaction of Sportsmen to a beatching strength loadings / Y. O. Yaremko, M. Y. Hrynkiv, D. I. Bergtraum, Y. M. Golubiy, Z. I. Korutko // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – Lublin, 2002. – Vol. 15, N 2. – P. 271 − 274.
 8. Korytko Z. I. Adaptable changes of oxygen-dependent energy metabolism in sportsmen / Z. I. Korytko, Mysakovets O. H., Petryshyn Y. S., Korytko M. O. // Annales Universitatis Mariae Curie-SklŁadowska Lublin-Polonia. – 2002. – Vol. 15, N 1. – P. 279–282.

2001:

 1. Коритко З. І. Метаболічні прояви адаптацій у спортсменів при фізичних перевантаженнях / З. І. Коритко, О. Г. Мисаковець, М. О. Коритко // Роль фізичної культури і спорту в здоровому способі життя : матеріали V Всеукр. наук-практ. конф. – Л., 2001. – С. 37 − 38.
 2. Коритко З. І. Оцінка функціонального стану та резервів організму спортсменів за допомогою електропунктурної діагностики за методом Р. Фоля / Коритко З. І. // Роль фізичної культури і спорту у здоровому способі життя : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 38–39.

2000:

 1. Коритко З. І. Використання електропунктурної діагностики для оцінки функціонального стану спортсменів / З. І. Коритко // Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. – О., 2000. – С. 17.
 2. Коритко З. І. Динаміка імунного профілю у процесі річного тренувального циклу гімнастів / Коритко З. І. // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : зб. наук. матеріалів. – Л., 2000. – Вид. 2. – С. 16–17.
 3. Коритко З. І. Особливості імунного профілю у гімнастів в процесі річного тренувального циклу / З. І. Коритко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2000. – С. 16 − 17.
 4. Коритко З. І. Вплив елеутеракоку на функціональний стан серцево-судинної системи спортсменів-борців / З. І. Коритко, Ф. І. Загура // Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах : матеріали міжнар. наук. конф. – Запоріжжя, 2000. – С. 172 − 173.
 5. Юнак Ю. Р. Особливості розвитку вестибулярної стійкості у юних гімнасток / Ю. Р. Юнак, З. І. Коритко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2000. – С. 69 −70.
 6. Фізіологічні і метаболічні прояви адаптації у студентів-спортсменів на дозовані силові навантаження / Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, З. І. Коритко, Д. І. Бергтраум, Є. М. Голубій, Ф. М. Музика // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасних соціально-економічних і екологічних умовах : тези доп. Міжнар. конф. 6-8 вересня, Запоріжжя, 2000. – С. 175-177.

1998:

 1. Фізіологічні механізми адаптації до фізичних навантажень / Є.О.Яремко, М.Я.Гриньків, З.І. Коритко, Є.М.Голубій, Д.І. Бергтраум // Фізіологічний журнал. – 1998. – Т. 44, № 9. – С. 281.
 2. Особливості адаптаційних реакцій на силові навантаження / Є. О. Яремко, М. Я. Гриньків, З. І. Коритко, Д. І. Бергтраум, Ф. М.Музика // Актуальні проблеми фізичного виховання в вузі : тези допов. II Всеукр. наук.-практ. конф. – Донецьк, 1998. – Ч. 1. – С. 87.

1997:

 1. Перекисне окислення ліпідів у високо- та низькорезистентних до гіпоксії організмах при дії олії амаранту / О. І. Антонів, О. І. Мисаковець, М. Ф. Тимочко, З. І. Коритко // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – Л., 1997. – Т. 2. – С. 28–30.
 2. Коритко З. І. Використання електрофізіологічних параметрів акупунктурних точок для оцінки функціональних станів / З.І. Коритко, О.Г. Мисаковець, М.Ф. Тимочко // Інформаційна та негентропійна терапія. – 1997. – №1. – С. 21.

1996:

 1. The Peculiarities of Adaptive Changes in the Organism During Physical Overloads /Z. Korytko, O. Mysacovets, O. Kulyk, J.Petryshyn, O.Zayachkivska, O.Antoniv, A.Komar // 7th Congress of the European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) may 10-15. – Budapest, 1996. – Р. 135-136.
 2. Korytko Z. Using the Electric Criteria of Acupuncture Points in Sportsmen as a Maesure of the Functional State of the Organism / Z. Korytko // 7th Congress of the European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) may 10-15. – Budapest, 1996. – Р. 56.

1995:

 1. Коритко З. І. Вплив фізичного перевантаження на рівень перекисного окислення ліпідів антиоксидантної системи / З. І. Коритко, М. Ф. Тимочко, О. Г. Мисаковець // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 1995. – Ч. 2. – С. 108–109.
 2. Коритко З. І. Особливості адаптаційних змін в організмі спортсменів при фізичних перевантаженнях / Коритко З. І., Мисаковець О. Г., Тимочко М. Ф. // Експериментальна та клінічна фізіологія : зб. наук. пр. регіон. наук. сесії, присвяч. 100-річчю кафедри фізіології ЛОДНМІ. –Л., 1995. – С. 43–44.
 3. Коритко З.І. Особливості зміни електричних параметрів точок акупунктури у спортсменів різної спеціалізації при фізичній роботі «до відмови» / З.І. Коритко // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітн. наук.-практ. конф. викл. ін-ту за 1994 рік. – Львів, 1995. – С. 79–80.
 4. Коритко З. І. Вплив гострого фізичного перевантаження на стан систем гемостазу та імуногенезу / З. І. Коритко // Експериментальна та клінічна фізіологія. – 1995. – С. 182–185.

1994:

 1. Коритко З. І. Взаємозв’язок електрофізіологічних параметрів точок акупунктури та деяких біохімічних показників у легкоатлетів-бігунів після фізичного навантаження “до відмови” /З. І. Коритко // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викл. ін-ту за 1993 рік. – Л., 1994. – С. 36–38.
 2. Коритко З. І. Вплив гострого фізичного перевантаження на стан систем гемостазу та імуногенезу /З. І. Коритко // Експериментальна та клінічна фізіологія : зб. наук. пр. Регіон. наук. сесії, присвяч. 100-річчю кафедри фізіології ЛОДНМІ. – Л., 1995. – С. 182–185.
 3. Коритко З. І. Особливості імунного профілю спортсменів різної спеціалізації / Коритко З. І. // Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи : тези доп. Міжнар. конф. – Л., 2004. – С. 38.
 4. Коритко З. І. Роль гіперкоагуляції в структурно-функціональних змінах міокарду в умовах фізичного навантаження “до відмови” / Коритко З. І., Мисаковець О. Г., Тимочко М. Р. // Матеріали XIV з’їзду Укр. фізіол. т-ва ім. І. П. Павлова. – К., 1994. – С. 105–106.
 5. 5. Експертна комп’ютерна система і діагностика функціональних станів організму / Мисаковець О. Г., Павлишенко Б. М., Коритко З. І., Отпущенников І. А. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1994. – Ч. 1. – С. 121–122.

1993:

 1. Вплив фізичного навантаження на електричну активність акупунктурних точок і зміну активності лактат- і піруватдегідрогіназ / Коритко З. І., Мисаковець О. Г., Тимочко М. Ф., Отпущенников І. А. // Науково-методичні аспекти фізіології : тез. доп. ІІ з’їзду фізіологів Західного регіону. – Л., 1993. – Ч. 1. – С. 54–55.
 2. Зміни потенціалів точок акупунктури як критерій оцінки функціонального стану організму спортсменів / З. І. Коритко, О. Г. Мисаковець, М. Ф. Тимочко, І. А. Отпущенков // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 1. – С. 82–84.
 3. Коритко З. І. Особливості потенціалів біологічно активних точок у спортсменів при фізичній роботі «до відмови» / З. І. Коритко // Інформаційна карта N держ.рейстр. 01.9.10014302. – Інв.N 02929000671. – Львів, 1993. – С. 47-52.

1992:

 1.  Корытко З. И. Влияние гепарина на структурно-функциональное состояние миокарда при физических перегрузках / Корытко З. И. // Физиология и патология перекисного окисления липидов, гемостаза и иммуногенеза : тез. докл. конф. молодых ученых. – Полтава, 1992. – С. 41 –42.
 2. Корытко З. И. Влияние физической перегрузки на состояние систем гемостаза и иммуногенеза / Корытко З. И. // Физиология и патология перекисного окисления липидов, гемостаза и иммуногенеза : тез. докл. конф. молодых ученых. – Полтава, 1992. – С. 142–143.
 3. Використання потенціалів акупунктурних точок для оцінки екстремальних станів / Коритко З. І., Мисаковець О. Г., Отпущенников І. А., Тимочко М. Ф. // Медична діагностика. Організація і управління, методи і засоби, алгоритми і навчання, технології і комп’ютеризація : тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – К. ; Л., 1992. – С. 147–148.
 4. Мисаковець О. Г. Вплив граничних фізичних навантажень на структурно-функціональний стан кардіоміоцитів / Мисаковець О. Г., Коритко З. І. // Медична діагностика. Організація і управління, методи і засоби, алгоритми і навчання, технології і комп’ютеризація : тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – К. ; Л., 1992. – С. 76–77.
 5. Коритко З.І. Вивчення кількісного співвідношення між електрофізіологічними параметрами точок акупунктури та деякими біохімічними показниками у спортсменів при фізичній роботі різної направленності / З.І. Коритко //  Інформаційна карта  N 01.9.10014302. – Інв. N 02929000671. – Львів, 1992. – С.57-62

1991:

 1. Мухін В. М. Вплив спортивної спеціалізації на імунологічну реактивність спортсменів / Мухін В. М., Стьопіна А. Я., Коритко З. І. // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1991. – Ч. 1. – С. 71–72.
 2. Коритко З.І. Особливості потенціалів біологічно-активних точок у спортсменів при фізичній роботі різної направленості / З. І. Коритко // Інформаційна карта N держ. рейстр. 01.9.10014302. – Інв. N 02920005971. – Львів, 1991. – С. 50–54.

1990:

 1. Корытко З. И. Роль декомпенсированного тромбиногенеза в механизме повреждения миокарда при физических перегрузках / Корытко З. И. // Физиология и патология ПОЛ, гемостаза и иммуногенеза : тез. докл. конф. молодых ученых. – Полтава, 1990. – С. 31–32.
 2. Корытко З. И. Роль тромбин-плазминовой системы в структурно-функциональном состоянии миокарда в условиях физических перегрузок : автореф. дис. … канд. биолог. наук : [спец.] 14.00.17 „Нормальная физиология” / Корытко Зоряна Игоревна ; Львов. гос. мед. ин-т. – Львов, 1990. – 16 с.
 3. Мухин В. Н. Исследование функционального состояния системы свертывания и фибринолиза – один из критериев медико-биологического контроля за тренировочным процессом / В. Н. Мухин, Л. В. Чернова, З. И. Корытко // Роль физической культуры в здоровом способе жизни : тез.-реком. I Регион. науч.-практ. конф. – Львов, 1990. – С. 63–64.
 4. Роль гиперкоагуляции в патогенезе иммунных процессов / Корытко З. И., Монастырский В. А., Вороняк М. И., Бирка И. И. // Физиология и патология ПОЛ, гемостаза и иммуногенеза : тез. докл. конф. молодых ученых. – Полтава, 1990. – С. 48–49.
 5. Ультрацитохімічне вивчення змін ферментів кардіоміоцитів в умовах декомпенсованого тромбіноутворення викликане імунним конфліктом / Монастирський В. А., Коритко З. І., Вороняк М. І. [та ін.] // Розвиток фізіології в Українській РСР за 1986–1990 роки : зб. матеріалів ХІІІ з’їзду Укр. фізіол. т-ва ім. І. П, Павлова. – К., 1990. – Т. 2. – С. 31–32.
 6. Степина А.Я. Иммунологическая реактивность у спортсменов и ее роль в специальной работоспособности / А.Я. Степина, В.Н. Мухин, З.И. Корытко. // Информационная карта N гос. регистр. 0186.0076. – Львов, 1990. – С. 691– 696

1989:

 1. Корытко З. И. Особенности учебно-тренировочного процесса со студентами-спортсменами в неспортивных вузах / З. И. Корытко, В. Н. Мухин, Л. В. Чернова // Актуальные вопросы физического воспитания студентов в системе подготовки специалистов народного хозяйства : тез. докл. межобл. науч.-практ. конф. – Белгород, 1989. – С. 108.
  Мухин В. Н. К вопросу о влиянии физической перегрузки на миокард / В. Н. Мухин, Л. В. Чернова, З. И. Корытко // Тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. 23–26 июня 1989 г. – Ашхабад, 1989. – С. 166–167.
 2. Исследование иммунного статуса в управлении подготовкой гандболисток высокой квалификации / Корытко З. И., Мухин В. Н., Чернова Л. В., Степина А. Я., Мельникович А. И. // Спортивные и подвижные игры в современном физкультурном движении : тез. докл. науч.-практ. конф. – Минск, 1989. – С. 46–47.
 3. Патогенез метаболических нарушений клеток паренхиматозных органов в условиях генерализованного декомпенсированного тромбиногенеза / Монастырский В. А., Бирка Н. В., Вороняк М. И., Корытко З. И. [и др.] // Гематология и переливание крови : респуб. межведом. сб. – К., 1989. – Т. 24. – С. 122–125.
 4. Предупреждение гепарином повреждения паренхиматозных органов коагуляционного генеза / Монастырский В. А., В. Н. Мухин, М. И. Вороняк, З. И. Корытко, И. И. Бирка // Актуальные вопросы трансфузиологии и развития службы крови Литовской ССР : тез, докл. ІІ  Респуб¬. конф. Литовского респуб. науч. обще¬ства гематологов и трансфузиологов 20–21 апреля 1989 г. – Вильнюс, 1989. – С. 86–87.

1988:

 1. Корытко З. И. Электронномикроскопическое изучение паренхиматозных клеток в условиях гипертромбопластинемии / Корытко З. И. // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : сб. науч. тр. – Львов, 1988. – Т. 10. – С. 97.
 2. Корытко З. И. Модификация метода электронномикроскопического выявления 5′-нуклеотидазы / З. И. Корытко // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : сб. науч. тр. – Львов, 1988. – Т. 10. – С. 150.
 3. Влияние 100 км пробега на состояние сердечно-сосудистой системы и гемокоагуляцию у здоровых спортсменов / Мухин В. Н., Чернова Л. В., Музыкантова С. Ф., Корытко З. И. // Тез. докл. ХІХ Всесоюз. науч.-практ. конф. – Волгоград, 1988. – С. 249–250.
 4. Состояние иммунологической реактивности гандболистов в годичном тренировочном цикле / В. Н. Мухин, А. Я. Степина, З. И. Корытко, М. И. Попович, А. И. Мельникович // Тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. – Фрунзе, 1988. – С. 256.

1987:

 1. Активність внутрішньоклітинних Nа+, К+–АТфази, сукцинатдегідрогенази та цитохромоксидази за умов зрушень у тромбін-плазміновій системі / В. А. Монастирський, І. І. Бірка, М. І. Вороняк, І. Б. Вихопень, З. І. Коритко // Тези доп. V Укр. біохім. з’їзду. – Івано-Франківськ, 1987. – С. 99–100.
 2. Бирка И. И. Ультрацитохимическая реакция одновременного выявления сукцинатдегидрогеназы и 5’–нукдеотидазы / Бирка И. И., Вороняк М. И., Корытко З. И. // Проблемы патологии в эксперименте и клинике : сб. науч. тр. – Львов, 1987. – Т. 9. – С. 135.
 3. Модифицированный метод ультрацитохимического выявления сукцинатдегидрогеназы и 5′-нуклеотидазы / В. А.Монастырский, З. И. Корытко, И. И.Бирка, М. И.Вороняк // Удостов. на рац. предложение N 293/86. – 1987.
 4. Способ одновременного ультрацитохимического выявления сукцинатдегидрогеназы и 5′-нуклеотидазы /  В. А.Монастырский, З. И. Корытко, И. И.Бирка, М. И.Вороняк // Удостов. на рац. предложение N 294/86. – 1987.

[згорнути]
КОРКУНА ІВАН ІВАНОВИЧ

2023:

 1. Коркуна І. Аналіз розвитку індустрії гостинності в період війни при запровадження диджител-технологій / Іван Коркуна, Роман Боднар // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 325–326.
 2. Коркуна І. Види цінних паперів та їх роль в економіці України / Іван Коркуна, Степан Мацюк // Інновації, гостинність, туризм : наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 388–392.
 3. Коруна І. Диджиталізація туристичної галузі як чинник стабілізації її функціонування в період війни / Коруна І., Боднар Р. // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 174–177.
 4. Коркуна І. Іноземний досвід адміністративного управління в сфері охорони здоров’я в різних країнах світу / Коркуна Іван, Маркевич Юрій // Наукові перспективи. – 2023. – № 8(38). – С. 322–332. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-8(38) (фах. вид., IndexCopernicus)
 5. Коркуна І. Муніципальні цінні папери як джерело фінансування програм регіонального розвитку / Коркуна Іван, Мацюк Степан, Гринів Марта // Наукові перспективи. – 2023. – № 4(34). – С. 223–233. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-4(34)-223-233
 6. Коркуна І. І. Сателітні рахунки в туристичній галузі як запорука її ефективного функціонування / Коркуна І. І., Мацюк С. П. // Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (м. Хмельницький, 27 січ., 2023 р. Міжнар. центр наук. досл.). – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2023. – С. 28–30. doi 10.36074/mcnd-27.01.2023
 7. Коркуна І. І. Суть і значення діджиталізації для розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Коркуна І. І., Боднар Р. О. //  Інноваційні тенденції сьогодення в  сфері  природничих, гуманітарних та точних наук : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.(м. Дніпро, 17 берез., Міжнар. центр наук. досл.). – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2023. – С. 35–37. doi10.36074/mcnd-17.03.2023
 8. Коркуна І. Функції фондових бірж у роботі з фондовим ринком / Іван Коркуна, Степан Мацюк // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 34–36.
 9. Коруна І. Ф’ючерсні контракти, їх види, торгівля ними та застосування у туристичній галузі / Коруна І., Мацюк С. // Альтернативний туризм : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. семінару (21 верес. 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 178–182.
 10. Боднар Р. Аналіз функціонування та розвитку готельних підприємств в період війни в Україні / Роман Боднар, Іван Коркуна // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 299–305.
 11. Боднар Р. Вплив процесу діджиталізації на розвиток бізнесу під час війни в Україні / Роман Боднар, Іван Коркуна // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 166–168.
 12. Боднар Р. Цифровізація та діджиталізація сфери гостинності як факт її функціонування в період війни / Роман Боднар, Іван Коркуна // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 24–29.
 13. Графська О. І. Розвиток технопарків як складова залучення інвестицій / Графська О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. // Sectoral research ХХІ : characteristics and features : collection of scientific papers «scientia» with proceedings of the v international scientific and theoretical conference (european scientific platform. USA, february 3). – Chicago, 2023. – Р. 14–16.  doi 10.36074/scientia-03.02.2023
 14. Мацюк С. Роль готельних господарств для сфери індустрії гостинності / Степан Мацюк, Марія Дигдалович, Іван Коркуна // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 95–98.
 15. Мацюк С. Управління персоналом бізнес-структур / Степан Мацюк, Христина Фіялкович, Іван Коркуна // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студент. наук. конф. (28–29 вересня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 34–36.

2022:

 1. Коркуна І. Вплив зовнішніх інвестицій на туристичну галузь України в період війни / Іван Коркуна, Тарас Крижанівський, Тарас Перегіняк // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 82–85.
 2. Коркуна І. Корпоративно-інформаційна система (КІС) в туристичній галузі / Іван Коркуна,  Степан Мацюк // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 85–89.
 3. Коркуна І. Фінансове планування як запорука успішного розвитку підприємств індустрії гостинності / Іван Коркуна, Андрій Запісоцький // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 332–335.
 4. Графська О. Венчурне інвестування під час війни як запорука збереження бізнесу / Орислава Графська, Іван Коркуна, Назарій Гарасимчук // Альтернативний туризм : матеріали наук.-практ. семінару (30 верес. 2022 р., м. Львів). – Львів, 2022. – С. 39–41.
 5. Мосійчук М. Роль регіону в процесі формування та регулювання ціни для підприємств готельного господарства / Мар’яна Мосійчук, Іван Коркуна // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 296–297.
 6. Пітила Х. Політика цінового проникнення як фактор входу на ринок товарів та послуг для підприємств готельного господарства / Христина Пітила, Іван Коркуна // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (19 травня 2022 року, м. Львів). – Львів, 2022. – С. 313–315.
 7. Адміністративні методи управління в адміністративному менеджменті суб’єктів господарства / Іван Коркуна, Степан Мацюк, Оксана Миколів, Надія Жигало // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 336–340.
 8. Коркуна І. Кластерна система управління економікою України в післявоєнний період / Іван Коркуна // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 39–41.
 9. Мацюк С. Виробничі запаси, як частина оборотних активів підприємств для забезпечення безперервності виробництва / Степан Мацюк, Іван Коркуна // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : тези доп. І Міжнар. студент. наук. конф. (10 жовтня 2022 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 167–171.

2021:

 1. Коркуна І. І.Функції та роль цінних паперів в економіці туристичної галузі України  / Коркуна І. І. // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського. –  С. 232–235.
 2. Графська О. І. Антикризове управління як складова системи подолоння кризових ситуацій на підприємствах / Графська О. І., Коркуна І. І., Євдощенко О. В. // Концептуальні шляхи розвитку наукових знань : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6–7 лютого 2021 року). – Київ, 2021. – С. 7–8.
 3. Графська О. І. Менеджмент підприємств індустрії гостинності в умовах світової фінансової кризи : виклики і можливості, сильні та слабкі сторони / Графська О. І., Коркуна І. І., Перегіняк Т. І. // Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.). – Херсон : ХДАЕУ, 2021. – С. 72–76.
 4. Графська О. І. Оптимальне управління територіальними громадами в період пандемії Covid–19.  / Графська О.І., Коркуна І. І., Перегіняк Т. І. // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути : тези доп. II Міжнар. наук.-практ інтернет-конф.(4–5 лютого 2021 р.). – Дніпро, 2021. – Т. 1. – С. 282–284.
 5. Графська О. І. Опціони як стимулюючий інструмент роботи менеджерів підприємств / Графська О. І., Коркуна І. І., Перегіняк Т. І. // Сучасний стан та тренди розвитку фінансово-економічних  відносин на мікро та макрорівнях, маркетингові та логістичні стратегії : матеріали Міжнар. наук. конф. – Вінниця, 2021. – С. 16–19.
 6. Євдощекно О. Методи організаційного, оперативного та стратегічного планування в туристичній галузі України в період пандемії COVID‑19 / Олена Євдощенко, Іван Коркуна // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 164–167.
 7. Екологічний туризм як один із факторів корпоративної та соціальної відповідальності збереження здорового суспільства / Орислава Графська, Іван Коркуна, Дмитро Петришин, Олена Євдощенко // Zarządzanie kulturą fizyczną, zdrowiem, bezpieczeństwem Współczesne wybrane aspect. – Starogard Gdański, Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, 2021. – S. 64–78.
 8. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», денної та заочної форми навчання, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», ступінь вищої освіти – бакалавр / уклад. Павленчик Наталія Федорівна, Гуль Іван Григорович, Холявка Володимир Зеновійович, Павленчик Анатолій Олександрович, Атаманюк Дмитро Васильович, Криштанович Світлана Володимирівна, Коркуна Іван Іванович, Іванова Лілія Омелянівна, Гуцуляк Вікторія Романівна, Завидівська Ольга Ігорівна, Стахів Ірина Михайлівна, Петришин Дмитро Юрійович. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – 50 с.
 9. Коркуна І. Інноваційні методи підвищення лояльності споживачів на підприємствах індустрії гостинності / Іван Коркуна, Степан Мацюк, Софія Сенів // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 268–271.

2020:

 1. Коркуна І. І. Зарубіжний досвід функціонування ринку цінних паперів / Коркуна І. І., Бордун О. В. // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2020. –  Вип. 1(83). – С. 93–98.
 2. Коркуна І. І. Планування як основна складова менеджменту підприємства / Коркуна І. І, Графська О. І., Євдощенко О. В. // Eurasian scientific congress : The 11th International scientific and practical conference (november 1–3, 2020). – Barcelona, Spain : Barca Academy Publishing, 2020. – Р. 533–537.
 3. Графська О. І. Використання цінних паперів, як фінансового інструмента  забезпечення туристичної галузі в Україні в період пандемії – COVID-19 / Графська О. І., Коркуна І. І., Перегіняк Т. І. // Advancing in research and education :  internationanal scientific and practical conference XII (December 07–10, France ). – La Rochelle, 2020. – Р. 97–100.
 4. Вплив земельної реформи на розвиток об’єднаних територіальних громад / Смовженко Т. С., Коркуна О. І., Коркуна І. І., Хромяк У. В. // Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук пр. – Львів. – 2020. – Вип. 1(141). – С. 29–33.
 5. Графська О. І. Методи побудови стратегічних та оперативних планів в управлінні підприємством / Графська О. І., Коркуна І. І., Євдощенко О. В. // Аналіз тенденцій розвитку економіки, обліку, фінансів та права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2020. – С. 25–27.
 6. Ризики інвестиційної діяльності в сфері туризму та готельно-ресторанному бізнесі/ СмовженкоТ. С., Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. // Регіональна економіка. – 2020. – № 1(95). – С. 154–160.
 7. Роль організації маркетингу на підприємствах малого й середнього бізнесу та сфери роздрібної торгівлі / Іван Коркуна, Олег Цільник, Ольга Піхур, Олеся Бордун // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 39–41.
 8. Коркуна І. Система менеджменту в спортивній галузі регіону (на прикладі школи стрільби з лука у Львівській області) / Іван Коркуна, Олена Стадник, Богдана Костюк // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 56–60.
 9. Коркуна О. І. Суть і значення методів інвестиційної діяльності / Коркуна О. І., Коркуна І. І., Кулик О. М. // Сучасний рух науки : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. інтернет конф.( 2–3 квітня 2020р.). – Дніпро, 2020. – Т. 1. – С. 811.
 10. Законодавча основа фіксованої дохідності цінних паперів на ринку облігацій внутрішніх державних позик / Графська О. І., Коркуна І. І., Бордун О. В., Євдощенко О. В. // Science and practice of today :  матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. (16–19 листопада 2020 р., Туреччина). – Анкара, 2020. – С. 105–111.
 11. Korkuna O. Turystyka ekologiczna czynnikiem rozwoju zjednoczonych wspólnot terytorialnych na Ukrainie / Korkuna O., Korkuna I., Kuluk O. // Economic and Regional Studies. – 2020. – № 13(1). – Р. 126–136. (Index Copernicus)

2019:

 1. Коркуна І. І. Нормативно-правове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. / Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – Вип. 2(136). – C. 16–20.
 2. Коркуна О. І. Цифрові технології в системі менеджменту об’єднаних територіальних громад, як оптимальний варіант контролю бюджетних відносин. / Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (1 листопада 2019 р). – Луцьк, 2019. – С. 102–104.

2018:

 1. Коркуна О. І. Сучасні процеси розвитку дуальної освіти: запорука стабільності кадрового потенціалу / О. І. Коркуна, І. І. Коркуна, О. Я. Цільник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – № 4(132). – С. 76–81.

[згорнути]
КОРКУНА ОРИСЛАВА ІВАНІВНА

2020:

 1. Графська О. І. Методичні підходи до оцінювання потенціалу розвитку туристичної сфери в регіоні / Графська О. І., Цільник О. Я., Кулик О. М. // Проблеми формування та стабілізації регіональної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (Дніпро, 29 серпня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – С. 72–75.
 2. Графська О. І. Сучасні виклики та мегатренди розвитку туристично-рекреаційної сфери / Графська О. І. // Проблеми економіки. – 2020. – № 2 (44). – С. 17–23. (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus)
 3. Графська О. І. Сучасні особливості інституційно-організаційного середовища розвитку сфери туризму в територіальних громадах / Графська О. І. // Economic Analysis. – 2020. – Vol. 30, N 1, рart 2. – Р. 198–208. (Index Copernicus)
 4. Графська О. І. Сучасний стан інфраструктури туризму в територіальних громадах / Графська О. І. // Український журнал прикладної економіки. –2020. – Т. 5, № 2. – С. 267–281. (Index Copernicus, WorldCat)
 5. Графський В. Медична реформа як чинник контролю використання бюджетних коштів України / Володимир Графський, Орислава Коркуна // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 11–14.
 6. Коркуна О. Вплив реклами в соціальних мережах на розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Орислава Коркуна, Роксолана Калитин // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 28–30.
 7. Коркуна О. І. Гастрономічний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територіальних громад / Коркуна О. І., Никига О. В., Підвальна О. Г. // Економічний простір. – 2020. – № 155. – С. 40–43. (Index Copernicus, GoogleScholar)
 8. Коркуна О. Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Орислава Коркуна, Марія Мичуда // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 31–34.
 9. Коркуна О. І. Інноваційний розвиток як напрям функціонування регіональних туристичних систем / Коркуна О. І., Никига О. В., Підвальна О. Г. // Інноваційна економіка. – 2020. – № 3/4. – С. 98–104. (Index Copernicus, GoogleScholar)
 10. Коркуна О. І. Методичні засади оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів / Коркуна О. І. // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2020. – № 1(13). – С. 152–159. (Index Copernicus, CiteFactor) Коркуна О. Потенціал туристично-рекреаційної сфери у розвитку економіки територіальних громад України : монографія / Орислава Коркуна. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2020. – 278 с.
 11. Коркуна О. Сучасні напрями проєктування закладів готельно-ресторанного господарства / Орислава Коркуна, Юлія Янісів // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 35–38.
 12. Музика Ю. Проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні / Юліана Музика, Орислава Коркуна // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару (3 жовтня 2019 р., с. Гута). – Львів, 2020. – С. 49–51.
 13. Паска М. Розробка нових видів автентичних м’ясних делікатесів спеціального призначення / Марія Паска, Орислава Коркуна, Оксана Кулик // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 86 International scientific conference of young scientist and students (April 2–3, 2020). – Kyiv, 2020. – Part 3. – P. 411.
 14. Паска М. Сучасні аспекти формування крафтових продуктів у ресторанній справі / М. Паска, О. Графська, О. Кулик // Internftional scientific and practical conference. – Prague, 2020. – Р. 76–79.
 15. Смовженко Т. С. Оцінювання потенціалу розвитку туристично-рекреаційної сфери в економіці регіонів України / Смовженко Т. С., Графська О. І. // Регіональна економіка. – 2020. – № 2. – С. 44–57. (Index Copernicus)
 16. Korkuna O. The role of information and communication technologies in the tourist business / Korkuna O. // Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : сollect. scientific monogr.  / ed.: Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. – P. 145–153.
 17. Korkuna O. Turystyka ekologiczna czynnikiem rozwoju zjednoczonych wspólnot terytorialnych na Ukrainie / Korkuna O., Korkuna I., Kuluk O. // Economic and Regional Studies. – 2020. – № 13(1). – Р. 126–136. (AgEcon Search, Index Copernicus)
 18. Paska M. Current development trends of raw-smoked sausages in the context of gastronomic tourism / Paska Maria, Korkuna Oryslava, Kyluk Oksana // Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : collective Scientific Monograph / edit.: Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko. – Opole, 2020. – P. 152–158.
 19. Paska M. Perspective development of authentic products for restaurant business in gastronomic tourism / Maria Paska, Oryslava Korkuna, Oksana Kyluk // Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). – Kyiv, 2020. – P. 267–270.

2019:

 1. Коркуна О. І. Особливості нормативно-правового забезпечення розвитку ОТГ в умовах децентралізації влади / О. І. Коркуна // Сучасний рух науки : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (4–5 квітня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро, 2019. – С. 506–510.
 2. Коркуна О. І. Основні заходи стимулювання економічного розвитку територіальних громад в умовах децентралізації / О. І. Коркуна // Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (11–12 квітня 2019 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2019. – С. 135–137.
 3. Коркуна О. І. Формування понятійно-категоріального апарату територіальних громад / О. І. Коркуна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – Вип. 3(137). – C. 26–29.
 4. Korkuna O. Development of territorial communities in conditions of decentralization / O. Korkuna // Trends of the newest : proceedings of XXXХXI International scientific conference (June 12, 2019, New York, USA). – Morrisville, 2019. – P. 44–46.
 5. Korkuna O. I. Forming of territorial communities in Ukraine: problems and perspectives / O. I. Korkuna // Scientific achievements in terms of transformation : proceedings of 1st International Scientific Conference (Jun 8, 2019, Hamburg, Germany). – Berlin, 2019. – P. 22–25.
 6. Коркуна О. І. Механізм державного ціноутворення у сфері туризму в умовах децентралізації влади / Коркуна О. І., Цільник О. Я. // Сучасний рух науки : тези доп. VIII міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (3–4 жовтня 2019 р, м. Дніпро). – Дніпро, 2019. – Т. 2. – С. 220–223.
 7. Коркуна О. І. Кольори та інтер’єр вестибюльних приміщень на підприємствах готельного господарства / Коркуна О. І., Кулик О. М. // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути : тези доп. I Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (1–2 серпня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро, 2019. – С. 304–309.
 8. Коркуна О. І. Перспективи розвитку готельного господарства в Україні / Коркуна О. І., Кулик О. М. // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 31 серпня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 140.
 9. Коркуна О.  І. Історія розвитку готельного господарства в Україні / Коркуна О. І., Кулик О. М. // Економічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, проблеми та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 31 серпня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 96.
 10. Коркуна О. І. Формування кластерів в Україні як основа інноваційності розвитку туристичної сфери / Коркуна О. І., Гнатюк М. Т., Бордун О. В. // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019. – С. 185–187.
 11. Коркуна О. І. Розвиток зеленого туризму в умовах формування об’єднаних територіальних громад / Коркуна О. І., Цільник О. Я., Бордун О. В. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. – 2019. – Вип. 1(135). – С. 24–28.
 12. Коркуна О. І. Цифрові технології в системі менеджменту об’єднаних територіальних громад, як оптимальний варіант контролю бюджетних відносин / Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій. – Луцьк, 2019. – Вип. 2. – С. 102–104.
 13. Коркуна О. І. Нормативно-правове забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації / Коркуна О. І., Коркуна І. І., Цільник О. Я. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – Вип. 2(136). – С. 16–19.
 14. Коркуна О.  Інноваційні технології розвитку індустрії гостинності. / Коркуна О., Коркуна І., Кулик О.Wayscience // Сучасний рух науки : VIII Міжнар. інтернет-конф.(3–4 жовтня 2019 року, Дніпро). – Дніпро, 2019. – Т. 2. – С. 216–219.
 15. Голод А. Інституційне середовище туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах децентралізації / Андрій Голод, Орислава Коркуна, Юлія Феленчак // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2019. – Vol. 5, is. 4. – S. 78–85. (Index Copernicus)
 16. Голод А. П. Кластерна модель розвитку індустрії гостинності регіону = Сluster model of the hospiitality industry development in a region / Голод А. П., Іжевська О. П., Коркуна О. І. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – Вип. 4 (21). – С. 375–380.
 17. Організація готельного господарства : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / Орислава Коркуна, Володимир Холявка, Андрій Демічковський, Олег Боратинський, Оксана Кулик, Оля Піхур. – Львів : Добра справа, 2019. – 224 с.
 18. Товарознавство : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / О. Коркуна, А. Демічковський, О. Цільник, О. Бордун, О. Піхур. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2019. – 200 с.
 19. Туристичні кластери в Україні як чинник розвитку індустрії гостинності / Микола Гнатюк, Анастасія Сергієвич, Олеся Бордун, Орислава Коркуна // День студентської науки : зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 243–245.

2018:

 1. Коркуна О. І. Агломерація як плюси економічного зростання територій / О.І. Коркуна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – № 1(129). – С. 86–91.
 2. Коркуна О. І. Сучасні процеси розвитку дуальної  освіти: запорука стабільності кадрового потенціалу / О. І. Коркуна, І. І. Коркуна, О. Я. Цільник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – № 4(132). – С. 76–81.
 3. Коркуна О. І. Маркетинговий менеджмент підприємств готельного господарства в умовах становлення інформаційного суспільства / О. І. Коркуна, А. П. Демічковський, О. Я. Цільник // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р.) – Луцьк, 2018. – С. 211–213.

[згорнути]
КРАСЬ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ

2021:

 1. Латинсько-англійсько-український словник анатомічних термінів / Крась С. І.,Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Музика Ф. В. – Львів : ЛДУФК, 2021. – 280 с. – ISBN 978-617-7336-77-7.
 2. Validation of the Software-Hardware Complex “Rytm” for Measurement of the RR Intervals and Heart Rate Variability Analysis During Exercise and Recovery Period / Lyubomyr Vovkanych, Yuriy Boretsky, Viktor Sokolovsky, Dzvenyslava Berhtraum, Stanislav Kras // Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ. – 2021. – Vol. 21(1). – Р. 61–68. https://doi.org/10.17309/tmfv.2021.1.08 (Scopus)
 3. Перспективи використання програмно-апаратного комплексу “Ритм” у вивченні показників гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму організму людини / Любомир Вовканич, Юрій Борецький, Віктор Соколовський, Дзвенислава Бергтраум, Станіслав Крась // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті : матеріали XVI Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 77–80.

2019:

 1. Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії (“Нормальна анатомія” та “Нормальна фізіологія” ) : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 146 с.

2015:

 1. Роль морфологічних чинників у визначенні сили ізометричного скорочення м’язів–згиначів пальців кисті [Електронний ресурс] / Любомир Вовканич, Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась // Спортивна наука України. – 2015. – № 3. – С. 3 – 8. – Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/327/316

2014:

 1. Яремко Є. О. Деякі фізіологічні механізми реалізації адаптаційних можливостей кардіо-гемодинаміки спортсменів на фізичні навантаження різної спрямованості / Є. О. Яремко, Л. С. Вовканич, С. І. Крась // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 3. – С. 176.
 2. Латинсько-українсько-російський словник анатомічних термінів / Крась С. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я., Куцериб Т. М., Музика Ф. В. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 191 с. – ISBN 978-966-2328-68-4.
 3. Особливості пропорцій тіла представників карате версії WKF / С. М. Маєвська, Т. М. Куцериб, М. Я. Гриньків, Л. С. Вовканич, С. І. Крась, Ф. В. Музика // Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю утворення кафедри біології і основ здоров’я ДЗ «ПНПУ ім. К. Д. Ушинського». – О., 2014. – Ч. 2. – С. 148 – 152.

2013:

 1. Морфологічні особливості спортсменів, що займаються рукопашем гопак / М. Гриньків, Т. Куцериб, Л. Вовканич, Ф. Музика, С. Крась // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 17. – С. 45 – 51.

[згорнути]
КУЛИК ОКСАНА МИХАЙЛІВНА

2023:

 1. Кулик О. М. Аналіз етапів розвитку туристичної галузі в умовах війни / Кулик О. М. // The driving force of science and trends in its development : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference (July 14,United Kingdom). – Coventry : European Scientific Platform, 2023. – P. 19–20.
 2. Кулик О. Аналіз інвестиційного процесу підприємств індустрії гостинності на прикладі «Рizza Сelentano» / Оксана Кулик // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 280–282.
 3. Кулик О. М. Аналіз історико-культурних, природних фактів та передумов розвитку туристичної галузі в Україні / Кулик О. М. // Formation of innovative potential of world science : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference (July 28, State of Israel). – Tel Aviv : European Scientific Platform, 2023. – P. 9–11.
 4. Кулик О. Аналіз кластерної моделі діяльності підприємств сфери гостинності / Оксана Кулик // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 88–91.
 5. Кулик О. М. Аналіз методів розрахунку тарифів на послуги в підприємствах готельного бізнесу / Кулик О. М., Гарасимчук Н. А. // Інновації та науковий потенціал світу : матеріали міжнар. наук. конф. (10 лист. 2023 р.). – Хмельницький, 2023. – С. 15–18.
 6. Кулик О. М. Аналіз моделей управління туристичними де стинаціями / Кулик О. М. // Current issues of science and integrated technologies : I International scientific and practical conference (January 10–13, Italy). – Milan :  International Science Group, 2023. – P. 784–786.
 7. Кулик О. М. Аналіз умов еластичності для підприємств індустрії гостинності / Кулик О. М. // Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (7 квіт., 2023 р.). – Рівне, 2023. –  С. 10–12.
 8. Кулик О. М. Вплив пандемії Covid-19 на міжнародні туристичні потоки / Кулик О. М. // Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (March 10, Kingdom of Spain). – Valencia : European Scientific Platform, 2023. – P. 17–19.
 9. Кулик О. М. Ефективність надання фінансових послуг у період війни як запорука стабільної роботи підприємств індустрії гостинності / Кулик О. М // Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук : матеріали II Міжнар. наук. конф. (17 берез., 2023 р.). – Дніпро, 2023. – С. 17–19.
 10. Кулик О. М. Інвестиції та інвестиційна привабливість сфери індустрії гостинності в Україні / Кулик О. М. // Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень – 2023 : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.(24 лют., 2023 р.). – Київ, 2023. – C. 17–18.
 11. Кулик О. М. Інноваційні підходи як шлях до розвитку підприємств сфери гостинності / Кулик О. М. // Розвиток наук в умовах нової реальності: проблеми та перспективи : матеріали II Міжнар. наук. конф. (20 жовт. 2023 р.). – Луцьк, 2023. – С. 14–16.
 12. Кулик О. М. Історичні факти розвитку туризму в Україні / Кулик О. М., Гарасимчук Н. А. // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference (August 11, The Netherlands). – Amsterdam : European Scientific Platform, 2023. –  P. 15–16.
 13. Кулик О. М. Податкові навантаження для туристичної галузі України та їхня динаміка по регіонах / Кулик О. М. // Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень : матеріали IV Міжнар. наук. конф. (21 лип. 2023 р.). – Хмельницький, 2023. – С. 14–15.
 14. Кулик О. Суть і значення стандартів телефонного спілкування для розвитку підприємств готельного господарства / Оксана Кулик // Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених, асп. і студ. з міжнар. участю (18 травня 2023 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 128–130.
 15. Кулик О. М. Туризм як дохідна складова індустрії гостинності / Кулик О. М. // Наукові орієнтири: теорія та практика досліджень : матеріали І Міжнар. наук. конф. (14 квіт. 2023 р.). – Дніпро, 2023. – С. 12–13.
 16. Голод А. П. Механізми забезпечення розвитку туристичного бізнесу в умовах кризи / Голод А. П., Оленич І. М., Кулик О. М. // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. – 2023. – № 7. – С. 1–4. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-12-02 (фах. вид., IndexCopernicus)
 17. Графська О. Аналіз діяльності органів місцевого самоврядування для розвитку туристичної галузі в територіальних громадах / Графська О. І., Кулик О. М. // Modern methods for the development of science : The I International Scientific and Practical Conference (Israel. January 09–11). – Haifa, 2023. – P. 70–72.
 18. Графська О. І. Інноваційні інструменти маркетингових стратегій розвитку туризму на регіональному рівні. / Графська О. І., Головчук Ю. О., Кулик О. М. // Інфраструктура ринку. – 2023. – Вип. 71. – С. 207–209.
 19. Графська О. І. Стратегічне планування як складова розвитку туристичних дестинацій / Графська О. І., Кулик О. М. // Глобалізаційні виклики економіки, обліку, фінансів та права : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (14 верес.). – Полтава, 2023. – С. 10–12.
 20. Графська О. І. Шляхи подолання кризових явищ у туристичному бізнесі: іноземний та вітчизняний досвід / Графська О. І., Кулик О. М., Саванич А. В. // Social factors of economic growth, analysis of the effectiveness of tourism and management: collective monograph. International Science Group. – Boston : Primedia Launch, 2023. – Sektion 9. – P. 196–211.
 21. Коркуна І. Функції фондових бірж у роботі з фондовим ринком / Іван Коркуна, Степан Мацюк // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квітня 2023 р.) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 34–36.

[згорнути]
КРИШТАНОВИЧ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

2023:

 1. Криштанович С. Вплив стейкхолдерів на якісну підготовку фахівців у закладах вищої освіти / Світлана Криштанович // Socio-economic relations in the digital society. – 2023. – Vol. 2 (48). – С. 93–103. DOI: 10.55643/ser.2.48.2023.505. (фах. вид., IndexCopernicus)
 2. Криштанович С. В. Неперервна освіта як феномен особистісного розвитку фахівців фізичної культури і спорту / Криштанович С. В. // Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу : зб. матеріалів Міжнар. форуму / за ред. В. П.Андрущенка. – Київ : УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – С. 229–230.
 3. Криштанович С. Педагогічні умови формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів у процесі змішаного навчання в закладі вищої освіти / Криштанович Світлана, Криштанович Мирослав // Академічні візії. – 2023. – Вип. 25. –  С. 1–7. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.10164449
 4. Бекеша А. Туристичний потенціал як основа розвитку туристично-екскурсійної діяльності / Андрій Бекеша, Світлана Криштанович // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27-28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 315–316.
 5. Глух М. Значення агротуризму у розвитку сільських територій Карпатського регіону / Марко Глух, Світлана Криштанович // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. V Міжнар. наук.- практ. конф. (27-28 квітня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – C. 317–319.
 6. Данилишин Я. Професійна відповідальність учителів у формуванні мотивації учнів шкільного віку до занять фізичного виховання / Ярина Данилишин, Світлана Криштанович // Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров’я : зб. тез доп. ІІ Міжнар. студ. наук. конф. (28-29 вересня 2023 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – С. 84–87.
 7. Кравчук М. Вплив стрільби з лука на психологічний розвиток дітей віком від 13 до 18 років / Кравчук М., Криштанович С. В. // Управління в освіті : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (27 квіт. 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 179–182.
 8. Competencies in education through the development of the individual’s legal awareness in the conditions of a modern society / Kryshtanovych S., Ratushna T., Chubinska  N., Oleksiuk M., Kachmar O., Yemelianenko Y. // Cuestiones Políticas. – 2023. – Vol. 41, N 79. – Р. 103–112. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4179.07(Web of Science)
 9. Formation of professional culture of future specialists in finance and credit in higher educational institutions / Svitlana Kryshtanovych, Iryna Olenych, Iryna Gavrysh, Irina Saukh, Oleksandra Kholtobina // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. – 2023. – Т. 3(50). – С. 477–486.  DOI: 10.55643/fcaptp.3.50.2023.4072 (Scopus)
 10. Modeling the Effective Digitalization of the Education Management System in the Context of Sustainable Development / Svitlana Kryshtanovych, Oksana Inozemtseva, Olha Voloshyna, Iryna Ostapiovska, Oksana Dubrova // International Journal of Sustainable Development and Planning. – 2023. – Vol. 18, N 5. – P. 1507–1514. DOI: https://doi.org/10.18280/ijsdp.180521 (Scopus)
 11. Modeling the Impact of the Creative Industry on National Sustainable Educational Development in France / Svitlana Kryshtanovych, Ihor Lapychak, Oleh Sydorko, Maryan Ostrovskyy, Roman Petryna // International Journal of Sustainable Development and Planning. – 2023. – Vol. 18, N 9. – P. 2933–2939. DOI: https://doi.org/10.18280/ijsdp.180931 (Scopus)
 12. Stages of digital transformation of educational institutions in the system of sustainable development of the region / Kryshtanovych S., Liakhovych G., Dubrova O., Kazarian H., Zhekalo G.  // International Journal of Sustainable Development and Planning. – 2023. – Vol. 18, N 2. – Р. 565–571. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180226 Scopus Q2 (Scopus)
 13. Данилишин Я. Мотивація учнів до занять з фізичного виховання / Ярина Данилишин, Світлана Криштанович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2023. – Вип. 27, т. 2. – С. 70–71.
 14. A Graphical Language-Based Approach for Database Modeling in Higher Education Information Systems / Svitlana Kryshtanovych, Oksana Ivanytska, Mariana Markova, Yuliia Hliudzyk, Andriana Ivanova // Ingénierie des Systèmes d’Information. – 2023. – Vol. 28, N 6. – P. 1597–1603. https://doi.org/10.18280/isi.280616 (Scopus)

2022:

 1. Криштанович С. Вплив емоційного інтелекту на комунікативні здібності особистості / Світлана Криштанович // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовтня 2022 р., м. Львів). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 398–399.
 2. Криштанович С. Ефективність інноваційних освітніх технологій у підготовці майбутніх управлінців сфери фізичної культури і спорту / Світлана Криштанович, Мирослав Криштанович // Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. – Старогард Гданські ; Львів, 2022. – С. 178–195.
 3. Криштанович С. Когнітивний аспект у формуванні майбутніх фахівців фізичної культури і спорту / Криштанович С., Скальський Д. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : тези доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (21 вересня 2022 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – С. 234–236.
 4. Криштанович С. В. Когнітивний компонент як основа формування управлінської компетентності фахівців фізичної культури і спорту / С.В. Криштанович, В. Ф. Соловйов, Матвійчук Т. Ф. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2022. – Вип. 3К(147). – С. 203–207. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2022.3К(147).43. (ВАК, IndexCopernicus)
 5. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” для студентів рівня вищої освіти : магістр зі спеціальності: 014.11 „Середня освіта (фізична культура)” / уклад. Криштанович С. В. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 29 с.
 6. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для студентів рівня вищої освіти : магістр зі спеціальності: 014.11 „Середня освіта (фізична культура)” / уклад. Криштанович С. В. – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. – 21 с.
 7. Еnsuring gender parity in public administration in the context of the development of European values / Svitlana Kryshtanovych, Myroslav Treshchov, Mykola Durman, Inna Lopatchenko, Mariia Kernova // Public Policy and Administration. – 2022. – Vol. 21, N 2. – P. 118–127.  https://doi.org/10.13165/VPA-22-21-2-07 (Web of Science,Scopus)
 8. Influence of psychological conditions on the level of creative imagination / Svitlana Kryshtanovych, Valentyna Bilyk, Olena Matvienko, Liudmyla Stepanenko, Hanna Tsvietkova // Creativity studies. – 2022. – Vol. 15, is. 2. – P. 406–419. https://doi.org/10.3846/cs.2022.15196 (Scopus)
 9. Features of the Development of Primar Education in the Context of the Impact of COVID-19 / Kryshtanovych, S., Sych Y., Mashtakova N., Mordovtseva N. // Revista Tempos E Espaços Em Educação. – 2022. – Vol. 15(34). – P. 7157. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17157 (Web of Science)
 10. Features of the Socio-Economic Development of the Countries of the World under the influence of the Digital Economy and COVID-19 / Svitlana Kryshtanovych, Olha Prosovych, Yaroslav Panas, Nataliia Trushkina, Vladyslav Omelchenko // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, N 1. – P. 9–14. (Web of Science)
 11. Modeling ways of counteraction to external threats to corporate security of engineering enterprises in the context of COVID-19 / Kryshtanovych S., Lyubomudrova N., Tymofeev S., Shmygel O., Komisarenko A. // International Journal of Safety and Security Engineering. – 2022. – Vol. 12, N 2. – P. 217–222. https://doi.org/10.18280/ijsse.120210 (Scopus)
 12. Modern Technologies for the Development of Distance Education / Svitlana Kryshtanovych, Iryna Chorna-Klymovets, Iryna Semeriak, Iryna Mordous, Iryna Zainchkivska // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. – 2022. – Vol. 22, N 9. – P. 103–108. DOI : 10.22937/IJCSNS.2022.22.9.16 (Web of Science)
 13. Paradigm of the Competence of Linguists in the Education System in the Context of Understanding the Philosophy of Language // Kryshtanovych S., Tieliezhkina O., Chesnokova M., Yemelianenko Y.,  Kravchenko V. // WISDOM. – 2022. – Vol. 3(2). – P. 104–111. https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.732 (Web of Science, Scopus)
 14. SMART Management of Sustainable Development of the Region in the Context of Globalization / Svitlana Kryshtanovych, Tetiana Kornieieva, Olga Malinovska, Larysa Sokolik, Maryana Bortnikova // International Journal of Sustainable Development and Planning. – 2022. – Vol. 17, N 6. – Р. 1765–1772. DOI:[nbsp]https://doi.org/10.18280/ijsdp.170610 (Scopus)
 15. The main pedagogical aspects of the formation of professional competence of students of physical culture / Prystupa Y., Muzyka F., Kryshtanovych S., Matviiv V.,  Ilkiv O . // Revista Tempos E Espaços Em Educação. – 2022. – Vol. 15, no. 34. – P. 12 https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16974  (Web of Science)
 16. The System of Public Administration in Educational Institutions in Rural Regions in the Context of the  Development of Educational Culture / Kryshtanovych M., Kryshtanovych S., Chubinska N., Khromova Y., Sylkin O. // Revista Brasileira De Educação Do Campo. – 2022. – Vol. 7. – P. 1–16. https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e14140 (WebofScience)
 17. Features of the Development of Primary Education in the Context of the Impact of COVID-19 / Kryshtanovych S., Sych Y., Mashtakova N., Mordovtseva N. // Revista Tempos E Espaços Em Educação. – 2022. – Vol. 15(34). – P. e17157. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.17157
 18. The main pedagogical aspects of the formation of professional competence of students of physical culture / Prystupa Y., Muzyka F., Kryshtanovych S., Matviiv V., Ilkiv O. // Revista Tempos E Espaços Em Educação. – 2022. – Vol. 15(34). – P. e16974. https://doi.org/10.20952/revtee.v15i34.16974
 19. The Use of Modern Digital Technologies for the Development of the Educational Environment in the System for Ensuring the Sustainable Development of the Region / Tetiana Alieksieienko, Svitlana Kryshtanovych, Margaryta Noskova, Viktor Burdun, Anzhelika Semenenko // International Journal of Sustainable Development and Planning. – 2022. – Vol. 17, N 8. – Р.  2427–2434. DOI: https://doi.org/10.18280/ijsdp.170810 (Scopus

2021:

 1. Криштанович С. В. Інноваційно-орієнтована система освіти майбутніх магістрів у сфері фізичної культури і спорту в Скандинавських країнах / Криштанович Світлана Володимирівна, Самсонюк Людмила Євгенівна // Перспективи та інновації науки. – 2021. – № 4(4). – С. 214–222.
 2. Гуль Я. Проблеми української вищої освіти у контексті Болонського процесу / Яна Гуль, Світлана Криштанович // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 301–303.
 3. Кіндрат І. Компетентнісний підхід як етап упровадження сучасних освітніх змін / Ігор Кіндрат, Світлана Криштанович // Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7–8 жовт. 2021 р.). – Львів : ЛДУФК імені Івана Боберського, 2021. – С. 197–201.
 4. Distance Work with the Preparation of Future Managers of Physical Culture in the Conditions of a Post-Pandemic Society / Kryshtanovych S., Horoshko V., Pasko O., Prudka L., Grynyk I. // Postmodern Openings. – 2021. – Vol. 12(4). – P. 305–315. https://doi.org/10.18662/po/12.4/377 (Web of Science)
 5. Gender Parity In Public Administration In The Context Of The Development Of European Values / Kryshtanovych S., Treshchov M., Durman M., Lopatchenko I., Kernova M. // The Management System. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. – 2021. – Vol. 4(39). – P. 475–481. https://doi.org/10.18371/.v4i39.241416 (Web of Science)6.  Methodological approach to determining the main factors for the development of creative thinking in students of creative professions / Kryshtanovych M., Kryshtanovych S., Stepanenko L., Brodiuk Y., Fast A. // Creativity Studies. – 2021. – Vol. 14(2). – P. 391–404. https://doi.org/10.3846/cs.2021.14806 (Scopus Q1)7. Modeling the process of ordering the main obstacles to the professional competence of future teachers / Kryshtanovych S., Tiurina T., Piechka L., Rusyn H., Prokopenko, A. // Laplage Em Revista. – 2021. – Vol. 7(3A). – P. 470–479. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173A1441p.470-4798. Modeling the process of risk management response to the negative impact of risks as the basis for ensuring economic security / Kryshtanovych S., Gutsulyak V., Huzii I., Helzhynska T., Shepitchak V. // Business, Management and Economics Engineering, 19(2), 289-302. https://doi.org/10.3846/bmee.2021.14798 (Scopus Q3, Web of Science) 9. Modelling the Assessment of Influence of Institutional Factors on the Learning Process of Future Business Managers / Kryshtanovych, S., Bezena, I., Hoi, N., Kaminska, O., Partyko, N. (2021) // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43(3). – P. 363–372. https://doi.org/10.15544/mts.2021.33 (Web of Science)10. Pedagogical diagnostics of the levels of formation of professional competence of future managers according to metacognitive skills / Kryshtanovych S., Zyazyun L., Voloshyn M., Babkina М., Yaremko H. // Laplage Em Revista. – 2021. Vol. 7(3D). – P. 146–152. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173D1701p.146-15211. Philosophical and Psychological Approach to Self-Development of Scientific and Pedagogical Workers / Kryshtanovych S., Chubinska N., Gavrysh I., Khltobina O., Shevchenko Z. //  WISDOM. – 2021. Vol. 20(4). – P. 139–147. https://doi.org/10.24234/wisdom.v20i4.560 (Scopus Q2, Web of Science)12. Research of the system of formation of professional competence of future managers of physical culture /  Prystupa Y., Kryshtanovych S., Pasko O., Prudka L., Matiienko T. // Laplage In Review. – 2021. – Vol. 7(3C). – P. 286–291. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C162013. Study of the Experience of the Formation of Professional Competence in Future Managers of Physical Education and Sports /  Kryshtanovych S., Bilyk O., Shayner H., Barabash O., Bondarenko V. // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2021. – Vol. 13(1). – P. 162–176. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1Sup1/390 (Web of Science)14. The Main Threats to the Cybersecurity Management System in the Context of COVID 19 / Svitlana Kryshtanovych, Oksana Ilkiv, Vasyl Matviiv, Oleh Pryshliak //  IEEE 8th International Conference on Problems of Info communications, Science and Technology (PIC S&T). – 2021. DOI: 10.1109/PICST54195.2021.9772191 (Scopus) 

2020:

 1. Криштанович С. В. Методи фасилітації у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. В. Криштанович // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 травня). – Харків, 2020. – С. 21–25.
 2. Криштанович С. В. Педагогічний експеримент формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту за інформаційно-когнітивним критерієм у закладах вищої освіти / С. В. Криштанович // Гірська школа Українських Карпат. – 2020. – № 22. – С. 116–121.
 3. Криштанович С. Спортивний менеджмент : навч. посіб. / Світлана Криштанович. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 207 с.
 4. Криштанович С. Формування мотиваційно-аксіологічного компоненту професійної компетентності майбутнього менеджера фізичної культури і спорту у вищій школі / Світлана Криштанович, Мирослав Криштанович // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 квітня 2020 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 329–331.
 5. Криштанович С. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту: теорія та методика : монографія / Світлана Криштанович. – Дрогобич : Трек-ЛТД, 2020. – 462 с.
 6. Криштанович М. Ф. Механізми державного управління щодо організація системи забезпечення політичної безпеки держави [Електронний ресурс] / М. Ф. Криштанович, С. В. Криштанович // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування : електр. наук. зб. ХНТУ. – Херсон, 2020. – № 1. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2308-8834/2020.1.15
 7. Криштанович М. Особливості формування професійно-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти у провідних країнах Європи / Мирослав Криштанович, Світлана Криштанович // Освітні обрії. – 2020. – № 1(50). – С. 18–21.
 8. Приступа Є. Н. Лекція-тренінг як форма активного навчання майбутніх менеджерів фізичної культури та спорту / Приступа Є. Н., Криштанович С. В. // Modern Science and Practice : зб. наук. пр. ХV Міжнар. наук.-практ. конф. – Варна, 2020. – P. 226–228.
 9. Experitnce in the Application of Cognitive Techniques in the Field of Physical Education and Sport / Svitlana Kryshtanovych, Olha Bilostotska, Ulianova Viktoriia, Tkachova Nataliia, Tkachov Artem // Brain. Broad Researchin in Artificial intelligence and Neuroscience. – 2020. – Vol. 11, N 2. – P. 147–152. https://doi.org/10.18662/brain/11.2/79(Web of Science)
 10. Features of formation the professional competence of future managers of physical culture and sports / Yevhen Prystupa, Svitlana Kryshtanovych, Myroslava Danylevych, Ihor Lapychak, Myroslav Kryshtanovych, Petro Sikorskyi, Zoryana Podolyak, Volodymyr Basarab // Journal of Physical Education and Sport. – 2020. – Vol. 20, suppl. is. 1. – P. 441–446. (Scopus)
 11. Management of socio-economic development of tourism enterprises / Svitlana Kryshtanovych, Bogdan Kindzer, Marta Goryn, Alla Kravchenko, Svitlana Frunza // Verslas: Teorija ir praktika = Business: Theory and Practice. – 2020. – Vol. 21, is. 1. – P. 420–426. (Scopus)
 12. Prospects for the Development of Inclusive Education using Scientific and Mentoring Methods under the Conditions of Post-Pandemic Society / Myroslav Kryshtanovych, Kryshtanovych Svitlana, Stechkevych Oleh, Ivanytska Oksana, Huzii Ivanna // Postmodern Openings. – 2020. – Vol. 11, is. 2. – P. 73–88. https://doi.org/10.18662/po/11.2/160 (Web of Science)
 13. Intellectualization of the management of economic security of enterprises in the IT sector: pedagogical aspects / Kryshtanovych M., Kryshtanovych S., Kozlovskiy Y., Mukan N, Kvas O. // ACIT. – 2020. – Р. 613–616. DOI:10.1109/ACIT49673.2020.9209003 (Scopus, Web of Science)
 14. Experience in the application of cognitive techniques in the field of physical education and sports / Svitlana Kryshtanovych and others // Brain. Broad research in artificial Intelligence and neuroscience. – 2020. – Vol. 11, is. 2. – P. 147–159. (Web of Science)
 15. Training Professional Competence of Physical Culture and Sports Managers / Pavlenchyk N., Kryshtanovych S., Pavlenchyk A., Kryshtanovych M., Romanchuk O. // 35th IBIMA Conference. – Seville, 2020. (Scopus)
 16. Діагностичний інструментарій рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту : комп’ют. прогр. : авт. свід. № 98021 / Криштанович С. В., Приступа Є. Н., Сидоренко О. П. – Зареєстр. 11.06.2020.

2019:

 1. Криштанович С. В. Інтегративне навчання у процесі формування професійної компетентності спортивних менеджерів / С. В. Криштанович // Управління в освіті : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4–5 квітня 2019 року). – Львів, 2019. – С. 169–171.
 2. Криштанович С. В. Інноваційні підходи до організації навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. В. Криштанович // Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Кропивницький, 2019. – Вип. 5. – С. 368–372.
 3. Криштанович С. В. Перспективи дистанційного навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. В. Криштанович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтерн.-конф. (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 65–67.
 4. Криштанович С. В. Освітні технології у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту/ С.В. Криштанович // Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір = Аctual problems teacher education: European and national dimension : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ.конф. з міжнар. участю (28-29 травня 2019 року). – Луцьк, 2019. – С. 123–126.
 5. Криштанович С. В. Перспективи розвитку спортивного менеджменту в Україні / С. В. Криштанович, Є. Щоколова // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 53–55.
 6. Криштанович С. В. Мистецтво добору персоналу як запорука успіху організації / С. В. Криштанович // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. –Львів, 2019. – С. 51–53.
 7. Криштанович С. В. Формування компетентностей менеджера в сучасній Україні/ С. В. Криштанович, В. Беспала // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 55–57.
 8. Криштанович М. Ф. Роль і значення досвіду формування професійно-педагогічної компетентності викладача ЗВО в США і Канаді / М.Ф. Криштанович, С. В. Криштанович // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 234–237.
 9. Державне регулювання сталого розвитку гірських територій: зарубіжний досвід / Дребот Н. П., Криштанович С. В., Криштанович М. Ф., Козьмук Н. І. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – № 28, т. 1. – С. 480–487. (Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ)
 10. Kryshtanovych S. Improvement of maintenance of education is in relation to forming of professional competence of future managers of physical culture and sport / S. Kryshtanovych // Modern higher education in the context of european integration challenges nowoczesne. Szkolnictwo wyższe w kontekście europejskich wyzwań integracyjnych : monografia. – 2019. – S. 117–135.
 11. Kryshtanovych S. Інтеграція змісту навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту у формуванні професійної компетентності = The integration of the content of training future managers of physical culture and sport in formation of professional competence / Kryshtanovych S., Prystupa E., Slobozhaninov P. // The scientific heritage. – 2019. – Vol. 2, No 39. – P. 43–46.

2018:

 1. Криштанович С. В. Етапи підготовки  системи формування професійної компетентності спортивних менеджерів / С. В. Криштанович // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / [ред.-упоряд. : Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін ; Ужгород ; Дрогобич, 2018. – С. 200–202.
 2. Криштанович С. В. Інтегративний підхід до навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. В. Криштанович // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицьк. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2018. – Вип. 20, т. 2. – С. 129–133.
 3. Криштанович С. В. Ключові компетенції менеджера фізичної культури і спорту/ С. В. Криштанович, М. Ф. Криштанович // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали XI Міжнар. наук.-практ.  конф. (10–11 травня 2018 р., м. Львів). – Львів, 2018. – С. 319– 322.
 4. Криштанович С. В. Методика формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. В. Криштанович // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХVІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 37. ‒ С. 145‒147.
 5. Криштанович С. В. Моделювання професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. В. Криштанович // Досягнення і проблеми сучасної науки : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Вінниця, 22 січня 2018 р.). – Вінниця, 2018. – Ч. 4. – С 48–51.
 6. Криштанович С. Освітня компетенція майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / Світлана Криштанович // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали ХХХІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 227–228.
 7. Криштанович С. В. Педагогічні умови забезпечення аналітичної компетенції майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту/ С.В. Криштанович // Управління якістю освіти: досвід та інновації : матеріали ІІ Всеукр. пед. читань, присвяч. 80-річчю від дня народження д-ра пед. наук В. С. Пікельної (м. Павлоград, 19 квітня 2018 р.) . – Павлоград, 2018. – С. 63–65.
 8. Криштанович С. В. Перспективи інтегративного підходу в навчальному процесі майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С.В. Криштанович // Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27–28 липня 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 16–18.
 9. Криштанович С. Проблеми та перспективи формування майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту у вищій школі / Світлана Криштанович // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2018. – № 1. – С. 141–148.
 10. Криштанович С. В. Система формування ключових компетентностей майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / Криштанович Світлана Володимирівна // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Педагогіка, соціальна робота : [зб. наук. пр.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 1(42). – С. 122–125.
 11. Криштанович С. В. Сучасна модель професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. В. Криштанович // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 77–83
 12. Криштанович С. В. Удосконалення системи формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С.В. Криштанович // Інноваційна педагогіка. – 2018 – № 3. – С. 132–136.
 13. Криштанович С. В. Формування професійно-педагогічної компетентності викладача у ВНЗ / С. В. Криштанович, М. Ф. Криштанович // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін ; Ужгород ; Дрогобич, 2018. – С. 198–200.
 14. Криштанович С. В. Цінність моделі формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. В. Криштанович // Молодь і ринок. – 2018. – № 9(164). – С. 49–54 (IndexCopernicus)
 15. Криштанович М. Механізми забезпечення безпеки громадян на регіональному рівні / Криштанович Мирослав Франкович, Криштанович Світлана Володимирівна // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю до 100-річчя запровадження держ. служби України (12–13 квітня 2018 р.) / за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів, 2018. – С. 137–139.
 16. Криштанович М. Напрямки підвищення ефективності публічного управління соціальної безпеки гірських територій / Мирослав Криштанович, Світлана Криштанович // Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 травня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 302–304.
 17. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня: галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент» / уклад.: Павленчик Н. Ф., Гуль І. Г., Холявка В. З., Павленчик А. О., Криштанович С. В., Іванова Л. О., Гуцуляк В. Р., Атаманюк Д. В., Завидівська О. І., Стахів І. М. – Львів, 2018. – 44 с.
 18. Kryshtanovych S. V. Stages of Professional Competence Formation of Future Managers in Physical Education and Sport / S. Kryshtanovych // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 128–129.
 19. Improvement of economic and information mechanisms of social-economic development of mountain territories / MyroslavKryshtanovych, VolodymyrKholiavka, SvitlanaKryshtanovych, Ivan Gul // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – Т. 2, № 5(40). – P. 18–23. (Index Copernicus, РИНЦ)

2017:

 1. Криштанович С. Публічний менеджмент соціально-економічного розвитку гірських територій Карпатського регіону : монографія / Світлана Криштанович. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 208 с. – ISBN 978-617-7336-14-2.
 2. Криштанович С. В. Акмеологічний підхід в підготовці сучасного спортивного менеджера / С. В. Криштанович // Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір : матеріали ІV Всеукр. наук.–практ. конф. (Львів, 16–17 листопада 2017 року). – Львів, 2017. – С. 150– 152.
 3. Криштанович С. Вплив гірського туризму на сталий розвиток карпатського регіону / Світлана Криштанович // Молода спортивна наука України : зб. тез доп. / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 4. – С. 109–110.
 4. Криштанович С. Графічна підготовка майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С. Криштанович // Профі HUB: простір освітніх&виробничих інновацій, присвячений пам’яті професора Маргарити Федорівни Юсупової : матеріали ІІІ Міжнар. графіч.–інформ. форуму / І. С. Голіяд, Т. Ю. Чернова [ за заг. ред. Д. Е. Кільдерова ]. – Київ, 2017. – С. 155 – 157.
 5. Криштанович С. В. Європейський досвід формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту / С.В. Криштанович // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузменко [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 35. – С. 204 – 211.
 6. Криштанович С. В. Педагогічні стандарти формування професійної компетентності спортивних менеджерів: зарубіжний досвід / С. В. Криштанович // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота : зб. наук. пр. – Ужгород, 2017. – Вип. 2(41). – С. 146–150.Криштанович С. В. Праксеологічне спрямування у формування професійної компетентності спортивних менеджерів / С. В. Криштанович // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Баку ; Ужгород ; Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 208 – 209.
 7. Криштанович С. В. Принципи формування цінностей у спортивних менеджерів / С. В. Криштанович // Пріоритети сучасної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27–28 жовтня 2017 року). – Київ, 2017. – Ч. 2. – С. 31–32.
 8. Криштанович С. Пріоритетні галузі економіки щодо сталого розвитку гірських територій України: міжнародний досвід / С. Криштанович // Проблеми розвитку публічного управління в Україні : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Львів, 6–7 квітня 2017 року). – Львів, 2017. –