Професорсько-викладацький склад кафедри біохімії та гігієни

Борецький Юрій Романович, посада - завідувач кафедри, професор

Посада – завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь –
доктор біологічних наук
Вчене звання – 
професор
 
Викладає навчальні дисципліни:
• Біохімія;
• Біохімічні основи спорту;
• Харчова хімія;
• Харчова мікробіологія.

Освіта:
• Львівський державний університет імені Івана Франка (1985 р.), біологічний факультет, за спеціальністю біохімія.

Етапи роботи в Університеті:
• 2013-2015 рр. – професор кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК;
• 2015-2016 рр. – провідний науковий співробітник НДІ ЛДУФК;
• 2016 р.-по теперішній час – 2016 року завідувач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Генетичні і біохімічні механізми регуляції флавіногенезу у дріжджів Pichia guilliermondii» (03.00.07 – мікробіологія, 2012, Львів /
• напрямки наукових досліджень: Молекулярно-генетичні механізми регуляції метаболізму, сучасні підходи до лікування онкозахворювань, біохімічний моніторинг функціонального стану організму спортсменів, сучасна генетика людини у спорті.
Відзнаки та нагороди: Стипендія Львівської облдержадміністрації, 2009; Почесна грамота Національної академії наук України, 2013; лауреат обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям, 2018; подяка МОН України 2020.

Керував та брав участь як відповідальний виконавець у багатьох вітчизняних наукових проектах; був керівником міжнародного наукового проекту, що фінансувався CRDF:

Член консультативно-наукової групи збірної України зі стрільби з лука, член експертної ради МОН України, у 2019-2020 роках член Наукового комітету Національного Фонду Досліджень України, член редколегії журналу «Теорія та методика фізичного виховання», член Спеціалізованої вченої ради Д 35.829.01

Неодноразово стажувався у Технічному Університеті м. Грац (Австрія), Технічному Університеті м. Мюнхен (Німеччина), Національних Інститутах Здоров’я м. Бетесда (США).

Активно керує науковою роботою магістрів.

Автор  9 навчальних посібників,  55 наукових статей, 7 патентів, розділів у 5 монографіях та більше 60 тез доповідей на міжнародних та вітчизняних наукових конференціях та одного навчального посібника.

Наукові праці

Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК, опубліковані у закордонних журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus i Web of Science

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Сибіль Марія Григорівна, посада - професор

Посада – професор
Науковий ступінь –
кандидат біологічних наук
Вчене звання – 
професор
Державні нагороди – “Подяка Міністерства освіти і науки України”

 

Викладає навчальні дисципліни:
• біохімія;
• біохімія фізичного виховання і спорту;
• клінічна біохімія.

Освіта:
• Львівський державний університет імені Івана Франка (біологічний факультет) у 1979 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1982-1992 рр. – лаборант та старший лаборант кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК;
• 1992 – 1993 рр. – викладач;
• 1994-1996 – доцент;
• 2017-по теперішній час – професор кафедри.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: “Вплив симпато-адреналової системи на ефективність м’язової роботи спортсменок. (03.00.13 – фізіологія людини і тварини. – Львів, 1996 р. )”;
• напрямки наукових досліджень: вплив симпато-адреналової системи на ефективність м’язової роботи спортсменок (баскетбол), біохімічний моніторинг за тренувальними мікроциклами ватерполістів з метою підвищення ефективності швидкісно-силової підготовки (наук. кер. дисертації М.Островського ), біохімічний моніторинг за підготовкою легкоатлетів-спринтерів та підвищення її ефективності шляхом застосування штучної гіпоксії, створюваної апаратом Фролова (наук. кер. дисертації Я. Свища), аналіз внеску різних систем енергозабезпечення під час реалізації швидкісно-силових дій спортсменів з вільної боротьби (наук. кер. дисертації Р.Первачука), застосування дихальної гімнастики в оздоровчих системах тренування осіб третього віку( наук. кер. дисертації М.Кирилич).

Відзнаки та нагороди: Почесна Грамота Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2011), Почесна Грамота Національної академії педагогічних наук (2016 р.), Грамота Верховної Ради України (2017), Подяка Львівської облдержадміністрації (2018 р.).Приймає участь у роботі державної екзаменаційної комісії та у культурно-мистецьких заходах університету та в профорієнтаційній роботі.

Член наукового товариства «Гуманітарна колегія», міжнародної громадської організації «Довкілля без кордонів» (Environnement sans frontierе, Франція ). Приймає участь у міжнародних наукових семінарах «Попередження та зменшення попиту на наркотики». Член товариства «Просвіта», Українського фізіологічного наукового товариства та Українського біохімічного наукового товариства, приймає участь у наукових конференціях, симпозіумах різного рівня

Наукові праці

Е-mail: sybmarine57@gmail.com

[згорнути]
Шавель Христина Євгенівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь –
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Вчене звання –
доцент
Спортивне звання – майстер спорту з пауерліфтингу

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Гігієна та гігієна спорту;
• Гігієна та гігієна фізичного виховання;
• Санітарія та гігієна туристичних комплексів;
• Санітарія та гігієна готельно-ресторанних комплексів.
Освіта:
• Львівський державний медичний коледж (1996 р.);
• Львівський державний інститут фізичної культури, факультет заочного навчання (2001 р.);
• Магістратура Львівського державного інституту фізичної культури, факультету фізичного виховання (2002 р.);
• Аспірантура Львівського державного інституту фізичної культури денної форми навчання (2005 р.);
• Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, факультет заочного навчання (2009 р.);
• Магістратура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2010 р.)
Етапи роботи в Університеті:
• 2005-2007 рр. – викладач кафедри біологічних основ фізичної культури ЛДУФК;
• 2007-2010 рр. – старший викладач кафедри біологічних основ фізичної культури ЛДУФК;
• 2011 р. – по теперішній час – доцент кафедри біохімії та гігієни Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.
Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Фізичний стан глухих дітей молодшого шкільного віку та його корекція засобами фізичного виховання (24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, 2006 р., Львів).
• напрямки наукових досліджень: Біохімічна оцінка функціонального стану глухих дітей шкільного віку; оптимізація спортивного та навчального процесу спортсменів, учнів загальноосвітньої школи на уроках фізичної культури шляхом залучення методів біохімічного контролю; здоровий спосіб життя – основа здоров’я, фактори формування здорового способу життя у різні вікові періоди; харчування як засіб відновлення працездатності, особливості харчування спортсменів залежно від виду спорту; морфо-функціональний стан учнів ЗОШ (студентів ВНЗ) та його зміни під впливом фізичного виховання.

Співвиконавець науково-дослідної теми кафедри, відповідає за наукову роботу кафедри, керує роботою студентського наукового гуртка, науковою роботою дипломників та магістрантів, бере активну участь у наукових конференціях.

Доцент Х.Є. Шавель є членом наукового товариства «Гуманітарна колегія», автором понад 80 наукових праць, з них 1 підручника, 8 навчальних посібників, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Наукові праці

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Параняк Наталія Миколаївна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – 
кандидат наук
вчене звання – доцент

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Біохімія;
• Біохімічні основи рухової активності;
• Біохімічні основи спорту;

Освіта:
• Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, (ветеринарний факультет), 1983 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2018 – 2019 рр. – доцент-сумісник кафедри біохімії та гігієни Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
• 2019 – 2020 рр. – старший викладач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК імені Івана Боберського;
• 2020 р. – по теперішній час – доцент кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Ліпідні компоненти крові, шкіри та вовнового жиру у зв’язку з ростом вовни» (спеціальність 06.00.25 – біохімія)
• напрямки наукових досліджень: Метаболізм ліпідів в організмі тварин і людини та механізми його регуляції.

Є автором та співавтором 110 публікацій, у т. ч. 4 деклараційних патентів, 5 методичних рекомендацій, 2 лабораторних довідників. Є розробником 6 нормативних документів, з яких 2 ДСТУ та 4 ДСТУ ISO.

Наукові праці

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Гложик Ірина Зіновіївна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь –
кандидат біологічних наук
Вчене звання – доцент
 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:

• Біохімічні основи фізичного виховання;
• Біохімія рухової активності;
• Біохімія.

 

Освіта:
• Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет (1992 р.).

Етапи роботи в Університеті:
• 2006-2009 рр. – викладач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК;
• 2009-2010 рр. – старший викладач кафедри біохімії та гігієни;
• 2010 р.- по теперішній час – доцент кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень: Антиоксидантна система та метаболічний профіль крові спортсменів залежно від фізичних навантажень та при додатковому вживанні препаратів цинку.

Автор 35 публікацій, з них 31 наукового і 4 навчально-методичного характеру.

Наукові праці

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Гащишин Віра Романівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь –
кандидат біологічних наук
Вчене звання – доцент

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Біохімічні основи фізичного виховання;
• Біохімічні основи рухової активності;
• Біохімічні основи спорту;
• Біохімія;
• Біологія;
• Мікробіологія.

Освіта:
• Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний ф-т (2009 р.);
• Аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка (2015 р.)

Етапи роботи в Університеті:
• 2010-2011, 2013- 2016 рр. – викладач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК;
• 2016 р. – по теперішній час – старший викладач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень: Біохімічний моніторинг функціонального стану організму спортсменів; аналіз стресових реакцій та функціонування антиоксидантної системи спортсменів за різних навантажень.

Бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.

Автор близько 28 наукових праць, з них 6 статей, 21 теза наукових конференцій.

Наукові праці

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Тимочко-Волошин Роксолана Іванівна, посада - доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – кандидат наук з фізичного виховання і спорту
Спортивне звання – майстер спорту України зі стрільби з лука

Вчене звання – доцент

Викладає навчальні дисципліни:
• Біохімічні основи фізичного виховання;
• Біохімічні основи спорту;
• Біохімія;
• Клінічна біохімія;
• Біохімія рухової активності;

• Гігієна та гігієна спорту;
• Гігієна та гігієна фізичного виховання;
• Основи раціонального харчування.

Освіта:
• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, медичний факультет, спеціальність “педіатрія” (2004-2010 рр.);
• Інтернатура за спеціальністю «педіатрія» (2010-2012 р.).
• Клінічна ординатура за спеціальністю «педіатрія» у ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України» (2012 – 2014 рр.)

Етапи роботи в Університеті:
• 2014 – 2017 рр. – аспірантура денної форми навчання у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського;
• 2017 – 2019 рр. – викладач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК;
• 2019 р.-по теперішній час – старший викладач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Вдосконалення фізичного виховання дітей середнього шкільного віку з суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини (на прикладі спеціальних медичних груп сільських шкіл)».
• напрямки наукових досліджень: Біохімічний моніторинг функціонального стану організму спортсменів; функціональний стан організму дітей; фізичне виховання дітей, розподілених до спеціальних медичних груп; морфо-функціональний стан організму дітей з проявами дисплазії сполучної тканини.

Бере активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць (з них – 3 наукові публікації у виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus та Web of Science).

Наукові праці

ORCID ID: 0000-0002-5858-3101

E-mail: roksolana_t@ukr.net

[згорнути]
Пазичук Ольга Олександрівна, посада - старший викладач

Посада – старший викладач
Науковий ступінь – кандидат наук з фізичного виховання і спорту

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:

Стипендіат Кабінету міністрів України (2013 р.).

Освіта:
• Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність «Медико-профілактична справа» (2010 р.), спеціальність загальна гігієна (2011 р.).
• Львівський державний університет фізичної культури, ]спеціальність “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”. (2014 р.).

Етапи роботи в Університеті:
• 2012-2013 рр. – Аспіранті денної форми навчання ЛДУФК;
• 2013 р.-по теперішній час – викладач кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: визначення фактичного харчування спортсменів ‑ стрільців з лука в умовах домашнього і організованого харчування; визначення збалансованості раціонів харчування за енергетичними показниками вмісту основних харчових речовин та встановлення їх розбалансованості на показники фізичного, фізіологічного, психологічного стану організму; встановлення змін основних біохімічних факторів, які впливають на процес підготовки спортсменів стрільців з лука.

Пройшла курси масажу при ЛДУФК отримала свідоцтво спеціаліста (2014 р. ).

Автор 10 публікацій.

Наукові праці

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

 

[згорнути]
Решетило Степан Григорович, посада - старший викладач

Посада – старший викладач

 

Викладає навчальні дисципліни:

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:

Наукові праці

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Веселовська Любов Іванівна, посада - старший лаборант

Посада – старший лаборант

 

 

 

 

 

 

Освіта:
• Львівський державний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, (викладач біології та хімії) (1985 р.).
• Магістратура Львівського державного університету фізичної культури магістр фізичного виховання (2004 р.).

Етапи роботи в Університеті:
• 1981 р.-по теперішній час – старший лаборант кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Біохімічний моніторинг функціонального стану організму спортсменів ациклічних видів спорту Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України.

Основні праці:
Лабораторний практикум з біохімії для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. Львів, 2008 (співавт.); Динамика изменения б/х поазателей у ватерполистов в период соревновательных нагрузок. Николаев, 1984 (соавт.); Оцінка функціонального стану футболістів 13-14 років у змагальному періоді (повідомлення 1). Львів, 2008 (співавт.)

Бере участь в науковій роботі кафедри за темою Зведеного плану.

Е-mail: biolog@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Дуда Оксана Зіновіївна, посада - старший лаборант

Посада – старший лаборант

 

 

 

 

 

 

Освіта:
• Львівський політехнічний інститут, спеціальність біологічно активні сполуки (1986 р.).

Етапи роботи в Університеті:
• 2002 р.-по теперішній час – старший лаборант кафедри біохімії та гігієни ЛДУФК.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Біохімічний моніторинг функціонального стану організму спортсменів ациклічних видів спорту, біохімічний моніторинг функціонального стану організму спортсменів лижних видів спорту.

Основні праці:
Лабораторний практикум з біохімії для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. Львів, 2008 (співавт.); Оцінка функціонального стану футболістів 13-14 років у змагальному періоді (повідомлення 1). Львів, 2008 (співав.)

Бере участь в науковій роботі кафедри за темою Зведеного плану.

[згорнути]

 

Прокрутити вгору