Професорсько-викладацький склад кафедри гуманітарних дисциплін

Полянський Олег Арсенович, завідувач кафедри, професор

Посада – завідувач кафедри, професор
Науковий ступінь –
доктор історичних наук
Вчене звання – 
професор
 
Викладає навчальні дисципліни:
• Історія України

Освіта:
• Львівський державний університет імені Івана Франка, історичний факультет, 1973 р.
• Стажування в Українському Вільному Університеті (Мюнхен,1991 р.), Оксфордський університет (1995 р).

Етапи роботи в Університеті:
• 2006 р. – по теперішній час – завідувач кафедри гуманітарних дисциплін.

Наукова діяльність:

• тема дисертації: Селянське повстання 1846 року в Галичині.
• напрямки наукових досліджень: Соціальні рухи в Галичині ХІХ ст.; шевченкознавство; історія українського національно-визвольного руху ХХ ст.; проблеми методології історичних досліджень та методики викладання історії

Відзнаки і нагороди: Лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької та громадсько-політичної премії ім. Богдана та Левка Лепких (1995 р.). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2011 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2014 р.); Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2016 р.); Грамота МОіНУ (2017 р.);
Член Національної спілки журналістів України (2000 р.), Національної спілки краєзнавців України (2000 р., товариства «Просвіта»(2000 р.).
Підготував п’ятьох кандидатів історичних наук.
Автор, співавтор 400 публікацій (в т. ч. 19 монографій, навчально-методичних посібників, науково-популярних нарисів).

Основні підручники, посібники, монографії:
Полянський, О. А. Львівський державний університет фізичної культури: попул.довід. / О. Полянський, М. Линець, І. Свістельник; за заг. ред. Є. Приступи. – Л.: ЛДУФК, 2011. – 172 с.
Книга розповідає про Львівський державний університет фізичної культури, утворений 1946 року. Знайомить з історією навчального закладу, збереженими тут традиціями української національної фізичної культури, діяльністю знакових постатей та представляє розвиток вишу від заснування до сьогодення. «У здоровому тілі – здоровий дух» – основний філософський та психологічний код тіловиховання.Полянський, О. А. Історія України : навч. посіб. для семінарських занять для студ. неісторичних спец. ВНЗ / О. Полянський, Р. Труба. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 468с.
В посібнику подаються кредитно-модульні навчальні та робочі програми, розподіл годин за навчальним планом, плани лекцій, семінарських занять і конкретні методичні матеріали до кожної теми, а також перелік рефератів, рекомендованої літератури, проблемні завдання для самостійної роботи, документи і матеріали до кожної теми та запитання для роботи з ними, типові завдання для підготовки до кредитно-модульних контрольних робіт та екзамену, словник історичних термінів та понять, перелік головних подій в історії України, рекомендації для самостійної роботи студентів.Олег Полянський: біобібліографічний покажчик / упоряд. Р. І. Труба. — Тернопіль: Джура, 2010. — 32 с.
Дане видання приурочене до 60-літнього ювілею завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури. До біобібліографічного покажчика увійшли коротка біографічна довідка та список публікацій за 1972-2010 роки.Полянський, О. А. Історія України : навчально-методичний посібник / О. А. Полянський Частина І. – Львів: ЦПД, 2008. – 120 с.
Програми, кредитно-модульні контрольні роботи і тести, тематика рефератів, проблемні завдання для самостійної роботи, екзаменаційні вимоги, рекомендована література, методичні поради, критерії оцінювання.Полянський, О. А. Курс лекцій з історії України [навч. посіб.]/ О. Полянський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 192 с.
У навчальному посібнику подано курс лекцій з історії України останньої чвертіXVIII – середини ХІХ століття, який висвітлює проблеми місця України в системі міжнародних відносин даного періоду, питання політичного становища, соціально-економічного розвитку, суспільно-політичних рухів, участі українців у Європейській демократичній революції 1848-1849 рр.Полянський, О. А. Український рух опору в 1921-1939 рр. / О. Полянський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 64 с.
У книзі на основі документальних джерел досліджуються маловідомі сторінки руху Опору в радянській Україні в 1921-1939 рр., зокрема питання збройної боротьби, руху Опору української інтелігенції, селянства, робітництва, опозиційних настроїв щодо московського центру серед українських радянських, партійних, комсомольських та військових кадрів.Полянський, О. А. Армія нескорених. До 60-річчя УПА / О. Полянський. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 48 с.
У книзі на основі документальних джерел досліджуються маловідомі сторінки історії УПА, зокрема питання термінології, чисельності та періодизації її боротьби, робиться спроба визначити місце і роль УПА в українському національно-визвольному русі 1940-х – 1950-х років.Робочий зошит з історії України (ост. чв. XVIII-XX ст.): навч.-метод. посібник [для студ. іст.ф-ту ВНЗ].]. – Тернопіль, 2000. – 144 с. (у співавторстві)
Робоча програма, кредитно-модульні контрольні роботи і тести, тематика рефератів, індивідуальні навчально-дослідні завдання, екзаменаційні вимоги, рекомендована література тощо.Полянський, О. А. Західна Україна у двох революціях 1848, 1918 / О. Полянський. – Тернопіль: Джура, 1998. – 52 с.
У книзі висвітлено український національно-визвольний рух в добу «Весни народів» і ті якісні зміни, які відбулися на західноукраїнських землях 1848-1849 рр., а також Листопадова національно-демократична революція 1918 й виникнення ЗУНР.Полянський, О. А. Історичні силуети / О. Полянський. – Тернопіль: Лілея, 1998. – 128 с.
Книга присвячена творцям української нації і будівничим української держави XVII-XX ст. У ній висвітлено події від Національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького до сучасних процесів українського державотворення й місця та ролі в них української інтелігенції, зокрема Івана Драча.Полянський, О. А. Історія України: робоча програма [для студ. іст.ф-ту ВНЗ]. / О. Полянський. – Тернопіль, 1994. – 74 с.
Робоча програма, тематика рефератів, індивідуальні навчально-дослідні завдання, рекомендована література тощо.З історії Тернопільщини : навч.-метод. рекомендації . – Тернопіль, 1990. – 106 с. (у співавторстві).
У посібнику подано навчально-методичні рекомендації для вивчення історії Тернопільщини від найдавніших часів до утвердження незалежності України.Полянський, О. А. Відродження української державності (1917-1921 рр.) / О. Полянський. – Тернопіль: Рухінформцентр, 1992. – 24 с.
У виданні показано визвольні змагання українського народу 1917-1921 рр. й проаналізовано причини поразки Другої Української національної революції.«Русалка Дністрова»: Документи і матеріали / АН УРСР, Ін-т сусп.наук. та ін.; відп. ред. Ф.І. Стеблій. – К. : Наук. думка. 1989. − 544 с. (упорядник).
У збірнику розкриваються основні напрями суспільно-культурної діяльності авторів альманаху М. Шашкевича, І. Вагилевича та Я. Головацького на широкому фоні суспільних відносин у Галичині 30 – 40-х років ХІХ.«Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України [монографія] / АН УРСР; Ін-т сусп.наук. – К. : Наук. думка, 1987. − 339 с. (у співавторстві).
У монографії присвяченій 150-річчю виходу в світ альманаху «Русалка Дністрова», висвітлюються соціально-економічні та політичні умови і світоглядні основи творчості упорядників альманаху – діячів «Руської трійці», їх місце в суспільно-політичному і літературному процесі на Україні в ХІХ ст.

Полянський О. Історія України: проблеми методики та методології / Олег Полянський; уклад. Р.І. Труба. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 128 с. ISBN 978-966-10-2819-6
У книзі розглядаються проблеми історичної науки загалом й історії України зокрема. Особлива увага відводиться важливим питанням методології дослідження та методики викладання історії України. Детально аналізуються застарілі антинаукові формаційні підходи до історії України з їх гіперболізацією соціально-економічних відносин, класової боротьби і т.ін. З другого боку, критично висвітлюються сучасні постмодерністські інтерпретації історії України та наголошується на широких пізнавальних можливостях національного погляду на історію.

Наукові праці

Е-mail: hd@ldufk.edu.ua

Полянський Олег Арсенович : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Руслана Труба. – Львів : [б.в.], 2016. – 36 с.
Олег Полянський. «Історія України» як наукова та навчальна дисципліна: глобалізаційні виклики та постмодерністські інтерпретації

Олег Полянський. Український рахунок у чужій війні (до 66-річчя німецько-радянскої війни)
Олег Полянський. Шевченко і наш час

[згорнути]
Турчак Олександр Володимирович, посада – професор

Посада – професор
Науковий ступінь –
доктор юридичних наук
Вчене звання – 
професор

Викладає навчальні дисципліни:

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:

Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень:

[згорнути]
Ващишин Марія Ярославівна, посада – професор

Посада – професор
Науковий ступінь –
доктор юридичних наук
Вчене звання –
доцент
 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Правове регулювання туристичної діяльності;
• Правове регулювання готельно-ресторанного бізнесу;
• Міжнародне право;
• Інтелектуальна власність;
• Правові основи професійної діяльності;
• Основи права.
Освіта:
• Львівський національний університету імені Івана Франка, юридичний факультет, 1994 р.
• Аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка, 1997 р.
Етапи роботи в Університеті:
• 2009 р. – по теперішній час доцент кафедри гуманітарних дисциплін ЛДУФК імені Івана Боберського

 

Наукова діяльність:
• тема дисертації: “Земельні правовідносини селянських (фермерських) господарств» (2000 р.).
• напрямки наукових досліджень: Правове регулювання формування та функціонування національної екологічної мережі; правовий режим земель сільськогосподарського призначення; проблеми теорії аграрного права.

Відзнаки та нагороди: Подяка від Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України від 8 жовтня 2020 р.
Підготувала 4 кандидатів юридичних наук.
Автор, співавтор понад 140 наукових і навчально-методичних праць.

Наукові праці

Е-mail: hd@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Курчаба Тетяна Миколаївна, посада – доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь – 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту
вчене звання – доцент
 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Соціологія;
• Методика та організація наукових
досліджень.

Освіта:
• Львівський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «фізична культура і спорт», 1993р.;  • Аспірантура Львівського державного інституту фізичної культури, 1998р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1998-2002 рр. – Викладач кафедри економіки спорту ЛДІФК;
• 2002-2006 рр. – Доцент кафедри економіки фізичної культури ЛДІФК;
• 2006 р. – по теперішній час – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: «Працевлаштування випускників вищого закладу освіти фізкультурного профілю у період переходу до ринкових відносин».
• напрямки наукових досліджень: Соціальні проблеми працевлаштування випускників ВЗО фізкультурного профілю; проблеми методологічного аналізу соціології спорту; соціальні проблеми формування особистості в спорті; вільний час студента як складова соціального часу.
Автор 70 наукових та навчально-методичних праць.

Спортивна діяльність: Член національної збірної України з легкої атлетики (1987 – 1993 рр.), багаторазовий призер та переможець Чемпіонатів України, СРСР (1988,1989, 1990 рр.) та міжнародних турнірів з легкої атлетики (VIII, IX «Baltic Cup») м.Алітус, м. Краків, м.Будапешт. Входила в 10 кращих юніорів України та СРСР (1989,1990 рр.). Майстер спорту СРСР з легкої атлетики (1990 р.).

Основні публікації:
Організація та проведення соціологічного практикуму як засіб реконструкції навчального курсу соціології для менеджерів спорту // Економічна підготовка фахівців у непрофільних вищих навчальних закладах: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. – Л., 2000.
Адаптивно-спеціалізована концепція курсу соціології для підготовки педагогів // Економічна підготовка фахівців у непрофільних вищих навчальних закладах України: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Л., 2005.
Кредитно-модульна навчальна програма з курсу «Соціологія» для студентів 1 курсу / уклад. Т. Курчаба. – Л.: ЛДУФК, 2006.
Кредитно-модульна навчальна програма з курсу «Соціологія» для студентів 2 курсу ФФРОФК та Т, спеціальність «туризм» / уклад. Т. Курчаба. – Л.: ЛДУФК, 2006.
Методологічні проблеми соціологічної підготовки фахівців вищих навчальних закладів фізкультурного профілю // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи». – Дрогобич, 2009. (У співавторстві).
Здоров’я як пріоритетна соціокультурна цінність // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Духовність українства ХХІ століття». – Кіровоград, 2009. (У співавторстві).
Національне здоров’я: стан, проблеми, та шляхи покращення (з досвіду конкретно-соціологічного дослідження здоров’я населення Західного регіону України) // Матеріали наукової конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту на сучасному етапі». – Чернігів, 2009. (У співавторстві).
Соціологія спорту в системі сучасного соціологічного знання // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. праць]. – Л., 2012.
Історико-соціальне усвідомлення соціології пізнання в контексті розвитку української соціологічної думки // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. статей]. – Л., 2013. – Вип. 3.

Наукові праці

[згорнути]
Шиманова-Стефанишин Ольга Володимирівна, посада – доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь –
кандидат політичних наук
Вчене звання – доцент
 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Політологія;

Освіта:
• Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, 2006 р.;
• Аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009 р.;
• Політологічний курс Східноєвропейських студій Варшавського університету, 2008 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 2010–2013 рр. – викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
• 2013–2014 рр. – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
• 2014 рр. – по теперішній час – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні .
• напрямки наукових досліджень: Політичні партії, політична комунікація, політичний консалтинг та PR.Автор, співавтор близько 50 наукових та навчально-методичних праць.Основні публікації:
Аналіз ефективності державної політики. – Л., 2009. (У співавторстві).
Партійна група як суб’єкт міжпартійної та внутрішньопартійної комунікації в українських парламентських партіях // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – 2009. – Вип. 13.
Перспективи політичної реформи в Україні у контексті президентських виборів 2010 року. – Л., 2010. (У співавторстві).
Актуальні суспільно-політичні проблеми як предмет партійної комунікації в Україні : регіональний аспект // Europa regionów [redakcja M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka]. – Toruń, 2011.
Чинники функціонування внутрішньопартійної комунікації // Вісник СевНТУ : [зб. наук. праць]. – 2011. – Вип. 123. (Серія: Політологія).

Особливості партійної комунікації в Україні в період незалежності // Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej [praca zbiorowa pod redakcją Z. Białobłockiego i Anatoliya Romanyuka]. – Kutno, 2012.
Передвиборчі програми – 2012: особливості обіцянок переможців // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. статей]. – Л., 2013. – Вип. 3.

Наукові праці

Е-mail: hd@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Труба Руслана Іванівна, посада – доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь –
кандидат історичних наук
Вчене звання – доцент
Державні нагороди – “Подяка Міністерства освіти і науки України”

 

Викладає дисципліни:
• Історія України;
• Правознавство.

Освіта:
• Тернопільський державний університет імені Володимира Гнатюка, історичний факультет, 2003 р.
• Здобувач Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (2012–2015 рр.). Стажувалася у Collegium Civitas (Варшава) (2020 р.).

Етапи роботи в університеті:
• 2012–2016 рр. викладач кафедри гуманітарних дисциплін;
• 2016 – по теперішній час – старший викладач – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• тема дисертації: Громадсько-педагогічна та наукова діяльність Омеляна Терлецького (1873-1958 рр.).
• напрямки наукових досліджень: Громадсько-педагогічна діяльність і наукова спадщина Омеляна (1873–1958) та Маркіяна (1885–1963) Терлецьких; спортивна біографістика та джерела до історії фізкультурно-спортивного руху на західноукраїнських землях кінця ХІХ – першої половини ХХ століття.

Автор, співавтор 50 наукових та навчально-методичних праць.

Монографії:
• Труба Р. Омелян Терлецький (1873-1958) [наук. видання] / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л., 2013. – 84 с. [Серія: Історики України, №12].Навчально-методичні посібники:
• Труба Р. Історія України: [навч. посіб. для семінарських занять для студ. неісторичних спец. ВНЗ]. – Л.: ЛДУФК, 2011. – 468 с. (у співавторстві)

Наукові праці

Е-mail: hd@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Поцюрко Марія Михайлівна, посада – доцент

Посада – доцент
Науковий ступінь –
кандидат філософських наук
Вчене звання – доцент

Викладає дисципліни:

Освіта:

Етапи роботи в університеті:

Наукова діяльність:
• тема дисертації:
• напрямки наукових досліджень:

 

Наукові праці

Е-mail: hd@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Тацишин Ігор Богданович, посада - старший викладач

Посада –  старший викладач

 

Викладає навчальні дисципліни:

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:

[згорнути]
Гузенко Ірина Іллівна, посада – старший викладач

Посада – старший викладач

 

 

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Основи риторики;
• Культура бізнесу;
• Етика та професійна етика;

Освіта:
• Український поліграфічний інститут ім. І.Федорова, (спеціальність «видавнича справа і редагування») 1979 р.
• Української академії друкарства, 1994 р.

Етапи роботи в Університеті:
• 1994-1999 рр. – викладач кафедри гуманітарних дисциплін ЛДУФК.
• 1999 р. – по теперішній час – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін ЛДУФК імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень:  Масові виховні заходи у вищій школі; культура спілкування, національно-патріотичне виховання студентів.
Автор, співавтор 30 наукових публікацій.

Відзнаки та нагороди: Почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Міністерства  України у справах сім’ї, молоді та спорту, 2011 р.; Подяка «За високий професійний рівень у проведенні концерту «Юні таланти Львова», 2005 р.; Грамота Педагогічного товариства ім.  Григорія  Ващенка за сумлінну науково-педагогічну роботу та з нагоди святкування 60-річчя Львівського державного університету фізичної культури; Подяка «За активну участь у науковій роботі та публікацію наукових статей у збірнику матеріалів науково-теоретичної конференції «Іван Франко: світло слова» (2006) із занесенням у трудову книжку; Подяка  Міністерства освіти і науки  України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2016 р.; Грамота Львівської обласної державної адміністрації за високий професіоналізм, бездоганну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виховання студентської молоді, підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Туризм», високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди 70-річчя ЛДУФК і Всесвітнього дня туризму, 2016 р.;  подяки Творчо-культурно-мистецького благодійного  фонду «Жорна часу» за високий професійно-виконавський рівень та  творчу мистецьку майстерність у проведенні вечорів поезії Ліни Костенко, 2017-18 рр. Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2016); Подяка ЛМР (2005); Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2016).
Стаж роботи в університеті 23 р. Підготувала у авторській редакції два видання, які вийшли друком у 2006 р.: навчальний посібник з курсів «Основи риторики» і «Професійна риторика» та програму з курсів «Основи риторики» та «Професійна риторика». У 2014 р. вийшов друком навчальний посібник з курсів «Основи риторики» та «Професійна риторика» для студентів ЛДУФК / Укл. Гузенко І. І. – Львів, 2014. – 328 с.
Працює над дисертаційним дослідженням: «Організація позааудиторної виховної роботи зі студентами в університетах фізичної культури». Автор та співавтор 23 публікацій у фахових виданнях. Співпрацює з наукових  питань  з Львівським науково-практичним центром професійно-технічної освіти НАПН України та  з кафедрою морально-психологічного забезпечення діяльності військ Академії  Сухопутних військ. Редагує наукові тексти. Систематично готує студентів до виступів на студентських науково-практичних  конференціях.
Відповідає за виховну роботу на кафедрі гуманітарних дисциплін та на факультеті  туризму, бере участь в організації, підготовці та проведенні загальноуніверситетських і кафедральних виховних заходів. Узагальнює і практично впроваджує досвід культурно-освітніх установ, розробляє сценарії проведення масових заходів, здійснює виконавську підготовку студентів, навчання сучасним формам, характеру і манерам виконання. Ведуча і модератор понад двохсот загальноуніверситетських, загальнофакультетських, кафедральних масових заходів, концертів, вистав, свят, мистецьких вечорів. Є ведучою тематичних концертів: Вечір поезії Ліни  Костенко «Серцем вистраждане  слово», Вечір українського романсу і поезії «Весна підніме келихи тюльпанів», Львівська обласна філармонія.  Член журі олімпіад, конкурсів, вікторин. Голова предметної комісії вступних іспитів з української мови та літератури. Куратор академічних груп. Профспілковий діяч.

Наукові праці

Е-mail: huzenko.i@gmail.com

[згорнути]
Холявка Софія Володимирівна, посада – викладач

 

Посада – викладач

 

 

 

 

 

Викладає навчальні дисципліни:
• Правознавство

Освіта:
• Національний лісотехнічний університет України, економічний факультет, 2015 р.;
• Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, 2015 р.;
• Аспірантура Львівського національного університету імені Івана Франка.

Етапи роботи в Університеті:
• 2015 р. – по теперішній час – викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Наукова діяльність:
• напрямки наукових досліджень: Актуальні проблеми інтелектуального права.
Була учасником іноземних проектів: “Eco-media” в місті Люблін, “Economic Forum of Young Leaders”, в місті Новий Сонч (Польща).

Е-mail: hd@ldufk.edu.ua

[згорнути]
Миличук Уляна Романівна, посада - викладач

Посада – викладач

 

Викладає навчальні дисципліни:

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:

[згорнути]
Товт Юлія Юріївна, посада – старший лаборант

Посада – старший лаборант

 

Освіта:

Етапи роботи в Університеті:

Наукова діяльність:

 

[згорнути]
Прокрутити вгору