Історія кафедри

Підготовку фахівців туристичного спрямування у Львівському державному університеті фізичної культури було започатковано у вересні 2003 р. на кафедрі рекреації, оздоровчої фізичної культури і туризму, а вже із 1 вересня 2004 року розпочала своє функціонування власне кафедра туризму, яку очолив канд. фіз. вих., доц. Кухтій А.О. У 2009 році було отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності зі спеціальності «Туризм» за ОКР «Магістр». У 2010 році кафедру туризму очолив д.геогр.н., проф. Волошин І.М. Із 2014 року на базі кафедри туризму здійснюється підготовка аспірантів зі спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів, а з 2016 року – докторів філософії зі спеціальності 242 «Туризм». У 2016 році кафедра увійшла до складу новоствореного факультету туризму. Із 2020 року завідувачем кафедри є д.е.н., доц. Голод А.П.

Прокрутити вгору